Thiết kế chung cư Bắc Mỹ An

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ . Đất nước đang ngày một phát triển nhanh chóng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng .Trong những năm gần đây , với chính sách đổi mới mở cửa của Nhà nước ,nền kinh tế nước ta có sự phát triển vững chắc đem lại những thành công rực rỡ trên các lĩnh vực , đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Thành phố Đà Nẵng là trung tâm Kinh tế - Chính trị -Văn hóa- Xã hội lớn cúa miền trung và nước ta, thành phố đang ngày càng phát triển lớn mạnh về mọi mặt để xứng đáng là thành phố loại một .Bên cạnh những thành tựu đạt được thì đã nảy sinh nhiều vấn đề nan giải như giao thông môi trường , dân số .mà trong đó mật độ dân số ngày càng tăng (do sự gia tăng cơ giới)là một trong những vấn đề đó .Cũng như những Thành Phố lớn khác trên Thế Giới , nhà ở - là một vấn đề đặc biệt quan trọng mang tính cấp thiết nhằm giải quyết nhu cầu ở cho nhân dân. Đồng thời tiết kiệm được đất xây dựng đô thị , giải quyết mâu thuẩn chủ yếu là ngoài việc mổ rộng thích đáng ranh giới đô thị thì còn phải suy nghĩ đến việc trên một diện tích đất có hạn cần phải xây dưụng dược nhiều nhà hơn một cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân. Và đối với thành phố đây là loại nhà kinh tế nhất có khả năng đáp ứng khả năng chi trả của đại đa số người dân thành phố,đặc biệt thích hợp với người có thu nhập thấp.Đây là loại nhà “xã hội”Mãng nhà ở mà nhà nước luôn quan tâm , khuyến khích và hổ trợ để giải quyết sớm nạn khủng hoảng khan hiếm về nhà ở của các đô thị lain.Đồng thời để phát triển theo qui hoạch chung một cách hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc truyền thống .Thành phố đang đầu tư mở rộng , hình thành các khu đô thị mới nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của người dân .Vì vậy , việc quyết định đầu tư xây dựng “ Chung cư Bắc Mỹ An“ là không nằm ngoài những mục đích trên . 1.2 NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ. Đầu tư xây dựng mới hoàn toàn chung cư trong dự án qui hoạch xây dựng khu chung cư cao cấp .Chức năng sử dụng của công trình là dạng căn hộ ở dưới hình thức cho thuê hoặc bán .

doc8 trang | Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế chung cư Bắc Mỹ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÅÌI GIÅÏI THIÃÛU GIÅÏI THIÃÛU ÂÃÖ TAÌI TÄÚT NGHIÃÛP . Trong thåìi gian 4.5 nàm hoüc táûp vaì nghiãn cæïu taûi træåìng Âaûi Hoüc Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM em âaî tiãúp nháûn âæåüc nhiãöu kiãún thæïc quan troüng trãn caïc lénh væûc. Âæåüc sæû giuïp âåî vaì táûn tçnh truyãön âaût kiãún thæïc cuía caïc tháöy - cä giaïo, cäüng våïi sæû näø læûc pháún âáúu hoüc táûp cuía baín thán. Em âaî têch