Luận văn Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập LỜI MỞ ĐẦU Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2007, theo Thỏa thuận hội nhập kinh tếluận văn báo cáo chuyên ngành kinh tế quốc tếluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế, các Ngân hàngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Ngân Hàng Hoa Kỳ và các nước khác sẽ được phép thành lập các Chi nhánh 100% vốn nước ngoài tại Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam và các Chi nhánh này sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ quốc gia do Việt Nam đã gia nhập WTO. Như vậy, các Ngân hàng thương mạiluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Thương mại Việt Nam sẽ chịu nhiều sức ép cạnh tranh hơn từ những Ngân hàng nước ngoài đã hoạt động hàng trăm năm, có thế mạnh về vốn, công nghệluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Công Nghệ, kinh nghiệm quản lý Dự báo đây sẽ là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng là cơ hội để các Ngân hàng thương mại trong nước tận dụng cơ hội phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chính sự phát triển của hoạt động kinh doanhluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu - sách về Kinh Doanh ngân hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt cho thấy tầm quan trọng của hoạt động marketingluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Marketing nói chung và hoạt động xây dựngluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Xây Dựng, quảng bá thương hiệu nói riêng, và đây là một mục tiêu không thể thiếu trong chiến lược phát triển của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong môi trườngluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Môi Trường cạnh tranh gay gắt như thế, kẻ nào mạnh sẽ là người chiến thắng. Muốn vậy, các Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại. Một trong những giải pháp quan trọng đó là xây dựng, quảng bá và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng. Bản thân là một cán bộ công tác trong ngành ngân hàng, tôi mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện Luận vănCung cấp luận văn cách ngành Thạc sĩLuận văn thạc sĩ các ngành Kinh tế với đề tài: “ Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập”. Mục đích nghiên cứu của đề tài là phản ánh thực trạng, những cơ hội, thách thức, những mặt được, hạn chế, và nguyên nhân tồn tại của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngành ngân hàng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng, quảng bá và phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Nội dung của Luận văn được nghiên cứu theo phương pháp hệ thống, so sánh, khách quan, lịch sửluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Lịch Sử, cụ thể, thu thập thông tin cũng như phân tích các xu thế trong cách trình bày. Kết cấu của Luận văn gồm 3 chương: - Chương 1: “Lý luận chung về thương hiệu” - Chương 2: “Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay” - Chương 3: “Giải pháp xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập” Do những hạn chế về thời gian, tài liệutài liệu trực tuyến, tài liệu điện tử, thư viện tài liệu cũng như kinh nghiệm của bản thân, vì vậy, Luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, rất mong nhận được sự góp ý của Quý Thầy Cô, đồng nghiệp và các bạn quan tâm. MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt sử dụng trong luận văn Danh mục các bảng, biểu đồ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1. Khái quát về thương hiệu . 01 1.1.1. Khái niệm thương hiệu 01 1.1.2. Vai trò của thương hiệu . 01 1.1.3. Giá trị thương hiệu 03 1.2. Thương hiệu trong lĩnh vực tài chínhluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Tài chính – ngân hàng . 04 1.2.1. Khái quát thương hiệu ngân hàng . 04 1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng một thương hiệu ngân hàng 07 1.2.3. Giá trị của những thương hiệu bền vững 09 1.3. Kinh nghiệm xây dựng và quảng bá thương hiệu của một số ngân hàng nước ngoài – định hướng cho Việt Nam 13 1.3.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng HSBC . 13 1.3.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Standard Chartered 16 1.3.3. Định hướng xây dựng thương hiệu cho hệ thống NHTM Việt Nam . 18 Kết luận Chương 1 . 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1. Tổng quan về hệ thống NHTM Việt Nam . 20 2.1.1. Những thành tựu đã đạt được của ngành NH trong 20 năm đổi mới 20 2.1.2. Một số bất cập của hệ thống NHTM Việt Nam trong thời gian qua 23 2.1.3. Cơ hội, thách thức và sự cần thiết khách quan của việc xây dựng, phát triển bền vững thương hiệu hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn mới . 24 2.2. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của các NHTM Việt Nam hiện nay . 28 2.2.1. Thực trạng xây dựng thương hiệu tại các NHTM Việt Nam 29 2.2.2. Phát triển thương hiệu tại các NHTM Việt Nam 33 2.3. Một số khó khăn, tồn tại trong xây dựng và phát triển thương hiệu tại các NHTM Việt Nam . 43 2.3.1. Một số khó khăn, tồn tại . 43 2.3.2. Nguyên nhân tồn tại 44 Kết luận Chương 2 . 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP 3.1. Nhóm giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu 46 3.1.1. Xây dựng hình ảnh thương hiệu 46 3.1.2. Quảng bá thương hiệu . 47 3.1.3. Nâng cao năng lực tài chính và quy mô ngân hàng 51 3.1.4. Xây dựng và quảng bá thương hiệu qua website 53 3.2. Nhóm giải pháp phát triển bền vững thương hiệu . 58 3.2.1. Phát triển nguồn nhân lực . 58 3.2.2. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 61 3.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng . 64 3.2.4. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ . 65 3.2.5. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng . 68 3.2.6. Thực hiện chương trình khách hàng trung thành 70 3.3. Kiến nghị về phía cơ quan quản lý . 72 Kết luận Chương 3 . 73 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf98 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1405 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giaù heä thoáng cuûa mình ñeå luoân luoân caûi tieán vaø naâng cao hieäu löïc, hieäu quaû cuûa heä thoáng. 3.2.3.3. Tham gia caùc hoaït ñoäng quaûng baù chaát löôïng Caùc ngaân haøng neân coù keá hoaïch tham gia Giaûi thöôûng chaát löôïng Vieät Nam vaø caùc giaûi thöôûng coù uy tín khaùc. Ñaây laø dòp toát nhaát ñeå ngaân haøng quaûng baù thöông hieäu cuûa mình, ñoàng thôøi, qua vieäc tham gia giaûi thöôûng seõ coù phaûn hoài töø caùc chuyeân gia vaø chaån ñoaùn ñöôïc tình hình “söùc khoûe” cuûa ngaân haøng mình so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. Ngoaøi ra, caùc ngaân haøng caàn quan taâm ñeán caùc hình thöùc quaûng baù khaùc ñeå laøm sao cho khaùch haøng coù cô hoäi tieáp caän thoâng tin vaø söû duïng saûn phaåm, dòch vuï. Thoùi quen söû duïng vaø nieàm tin cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm, dòch vuï ñöôïc khaúng ñònh beàn vöõng thoâng qua chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï cuûa ngaân haøng. Ñoù laø neàn taûng vöõng chaéc cho söï phaùt trieån vaø giöõ uy tín thöông hieäu. Chaát löôïng vaø uy tín thöông hieäu laø giaáy thoâng haønh cuûa ngaân haøng treân con ñöôøng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. 3.2.4. Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng baùn leû Ngaøy nay, ñang ñaùnh daáu söï khôûi ñaàu cuûa moät cuoäc caùch maïng dòch vuï ngaân haøng baùn leû, nhôø ñoù, moät löôïng raát lôùn daân cö chöa ñöôïc bieát ñeán caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng, trong töông lai, seõ tham gia vaøo lónh vöïc naøy. Vì vaäy, ñoái vôùi caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam, vieäc tìm ra vaø phaùt trieån caùc phöông tieän, caùc keânh phaân phoái caùc saûn phaåm, dòch vuï seõ laø yeáu toá khaùc bieät quan troïng giöõa ngöôøi thaéng vaø keû baïi trong cuoäc chieán baùn leû trong töông lai. 3.2.4.1. Phaùt trieån cô caáu toå chöùc Haàu heát caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam môùi chæ coù moät keânh phaân phoái truyeàn thoáng ñoù laø heä thoáng caùc chi nhaùnh, vaø hieän nay, heä thoáng naøy thöïc söï ñaõ coù hieäu quaû. Do vaäy, caùc ngaân haøng caàn tieáp tuïc phaùt huy vai troø cuûa keânh phaân phoái truyeàn thoáng naøy baèng caùch: - Ñaàu tö cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho caùc chi nhaùnh vaø phoøng giao dòch theo höôùng hieän ñaïi. - Huaán luyeän nhaân vieân ôû caùc chi nhaùnh, phoøng giao dòch caû veà chuyeân moân laãn phong caùch phuïc vuï, ñaûm baûo moãi chi nhaùnh, phoøng giao dòch cuûa ngaân haøng duø ôû quy moâ nhoû vaãn truyeàn taûi ñöôïc giaù trò thöông hieäu ñeán vôùi khaùch haøng. - Xuùc tieán vieäc thaønh laäp caùc vaên phoøng ñaïi dieän vaø tieán tôùi thaønh laäp chi nhaùnh ôû nöôùc ngoaøi, taïi caùc trung taâm taøi chính cuûa khu vöïc vaø theá giôùi. - Caùc chi nhaùnh truyeàn thoáng seõ ñaïi dieän cho ngaân haøng vaø trôû thaønh moät keänh phaân phoái hoãn hôïp ñaày ñuû caùc dòch vuï vaø vôùi khaû naêng xöû lyù toát nhaát, coù khaû naêng phuïc vuï taïi caùc vuøng xa xoâi moät caùch taän tuïy vôùi khaùch haøng. Beân caïnh ñoù, cuøng vôùi vieäc buøng noå cuûa coâng ngheä thoâng tin ñaõ daãn ñeán söï thay ñoåi trong phöông thöùc vaø noåi leân caùc keânh phaân phoái môùi ñoù laø caùc keânh phaân phoái ñieän töû. Caùc keânh phaân phoái naøy seõ ñoùng vai troø quan troïng treân cô sôû coâng ngheä ngaân haøng hieän ñaïi trong töông lai. Caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam caàn ñaåy nhanh tieán ñoä trieån khai lieân keát heä thoáng ATM giöõa caùc ngaân haøng nhaèm môû roäng vaø gia taêng caùc tieän ích cho khaùch haøng. Ngoaøi ra, caùc ngaân haøng caàn öùng duïng coâng ngheä phaùt trieån caùc dòch vuï khaùc nhö: Phone Bnking, Internet Banking, Mobile Banking, Home Banking, Call Center… Vieäc söû duïng caùc keânh phaân phoái naøy giuùp ngaân haøng coù nhieàu khaû naêng ñeå giao tieáp vôùi khaùch haøng moät caùch hieäu quaû hôn, giaûm ñi raát nhieàu chi phí treân moãi giao dòch vaø thöïc hieän giao dòch baát cöù khi naøo, taïi baát kyø ñòa ñieåm naøo. 3.2.4.2. Naém baét nhu caàu Trong töông lai, caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam khoâng coøn laø nhöõng ngöôøi chôi chuû yeáu trong cuoäc caùch maïng baùn leû, maø ôû ñoù, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi, vaø ñaëc bieät laø caùc toå chöùc phi taøi chính, caùc taäp ñoaøn baùn leû seõ tham gia thò tröôøng vaø chieám lónh thò phaàn. Moät ví duï ñieån hình laø Taäp ñoaøn phi taøi chính GE Consumer Finance trong vaøi thaäp kyû gaàn ñaây tuy traùnh vieäc thaønh laäp ngaân haøng nhöng ñaõ naâng khoái taøi saûn cuûa mình leân hôn 163 tyû USD vaø thieát laäp vaên phoøng ñaïi dieän taïi 50 quoác gia treân theá giôùi vôùi soá löôïng khaùch haøng leân tôùi 118 trieäu, cung caáp moät loaït caùc saûn phaåm taøi chính töø caùc khoaûn vay caù nhaân, cho ñeán cho vay caàm coá, theá chaáp, theû tín duïng caù nhaân, baûo hieåm tín duïng. Ñoái vôùi Taäp ñoaøn kinh doanh sieâu thò vaø baùn leû nhö Wal-mart, quan taâm cuûa hoï trong cung caáp dòch vuï taøi chính cuõng nhö gianh giôùi cuûa vieäc toå chöùc kinh doanh trong lónh vöïc taøi chính vaø phi taøi chính ngaøy caøng khoâng roõ raøng. Qua ñoù, coù theå thaáy raèng, ñoái vôùi caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam, trong töông lai, yeáu toá then choát chính laø vieäc naém baét tröôùc ñöôïc nhu caàu, lôïi ích, mong muoán cuûa khaùch haøng ñeå coù nhöõng böôùc ñi phuø hôïp. Vieäc cung caáp caùc saûn phaåm, dòch vuï taøi chính phuø hôïp nhu caàu khaùch haøng vaø vôùi chi phí thaáp seõ taêng cöôøng moái quan heä giöõa khaùch haøng vaø ngaân haøng, laøm suy giaûm khaû naêng caïnh tranh cuûa ñoái thuû baèng vieäc keùo xa hoï ra khoûi lónh vöïc naøy. Coù nhö vaäy, thöông hieäu ngaân haøng ñöôïc duy trì, gaàn guõi hôn vôùi khaùch haøng. 3.2.4.3. Ñaåy maïnh cho vay tieâu duøng Ñeå hieåu ñöôïc lyù do cuûa cuoäc caùch maïng trong lónh vöïc ngaân haøng, ñieàu roái quan troïng laø ñaùnh giaù ñaày ñuû tieàm naêng cuûa nhöõng thò tröôøng chöa khai thaùc nay ñang baét ñaàu phaùt trieån. Vaøi naêm trôû laïi ñaây, taùc ñoäng cuûa toaøn caàu hoùa, tyû leä laõi suaát thaáp, neàn kinh teá taêng tröôûng lieân tuïc, cuøng vôùi ñoù laø vieäc caûi thieän cuûa moâi tröôøng luaät phaùp, haï taàng taøi chính ñaõ taïo ra söï môû roäng ngoaïn muïc hoaït ñoäng cho vay nhoû leû. Theo moät coâng boá gaàn ñaây cuûa Standard – Poor’s, trong caùc nöôùc ñöôïc goïi laø nhoùm BRIC (bao goàm Braxin, Nga, Aán Ñoä vaø Trung Quoác), caùc khoaûn vay caù nhaân cho vieäc mua nhaø, xe vaø caùc chi tieâu caù nhaân khaùc ñaõ taêng leân 3 laàn töø 145 tyû USD leân 477 tyû USD trong giai ñoaïn 2001 – 2005. Tuy nhieân, con soá naøy vaãn coøn laø raát thaáp so vôùi Ñöùc, nôi toång caùc khoaûn vay leân tôùi 1.700 tyû USD naêm 2005. Standard – Poor’s cuõng cho bieát, taïi nhoùm BRIC, dòch vuï cung caáp caùc khoaûn vay nhoû leû coù toác ñoä gia taêng trung bình 40% trong giai ñoaïn 2001 – 2005 vaø coù theå ñaït ñeán con soá 1.800 tyû USD vaøo naêm 2009 vôùi tyû leä taêng tröôûng trung bình töø 20% ñeán 30%. Standard – Poor’s tin töôûng raèng söï taêng tröôûng vaãn ñang dieãn ra raát tích cöïc vaø hoaït ñoäng cho vay nhoû leû seõ tieáp tuïc ngaøy caøng soâi ñoäng trong töông lai. ÔÛ nöôùc ta, khi ngöôøi daân coù ñöôïc söï tích luõy nhaát ñònh, hoï seõ coù khaû naêng söû duïng caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng ngaøy caøng ña daïng, phöùc taïp vaø cao caáp hôn. Moät khi thò tröôøng roäng lôùn naøy ñöôïc caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam khai thaùc, trieån voïng saùng laïng veà lôïi ích thu ñöôïc trong cho vay baùn leû seõ cao hôn raát nhieàu so vôùi cho vay baùn buoân voán tieàm aån nhieàu ruûi ro. 3.2.5. Taêng cöôøng coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng Xaây döïng thöông hieäu khoâng chæ ñôn thuaàn laø vieäc cung caáp cho khaùch haøng nhöõng saûn phaåm dòch vuï chaát löôïng cao, thöïc hieän ñuùng lôøi höùa vôùi khaùch haøng maø coøn phaûi giöõ gìn ñöôïc moái quan heä maät thieát ñoái vôùi khaùch haøng, taïo söï gaén boù veà maët tình caûm giöõa thöông hieäu vaø khaùch haøng. Xaây döïng ñöôïc moái quan heä maät thieát vôùi khaùch haøng seõ giuùp ngaân haøng duy trì ñöôïc loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng vôùi thöông hieäu cuûa mình. Muoán vaäy, caùc ngaân haøng caàn phaûi xaây döïng chính saùch chaêm soùc phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng nhaèm laøm thoûa maõn toái ña nhu caàu khaùch