Khóa luận Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 - Những vấn đề pháp lý cơ bản

MỤC LỤC *** LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3 I- Quá trình hình thành và phát triển của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 4 1. Đầu tư nước ngoài - vai trò của đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam 5 1.1. Khái niệm đầu tư nước ngoài 5 1.2. Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với nền kinh tế Việt Nam 7 2. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - các văn bản pháp lý trong tiến trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài 11 3. Kết luận 14 II- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2000 - bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 15 1. Nội dung khái quát 15 2. Các giải pháp trong tương lai nhằm hiện thực hoá sức thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài năm 2000 16 CHƯƠNG II: LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM NĂM 2000 - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN 20 I- Phạm vi đối tượng điều chỉnh và các biện pháp đảm bảo đầu tư 22 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 22 2. Các biện pháp đảm bảo đầu tư 23 2.1. Đảm bảo đối xử công bằng với mọi nhà đầu tư 24 2.2. Các biện pháp đảm bảo quyền sở hữu tài sản và quyền sở hữu công nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài 27 2.3. Biện pháp bảo đảm trong trường hợp thay đổi pháp luật gây thiệt hại cho đầu tư nước ngoài 30 2.4.Biện pháp bảo đảm liên quan tới chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thanh toán khác ra nước ngoài 32 II- Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 33 1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 34 2. Doanh nghiệp liên doanh 35 3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 37 4. Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT 38 III- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 39 1. Bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 40 2. Doanh nghiệp liên doanh 41 3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 42 IV- Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài 43 1. Nội dung quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài 43 2. Các cấp quản lý đầu tư nước ngoài 45 V- Giải quyết tranh chấp trong đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 48 1. Phạm vi các tranh chấp phát sinh trong đầu tư nước ngoài 48 2. Thẩm quyền giải quyết và luật được áp dụng 49 CHƯƠNG III: LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM NĂM 2000-NHỮNG QUY ĐỊNH BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI 52 I- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 với Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 52 1. Nội dung quy định bổ xung 53 2. Các quy định sửa đổi Luật đầu tư năm 1996 54 2.1. Những quy định chung 55 2.2. Hình thức đầu tư 55 2.3. Biện pháp đảm bảo đầu tư 55 2.4. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 56 2.5. Quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài 60 3. Đánh giá chung 62 II- Nâng cao hiệu quả điều chỉnh của Luật đầu tư nước ngoài - những vấn đề cần quan tâm 64 1. Môi trường chính trị, xã hội và kinh tế 64 1.1. Môi trường chính trị xã hội 64 1.2. Môi trường kinh tế 66 2. Môi trường pháp lý 68 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71

doc79 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 - Những vấn đề pháp lý cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ranh chÊp lín g©y tæn h¹i cho c¸c nhµ ®Çu t­. 2- ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ luËt ®­îc ¸p dông §iÒu 122 NghÞ ®Þnh 24/2000 N§-CP quy ®Þnh: 1. Tranh chÊp gi÷a c¸c bªn liªn doanh, c¸c bªn hîp doanh víi nhau; hoÆc tranh chÊp gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi; hoÆc tranh chÊp gi÷a c¸c bªn liªn doanh n­íc ngoµi, c¸c bªn hîp doanh n­íc ngoµi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam tr­íc hÕt ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua th­¬ng l­îng vµ hßa gi¶i gi÷a c¸c bªn tranh chÊp. Trong tr­êng hîp hßa gi¶i kh«ng thµnh c¸c bªn tranh chÊp cã thÓ tháa thuËn mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt sau ®©y: a. Tßa ¸n ViÖt Nam b. Träng tµi ViÖt Nam hoÆc träng tµi n­íc ngoµi, träng tµi quèc tÕ. c. Träng tµi do c¸c bªn tháa thuËn thµnh lËp 2. Tranh chÊp gi÷a doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi nhau hoÆc gi÷a doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam ®­îc gi¶i quyÕt t¹i c¸c tæ chøc träng tµi hoÆc tßa ¸n ViÖt Nam theo ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. Tranh chÊp gi÷a nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi víi c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ph¸t sinh tõ hîp ®ång BOT, hîp ®ång BTO, hîp ®ång BT; tranh chÊp gi÷a doanh nghiÖp BOT víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam ®­îc gi¶i quyÕt theo ph­¬ng thøc do c¸c bªn tháa thuËn ghi trong hîp ®ång phï hîp víi quy chÕ cña ChÝnh phñ vÒ ®Çu t­ theo hîp ®ång BOT, BTO, BT ¸p dông cho ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §iÒu 24 LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 còng cã quy ®Þnh: "C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc gi÷a c¸c bªn liªn doanh còng nh­ c¸c tranh chÊp gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tr­íc hÕt ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua th­¬ng l­îng hßa gi¶i. Trong tr­êng hîp c¸c bªn kh«ng hßa gi¶i ®­îc th× vô tranh chÊp ®­îc ®­a ra gi¶i quyÕt t¹i tæ chøc träng tµi hoÆc tßa ¸n ViÖt Nam theo quy ®Þnh ph¸p luËt ViÖt Nam. §èi víi tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh c¸c bªn cã thÓ tháa thuËn trong hîp ®ång viÖc lùa chän mét tæ chøc träng tµi kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt vô tranh chÊp. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn ph¸t sinh tõ hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh vµ hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao ®­îc quyÕt ®Þnh theo ph­¬ng thøc do c¸c bªn tháa thuËn ghi trong hîp ®ång". ViÖc quy ®Þnh cô thÓ c¸c c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp nh»m t¹o thuËn lîi h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi gi¶m bít ®­îc thêi gian, thñ tôc phiÒn hµ, gi¶i quyÕt ®óng ®¾n chøc n¨ng thÈm quyÒn, qua ®ã b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña hä. C¸ch gi¶i quyÕt nhanh gän, mÒm dÎo gióp cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi an t©m h¬n, tin t­ëng h¬n vµo LuËt ViÖt Nam khi x¶y ra tranh chÊp. Së dÜ ph¸p luËt ViÖt Nam chia ra c¸c lo¹i tranh chÊp kh¸c nhau lµ do ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña tõng h×nh thøc ho¹t ®éng ®Çu t­ cã ®Æc tr­ng riªng biÖt, ph¶i ph©n ra ®Ó cã ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt phï hîp. Cã thÓ thÊy biÖn ph¸p hßa gi¶i lµ biÖn ph¸p ®Çu tiªn mµ luËt quy ®Þnh b¾t buéc lµ ®óng ®¾n. NÕu hßa gi¶i kÕt thóc tèt ®Ñp ë b­íc nµy ®Òu tr¸nh cho c¸c bªn chi phÝ tèn kÐm, nÕu kh«ng thµnh th× còng gióp cho c¸c bªn ®Þnh h­íng ®­îc møc ®é cña vÊn ®Ò, tháa thuËn, lùa chän ra c¬ quan nµo ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp v× vÊn ®Ò tranh chÊp kinh tÕ lµ rÊt nh¹y c¶m vµ ¶nh h­ëng quan träng tíi c¸c bªn ®èi t¸c víi nhau. Trong c¸c HiÖp ®Þnh khuyÕn khÝch vµ b¶o hé ®Çu t­ kÝ gi÷a ViÖt Nam vµ mét sè n­íc ®Òu quy ®Þnh vÒ c¸ch thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp, c¬ quan xÐt xö... Trong c¸c HiÖp ®Þnh ®ã th­êng chia ra 2 lo¹i tranh chÊp: - Tranh chÊp vÒ ®Çu t­. - Tranh chÊp gi÷a c¸c bªn ký kÕt vÒ gi¶i thÝch hoÆc ¸p dông c¸c HiÖp ®Þnh, tuú tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ vô tranh chÊp ®­îc gi¶i quyÕt theo mét thñ tôc, träng tµi thÝch hîp. Tuy nhiªn b­íc hßa gi¶i vÉn lµ giai ®o¹n ®Çu cña viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Çu t­, cßn ®èi víi c¸c tranh chÊp liªn quan tíi viÖc gi¶i thÝch vµ ¸p dông HiÖp ®Þnh gi÷a c¸c bªn kÝ kÕt th× b­íc ®Çu tiªn gi¶i quyÕt b»ng con ®­êng ngo¹i giao. NÕu kh«ng thµnh th× ®­a ra c¬ quan träng tµi do c¸c bªn tháa thuËn lùa chän gi¶i quyÕt. Nh­ vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp trong ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi th«ng qua c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ViÖt Nam lµ kh«ng qu¸ cøng nh¾c vµ kh«ng h¹n chÕ. Tuy nhiªn ®Ó cã tÝnh thùc thi, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i c¶i c¸ch hÖ thèng t­ ph¸p mµ tr­íc tiªn lµ tßa ¸n vµ träng tµi kinh tÕ, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé, chuyªn viªn trong lÜnh vùc nµy ®Ó ph¸n quyÕt ®­a ra ®­îc ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan, phï hîp víi ph¸p luËt. Gi¶m bít c¸c thñ tôc r­êm rµ, yªu s¸ch vµ thêi gian trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp. NÕu gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò nµy ch¾c ch¾n sÏ t¹o t©m lý æn ®Þnh ®¶m b¶o cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi yªn t©m æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh hä ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ViÖt Nam. Ch­¬ng III LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 nh÷ng quy ®Þnh bæ xung vµ söa ®æi Nh»m tiÕp tôc t¹o dùng m«i tr­êng ph¸p lý ®ång bé, th«ng tho¸ng, æn ®Þnh cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­, t¨ng c­êng tÝnh hÊp dÉn vµ c¹nh tranh cña m«i tr­êng ®Çu t­ ViÖt Nam so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, tiÕn tíi x©y dùng mét ph­¬ng ph¸p luËn chung vÒ ®Çu t­, thóc ®Èy tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, ®ång thêi còng lµ nh»m môc ®Ých tranh thñ nhiÒu h¬n nguån vèn vµ kü thuËt tiªn tiÕn, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Quèc Héi khãa X kú häp thø 7 ®· th«ng qua LuËt söa ®æi bæ xung mét sè ®iÒu LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. LuËt ®· bæ xung 2 ®iÒu míi vµ söa ®æi 20 §iÒu kho¶n cña luËt hiÖn hµnh. TiÕp ®ã ngµy 31/7/2000 ChÝnh phñ ®· cã NghÞ ®Þnh 24N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Mét lÇn n÷a ®©y lµ sù thÓ hiÖn tÝnh nhÊt qu¸n vµ l©u dµi trong chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong giai ®o¹n míi. Víi nh÷ng c¨n cø ph¸p lý râ rµng cô thÓ, nh÷ng h­íng dÉn chi tiÕt, nh÷ng ­u ®·i ®Æc biÖt ®­îc nªu trong LuËt söa ®æi bæ xung lÇn nµy vµ trong NghÞ ®Þnh 24/2000 N§-CP cña ChÝnh phñ, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi sÏ ngµy cµng an t©m vµ phÊn khëi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam vµ høa hÑn sÏ cã nh÷ng thµnh qu¶ míi to lín h¬n trong t­¬ng lai kh«ng xa. I- LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 víi LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996. B­íc vµo ng­ìng cöa cña thÕ kû 21 víi xu thÕ toµn cÇu hãa, ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ®Æc biÖt lµ nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· cho ra ®êi LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 víi nh÷ng quy ®Þnh bæ xung vµ söa ®æi cã tÝnh hÊp dÉn h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi so víi LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996. 1- Néi dung quy ®Þnh bæ xung §Ó më réng hîp t¸c kinh tÕ víi n­íc ngoµi, phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n trªn c¬ së khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc cña ®Êt n­íc. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· cã c¸c quy ®Þnh bæ xung. Sau ®©y lµ néi dung bæ xung 2 §iÒu kho¶n cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi n¨m 2000 so víi LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 1996. - §iÒu 19a LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 quy ®Þnh "Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®­îc phÐp chuyÓn ®æi h×nh thøc ®Çu t­, chia, t¸ch, s¸t nhËp, hîp nhÊt doanh nghiÖp. ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, thñ tôc chuyÓn ®æi h×nh thøc ®Çu t­, chia t¸ch s¸t nhËp, hîp nhÊt doanh nghiÖp". Theo §iÒu kho¶n bæ xung nµy, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®­îc phÐp chuyÓn ®æi c¸c h×nh thøc ®Çu t­, chia t¸ch, s¸t nhËp, hîp nhÊt doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho c¸c nhµ ®Çu t­ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, thÝch øng víi t×nh h×nh ®Çu t­ trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. Nh­ vËy, khi c¸c doanh nghiÖp ®­îc quyÒn chuyÓn ®æi h×nh thøc ®Çu t­ chia t¸ch, s¸t nhËp sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh tÝch cùc. §iÒu 21a LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam quy ®Þnh: 1. Trong tr­êng hîp do thay ®æi quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, th× doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh tiÕp tôc ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i ®· ®­îc quy ®Þnh trong GiÊy phÐp ®Çu t­ vµ luËt nµy hoÆc ®­îc Nhµ n­íc gi¶i quyÕt tháa ®¸ng theo c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: a. Thay ®æi môc tiªu ho¹t ®éng cña dù ¸n b. MiÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt c. ThiÖt h¹i cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®­îc trõ khÊu hao vµo thu nhËp chÞu thuÕ cña doanh nghiÖp. d. §­îc xem xÐt båi th­êng tháa ®¸ng trong mét sè tr­êng hîp cÇn thiÕt. 2. C¸c quy ®Þnh míi ­u ®·i h¬n ®­îc ban hµnh sau khi ®­îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ sÏ ®­îc ¸p dông cho doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh". Khi ®Êt n­íc ®ang chuyÓn m×nh ®Ó b­íc vµo thÕ kû 21 vÊn ®Ò thay ®æi ph¸p luËt lµ tÊt yÕu ®Ó kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. VÊn ®Ò thay ®æi ph¸p luËt vÒ kinh tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò kh¸ tÕ nhÞ. Cã tr­êng hîp thay ®æi ph¸p luËt cã lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­, nh­ng còng cã tr­êng hîp g©y thiÖt h¹i cho hä. ChÝnh v× vËy Nhµ n­íc ®· cã quy ®Þnh t¹i ®iÒu 21a LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 2000 ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh«ng bÞ thiÖt h¹i trong tr­êng hîp cã sù thay ®æi ph¸p luËt. Trong nÒn kinh tÕ míi ph¸t triÓn cña ViÖt Nam nh÷ng biÕn ®éng thay ®æi lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. V× vËy ®¶m b¶o lîi Ých vµ quyÒn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ chÝnh lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó t¹o lßng tin cho c¸c nhµ ®Çu t­ vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña ViÖt Nam. §iÒu luËt nµy ®· ra ®êi hÕt søc kÞp thêi, ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn sù hÊp dÉn thu hót vèn ®Çu t­ vµo ViÖt Nam nhiÒu h¬n. 2. C¸c quy ®Þnh söa ®æi LuËt ®Çu t­ 1996. §Ó ®Çu t­ ra n­íc ngoµi c¸c nhµ ®Çu t­ hÕt søc quan t©m ®Õn m«i tr­êng ph¸p lý cña n­íc së t¹i, bëi vËy LuËt ®Çu t­ ph¶i cã ®­îc sù hÊp dÉn ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ yªn t©m khi ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n. ChÝnh v× vËy LuËt ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 ®· ®­a nh÷ng söa ®æi ®Ó hÊp dÉn h¬n ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ khi ®Êt n­íc ®ang b­íc vµo thÕ kû 21, thÕ kû cña xu thÕ toµn cÇu ho¸. 