Thực tế mô hình y tế cơ sở tại Trạm y tế xã Vũ Vân - Vũ Thư -Thái Bình

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: CÔNG TÁC THỰC TẬP, THỰC TẾ TẠI TRẠM Y TẾ XÃ VŨ VÂN – VŨ THƯ – THÁI BÌNH I. MỘT VÀI NÉT VỀ CƠ SỞ CỦA TRẠM Y TẾ 2. Trang thiết bị3 3. Người điều trị3 II. NHIỆM VỤ CỦA TRẠM Y TẾ III. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 1. Công tác bảo quản thuốc và cách sắp xếp thuốc tại trạm y tế5 2. Nguồn thuốc5 PHẦN 2: DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU CÓ TRONG TỦ THUỐC VÀ DANH MỤC THUỐC CẤP CỨU PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT, THẢM HỌA ĐỐI VỚI TUYẾN XÃ I. CÁC SẮP XẾP, BẢO QUẢN THUỐC TRONG TỦ THUỐC THEO TỪNG NHÓM RIÊNG II. DANH MỤC THUỐC IV. TÌNH HÌNH CƠ CẤU BỆNH TẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG IV. CÁC LOẠI SỔ SÁCH PHẦN 3: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

doc21 trang | Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực tế mô hình y tế cơ sở tại Trạm y tế xã Vũ Vân - Vũ Thư -Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sau mét thêi gian thùc tËp thùc tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· (Tõ 1/8 – 15/9) em thÊy: Tr¹m y tÕ x· lµ ®¬n vÞ nhá ho¹t ®éng ë n«ng th«n, lµ mét tæ chøc y tÕ c¬ së cña hÖ thèng m¹ng l­íi ch¨m sãc søc khoÎ quèc gia, chÞu sù qu¶n lÝ hµnh chÝnh Nhµ n­íc ®ã lµ UBND x· vµ chÞu sù qu¶n lÝ kiÓm tra h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n kü thuËt vµ nghiÖp vô cña trung t©m y tÕ. §©y lµ n¬i thùc hiÖn viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cña nh©n d©n. Ch¨m sãc søc khoÎ lµ vÊn ®Ò ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu cïng víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tr¹m y tÕ lµ: Ph¶i tuyªn truyÒn, vËn ®éng, h­íng dÉn c¸c ®oµn thÓ, nh©n d©n tù gi¸c, chñ ®éng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi÷ g×n søc kháe b¶n th©n vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng y tÕ céng ®ång. N­íc ta vÊn ®Ò ch¨m sãc søc khoÎ ®ang ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m hµng ®Çu. V× vËy ph¶i ch¨m lo cho nh÷ng ng­êi nghÌo còng ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh vµ ®óng víi l­¬ng t©m tr¸ch nhiÖm ng­êi thÇy thuèc “L­¬ng y nh­ tõ mÉu”. Trong thêi ®¹i hiÖn nay ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n vµ toµn x· héi th× ngµnh y tÕ n­íc ta ph¶i ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ nhiÒu mÆt nhÊt lµ hai ngµnh Y vµ D­îc lµ hai ngµnh mòi nhän. Nh­ chóng ta ®· biÕt thuèc lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu vµ rÊt quan träng ®èi víi ®êi sèng cña mçi con ng­êi chóng ta. VËy thuèc ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ thÕ nµo? “Thuèc lµ s¶n phÈm cã nguån gèc tõ ®éng vËt, thùc v©t, kho¸ng vËt hay sinh häc ®­îc bµo chÕ ®Ó dïng cho ng­êi nh»m môc ®Ých phßng bÖnh, ch÷a bÖnh, phôc håi chøc n¨ng c¬ thÓ, lµm gi¶m triÖu chøng bÖnh, chuÈn ®o¸n, phôc håi hoÆc n©ng cao søc khoÎ, lµm gi¶m c¶m gi¸c, lµm ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh sinh ®Î hay thay ®æi h×nh d¸ng c¬ thÓ…”. Nguyªn liÖu dïng lµm thuèc bao gåm: TÊt c¶ c¸c chÊt tham gia trùc tiÕp vµo thÇnh phÇn c«ng thøc cña s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong bu«n b¸n kinh doanh thuèc lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ vµ tÝnh m¹ng cña ng­êi bÖnh. Do ®ã m«n häc gióp chóng ta hiÓu biÕt vÒ thuèc vµ c¸ch sö dông thuèc hîp lý an toµn. Khi ®­a thuèc ®Õn tay ng­êi bÖnh, mµ kh«ng chØ häc trªn s¸ch vë, gi¶ng ®­êng mµ cßn trªn thùc tÕ, t¹i c¸c nhµ thuèc, quÇy thuèc, ®¹i lý, tr¹m y tÕ. Trªn lý thuyÕt th× vÉn ch­a ®ñ, mµ cßn ph¶i thùc hµnh, thùc tÕ ®Ó n©ng cao kiÕn thøc cho b¶n th©n. §i thùc tËp, thùc tÕ t¹i c¬ së rÊt quan träng, nã sÏ gióp ta t¨ng c­êng qu¶n lý, sö dông thuèc, nguyªn t¾c chuyªn m«n cho phï hîp víi vµ ®¸p øng víi yªu cÇu c«ng t¸c ch÷a bÖnh n©ng cao chÊt l­îng phôc håi cho ng­êi bÖnh sèng sãt. §i thùc tÕ, thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x· Vò V©n – Vò Th­ - Th¸i B×nh. Trong thêi gian thùc tËp, em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu kinh nghiÖm cña c¸c c«, c¸c chó trong tr¹m y tÕ. Nh÷ng ng­êi ®· h­íng dÉn em trong thêi gian t¹i tr¹m y tÕ, ®ã lµ nh÷ng kiÕn thøc rÊt bæ Ých, lµ hµnh trang v÷ng b­íc, b­íc vµo nghÒ sau nµy trong c«ng t¸c vÒ chuyªn m«n. Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt ®Õn c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trong nhµ tr­êng vµ c¸c c«, c¸c chó t¹i tr¹m y tÕ x· Vò V©n – Vò Th­ – Th¸i B×nh ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cho em ®­îc häc hái n©ng cao vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ tr­ëng thµnh trong cuéc sèng c«ng t¸c sau nµy. PhÇn 1 C«ng t¸c thùc tËp, thùc tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· Vò V©n – Vò Th­ – Th¸i B×nh I. Mét vµi nÐt vÒ c¬ së cña tr¹m y tÕ Tr¹m y tÕ lµ n¬i chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n phèi vµ cÊp ph¸t thuèc ®Õn nh©n d©n trong x·, vµ lµ n¬i chuyªn b¸n lÎ thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh cho con ng­êi. 1. C¬ së - §¹t tiªu chuÈn vÒ cÊp nhµ n­íc theo qui ®Þnh. - C¬ së riªng biÖt, c¸c khoa phßng cao r¸o, s¹ch sÏ. - Cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn. - Cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng, th«ng giã ®Ó qu¶n lý thuèc. 2. Trang thiÕt bÞ - Cã tñ quÇy ®ùng thuèc, tñ quÇy ®Ñp, ch¾c ch¾n. - Cã ®Çy ®ñ sæ s¸ch vµ ho¸ ®¬n chøng tõ vµ con dÊu. 3. Ng­êi ®iÒu trÞ - MÆc trang phôc chuyªn m«n s¹ch sÏ. - Cã ®Çy ®ñ søc khoÎ, kh«ng ®a m¾c bÖnh truyÒn nhiÔm. - Kh«ng ®ang bÞ kû luËt trong hµnh nghÒ D­îc, kh«ng ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. - Cã giÊy chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn hµnh nghÒ D­îc do Së y tÕ cÊp. II. NhiÖm vô cña tr¹m y tÕ §Ó thùc hiÖn tèt ®­îc môc tiªu ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n, ®ßi hái ph¶i cã nguån nh©n lùc ®¹t tiªu chuÈn vÒ sè l­îng, chÊt l­îng. §©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña ch­¬ng tr×nh “Ch¨m sãc søc khoΔ hiÖn nay. - Nh­ chóng ta ®· biÕt tr¹m y tÕ x· - ph­êng lµ mét ®¬n vÞ y tÕ c¬ së cña m¹ng l­íi ch¨m sãc søc khoÎ Quèc gia, lµ thµnh phÈm cña bÖnh viÖn huyÖn, lµ ®¬n vÞ kh¸m ch÷a bÖnh vµ cÊp ph¸t thuèc cho nh©n d©n, lµ ®¬n vÞ gÇn d©n nhÊt – tiÕp xóc víi nh©n d©n, ®¬n vÞ tuyªn truyÒn cho c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe – gi¸o dôc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n. - N¾m ®­îc nh÷ng biÕn ®éng vÒ d©n sè “Sè ng­êi sinh, ng­êi tö, trÎ em d­íi 3 tuæi vµ ®Æc biÖt lµ mét tuæi”, sè phô n÷ cã chång trong diÖn sinh ®Î, c¸c bÖnh dÞch, c¸c tai n¹n x· héi vµ yÕu tè cña m«i tr­êng cã ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ cña nh©n d©n trong céng ®éng ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa. - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña y tÕ th«n, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c vµ kÕ ho¹ch cña y tÕ Quèc gia. - Thùc hiÖn tèt vÖ sinh phßng dÞch, phßng bÖnh, kh«ng cã thiªn tai, lò lôt xÈy ra, tiªm chñng më réng, b¶o vÖ bµ mÑ, trÎ em vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, phßng chèng c¸c bÖnh x· héi, ®ì ®Î cho c¸c ca b×nh th­êng, kh¸m ch÷a bÖnh th«ng th­êng, ph¸t hiÖn bÖnh nh©n bÊt th­êng ®Ó göi lªn tuyÕn trªn. KÞp thêi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ch÷a bÖnh kh«ng cÇn dïng thuèc. - Tæ chøc quÇy thuèc, ®¶m b¶o cã ®Çy ®ñ thuèc ®Ó phôc vô cho nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. - Thèng kª b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña tr¹m y tÕ x· theo quy ®Þnh cña tr¹m y tÕ huyÖn. * Bé m¸y tæ chøc cña tr¹m y tÕ gåm 5 ng­êi: (1) Y sü: Ng« V¨n Nh©n – Tr¹m tr­ëng phô tr¸ch chung. (2) B¸c sü ®iÒu trÞ: NguyÔn TrÞnh – Phô tr¸ch bÖnh x· héi. (3) Y sü: Ng« ThÞ T©m – Phô tr¸ch phßng dÞch. (4) Y sü: NguyÔn ThÞ PhiÕn – N÷ hé sinh. (5) D­îc t¸: NguyÔn ThÞ Hoµi - Phô tr¸ch quÇy D­îc tr¹m. Víi ®êi sèng nh©n d©n cßn khã kh¨n vµ tr×nh ®é cßn thÊp nªn vÊn ®Ò søc khoÎ y tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Hµng n¨m ngoµi sù hç trî cña Nhµ n­íc, tr¹m ®ang tõng b­íc kh¾c phôc mäi vÊn ®Ò b»ng nguån lùc tõ nh©n d©n