haøng. Trong ñieàu kieän caïnh tranh khoác lieät nhö hieän nay, coâng taùc chaêm khaùch haøng trôû thaønh moät neùt vaên hoùa ñaëc tröng rieâng cuûa töøng ngaân haøng, ít nhieàu mang tính ngheä thuaät vaø goùp phaàn to lôùn taïo döïng thöông hieäu ngaân haøng. Trong chaêm soùc khaùch haøng thì nhaân toá con ngöôøi ñoùng vai troø haøng ñaàu. Do ñoù, caùc ngaân haøng thöôøng xuyeân toå chöùc caùc lôùp taäp huaán veà coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc giao dòch vieân vaø nhaân vieân boä phaän chaêm soùc khaùch haøng, ñeå taát caû caùn boä, nhaân vieân trong toaøn heä thoáng nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc chaêm soùc khaùch haøng, xem khaùch haøng nhö aân nhaân, nhö ngöôøi nuoâi soáng ngaân haøng. Ñieàu naøy seõ giuùp cho nhaân vieân coù thaùi ñoä nieàm nôû, vui veû, heát loøng giuùp ñôõ khaùch haøng, ñaùp öùng toát nhaát nhu caàu khaùch haøng. “Cung öùng dòch vuï vôùi nuï cöôøi thaân thieän” – laø moät phöông chaâm maø caùc ngaân haøng neân ñeà ra. Vieäc taïo thuaän lôïi cho khaùch haøng ngay töø khi böôùc chaân vaøo ngaân haøng cuõng laø moät yeáu toá trong chaêm soùc khaùch haøng. Nhöõng ñieàu töôûng chöøng nhoû nhaët nhö thaùi ñoä cuûa baûo veä taïi baõi giöõ xe, khoâng gian ñoùn tieáp cuõng taùc ñoäng nhieàu ñeán thieän caûm cuûa khaùch haøng. Caùc ngaân haøng neân “taïo söï thoaûi maùi nhaát coù theå ñöôïc” nhaèm phuïc vuï khaùch haøng. Coù moät boä phaän khaùch haøng môùi khi ñeán vôùi ngaân haøng coøn coù taâm lyù e ngaïi, chöa hieåu roõ thuû tuïc ngaân haøng… Giuùp khaùch haøng phaù vôõ taâm lyù e ngaïi naøy, naém baét nhu caàu vaø ñaùp öùng nhanh choùng seõ laø yeáu toá giöõ chaân nhöõng khaùch haøng môùi. Giaûi quyeát nhanh choùng nhöõng böùc xuùc, khieáu naïi cuûa khaùch haøng laø ñieàu caàn thieát trong xaây döïng loøng tin cuûa khaùch haøng vaøo ngaân haøng. Caùc ngaân haøng neân cho khaùch haøng thaáy raèng nhöõng vaán ñeà maø hoï ñöa ra luoân ñöôïc ngaân haøng quan taâm. Muoán vaäy, boä phaän giaûi quyeát khieáu naïi phaûi laø nhöõng con ngöôøi meàm deûo, coù kinh nghieäm, naém vöõng chuyeân moân, nghieäp vuï vaø coù khaû naêng thöông thuyeát toát. Ñaây chính laø ñieàu maø caùc ngaân haøng phaûi boài döôõng cho nhaân vieân mình. Tuy vaäy, coù nhöõng vaán ñeà maø khaùch haøng muoán phaûn aùnh tröïc tieáp leân ban laõnh ñaïo, caùc ngaân haøng phaûi boá trí, laép ñaët hoäp thö goùp yù, soá ñieän thoaïi noùng… Töø ñoù, veà phía khaùch haøng, nhöõng khuùc maéc ñöôïc giaûi quyeát thoûa ñaùng, veà phía ngaân haøng, ban laõnh ñaïo coù theå ñònh höôùng haønh vi cuûa nhaân vieân, theå hieän neùt vaên hoùa höôùng ñeán khaùch haøng. Toå chöùc caùc hoäi nghò khaùch haøng laø dòp ñeå laéng nghe nhöõng yù kieán phaûn hoài cuûa khaùch haøng ñang söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng, tìm hieåu vaø khôi thoâng nhöõng nhu caàu môùi, baøy toû loøng caûm ôn cuûa ngaân haøng ñoái vôùi khaùch haøng, tuyeân döông nhöõng khaùch haøng lôùn baèng phaàn thöôûng, quaø taëng vì ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp tích cöïc cho ngaân haøng, toå chöùc giaûi trí, ruùt thaêm may maén, chöông trình vaên ngheä, vaø nhaân dòp naøy giôùi thieäu caùc saûn phaåm, dòch vuï môùi, coâng ngheä môùi. Thöïc hieän dòch vuï Home Banking ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng ñaëc bieät. Khaùch haøng ôû taïi truï sôû cuûa mình, thoâng qua maïng maùy tính ñeå thöïc hieän caùc giao dòch thöôøng xuyeân nhö thanh toaùn, môû L/C… Ñoái vôùi caùc khoaûn ruùt hoaëc noäp tieàn lôùn, ngaân haøng neân boá trí xe ñeán taän nôi chuyeân chôû. Taêng cöôøng coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng thoâng qua caùc hình thöùc haäu maõi: taëng quaø cho khaùch haøng nhaân dòp caùc ngaøy leã lôùn trong naêm, ngaøy thaønh laäp doanh nghieäp, ngaøy sinh nhaät, ngaøy cöôùi… Xaây döïng ñöôïc heä thoáng caâu hoûi thu thaäp thoâng tin phaûn hoài töø khaùch haøngveà chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï, phong caùch, thaùi ñoä giao dòch cuûa nhaân vieân… ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï, ñaùp öùng ngaøy caøng toát hôn nhu caàu khaùch haøng. Chaêm soùc khaùch haøng qua maïng ñieän töû laø ñieàu maø caùc ngaân haøng neân laøm ñeå ngaøy caøng taêng theâm tính hieäu quaû cuûa boä phaän naøy. Göûi email caûm ôn, thoâng baùo ñeán khaùch haøng… coù theå ñöôïc thöïc hieän raát nhanh choùng, ít toán keùm. Toùm laïi, caùc ngaân haøng coù raát nhieàu bieän phaùp ñeå taïo hieäu quaû cao trong coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng. Tuy nhieân, töïu chung laïi, taát caû ñeàu naèm trong neùt vaên hoùa laáy khaùch haøng laøm troïng taâm. Neáu moät thöông hieäu höùa vaø thöïc hieän ñöôïc lôøi höùa ñoù, seõ taïo ñöôïc loøng tin ñoái vôùi khaùch haøng. Moät söï thaät hieån nhieân laø nieàm tin ñöôïc xaây döïng baèng haøng ngaøn vieäc laøm nhöng nieàm tin aáy seõ maát ñi chæ baèng moät vieäc laøm duø raát nhoû. Lieân keát dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng vôùi thöông hieäu laø caùch toát nhaát ñeå xaây döïng moät moái quan heä beàn vöõng vôùi khaùch haøng. 3.2.6. Thöïc hieän chöông trình khaùch haøng trung thaønh Moät thöông hieäu maïnh luoân coù nhöõng chöông trình töôûng thöôûng cho khaùch haøng trung thaønh vaø khuyeán khích hoï tieáp tuïc duy trì ñieàu ñoù. Tuy nhieân, caàn thieát phaûi xem xeùt raát nhieàu chieán löôïc khaùc nhau khi aùp duïng cho caùc chöông trình khaùch haøng trung thaønh vaø ñaâu laø chöông trình phuø hôïp nhaát. Lôïi ích cuûa vieäc taïo laäp khaùch haøng trung thaønh laø quaù roõ raøng ñoái vôùi moät thöông hieäu. Chi phí ñeå loâi keùo moät khaùch haøng môùi thoâng thöôøng gaáp 6 laàn ñeå giöõ chaân moät khaùch haøng ñaõ coù. Khaùch haøng trung thaønh cuõng raát quan troïng vì moät lyù do nöõa laø hoï seõ giuùp ngaân haøng coù ñöôïc söï oån ñònh veà doanh thu, thò phaàn, lôïi nhuaän. Hoï laø nhöõng khaùch haøng seõ baûo veä thöông hieäu vaø tieáp tuïc uûng hoä ngaân haøng, hoï cuõng saün loøng boû qua neáu ñoâi luùc ngaân haøng phaïm sai soùt. Chæ vôùi nhöõng ñieàu treân ñaõ ñuû cho thaáy vai troø quan troïng vaø caàn thieát cuûa vieäc taïo laäp loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng ñoái vôùi thöông hieäu. Chöông trình khaùch haøng trung thaønh caàn ñöôïc ñaùnh giaù döïa treân nhöõng giaù trò noù ñem ñeán cho khaùch haøng vaø cho thöông hieäu, cuõng nhö noù taùc ñoäng ñeán hình aûnh cuûa thöông hieäu hieän coù. Taïo döïng khaùch haøng trung thaønh baèng caùch ñem laïi cho hoï nhieàu öu ñaõi hôn so vôùi thoâng thöôøng. Tuy nhieân vieäc ñònh vò moät chöông trình khaùch haøng trung thaønh khoâng chæ taäp trung vaøo vieäc öu ñaõi thöôøng xuyeân cho hoï, vì ñoâi khi noù seõ taùc ñoäng ngöôïc laïi ñeán giaù trò thöông hieäu do khaùch haøng quaù chuù troïng ñeán nhöõng öu ñaõi maø ngaân haøng giaønh cho hoï. Noù coù theå laøm giaûm ñi nhöõng giaù trò caûm tính cuûa thöông hieäu vaø moái quan heä vôùi khaùch haøng. Thay vì vaäy, chöông trình khaùch haøng trung thaønh coù theå theâm vaøo hay nhaán maïnh söï khaùc bieät baèng caùch taäp trung vaøo vieäc loâi cuoán khaùch haøng. Ví duï, veà maët taâm lyù moät thöông hieäu coù theå toå chöùc moät söï kieän lôùn coù söï tham gia vaø höôùng daãn cuûa caùc chuyeân gia haøng ñaàu vaø môøi nhöõng