Luận văn Những quy định của pháp luật về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

MỤC LỤC Nội dung Trang Đặt vấn đề 4 Phần thứ nhất. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dịch vụ pháp lý và thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam 7 Chương I. Những vấn đề lý luận về dịch vụ pháp lý và thị trường dịch vụ pháp lý 9 1. Khái niệm và phân loại 9 2. Đặc điểm 20 Chương II. Thực tiễn sự hình thành và phát triển dịch vụ pháp lý và thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam 24 1. Giai đoạn từ năm 1987 trở về trước 24 2. Giai đoạn từ năm 1987 đến năm 2006 27 3. Giai đoạn từ năm 2007 đến nay 28 Phần thứ hai. Những vấn đề pháp lý cơ bản về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam 31 Chương I. Quá trình hình thành và phát triển các quy định pháp luật về hoạt động của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam 32 Chương II. Những quy định pháp luật trước khi Luật Luật sư 2006 có hiệu lực thi hành 40 1. Khái niệm “tổ chức luật sư nước ngoài”, “luật sư nước ngoài” 41 2. Các quy định về bảo đảm đầu tư đối với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 43 3. Các quy định về nguyên tắc hành nghề, điều kiện hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài 45 4. Các quy định về hình thức hành nghề 47 5. Các quy định về phạm vi hành nghề 49 6. Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung Giấy phép, gia hạn hoạt động, chấm dứt hoạt động và một số quy định khác 51 7. Các quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 60 Chương III. Các quy định pháp luật hiện hành 65 1. Những quy định về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài theo các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam 66 2. Các cam kết của Việt Nam về thương mại dịch vụ trong khuôn khổ ASEAN 69 3.Những quy định theo Luật Luật sư 2006, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan khác 70 Phần thứ ba. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam 83 Kết luận 89 Danh mục tài liệu tham khảo 90 PHẦN MỞ ĐẦU Việt Nam bắt đầu đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ VI (năm 1986). Trải qua 20 năm, đến nay, diện mạo đất nước đã có nhiều đổi thay. Những thành tựu to lớn về ngoại giao như gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1995, tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ V năm 2004 và Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14 năm 2006, đặc biệt, quan trọng hơn là chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 7/11/2006, được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2007, đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia và nhiều phương tiện truyền thông đại chúng trên thế giới đã đánh giá Việt Nam “có thể trở thành con hổ mới của Châu Á”. Hoà vào dòng chảy chung ấy của đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam cũng đang đứng trước những cơ hội của đổi mới và hội nhập. Các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và Luật Luật sư được ban hành ngày 29/06/2006 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra một khung pháp lý thông thoáng hơn rất nhiều cho các nhà cung ứng dịch vụ pháp lý nước ngoài. Nếu nhìn nhận từ góc độ của các nhà cung ứng dịch vụ nước ngoài thì Việt Nam quả là một thị trường nhiều tiềm năng bởi những nguyên nhân sau: + Về nhu cầu, đây là thời điểm Việt Nam đang có những bước đi quan trọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong những năm qua đều có những bước phát triển mạnh mẽ. Do vậy, nhu cầu cần có những chuyên gia tư vấn nắm vững pháp luật nước ngoài và pháp luật quốc tế là rất lớn. + Về nguồn cung: có thể nói là thiếu trầm trọng. Sức cạnh tranh từ các nhà cung ứng dịch vụ pháp lý trong nước là rất yếu bởi đội ngũ luật sư Việt Nam vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng. Số lượng luật sư Việt Nam có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, am hiểu pháp luật, thông lệ quốc tế lại càng khiêm tốn. Hơn nữa, thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam là một thị trường mới mở cửa, chưa có nhà cung ứng dịch vụ pháp lý nào thực sự chiếm lĩnh và làm chủ thị trường. Vậy nên, đối với những nhà cung ứng dịch vụ pháp lý có khả năng và có tham vọng thì thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam là rất hấp dẫn. + Về khung pháp lý điều chỉnh: những cam kết gia nhập WTO của Việt Nam cùng với Luật Luật sư năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra một khung pháp lý khá đầy đủ, thông thoáng, tạo sự an tâm về môi trường đầu tư cho các nhà cung ứng dịch vụ pháp lý nước ngoài khi bước chân vào thị trường Việt Nam. Như vậy, có thể thấy trong tương lai thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam sẽ phát triển rất mạnh mẽ và sẽ sớm trở thành một đối tượng nghiên cứu rất hấp dẫn đối với các chuyên gia và các nhà nghiên cứu. Trên đây là những lý do khiến em quyết định lựa chọn đề tài “Những quy định của pháp luật về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam” để làm Luận văn tốt nghiệp. Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở thế giới quan của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và các phương pháp khoa học khác như phân tích, so sánh, đối chiếu . Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm tìm hiểu một cách có hệ thống các kiến thức về dịch vụ pháp lý cũng như nghiên cứu, phân tích một cách toàn diện, đầy đủ về các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, qua đó đưa ra các kiến nghị về hướng hoàn thiện đối với các quy định pháp luật về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Nội dung Luận văn tập trung vào ba phần chính sau: - Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dịch vụ pháp lý và thị trường dịch vụ pháp lý ở Việt Nam. - Phần thứ hai: Những vấn đề pháp lý cơ bản về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài ở Việt Nam. - Phần thứ ba: Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

doc76 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Những quy định của pháp luật về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ê sau ®©y : + B¶n sao GiÊy phÐp thµnh lËp Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; + GiÊy tê chøng minh vÒ trô së cña Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Së T­ ph¸p ph¶i cÊp GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng cho tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi. - Trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng, Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ph¶i ®¨ng b¸o ®Þa ph­¬ng hoÆc b¸o trung ­¬ng trong ba sè liªn tiÕp; th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho §oµn luËt s­, c¬ quan thuÕ cña ®Þa ph­¬ng, n¬i ®Æt trô së cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vÒ c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y : + Tªn gäi, ®Þa chØ trô së cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam; + LÜnh vùc hµnh nghÒ; +Hä tªn cña Tr­ëng Chi nh¸nh, Gi¸m ®èc C«ng ty luËt n­íc ngoµi, Gi¸m ®èc C«ng ty luËt hîp danh n­íc ngoµi vµ ViÖt Nam 6.2. Thay ®æi néi dung GiÊy phÐp thµnh lËp NghÞ ®Þnh 42/CP, NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP vµ hai Th«ng t­ h­íng dÉn cña Bé T­ ph¸p lµ Th«ng t­ 791/1995/TT-LSTVPL vµ Th«ng t­ 08/1999/TT-BTP cho phÐp tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc thay ®æi GiÊy phÐp ®Æt Chi nh¸nh vÒ c¸c néi dung sau: Thay ®æi tªn gäi Thay ®æi trô së Thay ®æi ng­êi ®¹i diÖn (Tr­ëng Chi nh¸nh) Thay ®æi danh s¸ch luËt s­ Thay ®æi lÜnh vùc hµnh nghÒ t­ vÊn ph¸p luËt NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP chØ quy ®Þnh bèn néi dung ®­îc thay ®æi lµ tªn gäi, trô së, Tr­ëng Chi nh¸nh, Gi¸m ®èc C«ng ty luËt n­íc ngoµi, Gi¸m ®èc C«ng ty luËt hîp danh n­íc ngoµi vµ ViÖt Nam vµ lÜnh vùc hµnh nghÒ. Tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi muèn thay ®æi c¸c néi dung trong GiÊy phÐp ph¶i lµm ®¬n xin phÐp Bé T­ ph¸p vµ chØ ®­îc thay ®æi khi cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña Bé T­ ph¸p. Trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh kÓ tõ khi v¨n b¶n chÊp thuËn cho thay ®æi néi dung GiÊy phÐp cña Bé T­ ph¸p cã hiÖu lùc, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i ®¨ng ký viÖc thay ®æi t¹i Së T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së. 6.3. Gia h¹n ho¹t ®éng Thñ tôc xin gia h¹n ho¹t ®éng cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi chØ ®­îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 42/CP vµ NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP v× hai v¨n b¶n nµy chØ cho phÐp tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ho¹t ®éng víi thêi h¹n lµ 5 n¨m vµ ®­îc phÐp gia h¹n ho¹t ®éng; NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP kh«ng h¹n chÕ thêi h¹n ho¹t ®éng cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi nªn kh«ng ®Æt ra vÊn ®Ò gia h¹n ho¹t ®éng. Thñ tôc nµy bao gåm c¸c b­íc: ChËm nhÊt 60 ngµy tr­íc khi hÕt h¹n ho¹t ®éng, Chi nh¸nh tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i göi Bé T­ ph¸p mét bé hå s¬ gåm: + §¬n xin gia h¹n ho¹t ®éng + B¸o c¸o tãm t¾t ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh trong thêi gian ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Bé T­ ph¸p lÊy ý kiÕn ñy ban nhÊn d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng n¬i ®Æt trô së Chi nh¸nh vµ ra quyÕt ®Þnh cho phÐp hoÆc tõ chèi gia h¹n ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh cña Bé T­ ph¸p, Chi nh¸nh ph¶i ®¨ng ký gia h¹n ho¹t ®éng víi Së T­ ph¸p. 6.4. ChÊm døt ho¹t ®éng Theo NghÞ ®Þnh 42/CP vµ NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi chÊm døt ho¹t ®éng trong c¸c tr­êng hîp sau: HÕt h¹n ho¹t ®éng ghi trong GiÊy phÐp mµ kh«ng ®­îc gia h¹n Tù chÊm døt ho¹t ®éng BÞ thu håi hoÆc bÞ t­íc quyÒn sö dông GiÊy phÐp Tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp ®Æt Chi nh¸nh ®· chÊm døt ho¹t ®éng t¹i n­íc n¬i tæ chøc luËt s­ ®ã mang quèc tÞch (NghÞ ®Þnh 42/CP kh«ng cã quy ®Þnh nµy). NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP chØ quy ®Þnh hai tr­êng hîp chÊm døt ho¹t ®éng cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi lµ: Tù chÊm døt ho¹t ®éng HoÆc bÞ thu håi GiÊy phÐp VÒ thñ tôc chÊm døt ho¹t ®éng, gåm c¸c b­íc sau: §èi víi tr­êng hîp tù chÊm døt ho¹t ®éng, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi cã c¸c nghÜa vô sau: + B¸o c¸o Bé T­ ph¸p b»ng v¨n b¶n chËm nhÊt 60 ngµy (NghÞ ®Þnh 42/CP vµ NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP) hoÆc 30 ngµy (NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP) tr­íc thêi ®iÓm dù kiÕn chÊm døt ho¹t ®éng. + Thanh to¸n ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh, c¸c kho¶n nî, tr¶ trô së, thanh lý hîp ®ång lao ®éng, hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc chÊm døt ho¹t ®éng tr­íc thêi ®iÓm chÊm døt ho¹t ®éng (NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP) hoÆc trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ ngµy chÊm døt ho¹t ®éng (NghÞ ®Þnh 42/CP vµ NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP) §èi víi tr­êng hîp bÞ thu håi hoÆc bÞ t­íc quyÒn sö dông GiÊy phÐp, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i thanh to¸n ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh, c¸c kho¶n nî, thanh lý hîp ®ång lao ®éng, hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho Bé T­ ph¸p, Së T­ ph¸p, §oµn luËt s­ vµ c¬ quan thuÕ cña ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së vÒ viÖc hoµn tÊt thñ tôc nãi trªn; nép l¹i GiÊy phÐp cho Bé T­ ph¸p, GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng cho Së T­ ph¸p vµ nép con dÊu cho c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp vµ ®¨ng ký viÖc sö dông con dÊu (NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP) 6.5. Mét sè quy ®Þnh kh¸c Ngoµi c¸c thñ tôc nãi trªn, cã mét sè quy ®Þnh vÒ thñ tôc ®èi víi tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi chØ riªng NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP míi cã, ®ã lµ: Thñ tôc hîp nhÊt C«ng ty luËt n­íc ngoµi (quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP vµ §iÒu 7 Th«ng t­ 06/2003/TT-BTP) Thñ tôc s¸p nhËp C«ng ty luËt n­íc ngoµi (quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP vµ §iÒu 8 Th«ng t­ 06/2003/TT-BTP) Thñ tôc t¹m ngõng ho¹t ®éng ®èi víi tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi (quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP vµ §iÒu 9 Th«ng t­ 06/2003/N§-CP) trong hai tr­êng hîp: + Tù quyÕt ®Þnh t¹m ngõng ho¹t ®éng + BÞ xö ph¹t hµnh chÝnh víi h×nh thøc ®×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n: Thñ tôc chuyÓn tiÕp ®èi víi GiÊy phÐp: Chi nh¸nh ®­îc cÊp GiÊy phÐp theo NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP mµ GiÊy phÐp cßn hiÖu lùc th× ®­îc tiÕp tôc hµnh nghÒ ®Õn khi GiÊy phÐp hÕt hiÖu lùc; sau khi GiÊy phÐp hÕt hiÖu lùc mµ muèn tiÕp tôc hµnh nghÒ d­íi h×nh thøc Chi nh¸nh th× ph¶i göi ®¬n tíi Bé T­ ph¸p xin ®æi l¹i GiÊy phÐp ®Æt Chi nh¸nh, sau ®ã ph¶i tiÕn hµnh l¹i thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng theo §iÒu 21, 22 NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP Thñ tôc chuyÓn ®æi Chi nh¸nh thµnh C«ng ty luËt n­íc ngoµi: tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i cã hå s¬ xin chuyÓn ®æi göi Bé T­ ph¸p gåm c¸c giÊy tê sau: + §¬n xin chuyÓn ®æi Chi nh¸nh thµnh C«ng ty luËt n­íc ngoµi + B¶n sao GiÊy phÐp ®Æt Chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam + §iÒu lÖ cña C«ng ty luËt n­íc ngoµi + QuyÕt ®Þnh cö Gi¸m ®èc C«ng ty luËt n­íc ngoµi Bé T­ ph¸p sÏ cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp C«ng ty luËt n­íc ngoµi, sau ®ã, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i tiÕn hµnh thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng, ®¨ng b¸o theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21, 22 NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP. Trªn ®©y lµ c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc ho¹t ®éng ®èi víi tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi, bao gåm c¸c thñ tôc xin phÐp ho¹t ®éng, ®¨ng ký ho¹t ®éng, gia h¹n ho¹t ®éng, chÊm døt ho¹t ®éng vµ mét sè thñ tôc kh¸c. Cã thÓ nhËn xÐt c¸c thñ tôc vÒ xin phÐp ho¹t ®éng, ®¨ng ký ho¹t ®éng hay chÊm døt ho¹t ®éng theo ph¸p luËt ViÖt Nam tr­íc ®©y ®­îc quy ®Þnh kh¸ râ rµng, kh«ng qu¸ phøc t¹p vµ kh«ng t¹o ra nhiÒu khã kh¨n cho tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi. 7. C¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi 7.1. C¸c quyÒn cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi C¸c quyÒn ®­îc quy ®Þnh chung trong c¶ ba NghÞ ®Þnh: §­îc t­ vÊn ph¸p luËt n­íc ngoµi, ph¸p luËt quèc tÕ theo c¸c néi dung, lÜnh vùc ®· ®­îc ghi trong GiÊy phÐp §­îc ký kÕt hîp ®ång hîp t¸c víi tæ chøc t­ vÊn ph¸p luËt ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn viÖc t­ vÊn ph¸p luËt §­îc nhËn tiÒn thï lao trªn c¬ së tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng §­îc thuª lao ®éng ViÖt Nam, lao ®éng n­íc ngoµi kh«ng ph¶i lµ luËt s­. §­îc nhËp khÈu c¸c ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Chi nh¸nh, luËt s­ n­íc cña Chi nh¸nh ®­îc chuyÓn ra n­íc ngoµi thu nhËp tõ viÖc hµnh nghÒ t­ vÊn ph¸p luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §­îc nhËn c«ng d©n ViÖt Nam cã b»ng cö nh©n luËt tËp sù hµnh nghÒ t­ vÊn ph¸p luËt t¹i Chi nh¸nh Ngoµi c¸c quyÒn trªn, NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP cã quy ®Þnh thªm c¸c quyÒn sau ®èi víi tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi: §­îc t­ vÊn ph¸p luËt ViÖt Nam (trong hai tr­êng nhÊt ®Þnh) §­îc thuª luËt s­ n­íc ngoµi cã GiÊy phÐp hµnh nghÒ t¹i ViÖt Nam §­îc thuª luËt s­ ViÖt Nam 7.2. C¸c nghÜa vô ®èi víi tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi C¸c nghÜa vô tµi chÝnh C¸c nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam bao gåm c¸c nghÜa vô nép thuÕ vµ nép c¸c kho¶n lÖ phÝ. NghÜa vô nép thuÕ + Trong