Tất cả về Điện tâm đồ

D1: điện cực âm ở cổ tay phải, điện cực dương ở cổ tay trái. Điện cực ở cổ tay là để dễ buộc còn thực chất nó phản ánh điện thế ở vai phải và trái do đó trục chuyển đạo là đường thẳng nối vai phải sang vai trái. Khi điện cực tay trái dương tính tương đối thì máy điện tim ghi một làn sóng dương, còn khi điện cực tay phải dương tương đối thì máy sẽ ghi một làn sóng âm. Khoảng PQ: là thời gian dẫn truyền nhĩ thất tính từ khởi điểm sóng P tới thời điểm của sóng Q ( hoặc đầu sóng R trong trường hợp không có sóng Q ). PQ bình thường khi thời gian 0,12 - 0,20s và đẳng điện. Nhịp xoang: Đại cương: Nút xoang giữ vai trò chủ nhịp vì nó có tốc độ hình thành xung động nhanh nhất so với những trung tâm khác, trung bình khoảng 70 lần/phút. Càng xa về phía mỏm tim tần số phát xung động càng kém đi. Việc xác định nút xoang có hoạt động không rất quan trọng vì nếu không có nhịp xoang có thể là một triệu chứng cơ năng hay thực thể. Ngoại tâm thu: Ngoại tâm thu là một nhát bóp gây ra bởi 1 xung động phát ra đột xuất và sớm hơn bình thường từ một ổ nào đó của cơ tim bị kích thích. Phân loại gồm 2 loại đó là ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm thu thất. Đặc điểm của ngoại tâm thu: đến sớm, gây biến đổi nhịp cơ sở, khoảng ghép: là khoảng cách từ nhát bóp đứng liền trước ngoại tâm thu tới ngoại tâm thu. Phó tâm thu gồm 2 loại đó là Phó tâm thu nhĩ và Phó tâm thu thất. Đặc điểm của Phó tâm thu: khoảng cách giữa 2 nhát Phó tâm thu bao giờ cũng bằng hay bằng bội số của một khoảng cơ sở. Tần số của một phó tâm thu có thể chậm hơn tần số xoang cơ bản trong khi đó tần số một loạt ngoại tâm thu thì bao giờ cũng nhanh hơn. Rung nhĩ - Cuồng nhĩ - Cuồng động nhĩ: Rung nhĩ là một loại loạn nhịp rất nhanh do nhiều ổ phát xung nằm ở cơ nhĩ cho các thớ cơ nhĩ rung lên chứ không còn co bóp do nút xoang chỉ huy. Trong cơn rung nhĩ các xung động truyền xuống thất không đều do có block nhĩ thất chức năng. Block nhĩ thất (AV block) là tình trạng có một tổn thương ở nút nhĩ thất hoặc bó his làm chậm trể hay tắc nghẽn hoàn toàn sự dẫn truyền xung động từ nhĩ xuống thất. Phân loại: Block AV cấp 1; Block AV cấp 2; Block AV cấp 3. Phần II: Tăng gánh nhĩ và thất. Tăng gánh nhĩ còn gọi là dày nhĩ, đó là tình trạng máu ứ nhiều ở tâm nhĩ làm cơ nhĩ phải tăng co bóp do đó thành của nó dày và giãn ra. Dẫn truyền nhanh: Hội chứng Wolff - Parkinson - White ( W-P-W). Cơ chế: Do tồn tại bó Kent. ECG: PQ ngắn Nhồi máu cơ tim: Vùng cơ tim bị nhồi máu thường có 3 vùng với các mức độ tổn thương khác nhau gồm: Vùng giữa bị hoại tử, thể hiện bằng sóng Q bệnh lý; Vùng tiếp theo là vùng bị tổn thương: thể hiện bằng đoạn ST chênh; Vùng ngoài cùng là vùng thiếu máu: thể hiện bằng sóng T bệnh lý. Rối loạn điện giải: 1. Giảm kali máu: ST chênh xuống dần, T thấp hoặc dẹt; Biên độ sóng U cao lên so với sóng T. 2. Tăng kali máu: QT ngắn lại với T hẹp đáy cao nhọn; Biến dạng QRS do dẫn truyền khó khăn; P rộng và thấp, PQ kéo dài thêm do tăng cao hơn.