khaùch haøng trung thaønh tham gia. Nhöõng söï kieän nhö vaäy khoâng chæ trau doài cho nhaân vieân maø coøn giuùp xaây döïng thöông hieäu trong loøng khaùch haøng. Chöông trình khaùch haøng trung thaønh phaûi ñuû daøi haïn ñeå coù theå ñaûm baûo mang ñeán giaù trò cho thöông hieäu. Khi tung ra chieán dòch khaùch haøng trung thaønh, ngaân haøng ñang thieát laäp moái quan heä taïo giaù trò vaø ñöôïc ñaùnh giaù cao töø phía khaùch haøng. Neáu nhö ngaân haøng chaám döùt noù quaù sôùm seõ taïo ra nhöõng suy nghó tieâu cöïc töø phía khaùch haøng: “AØ, ngaân haøng anh nghó toâi khoâng quan troïng ñoái vôùi thöông hieäu cuûa anh hay sao?” hay teä hôn: “Toâi khoâng ñem laïi lôïi nhuaän cho ngaân haøng anh neân haét huûi toâi”. Tröôùc khi keát thuùc chöông trình khaùch haøng trung thaønh, toát nhaát neân tìm ra phöông phaùp laøm caùch naøo ñeå vaãn giöõ ñöôïc khaùch haøng trung thaønh. Haõy tìm hieåu xem khaùch haøng muoán gaén boù vôùi ngaân haøng nhö theá naøo vaø hoï coù muoán duy trì chöông trình hay khoâng. Neáu khaùch haøng caûm thaáy hoï haøi loøng vaø tieát kieäm moät khoaûn lôùn khi trôû thaønh khaùch haøng trung thaønh cuûa ngaân haøng, hoï cuõng seõ saün saøng ñoùng goùp moät khoaûn nhoû hôn chi phí ñeå duy trì chöông trình. Ñoâi luùc, neáu khaùch haøng vì moät lyù do naøo ñoù khoâng theå tham gia chöông trình khaùch haøng trung thaønh, maø ngaân haøng cuõng khoâng theå giöõ chaân hoï ñöôïc, caàn thieát phaûi taïo söï thoaûi maùi cho hoï tröôùc khi “chia tay” vôùi ngaân haøng. Thöông hieäu phaûi luoân nhaát quaùn vôùi nhöõng ñaëc ñieåm maø ngaân haøng xaây döïng cho noù trong loøng khaùch haøng, keå caû kheùo leùo trong nhöõng tröôøng hôïp xaáu. Moät thöông hieäu lyù töôûng phaûi xem “khaùch haøng laø thöôïng ñeá”. Neáu chöông trình khaùch haøng trung thaønh döïa vaøo tieâu chí treân, noù seõ gaây aán töôïng laâu daøi cho khaùch haøng veà sau keå caû khi khaùch haøng khoâng coøn löïa choïn saûn phaåm, dòch vuï cuûa ngaân haøng. Döïa vaøo chöông trình, thöông hieäu seõ ñem ñeán cho khaùch haøng theâm nhieàu lyù do löïa choïn tröôùc khi quyeát ñònh. Raát nhieàu khaùch haøng höùng thuù vôùi nhöõng cam keát cuûa ngaân haøng, vaø hoï nhaän thaáy raèng hoï seõ nhaän ñöôïc nhieàu giaù trò hôn neáu hoï ñöôïc xem nhö “nhöõng thöôïng ñeá” vaø moät phaàn hoï seõ trôû thaønh khaùch haøng trung thaønh cuûa ngaân haøng. Vaø vì nhieàu lyù do nöõa, söï haáp daãn töø chöông trình khaùch haøng trung thaønh seõ giuùp thöông hieäu haïn cheá taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán giaù trò thöông hieäu, beân caïnh ñoù ñem laïi söï tin caäy vaø nhöõng lôïi ích thuyeát phuïc cho khaùch haøng söû duïng saûn phaåm, dòch vuï cuûa ngaân haøng. Chöông trình khaùch haøng trung thaønh coù theå xaây döïng hoaëc taùc ñoäng xaáu ñeán thöông hieäu laø tuøy thuoäc vaøo phöông thöùc thöïc hieän. Khoâng phaûi taát caû caùc chöông trình ñeàu thaønh coâng, nhöng neáu ñi ñuùng ñònh höôùng, ngaân haøng seõ taïo laäp ñöôïc nhöõng khaùch haøng trung thaønh vôùi thöông hieäu. Chæ coù khaùch haøng trung thaønh môùi coù theå giuùp thöông hieäu ngaân haøng phaùt trieån vaø beàn vöõng. 3.3. KIEÁN NGHÒ VEÀ PHÍA CÔ QUAN QUAÛN LYÙ Nhaø nöôùc ngaøy caøng phaûi hoaøn thieän caùc chính saùch, luaät veà quyeàn sôû höõu coâng nghieäp, nhaát laø vaán ñeà thöông hieäu, caàn phaûi quy ñònh chaët cheõ hôn nöõa ñoái vôùi quaûng caùo, baûo hoä nhaõn hieäu. Nhaø nöôùc caàn phaûi xem xeùt laïi caùc quy ñònh coù lieân quan ñeán chi phí giaønh cho quaûng caùo cho phuø hôïp vôùi thöïc teá nhö hieän nay, khoâng neân quy ñònh toái ña laø 10% trong toång chi phí, laøm haïn cheá trong vieäc quaûng baù thöông hieäu doanh nghieäp. Chi phí cho vieäc xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu phaûi ñöôïc xem nhö laø moät khoaûn ñaàu tö daøi haïn cuûa doanh nghieäp, vaø vieäc haïn cheá chi phí ñaàu tö xaây döïng thöông hieäu voâ hình chung ñaõ khieán doanh nghieäp buoäc phaûi boû qua ñaàu tö naêng löïc caïnh tranh cho chính mình trong töông lai. Ngoaøi ra, Nhaø nöôùc caàn taêng cöôøng chöùc naêng vaø quyeàn löïc trong vieäc thöïc thi baûo veä quyeàn sôû höõu coâng nghieäp. Nhaø nöôùc phaûi tham gia tích cöïc vaøo vieäc hoã trôï caùc doanh nghieäp noùi chung, caùc ngaân haøng thöông maïi noùi rieâng, taïo ñieàu kieän, moâi tröôøng thuaän lôïi trong vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu. Nhaø nöôùc caàn hoã trôï veà tö vaán nhö toå chöùc caùc cuoäc hoïp môøi caùc doanh nghieäp tham döï trao ñoåi veà caùc chính saùch cuûa Nhaø nöôùc cuõng nhö caùc vaán ñeà maø caùc doanh nghieäp thöôøng gaëp khoù khaên treân thò tröôøng, cung caáp heä thoáng thoâng tin cho caùc doanh nghieäp, thaønh laäp caùc toå chöùc tö vaán veà phaùp luaät cuõng nhö caùch thöùc thöïc hieän xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu vaø höôùng daãn caùc doanh nghieäp thöïc hieän ñuùng theo phaùp luaät. Nhaø nöôùc caàn sôùm kyù keát, thöïc thi caùc Coâng öôùc quoác teá nhaèm baûo veä thöông hieäu cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam khi tham gia thöông maïi quoác teá nhö Coâng öôùc Paris, Thoûa öôùc Madrid. Caùc thaønh vieân tham gia khoâng xaâm phaïm laãn nhau, giuùp caùc doanh nghieäp cuøng moät luùc coù theå baûo hoä nhaõn hieäu haøng hoùa cuûa mình treân taát caû caùc nöôùc tham gia. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Xuaát phaùt töø thöïc traïng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu cuûa caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam hieän nay, chöông naøy ñaõ trình baøy hai nhoùm giaûi phaùp chính: nhoùm giaûi phaùp xaây döïng, quaûng baù thöông hieäu vaø nhoùm giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån beàn vöõng thöông hieäu ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong giai ñoaïn hoäi nhaäp. Ngoaøi ra, chöông naøy cuõng ñaõ ñöa ra moät soá kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc nhaèm taïo ñieàu kieän, moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå thöông hieäu doanh nghieäp noùi chung vaø thöông hieäu Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam noùi rieâng ñöôïc xaây döïng, quaûng baù vaø phaùt trieån caû trong vaø ngoaøi nöôùc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 01. Nguyeãn Höõu Anh (2006), “Ñònh vò thöông hieäu ñaâu caàn söï khaùc bieät”, Thöông maïi, 10(20), tr17-18. 02. Phaïm Höõu Caùt (2006), “Chaát löôïng saûn phaåm laø neàn taûng cuûa thöông hieäu”, Ngöôøi tieâu duøng, 3(177), tr13. 03. TS. Tröông Ñình Chieán (2005), Quaûn trò thöông hieäu haøng hoùa - lyù thuyeát vaø thöïc tieãn, Nxb Thoáng Keâ, Haø Noäi. 04. TS. Tröông Ñình Chieán, TH. S. Nguyeãn Trung Kieân (2004), “Giaù trò thöông hieäu ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam vaø ñònh höôùng xaäy döïng thöông hieäu cuûa doanh nghieäp”, Nghieân cöùu kinh teá, 11(11), tr35-42. 05. Vuõ Chính (29/5/2006), “Nhöõng thaønh töïu vaø ñoùng goùp quan troïng cuûa ngaønh ngaân haøng ñoái vôùi neàn kinh teá Vieät Nam sau 20 naêm ñoåi môùi”, Taïp chí Ngaân haøng. 06. Coâng ty thöông hieäu Lantabrand (22/12/2005), Chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu – theá naøo laø hôïp lyù? 07. Coâng ty thöông hieäu Lantabrand (06/02/2007), Xaây döïng vaø duy trì loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng vôùi thöông hieäu. 