vµ ®­a ch­¬ng tr×nh y tÕ céng ®ång tíi tõng hé d©n. III. C«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh - B¸c sü, y t¸, y sü kh¸m xÐt bÖnh, kª ®¬n tõng lo¹i bÖnh, tõng tr­êng hîp mµ quyÕt ®Þnh ®­a lªn tuyÕn trªn khi nh©n d©n ®Õn kh¸m. Sù nhiÖt t×nh cña c¸n bé tr¹m lµ niÒm tin cho nh©n d©n nªn sè l­îng ng­êi tíi kh¸m ngµy cµng ®«ng, kh¸m xong ®­îc cÊp ph¸t thuèc theo ®¬n. Thuèc ®­îc sö dông t¹i tr¹m y tÕ bao gåm c¸c lo¹i thuèc n»m trong danh môc c¸c lo¹i thuèc thiÕt yÕu do Bé y tÕ ban hµnh. - Tham gia, h­íng dÉn sö dông thuèc an toµn, hîp lý cho ng­êi d©n…Tr­íc tiªn lµ mét ng­êi trong nghÒ Y, D­îc cÇn ph¶i h­íng dÉn tuyªn truyÒn c¸ch sö dông thuèc vµ b¶o qu¶n thuèc gióp ng­êi d©n sö dông thuèc an toµn, hîp lý vµ hiÖu qu¶ cao trong ®iÒu trÞ tr¸nh nh÷ng tai biÕn do thuèc g©y ra. N©ng cao tinh thÇn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh khi h­íng dÉn ng­êi d©n sö dông thuèc. Phôc vô, ch¨m sãc søc khoÎ cho tõng c¸ nh©n, tõng gia ®×nh trong céng ®ång. Dù b¸o phßng dÞch t¹i ®Þa ph­¬ng. Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh y tÕ cña ngµnh ®Ò ra, thùc hiÖn c¸c dÞch vô kh¸m ch÷a bÖnh th«ng th­êng. V× vËy trong ngµnh y, D­îc mäi ng­êi còng nh­ b¶n th©n m×nh tham gia ®Çy ®ñ vµ tuyªn truyÒn h­íng dÉn sö dông thuèc hîp lý vµ an toµn, hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ ®iÒu mµ nh÷ng ng­êi d©n vµ ng­êi bÖnh mong muèn. 1. C«ng t¸c b¶o qu¶n thuèc vµ c¸ch s¾p xÕp thuèc t¹i tr¹m y tÕ - T¹i quÇy thuèc cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ nh­: tñ quÇy, khay ®Õm thuèc. Trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n theo ®óng yªu cÇu ghi trªn nh·n thuèc. - Tñ thuèc cã ng¨n riªng ®Ó b¶o qu¶n c¸c thuèc g©y nghiÖn, thuèc h­íng t©m thÇn, thuèc ®éc. Bªn ngoµi c¸c ng¨n ®ùng thuèc cã g¾n c¸c ký hiÖu theo quy ®Þnh. Ngoµi ra c¸c thuèc vÒ ®­êng h« hÊp, tim m¹ch, tai mòi häng, kh¸ng sinh, c¸c bÖnh ngoµi da,…§Ó ng¨n riªng bªn ngoµi cã g¾n nh·n ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp thuèc. Thuèc cßn ®­îc s¾p xÕp theo h¹n dïng, h¹n ng¾n nhÊt ®­îc xÕp ngoµi cïng, c¸c tñ, gi¸ ®ùng thuèc ®­îc bµy s¹ch sÏ. Khi thuèc hÕt h¹n dïng ph¶i ®­îc huû bá ngay. 2. Nguån thuèc Nh­ chóng ta ®· biÕt thuèc lµ lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt kh«ng thÓ thiÕu nªn tr¹m y tÕ ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nhÊt lµ c¸c lo¹i thuèc thiÕt yÕu. Thuèc cña tr¹m y tÕ ®a sè lµ c¸c lo¹i thuèc t©n d­îc t¹i c«ng ty D­îc Së VËt T­ y tÕ - Th¸i B×nh nhËp tõ c¸c c«ng ty D­îc phÈm trong n­íc nh­: Hµ Néi, TW 5, TW2, HuÕ, Hµ T©y, HËu Giang, B×nh §Þnh vµ mét sè h·ng n­íc ngoµi nh­: §µi Loan, Ên §é,…víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. PhÇn 2 Danh môc thuèc thiÕt yÕu cã trong tñ thuèc vµ danh môc thuèc cÊp cøu phôc vô c«ng t¸c phßng chèng b·o lôt, th¶m häa ®èi víi tuyÕn x· I. C¸c s¾p xÕp, b¶o qu¶n thuèc trong tñ thuèc theo tõng nhãm riªng - Thuèc h¹ nhiÖt gi¶m ®au: Aspirin; Decolegen; Paracetmol,.. - Thuèc h¹ nhiÖt gi¶m ®au, chèng viªm: Diclophenac; Ibupophen; Indometacin,… - Thuèc ho: Tecpincodein; Romilar,.. - Thuèc ch÷a hen: Sabutamol; Theophylin,.. - Thuèc tra m¾t: Cloramphenicol; Natriclorid; Sunfaxybum,.. - Thuèc nhá mòi: Sunfarin; Naphazolin,.. - Thuèc ch÷a bÖnh d¹ dÇy: Kavet; Cimetidin; Omepazon, viªn nghÖ mËt ong, - Thuèc ch÷a bÖnh ®­êng ruét: Becberin; Motilium-M; Oresol; Klion,.. - Thuèc trÞ giun s¸n: Mebendazol; Albenderol,… - Thuèc s¸t trïng ngoµi da: Cån 70; Oxy giµ; Kentax,.. - Thuèc båi d­ìng c¬ thÓ: Booming; Hontamin,.. - C¸c Vitamin: VitaminB6; VitaminB1; VitaminB12; VitaminPP; Vitamin3B,.. - Thuèc chèng dÞ øng: Prometharin; Cloramphenamin; Dimdrol;.. - Thuèc ch÷a bÖnh phô n÷: Nystatin; Klion; Gricin - Thuèc an thÇn: Seduxen; Rotunda - Nhãm cÊp cøu ban ®Çu: Uabain; Sparten; Furosemit; Atrobin; Lidocain - Thuèc kh¸ng sinh: Ampicilli; Amoxillin; Cefalexin; Penicilin; Gentemicin; Lincomicin;.. - Thuèc chèng sèc ph¶n vÖ: Adrenalin 0.1gam; Depersolon 30mg; Canxiclorua… - Thuèc nhuËn tÈy chèng n«n: Theophilin; Sabutamol,… - C¸c dông cô y tÕ: B«ng; b¨ng dÝnh; g¹c; d©y