giai ®o¹n NghÞ ®inh 42/CP cã hiÖu lùc, ngµy 23/01/1997, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t­ sè 04/TT-TCT h­íng dÉn mét sè ®iÓm vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi Chi nh¸nh tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Theo ®ã, Chi nh¸nh tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam sÏ ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ sau: thuÕ doanh thu (trªn c¬ së LuËt thuÕ doanh thu n¨m 1990, söa ®æi, bæ sung c¸c n¨m 1993 vµ 1995), thuÕ lîi tøc (trªn c¬ së LuËt thuÕ lîi tøc n¨m 1990, söa ®æi, bæ sung n¨m 1993), thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi (trªn c¬ së LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 1988 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn), thuÕ m«n bµi, thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu (nÕu cã hµnh vi xuÊt khÈu, nhËp khÈu) vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Trong giai ®o¹n NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh, Chi nh¸nh tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi cã nghÜa vô ph¶i nép c¸c kho¶n thuÕ sau: thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (trªn c¬ së LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng n¨m 1997, thay thÕ cho LuËt thuÕ doanh thu, vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh), thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (trªn c¬ së LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 1997, thay thÕ cho LuËt thuÕ lîi tøc, vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh), thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi (trªn c¬ së LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh), thuÕ m«n bµi, thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu (nÕu cã hµnh vi xuÊt khÈu, nhËp khÈu) vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Trong giai ®o¹n NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh, Chi nh¸nh tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi còng ph¶i nép c¸c lo¹i thuÕ t­¬ng tù nh­ trªn, bao gåm: thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi, thuÕ m«n bµi, thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu (nÕu cã hµnh vi xuÊt khÈu, nhËp khÈu) vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. NghÜa vô nép c¸c kho¶n lÖ phÝ §èi víi nghÜa vô nµy, cã hai v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh lµ Th«ng t­ liªn Bé T­ ph¸p – Tµi chÝnh sè 842/LB-TT ngµy 21/09/1995 quy ®Þnh chÕ ®é thu, qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ cÊp GiÊy phÐp ®Æt Chi nh¸nh cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, gia h¹n ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh, thay ®æi néi dung GiÊy phÐp vµ QuyÕt ®Þnh sè 75/2004/Q§-BTC cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh ngµy 16/09/2004 quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký, hµnh nghÒ ®èi víi tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi, luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, thay thÕ cho Th«ng t­ 842/LB-TT nãi trªn. Theo quy ®Þnh cña Th«ng t­ 842/LB-TT, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi sÏ cã nghÜa vô nép lÖ phÝ khi thùc hiÖn mét trong c¸c hµnh vi sau: + Xin cÊp GiÊy phÐp ®Æt Chi nh¸nh + Xin gia h¹n ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh + Xin thay ®æi néi dung GiÊy phÐp Theo QuyÕt ®Þnh 75/2004/Q§-BTC, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi cã nghÜa vô nép lÖ phÝ khi thùc hiÖn mét trong c¸c hµnh vi sau: + Xin cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp + §¨ng ký ho¹t ®éng + Xin thay ®æi néi dung GiÊy phÐp C¸c nghÜa vô kh¸c C¸c nghÜa vô ®­îc quy ®Þnh chung trong c¶ ba NghÞ ®Þnh vÒ hµnh nghÒ cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam: + Ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, thèng kª theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ kÕ to¸n, thèng kª; më tµi kho¶n b»ng tiÒn n­íc ngoµi vµ tiÒn ViÖt Nam t¹i mét ng©n hµng ViÖt Nam, ng©n hµng liªn doanh hoÆc ng©n hµng n­íc ngoµi ®­îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ thùc hiÖn mäi kho¶n thu, chi th«ng qua c¸c tµi kho¶n ®ã. + Ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam + Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng thiÖt h¹i vËt chÊt do lçi cña luËt s­ cña m×nh g©y ra cho kh¸ch hµng + Ph¶i mua b¶o hiÓm nghÒ nghiÖp cho luËt s­ cña m×nh hµnh nghÒ t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. + Ph¶i b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n ®Þnh kú 6 th¸ng vµ mét n¨m hoÆc b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (Bé T­ ph¸p vµ Së T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së) vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng cña m×nh. Ngoµi ra, NghÞ ®Þnh 42/CP vµ NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP cã quy ®Þnh mét sè nghÜa vô kh¸c nh­: Chi nh¸nh tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i cã Ýt nhÊt mét luËt s­ lµm viÖc th­êng xuyªn t¹i Chi nh¸nh, kh«ng ®­îc phÐp thuª luËt s­ ViÖt Nam lµm viÖc cho Chi nh¸nh. Nh­ vËy lµ Ch­¬ng 2 ®· tr×nh bµy toµn bé c¸c quy ®Þnh c¬ b¶n ®èi víi ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo c¸c NghÞ ®Þnh 42/CP, NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP, NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan. Qua ®ã, ta phÇn nµo h×nh dung ®­îc s­ ra ®êi, ph¸t triÓn cña chÕ ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ c¶ nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ, thiÕu sãt cña chÕ ®Þnh nµy. Trong Ch­¬ng 3, chóng ta sÏ tiÕp tôc ph©n tÝch c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ so s¸nh, ®èi chiÕu víi c¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y ®Ó cã c¸i nh×n toµn diÖn nhÊt vÒ chÕ ®Þnh nµy ë ViÖt Nam. Ch­¬ng III. C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i viÖt nam C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh ë ViÖt Nam ®iÒu chØnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam gåm cã: C¸c cam kÕt gia nhËp WTO cña ViÖt Nam. C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam trong khu«n khæ HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN) NghÞ quyÕt cña Quèc héi sè 71/2006/QH11 ngµy 29/11/2006 phª chuÈn NghÞ ®Þnh th­ gia nhËp HiÖp ®Þnh thµnh lËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam LuËt LuËt s­ sè 65/2006/QH11 ngµy 29/06/2006 vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c Néi dung Ch­¬ng III ®­îc chia lµm ba phÇn: Nh÷ng quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi theo c¸c cam kÕt gia nhËp WTO cña ViÖt Nam. C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam vÒ th­¬ng m¹i dÞch vô trong khu«n khæ ASEAN. Nh÷ng quy ®Þnh theo LuËt LuËt s­ 2006, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c. Néi dung cô thÓ nh­ sau: 1. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi theo c¸c cam kÕt gia nhËp WTO cña ViÖt Nam C¸c cam kÕt gia nhËp WTO cña ViÖt Nam vÒ dÞch vô ph¸p lý ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong BiÓu cam kÕt vÒ dÞch vô, bao gåm c¸c cam kÕt chung cho tÊt c¶ c¸c ngµnh vµ ph©n ngµnh vµ c¸c cam kÕt cô thÓ cho tõng ngµnh. Ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña GATS lµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i dÞch vô theo ph­¬ng thøc “hiÖn diÖn th­¬ng m¹i”. C¸c cam kÕt chung cña ViÖt Nam ®èi víi ph­¬ng thøc nµy nh­ sau: VÒ h¹n chÕ tiÕp cËn thÞ tr­êng, ViÖt Nam cam kÕt Kh«ng h¹n chÕ, ngo¹i trõ: Trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c t¹i tõng ngµnh, ph©n ngµnh cô thÓ trong BiÓu cam kÕt, doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®­îc phÐp thµnh lËp hiÖn diÖn th­¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam d­íi c¸c h×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi. C¸c nhµ cung cÊp dÞch vô n­íc ngoµi ®­îc phÐp thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam nh­ng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn kh«ng ®­îc phÐp tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng sinh lîi trùc tiÕp Ch­a cam kÕt viÖc thµnh lËp chi nh¸nh, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c t¹i tõng ngµnh vµ ph©n ngµnh cô thÓ cña BiÓu cam kÕt C¸c ®iÒu kiÖn vÒ së h÷u, ho¹t ®éng, h×nh thøc ph¸p nh©n vµ ph¹m vi ho¹t ®éng ®­îc quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp thµnh lËp hoÆc cho phÐp ho¹t ®éng vµ cung cÊp dÞch vô, hoÆc c¸c h×nh thøc chÊp thuËn t­¬ng tù kh¸c, cña nhµ cung cÊp dÞch vô n­íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam sÏ kh«ng bÞ h¹n chÕ h¬n so víi møc thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ViÖt Nam gia nhËp WTO. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cho phÐp thuª ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ cña m×nh. Thêi h¹n thuª ®Êt ph¶i phï hîp víi thêi h¹n ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy, ®­îc quy ®Þnh trong GiÊy phÐp ®Çu t­. Thêi h¹n thuª ®Êt sÏ ®­îc gia h¹n khi thêi gian ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn gia h¹n. Nhµ cung cÊp dÞch vô n­íc ngoµi ®­îc phÐp gãp vèn d­íi h×nh thøc mua cæ phÇn trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Trong tr­êng hîp nµy, tæng møc vèn cæ phÇn do c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi n¾m gi÷ trong mét doanh nghiÖp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp ®ã, trõ khi ph¸p luËt ViÖt Nam cã quy ®Þnh kh¸c hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cho phÐp. Mét n¨m sau khi gia nhËp, h¹n chÕ 30% cæ phÇn n­íc ngoµi trong viÖc mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ ®­îc b·i bá, ngo¹i trõ ®èi víi viÖc gãp vèn d­íi h×nh thøc mua cæ phÇn trong c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn vµ víi nh÷ng ngµnh kh«ng cam kÕt trong BiÓu cam kÕt nµy. Víi c¸c ngµnh vµ ph©n ngµnh ®· cam kÕt, møc cæ phÇn do c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi n¾m gi÷ khi mua cæ phÇn t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i phï hîp víi c¸c h¹n chÕ vÒ tØ lÖ tham gia vèn cña n­íc ngoµi ®­îc quy ®Þnh trong c¸c ngµnh vµ ph©n ngµnh ®ã, bao gåm c¶ h¹n chÕ d­íi d¹ng thêi gian chuyÓn ®æi, nÕu cã. VÒ h¹n chÕ ®èi xö quèc gia, ViÖt Nam cam kÕt Kh«ng h¹n chÕ, ngo¹i trõ: C¸c kho¶n trî cÊp cã thÓ chØ dµnh cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô ViÖt Nam, nghÜa lµ c¸c ph¸p nh©n ®­îc thµnh lËp trªn l·nh thæ ViÖt Nam, hoÆc mét vïng cña ViÖt Nam. ViÖc dµnh trî cÊp mét lÇn ®Ó thóc ®Èy vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ kh«ng bÞ coi lµ vi ph¹m cam kÕt nµy. Ch­a cam kÕt ®èi víi c¸c kho¶n trî cÊp dµnh cho nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Ch­a cam kÕt ®èi víi c¸c kho¶n trî cÊp trong c¸c ngµnh y tÕ, gi¸o dôc vµ nghe nh×n. Ch­a cam kÕt ®èi víi c¸c kho¶n trî cÊp nh»m n©ng cao phóc lîi vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ®ång bµo thiÓu sè. C¸c cam kÕt cô thÓ cña ViÖt Nam ®èi víi ph©n ngµnh dÞch vô ph¸p lý thuéc nhãm ngµnh c¸c dÞch vô kinh doanh, ph­¬ng thøc “hiÖn diÖn th­¬ng m¹i” nh­ sau: VÒ h¹n chÕ tiÕp cËn thÞ tr­êng, ViÖt Nam cam kÕt: Tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp thµnh lËp hiÖn diÖn th­¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam d­íi c¸c h×nh thøc sau: Chi nh¸nh cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty con cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty luËt n­íc ngoµi C«ng ty hîp danh gi÷a tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi vµ c«ng ty luËt hîp danh ViÖt Nam HiÖn diÖn th­¬ng m¹i cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp t­ vÊn luËt ViÖt Nam nÕu luËt s­ t­ vÊn ®· tèt nghiÖp ®¹i häc luËt cña ViÖt Nam vµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ¸p dông cho luËt s­ hµnh nghÒ t­¬ng tù cña ViÖt Nam. VÒ h¹n chÕ ®èi xö quèc gia, ViÖt Nam cam kÕt: Kh«ng h¹n chÕ. 2. C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam vÒ th­¬ng m¹i dÞch vô trong khu«n khæ ASEAN Trong khu«n khæ HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ (ASEAN), ViÖt Nam ®· tham gia ký kÕt hai HiÖp ®Þnh cã liªn quan tíi lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô lµ HiÖp ®Þnh khung ASEAN vÒ dÞch vô n¨m 1995 vµ HiÖp ®Þnh khung vÒ t¨ng c­êng hîp t¸c kinh tÕ ASEAN n¨m 1998. Trong ®ã, HiÖp ®Þnh khung ASEAN vÒ dÞch vô ®iÒu chØnh c¸c néi dung cô thÓ vÒ lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ cña HiÖp ®Þnh nµy nh­ sau: - VÒ môc tiªu: quy ®Þnh t¹i §iÒu I, gåm 2 nhãm môc tiªu chÝnh sau: + T¨ng c­êng hîp t¸c trong lÜnh vùc dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn nh»m n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ vµ c¹nh tranh, t¨ng c­êng n¨ng lùc cña c¸c nhµ cung øng dÞch vô trong vµ ngoµi ASEAN. + Tù do ho¸ th­¬ng m¹i dÞch vô b»ng c¸ch më réng chiÒu s©u vµ ph¹m vi tù do ho¸ v­ît trªn c¸c cam kÕt mµ c¸c quèc gia thµnh viªn ®· cam kÕt t¹i GATS nh»m t¹o ra mét khu vùc th­¬ng m¹i dÞch vô tù do. - VÒ lÜnh vùc hîp t¸c: gåm bèn nhãm lÜnh vùc chñ yÕu sau: + X©y dùng vµ c¶i tiÕn c¬ së h¹ tÇng + C¸c tho¶ thuËn vÒ s¶n xuÊt, tiÕp thÞ, mua b¸n + Nghiªn cøu ph¸t triÓn + Trao ®æi th«ng tin - VÒ ph­ong thøc thùc hiÖn: c¸c quèc gia thµnh viªn sÏ cïng nhau ®µm ph¸n vÒ c¸c biÖn ph¸p ¶nh h­ëng ®Õn th­¬ng m¹i. KÕt qu¶ cña viÖc ®µm ph¸n nµy lµ mçi quèc gia ph¶i ®­a ra mét danh môc c¸c cam kÕt cô thÓ ®èi víi tõng lÜnh vùc (vµ c¸c cam kÕt nµy ph¶i v­ît trªn c¸c cam kÕt trong khu«n khæ GATS cña quèc gia thµnh viªn ®ã). Ngoµi ra, c¸c quèc gia thµnh viªn cã thÓ c«ng nhËn lÉn nhau vÒ tr×nh ®é gi¸o dôc, b»ng cÊp, giÊy chøng nhËn, GiÊy phÐp trªn c¬ së c¸c tho¶ thuËn hoÆc HiÖp ®Þnh. Nh­ vËy, HiÖp ®Þnh khung ASEAN vÒ dÞch vô cã ba ®iÓm ®¸ng l­u ý sau: * Thø nhÊt, kh«ng chØ nh»m ®Èy m¹nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i dÞch vô, HiÖp ®Þnh cßn ®Ò cao môc ®Ých t¨ng c­êng hîp t¸c gi÷a c¸c n­íc trong khu vùc vÒ lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô. * Thø hai, vÒ ph¹m vi, HiÖp ®Þnh yªu cÇu c¸c quèc gia ph¶i më cöa thÞ tr­êng dÞch vô s©u réng h¬n so víi ph¹m vi c¸c cam kÕt më cöa thÞ tr­êng mµ quèc gia ®ã ®· cam kÕt trong GATS. * Thø ba, vÒ ph­¬ng thøc, t­¬ng tù nh­ WTO, HiÖp ®Þnh còng ¸p dông ph­¬ng thøc ®µm ph¸n ®Ó ®­a ra danh môc c¸c cam kÕt cô thÓ, 3. Nh÷ng quy ®Þnh theo LuËt LuËt s­ 2006, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c PhÇn nµy sÏ ph©n tÝch c¸c quy ®Þnh cña LuËt LuËt s­ 2006, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c theo c¸c tiªu chÝ t­¬ng tù nh­ c¸c tiªu chÝ ®· ph©n tÝch ®èi víi c¸c NghÞ ®Þnh 42/CP, NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP, NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP vµ cã bæ sung thªm c¸c quy ®Þnh míi ban hµnh. 3.1. VÒ kh¸i niÖm “Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi”, “LuËt s­ n­íc ngoµi” LuËt LuËt s­ 2006, NghÞ ®Þnh 28/2007/N§-CP ngµy 26/02/2007 quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt LuËt s­ (sau ®©y sÏ gäi lµ NghÞ ®Þnh 28/2007/N§-CP), Th«ng t­ 02/2007/TT-BTP ngµy 25/04/2007 h­íng dÉn mét sè quy ®Þnh cña LuËt LuËt s­, NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Lu©t LuËt s­ (sau ®©y sÏ gäi lµ Th«ng t­ 02/2007/TT-BTP) ®Òu kh«ng quy ®Þnh kh¸i niÖm vÒ “Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi” còng nh­ “LuËt s­ n­íc ngoµi”. Hai yÕu tè “®­îc thµnh lËp hîp ph¸p” vµ “®ang ho¹t ®éng hîp ph¸p” ë n­íc ngoµi theo c¸c kh¸i niÖm tr­íc ®©y ®· ®­îc chuyÓn thµnh c¸c ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ ®èi víi tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy quan ®iÓm lËp ph¸p cña LuËt LuËt s­ 2006 ®· cã nhiÒu thay ®æi so víi c¸c v¨n b¶n tr­íc ®ã, cô thÓ lµ ë viÖc bá bít c¸c quy ®Þnh kh«ng cÇn thiÕt. 