luîy cho mçnh được kiãún thæïc âãø coï thãø tham gia vaìo âäüi nguî nhæîng ngæåìi laìm cäng taïc xáy dæûng. Âãø chuáøn bë cho viãûc kãút thuïc khoïa hoüc cuîng nhæ täøng kãút nhæîng kiãún thæïc âaî âæåüc hoüc trong thåìi gian qua , em âaî âæåüc nháûn thæûc hiãûn âãö taìi täút nghiãûp . Thiãút kãú : NHAÌ ÅÍ CHUNG CÆ BÀÕC MYÎ AN THAÌNH PHÄÚ ÂAÌ NÀÔNG (9 TÁÖNG) NÄÜI DUNG NGHIÃN CÆÏU . Näüi dung thæûc hiãûn âäö aïn gäöm 3 pháön : Pháön I : Kiãún truïc 0% Mặt bàòng täøng thãø , 2 màût âæïng, màût bàòng táöng điển hình, 2 màût càõt . Pháön II: Kãút cáúu 50% Thiãút kãú caïc bäü pháûn chëu læûc chênh : Saìn,Dáöm dọc trục D, cầu thang,hồ nước mái Pháön III: Nền móng 50% -Sử lý sô liệu địa chất công trình -Hai phương án móng : Phương án 1 thiết kế móng cọc ép Phương án 2 thiết kế móng cọc khoan nhồi Âáy laì láön âáöu tiãn bàõt tay vaìo tênh toaïn thiãút kãú mäüt cäng trçnh cuû thãø ,våïi kiãún thæïc thæûc tãú coìn êt nhæng âæåüc sæû hæåïng dáùn cuía tháöy cä trong Khoa Kỹ Thuật Công Trình . Âàûc biãût laì sæû quan tám hæåïng dáùn táûn tçnh cuía tháöy giáo ThS NGUYỄN VĂN GIANG Em xin trán troüng caím ån sæû hæåïng dáùn táûn tçnh , âoïng goïp yï kiãún vaì häù tråü caïc taìi liãûu liãn quan cuía quê tháöy cä cho viãûc hoaìn thaình âäö aïn täút nghiãûp naìy. Tuy âaî cäú gàõng nhæng våïi kinh nghiãûm vaì thåìi gian coìn haûn chãú nãn trong âäö aïn seî coï nhæîng sai soït vaì nhæîng khiãúm khuyãút .Em ráút kênh mong nháûn âæåüc nhiãöu yï kiãún chè daûy thãm cuía tháöy cä âãø coï âæåüc nhæîng kiãún thæïc hoaìn thiãûn hån. Âoï laì haình trang quê baïu âãø em bæåïc vaìo âåìi . Kênh chuïc quê tháöy cä maûnh khoíe vaì haûnh phuïc! Tp.Hồ Chí Minh , ngaìy 03 thaïng 01 nàm 2009 Sinh viãn thæûc hiãûn TRẦN THỊ THÙY DUNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH -----¬----- PHÁÖN I PHẦN KIẾN TRÚC ( 0% ) ÂÃÖ TAÌI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN :Th.S NGUYỄN VĂN GIANG SINH VIÊN THỰC HIỆN :TRẦN THỊ THÙY DUNG LỚP : 04DXD1 1.1 SÆÛ CÁÖN THIÃÚT PHAÍI ÂÁÖU TÆ . Âáút næåïc âang ngaìy mäüt phaït triãøn nhanh choïng dæåïi sæû laînh âaûo âuïng âàõn cuía Âaíng .Trong nhæîng nàm gáön âáy , våïi chênh saïch âäøi måïi måí cæía cuía Nhaì næåïc ,nãön kinh tãú næåïc ta coï sæû phaït triãøn væîng chàõc âem laûi nhæîng thaình cäng ræûc råî trãn caïc lénh væûc , âåìi säúng nhán dán ngaìy mäüt náng cao. Thaình phäú Âaì Nàông laì trung tám Kinh tãú - Chênh trë -Vàn hoïa- Xaî häüi låïn cuïa miãön trung vaì næåïc ta, thaình phäú âang ngaìy caìng phaït triãøn låïn maûnh vãö moüi màût âãø xæïng âaïng laì thaình phäú loaûi mäüt .Bãn caûnh nhæîng thaình tæûu âaût âæåüc thç âaî naíy sinh nhiãöu váún âãö nan giaíi nhæ giao thäng mäi træåìng , dán säú.. .maì trong âoï máût âäü dán säú ngaìy caìng tàng (do sæû gia tàng cå giåïi)laì mäüt trong nhæîng váún âãö âoï .Cuîng nhæ nhæîng Thaình Phäú låïn khaïc trãn Thãú Giåïi , nhaì åí - laì mäüt váún âãö âàûc biãût quan troüng mang tênh cáúp thiãút nhàòm giaíi quyãút nhu cáöu åí cho nhán dán.