truyÒn, b¬m tiªm,.. * §Æc biÖt cßn cã mét sè thuèc cña ch­¬ng tr×nh phßng chèng ®éng kinh, t©m thÇn: Aminazin; Vacdelan * Thuèc phßng chèng sèt rÐt: Artesunat; Cloroquin; Qulin; Primaquin,.. * Thuèc trÞ lao: Isoniazid; Streptomycin; Nifampycin; Pyrazynamid Ngoµi ra trong tñ thuèc cßn cã mét sè lo¹i thuèc §«ng y ch÷a bÖnh phô n÷: Cao Ých mÉu; d¹ h­¬ng. - Thuèc ch÷a ho hen: Bæ phÕ chØ th¸i lé - Thuèc ch÷a phong thÊp: Phong tª thÊp bµ gi»ng. II. Danh môc thuèc I. Thuèc h¹ sèt - Gi¶m ®au - Chèng viªm  STT Tªn thuèc D¹ng thuèc- hµm l­îng C¸ch dïng LiÒu dïng  1 Ibuprofen Viªn nÐn 200mg; 400mg Uèng sau b÷a ¨n 400mg/lÇn  2 AcidAcetylsalycilic Viªn nÐn 0,1;0,3;0,5g Uèng sau b÷a ¨n 0,3-0,5g/lÇn   Viªn nÐn bao phin  1g/lÇn  3 Paracetamol Viªn nÐn 0,1- 0,3g Uèng 0,2-0,5g/lÇn   Thuèc ®¹n 60,150mg N¹p hËu m«n 0,5g/lÇn  4 Indometacin Viªn nÐn 25mg Uèng sau khi ¨n no 50-150mg/ngµy   Thuèc ®¹n 50,100mg N¹p hËu m«n 1 viªn tr­íc khi ngñ   Thuèc nhá m¾t 0,1% Nhá tr­íc vµ sau mæ  II. Thuèc chèng nhiÔm khuÈn  1 Ampicilin Viªn nÐn 0,25g;0,5g Uèng 0,5g/lÇn   Tiªm 0,5g;1g Tiªm 0,5g/lÇn  2 Amoxycilin Viªn nÐn, viªn nang trô Uèng 0,25-0,5g/lÇn  3 Cephalexin Viªn nang0,25g;0,5g Uèng 1- 4g/ngµy  4 Cloxacilin Lä tiªm 0,25g; 0,5g Tiªm 0,25-0,5g/lÇn  5 Cephaclor Viªm nang250,375mg Uèng 250mg/lÇn  6 Gentamycin èng tiªm 40, 80mg Tiªm 2-3mg/kg tt  7 Lincomycin Viªn nang 0,25; 0,5g Uèng tr­íc ¨n 1h 1,5-2g/ngµy   èng tiªm, lä tiªm Tiªm 600mg/lÇn  III. Thuèc chèng dÞ øng  1 Clorpheniramin Viªn nÐn 2,4,8 mg Uèng 4 mg/ lÇn   èng tiªm 1 ml = 5mg Tiªm 1 èng/ lÇn  2 Alimemazin Viªn nÐn 5 mg Uèng 5 – 40 mg/ngµy   èng tiªm 5 ml = 25mg Tiªm 1 – 2 èng/1-2h  IV. Thuèc ch÷a ho, hen, phÕ qu¶n  1 Terpincodein Viªn nÐn, viªn nang 0,15g; 0,01g Uèng 1 viªn/ lÇn  2 Theophylin Viªn nÐn 100mg; 125mg Uèng 0,1g-0,2g/lÇn   èng tiªm = 208 mg Tiªm b¾p 1-2 èng/ ngµy  3 Aminophylin Viªn nÐn 100mg, 150mg, 200mg Uèng sau ¨n 0,1-0,2g/lÇn   èng tiªm 2ml = 0,48g Tiªm b¾p 1/2- 1 èng/lÇn  4 Dextromethorphan Viªn nÐn 10- 30mg Uèng 10- 30mg/ lÇn  V. Thuèc nhuËn tÈy- chèng n«n- chèng co th¾t  1 Magnesulfat Gãi bét 30g Uèng 15- 30g/ ngµy   èng tiªm 5ml, 10ml Tiªm b¾p, tÜnh m¹ch 1-2 èng/ ngµy  2 Natrisulphat Gãi bét 10g Uèng 5-10g/lÇn  3 Bisacodyl Viªn nÐn 5 mg; 10mg Uèng 5-15mg/lÇn   Thuèc ®¹n 10mg N¹p hËu m«n 1-2 viªn  4 Atropinsulphat Viªn nÐn 0,25 mg, 0,5 mg Uèng 0,25-1 mg/ngµy   èng tiªm 1ml = 0,25 mg; 0,5 mg Tiªm d­íi da 0,25-0,5 mg/ngµy  5 Papaverin èng tiªm 1ml = 0,04g Tiªm d­íi da 1-2 èng/ ngµy   Viªn nÐn 0,02g; 0, 04g Uèng 0,04g/lÇn  VI. Thuèc ch­a d¹ dµy – gan- mËt  1 Cimetidin Viªn nÐn 200mg; 300mg; 400mg Uèng 200 - 400mg/lÇn   èng tiªm 2ml = 200mg Tiªm b¾p 1èng/lÇn  2 Omeprazol Viªm nang trô 20mg Uèng 1 viªn/ngµy   Lä tiªm 20mg Tiªm 1 èng/lÇn  3 Maalox Viªn nÐn 0,4 g Uèng 2-4 viªn/lÇn  4 Actiso Viªn bäc ®­êng 1,2g; 0,25g Uèng 2-4viªn/lÇn   èng tiªm 5ml Tiªm 1-2 èng/ngµy  VII. Vitamin  1 VitaminB1 Viªn nÐn 100; 250mg Uèng 5-10viªn0,01g   èng tiªm 1ml = 0,025g Tiªm b¾p 1-2èng/ngµy  2 VitaminB6 Viªn nÐn 0,025;0,125g Uèng 0,05 – 0,1g/ngµy   1ml = 0,25g Tiªm b¾p 0,05 – 0,1g/ngµy  3 VitaminB2 Viªn nÐn 5mg ; 10mg Uèng 5 – 30mg/ngµy   èng tiªm 1ml = 10mg Tiªm b¾p 5 – 30mg/ngµy  4 VitaminE Viªn 10 ; 50; 100mg Uèng 10 – 100mg/ngµy   èng tiªm 1ml=30mg,100mg Tiªm b¾p 30 – 100mg/tuÇn  5 VitaminC 50;100;500mg Uèng 0,5 – 1g/ngµy   èng tiªm Tiªm b¾p 0,1-0,5g/ngµy  6 VitaminPP Viªn nÐn5;10;50mg Uèng 5-20mg/ngµy   èng tiªm 1ml Tiªm b¾p 1-4èng/tiªm ngµy  VIII. Thuèc tim m¹ch – lîi tiÓu  1 Digoxin Viªn nÐn 0,25mg Uèng 2 – 4 viªn/ngµy   èng tiªm 2ml = 0,5mg Tiªm 1 – 2 èng/ngµy  2 Uabain èng tiªm 1ml =0,25mg Tiªm tØnh m¹ch 4 èng/ngµy  3 Furosemid Viªn nÐn 20; 40mg Uèng 20 – 60mg/ngµy   èng tiªm 2ml = 20mg Viªm tÜnh m¹ch 1- 3èng/ngµy  4 Nifedipin Viªn 5mg; 10; 20mg Uèng 10mg/lÇn  5 Atenolol Viªn nÐn 50; 100mg Uèng 100mg/2lÇn   èng tiªm 10ml = 5mg Tiªm tÜnh m¹ch 1èng/5phót  6 Methyldopa Viªn nÐn 250; 500mg Uèng 250mg/lÇn  IX. Thuèc Tai – Mòi – Häng – M¾t  1 Sulfarin 1% Nhá 1- 2 giät/ lÇn  2 Naphazolin 0,5 % - 1% Nhá 1 – 2 giät/lÇn  3 Glyxerinborat  Rµ miÖng, b«i