Khóa luận Tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔNG HỢP HèNH PHẠT 3 1. Khỏi niệm và ý nghĩa tổng hợp hỡnh phạt 3 1.1. Khỏi niệm 3 1.2. ý nghĩa của tổng hợp hỡnh phạt 4 2. Cỏc nguyờn tắc tổng hợp hỡnh phạt 5 2.1. Nguyên tắc pháp chế XHCN 6 2.2. Nguyờn tắc nhõn đạo xó hội chủ nghĩa 7 2.3. Nguyờn tắc cỏ thể hoỏ trong tổng hợp hỡnh phạt 9 2.4. Nguyờn tắc cụng bằng trong tổng hợp hỡnh phạt 11 3. Khỏi quỏt lịch sử lập phỏp hỡnh sự việt nam về tổng hợp hỡnh phạt 13 3.1. Giai đoạn từ năm 1945 cho đến trước khi cú BLHSVN 1985 13 3.2. Giai đoạn ỏp dụng bộ luật hỡnh sự Việt Nam năm 1985 16 3.3. Giai đoạn ỏp dụng BLHS Việt Nam năm 1999 19 CHƯƠNG II 21 TỔNG HỢP HèNH PHẠT TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 21 1. Tổng hợp hinh phạt trong trường hợp phạm nhiều tội 21 1.1. Khỏi niệm 21 1.2. Nguyờn tắc và cỏch thức tổng hợp hỡnh phạt 23 2. Tổng hợp hỡnh phạt của nhiều bản ỏn 29 2.1. Khỏi niệm 29 2.2. Tổng hợp hỡnh phạt của nhiều bản ỏn theo BLHS năm 1999 29 3. Tổng hợp hỡnh phạt trong trường hợp cú liờn quan đến ỏn treo 36 4. Tổng hợp hỡnh phạt trong trường hợp người chưa thành niờn phạm nhiều tội 43 KẾT LUẬN CHUNG 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG KHOÁ LUẬN 58

doc61 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1383 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
íc tá th¸i ®é lªn ¸n, gi¸o dôc vµ hä ®ang ph¶i chÞu nh÷ng nghÜa vô ph¸p lý nhÊt ®Þnh. ViÖc hä ®ang “cã ¸n” thÓ hiÖn râ th¸i ®é cña Nhµ n­íc ®· ®¸nh gi¸ hä lµ ng­êi cã nh©n th©n kh«ng tèt. Sù ®¸nh gi¸ nµy lµ kh¸ch quan. ViÖc ng­êi bÞ kÕt ¸n ch­a thùc tÕ chÊp hµnh h×nh ph¹t kh«ng lµm tèt ®Ñp h¬n t×nh tr¹ng nh©n th©n cña hä. Do ®ã, viÖc Toµ ¸n ¸p dông kho¶n 1, §iÒu 51 ®Ó tæng hîp h×nh ph¹t sÏ lµ sù ®¸nh gi¸ toµn diÖn nhÊt th¸i ®é cña Nhµ n­íc ®èi víi nh©n th©n ng­êi bÞ kÕt ¸n. Còng t¹i kho¶n 1 §iÒu 51 cßn quy ®Þnh “thêi gian ®· chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung”. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ thêi gian ®· chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc gåm nh÷ng thêi gian nµo? Thêi gian bÞ c¸o bÞ t¹m gi÷, t¹m giam cã ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung kh«ng? Cã ý kiÕn cho r»ng, ®o¹n 2, kho¶n 1 §iÒu 51 chØ quy ®Þnh lµ: “Thêi gian ®· chÊp hµnh h×nh ph¹t” cña b¶n ¸n tr­íc ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung mµ kh«ng quy ®Þnh thêi gian ®· bÞ t¹m gi÷, t¹m giam ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung (trong tr­êng hîp h×nh ph¹t chung lµ tï cã thêi h¹n hoÆc c¶i t¹o kh«ng giam gi÷) vµ t¸c gi¶ ý kiÕn trªn cho r»ng thêi h¹n t¹m gi÷, t¹m giam còng ph¶i ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung. [33. Tr. 15] VÒ vÊn ®Ò nµy, theo t¸c gi¶ : T¹i kho¶n 1 §iÒu 31 BLHS quy ®Þnh “NÕu ng­êi bÞ kÕt ¸n ®· bÞ t¹m gi÷, t¹m giam th× thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam ®­îc trõ vµo thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, cø mét ngµy t¹m gi÷, t¹m giam b»ng ba ngµy c¶i t¹o kh«ng giam gi÷”. T¹i ®o¹n 2 §iÒu 33 BLHS còng quy ®Þnh “Thêi gian t¹m gi÷, t¹m gi¹m ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t tï, cø mét ngµy t¹m gi÷, t¹m giam b»ng mét ngµy tï.” Tõ hai quy ®Þnh trªn, ®èi chiÕu víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 51 BLHS cã thÓ thÊy luËt ®· gi¸n tiÕp quy ®Þnh thêi gian ng­êi bÞ kÕt ¸n bÞ t¹m gi÷, t¹m giam ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung. Vµ thùc tiÔn ¸p dông, trong tr­êng hîp bÞ c¸o ®· bÞ t¹m gi÷, t¹m giam, c¸c Toµ ¸n ®Òu trõ thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung cña ng­êi bÞ kÕt ¸n b»ng c¸ch tÝnh thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung tõ ngµy bÞ t¹m gi÷, t¹m giam. NÕu thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam vµ chÊp hµnh h×nh ph¹t tï kh«ng liÒn nhau, th× tÝnh thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t tï chung tõ thêi ®iÓm b¾t giam sau cïng, thêi gian ®· bÞ t¹m gi÷, t¹m giam tr­íc ®ã ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung. VÝ dô: T¹i b¶n ¸n sè 622/2007/HSST cña Héi ®ång xÐt xö Toµ ¸n nh©n d©n quËn §èng §a, Hµ Néi ®· tuyªn ph¹t bÞ c¸o Lª Ngäc T 12 th¸ng tï vÒ téi “tiªu thô tµi s¶n do ng­êi kh¸c ph¹m téi mµ cã” vµ buéc bÞ c¸o ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t 24 th¸ng tï t¹i b¶n ¸n sè 194 ngµy 17/4/2006 cña Toµ ¸n nh©n d©n quËn §èng §a ®· tuyªn cho T vÒ téi c­íp tµi s¶n nh­ng cho h­ëng ¸n treo. Tæng hîp h×nh ph¹t buéc bÞ c¸o ph¶i chÊp hµnh chung cho hai b¶n ¸n lµ 36 th¸ng tï. Thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t tï tÝnh tõ ngµy 5/9/2007 (lµ ngµy bÞ b¾t lÇn cuèi cïng). BÞ c¸o ®­îc trõ thêi gian ®· bÞ t¹m giam cña b¶n ¸n tr­íc tõ ngµy 5/12/2005 ®Õn ngµy 17/4/2006. [38] Nh­ vËy, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh gän nhÑ, khoa häc trong BLHS th× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i quy ®Þnh thªm viÖc ph¶i trõ thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung vµo trong BLHS v× thùc chÊt luËt ®· cã quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nµy. Mét vÊn ®Ò kh¸c n÷a cÇn xem xÐt khi ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 51 lµ vÊn ®Ò tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp, h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc lµ c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, cña b¶n ¸n sau lµ tï cã thêi h¹n. Tr­êng hîp nµy, Toµ ¸n sÏ quy ®æi toµn bé h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ cña b¶n ¸n tr­íc thµnh h×nh ph¹t tï theo tØ lÖ 3:1, sau ®ã trõ ®i h×nh ph¹t tï ®· ®­îc ®æi tõ c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ vµo h×nh ph¹t tï chung. VÝ dô: ngµy 18/4/2005, H bÞ Toµ ¸n xö ph¹t 24 th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ vÒ téi cè ý g©y th­¬ng tÝch theo kho¶n 1 §iÒu 104 BLHS. Sau ®ã, ngµy 18/4/2006 H l¹i bÞ ®em ra xÐt xö vÒ téi hiÕp d©m ®· thùc hiÖn n¨m th¸ng 8 n¨m 2004 vµ bÞ tuyªn ph¹t 5 n¨m tï theo kho¶n 1 §iÒu 113 BLHS (tÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy H ®· chÊp hµnh ®­îc 12 th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam gi÷). Tæng hîp h×nh ph¹t Toµ ¸n buéc H ph¶i chÊp hµnh 5 n¨m tï cña b¶n ¸n ®ang xÐt xö céng víi 8 th¸ng tï cña b¶n ¸n tr­íc ®­îc ®æi tõ 24 th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ thµnh h×nh ph¹t chung lµ 5 n¨m 8 th¸ng tï. V× H ®· chÊp hµnh ®­îc 12 th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ b»ng 4 th¸ng tï nªn ®­îc trõ vµo thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t chung. Do ®ã, h×nh ph¹t chung mµ H ph¶i chÊp hµnh lµ 5 n¨m 4 th¸ng tï. “Tuy nhiªn, trong thùc tiÔn xÐt xö c¸c Toµ ¸n th­êng trõ thêi gian ®· chÊp hµnh tr­íc råi míi tæng hîp sau (nÕu tæng hîp nh­ vËy, trong tr­êng hîp h×nh ph¹t cña c¸c b¶n ¸n tæng hîp l¹i lµ trªn 30 n¨m tï th× sÏ g©y thiÖt h¹i cho ng­êi ph¹m téi).” [25, Tr. 20] Tr­êng hîp mét ng­êi ®ang ph¶i chÊp hµnh mét b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt l¹i ph¹m téi míi vµ bÞ ®em ra xÐt xö. Tr­êng hîp nµy ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 51 BLHS. Cô thÓ: “Khi xÐt xö mét ng­êi ®ang ph¶i chÊp hµnh mét b¶n ¸n mµ l¹i ph¹m téi míi, Toµ ¸n quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi téi míi, sau ®ã tæng hîp víi phÇn h×nh ph¹t ch­a chÊp hµnh cña b¶n ¸n tr­íc råi quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t chung theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 Bé luËt nµy.” Tr­êng hîp nµy, ng­êi ph¹m téi thÓ hiÖn tÝnh nguy hiÓm cho x· héi