Luận văn Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ.- 1.1 Một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản về thị trường quyền chọn; 1.2 Lịch sửluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Lịch Sử hình thành và phát triển thị trường quyền chọn trên thế giới; 1.3 Vai trò của thị trường quyền chọn trong nền kinh tếluận văn báo cáo chuyên ngành kinh tế; 1.4 Các chủ thể tham gia trên thị trường quyền chọn; 1.5 Phân loại quyền chọn; 1.6 Giá quyền chọn và định giá quyền chọn.- CHƯƠNG II: TỤỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM.- 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam; 2.2 Khái quát về thực trạng và khả năng xây dựngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Xây Dựng, phát triển thị trường option tiền tệ tại Việt Nam; 2.3 Tình hình triển khai và phát triển sản phẩm quyền chọn tiền tệ tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.- CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN TIỀN TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM.- 3.1 Một số giải pháp từ phía ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam; 3.2 Một số kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước.- KẾT LUẬN.

pdf93 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1442 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong chöông sau. CHÖÔNG III MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM PHAÙT TRIEÅN NGHIEÄP VUÏ QUYEÀN CHOÏN TIEÀN TEÄ TAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN XUAÁT NHAÄP KHAÅU VIEÄT NAM 3.1. Moät soá giaûi phaùp töø phía Ngaân Haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam 3.1.1 Öùng duïng caùc moâ hình chieán löôïc kinh doanh option. Nhö nhöõng gì ñaõ phaân tích ôû phaàn II, hieän taïi khi baùn moät quyeàn choïn mua ngoaïi teä cho khaùch haøng, Eximbank seõ mua laïi moät quyeàn choïn mua töông töï ôû ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeå baûo hieåm ruûi ro. Tuy nhieân, baèng söï hoã trôï töø nhöõng coâng cuï kyõ thuaät, kieán thöùc chuyeân moân vaø nhöõng kinh nghieäm thöïc teá ñeå döï baùo xu höôùng tyû giaù seõ bieán ñoäng trong töông lai, tuøy theo töøng tröôøng hôïp maø ta coù theå vaän duïng caùc chieán löôïc sau ñaây ñeå ñaàu cô treân quyeàn choïn ngoaïi teä. Caùc chieán löôïc sau ñoøi hoûi ngöôøi vaän duïng phaûi coù kieán thöùc roäng veà döï baùo xu höôùng tyû giaù vaø kinh nghieäm thöïc teá ñeå phaùn ñoaùn, nhaän ñònh hình bieán ñoäng trong töông lai, nhaèm öùng duïng moät caùch chính xaùc töøng chieán löôïc trong töøng tröôøng hôïp. 3.1.1.1. ÖÙng duïng chieán löôïc Short Straddle: Noäi dung lyù thuyeát chieán löôïc Short Straddle: Short Straddle laø chieán löôïc keát hôïp : { 1 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn1 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua vôùi cuøng moät soá löôïng ngoaïi teä, cuøng moät möùc giaù (Strike price) vaø cuøng moät ngaøy ñaùo haïn (Expiration date). Aùp duïng khi döï baùo tyû giaù bieán ñoäng khoâng nhieàu. Goïi: S : laø möùc giaù giao ngay (Spot price) hieän haønh treân thò tröôøng. X : laø möùc giaù thoûa thuaän treân HÑQC (Strike Price) p1: laø möùc phí quyeàn choïn (Option Premium) cuûa hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn p2: laø möùc phí quyeàn choïn (Option Premium) cuûa hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua. Khi tyû giaù treân thò tröôøng bieán ñoäng: - Neáu S < X - ( p1 + p2 ) : ñoái taùc mua quyeàn choïn baùn seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Straddle seõ bò loã do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí khoâng ñuû buø loã cho hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn. - Neáu S = X - ( p1 + p2 ) : ñoái taùc mua quyeàn choïn baùn seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Straddle seõ hoøa voán do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí vöøa baèng vôùi khoaûn loã cuûa hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn. - Neáu X - ( p1 + p2 ) < S < X : ñoái taùc mua quyeàn choïn baùn seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Straddle vaãn coù lôøi do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí ñuû buø ñaép khoaûn loã töø hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn. - Neáu X = S : ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Straddle coù lôïi nhuaän toái ña baèng 2 khoaûn phí do caû 2 hôïp ñoàng quyeàn choïn ñeàu khoâng thöïc hieän. - Neáu X < S < X + ( p1 + p2 ) : ñoái taùc mua quyeàn choïn mua seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Straddle vaãn coù lôøi do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí ñuû buø ñaép khoaûn loã töø hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua. - Neáu S = X + (p1+p2) : ñoái taùc mua quyeàn choïn mua seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Straddle hoøa voán do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí ñuû buø ñaép khoaûn loã töø hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua. - Neáu S > X +(p1+p2) : ñoái taùc mua quyeàn choïn mua seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Straddle loã do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí khoâng ñuû buø ñaép khoaûn loã töø hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua. Toång hôïp : Ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Straddle ôû caùc traïng thaùi sau : Loã : khi S X + ( p1 + p2 ) Hoøa voán : khi S = X ± (p1 + p2 ) Laõi : khi X – ( p1 + p2 ) < S < X + ( p1 + p2 ) Laõi toái ña : khi S = X Laõi Max = p1+p2 Hình: Ñoà thò moâ taû chieán löôïc Short Straddle Lôøi Loã p1+p2 p1 p2 XS1 S2 Ñieåm hoøa voán : S1 = X– (p1+ p2) S2= X+( p1+ p2) Tyû giaù Hình 3.1: Moâ hình chieán löôïc Short Straddle ÖÙng duïng chieán löôïc Short Straddle sau khi baùn quyeàn choïn mua ngoaïi teä cho khaùch haøng: - Khi kyù keát hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua ngoaïi teä cho khaùch haøng, neáu nhaän ñònh tình hình bieán ñoäng khoâng nhieàu, ngoaøi vieäc mua laïi hôïp ñoàng ñoái öùng ñeå baûo hieåm ruûi ro, ngaân haøng coù theå vaän duïng lyù thuyeát chieán löôïc Short Straddle nhö treân ñeå thöïc hieän tieáp tuïc moät hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn. Tham khaûo caùc möùc giaù treân thò tröôøng ñeå ngaân haøng coù theå rao baùn hôïp ñoàng naøy ôû thò tröôøng trong hoaëc ngoaøi nöùôc. Taát nhieân, ngaân haøng seõ phaûi ñoái maët vôùi ruûi ro cao hôn, möùc loã cao hôn so vôùi caùc laøm truyeàn thoáng khoâng coù ruûi ro. Tuy nhieân, ruûi