08. Leâ Anh Cöôøng (2003), Taïo döïng vaø quaûn trò thöông hieäu danh tieáng – lôïi nhuaän, Nxb Lao ñoäng – Xaõ hoäi, Haø Noäi. 09. Leâ Thò Huyeàn Dieäu (2006), “Ñoâi ñieàu baøn luaän veà vieäc xaây döïng thöông hieäu cuûa Ngaân haøng Vieät Nam trong tieán trình hoäi nhaäp”, Ngaân haøng, 9(17), tr20-23. 10. GS. TSKH. Nguyeãn Duy Gia (12/5/2006), “Heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam: caïnh tranh – phaùt trieån – hoäi nhaäp quoác teá – xu höôùng taát yeáu cuûa thôøi ñaïi”, Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 11. Vieát Giang (2006), “Xaây döïng thöông hieäu maïnh ñeå hoäi nhaäp”, Haøng hoùa vaø thöông hieäu, 4(7), tr22-23. 12. Matt Haig (2005), Bí quyeát thaønh coâng 100 thöông hieäu haøng ñaàu theá giôùi, Nxb Toång hôïp, Tp. Hoà Chí Minh. 13. MBA. Döông Höõu Haïnh (2005), Quaûn trò taøi saûn thöông hieäu - cuoäc chieán giaønh vò trí trong taâm trí khaùch haøng, Nxb Thoáng Keâ, Haø Noäi. 14. Nhö Haèng (04/5/2007), ”Ngaân haøng ngoaïi chaïy ñua baùn leû”, Tuoåi treû. 15. TS. Phí Troïng Hieån (14/3/2007), “Heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam – hoäi nhaäp vaø phaùt trieån beàn vöõng”, Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 16. Minh Hueä (2006), “Baøi toaùn … “Ñoát ñuoác” xaây döïng thöông hieäu töø chaát löôïng nguoàn nhaân löïc”, Kinh teá Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông, 6(24), tr31. 17. Traàn Kieân (2007), “Loä dieän nhöõng göông maët môùi”, Ñaàu tö chöùng khoaùn, 28(396), tr26-27. 18. Phan Vaên Laõng (2006), “Teân mieàn Ngaân haøng – thöông hieäu caàn ñöôïc baûo veä vaø phaùt trieån”, Ngaân haøng, 10(19), tr20-23. 19. Phaïm Baûo Laâm (05/12/2006), “Chöông trình haønh ñoäng cuûa ngaønh ngaân haøng trong quaù trình gia nhaäp WTO”, Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 20. PGS. TS. Nguyeãn Vieát Laâm (2005), “Taïo ra giaù trò cho khaùch haøng – khôûi nguoàn cuûa quaù trình xaây döïng moät thöông hieäu maïnh cuûa doanh nghieäp”, Kinh teá vaø phaùt trieån, 5(95), tr17-21. 21. Hoaøng Thuûy Long (2005), “Xaây döïng, baûo veä thöông hieäu – vaán ñeà soáng coøn cuûa doanh nghieäp”, Taøi chính doanh nghòeâp, 12(12), tr22-23. 22. Hieáu Ngaân (12/5/2006), “Vai troø cuûa heä thoáng ngaân haøng trong 20 naêm ñoåi môùi ôû Vieät Nam”, Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 23. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam (2005), Baùo caùo thöôøng nieân naêm 2005. 24. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam (2006), Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng baùn leû taïi Vieät Nam. 25. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam (2006), Thò tröôøng dòch vuï Ngaân haøng baùn leû – cuoäc caïnh tranh quyeát ñònh töông lai cuûa caùc ngaân haøng. 26. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam, Thôøi baùo Ngaân haøng Xuaân Ñinh Hôïi 2007. 27. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam (14/3/2007), “Loä trình môû cöûa cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam trong cam keát gia nhaäp WTO”. 28. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam (29/4/2007), Phaùt trieån thò tröôøng ngaân haøng baùn leû: chaëng nöôùc ruùt – töï cöùu mình. 29. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam Chi nhaùnh Tp. Hoà Chí Minh (2007), Baùo caùo toång keát tình hình hoaït ñoäng ngaân haøng treân ñòa baøn Tp. Hoà Chí Minh naêm 2006 vaø nhieäm vuï hoaït ñoäng naêm 2007. 30. Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam (2003), Lòch söû 15 naêm xaây döïng vaø tröôûng thaønh, Nxb Vaên hoùa thoâng tin, Haø Noäi. 31. Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam (2007), Taøi lieäu hoäi nghò trieån khai nhieäm vuï kinh doanh naêm 2007. 32. TS. Phan Minh Ngoïc, Th. S. Phan Thuùy Nga (01/9/2006), “Taùc ñoäng cuûa vieäc gia nhaäp WTO ñoái vôùi ngaønh dòch vuï taøi chính Vieät Nam, Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 33. Th.S. Traàn Ngoïc Sôn (2005), “Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng marketing phaûi gaén vôùi xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu ngaân haøng”, 11(22), tr27-28. 34. Th. S. Traàn Ngoïc Sôn (2006), “Xu höôùng cuûa tieáp thò thöông hieäu vaø khaû naêng vaän duïng ñoái vôùi Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam”, Ngaân haøng, 8(16), tr35-37. 35. Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn (2006), Tìm thöông hieäu cho dòch vuï. 36. Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam (Kinh teá 2006 – 2007) 37. Thoâng taán xaõ Vieät Nam (28/4/2007), Thôøi cuûa ngaân haøng baùn leû. 38. Dieäu Thuùy (2006), “Vaên hoùa vaø thöông hieäu”, Doanh nghieäp vaø thöông hieäu, 4(4), tr20. 39. Thu Thuûy, Maïnh Linh, Minh Ñöùc (2005), Thaønh coâng nhôø thöông hieäu, Nxb Vaên hoùa Thoâng tin, Haø Noäi. 40. TS. Leâ Khaéc Trí (2005), “Caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam vôùi vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu”, Thò tröôøng taøi chính tieàn teä, 8(121), tr18-19. 41. TS. Leâ Khaéc Trí (30/8/2006), “Nhöõng vaán ñeà caáp baùch trong quaù trình hoäi nhaäp cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam”, Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 42. TS. Trònh Quoác Trung (2005), “Xaây döïng thöông hieäu cho caùc Ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam”, Coâng ngheä ngaân haøng, 5(4), tr37-42. 43. Ñaøo Vaên Tuù (2005), “Thöông hieäu vaø phaùt trieån thöông hieäu trong kinh doanh”, Thò tröôøng giaù caû, 6(129), tr31-33. 44. Ngoâ Vaên Tuaán (2006), “Ñònh höôùng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu ngaân haøng”, Coâng ngheä ngaân haøng, 11(13), tr45-47. 45. Leâ Xuaân Tuøng (2005), Xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu, Nxb Lao ñoäng – Xaõ hoäi, Haø Noäi. 46. TS. Kieàu Troïng Tuyeán (2006), Xaây döïng vaên hoùa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam ñeå phaùt trieån beàn vöõng vaø hoäi nhaäp quoác teá, Nxb Ñaïi hoïc Quoác gia, Haø Noäi. 47. PGS. TS. Nguyeãn Ñình Töï (11/12/2006), “Gia nhaäp WTO – nhöõng vaán ñeà ñaët ra”, Ngaân haøng Nhaø nöôùc. 48. VnEconomy (2006), Ba xu höôùng phaùt trieån cuûa dòch vuï ngaân haøng. PHUÏ LUÏC GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ THÖÔNG HIEÄU NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN VIEÄT NAM Trong giai ñoaïn hieän nay, hoaït ñoäng ngaân haøng treân theá giôùi noùi chung vaø ôû nöôùc ta noùi rieâng, ñeàu trong xu höôùng naâng cao khaû naêng caïnh tranh vaø hoäi nhaäp. Thöïc teá laø ngaân haøng naøo toå chöùc toát, coù hieäu quaû hoaït ñoäng tieáp thò thöông hieäu thì ngaøy caøng coù nhieàu khaùch haøng löïa choïn söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng ñoù. Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam trong thôøi gian qua ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng xaây döïng, quaûng baù thöông hieäu phaùt trieån maïnh vaø ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn. 1. Caùc hoaït ñoäng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu ñöôïc thöïc hieän 1.1. Veà thieát keá vaø söû duïng bieåu tröng (logo) Ngay töø khi thaønh laäp Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam, vieäc xaây döïng bieåu tröng (logo) ñaõ ñöôïc chuù yù. Maãu logo vôùi 9 haït luùa vaøng uoán cong theo hình ñaát nöôùc chöõ S treân neàn khung vuoâng hai maøu xanh laù caây vaø maøu naâu ñaát vôùi doøng chöõ vieàn hai caïnh: Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam vaø chöõ VBA (teân vieát taét töø cuïm töø tieáng Anh: Vietnam Bank for Agriculture) do OÂng Döông Hoàng Khaùnh, Phoù Vaên phoøng Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam (nay laø Tröôûng Ban Thoâng tin tuyeân truyeàn) thieát keá vaø ñaõ ñöôïc Ban laõnh ñaïo Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam xeùt duyeät vaøo thaùng 8 naêm 1990. Maãu logo naøy ñöôïc söû duïng töø naêm 1990 ñeán naêm 1996. Keå töø sau khi Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc ban haønh Quyeát ñònh soá 280/QÑ-NH5 ngaøy 15 thaùng 10 naêm 1996, thaønh laäp laïi vaø ñoåi teân Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam thaønh Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam, maãu logo môùi veà cô baûn vaãn giöõ nguyeân nhö maãu logo tröôùc ñoù nhöng doøng chöõ vieàn hai caïnh ñöôïc ñoåi thaønh: Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam, vaø chöõ VBA ñöôïc thay baèng chöõ VBARD (teân vieát taét töø cuïm töø tieáng Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development). Ngaøy 27/3/2003, taïi Thoâng baùo soá 35/HÑQT veà Nghò quyeát kyø hoïp laàn thöù XXIV do Chuû tòch HÑQt kyù ban haønh ñaõ coâng boá chính thöùc löïa choïn logo hieän vaãn ñang söû duïng laø bieåu tröng cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam trong nöôùc vaø quoác teá. Ñeå thoáng nhaát vieäc söû duïng thöông hieäu logo Agribank trong toaøn heä thoáng, ngaøy 26/6/2003, Toång Giaùm ñoác Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam ñaõ ban haønh vaên baûn soá 1959/NHNo-TTTTr höôùng daãn veà maãu bieåu tröng, logo Agribank, cuï theå nhö sau: - Maøu saéc: logo coù 4 maøu goàm maøu naâu ñaát, maøu xanh laù caây, maøu vaøng luùa vaø maøu traéng. - Hình aûnh logo: logo hình vuoâng coù veâ boán goùc chia laøm ba maûng baèng hai ñöôøng keû cheùo ñi leân töø traùi sang phaûi, giöõa logo coù hình chöõ S xeáp baèng 9 haït luùa vaøng doïc töø treân xuoáng döôùi. - Chöõ: chöõ tieáng Vieät “Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam” chaïy vieàn caïnh beân traùi vaø caïnh döôùi cuûa logo coù maøu xanh laù caây, chöõ tieáng Anh “VBARD” maøu traéng beân trong logo laø 5 chöõ caùi ñaàu cuûa teân tieáng Anh “Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development”. - YÙ nghóa: + Bieåu tröng logo hình vuoâng 4 maøu, trong ñoù: maøu xanh laù caây töôïng tröng cho caây, bieån trôøi vaø cuoäc soáng; maøu naâu ñaát töôïng tröng cho phuø sa; maøu traéng töôïng tröng cho nöôùc; maøu luùa vaøng chín haït töôïng tröng cho söï thònh vöôïng vaø phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, cuûa khaùch haøng vaø ngaân haøng. + Hình vuoâng cuûa bieåu tröng logo coøn moâ phoûng chieác baùnh tröng trong truyeàn thuyeát “Söï tích baùnh tröng baùnh daøy” thôøi Vua Huøng döïng nöôùc vaø hình chöõ S laø hình ñaát nöôùc Vieät Nam ngaøy nay. + Chöõ teân ñaày ñuû tieáng Vieät vieàn ngoaøi vaø chöõ teân vieát taét tieáng Anh beân trong xaùc ñònh roõ laø bieåu tröng logo thuoäc sôû höõu rieâng cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam. 1.2. Veà xaây döïng thöông hieäu baèng maøu Beân caïnh vieäc thieát keá logo, Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam cuõng ñaõ xaây döïng ñöôïc thöông hieäu baèng maøu, ñoù laø hai maøu cô baûn: xanh da trôøi vaø booùc ñoâ. Theo quy ñònh taïi Vaên baûn soá 2219/NHNo-TTTTr ngaøy 22/6/2004 cuûa Toång Giaùm ñoác Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam, bieåu tröng baèng maøu saéc vôùi tyû leä maøu nhö sau: - Tyû leä maøu xanh da trôøi: C:100, M:15, K:5. - Tyû leä maøu booùc ñoâ: C: 37, M:99, K:2. 1.3. Veà boä maùy toå chöùc thöïc hieän coâng taùc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu Tuy khoâng coù boä phaän chuyeân traùch veà thöông hieäu, nhöng töø naêm 1992, Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam ñaõ thaønh laäp Phoøng thoâng tin vaø tuyeân truyeàn taïi Truï sôû chính. Töø naêm 1999, Phoøng thoâng tin vaø tuyeân truyeàn ñaõ ñöôïc ñoåi teân thaønh Ban Thoâng tin tuyeân truyeàn. Töø thaùng 3 naêm 2004, Ban Thoâng tin tuyeân truyeàn ñöôïc ñoåi teân thaønh Ban Tieáp thò thoâng tin vaø tuyeân truyeàn. Töø thaùng 12 naêm 2004, Toå tieáp thò ñöôïc thaønh laäp taïi taát caû caùc ñôn vò thaønh vieân tröïc thuoäc Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam. Tuy nhieân, böôùc ñaàu, caùc Toå tieáp thò naøy chæ ñôn thuaàn laøm coâng taùc tieáp thò huy ñoäng voán vaø cho vay. 1.4. Veà ñaêng kyù baûo hoä thöông hieäu Ñeå ñöôïc baûo hoä thöông hieäu trong nöôùc vaø quoác teá, ngaøy 21/10/2003, Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam ñaõ noäp ñôn ñaêng kyù baûo hoä thöông hieäu taïi Cuïc Sôû höõu Trí tueä thuoäc Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä vaø ñaõ ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän nhaõn hieäu haøng hoùa soá 60123, keøm theo Quyeát ñònh soá A899/QÑ-ÑK ngaøy 31/01/2003, coâng nhaän thöông hieäu logo (nhaõn hieäu haøng hoùa) cuûa Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam (Agribank) ñöôïc baûo hoä toång theå, bao goàm: quyeàn sôû höõu trí tueä, ñoäc quyeàn söû duïng, quyeàn chuyeån giao quyeàn sôû höõu hoaëc chuyeån giao quyeàn söû duïng, quyeàn yeâu caàu caùc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xöû lyù ngöôøi vi phaïm, quyeàn söû duïng lieân tuïc trong voøng 10 naêm keå töø ngaøy noäp ñôn 21/10/2003 vaø quyeàn gia haïn trong voøng 6 thaùng tröôùc ngaøy Giaáy chöùng nhaän heát hieäu löïc. Nhö vaäy, thöông hieäu logo Agribank ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc chính thöùc coâng nhaän baûo hoä trong nöôùc vaø quoác teá. 1.5. Veà caùc hoaït ñoäng quaûng baù thöông hieäu Keå töø naêm 2003, nhaèm khoâng ngöøng naâng cao hình aûnh thöông hieäu, Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam baét ñaàu tham gia taøi trôï caùc chöông trình vaên hoùa theå thao quoác teá coù quy moâ lôùn. Thöông hieäu Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam böôùc ñaàu noåi tieáng vôùi caùc danh vò: “Nhaø cung caáp dòch vuï taøi chính ngaân haøng chính thöùc cuûa SEA GAMES 22”, “Nhaø taøi trôï chính thöùc veà taøi chính ngaân haøng cuûa ASEAN PARA GAMES 2”, “Nhaø ñoàng taøi trôï World Cup 2006, khu vöïc Chaâu AÙ – Baûng 7 taïi Vieät Nam”, “Nhaø taøi trôï kyø thi Olympic Vaät lyù Chaâu AÙ laàn thöù 5”, “Nhaø ñoàng taøi trôï Festival Hueá 2004”. Ñeán thaùng 11 naêm 2004, thöông hieäu Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam ñöôïc quaûng baù roäng raõi treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng trong vaø ngoaøi nöôùc gaây ñöôïc tieáng vang lôùn khi taøi trôï giaûi boùng ñaù quoác teá Agribank Cup vôùi caùc ñoäi boùng laø caùc ñoäi tuyeån quoác gia. Coù theå noùi, söï kieän naøy ñaõ gaây ñöôïc aán töôïng maïnh meõ, quaûng baù moät caùch heát söùc hieäu quaû thöông hieäu Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam. 1.6. Veà hoaït ñoäng xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp Trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu, vieäc thöïc hieän vaên hoùa doanh nghieäp coù yù nghóa heát söùc quan