pdf16 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 3753 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tất cả về Điện tâm đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®iÖn t©m ®å (ECG-Electrocardiography) Biªn so¹n: Bs NguyÔn Quang Toμn Kho¸ DHY34 – Häc viÖn Qu©n Y 12 chuyÓn ®¹o chuÈn (The Standar 12 Lead) Gåm: - 3 chuyÓn ®¹o mÉu: D1, D2, D3 - 3 chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi t¨ng c−êng: aVR, aVL, aVF - 6 chuyÓn ®¹o tr−íc tim: V1, V2, V3, V4, V5, V6 C¸c chuyÓn ®¹o mÉu - D1: ®iÖn cùc ©m ë cæ tay ph¶i, ®iÖn cùc d−¬ng ë cæ tay tr¸i. §iÖn cùc ë cæ tay lμ ®Ó dÔ buéc cßn thùc chÊt nã ph¶n ¸nh ®iÖn thÕ ë vai ph¶i vμ tr¸i do ®ã trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng th¼ng nèi vai ph¶i sang vai tr¸i. Khi ®iÖc cùc tay tr¸i d−¬ng tÝnh t−¬ng ®èi th× m¸y ®iÖn tim ghi mét lμn sãng d−¬ng, cßn khi ®iÖc cùc tay ph¶i d−¬ng t−¬ng ®èi th× m¸y sÏ ghi mét lμn sãng ©m. Víi ®iÒu kiÖn nh− thÕ gäi chiÒu d−¬ng cña trôc chuyÓn ®¹o lμ chiÒu tõ vai ph¶i sang vai tr¸i - D2: ®iÖn cùc ©m ë cæ tay ph¶i, ®iÖn cùc d−¬ng ®Æt ë cæ ch©n tr¸i. Trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng tõ vai ph¶i(hay tay ph¶i: RA) xuèng gèc ch©n tr¸i(LL: left leg) vμ chiÒu d−¬ng lμ chiÒu tõ R tíi F - D3: ®iÖn cùc ©m ë tay tr¸i, ®iÖn cùc d−¬ng ë ch©n tr¸i. Trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng th¼ng nèi tõ vai tr¸i(hay tay tr¸i: LA) tíi ch©n ph¶i(RL:right leg) S¬ ®å 3 chuyÓn ®¹o mÉu vμ 3 chuyÓn ®¹o chi t¨ng c−êng C¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi • ThÕ nμo lμ chuyÓn ®¹o ®¬n cùc? C¸c chuyÓn ®¹o mÉu ®Òu cã 2 ®iÖn cùc, khi muèn nghiªn cøu t¹i 1 ®iÓm th× ng−êi ta nèi ®iÖn cùc ®ã(®iÖn cùc ©m) ra 1 cùc trung t©m cã ®iÖn thÕ = 0(t©m cña m¹ng ®iÖn h×nh sao). Cßn c¸c ®iÖn cùc cßn l¹i (®iÖn cùc d−¬ng) ®Æt lªn vÞ trÝ cÇn th¨m dß • §iÖn cùc d−¬ng nÕu ®Æt ë cæ tay ph¶i ®−îc chuyÓn ®¹o VR(Voltage Right-®iÖn thÕ tay ph¶i), ë cæ tay tr¸i ®−îc VL, ë cæ ch©n tr¸i ®−îc VF(F:foot) • T¨ng c−êng: c¾t bá c¸nh sao nèi víi chi cã ®Æt ®iÖn cùc th¨m dß lμm t¨ng biªn ®é c¸c sãng 1,5 lÇn mμ vÉn gi÷ nguyªn h×nh d¹ng sãng=> gäi lμ c¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi t¨ng thªm ký hiÖu aVL, aVR, aVF (a=augmented= t¨ng thªm) • C¸c chuyÓn ®¹o D1, D2, D3, aVL, aVR, aVF gäi lμ c¸c chuyÓn ®¹o ngo¹i biªn v× ®Òu cã ®iÖn cùc th¨m dß ®Æt ë c¸c chi. Chóng gióp th¨m dß rèi lo¹n dßng ®iÖn tim ë bèn phÝa xung quanh mÆt ph¼ng ch¾n(frontal planel) C¸c chuyÓn ®¹o tr−íc tim