Luận văn Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường Cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên với Doanh nghiệp

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN VỚI DOANH NGHIỆP Lời mở đầu CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 9 1.1. Vài nét về lịch sửluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Lịch Sử nghiên cứu vấn đề 9 1.2. Một số khái niệm cơ bản 11 1.3. Mối quan hệ giữa quản lý và chất lượng đào tạo nghề 20 1.4. Những nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo nghề 28 CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA TRưỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN 34 2.1. Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển Trường cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên 34 2.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của trường 35 2.3. Thực trạng công tác đào tạo và quản lý đào tạo của trường 37 2.4. Thực trạng công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo 48 CHưƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRưỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 56 3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất biện pháp 56 3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên với các doanh nghiệp 58 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biên pháp 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 1. Kết luận 76 2. Kiến nghị 77 PHẦN PHỤ LỤC 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

pdf99 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1905 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường Cao đẳng nghề cơ điện luyện kim Thái Nguyên với Doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bắt buộc. Ngày nay các phương tiện hỗ trợ cho việc dạy và học rất phong phú nên việc vận dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, tích cực có sử dụng các phương tịên hiện đại sẽ giúp cho học sinh lĩnh hội kiến thức dễ dàng hơn. Đồng thời việc hướng dẫn thực hành nghề được chú trọng đổi mới theo hướng kèm cặp, hướng dẫn các thao tác và vận hành trực tiếp trong quá trình sản xuất. b. Mục tiêu của bịên pháp. - Tạo sự thống nhất cao về phương pháp giảng dạy trong quá trình liên kết đào tạo giữa Trường và các doanh nghiệp. - Giúp cho học sinh dễ hiểu bài, chủ động tiếp thu và lĩnh hội kiến thức, thành thục kỹ năng nghề. - Tạo ra phong trào cải tiến phương pháp giảng dạy trong cán bộ giáo viên. c. Tổ chức thực hiện biện pháp: - Nhà trường chủ động quán triệt quan điểm, sự cần thiết phải phối hợp đổi mới phương pháp giảng dạy đến toàn thể cán bộ, giáo viên của nhà trường, đồng thời các doanh nghiệp cũng cần nhận thức cao việc phải phối hợp để đổi mới để mỗi cán bộ kỹ thuật và cán bộ giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, sáng tạo. - Tổ chức hội nghị chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy có sự tham gia của đại diện cán bộ giáo viên nhà trường, đại diện cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp và mời các chuyên gia trong ngành dạy nghề. - Chỉ đạo các khoa, tổ môn lập kế hoạch và tổ chức đổi mới phương pháp giảng dạy tại đơn vị mình, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp đổi mới phương pháp giảng dạy ở phần hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp. - Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng ở các khoa, bộ môn cần lựa chọn một số giáo viên hạt nhân tiêu biểu thực hiện tiên phong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, sau khi thành thạo sử dụng phương pháp giảng dạy sẽ kèm cặp hướng dẫn những giáo viên khác. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 65 3.2.2. Xây dựng cơ chế liên kết đào tạo. a. Cơ sở để đề xuất biện pháp. Thực hiện nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, đào tạo gắn liền với sản xuất, hơn nữa Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên là trường được nhà nước giao cho Tổng Công ty Thép Việt Nam trực tiếp quản lý nên việc đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của Tổng công ty là lẽ đương nhiên, tuy nhiên để triển khai thực hiện đảm bảo tốt chủ trương trên và phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty để liên kết đào tạo rất cần có một cơ chế đảm bảo sự liên kết chặt chẽ và tính độc lập, chủ động của nhà trường trong quản lý đào tạo. b. Mục tiêu của biện pháp. - Tạo lập được mối quan hệ và trách nhiệm trong việc liên kết đào tạo giữa trường và các doanh nghiệp. - Tạo ra sự liên kết chặt chẽ, thường xuyên, phổ biến và chủ động hai chiều từ hai phía là trường và các doanh nghiệp trong Tổng công ty Thép. - Xác định trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng từ phía nhà trường và các doanh nghiệp. c. Tổ chức thực hiện. - Phía trường chủ động đề xuất với Tổng công ty Thép Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu ban hành các văn bản quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp tham gia thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, đồng thời khi họ tham gia thì được hưởng các chính sách ưu đãi, ưu tiên như thế nào. - Tuỳ theo điều kiện, tình hình cụ thể mà Trường và các doanh nghiệp có thể thoả thuận các cơ chế riêng trong việc liên kết đào tạo trên cơ sở Luật pháp và các quy định của nhà nước. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 66 3.2.3. Xây dựng cơ sở thực hành tại các doanh nghiệp để rèn luyện, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình đào tạo. a. Cơ sở để đề ra biện pháp. Theo nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, đào tạo gắn liền với sản xuất, trong khi việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho giảng dạy, đặc biệt là các thiết bị cho thực hành nghề hiện nay còn nhiều bất cập. Vừa thiếu về số lượng vừa lạc hậu về công nghệ so với yêu cầu ngày càng tăng của thực tế sản xuất. Chính vì vậy mà tạo lập mối liên kết đào tạo và xây dựng cơ sở thực hành tại các doanh nghiệp để rèn luyện, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình đào tạo là một hướng đi thích hợp và là một mô hình cần được nhân rộng trong điều kiện hiện nay. Thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và nhà nước ta hiện nay. b. Ý nghĩa của biện pháp. - Nhà trường tận dụng được cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc của doanh nghiệp để tổ chức cho học sinh thực tập. - Khai thác và học tập được kinh nghiệm, kiến thức của cán bộ kỹ thuật và công nhân bậc cao của các doanh nghiệp. - Học sinh ra trường có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề tốt đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. c. Tổ chức thực hiện. - Có sự chỉ đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam về trách nhiệm tham gia, hưởng ứng của các doanh nghiệp trong việc tiếp nhận học sinh của trường vào doanh nghiệp thực tập sản xuất và cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn thực hành nghề. - Nhà trường cần chủ động tạo lập mối quan hệ với các doanh nghiệp, đồng thời có kế hoạch hàng tháng, năm học để phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 67 - Cử giáo viên đưa học sinh đến các doanh nghiệp để tham gia sản xuất, thực tập tay nghề, tiếp cận với thực tiễn, rèn luyện tác phong công nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. 