cao h¬n tr­êng hîp tr­íc. Bëi v×, mét ng­êi ®ang ph¶i chÊp hµnh mét b¶n ¸n, tøc lµ ®· ®­îc Nhµ n­íc tá th¸i ®é ®èi víi hµnh vi ph¹m téi cña hä nh­ng hä ®· kh«ng chÞu c¶i t¹o, gi¸o dôc mµ l¹i ®i vµo con ®­êng ph¹m téi míi. V× vËy, viÖc tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp nµy ph¶i thÓ hiÖn tÝnh nghiªm kh¾c h¬n ®èi víi c¸c tr­êng hîp kh¸c. ViÖc tæng hîp sÏ ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Toµ ¸n quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t cho mét hay c¸c téi ®ang xÐt xö (tr­êng hîp ph¹m nhiÒu téi míi), sau ®ã céng h×nh ph¹t hay c¸c h×nh ph¹t ®· tuyªn víi phÇn h×nh ph¹t ch­a chÊp hµnh cña b¶n ¸n tr­íc. H×nh ph¹t chung kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 BLHS. Trong tr­êng hîp nµy, nÕu tÝnh c¶ thêi h¹n h×nh ph¹t mµ bÞ c¸o ®· chÊp hµnh cña b¶n ¸n tr­íc víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n míi th× thêi h¹n h×nh ph¹t chung mµ bÞ c¸o thùc tÕ ph¶i chÊp hµnh cã thÓ trªn 30 n¨m tï. VÝ dô: A ph¹m téi giÕt ng­êi vµ ®· bÞ Toµ ¸n ¸p dông kho¶n 1, §iÒu 93 tuyªn ph¹t bÞ c¸o A 20 n¨m tï giam. ChÊp hµnh h×nh ph¹t ®­îc 4 n¨m A l¹i ph¹m téi cè ý g©y th­¬ng tÝch hoÆc g©y tæn h¹i cho søc khoÎ cña ng­êi kh¸c vµ bÞ Toµ ¸n ¸p dông kho¶n 4, §iÒu 104 BLHS tuyªn ph¹t 15 n¨m tï. Tr­êng hîp nµy, h×nh ph¹t chung mµ bÞ c¸o A ph¶i chÊp hµnh lµ 30 n¨m nh­ng thùc tÕ A ph¶i chÊp hµnh lµ 34 n¨m. Tr­êng hîp mét ng­êi ph¶i chÊp hµnh nhiÒu b¶n ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt mµ c¸c h×nh ph¹t cña c¸c b¶n ¸n ch­a ®­îc tæng hîp. Tr­êng hîp nµy, ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 51 BLHS. Cô thÓ: “Trong tr­êng hîp mét ng­êi ph¶i chÊp hµnh nhiÒu b¶n ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt mµ c¸c h×nh ph¹t cña c¸c b¶n ¸n ch­a ®­îc tæng hîp, th× Ch¸nh ¸n Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh tæng hîp c¸c b¶n ¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy.” Quy ®Þnh trªn cña BLHS cã nghÜa lµ c¸c téi ph¹m ®­îc thùc hiÖn khi ch­a cã b¶n ¸n nµo th× ¸p dông kho¶n 1, §iÒu 51 BLHS; nÕu cã téi ph¹m ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· cã ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 51 BLHS. VÒ thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh tæng hîp, luËt chØ quy ®Þnh lµ Ch¸nh ¸n Toµ ¸n. §ã lµ nh÷ng Ch¸nh ¸n nµo? Theo h­íng dÉn cña Th«ng t­ liªn nghµnh sè 02/TTLT ngµy 20/12/1991 cña Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n Tèi cao h­íng dÉn thi hµnh mét sè quy ®Þnh cña LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña BLHS th× vÒ thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh tæng hîp h×nh ph¹t ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: - ViÖc tæng hîp h×nh ph¹t cña hai b¶n ¸n cña cïng mét Toµ ¸n th× do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n ®ã thùc hiÖn; - ViÖc tæng hîp h×nh ph¹t cña hai b¶n ¸n do c¸c Toµ ¸n cïng cÊp xÐt xö th× do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n ®· ra b¶n ¸n sau cïng (vÒ mÆt thêi gian) thùc hiÖn; - ViÖc tæng hîp h×nh ph¹t cña hai b¶n ¸n do c¸c Toµ ¸n kh¸c cÊp xÐt xö th× do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n cÊp cao h¬n thùc hiÖn - ViÖc tæng hîp h×nh ph¹t cña hai b¶n ¸n trong ®ã cã b¶n ¸n cña Toµ ¸n n­íc ngoµi ®· ®­îc Toµ ¸n ViÖt Nam c«ng nhËn th× do Ch¸nh ¸n TANDTC thùc hiÖn. [21] Tr­êng hîp ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 nµy kh¸c so víi hai tr­êng hîp ë kho¶n 1, kho¶n 2 ë chç: tr­êng hîp nµy bÞ c¸o ®· cã nhiÒu b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt nh­ng c¸c b¶n ¸n nµy ch­a ®­îc tæng hîp thµnh h×nh ph¹t chung. Do vËy, Toµ ¸n cÇn thiÕt ph¶i tæng hîp h×nh ph¹t cña c¸c b¶n ¸n thµnh h×nh ph¹t chung buéc bÞ c¸o ph¶i chÊp hµnh. Cßn tr­êng hîp quy ®Þnh ë kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 51, bÞ c¸o ®ang ph¶i chÊp hµnh mét b¶n ¸n l¹i bÞ ®­a ra xÐt xö vÒ mét hay nhiÒu téi ph¹m kh¸c (téi cò hoÆc téi míi) vµ h×nh ph¹t tæng hîp ®­îc tuyªn ë b¶n ¸n thø hai. VÝ dô: A ph¹m téi trém c¾p tµi s¶n theo kho¶n 2 §iÒu138 vµ bÞ Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B ph¹t 7 n¨m tï giam, míi chÊp hµnh h×nh ph¹t ®­îc 1 n¨m sau ®ã A bá trèn råi tiÕp tôc ph¹m téi cè ý g©y th­¬ng tÝch theo kho¶n 2 §iÒu 104 vµ bÞ Toµ ¸n nh©n d©n tØnh C xö ph¹t 4 n¨m tï giam. Tuy nhiªn, do Toµ ¸n nh©n d©n tØnh C kh«ng biÕt A ®ang ph¶i chÊp hµnh mét b¶n ¸n kh¸c nªn ®· kh«ng tæng hîp h×nh ph¹t mµ chØ buéc bÞ c¸o ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t lµ 4 n¨m tï. Sau ®ã, Toµ ¸n nh©n d©n tØnh C ®· ph¸t hiÖn ra lµ tr­íc ®ã A ®· ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï ë tØnh B ®­îc mét n¨m do vËy Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tØnh C ®· c¨n cø vµo kho¶n 2 §iÒu 51 ra quyÕt ®Þnh tæng hîp h×nh ph¹t vµ b¾t A ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t cña hai b¶n ¸n lµ 8 n¨m tï. Theo quy ®Þnh cña kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 51 BLHS n¨m 1999 th× chØ tæng hîp h×nh ph¹t cña b¶n ¸n ®ang xÐt xö víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n kh¸c ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt. Do vËy, cÇn chó ý ®Õn c¸c tr­êng hîp sau: NÕu bÞ c¸o ®· bÞ ®­a ra xÐt xö trong hai vô ¸n kh¸c nhau th× Toµ ¸n sau ph¶i ®îi hÕt thêi gian kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ theo thñ tôc phóc thÈm ®èi víi vô ¸n tr­íc råi míi tæ chøc xÐt xö vô ¸n sau. NÕu b¶n ¸n tr­íc kh«ng bÞ kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ, th× Toµ ¸n xÐt xö vô ¸n sau thùc hiÖn viÖc quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t chung cho c¶ hai b¶n ¸n; NÕu b¶n ¸n tr­íc bÞ kh¸ng c¸o hoÆc kh¸ng nghÞ, th× Toµ ¸n xÐt xö s¬ thÈm sau chØ quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi téi mµ m×nh xÐt xö. ViÖc tæng hîp h×nh ph¹t chung cña hai b¶n ¸n sÏ do toµ ¸n cÊp phóc thÈm thùc hiÖn. Tr­êng hîp nÕu b¶n ¸n tr­íc ®· ®­îc xÐt xö phóc thÈm th× Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm xÐt xö vô ¸n sau thùc hiÖn viÖc tæng hîp h×nh ph¹t theo quy ®Þnh chung. Së dÜ, trong BLHS ViÖt Nam cã quy ®Þnh thªm kho¶n 3 vÒ tr­êng hîp tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt mµ c¸c h×nh ph¹t cña c¸c b¶n ¸n ch­a ®­îc tæng hîp. §©y thùc chÊt lµ mét quy ®Þnh ®­îc bæ sung do yªu cÇu cña thùc tiÔn xÐt xö. ë n­íc ta, trong thùc tiÔn xÐt xö , nhiÒu khi Toµ ¸n “bá quªn” viÖc tæng hîp h×nh ph¹t cña c¸c b¶n ¸n. ViÖc “bá quªn” nµy cã thÓ do nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan. §Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña Toµ ¸n vµ nh»m b¶o ®¶m nguyªn t¾c ph¸p chÕ XHCN c¸c nhµ lµm luËt n­íc ta ®· bæ sung quy ®Þnh trªn. Qua ph©n tÝch quy ®Þnh §iÒu 51 vÒ tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n, t¸c gi¶ nhËn thÊy, vÒ thùc chÊt tr­êng hîp nµy cã nhiÒu ®iÓm gièng víi tr­êng hîp ph¹m nhiÒu téi. Trong c¶ hai tr­êng hîp bÞ c¸o ®Òu ph¹m tõ hai téi trë lªn. §iÓm kh¸c biÖt gi÷a hai tr­êng hîp nµy lµ ë chç: Trong tr­êng hîp tæng hîp h×nh ph¹t quy ®Þnh t¹i §iÒu 50, tÊt c¶ c¸c téi ®Òu bÞ ®em ra xÐt xö cïng mét lÇn, Toµ ¸n tuyªn h×nh ph¹t ®èi víi tõng téi sau ®ã tæng hîp thµnh h×nh ph¹t chung; cßn trong tr­êng hîp tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 51, c¸c téi ®ã ®­îc ®­a ra xÐt xö ë c¸c lÇn kh¸c nhau, Toµ ¸n sÏ ph¶i tæng hîp h×nh ph¹t cña c¸c téi nµy dùa trªn c¬ së c¸c b¶n ¸n kh¸c nhau. Tãm l¹i, tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 BLHS n¨m 1999 lµ mét tr­êng hîp ®Æc biÖt cña ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t. TÝnh