ro caøng cao thì lôïi nhuaän cuõng caøng cao. Do vaäy, ñeå phaùt trieån kinh doanh treân caùc coâng cuï phaùi sinh, ñaëc bieät laø option chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø nhaø moâi giôùi option thieát nghó Eximbank neân nghieân cöùu theâm giaûi phaùp naøy. - Ngöôïc laïi, khi kyù keát hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn cho khaùch haøng, Eximbank nhaän ñònh tình hình, neáu phuø hôïp coù theå öùng duïng chieán löôïc naøy ñeå thöïc hieän tieáp tuïc moät nghieäp vuï baùn quyeàn choïn mua. - Ngoaøi ra trong tröôøng hôïp döï ñoaùn xu höôùng thích hôïp, ngaân haøng cuõng neân chuû ñoäng thöïc hieän chieán löôïc naøy ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän. Ví duï: Eximbank vöøa kyù keát hôïp ñoàng quyeàn choïn vôùi Doanh nghieäp A coù noäi dung nhö sau :Eximbank baùn quyeàn choïn mua (call)EUR baùn (put) USD Soá löôïng 100.000 EUR – tyû giaù EUR/USD : 1.3880 Kyø haïn : 1 thaùng – Thu phí quyeàn choïn : 0.0040USD/1EUR Nhaän ñònh tình hình khoâng bieán ñoäng nhieàu, Eximbank kyù keát tieáp tuïc moät hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn vôùi ngaân haøng ABC cuõng vôùi noäi dung: Eximbank baùn quyeàn choïn baùn EUR/USD Soá löôïng 100.000 EUR – tyû giaù EUR/USD : 1.3880 Kyø haïn : 1 thaùng – Thu phí quyeàn choïn : 0.0035USD/1EUR Khi tyû giaù bieán ñoäng, laõi loã cuûa chieán löôïc kinh doanh naøy nhö sau: Ñôn vò tính : USD Tyû giaù EUR/USD Quyeàn choïn mua Quyeàn choïn baùn Toång Laõi/loã 1.3800 - Khoâng thöïc hieän - Laõi : 400 - Thöïc hieän - Laõi: 350 - Loã: 800 - Loã 50 1.3805 - Khoâng thöïc hieän - Laõi : 400 - Thöïc hieän - Laõi: 350 - Loã: 750 - Hoaø voán 1.3850 - Khoâng thöïc hieän - Laõi : 400 - Thöïc hieän - Laõi: 350 - Loã: 300 - Laõi: 450 1.3880 - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Laõi Max : 750 1.3900 - Thöïc hieän - Laõi: 400 - Loã: 200 - Khoâng thöïc hieän - Laõi : 350 - Laõi : 550 1.3955 - Thöïc hieän - Laõi: 400 - Loã: 750 - Khoâng thöïc hieän - Laõi : 350 - Hoaø voán 1.3970 - Thöïc hieän - Laõi: 400 - Loã: 900 - Khoâng thöïc hieän - Laõi : 350 - Loã 550 3.1.1.2. ÖÙng duïng chieán löôïc Short Strangle: Noäi dung chieán löôïc Short Strangle: Short Straddle laø chieán löôïc keát hôïp :{ 1 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn tyû giaù X 1 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua tyû giaù Y vôùi cuøng moät soá löôïng ngoaïi teä, cuøng moät ngaøy ñaùo haïn, tyû giaù hieän haønh ôû khoaûng giöõa cuûa X vaø Y. Aùp duïng khi döï baùo tyû giaù bieán ñoäng khoâng nhieàu. Goïi: S : laø möùc giaù giao ngay hieän haønh treân thò tröôøng. X < S < Y p1: laø möùc phí quyeàn choïn (Option Premium) cuûa hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn p2: laø möùc phí quyeàn choïn (Option Premium) cuûa hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua. Khi tyû giaù treân thò tröôøng bieán ñoäng: - Neáu S < X - ( p1 + p2 ) : ñoái taùc mua quyeàn choïn baùn seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Strangle seõ bò loã do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí khoâng ñuû buø loã cho hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn. - Neáu S = X - ( p1 + p2 ) : ñoái taùc mua quyeàn choïn baùn seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Strangle seõ hoøa voán do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí vöøa baèng vôùi khoaûn loã cuûa hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn. - Neáu X - ( p1 + p2 ) < S < X : ñoái taùc mua quyeàn choïn baùn seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Strangle vaãn coù lôøi do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí ñuû buø ñaép khoaûn loã töø hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn. - Neáu X ≤ S ≤ Y : ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Strangle coù lôïi nhuaän toái ña baèng 2 khoaûn phí do caû 2 hôïp ñoàng quyeàn choïn ñeàu khoâng thöïc hieän. - Neáu Y < S < Y + (p1+p2) : ñoái taùc mua quyeàn choïn mua seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Strangle vaãn coù lôøi do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí ñuû buø ñaép khoaûn loã töø hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua. - Neáu S = Y + (p1+ p2) : ñoái taùc mua quyeàn choïn mua seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Strangle hoøa voán do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí ñuû buø ñaép khoaûn loã töø hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua. - Neáu S > Y + ( p1 + p2) : ñoái taùc mua quyeàn choïn mua seõ thöïc hieän quyeàn choïn. Luùc naøy ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Strangle loã do lôïi nhuaän thu ñöôïc töø 2 khoaûn phí khoâng ñuû buø ñaép khoaûn loã töø hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua. Toång hôïp : Ngöôøi söû duïng chieán löôïc Short Strangle ôû caùc traïng thaùi sau : Loã : khi S Y + ( p1 + p2 ) Hoøa voán : khi S = X - (p1 + p2 ) hoaëc S = Y + ( p1 + p2 ) Laõi : khi X – ( p1 + p2 ) < S < Y + ( p1 + p2 ) Laõi toái ña : khi X ≤ S ≤ Y Laõi Max = p1 + p2 Lôøi Loã p2 p1 X S1 S2 2 Ñieåm hoøa voán : S1 = X– (p1+ p2) S2= Y+( p1+ p2) Tyû giaùY p1+p2 Hình 3.2: Moâ hình chieán löôïc Short Strangle ÖÙng duïng chieán löôïc Short Strangle : - Töông töï nhö trong chieán löôïc Short Straddle, khi kyù keát hôïp ñoàng baùn - neân - eán ñoäng cuûa Ví duï kyù keát hôïp ñoàng quyeàn choïn vôùi Doanh nghieäp A coù noäi dung nhö USD : 1.3880 /1EUR moät hôïp 1.3800 /1EUR quyeàn choïn mua hoaëc quyeàn choïn baùn ngoaïi teä cho khaùch haøng, neáu nhaän ñònh tình hình thuaän lôïi cho söû duïng moâ hình naøy, ngaân haøng tieán haønh thöïc hieän tieáp moät hôïp ñoàng quyeàn choïn coøn laïi hoaëc gheùp 2 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua vaø baùn quyeàn choïn baùn vôùi khaùch haøng theo noäi dung nhö treân maø khoâng thöïc hieän caùc hôïp ñoàng ñoái öùng ñeå baûo hieåm ruûi ro. S1, S2 laø khoaûng bieán thieân döï baùo cuûa tyû giaù ngoaïi teä. Neáu tyû giaù bieán ñoäng ñuùng nhö döï baùo, ngaân haøng seõ coù lôïi nhuaän vaø neáu tyû giaù bieán ñoäng trong giöõa khoaûng X vaø Y thì lôïi nhuaän seõ ñaït toái ña baèng 2 khoaûn phí cuûa 2 hôïp ñoàng quyeàn choïn. Ngoaøi ra trong tröôøng hôïp döï ñoaùn xu höôùng thích hôïp, ngaân haøng cuõng chuû ñoäng thöïc hieän chieán löôïc naøy ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän. So vôùi chieán löôïc Long Straddle, chieán löôïc naøy cho khoaûng bi tyû giaù roäng hôn, do ñoù lôïi nhuaän toái ña cuûa