2.1- Nh÷ng quy ®Þnh chung: C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc ®Çu t­ vµo ViÖt Nam trong c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n Nhµ n­íc ViÖt Nam khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo nh÷ng lÜnh vùc vµ ®Þa bµn sau: Kho¶n 2 ®iÒu 3 ®­îc söa ®æi nh­ sau: §Þa bµn: a. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi khã kh¨n b. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 2.2- H×nh thøc ®Çu t­: C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc ®Çu t­ vµo ViÖt Nam d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau trong vÊn ®Ò nµy cã c¸c söa ®æi nh­ sau: §iÒu 14 kho¶n 1 ®­îc söa ®æi víi néi dung: "Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt söa ®æi bæ xung ®iÒu lÖ doanh nghiÖp do héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ gi÷a c¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ cã mÆt t¹i cuéc häp. C¸c bªn liªn doanh cã thÓ tháa thuËn trong ®iÒu lÖ doanh nghiÖp c¸c vÊn ®Ò kh¸c cÇn ®­îc quyÕt ®Þnh theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ. 2.3- BiÖn ph¸p ®¶m b¶o ®Çu t­: Nhµ n­íc céng hßa XHCN ViÖt Nam b¶o ®¶m ®èi xö c«ng b»ng vµ tháa ®¸ng ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. §iÒu 21 ®· ®­îc söa ®æi nh­ sau: "Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµo ViÖt Nam, vèn vµ tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng bÞ tr­ng dông hoÆc tÞch thu b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng bÞ quèc h÷u hãa. Nhµ n­íc céng hßa XHCN ViÖt Nam b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, b¶o ®¶m lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ t¹i ViÖt Nam". 2.4- QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c nhµ ®Çu t­ vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi ViÖt Nam. §iÒu 33 ®­îc söa ®æi nh­ sau: "Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®­îc mua ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Ó ®¸p øng cho c¸c giao dÞch v·ng lai vµ c¸c giao dÞch ®­îc phÐp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. ChÝnh phñ ViÖt Nam b¶o ®¶m c©n ®èi ngo¹i tÖ cho nh÷ng dù ¸n ®Æc biÖt quan träng ®Çu t­ theo ch­¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ trong tõng thêi kú. ChÝnh phñ ViÖt Nam b¶o ®¶m hç trî c©n ®èi ngo¹i tÖ cho c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng vµ mét sè dù ¸n quan träng kh¸c". - §iÒu 34 ®­îc söa ®æi nh­ sau: C¸c bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh cã quyÒn chuyÓn nh­îng gi¸ trÞ phÇn vèn cña m×nh trong doanh nghiÖp liªn doanh, nh­ng ph¶i ­u tiªn chuyÓn nh­îng cho c¸c bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh. Trong tr­êng hîp chuyÓn nh­îng cho doanh nghiÖp ngoµi liªn doanh th× ®iÒu kiÖn chuyÓn nh­îng kh«ng ®­îc thuËn lîi h¬n so víi ®iÒu kiÖn ®· ®Æt ra cho c¸c bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh. ViÖc chuyÓn nh­îng vèn ph¶i ®­îc c¸c bªn trong doanh nghiÖp liªn doanh tháa thuËn. Nh÷ng quy ®Þnh nµy còng ®­îc ¸p dông ®èi víi viÖc chuyÓn nh­îng vµ nghÜa vô c¸c bªn trong hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. Nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã quyÒn chuyÓn nh­îng vèn cña m×nh. Trong tr­êng hîp chuyÓn nh­îng vèn cã ph¸t sinh lîi nhuËn th× bªn chuyÓn nh­îng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi thuÕ suÊt lµ 25%.". - §iÒu 35 ®­îc söa ®æi nh­ sau: "... Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam chÊp thuËn, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp më tµi kho¶n ë n­íc ngoµi". - §iÒu 40 ®­îc söa ®æi nh­ sau: "Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ bªn n­íc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh sau khi quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan thuÕ mµ bÞ lç th× chuyÓn lç sang n¨m sau, sè lç nµy ®­îc trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Thêi gian ®­îc chuyÓn lç kh«ng qu¸ 5 n¨m". - §iÒu 41 ®­îc söa ®æi nh­ sau: "Sau khi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c, viÖc trÝch thu nhËp cßn l¹i ®Ó lËp c¸c quü dù phßng, quü phóc lîi, quü më réng s¶n xuÊt vµ c¸c quü kh¸c do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh". - §iÒu 43 ®­îc söa ®æi nh­ sau: "Khi chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¶i nép mét kho¶n thuÕ lµ 3%, 5%, 7% sè lîi nhuËn chuyÓn ra n­íc ngoµi, tuú thuéc vµo møc vèn gãp cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi hoÆc vèn thùc hiÖn hîp ®ång hîp tac kinh doanh. - §iÒu 44 ®­îc söa ®æi nh­ sau: "Ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®Çu t­ vÒ n­íc theo quy ®Þnh cña luËt nµy ®­îc gi¶m 20% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp so víi c¸c dù ¸n cïng lo¹i, trõ tr­êng hîp ¸p dông møc thuÕ xuÊt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10%, ®­îc ¸p dông møc thuÕ xuÊt, thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi lµ 3% sè lîi nhuËn chuyÓn ra n­íc ngoµi". - §iÒu 46 ®­îc söa ®æi nh­ sau: 1. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, bªn n­íc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh sö dông mÆt ®Êt mÆt n­íc, mÆt n­íc biÓn ph¶i tr¶ tiÒn thuª, trong tr­êng hîp khai th¸c tµi nguyªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc miÔn hoÆc gi¶m tiÒn thuª ®Êt, mÆt n­íc, mÆt biÓn ®èi víi c¸c dù ¸n x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao, x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh, x©y dùng - chuyÓn giao, dù ¸n ®Çu t­ vµo ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi khã kh¨n vµ ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. 2. Trong tr­êng hîp bªn ViÖt Nam gãp vèn b»ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt th× bªn ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ hoµn thµnh c¸c thñ tôc ®Ó ®­îc quyÒn sö dông ®Êt. Trong tr­êng hîp Nhµ n­íc ViÖt Nam cho thuª ®Êt th× UBND tØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng n¬i cã dù ¸n ®Çu t­ tæ chøc thùc hiÖn viÖc ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, hoµn thµnh c¸c thñ tôc cho thuª ®Êt. 3. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc thÕ chÊp tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt vµ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó b¶o ®¶m vay vèn t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông ®­îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ thñ tôc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt. - §iÒu 47 ®­îc söa ®æi nh­ sau: 1. ThuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®­îc ¸p dông theo luËt thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ nhËp khÈu. 2. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®­îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm: a. ThiÕt bÞ, m¸y mãc b. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn dïng ®Ó ®­a ®ãn c«ng nh©n. c. Linh kiÖn, chi tiÕt, bé phËn rêi, phô tïng g¸ l¾p, khu«n mÉu phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt bÞ m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy. d. Nguyªn liÖu, vËt t­ dïng ®Ó chÕ t¹o thiÕt bÞ m¸y mãc trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ hoÆc ®Ó chÕ t¹o linh kiÖn, chi tiÕt, bé phËn rêi, phô tïng, g¸ l¾p, khu«n mÉu, phô kiÖn ®i kÌm víi thiÕt bÞ, m¸y mãc. ®. VËt t­ x©y dùng trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc. ViÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy ®­îc ¸p dông cho c¶ tr­êng hîp më réng quy m« dù ¸n, thay thÕ, ®æi míi c«ng nghÖ. 3. Nguyªn liÖu vËt t­ linh kiÖn nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt cña c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t­ hoÆc ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc miÔn thuÕ nhËp khÈu trong thêi h¹n 5 n¨m, kÓ tõ ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt. 4. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc miÔn, gi¶m thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c hµng hãa ®Æc biÖt cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t­ kh¸c. - §iÒu 52 ®­îc söa ®æi nh­ sau: "Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh chÊm døt ho¹t ®éng trong nh÷ng tr­êng hîp sau: 1. HÕt thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong GiÊy phÐp ®Çu t­ 2. Theo c¸c ®iÒu kiÖn chÊm døt ho¹t ®éng ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång, ®iÒu lÖ doanh nghiÖp hoÆc tháa thuËn cña c¸c bªn. 3. Theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi do vi ph¹m nghiªm träng ph¸p luËt hoÆc quy ®Þnh cña GiÊy phÐp ®Çu t­. 4. Do bÞ tuyªn bè ph¸ s¶n - §iÒu 53 ®­îc söa ®æi nh­ sau: 1. Khi chÊm døt ho¹t ®éng trong tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1,2 vµ 3 §iÒu 52 cña luËt nµy, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ph¶i tiÕn hµnh thanh lý tµi s¶n doanh nghiÖp, thanh lý hîp ®ång. 2. Trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n doanh nghiÖp, nÕu ph¸t hiÖn doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n th× viÖc gi¶i quyÕt ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo thñ tôc quy ®Þnh trong ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 3. ViÖc gi¶i quyÕt ph¸ s¶n doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 4. Trong tr­êng hîp bªn ViÖt Nam tham gia doanh nghiÖp liªn doanh gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt mµ doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n th× gi¸ trÞ cßn l¹i cña quyÒn sö dông ®Êt ®· gãp vèn thuéc tµi s¶n thanh lý cña doanh nghiÖp. Nh­ vËy quyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh nã gióp cho nhµ ®Çu t­ vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i cña ChÝnh phñ ViÖt Nam gióp cho c¸c nhµ ®Çu t­ yªn t©m tin t­ëng vµo chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt ViÖt Nam ®èi víi hä. 2.5- Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi Ngµy nay khi më cöa nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· ®Çu t­ vµo nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, do vËy Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi cô thÓ, ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t­ cã hiÖu qu¶.LÜnh vùc qu¶n lÝ Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­. Nhµ n­íc còng cã nh÷ng söa ®æi ®¸ng kÓ gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ tÝch cùc, t¸c ®éng tèt cña c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi víi néi dung söa ®æi nh­ sau: §iÒu 55 ®· ®­îc söa ®æi víi quy ®Þnh: ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc thÈm ®Þnh, cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­, viÖc ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­, c¨n cø vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, lÜnh vùc, tÝnh chÊt, quy m« cña dù ¸n ®Çu t­, quyÕt ®Þnh viÖc ph©n cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ cho UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng, quy ®Þnh viÖc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. §iÒu 59 ®­îc söa ®æi lµ: C¸c bªn hoÆc mét trong c¸c bªn hoÆc nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi göi cho c¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. §iÒu 60 ®­îc söa ®æi lµ: C¬ quan cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ xem xÐt ®¬n vµ th«ng b¸o quyÕt ®Þnh cho nhµ ®Çu t­ trong thêi h¹n 45 ngµy ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc diÖn thÈm ®Þnh cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­, 30 ngµy ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc diÖn ®¨ng ký cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc hå s¬ hîp lÖ. QuyÕt ®Þnh chÊp thuËn ®­îc th«ng b¸o d­íi h×nh thøc GiÊy phÐp ®Çu t­. GiÊy phÐp ®Çu t­ ®ång thêi lµ GiÊy phÐp chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh". §iÒu 63 ®­îc söa ®æi nh­ sau: Doanh nghiÖp, c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã ®ãng gãp lín vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc th× ®­îc khen th­ëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, tæ chøc, c¸ nh©n, c¸n bé c«ng chøc, c¬ quan Nhµ n­íc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo quy ®Þnhcña ph¸p luËt. §iÒu 64 ®­îc söa ®æi nh­ sau: 1. ViÖc thanh tra ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng, ®óng thÈm quyÒn vµ tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ViÖc thanh tra tµi chÝnh kh«ng ®­îc qu¸ 1lÇn trong 1 n¨m ®èi víi mét doanh nghiÖp. ViÖc thanh tra bÊt th­êng chØ ®­îc thùc hiÖn khi cã c¨n cø cho r»ng doanh nghiÖp vi ph¹m ph¸p luËt. Khi tiÕn hµnh thanh tra ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña ng­êi cã thÈm quyÒn, khi kÕt thóc thanh tra ph¶i cã biªn b¶n kÕt luËn thanh tra. Tr­ëng ®oµn thanh tra chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung biªn b¶n vµ kÕt luËn thanh tra. Ng­êi ra quyÕt ®Þnh thanh tra kh«ng ®óng ph¸p luËt hoÆc ng­êi lîi dông viÖc thanh tra ®Ó vô lîi, s¸ch nhiÔu, g©y phiÒn hµ cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh tæ chøc, c¸ nh©n ®­îc quyÒn khiÕu n¹i, khëi kiÖn ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh vµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt g©y khã kh¨n phiÒn hµ cña c¸n bé c«ng chøc, c¬ quan Nhµ n­íc. ViÖc khiÕu n¹i, khëi kiÖn vµ viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt". Nhµ n­íc céng hßa XHCN ViÖt Nam c¨n cø vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 2000, cã thÓ kÝ tháa thuËn víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi hoÆc ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o b¶o l·nh vÒ ®Çu t­. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Trong tr­êng hîp ph¸p luËt ViÖt Nam ch­a cã quy ®Þnh, c¸c bªn cã thÓ tháa thuËn trong hîp ®ång, viÖc ¸p dông luËt cña n­íc ngoµi nÕu viÖc ¸p dông luËt cña n­íc ngoµi kh«ng tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3- §¸nh gi¸ chung: HÖ thèng ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam tõ lóc ra ®êi cho ®Õn nay ®· gÇn 14 n¨m, víi c¸c quy ®Þnh th«ng tho¸ng, hÊp dÉn vÒ c¬ b¶n phï hîp víi ph¸p luËt vµ th«ng lÖ quèc tÕ, ®¶m b¶o ®­îc chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, b¶o vÖ ®­îc chñ quyÒn vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam, phï hîp víi thùc tÕ ®Êt n­íc nªn ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu më réng thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam t¹o cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn ­u ®·i ®¶m b¶o vèn ®Çu t­ cña hä, ®ång thêi hÊp dÉn hä b»ng viÖc ®­a ra LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 2000 víi c¸c quy ®Þnh míi vµ quy ®Þnh ®­îc söa ®æi phï hîp. Tõ khi LuËt ®Çu t­ n¨m 2000 ®­îc ¸p dông nã cµng chøng tá nh÷ng ­u ®iÓm h¬n h¼n so víi LuËt ®Çu t­ n¨m 1996 luËt ®· ®­îc bæ xung 2 §iÒu vµ söa ®æi 20 §iÒu ®Ó phï hîp víi hoµn c¶nh míi cña ®Êt