trong, quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng cuûa vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu. Nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù, Ban Laõnh ñaïo Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam ñaõ chæ ñaïo vieäc xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp vaø ñöôïc toång keát trong 10 chöõ “Trung thöïc, kyû cöông, saùng taïo, chaát löôïng, hieäu quaû”. Trung thöïc laø ñöùc tính ngay thaúng, thaät thaø cuûa moãi caùn boä, vieân chöùc luoân ñöôïc theå hieän trong taát caû caùc cuoäc giao dòch kinh doanh vaø trong caùch öùng xöû vôùi caùc ñoàng nghieäp khaùc. Trung thöïc laø theå hieän ñuùng nhö voán coù, ñuùng söï thaät, yeâu caàu moãi caùn boä, vieân chöùc, moãi ñôn vò phaûi chaáp haønh, tuaân thuû nhöõng luaät leä vaø quy ñònh, quy trình trong kinh doanh, keát quaû kinh doanh, tuaân thuû nhöõng cam keát vôùi khaùch haøng, ñoái taùc vaø coäng ñoàng xaõ hoäi, nhaát laø nhöõng cam keát trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Kyû cöông laø söï tuaân thuû quy cheá, pheùp taéc, leä tuïc taïo neân traät töï cuûa xaõ hoäi cuõng nhö giöõ vöõng kyû cöông pheùp nöôùc. Moãi caùn boä, vieân chöùc, moãi ñôn vò phaûi luoân luoân chaáp haønh chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, Phaùp luaät. Saùng taïo laø söï tö duy, haønh ñoäng ñeå laøm ra caùi môùi chöa ai laøm, tìm toøi laøm cho toát hôn maø khoâng bò goø boù. Noù theå hieän con ngöôøi coù ñaàu oùc saùng taïo. Noù khôi daäy, thuùc ñaåy tính tích cöïc cuûa moãi con ngöôøi trong lao ñoäng haêng say, queân mình, saùng taïo toät baäc nhöõng yù töôûng, giaûi phaùp môùi vì thaønh coâng cuûa Ngaân haøng treân taát caû caùc lónh vöïc. Chaát löôïng laø caùi laøm neân phaåm chaát, giaù trò cuûa con ngöôøi, söï vaät; laø caùi taïo neân baûn chaát söï vaät, laøm cho söï vaät naøy khaùc vôùi söï vaät kia. Chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng phuï thuoäc tröôùc heát vaøo phaåm chaát, giaù trò cuûa ngöôøi caùn boä, vieân chöùc, vaøo trình ñoä coâng ngheä. Phaåm chaát, giaù trò cuûa moãi ngöôøi caùn boä, vieân chöùc ñöôïc ño bôûi phaåm chaát ñaïo ñöùc, ngheà nghieäp, söï trung thaønh, trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï, am hieåu phaùp luaät, xaõ hoäi; lao ñoäng coù naêng suaát, taïo ra saûn phaåm tieän ích ngaân haøng ñaït tieâu chuaån chaát löôïng vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Hieäu quaû laø keát quaû ñích thöïc, laø keát quaû mong muoán, caùi sinh ra keát quaû maø con ngöôøi chôø ñôïi vaø höôùng tôùi. Hieäu quaû kinh doanh cuûa Ngaân haøng khoâng chæ vì muïc tieâu lôïi nhuaän maø coøn ñöôïc ñaùnh giaù ôû keát quaû phuïc vuï söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ñaát nöôùc. 1.7. Veà trieát lyù kinh doanh Song song vôùi vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän vaên hoùa doanh nghieäp, Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam cuõng thöïc hieän trieát lyù kinh doanh vaø ñöôïc söû duïng thoáng nhaát trong toaøn heä thoáng: + Tieáng Vieät: “Agribank mang phoàn thònh ñeán vôùi khaùch haøng” + Tieáng Anh: “Agribank for the Prosperrity of our Customer” Phoàn thònh coù nghóa laø söï doài daøo, sung tuùc vaø ñang phaùt trieån toát ñeïp. Moãi caùn boä, nhaân vieân Ngaân haøng mang ñeán cho khaùch haøng söï phoàn thònh seõ mang laïi cho chính mình söï phoàn thònh treân con ñöôøng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Ñeå mang phoàn thònh ñeán vôùi khaùch haøng, baûn thaân Ngaân haøng phaûi phoàn thònh ôû möùc cao hôn, cuï theå nhö sau: - Tröôùc heát, Ngaân haøng phaûi tích cöïc tìm kieám lôïi nhuaän, vaø chæ coù lôïi nhuaän thì môùi ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån beàn vöõng, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, baûo ñaûm quyeàn lôïi hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng. - Thöù hai, trong tieán trình hoäi nhaäp quoác teá, Ngaân haøng phaûi coù ñaày ñuû vaø baûo ñaûm chaát löôïng caùc saûn phaåm, dòch vuï tieän ích nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng, xaõ hoäi. - Thöù ba, moãi ñôn vò thaønh vieân cuõng nhö toaøn heä thoáng phaûi coù nguoàn voán doài daøo, baûo ñaûm ñaùp öùng yeâu caàu ñaàu tö tín duïng hôïp lyù, chaát löôïng, hieäu quaû, an toaøn; taäp trung vaø coi troïng thò tröôøng taøi chính trong noâng nghieäp, noâng thoân, tieáp tuïc giöõ vai troø chuû ñaïo, chuû löïc trong thò tröôøng naøy. - Thöù tö, baûo ñaûm phaùt trieån nguoàn löïc taøi chính, coâng ngheä vaø nhaân löïc theo höôùng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. - Thöù naêm, mang phoàn thònh ñeán vôùi khaùch haøng cuõng laø mang phoàn thònh ñeán cho Ngaân haøng, bôûi leõ khaùch haøng laø baïn haøng caàn ñöôïc quan taâm chaêm soùc, tìm hieåu ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa hoï. Khi khaùch haøng kinh doanh phaùt ñaït seõ mang laïi nguoàn lôïi taøi chính, uy tín cho Ngaân haøng. - Thöù saùu, laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc, Ngaân haøng phaûi chaáp haønh ñaày ñuû nhöõng chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, Phaùp luaät quy ñònh. Nhôø nhöõng chuû tröông, chính saùch maø Ngaân haøng môùi coù cô sôû ñeå phaùt trieån kinh doanh. Ngaân haøng luoân höôùng veà phía tröôùc, khoâng chæ vì muïc tieâu lôïi nhuaän cuûa moät doanh nghieäp nhaø nöôùc haïng ñaëc bieät, chaêm lo ñeán lôïi ích chính ñaùng, hôïp phaùp cuûa ngöôøi lao ñoäng treân tinh thaàn ñoaøn keát, ñoàng thuaän, maø coøn ñoùng goùp tích cöïc, hieäu quaû vaøo söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ñaát nöôùc, giöõ vai troø chuû ñaïo, chuû löïc trong thò tröôøng taøi chính noâng thoân. 1.8. Caùc hoaït ñoäng khaùc Beân caïnh caùc hoaït ñoäng quaûng baù thöông hieäu thoâng qua vieäc tham gia taøi trôï caùc hoaït ñoäng vaên hoùa theå thao, quaûng caùo treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam coøn toå chöùc ñaøo taïo nhaèm naâng cao nhaän thöùc vaø kieán thöùc cho ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân veà Marketing ngaân haøng. 2. Nhöõng maët tích cöïc, haïn cheá vaø nguyeân nhaân toàn taïi trong vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu cuûa Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam 2.1. Nhöõng maët tích cöïc Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam ñaõ xaây döïng ñöôïc thöông hieäu vôùi ñaëc tröng rieâng veà maøu saéc, veà logo, veà trieát lyù kinh doanh. Hoaït ñoäng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu cuûa Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam trong thôøi gian qua ñaõ coù böôùc phaùt trieån maïnh, ñaït ñöôïc moät soá thaønh töïu nhaát ñònh nhö: tröïc tieáp naâng cao coù hieäu quaû roõ reät veà thöông hieäu Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam trong nöôùc vaø quoác teá, ñaõ taïo ñöôïc moät soá ñieåm nhaán quan troïng coù tính quyeát ñònh ñöa thöông hieäu Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam lan toûa saâu roäng trong caùc taàng lôùp daân cö thoâng qua vieäc taøi trôï caùc hoaït ñoäng vaên hoùa theå thao, caùc söï kieän trong caùc lónh vöïc kinh teá, xaõ hoäi… 2.2. Nhöõng maët haïn cheá Maëc duø hoaït ñoäng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu cuûa Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khích leä, song vaãn coøn nhöõng haïn cheá nhaát ñònh. Moät trong nhöõng haïn cheá lôùn nhaát ñoù laø vieäc thieáu kieán thöùc thöông hieäu cuûa ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân. Phaàn lôùn caùn boä nhaân vieân cho raèng hoaït ñoäng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu chæ ñôn giaûn laø quaûng caùo hình aûnh vaø caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng maø chöa nhaän thöùc ñöôïc phaûi laø toaøn boä caùc maët hoaït ñoäng coù lieân quan. Ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu coøn thieáu veà soá löôïng, coâng vieäc coøn mang tính kieâm nhieäm vaø chæ môùi döøng laïi ôû caùc hoaït ñoäng tieáp thò huy ñoäng voán vaø cho vay laø chuû yeáu. Moät haïn cheá khaùc nöõa ñoù laø teân goïi. Vôùi teân goïi “Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam” laøm cho khoâng ít khaùch haøng cho raèng ngaân haøng chæ chuyeân hoaït ñoäng trong lónh vöïc noâng nghieäp, noâng thoân, vaø ñieàu naøy laøm haïn cheá raát nhieàu ñeán vieäc môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh vaø ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï. Cuõng lieân quan ñeán teân goïi, töø vieát taét “Agribank” ñaõ khoâng phaûn aùnh heát yù nghóa cuûa teân goïi ñaày ñuû maø deã ñöôïc lieân töôûng ñeán “Vietnam Bank for Agriculture” hôn laø “Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development”. Nhöõng haïn cheá naøy ñang laø trôû ngaïi trong vieäc phaùt trieån thöông hieäu cuûa Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam. Vieäc söû duïng teân thöông hieäu “Agribank” vaø logo chöa nhieàu, thieáu thoáng nhaát treân caùc vaên baûn, aán chæ, caùc tôø rôi quaûng caùo, danh thieáp cuûa nhaân vieân, treân caùc baûng hieäu cuûa caùc chi nhaùnh... Vieäc xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc, phaàn lôùn chæ döøng laïi ôû tính hình thöùc, chöa taïo ñöôïc neùt ñaëc tröng rieâng nhö ñaõ ñeà ra, ñoù laø “Trung thöïc, kyû cöông, saùng taïo, chaát löôïng, hieäu quaû”. Ñieàu naøy laøm haïn cheá raát lôùn trong vieäc taïo döïng hình aûnh trong taâm trí khaùch haøng. Maëc duø thöông hieäu Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam ñaõ gaây ñöôïc aán töôïng maïnh ôû trong nöôùc nhöng treân tröôøng quoác teá thì raát môø nhaït. Hieän nay, Ngaân haøng No & PTNT Vieät Nam môùi chæ coù moät vaên phoøng ñaïi dieän ôû nöôùc ngoaøi taïi Campuchia, coù quan heä ñaïi lyù vôùi 892 ngaân haøng nöôùc ngoaøi, toå chöùc taøi chính taïi 112 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå nhöng muïc tieâu chuû yeáu laø phuïc vuï hoaït ñoäng thanh toaùn quoác teá chöù khoâng nhaèm muïc ñích môû roäng tín duïng vaø ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi. 2.3. Nguyeân nhaân toàn taïi Nguyeân nhaân saâu xa ñoù laø do hoaøn caûnh lòch söû ra ñôøi laø moät ngaân haøng chuyeân doanh hoaït ñoäng trong lónh vöïc noâng nghieäp, noâng thoân. Traûi qua moät thôøi kyø daøi hoaït ñoäng mang tính chính saùch laø chuû yeáu ñaõ laøm maát haún tính chuû ñoäng trong kinh doanh cuûa moät ngaân haøng thöông maïi. Ban laõnh ñaïo Ngaân haøng gaàn nhö chæ quan taâm ñeán vieäc hoaøn thaønh caùc chæ tieâu keá hoaïch lieân quan ñeán vieäc phaùt trieån noâng nghieäp, noâng thoân ñöôïc Nhaø nöôùc giao, vaø vaên hoùa ñoù ñaõ aên saâu vaøo coäi reã cuûa caû moät heä thoáng maø khoâng phaûi deã thay ñoåi moät sôùm moät chieàu. Keát quaû laø Ngaân haøng hoaït ñoäng ñuùng nhö teân goïi cuûa noù maø khoâng coù baát kyø chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï naøo khaùc ngoaøi hoaït ñoäng cho vay. Lieân quan ñeán hoaït ñoäng cho vay, Ngaân haøng Noâng nghieäp ñaûm baûo phaân boá taøi chính cho caùc khu vöïc noâng nghieäp, noâng thoân, vuøng saâu, vuøng xa, mieàn nuùi, haûi ñaûo vaø caùc khu vöïc caàn coù söï öu ñaõi khaùc maø caùc ngaân haøng khaùc khoâng muoán ñaàu tö vaøo. Maëc duø hình thöùc naøy laïi khaéc phuïc ñöôïc nhöõng khuyeát taät cuûa thò tröôøng taøi chính vaø ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi, nhöng haäu quaû ñeå laïi trong thôøi gian daøi luoân hoaït ñoäng yeáu keùm maø bieåu hieän nhaát laø tình traïng nôï quaù haïn choàng chaát. Ngaân haøng thöôøng phaûi ñoái maët vôùi vaán ñeà vaên hoùa chaây yø trong vay nôï. Ngöôøi ta cöù nghó raèng caùc khoaûn cho vay töø Ngaân haøng Noâng nghieäp laø khoaûn tieàn cuûa Nhaø nöôùc hoã trôï khu vöïc noâng nghieäp, noâng thoân hoaëc ñoù laø “cuûa coâng cuûa Nhaø nöôùc” vaø vì vaäy, vay ñöôïc laø cöù vay maø khoâng nghó ñeán vieäc traû nôï. Quyeát ñònh cuûa Ngaân haøng thöôøng bò chi phoái bôûi yeáu toá chính trò. Ñaây laø moät trong nhöõng khoù khaên cuûa Ngaân haøng trong vieäc cho vay theo laõi suaát thò tröôøng vaø thöïc hieän cheá ñoä ñaûm baûo nôï vay baèng taøi saûn theá chaáp, caàm coá. Haàu heát caùc khoaûn cho vay cuûa Ngaân haøng nhaèm muïc ñích hoã trôï neân khoâng coù taøi saûn theá chaáp, caàm coá nhöng laïi vôùi laõi suaát öu ñaõi. Vaán ñeà thoâng tin trong heä thoáng Ngaân haøng thöôøng chaäm chaïp, khoâng hieäu quaû. Quyeát ñònh kinh doanh thöôøng phaûi nhanh nhaïy treân cô sôû coù thoâng tin kòp thôøi. Trong khi ñoù, vôùi heä thoáng roäng lôùn, cheá ñoä thoâng tin yeáu, hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng thaáp keùm laø chaéc chaén. Böôùc vaøo thôøi kyø hoäi nhaäp, vieäc chuyeån ñoåi cô cheá hoaït ñoäng cuûa heä thoáng Ngaân haøng töø moät caáp sang hai caáp ñaõ taùch daàn chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ra khoûi chöùc naêng kinh doanh tieàn teä, tín duïng, cho neân Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam töông ñoái ñoäc laäp hôn, töï chuû hôn trong hoaït ñoäng kinh doanh. Tuy nhieân, hoaït ñoäng trong lónh vöïc noâng nghieäp trong moät thôøi gian daøi ñaõ taïo söùc ì raát lôùn trong toaøn boä ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo, nhaân vieân cuûa caû heä thoáng, vaø hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp chæ thöïc söï soâi ñoäng trong nhöõng naêm gaàn ñaây khi nöôùc ta hoäi nhaäp saâu roäng vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Saûn phaåm, dòch vuï cuûa Ngaân haøng ngaøy caøng ña daïng, phong phuù hôn, höôùng ñeán khaùch haøng, song vaãn thieáu moät taàm nhìn xa vaø chieán löôïc trong vieäc phaùt trieån caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi, chuyeân nghieäp vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu khaùch haøng ôû möùc toái ña. Ñaây laø cô sôû vöõng chaéc cho vieäc xaây döïng, quaûng baù vaø phaùt trieån beàn vöõng thöông hieäu Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam. Baûn thaân ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo coøn thieáu kieán thöùc veà xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu, chöa quan taâm ñuùng möùc ñeán vieäc ñaøo taïo kieán thöùc thöông hieäu cho caùn boä nhaân vieân, chöa thaønh laäp ñöôïc boä phaän chuyeân traùch veà thöông hieäu, chöa ñaùnh giaù ñuùng vai troø vaø taàm quan troïng cuûa thöông hieäu ñoái vôùi söï nghieäp phaùt trieån cuûa Ngaân haøng. Hoaït ñoäng xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu thieáu ñoàng boä, chuû yeáu do yù chí chuû quan, thieáu söï tham khaûo yù kieán cuûa nhöõng chuyeân gia, nhöõng coâng ty chuyeân hoaït ñoäng veà xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf46860.pdf
Tài liệu liên quan