3.2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sƣ phạm, năng lực hƣớng dẫn thực hành cho đội ngũ cán bộ giảng dạy trong nhà trƣờng và đội ngũ cán bộ hƣớng dẫn thực tập của các công ty. a. Cơ sở để đề ra biện pháp. Một trong các yếu tố để đảm bảo chất lượng đào tạo là trình độ và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên, trong đó cả giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên hướng dẫn thực hành nghề. Trình độ của giáo viên, bao gồm: Trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nghiệp vụ sư phạm là khả năng vận dụng các phương pháp giảng dạy để truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho học sinh một cách hiệu quả nhất. Không thể có học sinh giỏi mà không có thày giỏi chính vì vậy mà việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực hướng dẫn thực hành cho đội ngũ cán bộ giảng dạy trong nhà trường và đội ngũ cán bộ hướng dẫn thực tập của các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. b. Mục tiêu của biện pháp. - Đảm bảo chuẩn hoá đội ngũ giáo viên. - Nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo. c. Giải pháp thực hiện. - Quy hoạch đội ngũ giáo viên ( Kể cả cán bộ kỹ thuật tham gia giảng dạy). Trước hết nhà trường cần phải quy hoạch và phối hợp với các doanh nghiệp quy hoạch đội ngũ giáo viên theo quy định chung của nhà nước quy định, phân loại chất lượng đội ngũ giáo viên để có kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng hợp lý như: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 68 + Tiến hành điều tra cơ bản đội ngũ giáo viên. + Phân loại, quy hoạch sử dụng. + Lập kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn cho từng loại giáo viên. + Lập kế hoạch bảo đảm ngân sách cho công tác bồi dưỡng và đào tạo giáo viên. Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong nhà trường và giữa nhà trường với các doanh nghiệp. Trên cơ sở điều tra hiện trạng đội ngũ giáo viên, nhà trường nghiên cứu đề ra các giải pháp, chính sách thoả đáng để tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đầu đàn bao gồm những giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sư phạm tốt , có thâm niên lâu năm, có trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp dạy nghề để dẫn dắt và bồi dưỡng các thế hệ tiếp theo. - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. + Kế hoạch dài hạn. Trên cơ sở quy hoạch và nhu cầu sử dụng, nhà trường xây dựng kế hoạch có thể 3 năm, 5 năm cử cán bộ giáo viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, song vẫn trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động chung của nhà trường và chất lượng đào tạo. + Kế hoạch ngắn hạn. Dựa trên nhu cầu thực tế của giáo viên, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế theo từng học kỳ, từng năm học trong các lĩnh vực: Tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm... để có kế hoạch tổ chức học tập tại chỗ hoặc luân phiên đi học tập. + Học tập theo chuyên đề và thăm quan thực tế. Hàng năm cần sắp xếp kế hoạch cho giáo viên học tập các chuyên đề và cho giáo viên đi thăm quan thực tế ở các cơ sở sản xuất để tích luỹ kiến thức, cập nhật công nghệ, đánh giá chất lượng học sinh sau khi tốt nghiệp đang làm việc tại các Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 69 doanh nghiệp. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến từ phía các doanh nghiệp có sử dụng lao động là học sinh của trường. - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Tiến hành đánh giá, phân loại trình độ, năng lực thực tế của giáo viên làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, có thể phân theo 3 loại: + Giáo viên không đáp ứng được yêu cầu. + Giáo viên đáp ứng được yêu cầu nhưng cần bổ sung một số mặt. + Giáo viên đáp ứng tốt và có khả năng phát triển. * Đối với giáo viên không đáp ứng yêu cầu cần thuyên chuyển vị trí công tác phù hợp song tạo điều kiện cho giáo viên tiếp tục học tập để nâng cao trình độ. * Đối với giáo viên đáp ứng được yêu cầu nhưng cần bổ sung một số mặt. Nhà trường cùng với khoa, tổ môn, cần có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức bồi dưỡng, khuyến khích cá nhân tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực. * Đối với giáo viên đáp ứng tốt và có khả năng phát triển cần có chính sách thoả đáng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng họ trở thành những giáo viên đầu đàn. - Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản, chuyên môn nghiệp vụ. Căn cứ vào kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và căn cứ vào kết quả đánh giá phân loại giáo viên, nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên cụ thể như: + Trang bị kiến thức, kỹ năng tối thiểu theo quy định của từng giáo viên. + Chú trọng nâng cao kiến thức cơ bản, trên cơ sở đó tăng cường bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu, phương pháp tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp nâng cao trình độ theo từng mục tiêu đã xác định. + Chú trọng bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia hướng dẫn thực hành nghề. + Mời giảng viên chuyên ngành hoặc các chuyên gia giỏi ở các viện nghiên cứu về tập huấn cho giáo viên của trường theo mục tiêu chương trình đào tạo. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 70 + Cử giáo viên đi đào tạo ở trong nước hoặc nước ngoài, có thể căn cứ vào khả năng đào tạo, kế hoạch giảng dạy mà các khoa, bộ môn vận dụng linh hoạt để bố trí giáo viên đi bồi dưỡng nghề tuỳ theo trình độ mà có chương trình phù hợp. Đồng thời có chính sách thoả đáng để khuyến khích giáoviên đi học tập. - Nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên và cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia giảng dạy. + Chỉ đạo các khoa, bộ môn và các giáo viên chú trọng cải tiến biên soạn giáo án, bài giảng cho phù hợp, vừa thể hiện đầy đủ nội dung, kiến thức, vừa đảm bảo tính cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới. + Yêu cầu giáo viên lựa các phương pháp giảng dạy thích hợp cho từng bài, từng môn học, phù hợp với đối tượng. Kết hợp được phương pháp giảng dạy truyền thống với phương pháp giảng dạy hiện đại để dần dần phát huy được tính tích cực trong hoạt động nhận thức của người học. + Thực hiện đúng quy chế giảng dạy, thi, kiểm tra đánh giá, nắm chắc chất lượng học tập của học sinh để kịp thời điểu chỉnh khi cần thiết. + Thường xuyên tổ chức dự giờ, giảng thử, giảng mẫu để nắm chắc chất lượng giáo viên trong khoa, bộ môn, đồng thời tổ chức các hoạt động thi giáo viê giỏi các cấp. + Thực hiện tốt kế hoạch nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu chuyên ngành nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo. + Mời các chuyên gia về sư phạm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp tham gia giảng dạy. 3.2.5. Hoàn thiện từng bƣớc cơ sở vật chất, điều kiện, phƣơng tiện phục vụ công tác đào tạo. a. Cơ sở để đề ra biện pháp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện nguyên lý học đi đôi với hành và có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 71 chất lượng đào tạo. Tuy nhiên do điều kiện kinh phí của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên nên việc đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị vẫn còn nhiều hạn chế. Bảng 10 : kết quả khảo sát thực trạng về cơ sở vật chất và phương tịên dạy học đối với cán bộ giáo viên. Đơn vị tính: %. T T Nội dung Mức độ đầy đủ Mức độ hiện đại Đủ Tƣơng đối đủ Thiếu Hiện đại Tƣơng đối hiện đại Lạc hậu 1 Phòng học lý thuyết chuyên môn 53,8 34,6 11,6 2 Xưởng thực hành 46,2 26,9 26,9 3 Thư viện 42,3 34,6 23,1 4 Ký túc xá 53,8 42,3 3,8 5 Sân chơi và bãi tập thể thao 50 34,6 15,4 6 Sách, giáo trình và các tài liệu khác 23,1 50 26,9 7 Các phương tiện và đồ dùng dạy học trên lớp 23,1 61,5 15,4 11,6 88,4 0 8 Các phương tiện thực hành 23,1 46,2 30,7 19,3 76,9 3,8 9 Các phương tiện và dụng cụ hoạt động VHVNTDTT 23,1 65,3 11,6 34,7 65,3 0 Bảng 11 : kết quả khảo sát thực trạng về cơ sở vật chất và phương tịên dạy học đối với học sinh – sinh viên. T T Nội dung Mức độ đầy đủ Đủ Tƣơng đối đủ Thiếu 1 Phòng học lý thuyết chuyên môn 75,9 20,8 3,3 2 Xưởng thực hành 55,6 34,7 9,7 3 Thư viện 56 26,7 17,3 4 Ký túc xá 67,3 25,6 7,1 5 Sân chơi và bãi tập thể thao 47,5 41 11,5 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 72 6 Sách, giáo trình và các tài liệu khác 23 56,6 20,4 7 Các phương tiện và đồ dùng dạy học trên lớp 34,2 58,2 7,6 8 Các phương tiện thực hành 32,6 53,4 14 9 Các phương tiện và dụng cụ hoạt động VHVNTDTT 28,3 50,2 21,5 Qua kết quả khảo sát thực trạng về cơ sở vật chất và phương tịên dạy học của nhà trường cho thấy về cơ bản là thiếu. Chính vì vậy mà hoàn thiện từng bước cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện phục vụ công tác đào tạo đối với nhà trường hiện nay là rất cần thiết. b. Biện pháp thực hiện. Thực tế ở Trường Cao đẳng nghề Cơ điện luyện kim Thái Nguyên thì việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học còn gặp rất nhiều khó khăn do một số năm gần đây không được nhà nước đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời không được nhà nước cấp kinh phí chi thường xuyên nên thiếu các điều kiện về sinh hoạt, học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học còn thiếu rất nhiều lại không đồng bộ. Qua số liệu điều tra cho thấy: 100% cán bộ giáo viên và học sinh được hỏi cho rằng các điều kiện còn thiếu như: Phòng học lý thuết chuyên môn, xưởng thực hành, thư viên, ký túc xá, sân chơi và bãi tập thể thao, sách giáo trình và các tài liệu khác, các phương tiện và đồ dùng dạy học trên lớp, các phương tiện thực hành... Các thông số đó đã nói nên rằng, nếu không chú trọng đầu tư đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học sẽ ảnh hướng rất nhiều đến chất lượng đào tạo của nhà trường. Từ đánh giá thực trạng, thông qua điều tra của cán bộ giáo viên và học sinh, tác giả đề tài xin đề cập các biện pháp tăng cường đầu tư và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học vừa có tính cấp bách vừa có tính khả thi đó là: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 73 - Hàng năm thông qua kiểm tra và kiểm kê 6 tháng đầu năm, cuối năm nhà trường cần có sự đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở vật chất và các trang thiết bị để có hướng đầu tư, nâng cấp, tu sửa kịp thời phục vụ cho công tác dạy và học. - Căn cứ vào mục tiêu phát triển của nhà trường, căn cứ vào quy mô đào tạo cần quy hoạch tổng thể, lập các dự án, xây dựng các kế hoạch đề nghị các cơ quan nhà nước đầu tư kinh phí để phát triển nhà trường theo từng giai đoạn. - Biên soạn mới giáo trình giảng dạy các nghề mới, đồng thời chú trọng đổi mới, cải tiến nội dung chương trình phù hợp với công nghệ tiên tiến và cập nhật các kiến thức mới bằng các giải pháp như: Huy động các chuyên gia, giáo viên, các cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp có kinh nghiệm, có trình độ, các cán bộ khoa học của các viện nghiên cứu. - Đầu tư có trọng điểm để nâng cấp hệ thống phòng học chuyên môn, giảng đường, thư viện, xưởng thực hành. - Đầu tư xây dựng ký túc xá, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thực hiện chủ trương xã hội hoá bằng cách liên kết đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng. - Tăng cường đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và liên kết phối hợp, tạo mối quan hệ để thành lập các cơ sở thực hành tại các doanh nghiệp. - Đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam, các cơ quan nhà nước cấp kinh phí chi thường xuyên, kinh phí đầu tư xây dựng cho Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên như các trường thuộc Bộ. - Xin chủ trương của cơ quan quản lý cho phép các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty đầu tư xây dựng các dây truyền sản xuất phù hợp với các ngành nghề đào tạo của nhà