noù cuõng thaáp hôn. cuï theå : Eximbank vöøa sau : Eximbank baùn quyeàn choïn mua EUR/USD Soá löôïng 100.000 EUR – tyû giaù EUR/ Kyø haïn : 1 thaùng – Thu phí quyeàn choïn : 0.0040USD Nhaän ñònh tình hình khoâng bieán ñoäng nhieàu, Eximbank kyù keát tieáp tuïc ñoàng baùn quyeàn choïn baùn vôùi ngaân haøng ABC vôùi noäi dung: Eximbank baùn quyeàn choïn baùn EUR/USD Soá löôïng 100.000 EUR – tyû giaù EUR/USD : Kyø haïn : 1 thaùng – Thu phí quyeàn choïn : 0.0030USD Khi tyû giaù bieán ñoäng, laõi loã cuûa chieán löôïc kinh doanh naøy nhö sau: Ñôn vò tính : USD Tyû giaù Quyeàn choïn mua Quyeàn choïn aõi/loã EUR/USD baùn Toång L 1.3700 - Khoâng thöïc hieän - Thöïc hieän - Loã 300 - Laõi : 400 - Laõi: 300 - Loã: 1.000 1.3730 - Khoâng thöïc hieän - Hoøa voán - Laõi : 400 - Thöïc hieän - Laõi: 300 - Loã: 700 1.3750 - Khoâng thöïc hieän än - Lôøi: 200 - Laõi : 400 - Thöïc hie - Laõi: 300 - Loã: 500 1.3800 - Khoâng thöïc hieän öïc hieän - Laõi Max: 700 - Laõi : 400 - Khoâng th - Laõi: 300 1.3880 c hieän ïc hieän Laõi Max: 700 - Khoâng thöï - Laõi : 400 - Khoâng thö - Laõi: 300 - 1.3900 ïc hieän Laõi: 500 - Thöïc hieän - Laõi : 400 - Khoâng thö - Laõi: 300 - Loã: 200 - 1.3950 Thöïc hieän öïc hieän - Hoaø voán - - Laõi: 400 - Loã: 700 - Khoâng th - Laõi : 300 1.3970 än - Khoâng thöïc hieän - Loã 200 - Thöïc hie - Laõi: 400 - Loã: 900 - Laõi : 300 3.1.1.3. ÖÙng duïng chieán löôïc Long Put Butterfly Long Put Butterfly laø chieán löôïc keát hôïp : vôùi cuøng moät soá löôïng ngoaïi teä, cuøng moät nga Option Premium) cuûa hôïp ñoàng mua quyeàn choïn í quyeàn choïn (Option Premium) cuûa hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn quyeàn choïn (Option Premium) cuûa hôïp ñoàng mua quyeàn choïn o goàm toång caùc khoaûn phí thu vaøo vaø caùc khoaûn phí chi ra ong X + /p/ hoaëc S > Z - /p/ Noäi dung chieán löôïc Long Put Butterfly: { øy ñaùo haïn, Goïi: S : laø möùc giaù giao ngay hieän haønh treân thò tröôøng. S = Y vaø Y = ( X + Z ) / 2 p1: laø möùc phí quyeàn choïn ( baùn tyû giaù X p2: laø möùc ph baùn tyû giaù Y p3: laø möùc phí baùn tyû giaù Z p: phí roøng ba Töông töï nhö phöông aùn treân, ta coù theå toång hôïp : Ngöôøi söû duïng chieán löôïc L Put Butterfly ôû caùc traïng thaùi sau : Loã giôùi haïn : khi S < Hoøa voán : khi S = X + /p/ hoaëc S = Z – /p/ Laõi : khi X +/p/ < S < Z - /p/ Laõi t i ñ : khi S = Y oá a Loã Max = p Laõi Max = Tyû Giaù HÑ Mua QC Baùn lôùn nhaát - /p/ 1 hôïp ñoàng mua quyeàn choïn baùn tyû giaù X 2 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn tyû giaù Y 1 hôïp ñoàng mua quyeàn choïn baùn tyû giaù Z Lôøi Loã X Tyû giaùY Z Ñieåm hoøa voán : S1 = X + /p/ S2= Z - /p/ S1 S2 Hình 3.3 : Moâ hình chieán löôïc Long Put Butterfly ÖÙng duïng chieán löôïc Long Put Butterfly : - Töông töï nhö trong chieán löôïc Short Straddle, khi kyù keát hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn ngoaïi teä cho khaùch haøng, neáu nhaän ñònh tình hình thuaän lôïi cho söû duïng moâ hình naøy, ngaân haøng tieán haønh thöïc hieän tieáp caùc hôïp ñoàng quyeàn choïn coøn laïi ñeå taïo ra lôïi nhuaän cao hôn vaø giôùi haïn khoaûn loã trong moät möùc cho pheùp. Taát nhieân, ruûi ro nhieàu hôn nhöng lôïi nhuaän seõ cao hôn tröôøng hôïp maø Eximbank hay laø kyù keát hôïp ñoàng ñoái öùng vôùi ngaân haøng khaùc ñeå baûo hieåm ruûi ro vaø höôûng phaàn cheânh leäch phí. Chieán löôïc naøy seõ cho lôïi nhuaän toái ña chæ khi tyû giaù ôû ngay möùc giaù Y. - Ngoaøi ra trong tröôøng hôïp döï ñoaùn xu höôùng thích hôïp, ngaân haøng cuõng neân chuû ñoäng thöïc hieän chieán löôïc naøy ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän. Ví duï cuï theå : Eximbank vöøa kyù keát hôïp ñoàng quyeàn choïn vôùi Doanh nghieäp A coù noäi dung nhö sau : Eximbank baùn quyeàn choïn baùn EUR/USD Soá löôïng 100.000 EUR – tyû giaù EUR/USD : 1.3950 Kyø haïn : 1 thaùng – Thu phí quyeàn choïn : 0.0060USD/1EUR (goïi taét laø hôïp ñoàng QC1) Nhaän ñònh tình hình khoâng bieán ñoäng nhieàu, Eximbank kyù keát tieáp tuïc vôùi ngaân haøng ABC 3 hôïp ñoàng quyeàn choïn khaùc nhö sau : * 1 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn baùn EUR/USD nhö treân: Soá löôïng 100.000 EUR – tyû giaù EUR/USD : 1.3950 Kyø haïn : 1 thaùng – Thu phí quyeàn choïn : 0.0060USD/1EUR (goïi taét laø hôïp ñoàng QC 2) * 1 hôïp ñoàng mua quyeàn choïn baùn EUR/USD : Soá löôïng 100.000 EUR – tyû giaù EUR/USD : 1.3900 Kyø haïn : 1 thaùng – Traû phí quyeàn choïn : 0.0040USD/1EUR (goïi taét laø hôïp ñoàng QC 3) * 1 hôïp ñoàng mua quyeàn choïn baùn EUR/USD : Soá löôïng 100.000 EUR – tyû giaù EUR/USD : 1.4000 Kyø haïn : 1 thaùng – Traû phí quyeàn choïn : 0.0090USD/1EUR (goïi taét laø hôïp ñoàng QC 4) Khi tyû giaù bieán ñoäng, laõi loã cuûa chieán löôïc kinh doanh naøy nhö sau: Phí roøng = 600+600-900+400=-100 Ñôn vò tính : USD Tyû giaù EUR/USD HDQC 1 HDQC 2 HDQC 3 HDQC 4 Toång Laõi/loã 1.3850 - Thöïc hieän - Loã 1.000 - Thöïc hieän - Loã 1.000 - Thöïc hieän - Laõi 500 - Thöïc hieän - Laõi 1.500 - Loã 100 (=p) 1.3900 - Thöïc hieän - Loã 500 - Thöïc hieän - Loã 500 - Khoâng thöïc hieän - Thöïc hieän - Laõi 1.000 - Loã 100(=p) 1.3910 - Thöïc hieän - Loã 400 - Thöïc hieän - Loã 400 - Khoâng thöïc hieän - Thöïc hieän - Laõi 900 - Hoaø voán (= -400- 400+900- 100 1.3930 - Thöïc hieän - Loã 200 - Thöïc hieän - Loã 200 - Khoâng thöïc hieän - Thöïc hieän - Laõi 700 - Laõi : 200 1.3950 - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Thöïc hieän - Laõi 500 -LaõiMax: 400 1.3970 - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Thöïc hieän - Laõi 300 - Laõi: 200 1.3990 - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Thöïc hieän - Laõi 100 - Hoaø voán 1.3995 - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Thöïc hieän - Laõi 50 - Loã 50 1.4000 - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Khoâng thöïc hieän - Loã 100 3.1.1.4. ÖÙng duïng chieán löôïc Long Condor khi : Noäi dung chieán löôïc Long Condor: Long Condor laø chieán löôïc keát hôïp :{ vôùi cuøng moät soá löôïng ngoaïi teä, cuøng moät ngaøy ñaùo haïn. Goïi: S : laø möùc giaù giao ngay hieän haønh treân thò tröôøng. ( X + W ) / 2 = S vaø (Y + Z) / 2 =S X laø giaù nhoû nhaát so vôùi Y,Z,W W laø giaù lôùn nhaát so vôùi X,Y,Z p: phí roøng bao goàm toång caùc khoaûn phí thu vaøo vaø caùc khoaûn phí chi ra Ñaây laø chieán löôïc keát hôïp cuûa Strangle vaø Butterfly. Chuùng ta coù theå toång hôïp chieán löôïc naøy nhö sau: Ngöôøi söû duïng chieán löôïc Long Condor ôû caùc traïng thaùi sau : Loã giôùi haïn : khi S