chÊt ®Æc biÖt cña tr­êng hîp nµy lµ Toµ ¸n ph¶i tæng hîp h×nh ph¹t trªn c¬ së nhiÒu b¶n ¸n kh¸c nhau. Tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n bao gåm ba tr­êng hîp: tr­êng hîp mét ng­êi ®ang ph¶i chÊp hµnh mét b¶n ¸n l¹i bÞ ®em ra xÐt xö vÒ mét téi ®· ph¹m tr­íc khi cã b¶n ¸n ®ã (kho¶n 1), tr­êng hîp mét ng­êi ®ang ph¶i chÊp hµnh mét b¶n ¸n l¹i ph¹m téi míi vµ bÞ ®em ra xÐt xö (kho¶n 2), tr­êng hîp mét ng­êi ph¶i chÊp hµnh nhiÒu b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt mµ h×nh ph¹t cña c¸c b¶n ¸n ch­a ®­îc tæng hîp (kho¶n 3). Mçi tr­êng hîp cã c¸ch thøc tæng hîp kh¸c nhau phï hîp víi chÝnh s¸ch h×nh sù cña Nhµ n­íc ®èi víi tõng tr­êng hîp. NhËn thøc vµ ¸p dông ®óng quy ®Þnh nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ng­êi ph¹m téi do vËy cÇn lo¹i bá nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh ¸p dông quy ®Þnh §iÒu 51 BLHS ®Ó n©ng cao chÊt l­îng xÐt xö, b¶o ®¶m nguyªn t¾c ph¸p chÕ XHCN. §ång thêi, tiÕp tôc nghiªn cøu, hoµn thiÖn quy ph¹m ph¸p luËt nµy theo h­íng tinh gän nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho Toµ ¸n thuËn lîi trong viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña luËt vµo gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n cô thÓ. 3. Tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp cã liªn quan ®Õn ¸n treo ¸n treo lµ mét chÕ ®Þnh ®Æc biÖt trong luËt h×nh sù. Trong lÞch sö lËp ph¸p h×nh sù n­íc ta, chÕ ®Þnh ¸n treo xuÊt hiÖn kh¸ sím vµ dÇn ®­îc hoµn thiÖn. VÒ b¶n chÊt ph¸p lý th× “¸n treo lµ miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t tï cã ®iÒu kiÖn”. Trong BLHS ViÖt Nam n¨m 1999 ¸n treo ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 60. ¸n treo lµ chÕ ®Þnh thÓ hiÖn râ nguyªn t¾c nh©n ®¹o XHCN trong luËt h×nh sù. Qua chÕ ®Þnh ¸n treo Nhµ n­íc tá râ th¸i ®é khoan hång ®èi víi nh÷ng ng­êi ph¹m téi lÇn ®Çu, téi ph¹m ®· thùc hiÖn lµ téi Ýt nghiªm träng, cã nh©n th©n tèt vµ cã n¬i lµm viÖc, c­ tró râ rµng. Nh÷ng ng­êi nµy ch­a tíi møc ph¶i c¸ch ly ra khái x· héi vµ xÐt thÊy hä cã kh¶ n¨ng tù c¶i t¹o t¹i céng ®ång. Do vËy, Toµ ¸n cho hä ®­îc miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t tï trong nhµ giam mµ buéc hä ph¶i tr¶i qua mét thêi gian thö th¸ch víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, ®Ó thÓ hiÖn râ tÝnh nghiªm tóc cña ph¸p luËt, kiªn quyÕt xö lý nghiªm minh víi nh÷ng kÎ coi th­êng luËt luËt ph¸p, t¹i kho¶n 5 §iÒu 60 nhµ lµm luËt quy ®Þnh: “§èi víi ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo mµ ph¹m téi míi trong thêi gian thö th¸ch, th× Toµ ¸n quyÕt ®Þnh buéc ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc vµ tæng hîp víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n míi theo quy ®Þnh cña §iÒu 51 cña Bé luËt nµy.”. Quy ®Þnh nµy võa thÓ hiÖn nguyªn t¾c ph¸p chÕ XHCN võa thÓ hiÖn nguyªn t¾c c«ng b»ng trong tæng hîp h×nh ph¹t còng nh­ trong luËt h×nh sù. Trong phÇn nµy, t¸c gi¶ muèn ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò tæng hîp h×nh ph¹t trong c¸c tr­êng hîp cã liªn quan ®Õn ¸n treo. §ã lµ tr­êng hîp mét ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo l¹i ph¹m téi míi trong thêi gian thö th¸ch vµ tr­êng hîp ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo ®ang trong thêi gian thö th¸ch l¹i bÞ ®­a ra xÐt xö vÒ mét téi ®· ph¹m tr­íc khi cã b¶n ¸n cho h­ëng ¸n treo. Tr­êng hîp mét ng­êi ®ang trong thêi gian thö th¸ch cña ¸n treo l¹i ph¹m téi míi. Theo kho¶n 5 §iÒu 60 BLHS th× “nÕu mét ng­êi ®ang ®­îc h­ëng ¸n treo mµ ph¹m téi míi trong thêi gian thö th¸ch, th× Toµ ¸n quyÕt ®Þnh buéc ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc vµ tæng hîp víi b¶n ¸n míi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 BLHS”. Vµ néi dung cña ®iÒu luËt trªn mét lÇn n÷a ®­îc nh¾c l¹i trong NghÞ quyÕt sè 01/2007/NQ-H§TP ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2007 cña TANDTC h­íng dÉn ¸p dông mét sè quy ®Þnh cña BLHS vÒ thêi hiÖu thi hµnh b¶n ¸n, miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t, gi¶m thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t. Cô thÓ t¹i môc 6.3 NghÞ quyÕt nµy quy ®Þnh: “§èi víi ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo mµ ph¹m téi míi trong thêi gian thö th¸ch, th× trong mäi tr­êng hîp Toµ ¸n quyÕt ®Þnh buéc hä ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc vµ tæng hîp h×nh ph¹t cña b¶n ¸n míi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña BLHS.” Quy ®Þnh nµy cña BLHS n¨m 1999 nghiªm kh¾c h¬n BLHS n¨m 1985. Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 44 BLHS n¨m 1985 th× ng­êi ph¹m téi ph¹m téi míi do lçi v« ý nh­ng bÞ ph¹t tï hoÆc ph¹m téi míi do cè ý trong thêi gian thö th¸ch th× Toµ ¸n míi buéc hä ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t trong b¶n ¸n cho h­ëng ¸n treo tr­íc ®ã vµ tæng hîp víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n míi. Cßn trong quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 60 BLHS n¨m 1999, ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo chØ cÇn ph¹m téi míi bÊt kÓ téi míi lµ lo¹i téi nµo, bÞ tuyªn h×nh ph¹t lo¹i g× th× ng­êi ph¹m téi còng bÞ buéc ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc (b¶n ¸n ®­îc h­ëng ¸n treo) vµ tæng hîp víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n míi thµnh h×nh ph¹t chung - NÕu téi míi ph¹m bÞ Toµ ¸n tuyªn ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ th× ph¶i tiÕn hµnh ®æi tõ c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ sang tï cã thêi h¹n ®Ó tæng hîp víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc thµnh h×nh ph¹t chung theo tØ lÖ cø 3 ngµy c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ b»ng mét ngµy tï. VÝ dô: H ph¹m téi trém c¾p tµi s¶n theo §iÒu 138 kho¶n 1 BLHS vµ bÞ tuyªn ph¹t 2 n¨m tï nh­ng cho h­ëng ¸n treo thêi gian thö th¸ch lµ 2 n¨m. ChÊp hµnh ®­îc 1 n¨m thö th¸ch H l¹i ph¹m téi vi ph¹m quy t¾c vÒ ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé theo kho¶n 1 §iÒu 202 BLHS vµ bÞ tuyªn ph¹t 36 th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam gi÷. Tr­êng hîp nµy, Toµ ¸n ph¶i ®æi 36 th¸ng c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ thµnh tï cã thêi h¹n nh­ sau: 36 th¸ng: 3 = 12 th¸ng. H×nh ph¹t chung sÏ lµ: 2 n¨m tï + 1 n¨m tï = 3 n¨m tï. - NÕu téi míi bÞ Toµ ¸n tuyªn ph¹t tï cã thêi h¹n th× bÞ c¸o buéc ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc vµ tæng hîp víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n míi thµnh h×nh ph¹t chung. VÝ dô: t¹i b¶n ¸n sè: 318/HSST ngµy 26/8/2004 Toµ ¸n nh©n d©n quËn Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi ®· tuyªn ph¹t TrÇn TiÕn B 24 th¸ng tï vÒ téi “Tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt ma tuý”, nh­ng cho h­ëng ¸n treo, thêi gian thö th¸ch lµ 36 th¸ng. Ch­a hÕt thêi gian thö th¸ch TrÇn TiÕn B l¹i tiÕp tôc ph¹m téi vµ ngµy 5/11/2007 t¹i b¶n ¸n sè: 538/2007/HSST Toµ ¸n nh©n d©n quËn §èng §a ®· tuyªn ph¹t bÞ c¸o B 30 th¸ng tï vÒ téi “Tµng tr÷ tr¸i phÐp chÊt ma tuý” vµ buéc bÞ c¸o ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t 24 th¸ng tï t¹i b¶n ¸n sè 318/HSST cña Toµ ¸n nh©n d©n quËn Hai Bµ Tr­ng. Tæng hîp h×nh ph¹t cña c¶ hai b¶n ¸n lµ 54 th¸ng tï. [37] - NÕu téi míi ph¹m bÞ toµ tuyªn ph¹t lµ ph¹t tiÒn th× ng­êi bÞ kÕt ¸n ph¶i chÊp hµnh ®ång thêi hai h×nh ph¹t cña hai b¶n ¸n. VÝ dô: A ph¹m téi cè ý g©y th­¬ng tÝch bÞ toµ ¸n tuyªn ph¹t 24 th¸ng tï nh­ng cho h­ëng ¸n treo thêi gian thö th¸ch lµ 36 th¸ng. ChÊp hµnh thêi gian