Âäöng thåìi tiãút kiãûm âæåüc âáút xáy dæûng âä thë , giaíi quyãút máu thuáøn chuí yãúu laì ngoaìi viãûc mäø räüng thêch âaïng ranh giåïi âä thë thç coìn phaíi suy nghé âãún viãûc trãn mäüt diãûn têch âáút coï haûn cáön phaíi xáy dæuûng dæåüc nhiãöu nhaì hån mäüt caïch täút nháút âãø âaïp æïng nhu cáöu nhaì åí cho ngæåìi dán. Vaì âäúi våïi thaình phäú âáy laì loaûi nhaì kinh tãú nháút coï khaí nàng âaïp æïng khaí nàng chi traí cuía âaûi âa säú ngæåìi dán thaình phäú,âàûc biãût thêch håüp våïi ngæåìi coï thu nháûp tháúp.Âáy laì loaûi nhaì “xaî häüi”Maîng nhaì åí maì nhaì næåïc luän quan tám , khuyãún khêch vaì häø tråü âãø giaíi quyãút såïm naûn khuíng hoaíng khan hiãúm vãö nhaì åí cuía caïc âä thë lain.Âäöng thåìi âãø phaït triãøn theo qui hoaûch chung mäüt caïch haìi hoìa giæîa kiãún truïc hiãûn âaûi vaì kiãún truïc truyãön thäúng .Thaình phäú âang âáöu tæ måí räüng , hçnh thaình caïc khu âä thë måïi nhàòm âaïp æïng nhu cáöu sinh hoaût ngaìy caìng cao cuía ngæåìi dán .Vç váûy , viãûc quyãút âënh âáöu tæ xáy dæûng “ Chung cæ Bàõc Myî An“ laì khäng nàòm ngoaìi nhæîng muûc âêch trãn . 1.2 NÄÜI DUNG VAÌ HÇNH THÆÏC ÂÁÖU TÆ. Âáöu tæ xáy dæûng måïi hoaìn toaìn chung cæ trong dæû aïn qui hoaûch xáy dæûng khu chung cæ cao cáúp .Chæïc nàng sæí duûng cuía cäng trçnh laì daûng càn häü åí dæåïi hçnh thæïc cho thuã hoàûc baïn . ÂÀÛC ÂIÃØM - VË TRÊ - ÂIÃÖU KIÃÛN TÆÛ NHIÃN KHU VÆÛC XÁY DÆÛNG: 1.3.1 Vë trê -âëa âiãøm khu væûc xáy dæûng . Cäng trçnh “ Chung cæ Bàõc Myî An“ âæåüc xáy dæûng trong khu qui hoaûch caïc chung cæ cao cáúp - Quáûn Nguî Haình Sån - Thaình phäú Âaì nàông . Khu væûc xáy dæûng räüng , träúng . Màût âæïng chênh cuía cäng trçnh hæåïng Bàõc , khuän viãn träöng cáy , sán chåi ,væåìn hoa laìm tàng veí myî quan cho cäng trçnh Âëa hçnh - âëa maûo. Âëa hçnh khu âáút bàòng phàóng Khu væûc xáy dæûng nàòm åí ven âä coï âiãöu kiãûn giao thäng khaï thuáûn tiãûn Âiãöu kiãûn khê háûu tæû nhiãn : Khu væûc Thaình phäú Âaì Nàông nàòm trong vuìng khê háûu nhiãût âåïi gioï muìa noïng áøm våïi caïc âàûc træng cuía khê háûu Trung Trung Bäü, chia thaình hai muìa roî rãût vaì chëu aính hæåíng cuía gioï biãøn Muìa mæa : ( Tæì thaïng 5 âãún thaïng 11 ) coï Nhiãût âäü trung bçnh : 25 OC Nhiãût âäü tháúp nháút : 20 OC Nhiãût âäü cao nháút : 36 OC Læåüng mæa trung bçnh : 274,4 mm (thaïng 4) Læåüng mæa cao nháút : 640 mm (thaïng 5) Læåüng mæa tháúp nháút : 31 mm (thaïng 11) Âäü áøm tæång âäúi trung bçnh : 89,5% Âäü áøm tæång âäúi tháúp nháút : 79 % Âäü áøm tæång