W - /p/ Hoøa voán : khi S = X + /p/ hoaëc S = W – /p/ Laõi : khi X +/p/ < S < W - /p/ Loã Max = p Laõi Max = Tyû Giaù HÑ Baùn QC Mua thaáp – Tyû Giaù HÑ Mua QC Mua thaáp -/p/ 1 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua tyû giaù Z 1 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua tyû giaù W 1 hôïp ñoàng baùn quyeàn choïn mua tyû giaù Y 1 hôïp ñoàng mua quyeàn choïn mua tyû giaù X Lôøi Loã X Tyû giaùY W Ñieåm hoøa voán : S1 = X + /p/ S2= W - /p/ S1 S2 ZS Hình 3.4 : Moâ hình chieán löôïc Long Condor ÖÙng duïng chieán löôïc Long Condor : Chieán löôïc Long Condor laø söï keát hôïp cuûa Short Strangle vaø Long Butterfly, noù giôùi haïn ñöôïc khoaûn loã vaø cuõng giôùi haïn khoaûn lôøi. Chieán löôïc naøy giuùp ngaân haøng coù theâm lôïi nhuaän, ñoàng thôøi baûo hieåm ruûi ro trong moät khoaûn loã xaùc ñònh. Ñaây laø öu ñieåm cuûa chieán löôïc Long Butterfly. Beân caïnh ñoù, lôïi nhuaän toái ña seõ ñaït ñöôïc khi tyû giaù bieán thieân trong khoaûng Y ñeán Z. Ñaây laø öu ñieåm cuûa chieán löôïc Short Strangle. Coù theå noùi, chieán löôïc naøy khaù toái öu vì noù bao goàm nhöõng öu ñieåm cuûa 2 chieán löôïc treân. Trong giai ñoaïn ñaàu öùng duïng caùc chieán löôïc, ñeå baûo hieåm ñöôïc ruûi ro cuõng nhö coù theâm lôïi nhuaän, neân chaêng ngaân haøng neân nghieân cöùu chieán löôïc naøy ñeå thöïc hieän. Caùc moâ hình treân laø nhöõng moâ hình phaùt trieån töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp theo moät xu höôùng cuûa moâ hình. Ngöôïc laïi vôùi caùc chieán löôïc treân laø caùc chieán löôïc Long Straddle, Long Strangle, Short Butterfly, Short Condor vôùi moâ hình theo chieàu ngöôïc laïi. Tuøy töøng tröôøng hôïp rieâng bieät vôùi döï baùo xu höôùng tyû giaù maø ngaân haøng aùp duïng cho töøng moâ hình chieán löôïc. Vaán ñeà ôû ñaây laø döïa treân caùc lyù thuyeát naøy ñeå tìm ra moät chieán thuaät trong kinh doanh option hay daëm chaân taïi choã ñeå traùnh ruûi ro. Taát nhieân, ruûi ro caøng cao thì tyû suaát sinh lôøi cuõng caøng cao. Beân caïnh ñoù, vieäc öùng duïng caùc chieán löôïc treân coøn theå hieän tính chuyeân nghieäp chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø nhaø moâi giôùi. Coù leõ phía ngaân haøng Eximbank cuõng neân caân nhaéc nhöõng giaûi phaùp treân vaø chuùng ta troâng chôø ñoäng thaùi cuûa ngaân haøng trong töông lai. 3.1.2. Taïo nhu caàu cho thò tröôøng: Coù theå noùi, treân thò tröôøng ngoaïi hoái coù khoâng nhieàu ngöôøi hieåu bieát roõ veà nghieäp vuï quyeàn choïn tieàn teä vaø soá löôïng nhöõng ngöôøi söû duïng coâng cuï naøy laïi caøng ít. Do ñoù, caùc ngaân haøng noùi chung cuõng nhö Eximbank noùi rieâng caàn phaûi toå chöùc nhieàu vaø lieân tuïc hôn nöõa caùc cuoäc hoäi thaûo, troø chuyeän, giaûi ñaùp thaéc maéc veà noäi dung, ích lôïi cuûa coâng cuï naøy cho taát caû caùc ñoái töôïng khaùch haøng. Beân caïnh ñoù, söû duïng caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeå quaûng caùo veà saûn phaåm dòch vuï cuûa mình. Coâng taùc tieáp thò caàn phaûi vaïch roõ theo töøng böôùc, cuï theå nhö: Böôùc moät, tieáp thò ñeå taát caû caùc ñoái töôïng khaùch haøng ñeàu chuù yù ñeán. Ôû böôùc naøy, chuùng ta chæ caàn khaùch haøng chuù yù ñeán saûn phaåm cuûa ta thoâi, chöa caàn hoï phaûi hieåu noù hay thöïc hieän giao dòch. Khaùch haøng cuûa chuùng ta laø nhöõng toå chöùc, caù nhaân ñang giao dòch taïi Eximbank hoaëc chöa bieát gì veà Eximbank, laø nhöõng ñoái töôïng ñang coù nhu caàu caàn baûo hieåm ruûi ro tyû giaù hay khoâng heà quan taâm veà maûng thò tröôøng naøy, laø nhöõng ngöôøi naém roõ nghieäp vuï naøy hay nhöõng ngöôøi chöa nghe ñeán khaùi nieäm quyeàn choïn tieàn teä. Thaønh coâng ôû böôùc moät laø phaûi laøm cho moïi ngöôøi bieát raèng ôû Eximbank coù saûn phaåm quyeàn choïn, maëc duø coù theå hoï hieåu hay khoâng hieåu, caàn hay khoâng caàn saûn phaåm naøy. Böôùc thöù hai laø laøm cho khaùch haøng caûm thaáy höùng thuù vôùi saûn phaåm cuûa chuùng ta. Phaûi ñem ñeán cho khaùch haøng suy nghó raèng option khoâng phaûi chæ daønh cho nhöõng nhaø kinh doanh taøi chính maø daønh cho taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù theå laøm ñöôïc, option khoâng chæ daønh cho nhöõng ñoái töôïng coù nhu caàu baûo hieåm ruûi ro veà tyû giaù maø daønh cho taát caû nhöõng ai muoán ñaàu tö kinh doanh maïo hieåm, option khoâng phaûi chæ daønh cho nhöõng ñaïi gia maø coøn laø giaûi phaùp cho caùc nhaø ñaàu tö nhoû kinh doanh vôùi soá voán khieâm toán. Bôûi vì, Eximbank luoân hoã trôï cho khaùch haøng veà nhöõng phaân tích kyõ thuaät cuõng nhö tö vaán cho khaùch haøng phöông aùn hieäu quaû nhaát. Böôùc thöù ba chuùng ta neân khuyeán khích khaùch haøng thöû nghieäm giao dòch naøy. Trong caùc buoåi hoäi thaûo, neân cho khaùch haøng xem tyû giaù giao dòch tröïc tieáp vaø thöû ñaët caùc leänh mua baùn quyeàn choïn ngoaïi teä ñeå hoï naém roõ lyù thuyeát ñoàng thôøi phaân tích nhöõng ruûi ro cuõng nhö lôïi nhuaän coù theå ñaït ñöôïc khi söû duïng vaø kinh doanh nghieäp vuï naøy. Ñieàu quan troïng laø ñeå khaùch haøng thaáy ñöïôïc lôïi ích cuõng nhö khaû naêng sinh lôøi töø nghieäp vuï naøy ñeå ngöôøi coù nhu caàu seõ thöïc hieän giao dòch vaø ngöôøi chöa coù nhu caàu seõ phaùt sinh nhu caàu. Böôùc thöù tö, khi khaùch haøng baét ñaàu thöïc hieän nhöõng giao dòch nghieäp vuï option, chuùng ta luoân hôïp taùc khaùch haøng ñeå giuùp hoï ñaït ñöôïc lôïi ích cao nhaát nhö cung caáp nhöõng thoâng tin môùi nhaát, kòp thôøi nhaát vaø tö vaán phöông aùn hieäu quaû. Ngaân haøng caàn phoái hôïp vôùi caùc chuyeân gia taøi chính, chuyeân gia marketing, söï hoã trôï töø caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeå coù theå thöïc hieän toát töøng böôùc phaùt trieån nhu caàu thò tröôøng nhö treân. 