thö th¸ch ®­îc 1 n¨m A l¹i ph¹m téi ®¸nh b¹c vµ bÞ tuyªn ph¹t 10 triÖu ®ång. Tr­êng hîp nµy, Toµ ¸n sÏ buéc A ph¶i chÊp hµnh ®ång thêi hai h×nh ph¹t cña hai b¶n ¸n lµ 24 th¸ng tï giam vµ 10 triÖu ®ång. Tr­êng hîp kh¸c lµ tr­êng hîp mét ng­êi ®ang chÊp hµnh thêi gian thö th¸ch l¹i bÞ ®em ra xÐt xö vÒ téi ®· ph¹m tr­íc ®ã th× Toµ ¸n cã cho bÞ c¸o h­ëng ¸n treo mét lÇn n÷a hay kh«ng vµ nÕu cho h­ëng th× sÏ tæng hîp nh­ thÕ nµo? T¹i NghÞ quyÕt sè 01/H§TP ngµy 02/10/2007, trong h­íng dÉn vÒ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi bÞ xö ph¹t tï ®­îc h­ëng ¸n treo th× ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt lµ: “bÞ xö ph¹t tï kh«ng qu¸ 3 n¨m, kh«ng ph©n biÖt vÒ téi g×”. Tr­êng hîp ng­êi bÞ xÐt xö trong cïng mét lÇn vÒ nhiÒu téi mµ khi tæng hîp h×nh ph¹t, h×nh ph¹t chung kh«ng qu¸ møc 3 n¨m tï th× còng cã thÓ cho h­ëng ¸n treo. Nh­ vËy, theo tinh thÇn cña nghÞ quyÕt trªn, khi xÐt xö mét ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo ®ang trong thêi gian thö th¸ch vÒ téi ng­êi ®ã ®· thùc hiÖn tr­íc khi cã b¶n ¸n cho h­ëng ¸n treo nÕu tæng hîp h×nh ph¹t cña c¸c téi (h×nh ph¹t cña b¶n ¸n ®· cho h­ëng ¸n treo vµ h×nh ph¹t cña téi míi xÐt xö) kh«ng qu¸ 3 n¨m tï th× Toµ ¸n cã thÓ cho h­ëng ¸n treo mét lÇn n÷a. NÕu cho h­ëng ¸n treo, Toµ ¸n ph¶i tæng hîp h×nh ph¹t vµ Ên ®Þnh thêi gian thö th¸ch chung cho ng­êi bÞ kÕt ¸n. ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian thö th¸ch ®­îc thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i NghÞ quyÕt sè 01/NQ-H§TP ngµy 02/10/2007 cña TANDTC. Cô thÓ t¹i môc 6.4 NghÞ quyÕt nµy quy ®Þnh: “Khi cho ng­êi bÞ ph¹t tï h­ëng ¸n treo, trong mäi tr­êng hîp Toµ ¸n ph¶i Ên ®Þnh thêi gian thö th¸ch tõ mét n¨m ®Õn n¨m n¨m vµ ph©n biÖt nh­ sau: a, Tr­êng hîp ng­êi bÞ xö ph¹t tï kh«ng bÞ t¹m giam th× thêi gian thö th¸ch b»ng hai lÇn møc h×nh ph¹t tï, nh­ng kh«ng ®­îc d­íi mét n¨m vµ kh«ng ®­îc qu¸ n¨m n¨m. b, Tr­êng hîp ng­êi bÞ xö ph¹t tï ®· bÞ t¹m giam th× lÊy møc ph¹t tï trõ ®i thêi gian ®· bÞ t¹m giam ®Ó x¸c ®Þnh møc h×nh ph¹t tï cßn l¹i ph¶i chÊp hµnh. Thêi gian thö th¸ch trong tr­êng hîp nµy b»ng hai lÇn møc h×nh ph¹t tï cßn l¹i ph¶i chÊp hµnh, nh­ng kh«ng ®­îc d­íi mét n¨m vµ kh«ng ®­îc qu¸ n¨m n¨m.” NÕu kh«ng cho h­ëng ¸n treo, Toµ ¸n sÏ buéc ng­êi bÞ kÕt ¸n ph¶i chÊp hµnh ®ång thêi hai b¶n ¸n: chÊp hµnh h×nh ph¹t tï cña b¶n ¸n míi vµ thêi gian thö th¸ch cña b¶n ¸n cho h­ëng ¸n treo. Thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t tï ®­îc tÝnh vµo thêi gian chÊp hµnh thö th¸ch cña ¸n treo. Tr­êng hîp nµy, ®· ®­îc h­íng dÉn t¹i NghÞ quyÕt sè 01/NQ-H§TP ngµy 18/10/1990 cña TANDTC h­íng dÉn ¸p dông §iÒu 44 BLHS. Cô thÓ theo nghÞ quyÕt nµy th×: “…NÕu trong thêi gian thö th¸ch, ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo l¹i bÞ ph¹t tï vÒ téi ®· thùc hiÖn tr­íc khi bÞ ph¹t tï vµ ®­îc h­ëng ¸n treo th× tuú tr­êng hîp, Toµ ¸n cã thÓ cho hoÆc kh«ng cho h­ëng ¸n treo mét lÇn n÷a. NÕu Toµ ¸n kh«ng cho h­ëng ¸n treo mét lÇn n÷a vµ ng­êi bÞ kÕt ¸n chÊp hµnh h×nh ph¹t tï trong thêi gian thö th¸ch cña ¸n treo th× thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t tï ®­îc tÝnh vµo thêi gian thö th¸ch cña ¸n treo” Néi dung h­íng dÉn trªn tuy ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 01/H§TP ngµy18/10/1990 nh­ng ®Õn nay vÉn cßn hiÖu lùc v× NghÞ quyÕt sè 01/H§TP ngµy 02/10/2007 cã h­íng dÉn mét sè quy ®Þnh míi vÒ ¸n treo nh­ng nghÞ quyÕt nµy kh«ng thay thÕ hoµn toµn néi dung NghÞ quyÕt sè 01/H§TP ngµy 18/10/1990. VÝ dô: ngµy 20-3-2004, NguyÔn V¨n T bÞ xö ph¹t 2 n¨m tï vÒ téi trém c¾p theo kho¶n 1 ®iÒu 138 BLHS nh­ng ®­îc Toµ ¸n cho h­ëng ¸n treo, thêi gian thö th¸ch lµ 36 th¸ng. Ngµy 20-9-2004, T l¹i bÞ ®em ra xÐt xö vµ bÞ tuyªn ph¹t 2 n¨m tï vÒ téi cè ý g©y th­¬ng tÝch theo kho¶n1 §iÒu 104 BLHS mµ T ®· thùc hiÖn vµo n¨m 2003. Khi xÐt xö Toµ ¸n ®· kh«ng tæng hîp h×nh ph¹t mµ buéc T ph¶i chÊp hµnh ®ång thêi c¶ hai b¶n ¸n. Do thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t tï 2 n¨m trong tr¹i giam ®­îc tÝnh vµo thêi gian thö th¸ch nªn ®Õn ngµy 20-9-2006, T chÊp hµnh xong h×nh ph¹t cña b¶n ¸n ph¹t tï th× ®Õn ngµy 20-3-2007, T còng chÊp hµnh xong thêi gian thö th¸ch. Tãm l¹i, ¸n treo lµ biÖn ph¸p miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t tï cã ®iÒu kiÖn- mét chÕ ®Þnh thÓ hiÖn nguyªn t¾c nh©n ®¹o XHCN trong luËt h×nh sù. Tuy nhiªn, nÕu ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo mµ ph¹m téi míi trong thêi gian thö th¸ch th× Toµ ¸n sÏ buéc hä ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n ®· cho h­ëng ¸n treo vµ tæng hîp víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n míi thµnh h×nh ph¹t chung. Tr­êng hîp ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo ®ang trong thêi gian thö th¸ch mµ l¹i bÞ xÐt xö vÒ mét téi ®· thùc hiÖn tr­íc khi cã b¶n ¸n cho h­ëng ¸n treo th× tuú tõng tr­êng hîp Toµ ¸n sÏ cho tiÕp tôc h­ëng ¸n treo mét lÇn n÷a hoÆc kh«ng cho h­ëng. NÕu cho ng­êi bÞ ph¹t tï h­ëng ¸n treo mét lÇn n÷a th× Toµ ¸n ph¶i tæng hîp h×nh ph¹t cña c¶ hai b¶n ¸n vµ Ên ®Þnh thêi gian thö th¸ch. NÕu kh«ng cho h­ëng ¸n treo, Toµ ¸n buéc ng­êi bÞ kÕt ¸n ph¶i chÊp hµnh ®ång thêi hai b¶n ¸n. Thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t tï ®­îc tÝnh vµo thêi gian thö th¸ch cña ¸n treo. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÊn ®Ò tæng hîp h×nh ph¹t liªn quan ®Õn ¸n treo, t¸c gi¶ cã t×m hiÓu t×nh h×nh xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù trong 7 n¨m kÓ tõ ngµy BLHS n¨m 1999 cã hiÖu lùc vµ thÊy r»ng: sè ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo trong tæng sè bÞ c¸o ®­îc ®­a ra xÐt xö lu«n chiÕm mét tØ lÖ kh«ng nhá. §iÒu ®ã thÓ hiÖn chÝnh s¸ch h×nh sù nh©n ®¹o XHCN cña Nhµ n­íc ta còng nh­ kh¼ng ®Þnh môc ®Ých cña h×nh ph¹t trong luËt h×nh sù ViÖt Nam lu«n mang tÝnh gi¸o dôc nhiÒu h¬n lµ tÝnh trõng trÞ ®èi víi ng­êi ph¹m téi. N¨m Tæng sè vô ¸n ®· xÐt xö Tæng sè bÞ c¸o bÞ xÐt xö Sè bÞ c¸o ®­îc h­ëng ¸n treo ChiÕm tØ lÖ % 2000 41409 61491 14594 23,73% 2001 41265 58221 11626 19,96% 2002 43012 61256 10519 17,17% 2003 45949 68365 14180 20,74% 2004 48287 75453 17643 23,38% 2005 49935 79318 19402 24,46% 2006 56137 91379 23188 25,37% B¶ng 1. Sè liÖu vÒ tæng sè bÞ c¸o ®­îc h­ëng ¸n treo tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2006 (Nguån: Phßng tæng hîp Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao) BiÓu ®å vÒ sè bÞ c¸o ®­îc h­ëng ¸n treo trong tæng sè bÞ c¸o bÞ xÐt xö tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2006 4. Tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m nhiÒu téi Ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi lµ ng­êi ch­a trßn 18 tuæi thùc hiÖn hµnh vi nguy hiÓm cho x· héi mµ BLHS quy ®Þnh ®ã lµ téi ph¹m. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 BLHS n¨m 1999 vÒ ®é tuæi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× chØ nh÷ng ng­êi ch­a thµnh niªn tõ ®ñ 14 tuæi trë lªn míi bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Trong luËt h×nh sù ViÖt Nam, ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi lµ mét chñ thÓ ®Æc biÖt. V× vËy, viÖc quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t nãi chung vµ tæng hîp h×nh ph¹t nãi riªng ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn còng lµ mét tr­êng hîp ®Æc biÖt. TÝnh chÊt ®Æc biÖt ë chç ngoµi viÖc ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh chung khi quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t hay tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi Toµ ¸n cßn ph¶i c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng X BLHS. Khi quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi, Toµ ¸n ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 69 BLHS. Cô thÓ: “ViÖc xö lý hµnh vi ph¹m téi cña ng­êi ch­a thµnh niªn chñ yÕu nh»m gi¸o dôc gióp ®ì hä söa ch÷a sai lÇm, ph¸t triÓn lµnh m¹nh vµ trë thµnh c«ng d©n cã Ých cho x· héi”. Nguyªn t¾c nµy, xuÊt ph¸t tõ chÝnh s¸ch h×nh sù nh©n ®¹o XHCN cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi. Bëi lÏ, ng­êi ch­a thµnh niªn lµ ng­êi cã n¨ng lùc nhËn thøc vµ n¨ng lùc ph¸p luËt cßn h¹n chÕ. C¸c cßn em ®ang trong ®é tuæi “¨n ch­a no, lo ch­a tíi”, ch­a hoµn thiÖn vÒ thÓ chÊt còng nh­ nhËn thøc. Ng­êi ch­a thµnh niªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m sinh lý ®Æc thï nh­: bång bét, nhÑ d¹, tß mß, dÔ bÞ l«i kÐo vµ kÝch ®éng, kh¶ n¨ng tù kiÒm chÕ cßn yÕu…Do nhËn thøc vÒ x· héi nãi chung vÒ ph¸p luËt nãi riªng cßn h¹n chÕ nªn ý thøc ph¹m téi cña ng­êi ch­a thµnh niªn lµ ch­a s©u s¾c. MÆt kh¸c, so víi ng­êi ®· thµnh niªn ph¹m téi th× kh¶ n¨ng tiÕp thu sù gi¸o dôc, c¶i t¹o cña Nhµ n­íc, nhµ tr­êng vµ x· héi ë ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi lµ cao h¬n. V× vËy, nh×n chung møc ®é g©y nguy hiÓm cho x· héi cña hµnh vi ph¹m téi cña ng­êi ch­a thµnh niªn lµ thÊp h¬n so víi hµnh vi ph¹m téi t­¬ng tù cña ng­êi ®· thµnh niªn thùc hiÖn. Tõ nhËn thøc ®ã, quan ®iÓm cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn chñ yÕu lµ gi¸o dôc c¶i t¹o, h×nh ph¹t ¸p dông víi c¸c em còng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých nµy. §èi víi tr­êng hîp ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m nhiÒu téi, viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 BLHS. Cô thÓ: “§èi víi ng­êi ph¹m nhiÒu téi, cã téi ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi ®ñ 18 tuæi, cã téi ®­îc thùc hiÖn sau khi ®ñ 18 tuæi, th× viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®­îc ¸p dông nh­ sau: 1. NÕu téi nÆng nhÊt ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®ã ch­a ®ñ 18 tuæi, th× h×nh ph¹t chung kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc h×nh ph¹t cao nhÊt quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 cña Bé luËt nµy; 2. NÕu téi nÆng nhÊt ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®ã ®· ®ñ 18 tuæi, th× h×nh ph¹t chung ¸p dông nh­ ®èi víi ng­êi ®· thµnh niªn ph¹m téi.” Theo quy ®Þnh trªn cña §iÒu 75, ®Ó tæng hîp h×nh ph¹t ®­îc trong tr­êng hîp nµy th× Tßa ¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc hai vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. §ã lµ, vÊn ®Ò x¸c ®Þnh téi nÆng nhÊt vµ thêi ®iÓm thùc hiÖn téi nÆng nhÊt ®ã khi ng­êi ch­a thµnh niªn ®· ®ñ 18 tuæi hay ch­a. ViÖc ¸p dông kho¶n 1 hay kho¶n 2 ®Ó tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp nµy hoµn toµn phô thuéc vµo viÖc x¸c ®Þnh hai vÊn ®Ò ®ã. VËy téi nÆng nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo? Theo tinh thÇn cña Th«ng t­ liªn tÞch sè 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngµy 05-07-2000 cña Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé t­ ph¸p, Bé c«ng an h­íng dÉn thi hµnh §iÒu 7 BLHS n¨m 1999 vµ môc 2 NghÞ quyÕt sè 32/1999/QH 10 ngµy 21-12-1999 cña Quèc héi khi h­íng dÉn x¸c ®Þnh “h×nh ph¹t nÆng h¬n”, “h×nh ph¹t nhÑ h¬n” th×, “téi nÆng nhÊt” ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: - NÕu tÊt c¶ c¸c téi cã quy ®Þnh c¸c lo¹i h×nh ph¹t kh¸c nhau, th× téi nÆng nhÊt lµ téi cã quy ®Þnh lo¹i h×nh ph¹t nÆng nhÊt, nÆng h¬n. VÝ dô: §iÒu 84 BLHS n¨m 1999 quy ®Þnh khñng bè cã h×nh ph¹t nÆng nhÊt lµ tö h×nh ®­îc coi lµ nÆng h¬n so víi téi ph¸ rèi an ninh t¹i §iÒu 89 víi h×nh ph¹t nÆng nhÊt lµ tï cã thêi h¹n. - NÕu tÊt c¶ c¸c téi cã quy ®Þnh cïng mét lo¹i h×nh ph¹t, th× téi nÆng nhÊt lµ téi cã møc h×nh ph¹t tèi ®a cña khung h×nh ph¹t nÆng nhÊt cao h¬n VÝ dô: Téi mua b¸n phô n÷ (kho¶n 2 §iÒu 119) BLHS n¨m 1999 cã møc h×nh ph¹t tèi ®a cña khung h×nh ph¹t nÆng nhÊt lµ 20 n¨m tï sÏ ®­îc coi lµ téi nÆng h¬n so víi téi lµm nhôc ng­êi kh¸c (kho¶n 2 §iÒu 121) cã møc h×nh ph¹t cao nhÊt lµ 3 n¨m tï. - NÕu tÊt c¶ c¸c téi cã quy ®Þnh cïng mét lo¹i h×nh ph¹t vµ møc tèi ®a cña khung h×nh ph¹t nÆng nhÊt cña c¸c téi lµ b»ng nhau, th× téi nÆng nhÊt lµ téi cã møc tèi thiÓu cña khung h×nh ph¹t nhÑ nhÊt cao h¬n. VÝ dô: Téi tham « tµi s¶n (§iÒu 278) vµ téi l¹m quyÒn trong khi thi hµnh c«ng vô (§iÒu 282) cïng quy ®Þnh vÒ h×nh ph¹t tï vµ cã møc cao nhÊt cña khung h×nh ph¹t nÆng nhÊt lµ 20 n¨m tï, nh­ng téi tham « tµi s¶n cã møc tèi thiÓu cña khung h×nh ph¹t nhÑ nhÊt lµ 2 n¨m tï lín h¬n 1 n¨m tï lµ møc tèi thiÓu cña khung h×nh ph¹t nhÑ nhÊt cña téi l¹m quyÒn trong khi thi hµnh c«ng vô nªn sÏ ®­îc x¸c ®Þnh lµ téi nÆng h¬n. - NÕu tÊt c¶ c¸c téi ®Òu quy ®Þnh h×nh ph¹t chÝnh nÆng nhÊt nh­ nhau (vÒ møc tèi thiÓu vµ møc tèi ®a), th× téi nÆng nhÊt lµ téi cã quy ®Þnh h×nh ph¹t chÝnh kh¸c nÆng h¬n. VÝ dô: Téi cè ý g©y th­¬ng tÝch hoÆc g©y tæn h¹i søc khoÎ cña ng­êi kh¸c do v­ît qu¸ giíi h¹n phßng vÖ chÝnh ®¸ng (§iÒu 106) vµ téi hµnh h¹ ng­êi kh¸c (§iÒu 110) ®Òu quy ®Þnh lo¹i h×nh ph¹t cao nhÊt lµ tï cã thêi h¹n víi møc cao nhÊt ®Òu lµ 3 n¨m tï vµ møc thÊp nhÊt lµ 3 th¸ng tï. Tuy nhiªn, ë h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷, §iÒu 106 quy ®Þnh møc h×nh ph¹t nÆng nhÊt lµ ®Õn hai n¨m cßn §iÒu 110 møc cao nhÊt chØ lµ mét n¨m. Do vËy, téi quy ®Þnh t¹i §iÒu 106 ®­îc coi lµ téi nÆng h¬n. - NÕu tÊt c¶ c¸c téi ®Òu quy ®Þnh gièng nhau vÒ c¸c lo¹i h×nh ph¹t vµ møc tèi thiÓu còng nh­ møc tèi ®a cña h×nh ph¹t chÝnh nÆng nhÊt, th× téi nÆng nhÊt lµ téi cã quy ®Þnh thªm h×nh ph¹t bæ sung. VÝ dô: Téi lµm tr¸i c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù §iÒu 261 ®­îc x¸c ®Þnh lµ nÆng h¬n so víi téi chèng ng­êi thi hµnh c«ng vô §iÒu 257. V× c¸c quy ®Þnh: ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn 3 n¨m; ph¹t tï cã thêi h¹n víi møc tèi ®a lµ 7 n¨m tï vµ møc tèi thiÓu lµ 2 n¨m tï cña §iÒu 261 lµ gièng víi quy ®Þnh cña §iÒu 257, nh­ng §iÒu 261 cßn quy ®Þnh thªm h×nh ph¹t bæ sung ®èi víi téi nµy lµ “ng­êi ph¹m téi cßn cã thÓ bÞ cÊm ®¶m nhiÖm chøc vô nhÊt ®Þnh tõ mét n¨m ®Õn n¨m n¨m” Trong tr­êng hîp x¸c ®Þnh ®­îc téi nÆng nhÊt mµ ng­êi ch­a thµnh niªn thùc hiÖn khi ®ñ 18 tuæi th× viÖc tæng hîp h×nh ph¹t theo kho¶n 2 §iÒu 75 ®­îc ®­a vÒ thùc hiÖn nh­ §iÒu 50 ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t chung. Cßn ë tr­êng hîp khi x¸c ®Þnh ®­îc téi nÆng nhÊt ng­êi ch­a thµnh niªn thùc hiÖn khi ch­a ®ñ 18 tuæi th× ¸p dông kho¶n 1 §iÒu 75 ®Ó tæng hîp h×nh ph¹t. §iÒu 75 kho¶n 1 quy ®Þnh tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi h×nh ph¹t tï cã thêi h¹n. C¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 vµ kho¶n 1 §iÒu 75 cã thÓ hiÓu: NÕu téi nÆng nhÊt ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®ã ch­a ®ñ 18 tuæi th×, h×nh ph¹t chung kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 12 n¨m hoÆc 1/2 møc ph¹t tï mµ ®iÒu luËt quy ®Þnh (®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn tõ ®ñ 14 ®Õn d­íi 16 tuæi) vµ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 18 n¨m hoÆc 3/4 møc ph¹t tï mµ ®iÒu luËt quy ®Þnh (®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn tõ ®ñ 16 tuæi ®Õn d­íi 18 tuæi). Theo t¸c gi¶, quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 nµy chØ ®­îc ¸p dông cho tr­êng hîp ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m mét téi, trong khi ®ã quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 kho¶n 1 l¹i ®­îc ¸p dông ®Ó tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp ph¹m nhiÒu téi. Nh­ vËy, ®· cã sù “®¸nh ®ång” gi÷a hai tr­êng hîp nµy víi nhau. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ mét ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m nhiÒu téi (vµ cã thÓ c¸c téi ®ã cã møc ®é nguy hiÓm t­¬ng ®­¬ng nhau) còng chØ bÞ tuyªn møc h×nh ph¹t cao nhÊt kh«ng cao h¬n so víi mét ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m mét téi. VÝ dô: 15 tuæi A ph¹m téi c­íp tµi s¶n theo kho¶n 3 §iÒu 133 vµ téi c­ìng ®o¹t tµi s¶n, B còng 15 tuæi chØ ph¹m téi c­íp tµi s¶n còng theo kho¶n 3 §iÒu 133. Trong tr­êng hîp nµy, møc h×nh ph¹t cao nhÊt mµ A ph¶i chÞu chØ kh«ng qu¸ 10 n¨m tï (møc cao nhÊt cña kho¶n 3 §iÒu 133 lµ 20 n¨m tï vµ téi c­íp tµi s¶n lµ téi nÆng nhÊt), cßn B tuy chØ ph¹m mét téi c­íp tµi s¶n nh­ng còng cã thÓ ph¶i chÞu møc h×nh ph¹t cao nhÊt lµ 10 n¨m tï. XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c c«ng b»ng, nguyªn t¾c c¸ thÓ ho¸ h×nh ph¹t trong luËt h×nh sù còng nh­ thùc tiÔn ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m, theo t¸c gi¶ cÇn cã quy ®Þnh nghiªm kh¾c h¬n ®èi víi tr­êng hîp ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m nhiÒu téi. Kho¶n 1 §iÒu 75 quy ®Þnh “NÕu téi nÆng nhÊt ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®ã ch­a ®ñ 18 tuæi, th× h×nh ph¹t chung kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc h×nh ph¹t cao nhÊt quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 cña Bé luËt nµy”. Tuy nhiªn, viÖc hiÓu vÒ “møc h×nh ph¹t cao nhÊt” t¹i §iÒu 74 trong thùc tiÔn cßn gÆp ph¶i nhiÒu vÊn ®Ò do sù h¹n chÕ vÒ mÆt kü thuËt lËp ph¸p cña quy ph¹m nµy. Cô thÓ, §iÒu 74 quy ®Þnh: “Ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi chØ bÞ ph¹t tï cã thêi h¹n theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. §èi víi ng­êi tõ ®ñ 16 tuæi ®Õn d­íi 18 tuæi khi ph¹m téi, nÕu ®iÒu luËt ®­îc ¸p dông quy ®Þnh h×nh ph¹t tï chung th©n hoÆc tö h×nh, th× møc h×nh ph¹t cao nhÊt ®­îc ¸p dông kh«ng qu¸ m­êi t¸m n¨m tï; nÕu lµ tï cã thêi h¹n th× møc h×nh ph¹t cao nhÊt ®­îc ¸p dông kh«ng qu¸ ba phÇn t­ møc ph¹t tï mµ ®iÒu luËt quy ®Þnh; 2. §èi víi ng­êi tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn d­íi 16 tuæi khi ph¹m téi, nÕu ®iÒu luËt ®­îc ¸p dông quy ®Þnh h×nh ph¹t tï chung th©n hoÆc tö h×nh, th× møc h×nh ph¹t cao nhÊt ®­îc ¸p dông kh«ng qu¸ m­êi hai n¨m tï, nÕu lµ tï cã thêi h¹n th× møc h×nh ph¹t cao nhÊt ®­îc ¸p dông kh«ng qu¸ mét phÇn hai møc ph¹t tï mµ diÒu luËt quy ®Þnh”. Víi quy ®Þnh trªn, cÇn hiÓu r»ng nhµ lµm luËt dông ý gi¶m nhÑ h×nh ph¹t cho ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi so víi ng­êi ®· thµnh niªn lµ so s¸nh víi trong cïng mét khung h×nh ph¹t. Nh­ng t¹i §iÒu 74 nhµ lµm luËt l¹i dïng tõ chung chung lµ “®iÒu luËt” mµ kh«ng chØ râ khung h×nh ph¹t bÞ ¸p dông. Quy ®Þnh nh­ trªn sÏ dÉn ®Õn viÖc vËn dông kh«ng thèng nhÊt vµ lµ kÏ hë ®Ó ph¸t sinh tiªu cùc. Do vËy, ®Ó tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp nµy ®­îc chÝnh x¸c th× còng cÇn cã sù söa ®æi §iÒu 74 BLHS cho phï hîp h¬n. Nghiªn cøu vÊn ®Ò tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m nhiÒu téi, t¸c gi¶ nhËn thÊy trong vÊn ®Ò nµy cßn cÇn l­u ý c¸c ®iÓm sau: Mét lµ, §iÒu 75 BLHS míi chØ quy ®Þnh vÒ viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ph¹m téi, cã téi thùc hiÖn tr­íc cã téi thùc hiÖn sau khi ®ñ 18 tuæi mµ ch­a quy ®Þnh viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi mét ng­êi ph¹m tÊt c¶ c¸c téi khi ch­a ®ñ 18 tuæi. VËy trong tr­êng hîp ®ã, Toµ ¸n sÏ tæng hîp nh­ thÕ nµo? H×nh ph¹t chung ®èi víi h×nh ph¹t tï, trong tr­êng hîp nµy sÏ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc h×nh ph¹t ®­îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu luËt nµo? cã ph¶i møc 30 n¨m ë §iÒu 50 hay kh«ng? vµ trong tr­êng hîp cã téi thùc hiÖn khi tõ ®ñ 16 tuæi ®Õn d­íi 18 tuæi, cã téi thùc hiÖn khi tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn d­íi 16 tuæi th× h×nh ph¹t chung kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc 3/4 hay 1/2? Nh­ vËy, ®Ó tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp nµy, Toµ ¸n sÏ ph¶i thùc hiÖn rÊt nhiÒu b­íc míi cã thÓ quyÕt ®Þnh ®­îc h×nh ph¹t chung cho bÞ c¸o. §iÒu nµy rÊt dÔ dÉn ®Õn viÖc nhÇm lÉn, sai sãt trong qu¸ tr×nh ¸p dông. V× vËy, theo t¸c gi¶ cÇn cã quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi tr­êng hîp nµy. Hai lµ, BLHS còng ch­a cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n, trong tr­êng hîp c¸c b¶n ¸n ®Òu ®­îc ¸p dông ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn còng nh­ tr­êng hîp cã b¶n ¸n ®­îc ¸p dông khi ng­êi ®ã lµ ng­êi ch­a thµnh niªn, cã b¶n ¸n ¸p dông khi ng­êi ®ã ®· thµnh niªn. Theo kho¶n 1 §iÒu 75 nÕu mét ng­êi ph¹m nhiÒu téi, cã téi thùc hiÖn tr­íc khi ®ñ 18 tuæi, cã téi thùc hiÖn sau khi ®· ®ñ 18 tuæi th× h×nh ph¹t chung ®­îc quyÕt ®Þnh trªn nguyªn t¾c kh«ng ®­îc qu¸ møc cho phÐp cña §iÒu 74 BLHS. Cã ý kiÕn cho r»ng quy ®Þnh nh­ trªn lµ bÊt hîp lý v× §iÒu 74 lµ ®iÒu luËt quy ®Þnh vÒ møc ph¹t tï ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn. “§èi víi mét téi ph¹m do mét ng­êi thùc hiÖn ë ®é tuæi ch­a thµnh niªn ng­êi ®ã ®· ®­îc h­ëng møc h×nh ph¹t gi¶m nhÑ theo quy ®Þnh cña §iÒu 74. Khi ng­êi ®ã ®· thµnh niªn l¹i ph¹m téi tiÕp, nÕu tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi hä vÉn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 cã nghÜa lµ ®· ®em quy ®Þnh cã tÝnh chÊt ­u ®·i víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi ¸p dông víi ng­êi ®· thµnh niªn ph¹m téi. §iÒu nµy kh«ng b¶o ®¶m nguyªn t¾c c«ng b»ng cña luËt h×nh sù, lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña viÖc ®Êu tranh vµ phßng ngõa téi ph¹m.”[ 34 ] ý kiÕn trªn cã h¹t nh©n hîp lý. Tuy nhiªn, khi xÐt xö ng­êi ch­a thµnh niªn nãi chung vµ viÖc tæng hîp h×nh ph¹t nãi riªng, ngoµi viÖc tu©n theo c¸c nguyªn t¾c chung cßn ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh cã tÝnh chÊt ­u ®·i ®èi víi chñ thÓ ®Æc biÖt nµy. Do vËy, c¶ trong luËt h×nh sù vµ ¸p dông luËt h×nh sù sÏ cã nh÷ng quy ®Þnh kh«ng hoµn toµn tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾c xÐt xö chung ®èi víi ng­êi ®· thµnh niªn. §ã cã thÓ coi lµ ngo¹i lÖ cña cña c¸c nguyªn t¾c chung. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nh©n th©n cña ng­êi ch­a thµnh niªn lµ ng­êi ch­a hoµn thiÖn vÒ t©m sinh lý, dÔ bÞ kÝch ®éng, kh¶ n¨ng tù kiÒm chÕ kÐm tuy nhiªn hä l¹i cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o, tiÕp nhËn sù gi¸o dôc tèt h¬n ng­êi thµnh niªn. Nhµ n­íc ta lu«n thÓ hiÖn chÝnh s¸ch h×nh sù nh©n ®¹o ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi, lu«n t¹o c¬ héi cho hä trë thµnh ng­êi cã Ých cho x· héi. Qua ph©n tÝch quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 BLHS, t¸c gi¶ m¹nh d¹n ®­a ra ý kiÕn nªn söa l¹i ®iÒu luËt nµy nh­ sau: “§iÒu 75. Tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp ph¹m nhiÒu téi. §èi víi ng­êi ph¹m nhiÒu téi, viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®­îc ¸p dông nh­ sau: 1. NÕu tÊt c¶ c¸c téi ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi ®ñ 18 tuæi, th× h×nh ph¹t chung kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc h×nh ph¹t cao nhÊt quy ®Þnh t¹i §iÒu 74Bé luËt nµy; 2. Cã téi ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi ®ñ 18 tuæi, cã téi ®­îc thùc hiÖn sau khi ®ñ 18 tuæi, th× ®­îc ¸p dông nh­ sau: a, NÕu téi nÆng nhÊt ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®ã ch­a ®ñ 18 tuæi, th× h×nh ph¹t chung còng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc h×nh ph¹t cao nhÊt quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 Bé luËt nµy; b, NÕu téi nÆng nhÊt ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®ã ®· ®ñ 18 tuæi, th× h×nh ph¹t chung ¸p dông nh­ ®èi víi ng­êi ®· thµnh niªn ph¹m téi.” BLHS n¨m 1999 quy ®Þnh tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi lµ mét sù tiÕn bé trong lÞch sö lËp ph¸p h×nh sù, lµ mét sù bæ sung cÇn thiÕt trong chÝnh s¸ch h×nh sù cña nhµ n­íc. Tuy nhiªn, viÖc tæng hîp h×nh ph¹t míi chØ ®­îc quy ®Þnh ®èi víi h×nh ph¹t tï cßn c¸c h×nh ph¹t kh¸c còng cÇn ®­îc tæng hîp nh­: c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ hoÆc ph¹t tiÒn. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, th× møc cao nhÊt cña h×nh ph¹t chung cã bÞ h¹n chÕ bëi c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 72, §iÒu 73 hay kh«ng? hay lµ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 BLHS. T¸c gi¶ cho r»ng, viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi c¸c h×nh ph¹t kh¸c còng nªn cã quy ®Þnh riªng ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi. Tãm l¹i, quy ®Þnh vÒ viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ¸p dông riªng ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi cã ý nghÜa rÊt to lín, nã thÓ hiÖn xuyªn suèt tinh thÇn nh©n ®¹o cña ph¸p luËt h×nh sù ­u tiªn h¬n ®èi víi ng­êi ch­a ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vÒ t©m sinh lý, vÒ nhËn thøc x· héi vµ cuéc sèng, ®ång thêi thÓ hiÖn nguyªn t¾c xö lý lµ gi¸o dôc, phßng ngõa lµ chÝnh, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cho ng­êi ch­a thµnh niªn. BLHS n¨m 1999 ®· quy ®Þnh viÖc tæng hîp h×nh ph¹t tï ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi trong tr­êng hîp cã téi ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®ã ch­a ®ñ 18 tuæi, cã téi ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®ã ®· ®ñ 18 tuæi. Tõ gãc ®é hoµn thiÖn ph¸p luËt h×nh sù, t¸c gi¶ cho r»ng BLHS cÇn sím bæ sung quy ®Þnh vÒ tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi c¸c lo¹i h×nh ph¹t kh¸c nh­ ph¹t tiÒn vµ c¶i t¹o kh«ng giam gi÷; cÇn cã sù söa ®æi §iÒu 74, §iÒu 75 BLHS cho râ rµng h¬n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Toµ ¸n khi ¸p dông ®Ó tæng hîp h×nh ph¹t. §Êt n­íc ta ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ héi nhËp. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang chi phèi mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi. Tuy nhiªn, mÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ nµy chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn diÔn biÕn phøc t¹p cña t×nh h×nh téi ph¹m trong ®ã cã t×nh h×nh ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi. Tõ khi BLHS n¨m 1999 cã hiÖu lùc, trong tæng sè bÞ c¸o bÞ xÐt xö sè bÞ c¸o lµ ng­êi ch­a thµnh niªn lu«n chiÕm trªn 5%, con sè nµy cã xu h­íng ngµy cµng gia t¨ng. §Ó c«ng t¸c xÐt xö ng­êi ch­a thµnh niªn ®­îc ®¶m b¶o, bªn c¹nh viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, thÈm ph¸n th× viÖc hoµn thiÖn c¸c quy ph¹m ph¸p luËt h×nh sù ¸p dông ®èi víi chñ thÓ nµy còng lµ yÕu tè mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. B¶ng sè 2. Sè liÖu vÒ tæng sè bÞ c¸o ®· xÐt xö lµ ng­êi ch­a thµnh niªn tõ n¨m 2000 ®Õn 2006 N¨m Tæng sè vô ¸n ®· xÐt xö Tæng sè bÞ c¸o bÞ xÐt xö Tæng sè bÞ c¸o ®· xÐt xö lµ ng­êi CTN ChiÕm tØ tÖ % 2000 41409 61491 3609 5,86% 2001 41265 58221 3441 5,91% 2002 43012 61256 3139 5,12% 2003 45949 68365 3994 5,84% 2004 48287 75453 2540 3,36% 2005 49935 79318 4670 5,88% 2006 56137 91379 5967 6,52% (Nguån: Phßng tæng hîp Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao) BiÓu ®å sè bÞ c¸o lµ ng­êi ch­a thµnh niªn trong tæng sè bÞ c¸o bÞ xÐt xö tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2006 KÕt luËn chung Tæng hîp h×nh ph¹t lµ mét chÕ ®Þnh ®· ®­îc h×nh thµnh tõ kh¸ sím trong lÞch sö lËp ph¸p h×nh sù ViÖt Nam. Tr­íc khi cã BLHS ®Çu tiªn n¨m 1985 viÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®· ®­îc h­íng dÉn trong c¸c b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c nghµnh Toµ ¸n vµ c¸c c«ng v¨n cña TANDTC h­íng dÉn c¸c Toµ ¸n ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c xÐt xö. Tõ khi BLHS n¨m 1985 ra ®êi, chÕ ®Þnh tæng hîp h×nh ph¹t ®· ®­îc quy ®Þnh trong BLHS vµ ®­îc h­íng dÉn thi hµnh trong c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång thÈm ph¸n TANDTC. Qua c¸c lÇn söa ®æi bæ sung BLHS n¨m 1985, ®Õn BLHS míi n¨m 1999 chÕ ®Þnh tæng hîp h×nh ph¹t ®· ®­îc hoµn thiÖn h¬n, phï hîp h¬n. Tæng hîp h×nh ph¹t lµ tr­êng hîp Toµ ¸n x¸c ®Þnh h×nh ph¹t chung cho ng­êi bÞ tuyªn nhiÒu h×nh ph¹t. ViÖc tæng hîp h×nh ph¹t ®óng cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vµ môc ®Ých cña h×nh ph¹t, gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m nh»m gi÷ g×n trËt tù x· héi ViÖc tæng hîp h×nh ph¹t ngoµi viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chung cña luËt h×nh sù th× cßn cã nh÷ng nguyªn t¾c ®Æc thï cña chÕ ®Þnh nµy nh­: nguyªn t¾c ph¸p chÕ XHCN, nguyªn t¾c nh©n ®¹o XHCN, nguyªn t¾c c¸ thÓ ho¸ h×nh ph¹t vµ nguyªn t¾c c«ng b»ng. Theo BLHS n¨m 1999, c¸c tr­êng hîp ph¶i tæng hîp h×nh ph¹t gåm: tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp ph¹m nhiÒu téi, tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n, tæng hîp h×nh ph¹t cã liªn quan ®Õn ¸n treo vµ tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi. Tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp ph¹m nhiÒu téi ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 BLHS n¨m 1999. Tr­êng hîp nµy, ®¸ng chó ý nhÊt lµ c¸c nguyªn t¾c tæng hîp h×nh ph¹t vµ c¸ch thøc tæng hîp h×nh ph¹t. Toµ ¸n sÏ tuyªn h×nh ph¹t cho tõng téi sau ®ã tæng hîp thµnh h×nh ph¹t chung. H×nh ph¹t chung kh«ng ®­îc v­ît qua 30 n¨m tï. C¸c nguyªn t¾c tæng hîp gåm: nguyªn t¾c céng h×nh ph¹t, nguyªn t¾c thu hót h×nh ph¹t vµ nguyªn t¾c cïng tån t¹i. Mçi nguyªn t¾c ®­îc ¸p dông trong tõng tr­êng hîp cô thÓ. Tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu51 BLHS. §©y lµ tr­êng hîp mét ng­êi ®ang ph¶i chÊp hµnh mét b¶n ¸n l¹i bÞ ®em ra xÐt xö vÒ mét téi kh¸c ®· thùc hiÖn tr­íc hoÆc sau khi cã b¶n ¸n ®ã vµ tr­êng hîp mét ng­êi ph¶i chÊp hµnh nhiÒu b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt nh­ng phÇn h×nh ph¹t cña c¸c b¶n ¸n ch­a ®­îc tæng hîp. Tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n ®¸ng chó ý nhÊt lµ tr­êng hîp mét ng­êi ®ang chÊp hµnh mét b¶n ¸n mµ l¹i ph¹m téi míi. Tr­êng hîp nµy, thêi gian ®· chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n tr­íc kh«ng ®­îc trõ vµo thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t chung. Tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n thùc chÊt lµ tr­êng hîp ph¹m nhiÒu téi nh­ng ®­îc ®­a ra xÐt xö ë nh÷ng lÇn kh¸c nhau. Tæng hîp h×nh ph¹t trong c¸c tr­êng hîp cã liªn quan tíi ¸n treo ®­îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 60 lµ tæng hîp h×nh ph¹t trong tr­êng hîp mét ng­êi ®ang chÊp hµnh thêi gian thö th¸ch cña ¸n treo l¹i bÞ xÐt xö vÒ mét téi ph¹m kh¸c mµ hä ®· thùc hiÖn tr­íc hoÆc sau khi cã b¶n ¸n treo. Tr­êng hîp ng­êi ®ù¬c h­ëng ¸n treo mµ ph¹m téi míi trong thêi gian thö th¸ch th× Toµ ¸n buéc hä ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t cña b¶n ¸n truíc vµ tæng hîp víi h×nh ph¹t cña b¶n ¸n sau thµnh h×nh ph¹t chung vµ kh«ng cho bÞ c¸o h­ëng ¸n treo lÇn