Thực trạng sinh viên tốt nghiệp trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2015, công tác trong lĩnh vực Thể dục thể thao ở một số tỉnh miền Trung

KÉT LUẬN Qua đánh giá thực trạng trong 5 nãm qua (2011- 2015) cho thấy, số lượng sinh viên ở 4 tinh Quáng Bình, Quáng Trị, Thừa Thiên Huế và Quâng Nam học ờ trường Đại học TĐTT Đà Nang tốt nghiệp ra trường 844 em chiếm trên 52,78% tồng số sinh viên tốt nghiệp toàn trường (1.599 em). Trong so đó lượng sinh viên cua tỉnh Quáng Trị tốt nghiệp trong 5 năm có 176 em chiêm 11,0%, tỉnh Quang Bình có 211 em chiếm 13,19%, tỉnh Thừa Thiên Huế có 141 em chiếm 8,81%, tỉnh Quáng Nam có 316 em chiêm 19,76%, chứng tỏ đây là tiềm năng nguồn tuyển sinh hàng năm của nhà trường. Thực trạng sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học TDTT Đà Nang từ năm 2011 đến năm 2015 ờ 4 tinh Mien tiling làm việc đúng ngành nghề cụ thể: Công tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo có 263 em chiếm 78,09%. Trong đó làm việc chù yếư trong các trường tiêu học và tiling học cơ sờ có 207 em chiếm 81,17%, còn công tác trong lĩnh vực thê dục thê thao chi có 39 em chiếm 12,91%.

pdf6 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng sinh viên tốt nghiệp trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2015, công tác trong lĩnh vực Thể dục thể thao ở một số tỉnh miền Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuc_trang_sinh_vien_tot_nghiep_truong_dai_hoc_the_duc_the_t.pdf
Tài liệu liên quan