Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả trang bị Lịch sử Toán trong dạy học môn Toán ở trường THPT

LUẬN VĂN DÀI 138 TRANG Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ NHỮNG TRI THỨC LỊCH SỬ TOÁN CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP VỚI CHƯƠNG TRÌNH, SGK TOÁN 4 1.1. Các định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn toán 4 1.2. Vai trò của tri thức lịch sử toán trong quá trình dạy học toán 6 1.2.1.Vai trò của tri thức lịch sử toán đối với giáo viên 6 1.2.2.Vai trò của tri thức lịch sử toán đối với học sinh THPT 7 1.2.3.Vai trò của lịch sử toán trong công tác giáo dục học sinh 8 1.3. Một số nội dung lịch sử toán liên quan đến nội dung của SGK THPT 12 1.3.1.Thân thế và sự nghiệp một số nhà bác học 12 1.3.2. Lịch sử các vấn đề liên quan đến SGK toán THPT 23 1.4. Thực trạng việc dạy nội dung lịch sử toán ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 42 Kết luận chương 1 47 Chương 2 BIỆN PHÁP TRANG BỊ KIẾN THỨC LỊCH SỬ TOÁN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG THPT 48 2.1. Các biện pháp nhằm bổ sung một số kiến thức về lịch sử toán học cho GV 48 2.1.1. Biện pháp 1 Cung cấp nguồn và yêu cầu GV tìm hiểu tài liệu 48 2.1.2. Biện pháp 2 Đưa vào nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 61 2.1.3. Biện pháp 3 Động viên GV đăng kí đề tài, tìm hiểu sưu tầm về tri thức lịch sử toán có liên quan đến chương trình toán THPT. 64 2.1.4. Biện pháp 4 Khai thác phần mềm, Internet 64 2.2. Một số biện pháp truyền thụ tri thức lịch sử toán cho học sinh 67 2.2.1. Biện pháp 1 Sử dụng quỹ thời gian dạy học trên lớp để trang bị tri thức lịch sử toán. 2.2.2. Biện pháp 2 Đặt ra nhiệm vụ tự tìm hiểu về lịch sử toán cho học sinh 68 2.2.3. Biện pháp 3 Tổ chức các hoạt động ngoại khoá toán học 69 2.2.4. Biện pháp 4 Tổ chức các trò chơi cho HS trong những hoạt động ngoài giờ lên lớp 72 2.2.5. Biện pháp 5 Kết hợp trong các hoạt động chung của nhà trường 76 2.2.6. Biện pháp 6 Tích hợp với dạy học tin học 83 2.2.7. Biện pháp 7 Lập “diễn đàn” trên trang web nhà trường hoặc trên tường của các lớp 83 2.2.8. Biện pháp 8 Khai thác công nghệ thông tin, phần mềm để thiết kế các bài giảng về lịch sử toán ở dạng Mullimedia 87 Kết luận chương 2 91 Chương III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 92 3.1. Mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung thực nghiệm 92 3.1.1. Mục đích thực nghiệm 92 3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 92 3.1.3. Nguyên tắc thực nghiệm 92 3.2. Nội dung thực nghiệm 92 3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 94 3.4. Nhận định chung về kết quả thực nghiệm sư phạm 100 .

pdf138 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả trang bị Lịch sử Toán trong dạy học môn Toán ở trường THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoc.pdf