n­íc khi chóng ta võa tho¸t ra khái cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh ch©u ¸. §Çu t­ n­íc ngoµi n¨m 2000 b­íc ®Çu ®· cã dÊu hiÖu phôc håi vµ t¨ng tr­ëng trë l¹i. Tæng vèn ®¨ng ký, kÓ c¶ cÊp míi vµ bæ xung trong n¨m 2000 ®¹t 2,398 tØ USD, so víi n¨m 1999 t¨ng 9%, trong ®ã: - CÊp míi: trªn ®Þa bµn c¶ n­íc cã 344 dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®­îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ víi tæng vèn ®¨ng kÝ ®¹t 1,973 tØ USD so víi n¨m 1999, vèn ®¨ng kÝ cÊp míi t¨ng 26%, sè dù ¸n t¨ng 11%. - T¨ng vèn:Cã 153 dù ¸n ®iÒu chØnh t¨ng vèn, víi tæng vèn ®¨ng ký t¨ng thªm ®¹t 425,6 triÖu USD. So víi n¨m 1999, sè dù ¸n xin t¨ng vèn b»ng 94% vµ sè vèn t¨ng thªm b»ng 68%. Sù phôc håi b­íc ®Çu cña ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam n¨m 2000 lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng khÝch lÖ trong bèi c¶nh ®Çu t­ quèc tÕ vµo n­íc ASEAN suy gi¶m vµ trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ. Cã thÓ nãi kÕt qu¶ nµy lµ do t¸c ®éng tÝch cùc cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam sau khi ®· ®­îc söa ®æi vµ bæ xung kÞp thêi trong t×nh h×nh bèi c¶nh quèc tÕ cã nhiÒu thay ®æi, ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. II- N©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu chØnh cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi - nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m. Thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc nhiÒu quèc gia coi lµ chÝnh s¸ch quan träng ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. §èi víi ViÖt Nam ®iÒu ®ã cµng quan träng vµ cÊp thiÕt h¬n khi nguån vèn nµy sÏ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn m¹nh. Nh»m t¹o c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®· ®­îc ban hµnh lÇn ®Çu tiªn vµo ngµy 29/12/1987 vµ ®· ®­îc söa ®æi bæ xung nhiÒu lÇn 1990 - 1992 - 1996 vµ gÇn ®©y nhÊt lµ n¨m 2000. Lµm cho m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ so víi nh÷ng n¨m ®Çu ban hµnh LuËt ®Çu t­. D­íi gãc ®é c¹nh tranh lµnh m¹nh, m«i tr­êng ®Çu t­ ph¶i cã tÝnh hÊp dÉn cao, hoÆc ph¶i cã tÝnh kh¸c biÖt tÝch cùc so víi c¸c n­íc cã ®iÒu kiÖn t­¬ng tù ®Ó thu hót tèt h¬n c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Tõ gãc ®é nghiªn cøu ®ã, cÇn ph¶i cã c¸c ph­¬ng ¸n c¶i thiÖn h¬n n÷a m«i tr­êng ®Çu t­ trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. Trªn thÞ tr­êng thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong khu vùc ch©u ¸ hiÖn nay nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp chñ yÕu víi ViÖt Nam lµ Trung Quèc vµ c¸c n­íc trong khu vùc ASEAN, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi, cÇn ph¶i c¶i thiÖn m«i tr­êng chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr­êng ph¸p lý ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. 1. M«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi vµ kinh tÕ. 1.1- M«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi: Tõ nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß vµ tÇm quan träng cña m«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi nãi chung vµ thu hót FDI vµo trong n­íc nãi riªng. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®æi míi, coi ®©y lµ nh©n tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. XÐt c¶ vÒ lÞch sö vµ thùc tiÔn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay cho thÊy: ChÝnh sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh mäi thµnh c«ng trong h¬n 70 qua kh«ng tr¸nh khái cã lóc §¶ng m¾c sai lÇm, khuyÕt ®iÓm, song râ rµng lµ ë ®©u, khi nµo bu«ng láng sù l·nh ®¹o cña §¶ng th× khi ®ã sÏ dÉn ®Õn khã kh¨n thÊt b¹i. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, cÇn t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng lµm tiÒn ®Ò cho viÖc ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, x©y dùng vµ n©ng cao hiÖu lùc cña Nhµ n­íc trªn c¸c lÜnh vùc tõ qu¶n lý kinh tÕ ®Õn qu¶n lý x· héi. Kiªn ®Þnh con ®­êng ®· lùa chän, ViÖt Nam x©y dùng mét x· héi d©n giµu, n­íc m¹nh, c«ng b»ng, v¨n minh ®i lªn CNXH lµ phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i, lµ ­íc m¬ ngµn ®êi cña d©n téc. N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ n­íc, x©y dùng vµ hoµn thiÖn Nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n míi thùc sù ®­a l¹i æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi, h¹n chÕ ®i ®Õn xãa bá xung ®ét x· héi; gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, cñng cè quèc phßng vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c chñ quyÒn quèc gia d©n téc. Trong khi t×nh h×nh chÝnh trÞ trong n­íc æn ®Þnh v÷ng ch¾c th× t×nh h×nh x· héi vÉn cßn nhiÒu tiªu cùc vµ yÕu kÐm. HiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cÇn quan t©m gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng tham nhòng, bu«n lËu vµ c¸c tÖ n¹n x· héi nghiªm träng kh¸c. VÊn ®Ò thiÕu viÖc lµm gay g¾t, ph©n ho¸ giµu nghÌo t¨ng nhanh, kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi yÕu kÐm còng ®ang lµ yÕu tè tiÒm Èn cho sù mÊt æn ®Þnh, lµm gi¶m thµnh qu¶ cña sù nghiÖp ®æi míi nÕu kh«ng ®­îc xö lý tèt. Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n lµ: NhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ®èi víi ®Çu t­ n­íc ngoµi. CÇn tiÕp tôc thùc hiÖn tèt ph­¬ng thøc mµ §¶ng céng s¶n ®· ®Ò ra ngay tõ §¹i héi VI " C«ng bè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo n­íc ta d­íi nhiÒu h×nh thøc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c ngµnh vµ c¬ së ®ßi hái kü thuËt cao, lµm hµng xuÊt khÈu. §i ®«i víi viÖc c«ng bè LuËt ®Çu t­ cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi n­íc ngoµi vµ ViÖt KiÒu vµo n­íc ta ®Ó hîp t¸c kinh doanh". ViÖt Nam mÆc dï "®i sau" trong ho¹t ®éng thu hót FDI, nh­ng hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lý cho ho¹t ®éng FDI còng ®ang ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn. Víi viÖc ban hµnh LuËt ®Çu t­ n¨m 1987 vµ ®· qua c¸c lÇn söa ®æi 1990 - 1002 - 1996 vµ gÇn ®©y nhÊt lµ n¨m 2000 cïng víi h¬n 100 v¨n b¶n d­íi luËt, liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng FDI, t¹i ViÖt Nam th× ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Çu tiªn. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ trong khu vùc lu«n thay ®æi, c¸c n­íc trong khu vùc th­êng xuyªn c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý t¨ng tÝnh hÊp dÉn ®Çu t­ th× ViÖt Nam cÇn ph¶i cã ®èi s¸ch hîp lý. §ã lµ: "CÇn m¹nh d¹n h¬n n÷a trong viÖc t¹o m«i tr­êng ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo xu h­íng t¨ng thªm ­u ®·i vÒ tµi chÝnh cho nhµ ®Çu t­ ®i ®«i víi viÖc kiÓm so¸t chÆt chÏ nh÷ng ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng (nh­ yÕu tè x· héi - m«i tr­êng). §Ó c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý ®ßi hái mét mÆt ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng vÒ ph¸p lý cho ho¹t ®éng ®Çu t­ c¶ theo nghÜa lµ ban hµnh quy chÕ míi, c¶ theo nghÜa lµ dì bá nh÷ng quy chÕ kh«ng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. Gi¶i ph¸p trªn kh«ng chØ ®ßi hái cã sù bæ xung thªm nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ mµ trªn hÕt lµ t¨ng c­êng ph¸p chÕ ®Ó ®¶m b¶o cho ph¸p luËt vËn hµnh cã hiÖu qu¶, võa b¶o vÖ lîi Ých hîp ph¸p cho nhµ ®Çu t­, võa b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ n­íc vµ ng­êi lao ®éng theo ®óng tinh thÇn mäi ng­êi ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ cam kÕt quèc gia. 1.2- M«i tr­êng kinh tÕ: NÕu nh­ m«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi ngµy cµng hoµn thiÖn ®­îc coi lµ ®iÒu kiÖn cÇn, lµ nh©n tè tiªn quyÕt cho viÖc hÊp dÉn vµ thu hót FDI vµo trong n­íc th× m«i tr­êng kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh doanh thuËn lîi ®­îc coi lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng FDI cã hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng FDI cã hiÖu qu¶ sÏ kÝch thÝch viÖc thu hót tiÕp c¸c dù ¸n FDI còng nh­ khëi th«ng dßng ch¶y cña c¸c nguån vèn kh¸c cho qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. §Ó t¹o m«i tr­êng kinh tÕ cÇn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nh­- x©y dùng chiÕn l­îc kinh tÕ h­íng ngo¹i ®óng ®¾n; x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ®Ó thu hót FDI, lùa chän ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ x©y dùng ®èi t¸c trong n­íc ®Ó chñ ®éng tiÕp nhËn ®Çu t­ vµ tõng b­íc ®Çu t­ ra bªn ngoµi; sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô ®ßn bÈy kinh tÕ. Trong suèt nh÷ng n¨m ®æi míi võa qua, ViÖt Nam ®· th­c hiÖn chiÕn l­îc kinh tÕ më, ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng réng kh¾p c¶ n­íc vµ v­¬n ra thÞ tr­êng thÕ giíi. §Õn nay ViÖt Nam ®· cã quan hÖ ngo¹i th­¬ng víi h¬n 100 n­íc vµ khu vùc trªn thÕ giíi; t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu; thùc hiÖn ®a ph­¬ng hãa, ®a d¹ng hãa c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ tÝch cùc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. ChiÕn l­îc kinh tÕ "më" kh«ng chØ biÓu hiÖn trong quan hÖ víi bªn ngoµi mµ c¶ trong néi bé nÒn kinh tÕ, khuyÕn khÝch tù do l­u th«ng hµng hãa theo ®óng quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ trÞ phï hîp víi sù ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn hÖ thèng thÞ tr­êng ®ång bé. Nh÷ng g× lµm ®­îc trong thêi gian qua cßn xa míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ßi hái thùc tÕ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, x©y dùng chiÕn l­îc kinh tÕ më. Trong thêi gian tíi cÇn h­íng tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau: Mét lµ: Kiªn tr× theo ®uæi chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp hãa h­íng vÒ xuÊt khÈu, chÊp nhËn c¹nh tranh c¶ trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ; tõng b­íc tham gia ®Çy ®ñ vµo qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ víi nh÷ng b­íc ®i thÝch hîp. Hai lµ: Thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh h×nh thµnh hÖ thèng thÞ tr­êng ®ång bé, bao gåm thÞ tr­êng hµng hãa, dÞch vô, thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng søc lao ®éng... g¾n thÞ tr­êng trong n­íc víi thÞ tr­êng quèc tÕ mµ tr­íc hÕt lµ thÞ tr­êng khu vùc ASEAN. Ba lµ: N©ng cao vai trß qu¶n lý Nhµ n­íc trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ®¶m b¶o æn ®Þnh cho hîp t¸c ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi. Còng nh­ c¸c n­íc ASEAN kh¸c chiÕn l­îc kinh tÕ cÇn ­u tiªn quan hÖ víi c¸c n­íc lín ë khu vùc vµ trªn thÕ giíi, c¸c n­íc vèn lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ trong néi bé ASEAN. Tãm l¹i; §Ó t¹o m«i tr­êng kinh tÕ thuËn lîi cho thu hót FDI ph¶i cã chiÕn l­îc kinh tÕ h­íng ngo¹i ®óng ®¾n, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng, tõng b­íc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ kü thuËt, lùa chän ®èi t¸c n­íc ngoµi vµ t¹o lËp ®èi t¸c trong n­íc phï hîp víi yªu cÇu, ®©y sÏ lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chÝnh s¸ch thu hót FDI vµo trong n­íc. MÆc dï quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam cßn mÊt c©n ®èi lín, xuÊt khÈu hµng ho¸, vèn, dÞch vô... ra n­íc ngoµi cßn thÊp h¬n nhiÒu so víi nhËp khÈu hµng hãa kü thuËt, vèn, dÞch vô c¸c lo¹i vµo trong n­íc; song sÏ lµ khiÕm khuyÕt nÕu kh«ng thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh h¹n chÕ sù mÊt c©n ®èi nµy. Thùc tÕ c¸c n­íc ®· cho thÊy mét quèc gia cµng cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu lín, ®Çu t­ ra bªn ngoµi lín cµng cã kh¶ n¨ng nhËp khÈu vµ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lín h¬n vµo trong n­íc, t¹o ra kh¶ n¨ng tiÒm tµng ®Ó tham gia vµo hîp t¸c khu vùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. Muèn vËy cÇn ph¶i nhanh chãng x¸c lËp, hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng, më réng quan hÖ víi c¸c n­íc lín trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc nh­ mét ®éng lùc néi t¹i cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i. 2- M«i tr­êng ph¸p lý: HÖ thèng ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ ®· vµ ®ang h×nh thµnh, nh­ng ®iÒu khã kh¨n nhÊt lµ kho¶ng c¸ch kh¸ lín gi÷a ph¸p luËt vµ thùc thi ph¸p luËt. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®­îc ban hµnh th¸ng 12/1987 ®· ®­îc söa ®æi vµ bæ xung vµo c¸c n¨m 1990 - 1992 - 1996 vµ n¨m 2000. Cïng víi nã lµ hµng tr¨m v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· gãp phÇn h­íng dÉn, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nµy ®i ®óng môc tiªu ®Þnh h­íng cña ChÝnh phñ ViÖt Nam. Nh×n chung vÒ ­u ®iÓm cña hÖ thèng ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi ë ViÖt Nam kÓ c¶ v¨n b¶n ph¸p luËt cao nhÊt (HiÕn ph¸p) ®Òu cã nh÷ng §iÒu kho¶n ®¶m b¶o kh«ng quèc h÷u hãa tÞch thu, xung c«ng quü... nh»m b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña nhµ ®Çu t­. MÆt kh¸c nh÷ng quy ®Þnh nµy còng nh»m tõng b­íc b¶o ®¶m sù c«ng b»ng gi÷a khu vùc t­ nh©n vµ khu vùc Nhµ n­íc. Tuy nhiªn c¸c quy ®Þnh ph¸p lý nµy ®­îc thÓ hiÖn ë qu¸ nhiÒu v¨n b¶n vµ bÞ thay ®æi kh¸ nhanh chãng g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc t×m hiÓu chÝnh s¸ch ®Ó ®i tíi ®Çu t­ cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Cã nh÷ng v¨n b¶n, nh÷ng §iÒu kho¶n m©u thuÉn víi nhau, cã nh÷ng quy ®Þnh mµ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cho r»ng kh«ng phï hîp nh­ tr­êng hîp nép thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi bÞ chÞu 2 lÇn thuÕ (khi nép thuÕ lîi nhuËn vµ khi nép thuÕ lîi nhuËn chuyÓn ra n­íc ngoµi). Sù yÕu kÐm cña hÖ thèng ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi cña ViÖt Nam kh«ng chØ ë chç thiÕu luËt mµ chñ yÕu lµ ë chç cã kho¶ng c¸ch kh¸ lín gi÷a c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt víi viÖc thùc thi ph¸p luËt nguyªn nh©n c¬ b¶n nhÊt lµ do tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt cña chóng ta cßn h¹n chÕ, thËm chÝ ngay c¶ nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc vÒ ph¸p lý cã khi còng ch­a am hiÓu kÜ l­ìng. ChÝnh sù kh«ng râ rµng trong mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt vµ sù yÕu kÐm cña c¸n bé võa lµm chËm trÔ c«ng viÖc, võa lµm m¶nh ®Êt tèt cho c¸c tÖ n¹n tiªu cùc ph¸t triÓn, lµm gi¶m lßng tin cña c¸c nhµ ®Çu t­, ®ång thêi kh«ng cã c¬ chÕ kiÓm so¸t h÷u hiÖu ®Ó b¶o vÖ lîi Ých c¸c bªn khi cã sù vi ph¹m hîp ®ång x¶y ra. VÒ h×nh thøc ®Çu t­ vµ ®èi t¸c ®Çu t­: NhiÒu ng­êi n­íc ngoµi cho biÕt ViÖt Nam cã nhiÒu tiÕn bé h¬n c¸c n­íc trong khu vùc (khi so s¸nh víi MIANMAR, Lµo, C¨mPuchia) v× cã nhiÒu h×nh thøc ®Çu t­, song nÕu lùa chän h×nh thøc 100% vèn n­íc ngoµi th× c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi Ýt ®­îc ­u ®·i vÒ ®Êt ®ai cô thÓ lµ gi¸ ®Êt cho thuª ë trong c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp kh¸ cao (ch­a nãi ®Õn chÊt l­îng kÕt cÊu h¹ tÇng phô trî cho