3.2. C¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m ®Çu t­ ®èi víi tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi LuËt LuËt s­ 2006 kh«ng cã mét ®iÒu kho¶n riªng quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò b¶o ®¶m ®Çu t­ ®èi víi tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi mµ chØ quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® vµ e, kho¶n 1, §iÒu 73 vÒ c¸c quyÒn cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®Çu t­ cô thÓ ®­îc quy ®Þnh t¹i “Ch­¬ng II – B¶o ®¶m ®Çu t­” cña LuËt §Çu t­ 2005 bao gåm: - B¶o ®¶m vÒ vèn vµ tµi s¶n: kh«ng bÞ quèc h÷u hãa, kh«ng bÞ tÞch thu b»ng biÖn ph¸p hµnh chÝnh, trong tr­êng hîp bÞ tr­ng mua, tr­ng dông th× ®­îc thanh to¸n hoÆc båi th­êng theo gi¸ thÞ tr­êng. - B¶o hé quyÒn së h÷u trÝ tuÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ së h÷u trÝ tuÖ. - B¶o ®¶m më cöa thÞ tr­êng phï hîp víi lé tr×nh ®· cam kÕt, xo¸ bá c¸c h¹n chÕ vÒ tiÕp cËn thÞ tr­êng. - B¶o ®¶m quyÒn chuyÓn vèn vµ tµi s¶n ra n­íc ngoµi - C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m vÒ m«i tr­êng ®Çu t­ (æn ®Þnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, gi¶i quyÕt tranh chÊp) Nh­ vËy, LuËt LuËt s­ 2006 ®· thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña nã lµ chØ quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n ®èi víi ho¹t ®éng luËt s­, kh«ng dÉm ch©n lªn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ nh­ c¸c v¨n b¶n tr­íc ®©y. H¬n n÷a, c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®Çu t­ theo LuËt §Çu t­ 2005 ®· ®­îc më réng, ®Çy ®ñ vµ cô thÓ h¬n tr­íc rÊt nhiÒu. 3.3. VÒ nguyªn t¾c hµnh nghÒ LuËt LuËt s­ quy ®Þnh nguyªn t¾c hµnh nghÒ chung cho luËt s­, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi t¹i §iÒu 5 nh­ sau: Tu©n thñ HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt Tu©n theo quy t¾c ®¹o ®øc vµ øng xö nghÒ nghiÖp luËt s­ §éc lËp, trung thùc, t«n träng sù thËt kh¸ch quan Sö dông c¸c biÖn ph¸p hîp ph¸p ®Ó b¶o vÖ tèt nhÊt quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña kh¸ch hµng. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp luËt s­ 3.4. VÒ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ C¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ cña LuËt LuËt s­ 2006 ®· ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ ®i rÊt nhiÒu so víi tr­íc ®©y, chØ bao gåm hai ®iÒu kiÖn c¬ b¶n quy ®Þnh t¹i §iÒu 68: Thø nhÊt, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i “®· ®­îc thµnh lËp” vµ “®ang hµnh nghÒ luËt s­ hîp ph¸p” t¹i n­íc ngoµi Thø hai, ph¶i t«n träng HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. NhiÒu h¹n chÒ vÒ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ theo c¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y ®· bÞ b·i bá. §©y lµ mét thay ®æi quan träng cña LuËt LuËt s­ 2006, bëi víi viÖc gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, ViÖt Nam ®· cam kÕt më cöa thÞ tr­êng dÞch vô vµ c¸c quy ®Þnh mang tÝnh chÊt rµo c¶n th­¬ng m¹i tr­íc ®©y liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi cÇn ph¶i ®­îc xo¸ bá. 3.5. VÒ h×nh thøc hµnh nghÒ Theo cam kÕt cô thÓ cña ViÖt Nam vÒ ph©n ngµnh dÞch vô ph¸p lý, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp hµnh nghÒ t¹i ViÖt Nam d­íi bèn h×nh thøc sau: Chi nh¸nh cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty con cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty luËt n­íc ngoµi C«ng ty hîp danh gi÷a tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi vµ c«ng ty luËt hîp danh ViÖt Nam Theo Phô lôc, néi dung ¸p dông trùc tiÕp c¸c cam kÕt cña ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt cña Quèc héi sè 71/2006/QH11 ngµy 29/11/2006 phª chuÈn NghÞ ®Þnh th­ gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, c¸c h×nh thøc hµnh nghÒ cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam gåm cã: Chi nh¸nh cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 100% vèn n­íc ngoµi C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n d­íi h×nh thøc liªn doanh C«ng ty luËt hîp danh gi÷a tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi vµ c«ng ty luËt hîp danh ViÖt Nam Theo kho¶n 1, §iÒu 69, LuËt LuËt s­ 2006, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp hµnh nghÒ t¹i ViÖt Nam d­íi c¸c h×nh thøc sau: Chi nh¸nh cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 100% vèn n­íc ngoµi C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n d­íi h×nh thøc liªn doanh Nh­ vËy, ba v¨n b¶n th× cã ba quy ®Þnh kh¸c nhau. §©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn xem xÐt. Tuy vËy, còng cã thÓ nhËn xÐt lµ so víi c¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y, c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®· më réng h¬n vÒ h×nh thøc hµnh nghÒ cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi, cô thÓ lµ míi thªm lo¹i h×nh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, kh«ng bã buéc c¸c tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ë c¸c h×nh thøc hµnh nghÒ mang tÝnh chÊt chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n nh­ tr­íc ®©y. Quy ®Þnh nµy còng t¹o thªm thuËn lîi cho c¸c tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi. 3.6. VÒ ph¹m vi hµnh nghÒ Ph¹m vi hµnh nghÒ cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc quy ®Þnh t¹i cam kÕt cô thÓ ®èi víi ph©n ngµnh dÞch vô ph¸p lý vµ §iÒu 70, LuËt LuËt s­ 2006 víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp t­ vÊn ph¸p luËt vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô ph¸p lý kh¸c §­îc cö luËt s­ ViÖt Nam hoÆc luËt s­ n­íc ngoµi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc luËt cña ViÖt Nam vµ ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ luËt s­ cña ViÖt Nam trong tæ chøc hµnh nghÒ cña m×nh t­ vÊn ph¸p luËt ViÖt Nam. VÒ lÜnh vùc tham gia tè tông: kh«ng ®­îc cö luËt s­ n­íc ngoµi tham gia tè tông víi t­ c¸ch lµ ng­êi bµo ch÷a, ng­êi b¶o vÖ quyÒn lîi cña ®­¬ng sù, ng­êi ®¹i diÖn, ng­êi b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®­¬ng sù tr­íc c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ViÖt Nam; ®­îc cö luËt s­ ViÖt nam trong tæ chøc hµnh nghÒ cña m×nh tham gia tè tông víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®¹i diÖn, ng­êi b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®­¬ng sù cho kh¸ch hµng tr­íc Toµ ¸n ViÖt Nam ®èi víi c¸c vô, viÖc mµ tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi thùc hiÖn t­ vÊn ph¸p luËt, trõ vô ¸n h×nh sù. VËy lµ, nh×n l¹i c¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y, nÕu nh­ NghÞ ®Þnh 42/CP vµ NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP ®ãng khung ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi trong viÖc t­ vÊn ph¸p luËt n­íc ngoµi, ph¸p luËt quèc tÕ trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh, ®Çu t­, th­¬ng m¹i, ®Õn NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP, viÖc c¸c tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc phÐp t­ vÊn ph¸p luËt ViÖt Nam, tuy vÉn cã nh÷ng rµng buéc, nh­ng còng ®· ®­îc coi lµ mét sù thay ®æi cùc kú quan träng. §Õn nay, ph¹m vi ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi l¹i mét lÇn n÷a ®­îc níi réng, cã thÓ nãi lµ ®· th«ng tho¸ng h¬n rÊt nhiÒu. Víi nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh th× tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ trong n­íc ®­îc phÐp lµm g× th× tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi còng cã thÓ lµm nÊy, chØ trõ viÖc tham gia tè tông trong c¸c vô ¸n h×nh sù. Quan träng h¬n, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ®· cã thÓ thùc hiÖn dÞch vô trän gãi (bao gåm c¶ ho¹t ®éng t­ vÊn lÉn ho¹t ®éng tham gia tè tông nÕu ph¸t sinh tranh chÊp) ®èi víi c¸c hîp ®ång th­¬ng m¹i, ®Çu t­, së h÷u trÝ tuÖ…, lÜnh vùc chiÕm ­u thÕ cña hä. Cã lÏ ®©y lµ sù thay ®æi mµ c¸c tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi mong ®îi nhÊt ë LuËt LuËt s­ 2006. 