Laåm phaát úã viïåt nam giai àoaån 2007-2017: diï în biïën, nhên töë taác àöång vaâ dû å baáo

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp đòng bộ giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, chính sách thương mại và đầu tư hướng đến mục tiêu tổng thể là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo đúng tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP. Chính sách tiền tệ trong quá trình phối hợp với chính sách tài khóa nhằm ổn định kinh tế vĩ mô cần đảm bảo nguyên tắc: Hạn chế bội chi ngân sách, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia; Cân đối ngân sách tích cực, giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước; Duy trì dư nợ Chính phủ và nợ quốc gia trong giới hạn an toàn; Tăng cường dự trữ nhà nước đáp ứng kịp thời các nhu cầu đột xuất của nền kinh tế. Ngoài ra, cần phải coi trọng công tác dự báo, đây là cơ sở quan trọng để điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô, là khâu quyết định đến hiệu quả điều hành và tính chủ động trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.Các chính sách kinh tế vĩ mô tác động đến nền kinh tế cần tính đến độ trễ trong việc thực hiện mục tiêu điều hành. Việc dự báo trước được nhũng thay đổi trong điều kiện kinh tế luôn biến động là cơ sở để đưa ra các quyết định trong điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nói riêng. □

pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Laåm phaát úã viïåt nam giai àoaån 2007-2017: diï în biïën, nhên töë taác àöång vaâ dû å baáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflam_phaat_ua_vit_nam_giai_aoan_2007_2017_di_n_bin_nhen_t_taa.pdf