x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp ë ®ã ch­a ®¶m b¶o). C¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi ë c¸c n­íc ASEAN thêi gian qua ®Òu chØ râ: ViÖc lùa chän h×nh thøc ®Çu t­ kh«ng thÓ xuÊt ph¸t tõ ý muèn chñ quan, theo ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra kh«ng ph¶i lµ h×nh thøc mµ lµ môc tiªu cô thÓ ph¶i ®¹t ®­îc. Trong sè ®èi t¸c trong n­íc tham gia liªn doanh, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã lîi thÕ h¬n h¼n do ®­îc dïng ®Êt ®Ó gãp vèn nªn trë thµnh nh÷ng ®èi t¸c chñ yÕu (trong khi cã rÊt Ýt doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh trë thµnh ®èi t¸c trong c¸c dù ¸n liªn doanh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi). MÆt kh¸c, do yÕu kÐm chñ quan khiÕn ®èi t¸c ViÖt Nam kh«ng lµm trßn nhiÖm vô trë thµnh ®èi t¸c b×nh ®¼ng víi n­íc ngoµi dÉn ®Õn nhiÒu thua thiÖt cho phÝa ViÖt Nam vµ theo ®ã lµm xÊu ®i m«i tr­êng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë ViÖt Nam nÕu kh«ng cã sù chÊn chØnh kÞp thêi. M«i tr­êng kinh doanh kh«ng hoµn thiÖn: ThÓ hiÖn ë sù vËn hµnh trong chÝnh s¸ch h­íng ngo¹i ch­a nhÊt qu¸n ®i liÒn víi chÝnh s¸ch b¶o hé hµng néi ®Þa ch­a hiÖu qu¶, dÉn ®Õn võa kh«ng khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc, võa kh«ng n©ng cao tØ lÖ néi ®Þa hãa s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp liªn doanh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. ViÖc x©y dùng mét thÞ tr­êng ®ång bé bao gåm thÞ tr­êng hµng hãa, dÞch vô, thÞ tr­êng tµi chÝnh- tiÒn tÖ, thÞ tr­êng søc lao ®éng, thÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ cßn chËm. Sù ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ cña thÞ tr­êng còng lµ yÕu tè ng¨n c¶n qu¸ tr×nh thu hót FDI. MÆt kh¸c hÖ thèng ®ßn bÈy kinh tÕ ch­a nhanh nh¹y, võa Ýt cã t¸c ®éng thu hót FDI, võa khã ®iÒu chØnh ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ c¬ cÊu ®Çu t­ thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ; ch¼ng h¹n nh­ chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ miÔn gi¶m thuÕ vµ tiÒn thuª ®Êt ch­a ®ñ m¹nh ®Ó thu hót ®Çu t­ vµo miÒn nói, vµo vïng n«ng th«n, khiÕn c¸c dù ¸n cßn tËp trung chñ yÕu vµo c¸c ®« thÞ lín. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Khi b­íc vµo thÕ kû 21, c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ngµy cµng nhËn thøc ®­îc ý nghÜa sèng cßn cña viÖc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi. HÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu coi thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ mét quèc s¸ch trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña n­íc m×nh. §øng tr­íc bèi c¶nh ®ã ®Ó thu hót ®­îc ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ®¶m b¶o lîi Ých quèc gia m×nh ®ßi hái ViÖt Nam ph¶i cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi vµ hÊp dÉn ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam tõ lóc ra ®êi cho ®Õn nay ®· h¬n m­êi n¨m, víi c¸c quy ®Þnh th«ng tho¸ng hÊp dÉn, vÒ c¬ b¶n phï hîp víi ph¸p luËt vµ th«ng lÖ quèc tÕ, l¹i ®¶m b¶o ®­îc chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, b¶o vÖ ®­îc chñ quyÒn vµ lîi Ých cña Nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam phï hîp víi thùc tÕ ®Êt n­íc nªn ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu më réng thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam t¹o cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn ­u ®·i ®¶m b¶o vèn ®Çu t­ cña hä ®ång thêi hÊp dÉn hä b»ng viÖc ®­a ra c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i n­íc ta. Trong suèt nh÷ng n¨m tõ khi ban hµnh LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1987 cho ®Õn 1996, dßng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam ®Òu t¨ng nhanh ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Tõ nh÷ng n¨m 1997 - 1999, dßng vèn FDI bÞ ch÷ng l¹i do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ Ch©u ¸; ®Õn nay cã xu h­íng t¨ng trë l¹i, ®ã lµ tÝn hiÖu ®¸ng mõng v× chóng ta ®· cã mét m«i tr­êng ph¸p lý hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­. Tuy vËy viÖc t¹o ra m«i tr­êng ph¸p lý ®Ó hÊp dÉn ®Çu t­ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh tõ kÐm hoµn thiÖn ®Õn hoµn thiÖn, tõ hoµn thiÖn ®Õn hoµn thiÖn h¬n. ViÖc bæ xung hoµn thiÖn h¬n n÷a m«i tr­êng ph¸p lý ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÇn ph¶i thùc hiÖn ngay. ChÝnh v× vËy trong cuéc häp Quèc héi khãa X kú häp thø 7 ngµy 9/6/2000 c¸c ®¹i biÓu Quèc héi ®· biÓu quyÕt th«ng qua LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi söa ®æi bæ xung víi nh÷ng néi dung rÊt quan träng nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ vµ hoµn thiÖn h¬n LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Tõ thùc tÕ thu hót FDI vµo ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua, qua nghiªn cøu LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000, em thÊy cÇn ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ sau: Thø nhÊt: §Ó t¨ng thªm kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trong n­íc, n­íc ngoµi cho khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi mua b¸n cæ phiÕu nh­ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc hiÖn nay khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn. Thø hai: Mét trong nh÷ng môc ®Ých chÝnh cña viÖc më cöa nÒn kinh tÕ, khuyÕn khÝch viÖc ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ thu hót c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tõ c¸c n­íc tiªn tiÕn ®Ó n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt trong n­íc. Do vËy, chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ trùc tiÕp d­íi c¸c h×nh thøc liªn doanh hoÆc thµnh lËp doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi. §Ó thóc ®Èy viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, lµm cho ho¹t ®éng nµy gãp phÇn xøng ®¸ng vµo qu¸ tr×nh ®æi míi, hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ, ®Èy m¹nh ¸p dông khoa häc - kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng øng dông c«ng nghÖ cao - mét ®Þnh h­íng chiÕn l­îc trong ph¸t triÓn chiÕn l­îc kinh tÕ - th× theo em tr­íc m¾t ph¶i gi¶i quyÕt mét sè v­íng m¾c sau: - Nhanh chãng söa ®æi, bæ xung nh÷ng quy ®Þnh cßn ch­a hîp lý trong hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ. - Hoµn thiÖn quy ®Þnh vÒ thanh tra, kiÓm tra trong lÜnh vùc chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý vi ph¹m vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ. - §Èy nhanh, rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh ®èi víi c¸c hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ. ThÈm ®Þnh viªn vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn trong viÖc ®¨ng ký, phª duyÖt ph¶i ®Æt niÒm tin vµo doanh nghiÖp th¸o gì mäi rµo c¶n ®Ó doanh nghiÖp kh«ng e ng¹i viÖc ®Çu t­. - CÇn cã nh÷ng quy ®Þnh ­u ®·i h¬n n÷a vÒ thuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ thuéc tr×nh ®é tiªn tiÕn cña thÕ giíi. Gi¶i quyÕt tèt h¬n mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ víi nh÷ng nhµ t­ vÊn, gióp hä ph¸t huy ®­îc vai trß tÝch cùc cña m×nh trong viÖc x©y dùng vµ thùc thi ph¸p luËt vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ. Phô lôc 2 ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (Tõ 02/01/2000 ®Õn 20/12/2000) --------- + Vèn tÝnh t¹i thêi ®iÓm cÊp GiÊy phÐp ban ®Çu + Kh«ng tÝnh ®Õn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ra