3.7. Thñ tôc xin cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng, thay ®æi néi dung GiÊy phÐp thµnh lËp, GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng; thñ tôc s¸p nhËp, hîp nhÊt C«ng ty luËt n­íc ngoµi; quy ®Þnh vÒ t¹m ngõng ho¹t ®éng, chÊm døt ho¹t ®éng vµ c¸c quy ®Þnh chuyÓn tiÕp ®èi víi tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi 3.7.1. Thñ tôc xin cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng, ®¨ng b¸o, th«ng b¸o vÒ viÖc thµnh lËp tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi Thñ tôc xin cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp: quy ®Þnh t¹i §iÒu 78, LuËt LuËt s­ 2006 Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i göi mét bé hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp Chi nh¸nh, C«ng ty luËt n­íc ngoµi ®Õn Bé T­ ph¸p. Trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ vµ lÖ phÝ, Bé T­ ph¸p xem xÐt cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp Chi nh¸nh, C«ng ty luËt n­íc ngoµi; tr­êng hîp tõ chèi ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n Hå s¬ thµnh lËp Chi nh¸nh gåm cã: §¬n ®Ò nghÞ thµnh lËp Chi nh¸nh B¶n sao giÊy tê chøng minh viÖc thµnh lËp hîp ph¸p cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi do c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn n­íc ngoµi cÊp. B¶n giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi Danh s¸ch luËt s­ n­íc ngoµi dù kiÕn lµm viÖc t¹i Chi nh¸nh QuyÕt ®Þnh cö luËt s­ lµm Tr­ëng Chi nh¸nh Hå s¬ xin thµnh lËp C«ng ty luËt n­íc ngoµi gåm cã: §¬n ®Ò nghÞ thµnh lËp C«ng ty luËt n­íc ngoµi B¶n sao giÊy tê chøng minh viÖc thµnh lËp hîp ph¸p cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi do c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn n­íc ngoµi cÊp; b¶n sao GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ ViÖt Nam ®èi víi h×nh thøc liªn doanh. B¶n giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi; b¶n giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ ViÖt Nam ®èi víi h×nh thøc liªn doanh. Danh s¸ch luËt s­ n­íc ngoµi dù kiÕn lµm viÖc t¹i C«ng ty; danh s¸ch luËt s­ ViÖt Nam dù kiÕn lµm viÖc t¹i C«ng ty kÌm theo b¶n sao Chøng chØ hµnh nghÒ luËt s­, b¶n sao ThÎ luËt s­. Dù th¶o §iÒu lÖ C«ng ty luËt n­íc ngoµi; hîp ®ång liªn doanh ®èi víi h×nh thøc liªn doanh Thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng, ®¨ng b¸o, th«ng b¸o vÒ viÖc thµnh lËp tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi: quy ®Þnh t¹i §iÒu 79 LuËt LuËt s­ vµ §iÒu 18, NghÞ ®Þnh 28/2007/N§-CP VÒ ®¨ng ký ho¹t ®éng, trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i nép hå s¬ ®¨ng ký ho¹t ®éng t¹i Së T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së, gåm cã: B¶n sao GiÊy phÐp thµnh lËp Chi nh¸nh, C«ng ty luËt n­íc ngoµi GiÊy tê chøng minh vÒ trô së Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, Së T­ ph¸p cÊp GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng cho tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i ®¨ng b¸o ®Þa ph­¬ng hoÆc b¸o Trung ­¬ng trong ba sè liªn tiÕp, ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho §oµn luËt s­, c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së vÒ c¸c néi dung chñ yÕu sau: Tªn gäi, ®Þa chØ trô së tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi LÜnh vùc hµnh nghÒ Hä tªn Tr­ëng Chi nh¸nh, Gi¸m ®èc C«ng ty luËt n­íc ngoµi. 3.7.2. Thay ®æi néi dung GiÊy phÐp thµnh lËp, GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng: quy ®Þnh t¹i §iÒu 80 LuËt LuËt s­ Tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi muèn thay ®æi mét trong c¸c néi dung sau ®©y cña GiÊy phÐp thµnh lËp th× ph¶i lµm ®¬n göi Bé T­ ph¸p vµ chØ ®­îc thay ®æi khi cã sù chÊp thuËn cña Bé T­ ph¸p: Tªn Chi nh¸nh, C«ng ty luËt n­íc ngoµi Thay ®æi trô së tõ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng nµy sang tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng kh¸c. Tr­ëng Chi nh¸nh, Gi¸m ®èc C«ng ty luËt n­íc ngoµi LÜnh vùc hµnh nghÒ Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®­îc v¨n b¶n chÊp thuËn cña Bé T­ ph¸p, tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i ®¨ng ký viÖc thay ®æi t¹i Së T­ ph¸p ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së. Trong tr­êng hîp thay ®æi néi dung GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc cÊp l¹i GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng. 3.7.3. Thñ tôc s¸p nhËp, hîp nhÊt C«ng ty luËt n­íc ngoµi: quy ®Þnh t¹i §iÒu 19, 20 NghÞ ®Þnh 28/2007/N§-CP Hai hay nhiÒu C«ng ty luËt n­íc ngoµi muèn hîp nhÊt thµnh mét C«ng ty luËt n­íc ngoµi míi ph¶i göi hå s¬ xin phÐp ®Õn Bé T­ ph¸p gåm cã: ®¬n xin hîp nhÊt, hîp ®ång hîp nhÊt vµ hîp ®ång thµnh lËp C«ng ty míi. Trong thêi h¹n 10 ngµy, Bé T­ ph¸p cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp C«ng ty luËt n­íc ngoµi míi hoÆc th«ng b¸o tõ chèi b»ng v¨n b¶n. C«ng ty luËt n­íc ngoµi míi sau ®ã ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng, ®¨ng b¸o, th«ng b¸o nh­ phÇn trªn. Mét hoÆc nhiÒu C«ng ty luËt n­íc ngoµi cã thÓ s¸p nhËp vµo mét C«ng ty luËt n­íc ngoµi kh¸c. C¸c bªn liªn quan ph¶i chuÈn bÞ hîp ®ång s¸p nhËp; C«ng ty luËt n­íc ngoµi nhËn s¸p nhËp kh«ng ph¶i ®¨ng ký ho¹t ®éng mµ chØ lµm thñ tôc thay ®æi néi dung GiÊy phÐp theo §iÒu 80 LuËt LuËt s­. 3.7.4. Quy ®Þnh vÒ t¹m ngõng ho¹t ®éng, chÊm døt ho¹t ®éng: §iÒu 21, 22 NghÞ ®Þnh 28/2007/N§-CP C¸c tr­êng hîp t¹m ngõng ho¹t ®éng vµ nghÜa vô cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi: Tù quyÕt ®Þnh t¹m ngõng ho¹t ®éng BÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh víi h×nh thøc ®×nh chØ ho¹t ®éng cã thêi h¹n Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi cã nghÜa vô th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bé T­ ph¸p, Së T­ ph¸p, §oµn luËt s­, c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së; thanh to¸n c¸c nghÜa vô tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c hîp ®ång dÞch vô ph¸p lý, hîp ®ång lao ®éng ®· ký. C¸c tr­êng hîp chÊm døt ho¹t ®éng vµ nghÜa vô cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi: Tù chÊm døt ho¹t ®éng BÞ thu håi GiÊy phÐp Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi cã nghÜa vô th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bé T­ ph¸p, Së T­ ph¸p, §oµn luËt s­, c¬ quan thuÕ ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së; thanh to¸n c¸c nghÜa vô tµi chÝnh, thanh lý c¸c hîp ®ång dÞch vô ph¸p lý, hîp ®ång lao ®éng ®· ký 3.7.5. C¸c quy ®Þnh chuyÓn tiÕp: quy ®Þnh t¹i phÇn V, Th«ng t­ 02/2007/TT-BTP GiÊy phÐp thµnh lËp, GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®­îc cÊp theo NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP tiÕp tôc cã hiÖu lùc theo LuËt LuËt s­ 2006. 3.8. C¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi: quy ®Þnh t¹i §iÒu 73 LuËt LuËt s­ Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi cã c¸c quyÒn sau ®©y: Thùc hiÖn dÞch vô ph¸p lý vÒ c¸c lÜnh vùc ghi trong GiÊy phÐp thµnh lËp, GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng NhËn thï lao tõ kh¸ch hµng Thuª luËt s­ n­íc ngoµi, luËt s­ ViÖt Nam, lao ®éng n­íc ngoµi, lao ®éng ViÖt Nam NhËn ng­êi tËp sù hµnh nghÒ luËt s­ ViÖt Nam vµo tËp sù hµnh nghÒ luËt s­ ChuyÓn thu nhËp tõ ho¹t ®éng hµnh nghÒ ra n­íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt nµy, ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp, ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. Tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: Ho¹t ®éng theo ®óng lÜnh vùc ghi trong GiÊy phÐp thµnh lËp, GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng Thùc hiÖn ®óng nh÷ng néi dung ®· giao kÕt víi kh¸ch hµng Båi th­êng thiÖt h¹i vËt chÊt do lçi cña luËt s­ g©y ra trong khi t­ vÊn ph¸p luËt, ®¹i diÖn ngoµi tè tông vµ c¸c dÞch vô ph¸p lý kh¸c. Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp cho c¸c luËt s­ hµnh nghÒ t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kinh doanh b¶o hiÓm ChÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ lao ®éng, kÕ to¸n, thèng kª vµ thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ, tµi chÝnh. Cô thÓ, hiÖn nay, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ph¶i nép c¸c kho¶n thuÕ lµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ m«n bµi, thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu (nÕu cã hµnh vi xuÊt khÈu, nhËp khÈu) vµ c¸c kho¶n lÖ phÝ xin cÊp GiÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng vµ thay ®æi néi dung GiÊy phÐp. NhËp khÈu ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt nµy, ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp, ph¸p luËt vÒ ®Çu t­ vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. Trªn ®©y lµ c¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. So s¸nh víi c¸c quy ®Þnh tr­íc ®©y, ta rót ra mét sè nhËn xÐt nh­ sau: - Thø nhÊt, hÖ thèng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi kh«ng chØ gãi gän trong LuËt LuËt s­ vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh mµ cßn n»m trong c¸c cam kÕt cña ViÖt Nam khi gia nhËp WTO vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan (nh­ ph¸p luËt vÒ ®Çu t­, ph¸p luËt vÒ doanh nghiÖp, ph¸p luËt vÒ thuÕ…) - Thø hai, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh, cô thÓ lµ LuËt LuËt s­ ®­îc x©y dùng theo h­íng ®¬n gi¶n, ng¾n gän, ®Çy ®ñ, cã kÕt cÊu hîp lý h¬n tr­íc vµ chØ tËp trung quy ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n, thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt LuËt s­. - Thø ba, c¸c quy ®Þnh cña LuËt LuËt s­ ®i theo h­íng th«ng tho¸ng h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi, cô thÓ lµ ë viÖc gi¶m bít c¸c ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ, më réng c¸c h×nh thøc hµnh nghÒ, ph¹m vi hµnh nghÒ cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi. PhÇn thø ba. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt nam Cã thÓ nãi r»ng trong vßng h¬n 12 n¨m qua, kÓ tõ khi NghÞ ®Þnh 42/CP ®­îc ban hµnh më ®­êng cho c¸c tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, chÕ ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn rÊt nhanh. Mét phÇn do ®ßi hái tõ nhu cÇu thùc tiÔn, nh­ng quan träng h¬n, Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· rÊt quan t©m tíi ho¹t ®éng hµnh nghÒ cña c¸c tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi, b»ng chøng lµ qua bèn v¨n b¶n ®· ban hµnh, c¸c quy ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn, ®Çy ®ñ h¬n vµ ®i theo h­íng më cöa, t¹o thuËn lîi cho c¸c tæ chøc nµy. Tuy nhiªn, cÇn ph¶i nh×n nhËn r»ng ë ViÖt Nam ch­a cã mét nÒn t¶ng kiÕn thøc ph¸p lý ®Çy ®ñ, v÷ng ch¾c, mang tÝnh chuÈn ho¸ vÒ thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý, hay nãi ®óng h¬n, kiÕn thøc vÒ thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý cña ViÖt Nam kh«ng xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. C¸c quèc gia cã hÖ thèng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý rÊt hoµn thiÖn nh­ Mü, Anh, Ph¸p, óc…, hä ®· cã lÞch sö ph¸t triÓn thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý hµng tr¨m n¨m, tõ ®ã ®óc rót ra nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt. Nh­ng ngay c¶ nh÷ng quèc gia cã lÞch sö thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý ng¾n h¬n rÊt nhiÒu nh­ Singapore, Trung Quèc hay NhËt, hä vÉn cã hÖ thèng c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®Çy ®ñ, hoµn thiÖn h¬n ViÖt Nam rÊt nhiÒu, ®ã lµ bëi v× thùc tiÔn thu hót ®Çu t­, tèc ®é më cöa, ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c¸c n­íc nµy lµ rÊt cao. Mét ®iÓm quan träng cÇn l­u ý n÷a ®ã lµ vÒ thùc tiÔn thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam. YÕu tè thÞ tr­êng míi chØ xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû tr­íc. Víi mét thÞ tr­êng ®Æc thï nh­ thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý th× qu¶ thËt, míi chØ thùc sù ph¸t triÓn trong vµi n¨m trë l¹i ®©y. H¬n n÷a, ý thøc ph¸p luËt cña ng­êi d©n, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp – nh÷ng ng­êi lu«n ph¶i ®ång hµnh víi dÞch vô ph¸p lý – ch­a cao. Dï xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n nh­ lÞch sö, quan niÖm, thãi quen… nh­ng ®iÒu nµy dÉn ®Õn hai hÖ qu¶ kh«ng tèt lµ: thø nhÊt, ng­êi d©n nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng dÔ ph¶i g¸nh chÞu c¸c hËu qu¶ kh«ng ®¸ng cã do kh«ng cã ý thøc t×m hiÓu ph¸p luËt tr­íc khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn ph¸p luËt hay giao kÕt c¸c hîp ®ång kinh doanh, th­¬ng m¹i…; thø hai, lµm mÊt ®i tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam. Ch¾c ch¾n víi chøc n¨ng qu¶n lý x· héi cña m×nh, Nhµ n­íc ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó thay ®æi t×nh h×nh trªn. Nãi nh­ vËy ®Ó thÊy mét ®iÒu, thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý còng nh­ hÖ thèng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý muèn ph¸t triÓn, hoµn thiÖn h¬n trong t­¬ng lai th× nhÊt ®Þnh ph¶i hoµn thµnh hai nhiÖm vô c¬ b¶n sau: NhiÖm vô vÒ nghiªn cøu lý luËn: trong thêi gian tíi, nhiÖm vô cña c¸c häc gi¶, c¸c nhµ nghiªn cøu ph¸p luËt lµ ph¶i x©y dùng ®­îc nÒn t¶ng hÖ thèng kiÕn thøc lý luËn vÒ thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam, bao gåm hÖ thèng c¸c nguyªn t¾c, kh¸i niÖm, néi hµm thuéc lÜnh vùc dÞch vô ph¸p lý; x¸c ®Þnh râ vÞ trÝ, vai trß, chøc n¨ng cña dÞch vô ph¸p lý trong tæng thÓ c¬ cÊu c¸c ngµnh dÞch vô; x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Þnh h­íng c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý trong t­¬ng lai; nghiªn cøu cô thÓ nhu cÇu dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam, cã tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai, trªn c¬ së ®ã x©y dùng m« h×nh dÞch vô ph¸p lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi vµ chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, trong ®ã x¸c ®Þnh râ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô ph¸p lý, c¸c chñ thÓ cung cÊp dÞch vô ph¸p lý, c¸c h×nh thøc cung cÊp dÞch vô ph¸p lý còng nh­ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®èi víi viÖc cung øng dÞch vô ph¸p lý. NhiÖm vô vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý trong thùc tiÔn: nh­ ®· nãi ë trªn, rµo c¶n lín nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam hiÖn nay kh«ng ph¶i lµ khung ph¸p lý hay c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt mµ n»m ë nhu cÇu cña x· héi, n»m ë ý thøc cña ng­êi d©n. VËy nªn, nhiÖm vô quan träng nhÊt cña Nhµ n­íc cã lÏ kh«ng ph¶i lµ ban hµnh thËt nhiÒu LuËt, Ph¸p lÖnh hay NghÞ ®Þnh mµ ph¶i t¨ng c­êng ý thøc chÊp hµnh, tu©n thñ ph¸p luËt cña ng­êi d©n, t¨ng c­êng nguyªn t¾c ph¸p chÕ, mçi c«ng d©n ph¶i thÇm nhuÇn nguyªn t¾c: mäi vÊn ®Ò ®Òu ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së ph¸p luËt. Nhµ n­íc cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu nµy th«ng qua viÖc t¨ng c­êng c«ng khai, minh b¹ch, t¹o nhiÒu ph­¬ng thøc ®Ó ng­êi d©n tiÕp xóc víi ph¸p luËt, hiÓu râ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña b¶n th©n, tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¶i thÝch ph¸p luËt, trõng trÞ nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. Khi ng­êi d©n ®· cã ý thøc ph¸p luËt, tù gi¸c tu©n thñ ph¸p luËt th× ch¾c ch¾n nhu cÇu vÒ dÞch vô ph¸p lý sÏ t¨ng cao. §ã chÝnh lµ con ®­êng hîp lý nhÊt ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam. Quay trë l¹i víi c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cô thÓ ë trªn, luËn v¨n xin ®­îc ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ nh­ sau: Thø nhÊt, lµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ h×nh thøc hµnh nghÒ cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi. HiÖn nay, cã ba quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy trong ba v¨n b¶n ®ang cã hiÖu lùc thi hµnh: + §Çu tiªn lµ trong BiÓu cam kÕt vÒ dÞch vô cña ViÖt Nam khi gia nhËp WTO, phÇn c¸c cam kÕt cô thÓ ®èi víi ph©n ngµnh dÞch vô ph¸p lý, quy ®Þnh bèn h×nh thøc lµ: Chi nh¸nh cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty con cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty luËt n­íc ngoµi C«ng ty luËt hîp danh gi÷a tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi vµ C«ng ty luËt hîp danh ViÖt Nam + Quy ®Þnh thø hai n»m trong Phô lôc: néi dung ¸p dông