3.1.3. Naâng cao trình ñoä nhaân vieân giao dòch kinh doanh tieàn teä Eximbank coù moät ñoäi nguõ nhaân vieân giao dòch kinh doanh tieàn teä khaù treû trung, do ñoù khaû naêng nhaïy beùn vaø tieáp thu khaù toát. Tuy nhieân, ngaân haøng caàn thöôøng xuyeân phoái hôïp vôùi caùc tröôøng Ñaïi hoïc, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeå boài döôõng theâm kieán thöùc môùi cuõng nhö chuyeân moân nghieäp vuï veà saûn phaåm naøy. Nhaân vieân ñöôïc cöû ñi hoïc sau ñoù phaûi phoå bieán vaø trao ñoåi laïi cho nhöõng ngöôøi coøn laïi. Xaây döïng chöông trình kinh doanh option aûo coù phaàn thöôûng ñeå khuyeán khích caùc nhaân vieân ñöa ra quyeát ñònh mua hay baùn quyeàn choïn. sau ñoù, caáp haïn möùc giôùi haïn loã cho nhaân vieân giao dòch ñeå hoï thöïc hieän caùc giao dòch cuûa nghieäp vuï option theo phaùn ñoaùn cuûa mình. Treân cô sôû ñoù, taïo tinh thaàn cho nhaân vieân nghieân cöùu saâu veà kyõ thuaät döï baùo tyû giaù, ñaây laø kieán thöùc voâ cuøng quan troïng cho moät nhaân vieân phoøng kinh doanh tieàn teä. Coù theå noùi, hoaït ñoäng phaân tích vaø döï baùo tyû giaù laø moät trong nhöõng bieän phaùp höõu hieäu ñeå caùc giao dòch hoái ñoaùi phaùi sinh phaùt trieån taïi ngaân haøng. Tuy nhieân, khoâng phaûi ai hoïc heát caùc kyõ thuaät phaân tích tyû giaù ñeàu coù theå döï baùo moät caùch chính xaùc xu höôùng tyû giaù trong töông lai. Ñieàu ñoù coøn phuï thuoäc vaøo khaû naêng nhaïy beùn cuûa töøng ngöôøi. Ngoaøi ra, caàn thieát phaûi ñöa nhaân vieân ñi ñaøo taïo taïi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeå hoïc hoûi nhöõng kinh nghieäm quyù baùu chæ tích luõy ñöôïc trong quaù trình laøm vieäc vôùi hoï. 3.1.4. Thu huùt nhaân taøi vaø khoâng ñeå xaûy ra tình traïng chaûy maùu chaát xaùm. Vaán ñeà naøy caàn phaûi thöïc hieän theo töøng böôùc môùi ñem laïi hieäu quaû nhö mong muoán. Böôùc ñaàu tieân laø taïo thöông hieäu toát treân thò tröôøng. Coù theå noùi nhöõng naêm vöøa qua, Eximbank ñaõ thaät söï hoài sinh sau nhöõng giai ñoaïn töôûng chöøng nhö khoù khaên nhaát ñeå taïo ra thöông hieäu laø moät trong nhöõng ngaân haøng thöông maïi coå phaàn hoaït ñoäng coù hieäu quaû nhaát. Trong töông lai, baèng nhöõng chieán löôïc marketing cuøng vôùi söï ña daïng cuûa caùc saûn phaåm dòch vuï ñeå ngaân haøng tieáp tuïc duy trì nieàm tin ñoái vôùi khaùch haøng vaø khaúng ñònh thöông hieäu cuûa mình. Chính ñieàu naøy taïo ra taâm lyù töï haøo vaø haõnh dieän cho nhaân vieân khi ñöôïc laøm vieäc trong moät ngaân haøng coù teân tuoåi. Böôùc thöù hai laø trao quyeàn cho nhaân vieân giao dòch. Caùc nhaân vieân laøm vieäc trong boä phaän kinh doanh ngoaïi teä ñöôïc caáp haïn möùc loã toái ña. Treân cô sôû ñoù, nhaân vieân coù theå kinh doanh baèng caùc nghieäp vuï spot, forward, hay option…ñeå sinh lôøi cho ngaân haøng vaø döøng loã ôû möùc cho pheùp. Böôùc thöù ba laø coù chieán löôïc ñaøo taïo moät caùch thöôøng xuyeân vaø laâu daøi cho nhaân vieân ñeå hoï nhaän thaáy ñaây laø moâi tröôøng laøm vieäc toát coù ñieàu kieän hoïc hoûi, trau doài kieán thöùc chöù khoâng phaûi ñôn thuaàn laø laøm vieäc vaø nhaän löông. Böôùc thöù tö laø xaây döïng moät cheá ñoä löông boång linh hoaït cuøng vôùi nhöõng chính saùch ñaõi ngoä, öu ñaõi ôû moät soá boä phaän hoaït ñoäng kinh doanh trong heä thoáng cuõng nhö ñoái vôùi boä phaän kinh doanh tieàn teä. Ngoaøi möùc löông caên baûn, caùc nhaân vieân giao dòch naøy caàn coù theâm cheá ñoä nhö tieàn thöôûng khi lôïi nhuaän cuûa hoaït ñoäng kinh doanh trong thaùng taêng khaû quan. Khi thöïc hieän ñöôïc boán böôùc nhö treân, Eximbank seõ söû duïng ñöôïc naêng löïc toái ña cuûa nhöõng nhaân vieân gioûi hieän coù, thu huùt theâm nhaân taøi cho caû heä thoáng noùi chung vaø cho boä phaän kinh doanh tieàn teä noùi rieâng ñoàng thôøi traùnh ñöôïc tình traïng chaûy maùu chaát xaùm ra caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Treân cô sôû ñoù, boå sung theâm nhaân vieân gioûi vaøo haøng nguõ caùc dealer cuûa hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä hieän ñang raát thieáu taïi Eximbank. Ñoù laø vieäc caàn thieát vaø caáp baùch nhaát neân laøm. 3.1.5. Trang bò cô sôû vaät chaát hieän ñaïi cho hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi teä. Thò tröôøng ngoaïi hoái laø moät thò tröôøng mang tính caïnh tranh raát cao, ñoä thanh khoaûn lôùn, trong ñoù kinh doanh ngoaïi teä laø moät hoaït ñoäng chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro, thoâng tin trôû thaønh yeáu toá quan troïng haøng ñaàu vì vaäy ñoøi hoûi phaûi coù heä thoáng cung caáp thoâng tin thaät hieäu quaû vaø töùc thôøi. Taïi Eximbank, heä thoáng noái maïng vôùi haõng Reuters ñaõ ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu naøy. Tuy nhieân, nhö ñaõ phaân tích trong phaàn thöïc traïng, hieän taïi ôû Eximbank chæ coù moät maùy ñöôïc noái maïng, quaù ít ñeå phaùt trieån kinh doanh ngoaïi teä. Do ñoù, vieäc caàn thieát laø phaûi trang bò theâm nhieàu maùy moùc hieän ñaïi khi ñoäi nguõ nhaân vieân ñaõ ñöôïc ñaøo taïo chuyeân saâu. Beân caïnh ñoù, vieäc ñònh giaù quyeàn choïn cuõng laø moät khaâu khaù quan troïng vaø phöùc taïp. Tuy nhieân, öùng duïng coâng ngheä tin hoïc ñeå ñaùnh giaù quyeàn choïn seõ giuùp chuùng ta ñôn giaûn hoùa ñöôïc raát nhieàu vaø tieát kieäm ñöôïc thôøi gian laøm vieäc, chuùng ta chæ caàn cung caáp nhöõng thoâng tin cô baûn, phaàn meàm seõ töï ñoäng xöû lyù, phaân tích vaø cho keát quaû chính xaùc. Do ñoù, Eximbank caàn trang bò theâm nhöõng phaàn meàm tính toaùn chuyeân nghieäp ñeå nhanh choùng trong quaù trình tính phí quyeàn choïn cho khaùch haøng, hoã trôï cho vieäc theo doõi haïn möùc giao dòch cuûa caùc Dealer vaø haïn möùc khaùch haøng ñaëc bieät khi thò tröôøng phaùt trieån vôùi nhöõng quyeàn choïn ña daïng theo nhu caàu ngaøy caøng nhieàu cuûa khaùch haøng. 3.1.6. Ñöa phí option trôû thaønh moät lôïi theá caïnh tranh Nhö nhöõng gì ñaõ phaân tích trong phaàn II, sôû dó caùc doanh nghieäp, caù nhaân coøn thôø ô vôùi coâng cuï option tieàn teä moät phaàn laø vì hoï cho raèng möùc phí option coøn cao. Tuy nhieân, neáu öùng duïng ñöôïc caùc moâ hình chieán löôïc ôû phaàn giaûi phaùp treân thì möùc phí cuûa ta seõ töông ñoái baèng so vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Beân caïnh ñoù, trong giai ñoaïn ñaàu taïo laäp thò tröôøng, thieát nghó Eximbank khoâng neân ñaët naëng vaán ñeà lôïi nhuaän. Muïc tieâu cuûa chuùng ta hieän nay laø thu huùt ñöôïc khaùch haøng tham gia vaøo thò tröôøng. Chính vì vaäy, möùc phí thaáp hôn so vôùi caùc ngaân haøng khaùc seõ laø moät chieâu thöùc thu huùt, haáp daãn giôùi doanh nghieäp, nhöõng nhaø ñaàu tö vaø nhöõng ai quan taâm ñeán thöïc hieän thöû nghieäm coâng cuï option tieàn teä cho muïc ñích baûo hieåm ruûi ro vaø kinh doanh sinh lôøi. Sau khi ñöôïc tieáp caän vôùi thöïc teá, khaùch haøng seõ nhaän thöùc theâm ñöôïc söï baát oån cuûa thò tröôøng vaø nhöõng lôïi ích ñem laïi cho hoï töø nghieäp vuï option tieàn teä. Töø ñoù, nhu caàu söû duïng coâng cuï naøy seõ cao hôn vaø ña daïng hôn. Vì vaäy, vieäc xaùc ñònh moät möùc phí option haáp daãn khaùch haøng laø vieäc maø ngaân haøng caàn nghó ñeán. 3.1.7. Hoaøn thieän caùc quy trình, quy cheá cuûa nghieäp vuï option tieàn teä vaø cho pheùp thöïc hieän option tieàn ñoàng taïi caùc chi nhaùnh Caùc quy trình, quy cheá thöïc hieän