häng. 3- 4 lÇn/ ngµy  4 Cloramphenicol 0,4 èng lä 8ml Nhá 1 – 2 giät/lÇn  5 Gentamycin 3% lä 5 ml Nhá 1 – 2 giät/lÇn  X. Thuèc trÞ nÊm vµ bÖnh ngo¹i da.  1 Dung dÞch ASA Lä 30 ml B«i 2 – 3 lÇn/ ngµy  2 BSI Lä 30 ml B«i 2 – 3 lÇn/ ngµy  3 Dep Lä 30 ml, Kem 8g B«i 2 – 3 lÇn/ ngµy  4 Crysophanic 5% B«i 2 – 3 lÇn/ lÇn  5 Betometason Viªn nÐn 0,25; 0,5; 0,1g Uèng 3 – 4 mg/ ngµy   Thuèc mì; 0,1 % B«i 3 – 4 lÇn/ ngµy  XI. Thuèc mª vµ thuèc tª  1 Thiopental Thuèc bét 0,25; 0,5; 0,1g Tiªm 1,5g  2 Ketamin Lä 500 mg; 200 mg Viªn 1 – 4,5 mg/ kgtt  3 Lidocain èng 2 ml; 10 ml Tiªm 10 ml  4 Novocain Èng 1 – 2 – 5 % G©y tª 1 – 2%  5 Fentanyl Èng 2ml; 10ml Tiªm tÜnh m¹ch 0,1 – 0,2 mg  XII. An thÇn – T©m thÇn – chèng co giËt  1 Diazepam Viªn nÐn 2 – 5 – 10mg Uèng 5 – 10mg/ ngµy  2 Sulpirid èng tiªm 2ml = 10 mg Tiªm b¾p 1 èng/ 1 lÇn   Viªn nang Uèng 50 – 100 mg/ lÇn  3 Haroperidol Viªn nÐn 1- 1,5 mg Uèng 0,5 – 5mg/ lÇn   èng tiªm 1ml = 5 mg Tiªm b¾p 2 – 5 mg/ lÇn  XIII. Dung dÞch ®iÒu chØnh n­íc chÊt §iÖn Gi¶i  1 Natriclorid 0,9% èng tiªm 5; 10; 20ml Tiªm tÜnh m¹ch 200-500ml/ngµy  2 Glucose 5% Chai 250ml; 500ml TruyÒn, nhá giät 200-500ml/ngµy  3 Ringerlactat Chai 500ml Tiªm truyÒn tÜnh m¹ch  4 Calciclorid èng tiªm Tiªm tÜnh m¹ch 1 èng/lÇn  5 Natrihidrocarbonat 1,4% Chai 500ml Tiªm truyÒn 500 – 1000ml/ngµy  6 Kaliclorid Viªn 0,6g; 1g Uèng 2 – 12g/ngµy  XIV. Thuèc ch÷a Lao - Phong  1 Isoniazid Viªn nÐn 50; 150mg Uèng 5mg/kgtt/ngµy  2 Streptomycinsulfat Lä bét ®Ó tiªm 1g Tiªm b¾p 0,5 – 2g/ngµy  3 Rifampycin Viªn 150; 300; 400mg Uèng 8 – 12mg/kgtt  4 Ethambutol Viªn nÐn 100; 250; 400mg Uèng 25mg/kgtt/ngµy  5 Rimactazid Viªn nÐn 300; 150mg Uèng 2viªn/lÇn  XV. S¸t trïng – TÈy uÕ  1 Cån Etylic ChÊt láng 95 ®é Röa vÕt th­¬ng  2 Cån Iod 5 % Lä 30ml Röa vÕt th­¬ng  3 Oxy giµ Lä 3% S¸t khuÈn, t¶y uÕ  4 CloraminB Viªn nÐn 0,05 – 10mg Röa vÕt th­¬ng 1 – 2%  XVI. C¸c lo¹i Vac Xin – HuyÕt thanh  1 Vacxin sëi Lä 20 liÒu Tiªm d­íi da 0,5ml/mòi  2 Vacxin b¹i liÖt Lä 5 – 10 – 100 liÒu Uèng 2 giät  3 Vacxin B¹c hÇu – ho gµ - uèn v¸n Lä 20 liÒu Tiªm trong da 0,1ml/mòi  6 Chèng ®éc tè uèn v¸n Uèng 1500UI; 10000UI Tiªm 1500 – 3000UI  XVII. Thuèc chèng sèt rÐt  1 Quinin Viªn nÐn 0,25; 0,3g Uèng 4 viªn/ngµy/2lÇn  2 Cloroquin Viªn nÐn 0,1; 0,25g Uèng 4 viªn/2lÇn  3 Primaquin Viªn nÐn 7,5mg Uèng 2 viªn/ngµy  XVIII. Thuèc cÇm m¸u sau khi ®Î  1 Oxytoxin èng 5UI/ml Tiªm  XIX. Thuèc tr¸nh thai  1 Ethinglestradiol Viªn 0,03; 0,15mg Uèng  2 Norethisterone Viªn 0,05mg; 0,1mg Uèng  3 Levonorgestrel Viªn 0,03mg Uèng  IV. T×nh h×nh c¬ cÊu bÖnh tËt t¹i ®Þa ph­¬ng T¹i ®Þa ph­¬ng nh÷ng bÖnh th­êng gÆp chñ yÕu lµ dÞch c¶m cóm, dÞch tiªu ch¶y vÒ mïa hÌ, bÖnh viªm phæi ë trÎ nhá vÒ mïa ®«ng, cßn l¹i lµ mét sè ca sinh në cña c¸c bµ mÑ. V× vËy, thuèc ë ®©y chñ yÕu ®­îc dïng lµ thuèc kh¸ng sinh vµ ®­êng tiªu ho¸, thuèc vÒ bÖnh h« hÊp, dÞch truyÒn vµ thuèc vÒ bÖnh phô n÷. V× trung t©m y tÕ huyÖn ®ãng xa ®Þa bµn nªn viÖc cung øng thuèc t¹i céng ®ång bÞ h¹n chÕ dï ë thuèc ë tr¹m lµ kh¸ phæ biÕn nh­ng nhu cÇu dïng thuèc cña d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao mµ tr¹m l¹i ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn y tÕ dù phßng. Sè thuèc mua vµo trong th¸ng lµ: 5triÖu Sè thuèc b¸n ra trong th¸ng lµ: 4triÖu + Sè thuèc b¶o hiÓm y tÕ. §Ó ch¨m sãc søc khoÎ vµ phôc vô cho ng­êi d©n ®­îc tèt h¬n tr¹m y tÕ ®· t×m hiÓu nhu cÇu vÒ thuèc cña ng­êi d©n b»ng viÖc dùa vµo sè liÖu thèng kª gi¸ trÞ thuèc, sè liÖu thuèc vµ chñng lo¹i thuèc b¸n ra trong 1 n¨m víi sè l­îng thuèc dïng trong 1 n¨m xÊp xØ 60 triÖu ®ång. Trong ®ã: Thuèc kh¸ng sinh chiÕm tíi 60%. H¹ sèt – Gi¶m ®au – Chèng viªm 10%. H« hÊp 5%. Tiªu ho¸ 2%. TÜnh m¹ch 2%. M¾t, tai, mòi, häng 5%. Vitamin vµ thuèc bæ: 10% Phô khoa 2%. Thuèc kh¸c 4% Tr¹m n¾m b¾t ®­îc c¸c nhu cÇu ®ã cña ng­êi d©n nªn ®· ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i cÇn thiÕt vµ kÞp thêi cho nh©n d©n. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¸n bé y tÕ th«n, xãm hä lµ nh÷ng ng­êi ch¨m sãc søc khoÎ t¹i nhµ, hä ®· thùc hiÖn c«ng t¸c truyÒn th«ng gi¸o dôc søc khoÎ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÖ sinh phßng bÖnh, tham gia c«ng t¸c tiªm chñng më réng phßng chèng dÞch bÖnh. VËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ b¸o c¸o t×nh h×nh dÞch bÖnh th«n, xãm lªn cÊp trªn. Do ®ã c¬ cÊu bÖnh tËt t¹i ®Þa ph­¬ng cô thÓ trong 1 th¸ng nh­ sau: Viªm phæi: 50 tr­êng hîp. Viªm phÕ qu¶n: 4o tr­êng hîp. Viªm tai mòi häng: 60 tr­êng hîp. Tiªu ch¶y: 40 tr­êng hîp. S¶n khoa: 40 tr­êng hîp. Da liÒu: 15 tr­êng hîp. DÞ øng: 60 tr­êng hîp. M¾t: 70 tr­êng hîp. R¨ng hµm mÆt: 20 tr­êng hîp. Viªm d¹ dµy: 50 tr­êng hîp. Viªm ®¹i trµng: 70 tr­êng hîp. BÖnh thÊp khíp: 50 tr­êng hîp. Tai n¹n giao th«ng: 10 tr­êng hîp. Tai n¹n kh¸c: 5 tr­êng hîp. Dùa vµo c¬ cÊu bÖnh tËt t¹i ®Þa ph­¬ng vµ nhu cÇu dïng thuèc t¹i tr¹m y tÕ x·. VËy b¶n dù trï thuèc trong 1 n¨m t¹i tr¹m y tÕ x· lµ: STT Tªn thuèc Hµm l­îng D¹ng thuèc Sè l­îng  1 Amoxicilin 0,25g; 0,5g Hép 10 vØ, 10 viªn/ vØ 40 hép  2 Cefalexin 0,25g; 0,5g Hép 10vØ, 10 viªn/ vØ 40 hép  3 Gentamycin 80mg Hép 50 lä 10 hép   40mg Hép 5 lä 20 hép  4 Ampicilin 0,25g; 0,5g Hép 50 vØ, 10 viªn/vØ 50 hép  5 Cloroxit O,25g Lä 400-500 viªn nÐn 10 lä  6 Erythromycin 0,25g Hép 10 vØ, 10 viªn/ vØ 20 hép  7 Lincomycin 0,5g; 0,6g Hép 10 vØ, 10 viªn/ vØ 20 hép  8 Penicilin 1 000 000 UI Hép 10 vØ 40 hép   400 000 UI Lä 40 viªn nÐn 10 lä  9 Tetracylin 0,25g Lä 400 viªn nÐn 10 lä   0,5g Hép 10 vØ, 10 viªn/ vØ 30 lä  10 Aspirin pH 8  Hép 10 vØ, 10 viªn/ vØ 20 hép  11 Paracetamol 0,1g; 0,5g Hép 10 vØ, 10 viªn/ vØ 50 hép   Lä 500 viªn nÐn 5 lä  12 Cimenizin  VØ 25 viªn 50 vØ  13 Stepsil  Hép 24 viªn 20 lä  14 Berberin  Lä 100 viªn nÐn 50 lä  15 Orezol  Hép 100 gãi 8 hép  16 Fugaca  Hép 1 viªn 50 hép  17 DÇu gan c¸  Lä 100 viªn 40 lä  18 Vitamin B1  Lä 100 viªn nÐn 10 lä  19 Qu¶ nói  Lä 1 viªn 40 lä  20 Vitamin C  èng tiªm 100 èng, 1 ml/ èng 10 lä   Lä 1 000 viªn nÐn 10 hép  21 Papaverin  Lä 100 viªn nÐn 10 lä  22 Polydexa  100 viªn nÐn 30 lä  23 Oxygiµ  Hép 40 lä 10 hép  24 Thö thai  Tói 10 que 15 tói  25 B¬m tiªm 50ml Hép100 c¸i 5 hép  26 Natricolorit 0,9% Lä n­íc 20 lä  27 Cån ASA, BSI 30ml Hép 50 lä 50 hép  28 DEP 30 ml Hép 30 lä 2 hép  29 Alverin  Lä 100 viªn nÐn 5 lä  30 Vitamin 3B  Hép 5 vØ, 20 viªn/ vØ 10 vØ  31 Salbutamol 4mg Hép 5 vØ, 10 viªn/ vØ 70 hép  32 Sorbitol  Hép 20 gãi 20 hép  33 Vitamin C- sñi  Lä 20 viªn 10 lä  34 Vitamin B6  Lä 1000 viªn 5 lä  Trªn ®©y lµ b¶n dù trï c¬ së qua nh÷ng thuèc cÇn thiÕt vµ thiÕt yÕu cho c¸c bÖnh th­êng gÆp ë ®Þa ph­¬ng. Cßn l¹i lµ c¸c lo¹i thuèc kh¸c mµ em kh«ng thÓ liÖt kª hÕt vµ cïng víi dông cô y tÕ: b«ng, b¨ng, g¹c… Bªn c¹nh tñ thuuèc t©y tr¹m y tÕ cßn cã 1 v­ên thuèc nam xanh tèt víi mét sè lo¹i c©y ch÷a c¸c bÖnh th«ng th­êng: c¶m cóm, ®au bông, tiªu ch¶y, ho… ®­îc c¸n bé y tÕ ch¨m sãcth­êng xuyªn vµ tu bæ. V­ên c©y thuèc nam còng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng víi nhiÒu lo¹i ®­îc trång vµ ®­îc ph©n chia lµm nhiÒu lo¹i c©y thuèc: b¹c hµ, cam th¶o, Ých mÉu, ng¶i cøu nghÖ vµng… IV. C¸c lo¹i sæ s¸ch Bªn c¹nh viÖc ch¨m sãc søc khoÎ b»ng c«ng t¸c kh¸m bÖnh th× viÖc ghi chÐp sæ s¸ch b¸o c¸o còng rÊt quan träng bëi v× nã lµ nguån th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ gióp cho c¸n bé y tÕ, c¸n bé qu¶n ký ®ua ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó x©y dùng vµ ®iÒu chØnhkÕ ho¹ch y tÕ. Ngoµi ra cßn cã thÓ theo dâi ®­îc ng­êi bÖnh, t×m hiÓu søc khoÎ vµ bÖnh tËt t¹i céng ®ång, ph¸t hiÖn nhanh chãng c¸c dÞch bÖnh víi mét sè l­îng cô thÓ. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®· ®­îc c¸n bé y tÕ h­íng dÉn ghi chÐp vµ cÊp ph¸t mÉu b¸o c¸o cña tr¹m y tÕ vµ thuèc y cô thÓ theo quy ®Þnh. Khi cÊp ph¸t thuèc cho bÖnh nh©n cã phiÕu cÊp thuèc ghi ®Çy ®ñ vµ râ rµng nh­: -Tªn, tuæi - §Þa chØ - Giíi tÝnh: nam ; n÷ - C¨n bÖnh -Ng­êi nhËn thuèc - C¸c thuèc cÊp - Ng­êi ph¸t thuèc Ngµy…th¸ng …nam Y, b¸c sÜ ®iÒu trÞ A. T¹i tr¹m gåm cã c¸c lo¹i sæ s¸ch sau: - Danh môc thuèc cã ë tr¹m - Sæ theo dâi trùc tr¹m - Sæ kh¸m ch÷a bÖnh hµng ngµy - Sæ cÊp ph¸t thuèc vµ mua vµo - Sæ tæng kÕt kinh phÝ tr¹m hµng th¸ng. C¸c lo¹i sæ trªn ph¶i ghi râ rµng, cã dÊu cña tr¹m, hµng th¸ng ph¶I cã b¸o c¸o ®Ó tr×nh lªn trªn. PhÇn 3 qu¸ tr×nh thùc tËp Trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trªn s¸ch vëvµ gi¶ng ®­êng em ®· ®­îc c¸c thÇy, c« truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc rÊt bæ Ých ®ã lµ biÕt vÒ thuèc, biÕt c¸ch sö dông thuèc an toµn hîp lý. Ngoµi ra em cßn ®­îc ®i thùc tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· Vò V©n, ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c c«, c¸c chó em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu vµ em ®· n¾m b¾t ®­îc nh÷ng ®iªu c¨n b¶n vÒ tñ thuèc c¬ së cña tr¹m.Song song víi ®iÒu ®ã lµ viÖc häc tËp vµ më réng vÒ mäi c«ng t¸c mµ c¸n bé cë së ph¶i lµm. Bªn c¹nh ®ã em cßn ®­îc tr¹m y tÕ giíi thiÖu ®Ðn c¸c trung t©m y tÕ huyÖn, ®Õn c¸c hiÖu thuèc. Nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u Êy ®· gióp cho em nh÷ng kinh nghiÖm ®­îc häc hái ë c¸c c«, c¸c chó ®ã lµ hµnh trang ®Ó cho em b­íc vµo nghÒ sau nµy sÏ v÷ng vµng h¬n. Trong thêi gian em ®­îc thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x· Vò V©n ( tõ ngµy 1/8_ 15/9) sau khi kÕt thóc ®ît thùc tËp em ®· nghiªm chØnh chÊp hµnh nh÷ng néi quy, quy ®Þnh cña tr¹m y tÕ, chÞu sù ph©n c«ng c«ng viÖc vµ h­íng dÉn cña tr¹m tr­ëng, chÞu sù qu¶n lý cña tram y tÕ vµ thêi gian häc tËp, sinh ho¹t ®¶m b¶o vÖ sinh s¹ch sÏ, s¾p xÕp tñ thuèc gän gµng, ng¨n n¾p tõng nhãm, tõng lo¹i thuèc. Qu¸ tr×nh thùc tËp thùc tÕ t¹i tr¹m víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n céng víi sù gióp ®ì cña c¸n bæt¹m em ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña mét ng­êi D­îc t¸ trong t­¬ng lai. Víi tinh thÇn häc hái vµ sù h¨ng say cña tuæi trÎ, ®ît thùc tËp nµy em ®· tham gia phong tra phong trµo cña tr¹m y tÕ nh­: Phong trµo to¹ ®µm vÒ y tÕ c«ng céng cña trung t©m y tÕ huyÖn tæ chøc Tham gia c«ng t¸c y tÕ dù phßng b»ng b¨ng r«n, khÈu hiÖu, to¹ ®µm gi¸o dôc, søc khoÎ sinh s¶n vÞ thµnh niªn, t­ vÊn gi¸o dôc vÒ søc khoÎ, vÒ sñ dông thuèc hîp lý vµ an toµn. Tham gia tu bæ v­ên c©y thuèc nam Ngoµi ra ®Õn nay em ®· n¾m b¾t ®­îc c¬ b¶n vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh cña mét sèthuèc nh­: tÝnh chÊt, c«ng dông, c¸ch dïng, liÒu dïng, chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh, b¶o qu¶n, c¸c tr­êng hîp cÇn thiÕt. VÝ dô: Thuèc ch÷a bÖnh ®­êng ruét, t¸ trµng cÈn thËn khi dïng cho trÎ em, phô n÷ cã thai vµ ®ang cho con bó. Em ®· ®­îc häc rÊt nhiÒu lo¹i thuèc, ngoµi nh÷ng thuèc mµ em ®· d­îc häc t¹i tr­êng em cßn biÕt thªm mét sè lo¹i thuèc kh¸c kh«ng cã trong lý thuyÕt. VÝ dô: Thuèc bæ hontamin, thuèc hoµn thËp toµn ®¹i bæ, hoµn phong thÊp. Ngoµi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n em ®· ®­îc häc trªn lý thuyÕt, viÖc cä s¸t víi thuèc ®· gióp em rÊt nhiÒu trong viÖc giao tiÕp, øng xö víi kh¸ch hµng trong bu«n b¸n cña c¸c C«, c¸c Chó trong tr¹m y tÕ. Em ®· ®­îc rÊt nhiÒu vµ biÕt thªm nh÷ng thao t¸c cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c D­îc nh­ c¸ch s¾p xÕp thuèc theo tõng nhãm. VÝ dô: Nhãm ch÷a bÖnh d¹ dµy, thuèc kh¸ng sinh, thuèc c¶m cóm, thuèc ch÷a bÖnh ngoµi da, thuèc bæ, vitamin B1, vitamin B2; vitamin PP. C¸ch sö dông cña chóng vµ nh÷ng chó ý ®Æc biÖt khi dïng cho tõng thÓ tr¹ng cña c¬ thÓ. VÝ dô: Ho long ®­êm, Aspirin pH8 ph¶i thËn träng khi dïng cho trÎ s¬ sinh. Ng­êi b¸n ph¶i theo ®¬n vµ h­íng dÉn cho bÖnh nh©n dïng thuèc ®Ó h¹n chÕ t¸c dông phô x¶y ra. Tãm l¹i: viÖc ch¨m sãc søc khoÎ vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò bÖnh tËt ph¶i theo quan ®iÓm dù phßng, cÇn ph¶i ®­îc ®¸p øng vµo trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cuéc sèng hµng ngµy. ViÖc kÕt hîp y häc hiªn ®¹i vµ y häc cæ truyÒn ®Î ch÷a bÖnh lµ xu thÕ tèi ­u ®Ó ®¹t ®­îc ph­¬ng ph¸p ch÷a bÖn h÷u hiÖu. Trong x· héi sù nghiÖp ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n: ®©y kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸ nh©n, mçi gia ®×nh, mçi céng ®ång mµ ®i ®Çu lµ c¸n bé y tÕ theo ®­êng lèi cña §¶ng do d©n, v× d©n. ViÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ch¨m