Những khó khăn trong hoạt đồn phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Việt Nam hiện nay

về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí cho công tác phố biến, giáo dục pháp luật Cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí cho công tác PBGDPL có tác động rắt lớn đến chất lượng và hiệu quả của công tác PBGDPL cho ngư dân biền. PBGĐPL đạt hiệu quả cao phải đi kèm với các hình thức cũng như phương thức nhất định. Mồi phương thức PBGDPL tới ngư dân biên luôn đòi hỏi phải có các công cụ hồ trợ nhất định. Giả sử các báo cáo viên sử dụng hình thức PBGDPL là thuyết trình thì đi kèm với đó phải có phòng học, hội trường hay trang bị sách, báo, tài liệu, tuyên truyền ngoài biển thì phải có loa đài công suất lớn, tuyên truyền qua radio thì phải có tín hiệu, sóng ồn định. Ngoài ra, để thực hiện các hoạt động PBGDPL cho ngư dân biển cũng cằn đến một đội ngũ nhất định là các báo cáo viên, tuyên truyên viên,. kinh phí đê đào tạo và chi trả cho công việc của các chủ thê thực hiện cũng là vân đê đáng quan tâm. Điêu này đòi hỏi một nguôn kinh phí nhất định và phù hợp thì mới có thê làm tốt công tác PBGDPL cho ngư dân biên, đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Vì vậy, để huy động kinh phí cho các hoạt động này, ngoài kinh phí của Nhà nước, các chủ thể PBGDPL cho ngư dân biên cằn quan tâm đến các nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động được các tố chức từ thiện, các doanh nghiệp và toàn thế xà hội tham gia vào công tác PBGDPL, việc xây dựng kinh phí phải mang tính chất dài hơi, liên tục, đáp ứng được các chương trình kế hoạch đề ra.

pdf10 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những khó khăn trong hoạt đồn phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhung_kho_khan_trong_hoat_don_pho_bien_giao_duc_phap_luat_ch.pdf
Tài liệu liên quan