trường tại nhà trường, để liên kết giữa sản xuất và thực tập tay nghề của học sinh. Như vậy nhà trường không phải đầu tư kinh phí nhưng vẫn có cơ sở để tổ chức cho học sinh thực tập tay nghề trên thiết bị hiện đại và thực tế, đây là một mô hình mới có hiệu quả rất cao cần được áp dụng. - Tập hợp các nguồn lực từ kinh phí tự có do liên kết đào tạo, các dịch vụ để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo. Đồng thời phát huy nội lực Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 74 của đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh trong việc tự làm các mô hình học cụ, đồ dùng dạy học. - Ngoài ra cần tăng cường công tác quản lý để khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được đầu tư, có kế hoạch kiểm tra, đánh giá và tu sửa thường xuyên nhằm nâng cao hiêu quả và kéo dài liên hạn sử dụng. - Một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài: + Quy hoạch và lập dự án đầu tư mở rộng ký túc xá, thực hiện theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách phát triển nhà cho Sinh viên các Trường cao đẳng, đại học. Đồng thời huy động công tác xã hội hoá trong xã hội. + Tiếp tục triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng Dự án đầu tư nâng cấp Phân hiệu đào tạo tại Hà Tĩnh, để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các dự án sản xuất thép tại tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh miền trung. + Quy hoạch mở rộng các xưởng thực hành theo mô hình các doanh nghiệp đầu tư tại trường để liên kết, kết hợp giữa sản xuất và thực tập tay nghề. + Đầu tư mở rộng thêm các phòng học lý thuyết, tổ chức củng cố, nâng cấp thư viện, cải tạo hệ thống sân chơi, bãi tập phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động VHVNTDTT. + Xây dựng và ban hành quy chế về quản lý, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. Giám sát sử dụng nguồn tài chính, đảm bảo đầu tư đúng mục đích, đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo nguyên tắc và các quy định. + Phát động phong trào tự làm các đồ dùng dạy học trong giáo viên, vừa để tăng thêm phương tiện dạy học, đồng thời làm cơ sở cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy. 3.2.6. Nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ . a. Cơ sở để đề ra biện pháp. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 75 Từ nhận thức “ Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do vậy nhà trường cần xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số lượng đồng thời đảm bảo về chất lượng. Cán bộ có vai trò quyết định hoạt động, quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường, vì vậy để mọi hoạt động của nhà trường đạt kết quả tốt cần nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp. b. Biện pháp thực hiện. Căn cứ vào quy mô, ngành nghề đào tạo và yêu cầu về chất lượng đào tạo, nhà trường đánh giá về năng lực quản lý hiện tại để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, bổ sung và tăng cường cán bộ quản lý tại các vị trí công tác. Kế hoạch bổ sung, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý cần được xây dựng theo từng giai đoạn đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Bồi dưỡng cán bộ quản lý bằng việc cử cán bộ đi đào tạo nghiệp vụ quản lý, chuẩn hoá cán bộ. Tăng cường cán bộ quản lý thông qua việc tuyển chọn các cán bộ giáo viên có năng lực để luân chuyển, giao nhiệm vụ. Chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho cán bộ các cấp, đồng thời quan tâm bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, rèn luyện đạo đức v...v. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý được thực hiện trên cơ sở sự chỉ đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Để khắc phục tình trạng cán bộ quản lý hiện nay ở một số khâu vừa thiếu, vừa yếu, trang bị cho cán bộ những phương tiện, dụng cụ để họ thực hiện tốt chức năng quản lý của mình. Cán bộ quản lý phải thường xuyên cập nhật kiến thức và các văn bản về quản lý. 3.2.7. Phối hợp tổ chức giao ban công tác quản lý đào tạo từng quý, từng học kỳ, năm học giữa nhà trƣờng và các doanh nghiệp. a. Ý nghĩa của biện pháp : - Thông qua giao ban công tác đào tạo thường xuyên sẽ gắn kết mối quan hệ tốt hơn giữa trường và các doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm giữa hai bên. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 76 - Nắm bắt kịp thời các thông tin được phản hồi từ nhà trường đến doanh nghiệp và ngược lại. - Kịp thời điều chỉnh quá trình tổ chức đào tạo nghề, nhằm khắc phục những tồn tại trong quá trình phối hợp thực hiện. - Đánh giá kết quả công tác liên kết đào tạo giữa trường và doanh nghiệp, đánh giá kết quả học tập của học sinh, kết quả giảng dạy của giáo viên để từ đó đúc rút những kinh nghiệm trong việc liên kết đào tạo. b. Tổ chức thực hiện: - Trên cơ sở kế hoạch đào tạo hàng quý, hàng năm nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban công tác quản lý đào tạo, có thể tổ chức tại trường hoặc tại doanh nghiệp. - Trường và doanh nghiệp cùng phối hợp chuẩn bị nội dung đánh giá kết quả học tập, kết quả công tác liên kết đào tạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. - Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động liên kết, nâng cao chất lượng đào tạo. - Đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức liên kết đào tạo, có các sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao cho công tác đào tạo. 