âäúi cao nháút : 90% Læåüng bäúc håi næåïc trung bçnh : 28mm/ngaìy âãm Säú giåì nàõng trung bçnh :4 giåì /ngaìy Muìa khä : ( Tæì thaïng 12 âãún thaïng 4 ) Nhiãût âäü cao nháút : 40 OC Nhiãût âäü trung bçnh : 36 OC Nhiãût âäü tháúp nháút : 18 OC Læåüng mæa tháúp nháút : 0,1 mm Læåüng mæa cao nháút : 300 mm Âäü áøm tæång âäúi trung bçnh : 78% Säú giåì nàõng trung bçnh :8 giåì / ngaìy Gioï : Thuäüc khu væûc II-A ( säú liãûu vãö taíi troüng gioï theo TCVN 2737-1995 ) . Hæåïng gioï chênh thay âäøi theo muìa Hæåïng gioï chuí yãúu laì Âäng Nam vaì Táy Nam våïi váûn täúc trung bçnh 2,5 m/s, gioï thäøi maûnh nháút vaìo muìa mæa ( thaïng 5 âãún thaïng 11) . Ngoaìi ra coìn coï gioï Âäng Bàõc thäøi nheû ( thaïng 12- 1 ) Thaình phäú Häö Chê Minh nàòm trong khu væûc êt chëu aính hæåíng cuía gioï baîo , chëu aính hæåíng cuía gioï muìa vaì aïp tháúp nhiãût âåïi , gioï giáût vaì gioï xoaïy thæåìng xaíy ra vaìo âáöu vaì cuäúi muìa mæa Thuíy vàn : Thuíy triãöu tæång âäúi äøn âënh ,êt xaíy ra hiãûn tæåüng âäüt biãún vãö doìng næåïc . Háöu nhæ khäng xaíy ra hiãûn tæåüng luî luût, chè coï vuìng ven thènh thoaíng bi aính hæåíng ngáûp næåïc . QUI MÄ ÂÁÖU TÆ CÄNG TRÇNH : Trãn cå såí qui mä cäng trçnh trong dæû aïn âæåüc xáy dæûng vaì yãu cáöu cuía giaïo viãn hæåïng dáùn cäng trçnh âæåüc thiãút kãú laûi theo qui mä: Cäng trçnh coï täøng cäüng 9 táöng. Täøng chiãöu cao cuía cäng trçnh laì 36,6m. Táöng 1 cao 4,5m , coï caïc chæïc nàng : Âãø xe , phoìng kyî thuáût , phoìng baío vãû , phoìng thæ baïo, phoìng dëch vuû , phoìng sinh hoaût cäüng âäöng , caïc kiosque cho thuã Táöng 2 âãún táöng 9 coï chiãöu cao âãöu táöng 3,4m laì caïc càn häü cho thuã hoàûc baïn ; bao gäöm 5 loaûi càn häü A , B , C , D , E Diãûn têch màût bàòng xáy dæûng laì : 680m2 1.5 CAÏC GIAÍI PHAÏP THIÃÚT KÃÚ . 1.5.1Giaíi phaïp qui hoaûch täøng màût bàòng . Khu âáút xáy dæûng nàòm trong qui hoaûch khu nhaì chung cæ Cao Cáúp, màût chênh cäng trçnh hæåïng vãö phêa Bàõc,cuìng våïi caïc chung cæ bãn caûnh taûo thaình tiãøu khu chung cæ. Phêa Âäng vaì phêa Nam tiãúp giaïp våïi âæåìng giao thäng qui hoaûch, Phêa Táy laì caïc cäng trçnh cung cæ khaïc . Våïi vë trê khu âáút nhæ váûy taûo ra khäng gian coï tênh myî quan cao, thuáûn tiãûn cho viãûc âi laûi,dãù daìng thoaït ngæåìi khi coï sæû cäú , hãû thäúng âæåìng giao thäng thuáûn låüi xuyãn suäút khäng chäöng cheïo, hiãûu quaí sæí duûng cao, chung cæ cao cáúp cuìng våïi caïc cäng trçnh khaïc trong khu væûc seî goïp pháön taûo nãn trung tám cäng cäüng hiãûn âaûi tiãûn nghi, taûo nãn diãûn maûo måïi cho kiãún truïc vaì caính quan âä thë. Bãn caûnh giaíi phaïp täøng màût bàòng chung, cäng trçnh âæåüc thiãút kãú våïi hãû thäúng sán truåïc vaì sán sau gäöm coï: baîi âäù xe ,caïc sán chåi , sán