sãc søc khoÎ y tÕ t­ nh©n, phßng kh¸m t­ nh©n ®­îc më ra ®Ó phôc vô ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n nh­ng y tÕ nhµ n­íc vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o vµ lµm nßng cèt. §©y lµ mét xu thÕ ph¸t triÓn tèt ma n­íc ta nªn më réng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ X· tõ ngµy 1/8 ®Õn 15/ 9/2006. tuy thêi gian kh«ng dµi nh­ng em ®· häc hái ®­îc nhiÒu qua nh÷ng thao t¸c cña ng­êi lµm c«ng t¸c D­îc nh­ c¸ch s¨p xÕp thuèc. Ngoµi viÖc biÕt thªm c¸c t¸c dông, chØ ®Þnh, chèng chØ ®Þnh cña thuèc em cµng hiÓu thªm vÒ ®¹o døc hµnh nghÒ D­îc vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thÇy thuèc qua sù tËn tuþ cña c¸c C« vµ c¸c Chó trong tr¹m y tÕ X·. Lµm mét ng­êi thÇy thuèc cÇn ph¶i thùc hiÖn nh­ lêi B¸c d¹y: “L­¬ng y nh­ tõ mÉu”. Nh÷ng lêi d¹y cña B¸c còng nh­ nh÷ng ®¹o lý cña mét l­îng y lµm cho em cµng hiÓu thªm nh÷ng ®iÒu mµ mét ng­êi D­îc t¸ nãi riªng, nh÷ng ng­êi lµm trong ngµnh D­îc nãi chung trong viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n lµ: Lu«n ®Æt lîi Ých cña ng­êi bÖnh lªn trªn hÕt. Ph¶i h­íng dÉn sö dông thuèc hîp lý, an toµn vµ tiÕt kiÖm cho ng­êi bÖnh. Lu«n t«n träng vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi bÖnh. Ph¶i trung thùc thËt thµ, ®oµn kÕt, kÝnh träng bËc thÇy, kÝnh träng c¸c ®ång nghiÖp, tÝch cùc häc hái vµ trao dåi ®¹o ®øc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Ph¶i tØ mØ, chÝnh x¸c khi hµnh nghÒ kh«ng v× môc ®Ých vµ lîi nhuËn mµ ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých, søc khoÎ cña ng­êi bÖnh. T«n träng ph¸p luËt, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy chÕ vµ chÕ ®é chuyªn m«n. BiÕt ®­îc ph­¬ng ph¸p tr×nh bµy s¾p xÕp mét tñ thuèc ®ã lµ: Ph©n theo nhãm ®iÒu trÞ, dÔ thÊy, dÔ lÊy, tr¸ch nhÇm lÉn vµ xoay nh¸n ra ngoµi Tham gia mét sè c«ng viÖc nh­ ®Õm thuèc, lÊy mét sè thuèc kh¸ch yªu cÇu mµ m×nh biÕt, s¾p xÕp tñ thuèc gän gµng, s¹ch sÏ, vÖ sinh vµo cuèi ngµy, kiÓm tra hµng ho¸ b¸o c¸o víi tr¹m tr­ëng. VËy víi t­ c¸ch lµ mét c¸n bé y tÕ em mong r»ng c¸c tr¹m y tÕ c¬ së sÏ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn, c¬ së vËt chÊt vµ c¸n bé trong ngµnh nhÊt lµ tñ thuèc ®Ó ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸m chòa bÖnh vµ cÊp ph¸t thuèc mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ tèt h¬n cho nh©n d©n. Tuy thêi gian häc, thùc hµnh vµ thùc tËp thùc tÕ cßn Ýt nªn em míi chØ n¾m b¾t ®­îc mét sè lo¹i thuèc th«ng th­êng. Nh­ng em vÉn mong r»ng trong t­¬ng lai kh«ng xa nh÷ng ng­êi D­îc t¸ nh­ chóng em sÏ lµ nh÷ng viªn g¹ch hångng x©y ®¾p cho ng«i nhµ ngµnh D­îc cã nh÷ng b­íc tiÕn xa h¬n trong con ®­êng héi nhËp Quèc tÕ vµ trong khu vùc ph¸t triÓn mét c¸ch lín m¹nh, gãp phÇn x©y dùng mét x· héi v¨n minh, tiÕn bé theo xu h­íng ph¸t triÓn cña thêi ®¹i vµ ®Ó chuyªn ngµnh D­îcngµy cµng ph¸t triÓn trë thµnh mòi nhän trong c«ng cuéc v× søc khoÎ loµi ng­êi. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c ThÇy gi¸o, C« gi¸o vµ c¸c C«, c¸c Chó ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian qua, ®Ó em hoµn thµnh tèt ®ît häc tËp, thùc tËp nµy! Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2006. Ng­êi viÕt b¶n b¸o c¸o Hå ThÞ Kim Loan Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn 1 3 C«ng t¸c thùc tËp, thùc tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· Vò V©n – Vò Th­ – Th¸i B×nh 3 I. Mét vµi nÐt vÒ c¬ së cña tr¹m y tÕ 3 1. C¬ së 3 2. Trang thiÕt bÞ 3 3. Ng­êi ®iÒu trÞ 3 II. NhiÖm vô cña tr¹m y tÕ 3 III. C«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh 4 1. C«ng t¸c b¶o qu¶n thuèc vµ c¸ch s¾p xÕp thuèc t¹i tr¹m y tÕ 5 2. Nguån thuèc 5 PhÇn 2 6 Danh môc thuèc thiÕt yÕu cã trong tñ thuèc vµ danh môc thuèc cÊp cøu phôc vô c«ng t¸c phßng chèng b·o lôt, th¶m häa ®èi víi tuyÕn x· 6 I. C¸c s¾p xÕp, b¶o qu¶n thuèc trong tñ thuèc theo tõng nhãm riªng 6 II. Danh môc thuèc 7 IV. T×nh h×nh c¬ cÊu bÖnh tËt t¹i ®Þa ph­¬ng 13 IV. C¸c lo¹i sæ s¸ch 16 PhÇn 3 18 qu¸ tr×nh thùc tËp 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc35338.DOC
Tài liệu liên quan