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. Để kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động liên kết giữa Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên với các doanh nghiệp. Tác giả đã lấy ý kiến của 50 người, trong đó: Cán bộ giáo viên của nhà trường là : 26, Cán bộ ở các doanh nghiệp là: 24. Trong phiếu hỏi tác giả đề ra các biện pháp và hỏi về tính cần thiết và tính khả thi ở các mức: Rất cần thiết, cần thiết và không cần thiết, sau khi tổng hợp đã thu được kết quả như sau: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 77 Bảng 12: Kết quả tổng hợp khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ( Đối với Cán bộ giáo viên). Đơn vị : %. TT Các giải pháp Tính cấp thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi 1 Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với công nghệ và yêu cầu của DN 73,1 26,9 0 50 50 0 2 Hoàn thiện CSVC và hiện đại hoá trang thiết bị dạy học 57,9 42,1 0 23 73,1 3,9 3 Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực SP, năng lực hướng dẫn thực hành cho GV, CB của DN 50 50 0 38,4 61,6 0 4 Xây dựng các cơ chế hoạt động liên kết ĐT giữa trường và DN 42,1 57,9 0 38,4 61,6 0 5 Huy động các chuyên gia của DN tham gia xây dựng CT, giáo trình giảng dạy và hướng dẫn thực hành 15,5 84,5 0 7,6 92,4 0 6 Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của trường và nhu cầu nhân lực của DN 69 31 0 31 69 0 7 Tìm hiểu các thông tin về trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất của HS đang làm việc tại DN 11,6 88,4 0 11,6 88,4 0 8 Nâng cao kỹ năng quản lý ĐT cho CB 54 46 0 42,1 57,9 0 9 Điều chỉnh cơ cấu nghề phù hợp với nhu cầu của DN 57,9 42,1 0 42,1 57,9 0 10 Cụ thể hoá các chính sách XH hoá công tác ĐT 42,1 57,9 0 23 77 0 11 Đề nghị TCT Thép ban hành các chính sách, quy định trách nhiệm phối hợp của DN trong hoạt động ĐT 69 31 0 46,2 50 3,8 12 Phối hợp tổ chức giao ban công tác ĐT giữa trường và DN 19,2 77 3,8 15,5 80,7 3,8 Bảng 13: Kết quả tổng hợp khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ( Đối với Cán bộ của doanh nghiệp). Đơn vị: %. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 78 TT Các giải pháp Tính cấp thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi 1 Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với công nghệ và yêu cầu của DN 54,2 45,8 0 54,2 45,8 0 2 Hoàn thiện CSVC và hiện đại hoá trang thiết bị dạy học 54,2 45,8 0 33,4 66,6 0 3 Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực SP, năng lực hướng dẫn thực hành cho GV, CB của DN 58,3 41,7 0 33,4 66,6 0 4 Xây dựng các cơ chế hoạt động liên kết ĐT giữa trường và DN 66,6 33,4 0 12,5 87,5 0 5 Xây dựng các chính sách huy động các chuyên gia của DN tham gia xây dựng CT, giáo trình giảng dạy và hướng dẫn thực hành 50 50 0 41,7 58,3 0 6 Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của trường và nhu cầu nhân lực của DN 54,2 45,8 0 33,4 66,6 0 7 Tìm hiểu các thông tin về trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất của HS đang làm việc tại DN 54,2 45,8 0 33,4 66,6 0 8 Nâng cao kỹ năng quản lý ĐT cho CB 37,6 62,4 0 41,7 58,3 0 9 Điều chỉnh cơ cấu nghề phù hợp với nhu cầu của DN 41,7 58,3 0 33,4 66,6 0 10 Cụ thể hoá các chính sách XH hoá công tác ĐT 37,6 62,4 0 33,4 66,6 0 11 Đề nghị TCT Thép ban hành các chính sách, quy định sự phối hợp của DN trong hoạt động ĐT 41,7 58,3 0 37,6 62,4 0 12 Phối hợp tổ chức giao ban công tác ĐT giữa trường và DN 45,8 54,2 0 54,2 45,8 0 Như vậy về cơ bản các biện pháp tác giả đề xuất đều được đa số cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp tán thành. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 79 I. Kết luận: Đào tạo nghề là một trong những vấn đề hiện nay được Đảng và nhà nước rất quan tâm. Đào tạo nghề đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Liên kết đào tạo giữa nhà trường và các doanh nghiệp là một trong những giải pháp để thực hiện nguyên lý giáo dục “ Học đi đôi với hành”, lý luận gắn liền với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo ra đội ngũ lao động lành nghề, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Qua quá trình nghiên cứu tác giả xin rút ra một số kết luận như sau: 1. Đối với Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên, việc quản lý tốt hoạt động liên kết đào tạo với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề rất quan trọng, đồng thời cũng là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển nhất là trong điều kiện hiện nay vì: Trường là trường thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam nên không được nhà nước cấp kinh phí chi thường xuyên và không được cấp kinh phí cho đầu tư xây dựng hàng năm. Việc liên kết đào tạo với các doanh nghiệp ngoài mục tiêu để nâng cao chất lượng đào tạo còn có mục tiêu để tạo nguồn tài chính từ liên kết phục vụ cho chi thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Nó đòi hỏi Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên phải quan tâm và giải quyết triệt để cả về nhận thức và thực tiễn. 2. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. Làm sáng tỏ được cơ sở lý luận, những khái niệm, những quan điểm, nguyên lý giáo dục, đã trình bày được thực trạng hoạt động đào tạo nghề nói chung và hoạt động liên kết đào tạo nghề của nhà trường nói riêng. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn tác giả đã đề ra 7 biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường và các doanh nghiệp đó là: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 80 - Phối hợp chặt chẽ giữa Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên với các doanh nghiệp trong việc đổi mới mô hình đào tạo ( Mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo). - Xây dựng cơ chế liên kết đào tạo. - Xây dựng cơ sở thực hành tại các doanh nghiệp để rèn luyện, phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình đào tạo. - Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực hướng dẫn thực hành cho đội ngũ cán bộ giảng dạy trong nhà trường và đội ngũ cán bộ hướng dẫn thực tập của các công ty. - Hoàn thiện từng bước cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện phục vụ công tác đào tạo. - Nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ. - Phối hợp tổ chức giao ban công tác quản lý đào tạo từng quý, từng học kỳ, năm học giữa nhà trường và các doanh nghiệp. 3. Việc tổng kết hoạt động liên kết đào tạo giữa trường và doanh nghiệp cần được triển khai, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để tiếp tục hoạt động, đồng thời có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Các biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên với các doanh nghiệp đã được đánh giá và khẳng định: Giả thuyết đề tài đưa ra là đúng, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đã được thực hiện, các biện pháp bước đầu đem lại kết quả và có tính khả thi cao. II. Kiến nghị. Để thực hiện có hiệu quả các biên pháp trên, ngoài sự nỗ lực của hệ thống nhà trường tác giả xin đề xuất một số kiến nghị như sau: 1. Đối với nhà nƣớc. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 81 Cơ chế chính sách của nhà nước có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển đào tạo nghề nói chung và sự liên kết đào tạo giữa trường và doanh nghiệp nói riêng, ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu nghề và chất lượng đào tạo.Vì thế cần đảm bảo một số cơ chế chính sách sau: - Đề nghị nhà nước cần ban hành các chính sách quy định trách nhiệm đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục đào tạo nói chung và trách nhiệm trong việc tham gia hoạt động đào tạo với các cơ sở đào tạo nói riêng. - Ban hành các chính sách đảm bảo sự công bằng cho các trường thuộc các doanh nghiệp ( Tổng công ty, Công ty), nhất là các chính sách về chi thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. - Có các chính sách rõ ràng cho các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động đào tạo. 2. Đối với Bộ Lao động Thƣơng binh và xã hội. - Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã hội sớm ban hành chương trình khung các nghề trong danh mục các nghề đã được ban hành. - Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghề, hướng dẫn phương pháp kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề. - Phối hợp với các Bộ liên quan hoàn thiện các chính sách về tài chính, chế độ khuyến khích người học, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp đối với các trường thuộc doanh nghiệp. 3. Đối với Tổng công ty Thép Việt Nam. - Chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp với trường tổ chức hoạt động liên kết đào tạo. - Xây dựng và sớm ban hành quy hoạch phát triển ngành và có kế hoạch sử dụng nhân lực lâu dài. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 82 4. Đối với nhà trƣờng. - Đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức trong việc cần thiết phải tăng cường quản lý các hoạt động liên kết đào tạo giữa trường và các doanh nghiệp. - Chủ động, sáng tạo vận dụng các biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo vào điều kiện thực tế của nhà trường hiện nay. Tác giả xin chân thành cảm ơn các tập thể và cá nhân, đặc biệt là các Thày giáo, Cô giáo đã giúp đỡ để thực hiện đề tài này. Mặc dù đã nỗ lực, cố gắng, song do khả năng và lĩnh vực nghiên cứu còn mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn nên không tránh khỏi những sai sót, những hạn chế nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự thông cảm./. PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục: 1. Phiếu hỏi số 1. ( Dành cho CBQLĐT và GV) Để phục vụ công tác nghiên cứu thực trạng mức độ quản lý các yếu tố đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề nói chung và hoạt động liên kết đào tạo với Doanh nghiệp nói riêng. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường và Doanh nghiệp xin Thầy ( Cô) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình. Bằng cách đánh dấu X vào ô mà Thầy( Cô) cho là thích hợp. Xin Thầy ( Cô) cho biết đôi điều về thông tin cá nhân: Họ và tên:………………………………………………………….. Trình độ chuyên môn:…………………………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………… Thời gian công tác trong nghề:……………………………………. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 83 1. Xin Thầy ( Cô ) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng về công tác quản lý mục tiêu, nội dung, chƣơng trình đào tạo của trƣờng trong thời gian qua. TT Nội dung đánh giá Mức đánh giá Rất tốt Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Yếu 1 Mục tiêu, nội dung chương trình đạt chuẩn 2 Định hướng mục tiêu đào tạo của nhà trường đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp 3 Cấu trúc nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu 4 Xây dựng khung thời gian, tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành phù hợp 5 Nội dung, chương trình đào tạo được cập nhật kiến thức mới 6 Chương trình đào tạo luôn được bổ sung, đổi mới và tiếp cận trình độ nghề nghiệp hiện đại 7 Biên soạn nội dung, chương trình môn học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá 8 Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo thực sự kích thích tính chủ động, sáng tạo của HSSV 9 Công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 2. Xin Thầy ( Cô ) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng về công tác quản lý đội ngũ Giáo viên của nhà trƣờng trong thời gian qua. TT Nội dung đánh giá Mức đánh giá Rất tốt Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Yếu 1 Xây dựng cơ cấu, số lượng Giáo viên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 84 2 Phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của Giáo viên 3 Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ Giáo viên 4 Chế độ chính sách đãi ngộ, thu hút phát triển đội ngũ Giáo viên 5 Đánh giá chung về đội ngũ Giáo viên của trường. 3. Xin Thầy ( Cô ) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất và phƣơng tiện dạy học của nhà trƣờng hiện có. T T Nội dung Mức độ đầy đủ Mức độ hiện đại Đủ Tƣơng đối đủ Thiếu Hiện đại Tƣơng đối hiện đại Lạc hậu 1 Phòng học lý thuyết chuyên môn 2 Xưởng thực hành 3 Thư viện 4 Ký túc xá 5 Sân chơi và bãi tập thể thao 6 Sách, giáo trình và các tài liệu khác 7 Các phương tiện và đồ dùng dạy học trên lớp 8 Các phương tiện thực hành 9 Các phương tiện và dụng cụ hoạt động VHVNTDTT 4. Xin Thầy ( Cô ) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng về mức độ và hiệu quả quan hệ giữa nhà trƣờng và các doanh nghiệp trong thời gian qua. T T Nội dung Mức độ quan hệ Hiệu quả quan hệ Thƣờn g xuyên Đôi khi Chƣ a có Tốt Tƣơn g đối tốt Bình thƣờn g Yếu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 85 1 Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của trường và nhu cầu nhân lực của DN 2 Tổ chức liên kết đào tạo tại các DN 3 Huy động các chuyên gia của DN tham gia xây dựng chương trình đào tạo 4 Huy động các chuyên gia của DN tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành 5 Các DN tạo điều kiện về địa điểm cho HS tham quan và thực tập 6 Các DN hỗ trợ về CSVC, phương tiện dạy học cho trường 7 Các DN hỗ trợ kinh phí cho đào tạo của nhà trường 8 Trường tổ chức các đoàn đến tham quan tại DN 9 Khảo sát nhu cầu tuyển dụng của DN 10 Mời đại diện của DN tham gia các hội thảo KH về nâng cao chất lượng ĐT 11 DN phản hồi các thông tin về trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất của HS đang làm việc tại DN 12 Xây dựng cơ chế liên kết đào tạo giữa trường và DN 13 Phối hợp nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực HD thực hành cho GV và CB của DN 14 Phối hợp tổ chức giao ban từng quý, từng tháng 5. Dƣới đây chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo giữa trƣờng và các Doanh nghiệp. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 86 Xin Thầy ( Cô ) cho biết ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp. TT Các giải pháp Tính cấp thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi 1 Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với công nghệ và yêu cầu của DN 2 Hoàn thiện CSVC và hiện đại hoá trang thiết bị dạy học 3 Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực SP, năng lực hướng dẫn thực hành cho GV, CB của DN 4 Xây dựng các cơ chế hoạt động liên kết ĐT giữa trường và DN 5 Huy động các chuyên gia của DN tham gia xây dựng CT, giáo trình giảng dạy và hướng dẫn thực hành 6 Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của trường và nhu cầu nhân lực của DN 7 Tìm hiểu các thông tin về trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất của HS đang làm việc tại DN 8 Nâng cao kỹ năng quản lý ĐT cho CB 9 Điều chỉnh cơ cấu nghề phù hợp với nhu cầu của DN 10 Cụ thể hoá các chính sách XH hoá công tác ĐT 11 Đề nghị TCT Thép ban hành các chính sách, quy định trách nhiệm phối hợp của DN trong hoạt động ĐT 12 Phối hợp tổ chức giao ban công tác ĐT giữa trường và DN Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Thầy ( Cô)./. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 87 Phụ lục: 2. Phiếu hỏi số 2. ( Dành cho CBQL tại doanh nghiệp) Để phục vụ công tác nghiên cứu thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề nói chung của Tổng công ty và hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường với Doanh nghiệp nói riêng. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường và Doanh nghiệp xin Ông ( Bà) vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình. Bằng cách đánh dấu X vào ô mà Ông ( Bà ) cho là thích hợp. Xin Ông ( Bà ) cho biết đôi điều về thông tin cá nhân: Họ và tên:………………………………………………………….. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 88 Trình độ chuyên môn:…………………………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………… Thời gian công tác trong nghề:……………………………………. 1. Xin Ông ( Bà ) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng về năng lực chuyên môn của HS tốt nghiệp ở Trƣờng thuộc TCT hiện đang làm việc tại đơn vị . TT Các năng lực Mức độ đáp ứng Tốt Khá TB Yếu 1 Năng lực chuyên môn nghề 2 Năng lực thực hành nghề 3 Khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ 4 ý thức tổ chức, kỷ luật 2. Xin Ông ( Bà ) cho biết ý kiến đánh giá thực trạng về mức độ và hiệu quả quan hệ giữa đơn vị mình với nhà trƣờng trong thời gian qua. T T Nội dung Mức độ quan hệ Hiệu quả quan hệ Thƣờn g xuyên Đôi khi Chƣ a có Tốt Tƣơn g đối tốt Bình thƣờn g Yếu 1 Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của trường và nhu cầu nhân lực của DN 2 Tổ chức liên kết đào tạo với trường 3 Huy động các chuyên gia của đơn vị tham gia xây dựng chương trình đào tạo 4 Huy động các chuyên gia của đơn vị tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành 5 Đơn vị tạo điều kiện về địa điểm cho HS tham quan và thực tập 6 Đơn vị hỗ trợ về CSVC, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 89 phương tiện dạy học cho trường 7 Đơn vị phản hồi các thông tin về trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất của HS đang làm việc tại đơn vị cho trường 8 Phối hợp nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực HD thực hành cho CB của đơn vị 9 Phối hợp tổ chức giao ban từng quý, từng tháng 3. Xin Ông ( Bà ) cho biết ý kiến về nhu cầu đào tạo nhân lực trong thời gian tới. TT Hình thức đào tạo Có nhu cầu Không 1 Đào tạo dài hạn 2 Đào tạo ngắn hạn 3 Đào tạo lại 4 Đào tạo nâng bậc 5 Đào tạo chuyển nghề 6 Hình thức đào tạo khác 5. Dƣới đây chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo giữa trƣờng và các Doanh nghiệp thuộc TCT. Xin Ông ( Bà ) cho biết ý kiến về tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp. TT Các giải pháp Tính cấp thiết Tính khả thi Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi Khả thi Không khả thi 1 Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với công nghệ và yêu cầu của DN 2 Hoàn thiện CSVC và hiện đại hoá trang thiết bị dạy học Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 90 3 Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực SP, năng lực hướng dẫn thực hành cho GV, CB của DN 4 Xây dựng các cơ chế hoạt động liên kết ĐT giữa trường và DN 5 Xây dựng các chính sách huy động các chuyên gia của DN tham gia xây dựng CT, giáo trình giảng dạy và hướng dẫn thực hành 6 Cung cấp cho nhau thông tin về đào tạo của trường và nhu cầu nhân lực của DN 7 Tìm hiểu các thông tin về trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất của HS đang làm việc tại DN 8 Nâng cao kỹ năng quản lý ĐT cho CB 9 Điều chỉnh cơ cấu nghề phù hợp với nhu cầu của DN 10 Cụ thể hoá các chính sách XH hoá công tác ĐT 11 Đề nghị TCT Thép ban hành các chính sách, quy định sự phối hợp của DN trong hoạt động ĐT 12 Phối hợp tổ chức giao ban công tác ĐT giữa trường và DN Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Ông ( Bà )./. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 91 Phụ lục:3. Phiếu hỏi số 3. ( Dành HSSV các lớp năm cuối) Để phục vụ công tác nghiên cứu thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề nói chung và hoạt động liên kết đào tạo giữa Trường với Doanh nghiệp nói riêng. Đề nghị em vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình. Bằng cách đánh dấu X vào ô mà em cho là thích hợp. Đề nghị em cho biết đôi điều về thông tin cá nhân: Họ và tên:………………………………………………………….. Lớp:……………………………………………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………… 1. Đề nghị em cho biết ý kiến đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất và phƣơng tiện dạy học của nhà trƣờng hiện nay. T T Nội dung Mức độ đầy đủ Đủ Tƣơng đối đủ Thiếu 1 Phòng học lý thuyết chuyên môn 2 Xưởng thực hành 3 Thư viện 4 Ký túc xá 5 Sân chơi và bãi tập thể thao 6 Sách, giáo trình và các tài liệu khác 7 Các phương tiện và đồ dùng dạy học trên lớp 8 Các phương tiện thực hành 9 Các phương tiện và dụng cụ hoạt động VHVNTDTT Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 92 2. Đề nghị em cho biết ý kiến đánh giá thực trạng về mức độ quan hệ giữa nhà trƣờng và các doanh nghiệp trong thời gian qua. T T Nội dung Mức độ quan hệ Thƣờng xuyên Đôi khi Chƣa có 1 