thãø thao ,thaím coí cáy caính , träöng hoa vaì cáy xanh . Nhàòm taûo veî myî quan vaì khäng gian thäng thoaïng cho cäng trçnh vaì tàng thãm caím giaïc thæ giaîn dãø chëu thoaíi maïi . Toïm laûi, våïi viãûc täø chæïc täøng màût bàòng khu âáút nhæ váûy âaî taûo ra âæåüc mäüt sæû liãn hãû täút giæîa caïc haûng muûc trong khu âáút xáy dæûng vaì cäng trçnh. Giaíi phaïp thiãút kãú kiãún truïc Giaíi phaïp màût bàòng : Nhaì åí chung cæ naìy laì mäüt cäng trçnh cäng cäüng âæåüc thiãút kãú våïi cáúp cäng trçnh I, coï âäü bãön væîng báûc I, niãn haûng sæí duûng hån 100 nàm vaì coï báûc chëu læía laì báûc I. Cäng trçnh mang tênh hiãûn âaûi, thoaî maîn nhæîng yãu cáöu cao vãö tiãûn nghi sæí duûng vaì tháøm myî. Vãö màût täøng thãø, cäng trçnh âæåüc bäú trê theo daûng khäúi hçnh chæî nháût. Cäng nàng vaì diãûn têch caïc phoìng dæûa theo caïc tiãu chuáøn :”TCVN5065-90-Tiãu chuáøn thiãút kãú “. Cäng trçnh âæåüc xáy dæûng gäöm coï : Táöng 1 ( 680m2) Gäöm caïc phoìng âæåüc bäú trê våïi diãûn têch : Phoìng baío vãû vaì quaín lyï : 33 m2 Phoìng sinh hoaût cäüng âäöng : 63 m2 Nhaì âãø xe chung : 214 m2 Tæì táöng 2 âãún táöng 9 laì caïc càn häü åí , mäøi táöng bao gäöm caïc cà häü sau âáy càn häü A : Càn häü 3 phoìng nguí diãûn têch 98 m2 càn häü B : Càn häü 2 phoìng nguí diãûn têch 85 m2 Càn häü C: Càn häü 2 phoìng nguí diãûn têch 77 m2 càn häü D : Càn häü 1 phoìng nguí diãûn têch 53 m2 càn häü E : Càn häü 1 phoìng nguí diãûn têch 42 m2 +Nhaì âæåüc thiãút kãú kiãøu haình lang giæîa , caïc càn häü âàût doüc hai bãn haình lang tuy kiãøu nhaì naìy coìn nhiãöu haûn chãú nhæ khaí nàng thäng gioï xuyãn phoìng keïm, hæåïng nhaì khäng coï låüi cho mäüt trong hai daîy åí hai bãn haình lang,aính hæåíng láøn nhau vãö màût caïch ly taûo riãng tæ...Nhæng laûi coï nhiãöu æu diãøm nhæ : giaï thaình xáy dæûng tæång âäúi reí do bäú trê âæåüc nhiãöu càn häü trong mäüt táöng,täún êt cáöu thang ,tang chiãöu daìy nhaì,kãút cáúu âån giaín ,dãø thi cäng. . . +Giao thäng theo phæång ngang trong nhaì thäng qua haình lang giæîa nhæ âaî giåïi thiãûu åí trãn +Giao thäng theo phæång âæïng liãn hãû giæî caïc táöng âæåüc täø chæïc thäng qua hai cáöu thang bä(cáöu thang 2 vãú)ü vaì mäüt cáöu thang maïy.Cáöu thang bäü âæåüc âàût trong nhaì nhæng mäüt caûnh cuía buäöng thang tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi tæû nhiãn væìa thäng gioï chiãúu saïng täút,sæí dung cuîng tiãûn nghi phuì håüp våïi tám lyï ngæåìi sæí duûng Giaíi phaïp màût âæïng: Trãn cå såí màût bàòng âæåüc thiãút kãú, tiãún haình nghiãn cæïu bäú cuûc kiãún truïc màût âæïng nhàòm biãøu hiãûn âæåüc näüi dung chæïc nàng cuía cäng trçnh, âäöng thåìi taûo ra sæû hoìa håüp våïi kiãún truïc qui hoaûch chung xung quanh vaì âiãöu kiãûn khê háûu . Nhaì