nghieäp vuï option tieàn teä hieän nay chöa hoaøn chænh vaø caàn phaûi xem xeùt laïi. Ñoái vôùi option ngoaïi teä, tuy ñöôïc baét ñaàu thöïc hieän töø naêm 2003 nhöng cho ñeán nay môùi chæ coù thoûa thuaän chung veà nghieäp vuï naøy, quy trình, quy cheá chính thöùc ñang trong thôøi gian chænh söûa. Ñeå phaùt trieån hôn nöõa nghieäp vuï naøy, Eximbank caàn khaån tröông hoaøn thieän ñeå coù söï quaûn lyù chaët cheõ vaø thoáng nhaát. Veà option tieàn ñoàng, do vaãn trong thôøi gian thöïc hieän thí ñieåm neân phaïm vi thöïc hieän nghieäp vuï naøy chæ ôû Hoäi sôû. Trong thôøi gian tôùi, neân cho pheùp thöïc hieän option tieàn ñoàng ôû caùc chi nhaùnh ñeå tìm kieám ñöôïc nhieàu khaùch haøng cuõng nhö thuaän lôïi cho khaùch haøng ôû caùc quaän huyeän trong thaønh phoá cuõng nhö ôû caùc tænh thaønh. Bôûi vì, ruûi ro tyû giaù laø ruûi ro maø taát caû caùc doanh nghieäp, toå chöùc ñeàu phaûi ñoái maët, vaäy thì taïi sao chæ coù caùc doanh nghieäp ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh môùi coù ñieàu kieän thöïc hieän. Caùc doanh nghieäp ôû ñòa phöông muoán thöïc hieän thì quaû laø vaát vaû khi maø nghieäp vuï naøy chæ thöïc hieän taïi Hoäi Sôû. 3.1.8. Phaùt trieån maïng löôùi giao dòch roäng raõi treân khaép caùc quaän huyeän cuûa thaønh phoá vaø caùc ñòa phöông treân caû nöôùc. Trong thôøi gian qua, Eximbank ñaõ raát tích cöïc trong vieäc phaùt trieån maïng löôùi giao dòch, tuy nhieân neáu so saùnh maïng löôùi cuûa Eximbank vôùi caùc ngaân haøng khaùc thì quaû thaät laø coøn khieâm toán. Neáu tính taát caû Hoäi sôû, Sôû giao dòch, chi nhaùnh vaø caùc phoøng giao dòch thì ACB coù taát caû 95 ñieåm giao dòch trong caû nöôùc, Sacombank coù taát caû 185 ñieåm giao dòch, trong khi ñoù ôû Eximbank laø 49 ñieåm giao dòch. Do ñoù, trong thôøi gian tôùi Eximbank caàn tích cöïc phaùt trieån maïng löôùi giao dòch roäng khaép nôi ñeå giôùi thieäu option tieàn teä ñeán khaùch haøng ôû khaép nôi treân ñaát nöôùc. Khi ñoù thò phaàn cuûa Eximbank veà saûn phaåm naøy cuõng nhôø vaäy maø taêng leân. 3.1.9. Taêng cöôøng hôïp taùc quoác teá vôùi caùc ngaân haøng trong khu vöïc Chaâu AÙ vaø nhöõng ngaân haøng treân theá giôùi. Caùc nöôùc trong khu vöïc Chaâu AÙ nhö Singapore, Thaùi Lan coù caùc ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi khaù töông ñoàng vôùi Vieät Nam. Do ñoù, Eximbank caàn môû roäng hôïp taùc, giao thöông vôùi caùc ngaân haøng lôùn treân theá giôùi cuõng nhö caùc ngaân haøng ôû caùc nöôùc Chaâu AÙ ñeå hoïc hoûi theâm kinh nghieäm cuõng nhö kieán thöùc chuyeân moân trong quaù trình taïo laäp vaø phaùt trieån thò tröôøng. Beân caïnh ñoù, quaù trình giao dòch seõ giuùp Eximbank naém vöõng ñöôïc nhöõng thoâng leä quoác teá. 3.1.10. Ñaåy maïnh coâng taùc quaûng caùo, tieáp thò treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng: Trong thôøi gian qua, caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn khaùc raát tích cöïc trong coâng taùc tieáp thò, quaûng caùo thöông hieäu cuûa mình treân caùc phöông tieän ñaïi chuùng. Cuï theå nhö Sacombank, vôùi chöông trình hoïc boång “Sacombank, öôm maàm cho nhöõng öôùc mô”, nhö ACB taøi trôï chöông trình truyeàn trình tröïc tieáp quyeân goùp vì treû em ngheøo, khuyeát taät. Trong khi ñoù, coù theå noùi Eximbank raát hieám khi xuaát hieän treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñeå quaûng caùo thöông hieäu cuûa mình. Trong thôøi gian tôùi, Eximbank caàn ñaåy maïnh hôn nöõa coâng taùc tieáp thò, quaûng baù thöông hieäu baèng caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi ñeå mang teân tuoåi cuûa mình ñeán caùc khaùch haøng. 3.2. Moät soá kieán nghò ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø Nöôùc 3.2.1. Chaám döùt giai ñoaïn thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï option tieàn ñoàng vaø cho pheùp caùc ngaân haøng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi hoái ñöôïc thöïc hieän nghieäp vuï option tieàn ñoàng. Theo quy ñònh hieän nay caùc ngaân haøng thöông maïi muoán thöïc hieän nghieäp vuï option tieàn ñoàng phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän baèng vaên baûn cuûa NHNN. Ñieàu naøy ñaõ phaàn naøo haïn cheá soá löôïng chuû theå tham gia treân thò tröôøng quyeàn choïn tieàn teä, laøm cho thò tröôøng keùm phaàn soâi ñoäng. Beân caïnh ñoù, coøn haïn cheá naêng löïc hoaït ñoäng cuûa moät soá ngaân haøng thöông maïi. Do ñoù, ñeå taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng quyeàn choïn phaùt trieån ña daïng cuõng nhö taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng thöông maïi ñöôïc thöïc hieän nghieäp vuï naøy, Ngaân haøng Nhaø Nöôùc – Vuï Quaûn lyù Ngoaïi hoái neân xem xeùt ñeå chaám döùt giai ñoaïn thí ñieåm cuûa nghieäp vuï naøy. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa caùc ngaân haøng thöông maïi naøo ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi hoái thì ñöôïc pheùp thöïc hieän option tieàn ñoàng. 3.2.2.Töøng böôùc caûi caùch ñeå thöïc hieän töï do hoùa taøi chính. Töø khi thöïc hieän chính saùch môû cöûa, neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc tieán ñaùng keå trong vieäc oån ñònh vaø phaùt trieån treân cô sôû töøng böôùc thaâm nhaäp thò tröôøng kinh teá theá giôùi. Vieät nam seõ phaûi môû cöûa thò tröôøng ôû haàu heát caùc lónh vöïc, trong ñoù coù thò tröôøng dòch vuï taøi chính. Vaø chính töï do hoùa taøi chính seõ laø tieàn ñeà ñeå phaùt trieån thò tröôøng caùc coâng vuï ngoaïi hoái phaùi sinh. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu caàn thieát phaûi thöïc hieän töøng böôùc moät, chaäm raõi vaø chaéc chaén, cuï theå nhö sau: - Thöù nhaát: Vieät Nam neân tieáp tuïc tieán haønh vieäc môû cöûa daàn thò tröôøng taøi chính vôùi moät phaïm vi thích hôïp vaø moät trình töï hôïp lyù sao cho vöøa ñaûm baûo naâng daàn naêng löïc vaø khaû naêng caïnh tranh vöøa thích nghi vaø tieán gaàn hôn ñeán nhöõng tieâu chuaån vaø thoâng leä quoác teá. Söï thaønh coâng veà vieäc xuùc tieán môû cöûa thò tröôøng taøi chính thôøi gian qua ñaõ cho thaáy raèng, söï tham gia cuûa caùc hoaït ñoäng ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc dòch vuï taøi chính cuõng ñaõ mang laïi lôïi ích ñaùng keå nhö taêng cöôøng söï caïnh tranh, haï thaáp chi phí, naâng cao chaát löôïng dòch vuï, taêng cöôøng chuyeån giao coâng ngheä, kinh nghieäm quaûn lyù vaø taêng theâm tích luyõ voán cho neàn kinh teá. - Thöù hai: vieäc môû cöûa thò tröôøng dòch vuï taøi chính khoâng theå khoâng gaén lieàn vôùi moät tieán trình caûi caùch lieân tuïc heä thoáng dòch vuï taøi chính ôû nöôùc ta hieän nay. Maëc duø ñaõ coù 10 naêm caûi caùch song heä thoáng dòch vuï taøi chính ôû nöôùc ta vaãn coøn ôû ñieåm xuaát phaùt thaáp, keùm hieäu quaû vaø vaãn mang naëng daáu aán cuûa thôøi kyø bao caáp. Thöïc traïng ñoù khoâng theå cöù tieáp tuïc duy trì thoâng qua vieäc baûo hoä baèng caùch haïn cheá söï thaâm nhaäp cuûa caùc hoaït ñoäng ñaàu tö quoác teá, maø caàn phaûi ñöôïc baûo hoä thoâng qua nhöõng caûi caùch trieät ñeå treân cô sôû ñoù taïo ra naêng löïc töï baûo veä trong ñieàu kieän caïnh tranh quoác teá khi tieán haønh hoäi nhaäp. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa caùc cuoäc khuûng hoaûng taøi chính tieàn teä dieãn ra treân theá giôùi (cuøng vôùi nhöõng nguyeân nhaân khaùc) laø söï yeáu keùm cuûa chính baûn thaân heä thoáng taøi chính ngaân haøng noäi ñòa cuûa caùc nöôùc thi haønh chính saùch môû cöûa. Do ñoù, ñaõ khoâng ñoái phoù noåi nhöõng traän baõo taùp taøi chính naûy sinh do hieäu öùng cuûa ñaàu tö quoác teá mang laïi. Vieäc môû cöûa thò tröôøng neáu quaù ñoät ngoät do khoâng cho söï caûi caùch ñaùng keå ñeå naâng cao naêng löïc cuûa heä thoáng taøi chính noäi ñòa tröôùc khi tieán haønh môû cöûa seõ raát deã daãn ñeán tình traïng hoãn loaïn, baát lôïi vaø maát khaû naêng kieåm soaùt cuûa chính phuû ñoái vôùi lónh vöïc dòch vuï taøi chính. Vì vaäy, caûi caùch vaø loaïi boû daàn tính haønh chính bao caáp cuûa heä thoáng taøi chính noäi ñòa cho thích öùng vôùi kinh teá thò tröôøng trong moâi tröôøng quoác teá ñöôïc coi laø moät trong nhöõng chieán löôïc mang laïi söï thaønh coâng khi tham gia hoäi nhaäp. - Thöù ba: caûi caùch heä thoáng dòch vuï taøi chính khoâng coù nghóa chæ laø nhöõng caûi caùch veà maët cô caáu toå chöùc, naêng löïc ngheà nghieäp, maø phaûi ñöôïc tieán haønh toaøn dieän caû veà quan ñieåm vaø phöông phaùp ñieàu haønh vó moâ cuûa toaøn boä heä thoáng gaén vôùi nhöõng ñieàu kieän quoác teá. Trong ñoù, nhöõng caûi caùch veà heä ñieàu haønh chính saùch tyû giaù, quaûn lyù ngoaïi teä vaø chính saùch laõi suaát phaûi ñöôïc coi laø ñaëc bieät quan troïng vì chuùng heát söùc nhaïy caûm ñoái vôùi neàn kinh teá. - Thöù tö: caûi caùch taøi chính song song vôùi vieäc môû cöûa daàn daàn thò tröôøng dòch vuï taøi chính caàn phaûi ñöôïc hoã trôï ñoàng thôøi baèng vieäc hoaøn thieän heä thoáng luaät phaùp, nhaèm taïo ra moät haønh lang phaùp lyù oån ñònh, hieäu quaû vaø minh baïch, taïo saân chôi bình ñaúng cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc vôùi caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi theo höôùng ñoái xöû quoác gia (national treatment). Trong ñoù, ñaëc bieät chuù yù ñeán nhöõng cô sôû phaùp lyù ñaûm baûo quyeàn giaùm saùt kieåm tra cuûa chính phuû vaø caùc cô quan baûo veä phaùp luaät ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng kinh teá cuûa caùc doanh nghieäp, keå caû doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhaèm ñaûm baûo söï khoáng cheá cuûa nhaø nöôùc trong vieäc duy trì söï oån ñònh vaø söï laønh maïnh cuûa thò tröôøng dòch vuï taøi chính. Tröôùc maét caàn xoaù boû ngay söï ñoái xöû öu ñaõi veà thueá ñoái vôùi caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc dòch vuï taøi chính nhaèm ñaûm baûo söï caïnh tranh bình ñaúng giöõa doanh nghieäp noäi ñòa vaø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Noùi chung, ñoái vôùi lónh vöïc ngaân haøng vaø thò tröôøng chöùng khoaùn caàn phaûi coù nhöõng böôùc ñi heát söùc thaän troïng, baèng nhöõng bieän phaùp baûo veä thaän troïng ñeå tieán tôùi vieäc môû cöûa moät caùch toaøn dieän khi ñuû ñieàu kieän cho pheùp. 3.2.3. Taïo ñieàu kieän giuùp hoaøn chænh vaø ñaåy maïnh hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng lieân ngaân haøng. NHNN caàn coù nhöõng chính saùch ñeå phaùt trieån thò tröôøng lieân ngaân haøng, caû thò tröôøng noäi teä cuõng nhö ngoaïi teä. Ñaây laø nôi môû con ñöôøng hôïp lyù, hieäu quaû nhaát ñeå NHNN coù theå can thieäp vao cung caàu voán, cung caàu ngoaïi teä vaøo nhöõng luùc caàn thieát nhaèm ñieàu chænh laõi suaát, ñieàu chænh tyû giaù thò tröôøng theo muïc tieâu cuûa chính saùch tieàn teä trong töøng thôøi kyø. Söï soâi ñoäng cuûa thò tröôøng lieân ngaân haøng laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå caùc giao dòch hoái ñoaùi phaùi sinh phaùt trieån. 3.2.4. NHNN caàn xem xeùt ñeå nôùi loûng caùc quy ñònh trong vieäc ñaùp öùng caùc nhu caàu mua ngoaïi teä cuûa caùc doanh nghieäp. Chính ñieàu naøy seõ giuùp taêng theâm söï thoâng thoaùng cuûa caùc giao dòch mua baùn, giuùp thò tröôøng option tieàn teä hoaït ñoäng soâi noåi hôn. 3.2.5. Hoaøn thieän cheá ñoä quaûn lyù ngoaïi hoái cuûa nöôùc ta. Cheá ñoä quaûn lyù ngoaïi hoäi caàn ñöôïc hoaøn thieän moät caùch nhanh choùng, nhaát laø trong thôøi ñieåm tyû giaù treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc bieán ñoäng maïnh meõ khi Myõ vöøa tuyeân boá caét giaûm laõi suaát töø 5.25% xuoáng coøn 4.75%. Beân caïnh ñoù, kieåm soaùt toát möùc döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia ñeå coù nhöõng ñoäng thaùi hôïp lyù vaø ñaït hieäu quaû nhö mong muoán. Toùm laïi, caùc bieän phaùp neâu treân caàn ñöôïc Eximbank vaø NHNN cuøng tieán haønh moät caùch kòp thôøi, nhòp nhaøng thì môùi ñem laïi hieäu quaû cao cho thò tröôøng. Caùc giaûi phaùp treân ñoøi hoûi Eximbank cuõng nhö NHNN phaûi maïnh daïn coù nhöõng quyeát ñònh mang tính ñoät phaù, do ñoù phoái hôïp vôùi nhau ñeå xem xeùt, caân nhaéc vaø saép xeáp tieán trình thöïc hieän laø caàn thieát giöõa NHNN vaø caùc ngaân haøng thöông maïi noùi chung, cuõng nhö Eximbank noùi rieâng. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG III Vôùi nhöõng khoù khaên, haïn cheá toàn taïi nhö ñaõ phaân tích ôû chöông II, taùc giaû maïnh daïn ñöa ra moät soá nhöõng giaûi phaùp veà kyõ thuaät nghieäp vuï kinh doanh treân option tieàn teä cuõng nhö nhöõng giaûi phaùp veà con ngöôøi, cô sôû vaät chaát, nhu caàu thò tröôøng, phí quyeàn choïnv.v… Ngoaøi ra taùc giaû cuõng ñöa ra moät soá kieán nghò vôùi NHNN ñeå taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho Eximbank vaø caùc ngaân haøng TMCP khaùc phaùt trieån nghieäp vuï quyeàn choïn tieàn teä treân thò tröôøng. Caùc giaûi phaùp treân laø keát quaû cuûa quaù trình hoïc hoûi, nghieân cöùu nghieâm tuùc vaø taâm huyeát muoám ñoùng goùp chuùt kieán thöùc cuûa mình vaøo söï nghieäp phaùt trieån cuûa Eximbank cuõng nhö cuûa caùc ngaân haøng TMCP nöôùc ta. KEÁT LUAÄN Con ñöôøng hoäi nhaäp cuûa Vieät Nam trong töông lai coøn raát daøi cuøng vôùi nhöõng thaùch thöùc, khoù khaên tröôùc maët. Vì vaäy, Vieät Nam caàn phaûi coù nhöõng böôùc caûi caùch, söûa ñoåi trong caùc lónh vöïc maø trong ñoù taøi chính ngaân haøng laø lónh vöïc nhaïy caûm nhaát cuûa quaù trình hoäi nhaäp. Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái laø thöôùc ño trình ñoä phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Do ñoù, söï ra ñôøi cuûa caùc coâng cuï ngoaïi hoái phaùi sinh laø moät taát yeáu khaùch quan, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu baûo hieåm ruûi ro tyû giaù trong neàn kinh teá. Ñeå caùc coâng cuï naøy phaùt huy heát coâng naêng cuûa mình ñoøi hoûi thò tröôøng phaûi coù nhöõng böôùc ñi thích hôïp vôùi nhöõng chính saùch, giaûi phaùp taïo ñieàu kieän phaùt trieån. Ñoù cuõng chính laø nhieäm vuï khoâng chæ cuûa rieâng moät ngaân haøng naøo maø laø cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø cuûa taát caû caùc ngaân haøng thöông maïi, trong ñoù, khoâng ngoaïi tröø Eximbank. Ñeà taøi ñaõ phaân tích cuï theå nhöõng haïn cheá, yeáu keùm cuûa Eximbank trong quaù trình trieån khai thöïc hieän nghieäp vuï option tieàn teä. Vôùi taâm huyeát muoán ñoùng goùp nhöõng hieåu bieát nhoû nhoi cuûa mình cho quaù trình phaùt trieån cuûa Eximbank, ngöôøi vieát xin ñeà caäp ñeán moät soá nhöõng giaûi phaùp nhö ñaõ neâu vaø mong muoán ñeà taøi nhö moät gôïi yù veà nhöõng höôùng ñi môùi ñeå phía ngaân haøng döïa treân ñoù nghieân cöùu cho nghieäp vuï option tieàn teä cuûa mình. Thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi cuõng nhö kieán thöùc cuûa ngöôøi vieát coøn haïn cheá, do ñoù khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, khieám khuyeát. Ngöôøi vieát raát mong muoán nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp, pheâ bình, bình luaän cuûa Quyù Thaày Coâ, caùc ñoàng nghieäp, ngaân haøng Eximbank cuõng nhö cuûa nhöõng ai quan taâm ñeán vaán ñeà naøy ñeå ñeà taøi coù theå hoaøn thieän hôn. Xin traân troïng caûm ôn. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Taøi lieäu tieáng Vieät: Saùch tham khaûo : 1. TS. Buøi Leâ Haø, TS. Nguyeãn Vaên Sôn, TS. Ngoâ Thò Ngoïc Huyeàn, Ths. Nguyeãn Thò Hoàng Thu (2000), Giôùi thieäu veà thò tröôøng Future vaø Option, NXB Thoáng Keâ. 2. TS. Nguyeãn Ninh Kieàu (1998), Thò tröôøng ngoaïi hoái, NXB Taøi Chính. 3. Leâ Quoác Lyù (2004), Quaûn lyù ngoaïi hoái vaø ñieàu haønh tyû giaù hoái ñoaùi ôû Vieät Nam, NXB Thoáng Keâ. 4. Nguyeãn Vaên Tieán, Nguyeãn Thanh Truùc, Nguyeãn Thò Chieán (2001), Giaùo trình Kinh doanh Ngoaïi hoái, NXB Thoáng Keâ. 5. Nguyeãn Vaên Tieán (2001), Caåm nang thò tröôøng ngoaïi hoái vaø caùc giao dòch kinh doanh ngoaïi hoái, NXB Thoáng Keâ. 6. Nguyeãn Vaên Tieán (2001), Taøi Chính Quoác Teá hieän ñaïi trong neàn kinh teá môû, NXB Thoáng Keâ, Haø Noäi. 7. Voõ Trí Thanh (2002), Exchange Rate in Vietnam, NXB Thoáng Keâ. 8. TS. Traàn Ngoïc Thô, TS. Nguyeãn Ngoïc Ñònh, TS. Nguyeãn Thò Ngoïc Trang, TS. Nguyeãn Thò Lieân Hoa, Ths. Nguyeãn Khaéc Quoác Baûo (2005), Taøi Chính Quoác Teá, NXB Thoáng Keâ. 9. Nguyeãn Troïng Thuøy (1999), Hoái ñoaùi, NXB Thoáng Keâ. 10. GS.TS. Leâ Vaên Tö (2004), Tieàn teä Ngaân haøng-Thò tröôøng Taøi chính, NXB Taøi Chính. 11. Leâ Hoaøng Nga (2003), Thò tröôøng tieàn teä Vieät Nam trong quaù trình hoäi nhaäp, NXB Chính Trò Quoác Gia. Baùo, taïp chí chuyeân ngaønh trong nöôùc 1. Nguyeãn Ñöùc Leänh (2005), “Quyeàn choïn tieàn teä-Coâng cuï haïn cheá ruûi ro hoái ñoaùi ñoái vôùi caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu”, Coâng ngheä ngaân haøng(7), tr 15-18. 2. Hoà Vieát Tieán (2005), “ Toång quan veà thò tröôøng caùc saûn phaåm phaùi sinh”, Coâng ngheä ngaân haøng(7), tr 18-22. 3. Nguyeãn Thò Nhung, Leâ Thò Thanh Höông (2005), “Phaùt trieån caùc giao dòch ngoaïi hoái phaùi sinh”, Coâng ngheä ngaân haøng(6), tr 9-12. 4. Nguyeãn Thò Nhung, Leâ Thò Thanh Höông (2005), “Phaùt trieån caùc giao dòch ngoaïi hoái phaùi sinh”, Coâng ngheä ngaân haøng(7), tr 6-10. 5. Nguyeãn Traàn Phuùc (2005), “Ruûi ro ngoaïi hoái vaø khaû naêng quaûn trò baèng hôïp ñoàng tieàn teä töông lai”, Coâng ngheä ngaân haøng(7), tr 11-15. 6. Tröông Vaên Phöôùc (2005), “Moät soá vaán ñeà caàn quan taâm trong vieäc löïa choïn cô cheá tyû giaù phuø hôïp”, Coâng ngheä ngaân haøng(7), tr 3-6. 2. Taøi lieäu tieáng Anh 1. F. Peter Boer (2002), The real options Solution, John Wiley & Sons, Inc. 2. Marion A.Brach (2003), Real Options in practice, John Wiley & Sons, Inc. 3. John C.Hull (2000), Option, Future & Other Derivatives, Prentice Hal International,Inc. 4. Stefano Lavinio (2000), The hedge fund handbook-A Definitie Guide for Analyzing and Evaluating Alternative Investment, MC Graw-Hill. 5. Pilbean (1998), International Finance, London Macmillan Business. 6. John F.Summa, Jonathan W.Lubow (2002), Options and Future-New trading strategies, John Wiley & Sons, Inc.. 7. Leonard Yates (2003), High Performance Options Trading-Option Volatility & Pricing Strategies, John Wiley & Sons, Inc. 3. Caùc Web site : - www.optiontradingtips.com - www.cboe.com - www.theoptionguide.com - www.options.com - www.learnmoney.co.uk - www.investorwords.com - www.forexnews.com - www.netdania.com - www.vneconomy.com.vn - www.vnexpress.net - www.sbv.gov.vn Vaø moät soá website caùc ngaân haøng trong nöôùc. PHUÏ LUÏC 1 Caùc coâng vaên lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän nghieäp vuï option tieàn teä cuûa NHNN Vieät Nam: - Coâng vaên soá 135 /NHNN-QLNH ngaøy 12/02/2003 veà vieäc thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï Option ngoaïi teä. - Coâng vaên soá 1452/2004/QÑ-NHNN ngaøy 10/11/2004 veà vieäc giao dòch hoái ñoaùi cuûa caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ngoaïi hoái. - Coâng vaên soá 2247/NHNN-QLNH ngaøy 29/03/2006 veà vieäc thöïc hieän thí ñieåm nghieäp vuï Option ngoaïi teä/VND PHUÏ LUÏC 2 Moät soá bieåu maãu trong giao dòch option tieàn teä taïi Eximbank : - Hôïp ñoàng quyeàn löïa choïn mua baùn ngoaïi teä vaø ngoaïi teä. - Hôïp ñoàng quyeàn löïa choïn mua baùn ngoaïi teä vaø VND. - Thoûa thuaän chung veà nghieäp vuï quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä. - Thoûa thuaän chung veà nghieäp vuï quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi VND - Giaáy ñeà nghò thöïc hieän hôïp ñoàng quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä. - Giaáy ñeà nghò thöïc hieän hôïp ñoàng quyeàn choïn ngoaïi teä vôùi VND.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf47173.pdf
Tài liệu liên quan