trùc tiÕp c¸c cam kÕt cña ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt cña Quèc héi sè 71/2006/QH11 ngµy 29/11/1006 phª chuÈn NghÞ ®Þnh th­ gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, gåm bèn h×nh thøc sau: Chi nh¸nh cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 100% vèn n­íc ngoµi C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n d­íi h×nh thøc liªn doanh C«ng ty luËt hîp danh gi÷a tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi vµ C«ng ty luËt hîp danh ViÖt Nam + Cuèi cïng lµ theo kho¶n 1, §iÒu 69, LuËt LuËt s­ 2006 quy ®Þnh ba h×nh thøc: Chi nh¸nh cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 100% vèn n­íc ngoµi C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n d­íi h×nh thøc liªn doanh Nh­ vËy, ngoµi hai h×nh thøc lµ Chi nh¸nh vµ C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 100% vèn n­íc ngoµi ®­îc quy ®Þnh trong c¶ ba v¨n b¶n trªn th× hai h×nh thøc cßn l¹i lµ C«ng ty luËt hîp danh gi÷a tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi vµ C«ng ty luËt hîp danh ViÖt Nam vµ C«ng ty luËt tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n d­íi h×nh thøc liªn doanh ®Òu kh«ng ®­îc quy ®Þnh trong tÊt c¶ ba v¨n b¶n. §iÒu nµy cho thÊy tÝnh thiÕu ®ång bé cña hÖ thèng ph¸p luËt vµ rÊt cÇn ®­îc kh¾c phôc. Thø hai lµ vÒ ph¹m vi hµnh nghÒ cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi còng cã sù quy ®Þnh kh¸c nhau trong hai v¨n b¶n ®ang cã hiÖu lùc thi hµnh. Cô thÓ, trong Phô lôc: néi dung ¸p dông trùc tiÕp c¸c cam kÕt cña ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt cña Quèc héi sè 71/2006/QH11, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi kh«ng ®­îc cö luËt s­ ViÖt Nam trong tæ chøc hµnh nghÒ cña m×nh tham gia tè tông víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®¹i diÖn, ng­êi bµo ch÷a, ng­êi b¶o vÖ c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®­¬ng sù tr­íc Toµ ¸n ViÖt Nam. Tuy nhiªn, theo §iÒu 70 LuËt LuËt s­ 2006, tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi ®­îc cö luËt s­ ViÖt Nam trong tæ chøc hµnh nghÒ cña m×nh tham gia tè tông víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®¹i diÖn, ng­êi b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ®­¬ng sù cho kh¸ch hµng tr­íc Toµ ¸n ViÖt Nam ®èi víi c¸c vô, viÖc mµ tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi thùc hiÖn t­ vÊn ph¸p luËt, trõ vô ¸n h×nh sù. Hai quy ®Þnh nµy tù dÉm ch©n lªn nhau vµ cÇn sím cã sù söa ®æi. Thø ba, vÒ ph¹m vi ho¹t ®éng cña luËt s­ n­íc ngoµi hµnh nghÒ trong tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi. LuËt LuËt s­ 2006 cho phÐp luËt s­ n­íc ngoµi nÕu cã b»ng cö nh©n luËt cña ViÖt Nam vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu t­¬ng tù nh­ ®èi víi mét luËt s­ ViÖt Nam th× ®­îc phÐp t­ vÊn ph¸p luËt ViÖt Nam. Nh­ng §iÒu 4, LuËt LuËt s­ còng quy ®Þnh râ: “DÞch vô ph¸p lý cña luËt s­ bao gåm tham gia tè tông, t­ vÊn ph¸p luËt, ®¹i diÖn ngoµi tè tông cho kh¸ch hµng vµ c¸c dÞch vô ph¸p lý kh¸c”. Nh­ vËy, nÕu luËt s­ n­íc ngoµi ®· tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu nh­ ®èi víi mét luËt s­ ViÖt Nam th× t¹i sao hä kh«ng ®­îc tham gia tè tông? Theo quan ®iÓm cña WTO th× ph¶i ch¨ng ®©y lµ mét h¹n chÕ ®èi xö quèc gia? Vµ liÖu trong t­¬ng lai quy ®Þnh nµy cã thÓ bÞ thay ®æi? Trªn ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p mµ luËn v¨n ®­a ra ®èi víi thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam nãi chung vµ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi nãi riªng. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt toµn c¶nh bøc tranh thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý còng nh­ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. RÊt mong sÏ nhËn ®­îc nhiÒu sù chia sÎ, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n sinh viªn vÒ vÊn ®Ò nµy. KÕt luËn Nh­ vËy, víi ®Ò tµi nghiªn cøu “Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam”, LuËn v¨n vÒ c¬ b¶n ®· thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra vµ ®· lµm s¸ng tá ®­îc c¸c vÊn ®Ò sau: Thø nhÊt lµ lµm râ c¸c vÊn ®Ò vÒ lý luËn, bao gåm kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ ®Æc ®iÓm, liªn quan ®Õn dÞch vô ph¸p lý vµ thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý; ®ång thêi tr×nh bµy thùc tiÔn sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña dÞch vô ph¸p lý vµ thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam, qua ®ã gióp ng­êi ®äc h×nh dung ®­îc c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt liªn quan ®Õn lÜnh vùc dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam. Thø hai lµ nªu vµ ph©n tÝch cã g¾n víi thùc tiÔn qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh nµy cã ph©n chia thµnh c¸c giai ®o¹n cô thÓ trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thø ba lµ ph©n tÝch cô thÓ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi cña tõng giai ®o¹n theo c¸c tiªu chÝ x¸c ®Þnh. KÌm theo qu¸ tr×nh ph©n tÝch cã sù nhËn xÐt, so s¸nh, ®¸nh gi¸ c¸c ®iÓm t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt gi÷a c¸c giai ®o¹n, qua ®ã rót ra sù thay ®æi cña c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi qua mçi giai ®o¹n. Thø t­ lµ ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ ®èi víi viÖc më réng thÞ tr­êng dÞch vô ph¸p lý ë ViÖt Nam vµ viÖc hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ ho¹t ®éng cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o C¸c tµi liÖu - V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1986) - Nhµ xuÊt b¶n T­ ph¸p, Hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ luËt s­ ë ViÖt Nam, 2006. - Nhµ xuÊt b¶n T­ ph¸p, H­íng dÉn thi hµnh LuËt LuËt s­, 2007. - Nhµ xuÊt b¶n T­ ph¸p, LuËt LuËt s­ vµ toµn bé c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh, 2007. - T¹p chÝ Khoa häc ph¸p luËt - T¹p chÝ LuËt häc - T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p - Trung t©m tõ ®iÓn ng«n ng÷, Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt, 1998. - TS NguyÔn §×nh Léc, VÒ Ph¸p lÖnh LuËt s­ n¨m 2001, Sè chuyªn ®Ò vÒ Ph¸p lÖnh LuËt s­ n¨m 2001, Bé T­ ph¸p vµ T¹p chÝ d©n chñ ph¸p luËt. - TS Hµ Hïng C­êng, Ph¸p lÖnh vÒ hµnh nghÒ luËt s­ ë ViÖt Nam. - Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nghÒ luËt s­ vµ tæ chøc luËt s­ ë ViÖt Nam (w - Tr­êng ®¹i häc LuËt Hµ Néi, Gi¸o tr×nh LuËt th­¬ng m¹i quèc tÕ, 2006 C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt - HiÕn ph¸p n­íc ViÖt Namc¸c n¨m 1946, 1959, 1980. - LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1988, söa ®æi c¸c n¨m 1990 vµ 1992. - LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996. - LuËt LuËt s­ sè 65/2006/QH11 ngµy 29/06/2006. - LuËt Th­¬ng m¹i n¨m 1997. - LuËt thuÕ doanh thu, LuËt thuÕ lîi tøc n¨m 1990. - LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1997, LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 2005; LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 1997, LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2003. - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 42/CP ngµy 08/07/1995 ban hµnh Quy chÕ hµnh nghÒ t­ vÊn ph¸p luËt cña tæ chøc hµnh nghÒ luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - NghÞ ®Þnh 92/1998/N§-CP vÒ hµnh nghÒ t­ vÊn ph¸p luËt cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - NghÞ ®Þnh 87/2003/N§-CP vÒ hµnh nghÒ cña tæ chøc luËt s­ n­íc ngoµi, luËt s­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. - NghÞ ®Þnh 94/2001/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh LuËt s­ 2001. - NghÞ ®Þnh 28/2007/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt LuËt s­. - NghÞ quyÕt cña Quèc héi sè 71/2006/QH11 ngµy 29/11/2006 phª chuÈn NghÞ ®Þnh th­ gia nhËp HiÖp ®Þnh thµnh lËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. - Ph¸p lÖnh LuËt s­ n¨m 2001. - Ph¸p lÖnh Tæ chøc luËt s­ n¨m 1987. - C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc97.doc
Tài liệu liên quan