Đề thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản

Đề 7. Câu 1. (4 điểm) Trình bày kết quả và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Câu 2. (4 điểm) Trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa.Câu 3. (2 điểm) Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với phát triển kinh tế tri thức? Đề 8. Câu 1. (4 điểm) Phân tích nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Câu 2. (6 điểm)  Phân tích tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đối ngoại thời kỳ đổi mới.  Liên hệ với việc giải quyết vấn đề Biển Đông thời gian qua.

pdf3 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 08/01/2022 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 1 Câu 1. (3 điểm) Trình bày kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Câu 2. (4 điểm)  Nêu quan điểm của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.  Anh (chị) làm rõ nội dung: lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chình trị Câu 3. (3 điểm) Phân tích quan điểm: văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đề 2. Câu 1. (3 điểm) Trình bày ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Câu 2. (4 điểm)  Nêu các quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa thời kỳ đổi mới.  Anh (chị) hãy làm rõ nội dung: xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài. Câu 3. (3 điểm) Phân tích nội dung tư tưởng chỉ đạo: giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế. Đề 3. Câu 1. (4 điểm) Trình bày khái quát tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường từ Đại hội IX (4-2001) đến Đại hội XI (01-2011). Câu 2. (6 điểm)  Trình bày quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển nền văn hóa thời kỳ đổi mới.  Vai trò của sinh viên trong xây dựng nền văn hóa mới hiện nay. Đề 4. Câu 1. (4 điểm) Phân tích chủ trương của Đảng về lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù giai đoạn 1930 – 1945. Câu 2. (6 điểm)  Phân tích và làm rõ những điểm khác biệt giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với kinh thế thị trường tư bản chủ nghĩa.  Điểm khác biệt nào là cơ bản nhất? Đề 5. Câu 1. (4 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 2. (4 điểm) Trình bày mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Câu 3. (2 điểm) Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn? Đề 6. Câu 1. (4 điểm) Trình bày khái quát tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường từ đại hội VI (12/1986) đến đại hội VIII (6/1996). Câu 2. (6 điểm)  Trình bày chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới.  Những thành tựu đạt được trong hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới có ý nghĩa gì đổi với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước? Đề 7. Câu 1. (4 điểm) Trình bày kết quả và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Câu 2. (4 điểm) Trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa. Câu 3. (2 điểm) Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với phát triển kinh tế tri thức? Đề 8. Câu 1. (4 điểm) Phân tích nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Câu 2. (6 điểm)  Phân tích tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đối ngoại thời kỳ đổi mới.  Liên hệ với việc giải quyết vấn đề Biển Đông thời gian qua.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_duong_loi_cach_mang_cua_dang_cong_san.pdf
Tài liệu liên quan