Doanh nghiệp cung cấp thông tin cho Trường về nhu cầu nhân lực 2 Các doanh nghiệp cung cấp cho Trường thông tin về những đổi mới của công nghệ trong sản xuất 3 Huy động các chuyên gia của Doanh nghiệp tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành 4 Các Doanh nghiệp tạo điều kiện về địa điểm cho HS tham quan và thực tập 5 Trường tổ chức Học sinh đến tham quan tại Doanh nghiệp 3. Đề nghị em cho biết ý kiến đánh giá về mức độ ảnh hƣởng của những nội dung sau đây đến chất lƣợng đào tạo. T T Nội dung Mức độ ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo Tốt Tƣơng đối tốt Không ảnh hƣởng 1 Được thông tin nhu cầu tuyển dụng của các Doanh nhiệp trước khi học nghề 2 Các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật của Doanh nhiệp tham gia hướng dẫn thực hành 3 Trong thời gian thực tập được tham gia sản xuất thực tế đúng với nghề đào tạo 4 Các Doanh nghiệp tạo điều kiện về địa điểm cho HS tham quan và thực tập 5 Trường và Doanh nghiệp tổ chức đánh giá kết quả từng đợt thực tập Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến của em ./. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 93 Phụ lục: 4. Các loại phiếu, nội dung hỏi và đối tƣợng đƣợc hỏi. TT Các loại phiếu Nội dung điều tra Đối tƣợng 1 Phiếu hỏi số 1: Phiếu hỏi Cán bộ QL và GV - Thực trạng về công tác quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo. - Thực trạng về công tác quản lý đội ngũ Giáo viên. - Thực trạng về cơ sở vật chất và phương tiện dạy học. - Thực trạng về mức độ và hiệu quả quan hệ giữa nhà trường và các doanh nghiệp. - Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo giữa trường và các Doanh nghiệp. Cán bộ QL và GV của trường 2 Phiếu hỏi số 2: Phiếu hỏi Cán bộ QL của Doanh nghiệp. - Thực trạng về năng lực chuyên môn của HS tốt nghiệp ở Trường hiện đang làm việc tại đơn vị . - Thực trạng về mức độ và hiệu quả quan hệ giữa DN với nhà trường. - Nhu cầu đào tạo nhân lực trong thời gian tới. -Tính cấp thiết và mức độ khả thi của các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo giữa trường và các Doanh nghiệp. Cán bộ QL tại DN 3 Phiếu hỏi số 3: Phiếu hỏi Học sinh - Thực trạng về cơ sở vật chất và phương tiện dạy học của nhà trường hiện nay. - Thực trạng về mức độ quan hệ giữa nhà trường và các doanh nghiệp. - Mức độ ảnh hưởng của việc liên kết đào tạo giữa trường và doanh nghiệp đến chất lượng đào tạo Học sinh các năm cuối Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 94 Phụ lục: 5. Bảng phân bổ phiếu hỏi TT Nơi khảo sát Loại phiếu Cộng PH1 PH2 PH3 1 Tại Trường 30 200 230 2 Tại Doanh nghiệp - Công ty Gang thép Thái Nguyên 8 8 - Công ty Thép Thủ Đức 4 4 - Công ty Thép Miền Nam 4 4 - Công ty Thép Nhà Bè 3 3 - Công ty Thép Phú Mỹ 4 4 - Công ty Thép Biên Hoà 4 4 - Văn phòng Tổng công ty Thép VN 3 3 Tổng cộng 260 Phụ lục :6. Tổng hợp kết quả khảo sát TT Nơi khảo sát Số phiếu phát ra Số phiếu thu về 1 Tại Trường 230 213 2 Tại Doanh nghiệp - Công ty Gang thép Thái Nguyên 8 8 - Công ty Thép Thủ Đức 4 3 - Công ty Thép Miền Nam 4 4 - Công ty Thép Nhà Bè 3 3 - Công ty Thép Phú Mỹ 4 1 - Công ty Thép Biên Hoà 4 4 - Văn phòng Tổng công ty Thép VN 3 1 Tổng cộng 260 237 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Asanaxep.A.G. Con người trong quản lý xã hội. NXB KH XH, 1997. 2. Các Mác, Ăngghen, Lênin, Xtalin. Về giáo dục. NXB sự thật Hà Nội, 1978. 3. Các Mác. Tư bản. Quyển I, tập 2. NXB sự thật Hà Nội, 1960. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. NXB sự thật Hà Nội, 1991. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về định hướng phát triển GD - ĐT trong thời kỳ CNH – HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1996. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001. 7. Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết luận Hội nghị TW6, khoá IX. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2002. 8. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2006. 9. Đặng Quốc Bảo. Quản lý nhà trường, quản lý giáo dục. NXB ĐHQG,2004. 10. Đặng Bá Lãm. Quản lý nhà nước về giáo dục lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2005. 11. Hồ Chí Minh. Toàn tập ( Tập 4, 6, 7, 12 ). Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2000. 12. Hà Thế Ngữ. Quá trình sư phạm, bản chất, cấu trúc, tính quy luật. Trường CBQLGD TW2. TP HCM, 1987. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 96 13. Harold. Koontz. Những vấn đề cốt yếu của quản lý. NXB KHKT, 1992. 14. Mác- Ăngghen toàn tập. Toàn tập ( Tập 27,46). Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1993. 15. M.I.Kônzacovi. Cơ sở lý luận của khoa học quản lý giáo dục. Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục - Đào tạo TW I và Viện khoa học giáo dục Hà Nội, 1994. 16. Nguyễn Quốc Chí. Cơ sở lý luận quản lý. NXB ĐHQG, 2004. 17. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Lý luận đại cương về quản lý. Giáo trình lớp cao học QLGD. Hà Nội, 1996. 18. Nguyễn Đức Chính. Chất lượng và quản lý chất lượng trong giáo dục. NXB ĐHQG , 2004. 19. Nguyễn Bá Dƣơng. Nâng cao chất lượng đào tạo học viên hệ tập trung ở Phân viện Hà Nội. Đề tài cơ sở, 1998. 20. Nguyễn Bá Dƣơng. Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo. NXB CTQG, 1999. 21. Nguyễn Ngọc Quang. Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục. Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý TWI Hà Nội, 1998. 22. Nguyễn Thị Doan, Đỗ Minh Cƣờng, Phƣơng Kỳ Sơn. Các học thuyết quản lý. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1996. 23. Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Bá Dƣơng. Những vấn đề cơ bản của tâm lý học sư phạm đại học và lý luận dạy học đại học. ĐHSPVB, 1992. 24. Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Những quan điểm giáo dục hiện đại. ĐHQGHN, 2004. 25. Phạm Minh Hạc. Một số vấn đề về giáo dục và khoa học giáo dục. NXB GD, 1996. 26. Phạm Minh Hạc. Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1999. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 97 27. Phạm Minh Hạc. Phát triển toàn diện con người trong thời kỳ CNH – HĐH. Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001. 28. Phạm Khắc Chƣơng. Lý luận quản lý giáo dục đại cương. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 2004. 29. Luật dạy nghề – Số 76/2006/QH11.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoc22.pdf
Tài liệu liên quan