n­íc ngoµi. + C¸c tØnh vµ KCN lÊy theo sè liÖu ®· nhËn ®­îc + §¬n vÞ tÝnh: 1000 USD I- Theo n­íc vµ vïng l·nh thæ: STT Tªn n­íc vµ vïng l·nh thæ Sè dù ¸n Tæng vèn §T Vèn P§ ViÖt Nam gãp N­íc ngoµi gãp 1 Anh 5 586 660 583225 0 225 2 Ên ®é 1 507 000 507000 0 0 3 §µi Loan 116 244 259 108989 990 97099 4 British VirginIslands 19 111 949 45637 500 43137 5 NhËt b¶n 24 77 894 37458 6265 29943 6 Hµn Quèc 30 61 463 42396 1076 13277 7 óc 5 54 900 29740 0 29740 8 Liªn Bang Nga 3 53 509 4500 429 4580 9 Ph¸p 8 38 260 8444 115 2828 10 Mü 12 26 446 17095 638 16008 11 Canyma islands 2 18 100 18000 0 0 12 Singapoe 12 16 805 10313 828 8485 13 Trung Quèc 13 15 376 12034 1582 10432 14 Th¸i Lan 7 15 340 8914 2874 5616 15 Hång K«ng 10 14 524 4974 119 4705 16 Hµ Lan 3 10 550 3195 0 3195 17 Bermuda 1 10 000 5000 0 5000 18 CH Mauritius 1 9 000 5100 0 5100 19 ¸o 1 8 000 8000 0 8000 20 Malaixia 10 5 369 2910 179 2732 21 BØ 2 5 295 2620 51 2569 22 Canada 4 3 562 1824 648 1176 23 §øc 3 2 997 2259 1340 919 24 Israel 1 2 200 2200 0 2200 25 Bahamas 1 1 000 500 150 350 26 Italia 2 771 603 173 430 27 CH sÐc 1 400 180 54 126 28 §an M¹ch 2 400 250 95 155 29 Thôy SÜ 2 350 150 0 150 30 Hungari 1 200 200 100 100 31 Thôy §iÓn 1 147 147 0 147 Tæng sè 303 1 902 726 1473854 18203 298442 II- Theo ®Þa ph­¬ng STT ®Þa ph­¬ng Sè dù ¸n Tæng vèn §T Vèn P§ ViÖt Nam gãp N­íc ngoµi gãp 1 B×nh D­¬ng 88 291672 114851 2297 110954 2 TP Hå ChÝ Minh 101 180125 80241 2256 63791 3 §ång Nai 25 95710 41883 1645 27313 4 Bµ RÞa Vòng Tµu 3 31545 20545 450 20095 5 Hµ Néi 34 30576 14269 1504 12765 6 Kh¸nh Hßa 4 24550 13632 4081 9551 7 Qu¶ng Nam 3 10016 7056 0 7056 8 Thanh Hãa 3 6860 3750 1378 2372 9 T©y Ninh 3 6325 5418 1500 3918 10 VÜnh Phóc 4 5150 3056 0 3056 11 B×nh Ph­íc 1 5000 3300 0 3300 12 H­ng yªn 1 5000 1600 0 1600 13 NghÖ An 1 4512 3962 1387 2575 14 Lµo Cai 3 3300 2300 0 2300 15 CÇn Th¬ 1 2700 1120 0 1120 16 H¶i Phßng 2 2500 2200 480 720 17 Th¸i B×nh 2 2400 1200 336 864 18 L©m §ång 3 1603 1503 233 1270 19 Qu¶ng Ninh 3 1509 800 429 880 20 Long An 1 1500 1000 0 1000 21 §µ N½ng 2 1500 765 0 765 22 Yªn B¸i 1 1211 848 0 848 23 Kiªn Giang 1 1068 1068 0 4068 24 B×nh ThuËn 1 714 357 179 179 25 L¹ng S¬n 1 650 650 0 650 26 Hßa B×nh 1 500 150 0 150 27 Th¸i Nguyªn 1 200 100 50 50 28 Nam §Þnh 1 32 32 0 32 Tæng céng 295 718426 327654 18203 280242 Lêi c¶m ¬n ! Em ®· hoµn thµnh khãa luËn nµy víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy c« gi¸o trong ngµnh, bè mÑ vµ b¹n bÌ. §Æc biÖt em nhËn ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o §ç M¹nh Hång - gi¸o viªn h­íng dÉn em thùc hiÖn khãa luËn nµy. Em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy §ç M¹nh Hång vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong ngµnh ! Môc lôc *** Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 3 I- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 4 1. §Çu t­ n­íc ngoµi - vai trß cña ®Çu t­ n­íc ngoµi trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam 5 1.1. Kh¸i niÖm ®Çu t­ n­íc ngoµi 5 1.2. Vai trß ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (FDI) ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam 7 2. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam - c¸c v¨n b¶n ph¸p lý trong tiÕn tr×nh thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 11 3. KÕt luËn 14 II- LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 2000 - b­íc tiÕn míi trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 15 1. Néi dung kh¸i qu¸t 15 2. C¸c gi¶i ph¸p trong t­¬ng lai nh»m hiÖn thùc ho¸ søc thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi n¨m 2000 16 Ch­¬ng II: LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 - nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý c¬ b¶n 20 I- Ph¹m vi ®èi t­îng ®iÒu chØnh vµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®Çu t­ 22 1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh 22 2. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®Çu t­ 23 2.1. §¶m b¶o ®èi xö c«ng b»ng víi mäi nhµ ®Çu t­ 24 2.2. C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o quyÒn së h÷u tµi s¶n vµ quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi 27 2.3. BiÖn ph¸p b¶o ®¶m trong tr­êng hîp thay ®æi ph¸p luËt g©y thiÖt h¹i cho ®Çu t­ n­íc ngoµi 30 2.4.BiÖn ph¸p b¶o ®¶m liªn quan tíi chuyÓn vèn, lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c ra n­íc ngoµi 32 II- C¸c h×nh thøc ®Çu t­ theo LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 33 1. Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 34 2. Doanh nghiÖp liªn doanh 35 3. Doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi 37 4. Hîp ®ång BOT, hîp ®ång BTO vµ hîp ®ång BT 38 III- QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 39 1. Bªn n­íc ngoµi trong hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 40 2. Doanh nghiÖp liªn doanh 41 3. Doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi 42 IV- Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi 43 1. Néi dung qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi 43 2. C¸c cÊp qu¶n lý ®Çu t­ n­íc ngoµi 45 V- Gi¶i quyÕt tranh chÊp trong ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 48 1. Ph¹m vi c¸c tranh chÊp ph¸t sinh trong ®Çu t­ n­íc ngoµi 48 2. ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ luËt ®­îc ¸p dông 49 Ch­¬ng III: LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000-nh÷ng quy ®Þnh bæ xung vµ söa ®æi 52 I- LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 víi LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996 52 1. Néi dung quy ®Þnh bæ xung 53 2. C¸c quy ®Þnh söa ®æi LuËt ®Çu t­ n¨m 1996 54 2.1. Nh÷ng quy ®Þnh chung 55 2.2. H×nh thøc ®Çu t­ 55 2.3. BiÖn ph¸p ®¶m b¶o ®Çu t­ 55 2.4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 56 2.5. Qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi 60 3. §¸nh gi¸ chung 62 II- N©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu chØnh cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi - nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m 64 1. M«i tr­êng chÝnh trÞ, x· héi vµ kinh tÕ 64 1.1. M«i tr­êng chÝnh trÞ x· héi 64 1.2. M«i tr­êng kinh tÕ 66 2. M«i tr­êng ph¸p lý 68 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 71 Tµi liÖu tham kh¶o *** 1. HiÕn ph¸p n­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam 2. Gi¸o tr×nh luËt kinh tÕ - Tr­êng §¹i häc LuËt 1998 3. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1987 4. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1990 5. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1992 6. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996 7. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 8. NghÞ ®Þnh 24/2000 N§-CP 9. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc - NXB chÝnh trÞ Quèc gia - 2000 10. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi ë ViÖt Nam - NXB chÝnh trÞ Quèc gia - 2000 11. C«ng b¸o 2000 - 2001 12. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam 2000 - 2001 13. T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o. Sè 8 - 9 - 10/2000 14. Th«ng tin c©u l¹c bé doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi. Sè 16 th¸ng 12/2000. 15. LuËn ¸n: Kinh nghiÖm thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ë c¸c n­íc aSEAN vµ vËn dông vµo ViÖt Nam - NguyÔn Huy Th¸m - 1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc18160.DOC
Tài liệu liên quan