n÷a. Tr­êng hîp ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo bÞ ®em ra xÐt xö vÒ téi ®· ph¹m tr­íc khi cã b¶n ¸n treo th× tïy tõng tr­êng hîp Toµ ¸n cã thÓ cho h­ëng ¸n treo mét lÇn n÷a hoÆc kh«ng. NÕu cho h­ëng ¸n treo, th× Toµ ¸n ph¶i tæng hîp h×nh ph¹t vµ Ên ®Þnh thêi gian thö th¸ch cho ng­êi bÞ kÕt ¸n. NÕu kh«ng cho h­ëng ¸n treo, th× Toµ ¸n buéc hä ph¶i chÊp hµnh ®ång thêi c¶ hai b¶n ¸n. Tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m nhiÒu téi ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 BLHS lµ tr­êng hîp tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi mét ng­êi ph¹m nhiÒu téi mµ cã téi ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi ng­êi ®ã ®ñ 18 tuæi, cã téi thùc hiÖn sau khi ®· ®ñ 18 tuæi. Trong tr­êng hîp nµy, vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ x¸c ®Þnh téi nÆng nhÊt mµ ng­êi ch­a thµnh niªn ®· ph¹m. MÆt kh¸c, khi tæng hîp h×nh ph¹t, Toµ ¸n ngoµi viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh chung cßn ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh t¹i ch­¬ng X BLHS. Ng­êi ch­a thµnh niªn lµ mét chñ thÓ ®Æc biÖt do vËy khi tæng hîp h×nh ph¹t sÏ cã nh÷ng ngo¹i lÖ so víi nh÷ng nguyªn t¾c tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi thµnh niªn. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt cña chñ thÓ nµy vµ chÝnh s¸ch h×nh sù nh©n ®¹o cña Nhµ n­íc ta. Tuy nhiªn, nh÷ng quy ®Þnh vÒ tæng hîp h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m nhiÒu téi cßn nhiÒu h¹n chÕ cÇn ®­îc hoµn thiÖn. Tæng hîp h×nh ph¹t lµ mét chÕ ®Þnh ph¸p lý cã ý nghÜa quan träng trong ph¸p luËt h×nh sù, cã vai trß to lín trong c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m. ViÖc nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn chÕ ®Þnh nµy lµ mét nhiÖm vô quan träng ®èi víi khoa häc luËt h×nh sù. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. D­¬ng TuyÕt Miªn (2006), §Þnh téi danh vµ quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t, Nxb. Lao ®éng vµ x· héi, Hµ Néi. 2. §inh V¨n QuÕ (2000), B×nh luËn khoa häc Bé luËt h×nh sù ViÖt Nam n¨m 1999 phÇn chung, Nxb. TP. Hå ChÝ Minh. 3. Lª V¨n LuËt (2005) ChÕ ®Þnh ¸n treo trong luËt h×nh sù ViÖt Nam, (s¸ch tham kh¶o), Nxb. T­ ph¸p, Hµ Néi. 4. NguyÔn Ngäc Hoµ (chñ biªn) (2001) Tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ h×nh ph¹t, Nxb. CAND, Hµ Néi. 5. NguyÔn Ngäc Hoµ, Lª ThÞ S¬n (2006), Tõ ®iÓn ph¸p luËt h×nh sù, Nxb T­ ph¸p, Hµ Néi. 6. U«ng Chu L­u (chñ biªn) (2004), B×nh luËn khoa häc Bé luËt h×nh sù ViÖt Nam n¨m 1999. 7. Vâ Kh¸nh Vinh (chñ biªn) (1995), Téi ph¹m häc, luËt h×nh sù vµ luËt tè tông h×nh sù, ch­¬ng “QuyÕt ®Þnh h×nh ph¹t”, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 8. TrÇn V¨n S¬n (1996) QuyÕt ®Þnh h×nh ph¹t trong luËt h×nh sù ViÖt Nam, luËn v¨n th¹c sÜ luËt häc. 9. Tr­êng ®¹i häc luËt Hµ Néi (2006) Gi¸o tr×nh luËt h×nh sù ViÖt Nam, Nxb. CAND, Hµ Néi. 10. ViÖn ng«n ng÷ häc – Trung t©m tõ ®iÓn häc (1994), Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt, Nxb. Gi¸o dôc. 11. S¾c lÖnh sè 21/SL S¾c lÖnh cña chñ tÞch chÝnh phñ l©m thêi n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ngµy 14/2/146. 12. Quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (1985), Bé luËt h×nh sù ViÖt Nam n¨m 1985, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 13. Quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (1989), LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu BLHS ngµy 28/12/1989 cña Quèc héi. 14. Quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (1991), LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu BLHS ngµy 12/8/1991 cña Quèc héi. 15. Quèc héi n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (1999), Bé luËt h×nh sù Viªt Nam n¨m 1999, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 16. Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao (1964), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c ngµnh Toµ ¸n n¨m 1964, Hµ Néi. 17.Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao (1973), C«ng v¨n sè 612/NCPL ngµy 14/7/1973 cña TADNTC h­íng dÉn c¸c Toµ ®Þa ph­¬ng vÒ viÖc viÕt c¸c b¶n ¸n h×nh sù s¬ thÈm vµ phóc thÈm. 18. Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao (1975), HÖ thèng ho¸ luËt lÖ vÒ h×nh sù, Hµ Néi. 19.Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao (1986), NghÞ quyÕt sè 02/NQ-H§TP ngµy 05/01/1986 cña Héi ®ång thÈm ph¸n TANDTC h­íng thi hµnh mét sè ®iÒu cña BLHS. 20. Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao (1990), NghÞ quyÕt sè 01/NQ-H§TP ngµy 18/10/1990 cña Héi ®ång thÈm ph¸n TANDTC h­íng thi hµnh vÒ §iÒu 44 BLHS. 21. Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n Tèi cao, Th«ng t­ liªn tÞch sè 02/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngµy 20/12/1991 h­íng dÉn thi hµnh mét sè quy ®Þnh cña LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña BLHS. 22. Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n Tèi cao, Bé t­ ph¸p, Bé c«ng an (2000), Th«ng t­ liªn tÞch sè 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngµy 05/7/2000 h­íng dÉn thi hµnh §iÒu 7 BLHS vµ Môc 2 NghÞ quyÕt sè 32/1999/QH 10 ngµy 21/12/1999 cña Quèc héi. 23. Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao (2007), NghÞ quyÕt sè 01/NQ-H§TP ngµy 02/10/2007 cña Héi ®ång thÈm ph¸n TANDTC h­íng dÉn ¸p dông mét sè quy ®Þnh cña BLHS vÒ thêi hiÖu thi hµnh b¶n ¸n, miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t, gi¶m thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t. 24. Toµ ¸n nh©n d©n Tèi cao (2008), Sè liÖu tõ phßng tæng hîp. 25. §inh V¨n QuÕ (2004), “Tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n”, T¹p chÝ Toµ ¸n nh©n d©n, (11) 26. §inh V¨n QuÕ (2007), “QuyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi”, T¹p chÝ kiÓm s¸t, (6) 27. §inh ThÞ ChiÕn, (2000), “§iÒu 50, 51 cã m©u thuÉn víi §iÒu 33 BLHS hay kh«ng”, §Æc san khoa häc ph¸p lý, (4) 28. §ç V¨n ChØnh (2004), “VÒ viÖc tæng hîp h×nh ph¹t”, T¹p chÝ toµ ¸n (1) 29. NguyÔn Ngäc Hoµ, (2003), “Tr­êng hîp “ph¹m nhiÒu luËt” trong luËt h×nh sù”, T¹p chÝ luËt häc (1) 30. NguyÔn Kh¾c C«ng (1991), “Mét sè suy nghÜ vÒ chÕ ®Þnh ¸n treo”, T¹p chÝ Toµ ¸n, (1). 31. Ph¹m Hång H¶i (2000) “Mét sè ®iÓm míi c¬ b¶n trong phÇn chung BLHS n¨m 1999”, T¹p chÝ Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt (6). 32. Ph¹m ThÞ BÝch Häc (1999), “§iÒu kiÖn thö th¸ch cña ¸n treo vµ hËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc vi ph¹m ®iÒu kiÖn thö th¸ch cña ¸n treo theo luËt h×nh sù ViÖt nam”, T¹p chÝ luËt häc, (2) . 33. Ph¹m V¨n ThiÖu (2008), “Tæng hîp h×nh ph¹t cña nhiÒu b¶n ¸n”, T¹p chÝ Toµ ¸n, (3). 34. Ph¹m M¹nh Hïng (1999), “VÊn ®Ò ng­êi ch­a thµnh niªn ph¹m téi trong luËt h×nh sù”, T¹p chÝ kiÓm s¸t (4), Tr. 21. 35. TrÇn V¨n Dòng (2002), “QuyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi nguêi ch­a thµnh niªn ph¹m téi”, T¹p chÝ luËt häc, (5). 36. TrÇn V¨n §Ö (2003), “QuyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi tr­êng hîp ph¹m nhiÒu téi”, T¹p chÝ Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt (1) 37. Toµ ¸n nh©n d©n quËn §èng §a, Hµ Néi (2007), B¶n ¸n h×nh sù s¬ thÈm sè 538/2007/HSST ngµy 05/11/2007. 38. Toµ ¸n nh©n d©n quËn §èng §a, Hµ Néi (2007), B¶n ¸n h×nh sù s¬ thÈm sè 622/2007/HSST ngµy 06/12/2007. 39. 40. 41. B¶ng ch÷ viÕt t¾t trong kho¸ luËn BLHS Bé luËt h×nh sù XHCN x· héi chñ nghÜa TANDTC toµ ¸n nh©n d©n tèi cao Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLDOCS (53).doc
Tài liệu liên quan