åí chung cæ naìy laì mäüt cäng trçnh nàòm trong khu quy hoaûch caïc chung cæ åí Cao Cáúp . Chênh vç váûy, kiãún truïc cäng trçnh phaíi chëu aính hæåíng cuía caïc cäng trçnh âaî âang vaì seî xáy dæûng xung quanh âãø cuìng taûo myî quan mäüt âä thë hiãûn âaûi theo thiãút kãú kiãún truïc chung.Vãö màût täøng thãø, cäng trçnh coï màût bàòng hçnh chæí nháût . Caïc màût cuía khäúi âãöu hæåïng theo caïc truûc âæåìng måïi cuía khu âä thë vaì caïc chung cæ khaïc nãn màût âæïng cuía cäng trçnh âæåüc thiãút kãú phaíi haìi hoìa ,áún tæåüng vaì mang veî âeûp hiãûn âaûi. Caïc càn häü âãöu âæåüc thiãút kãú thoaïng coï màût tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi bãn ngoaìi âãø láúy aïnh saïng tæû nhiãn vaì thäng gioï cho caïc phoìng . Caïc lägia , ban cäng åí caïc phoìng nguí , caïc phoìng khaïch vaì caïc phoìng chæïc nàng khaïc âæåüc thiãút kãú phuì håüp cho tæìng loaûi càn häü taûo daïng veî nhëp âiãûu xuyãn suäút åí caïc táöng, nhæîng chäø loîm vaìo âãø läü ra maíng tæåìng låïn kãút håüp våïi hãû lam thäng gioï -che nàõng vaì hãû cæía kênh trãn suäút chiãöu cao taûo âæåüc sæû væîng chàõc cho cäng trçnh vaì taûo caím giaïc thoaíi maïi,hiãûn âaûi . c Giaíi phaïp kãút cáúu . Dæûa vaìo kãút quaí khaío saït tçnh hçnh âëa cháút , thuyí vàn khu væûc xáy dæûng, hçnh daïng kiãún truïc cäng trçnh, qui mä cuía cäng trçnh ,khaí nàng thi cäng. . . ta sæí duûng hãû kãút cáúu khung bãtäng cäút theïp chëu læûc kãút håüp . Dáöm, saìn,cäüt âäø bãtäng toaìn khäúi, tæåìng bao che xáy gaûch. Moïng cuía cäng trçnh laì moïng cọc bãtäng cäút theïp d Giaíi phaïp kyî thuáût khaïc. +Thäng gioï vaì chiãúu saïng: Theo thiãút kãú kiãún truïc ,cäng trçnh âæåüc âaím baío thäng gioï täút. Bäú trê caïc càn häü trong chung cæ âãöu tiãúp xuïc træåüc tiãúp våïi thiãn nhiãn thäng qua hãû thäúng caïc Logia vaì Bancäng kãút håüp våïi hãû thäúng cæía säø vaì cæía âi åí caïc phoìng taûo âiãöu kiãûn cho viãûc thäng thoaïng âæåüc dãù daìng. Chiãúu saïng sæí duûng kãút håüp caí chiãúu saïng tæû nhiãn vaì chiãúu saïng nhán taûo. Tai khu væûc cáöu thang caïc táöng âãöu coï bäú trê caïc cæía kênh âãø láúy aïnh saïngû +Giaíi phaïp cáúp - thoaït næåïc : Nguäön næåïc âæåüc láúy tæì hãû thäúng cáúp næåïc cuía Thaình Phäú kãút håüp våïi nguäön næåïc ngáöm do giãúng khoan dáùn vaìo häö chæïa räöi båm lãn bãø næåïc dæû træî trãn maïi, âãø cáúp cho khu vãû sinh vaì caïc phoìng coï nhu cáöu sæí duûng trong cäng trçnh . Caïc hãû thäúng âæåìng äúng cáúp næåïc âãöu bàòng äúng theïp traïng keîm vaì hãû thäúng äúng âãöu âàût trong caïc häüp kyî thuûáût Thoaït næåïc maïi thäng qua Sãnä thoaït næåïc vaì bàòng caïc äúng nhæûa PVC Ф100 dáùn xuäúng hãû thäúng mæång thoaït næåïc chung cho cäng trçnh âæa ra âæåìng cäúng thoaït næåïc