Tài liệu Tạo dáng sản phẩm

Bạn có thế chuyến giao quyền sứ dụng kiều dáng công nghiệp cúa mình được không? Kiéu dáng công nghiệp được chuyến giao quyền sứ dụng khi chú sớ hữu kiếu dáng (người chuyến giao) cho phép ngưòi khác (người nhận chuyến giao) sứ dụng kiểu dáng vì bất cứ mục đích nào theo thoá thuận giữa hai bên. Trong những trường hợp này, thường hai bên sẽ ký một họp đồng chuyến giao quyền sứ dụng (hợp đồng li-xăng) trong đó nêu rõ các điều kiện và phạm vi cúa thoả thuận. Hợp đồng li-xăng thường có các điều khoán giới hạn các quốc gia noi người nhận chuyến giao có thế sứ dụng kiếu dáng, thời hạn chuyến giao và loại sản phám có thế sứ dụng kiểu dáng. Đế chuyến giao quyền sử dụng kiếu dáng ó nưóc ngoài, trưóc hết kiểu dáng cúa bạn phẳi được báo hô, hoặc đầ nộp đon xin báo hộ, tại các nước liên quan. Cho phép người khác sứ dụng các kiếu dáng công nghiệp cúa mình thông qua một họp đồng li-xăng sẽ đem lại cho công việc kinh doanh cúa bạn thêm doanh thu và là một cách phổ biến mà các công ty thường dùng đế khai thác độc quyền các kiếu dáng đã được đăng ký cứa họ. Thoắ thuận về việc cấp li-xăng đối với kiếu dáng công nghiệp thường nằm trong một họp đồng li- xăng tống quát hon bao gồm tất cá các khía cạnh cúa sắn phấm (chứ không chí bao gồm các yếu tố trực quan).

pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Tạo dáng sản phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai_lieu_tao_dang_san_pham.pdf
Tài liệu liên quan