C¸ch m¾c: Nã lμ c¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc mμ cã mét ®iÖn cùc trung tÝnh nèi vμo cùc trung t©m vμ mét ®iÖn cùc th¨m dß ®−îc ®Æt lÇn l−ît trªn 6 ®iÓm ë vïng tr−íc tim Gåm: - V1: khoang LS 4 c¹nh bê øc ph¶i - V2: Khoang LS 4 c¹nh bê øc tr¸i - V3: Giao ®−êng nèi V2 v μ V4 - V4: Giao ®−êng däc ®i qua ®iÓm gi÷a x−¬ng ®ßn tr¸i vμ ®−êng ngang ®i qua mám tim - V5: giao ®iÓm cña ®−êng n¸ch tr−íc víi ®−êng ngang ®i qua V4 - V6: Giao ®iÓm cña ®−êng n¸ch gi÷a víi ®−êng ngang ®i qua V4, V5 Ngoμi ra: - V7: ë LS V trªn ®−êng n¸ch sau - V8: gi÷a ®−êng x−¬ng vai - V9: c¹nh ®−êng liªn gai sèng tr¸i * C¸c chuyÓn ®¹o kh¸c: • V3R, V4R, V5R, V6R: C¸c ®iÖn cùc lÇn l−ît ë LS V trªn ®−êng gi÷a ®ßn ph¶i, LS VI trªn ®−êng n¸ch tr−íc ph¶i, LS VII trªn ®−êng n¸ch gi÷a ph¶i • ChuyÓn ®¹o thùc qu¶n: ®iÖn cùc ®−îc nuèt vμo thùc qu¶n vμ ghi ®iÖn tim ë nhiÒu vÞ trÝ cao thÊp kh¸c nhau. Dïng ®Ó ph¸t hiÖn sãng P ë nh÷ng tr−êng hîp mμ c¸c chuyÓn ®¹o th«ng dông kh«ng thÊy P hoÆc ®Ó chÈn ®o¸n NMCT thμnh sau • ChuyÓn ®¹o trong buång tim: ®iÖn cùc ®−îc ghÐp vμo ®Çu 1 èng th«ng dß tim vμ ®−a qua m¹ch m¸u vμo trong tÊt c¶ c¸c buång tim dïng ®Ó ph¸t hiÖn P • §iÖn ®å His: ®iÖn cùc ®−îc ®Æt s¸t vïng th©n bã His ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ nghÏn nhÜ thÊt vμ chÈn ®o¸n nhÞp nhanh thÊt C¸c vect¬ tõ 1 ®Õn 7 chØ ra sù khö cùc cña c¸c thμnh tim vμ v¸ch liªn thÊt §iÖn t©m ®å b×nh th−êng §iÖn t©m ®å b×nh th−êng 1. Sãng P 1.1 B×nh th−êng: Lμ sãng khö cùc 2 nhÜ, tÇy ®Çu, kh«ng nhän vμ kh«ng cã b−íu. NhÜ tr¸i kÕt thóc khö cùc sau nhÜ ph¶i kho¶ng 0.01- 0,03 s . §o sãng P ë DII cã kÝch th−íc lín nhÊt •Thêi gian <0,12s •Biªn ®é <2,5 mm •D−¬ng ë DI, DII, aVL, aVF, V3, V4, V5, V6 •Âm ë aVR •Thay ®æi ë D3 aVL V1 V2 Sãng P bÖnh lý * NÕu P ©m ë D1, aVL, V5, V6: ®¶o ng−îc phñ t¹ng Sãng P bÖnh lý * P cao > 2,5mm vμ nhän: dμy nhÜ ph¶i Sãng P bÖnh lý * P réng > 0,12s: dμy nhÜ tr¸i Sãng P bÖnh lý * P ©m trªn c¸c chuyÓn ®¹o mμ b×nh th−êng nã d−¬ng(D2, D3, aVF) vμ d−¬ng trªn aVR(b×nh th−êng nã ©m): nhÞp bé nèi Sãng P bÖnh lý * NÕu P võa réng vμ võa cao: kh¶ n¨ng dμy 2 nhÜ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfdientamdophan1.pdf
 • pdfdientamdophan10.pdf
 • pdfdientamdophan11.pdf
 • pdfdientamdophan12.pdf
 • pdfdientamdophan2.pdf
 • pdfdientamdophan3.pdf
 • pdfdientamdophan4.pdf
 • pdfdientamdophan5.pdf
 • pdfdientamdophan6.pdf
 • pdfdientamdophan7.pdf
 • pdfdientamdophan8.pdf
 • pdfdientamdophan9.pdf
Tài liệu liên quan