chung khu væûc. Næåïc khu vãû sinh vaì næåïc thaíi sinh hoaût thu tæì caïc äúng nhaïnh räöi âæåüc táûp trung taûi caïc äúng thu chênh bäú trê thäng táöng dáùn tåïi bãø tæû hoaûi ,xæí lyï træåïc khi âæa ra hãû thäúng thoaït næåïc chung cuía thaình phäú . +Cáúp âiãûn vaì chäúng seït: Hãû thäúng âiãûn cuía chung cæ âæåüc dáùn tæì nguäön âiãûn âä thë coï biãún aïp riãng. Hãû thäúng âæåìng dáy âiãûn bäú trê ngáöm trong tæåìng vaì trong caïc häüp kyî thuáûtì .coï thiãút bë âoïng ngàõt âiãûn tæû âäüng cho caïc táöng hoàûc cho caïc bäü pháûn cuía cäng trçnh. Coï trang bë hãû thäúng phaït âiãûn dæû phoìng riãng khi coï sæû cäú. Viãûc làõp âàût caïc thiãút bë âiãûn vaì âæåìng dáy dáùn âuïng tiãu chuáøn qui phaûm. +Hãû thäúng âiãöu hoìa nhiãût âäü vaì thäng tin liãn laûc: Bäú trê caïc maïy âiãöu hoìa cho caïc phoìng nguí cuía tæìng càn häü âãø taûo âiãöu kiãûn vi khê háûu täút cho ngæåìi sæí duûng. Tiãún haình xæí lyï caïch ám, caïch nhiãût, chäúng truyãön cháún âäüng âãún tæì phoìng kyî thuáût âãún caïc phoìng khaïc. Hãû thäúng thäng tin liãn laûc âæåüc làõp âàût riãng cho tæìng càn häü vaì phoìng kyî thuáût nhàòm âem laûi sæû tiãûn nghi nháút cho ngæåìi åí. +Hãû thäúng phoìng chaïy chæîa chaïy vaì thoaït ngæåìi: Bãn trong chung cæ coï âàût caïc thiãút bë baïo chaïy tæû âäüng . Caïc cæía âi, läúi âi,haình lang ,cáöu thang (2cáöu thang bäü ,1 cáöu thang maïy), haình lang giæía räüng 3,3m, chiãöu räüng 1 vãú thang 1,5m âaím baío caïc yãu cáöu thoaït ngæåìi. Khoaíng caïch xa nháút tæì caïc phoìng coï ngæåìi åí âãún caïc läúi thoaït naûn gáön nháút laì 17,5 m Thiãút kãú buäöng thang âaím baío khäng tuû khoïi khi chaïy. Ngoaìi hãû thäúng cáúp næåïc chæî chaïy chung caí khu cuía hãû thäúng næåïc chæîa chaïy thaình phäú , coìn coï trang bë caïc bçnh chæîa chaïy cáöm tay bàòng hoaï cháút, bäú trê åí caïc táöng , cao hån màût saìn 1,5m âàût chçm trong tæåìng coï kênh bãn ngoaìi, dãù tháúy, âaím baío yãu cáöu tháøm myî vaì thuáûn tiãûn khi sæí duûng. Mäùi táöng åí haình lang vaì khu væûc saính âãöu coï bäú trê caïc hoüng næåïc cæïu hoía láúy næåïc tæì bãø næåïc trãn maïi. +Hãû thäúng thu läi chäúng seït . Âæåüc thiãút kãú tênh toaïn, làõp âàût theo qui phaûm. +Hãû thäúng thu raïc thaíi : ÄÚng thu raïc thäng suäút caïc táöng , raïc âæåüc táûp trung åí ngàn chæïa åí táöng 1 sau âoï coï xe thu raïc váûn chuyãøn âi Kãút luáûn: Ta nháûn tháúy ràòng giaíi phaïp thiãút kãú cäng trçnh nhæ váûy laì håüp lyï, thoîa maîn caïc yãu cáöu thêch duûng, bãön væîng, kinh tãú vaì myî quan.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPHAN I-KIEN TRUC- DUNG.doc
  • rarBAN VE.rar
  • docLOI CAM ON.doc
  • docPHAN III -NEN MONG.doc
  • docPHAN II-KET CAU.doc
  • docPHU LUC THUYET MINH.doc
Tài liệu liên quan