Tìm hiểu trạm y tế xã Hợp Thành - Một tổ chức y tế cơ sở thuộc mô hình quản lý thuốc ở xã, phường

Lời nói đầu Trạm y tế xã, phường là một tổ chức y tế cơ sở trong hệ thống mạng lưới chăm sóc sức khỏe quốc gia. Đó là nơi thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, dưới sự lãnh đạo của ủy ban nhân dân xã, trạm y tế là nơi cung ứng đáp ứng nhu cầu thuốc cho nhân dân. Trạm y tế xã Hợp Thành cũng là một tổ chức y tế cơ sở thuộc mô hình quản lý thuốc ở xã, phường. Trạm được xây dựng ngay trung tâm xã, nằm trên con đường giao thông liên huyện, là nơi tập trung đông dân cư, con đường này nối liền các thôn trong xã và các xã khác. Hợp Thành là một xã nhỏ vẫn còn nghèo nhưng vấn đề sức khỏe luôn được quan tâm hàng đầu, bởi có sức khỏe thì sẽ có tất cả mà do chính sức lực con người mà có được. Công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng luôn được xã đề cao và chú trọng, quan tâm hàng đầu. Với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình, luôn đạt sức khỏe của người dân lên trên. Trong trái tim cán bộ y tế xã luôn ghi nhớ “thầy thuốc như mẹ hiền”. Để phục vụ nhiệt tình hết mình cho nhân dân, nhờ có sự quan tâm chăm sóc của cán bộ y tế xã, sự hướng dẫn nhiệt tình, sự giúp đỡ của họ người dân hiểu và chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân luôn đảm bảo, phát hiện và chữa trị kịp thời, nên đã đẩy lùi không để bệnh dịch kịp thời lây lan và phát triển, chính vì thế xã luôn nhận được sự quan tâm và khen ngợi của cấp trên. Trong năm 2007 tới trạm phấn đấu phát triển nhiều hơn nữa các mặt của trạm đạt tiêu chuẩn cao. Ngày nay, khi đất nước ngày càng phát triển, ngành y tế được Đảng và Nhà nước, tổ chức y tế thế giới WTO quan tâm từ trung ương đến địa phương. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được nâng cao. Sự tận tình quan tâm, chăm sóc người dân của cán bộ y tế xã luôn làm cho người bệnh tin tưởng và quý mến, trạm y tế xã còn phối hợp với cán bộ y tế huyện, tổ chức xuống tận thôn xóm thăm hỏi, khám bệnh cho nhân dân. Nhờ vậy mà công tác chăm sóc sức khỏe luôn thu được kết quả cao, tạo được niềm tin tưởng của nhân dân đối với cán bộ y tế xã.

doc13 trang | Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 2063 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu trạm y tế xã Hợp Thành - Một tổ chức y tế cơ sở thuộc mô hình quản lý thuốc ở xã, phường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Tr¹m y tÕ x·, ph­êng lµ mét tæ chøc y tÕ c¬ së trong hÖ thèng m¹ng l­íi ch¨m sãc søc kháe quèc gia. §ã lµ n¬i thùc hiÖn ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho nh©n d©n, d­íi sù l·nh ®¹o cña ñy ban nh©n d©n x·, tr¹m y tÕ lµ n¬i cung øng ®¸p øng nhu cÇu thuèc cho nh©n d©n. Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh còng lµ mét tæ chøc y tÕ c¬ së thuéc m« h×nh qu¶n lý thuèc ë x·, ph­êng. Tr¹m ®­îc x©y dùng ngay trung t©m x·, n»m trªn con ®­êng giao th«ng liªn huyÖn, lµ n¬i tËp trung ®«ng d©n c­, con ®­êng nµy nèi liÒn c¸c th«n trong x· vµ c¸c x· kh¸c. Hîp Thµnh lµ mét x· nhá vÉn cßn nghÌo nh­ng vÊn ®Ò søc kháe lu«n ®­îc quan t©m hµng ®Çu, bëi cã søc kháe th× sÏ cã tÊt c¶ mµ do chÝnh søc lùc con ng­êi mµ cã ®­îc. C«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho céng ®ång lu«n ®­îc x· ®Ò cao vµ chó träng, quan t©m hµng ®Çu. Víi ®éi ngò c¸n bé trÎ, nhiÖt t×nh, lu«n ®¹t søc kháe cña ng­êi d©n lªn trªn. Trong tr¸i tim c¸n bé y tÕ x· lu«n ghi nhí “thÇy thuèc nh­ mÑ hiÒn”. §Ó phôc vô nhiÖt t×nh hÕt m×nh cho nh©n d©n, nhê cã sù quan t©m ch¨m sãc cña c¸n bé y tÕ x·, sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh, sù gióp ®ì cña hä ng­êi d©n hiÓu vµ ch¨m sãc søc kháe cña m×nh tèt h¬n. C«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cña nh©n d©n lu«n ®¶m b¶o, ph¸t hiÖn vµ ch÷a trÞ kÞp thêi, nªn ®· ®Èy lïi kh«ng ®Ó bÖnh dÞch kÞp thêi l©y lan vµ ph¸t triÓn, chÝnh v× thÕ x· lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m vµ khen ngîi cña cÊp trªn. Trong n¨m 2007 tíi tr¹m phÊn ®Êu ph¸t triÓn nhiÒu h¬n n÷a c¸c mÆt cña tr¹m ®¹t tiªu chuÈn cao. Ngµy nay, khi ®Êt n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn, ngµnh y tÕ ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc, tæ chøc y tÕ thÕ giíi WTO quan t©m tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. C«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Sù tËn t×nh quan t©m, ch¨m sãc ng­êi d©n cña c¸n bé y tÕ x· lu«n lµm cho ng­êi bÖnh tin t­ëng vµ quý mÕn, tr¹m y tÕ x· cßn phèi hîp víi c¸n bé y tÕ huyÖn, tæ chøc xuèng tËn th«n xãm th¨m hái, kh¸m bÖnh cho nh©n d©n. Nhê vËy mµ c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe lu«n thu ®­îc kÕt qu¶ cao, t¹o ®­îc niÒm tin t­ëng cña nh©n d©n ®èi víi c¸n bé y tÕ x·. Tæ chøc cña tr¹m y tÕ x· Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh gåm cã c¸c c¸n bé sau: 1. tr¹m tr­ëng: phô tr¸ch c«ng viÖc chung, tham gia c¸c ho¹t ®éng trong x· vµ bÖnh viªn huyÖn, tiÕp nhËn c¸c th«ng tin, nhiÖm vô ®­îc giao tõ tuyÕn trªn ®Õn tr¹m, kiÓm tra t×nh h×nh bÖnh tËt, lµm sæ s¸ch, b¸o c¸o. 2. b¸c sÜ: b¸c sÜ lµ ng­êi phô tr¸ch c«ng t¸c chÝnh cña tr¹m chÞu tr¸ch nhiÖm kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. 3. hai y t¸: mét ng­êi lµ n÷ hé sinh chuyªn ch¨m sãc søc kháe cho phô n÷ cã thai vµ sinh s¶n. Mét ng­êi lµm kÜ thuËt phô tr¸ch tiªm, ch¨m sãc søc kháe cho bÖnh nh©n. 4. mét d­îc t¸: phô tr¸ch c«ng t¸c gi÷ thuèc, cÊp ph¸t thuèc theo ®¬n vµ b¸n thuèc nÕu ®­îc ng­êi d©n yªu cÇu.Ghi chÐp sæ s¸ch thuèc nhËp vÒ vµ sè thuèc xuÊt ra, cuèi th¸ng lµm b¸o c¸o c¸c thuèc xuÊt ra vµ thuèc tån kho, céng tiÒn thuèc quyÕt to¸n göi lªn trªn. ñy ban nh©n d©n x· lu«n chó träng ch¨m sãc søc kháe cho nh©n d©n ®Çu t­ x©y dùng tr¹m khang trang, réng lín, s¹ch sÏ ®Ó c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho ng­êi d©n tèt h¬n. Tr¹m y tÕ x· cã hai d·y nhµ m¸i b»ng, mét nhµ gi÷a, hai d·y nhµ ®èi diÖn nhau: mét phßng kh¸m bÖnh, phßng hé sinh, phßng trùc, phßng b¸n thuèc vµ hai phßng cho bÖnh nh©n nghØ ng¬i sau khi kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ t¹i tr¹m. Trong phßng kh¸m bÖnh cã mét gi­êng bÖnh, tñ ®ùng nhiÖt kÕ, xilanh, b«ng b¨ng, g¹c, èng nghe kh¸m bÖnh, ®o huyÕt ¸p, sæ s¸ch, bµn kª ®¬n, giÊy tê l­u ®ì ®Î, bµn c©n søc kháe, dông cô c¾t tÇng sinh m«n, tñ cÊp cøu, phßng b¸n thuèc... Cã tñ ®Ó thuèc thiÕt yÕu, tñ thuèc cÊp ph¸t, c¸c tñ ®ùng thuèc ®Òu lµ tñ kÝnh cã khãa cÈn thËn, riªng víi thuèc nh­ thuèc ®éc, thuèc h­íng thÇn tñ thuèc ®­îc ®Ó riªng ghi râ vµ cã khãa ®ãng ch¾c ch¾n, cã c¸c gi¸ kÖ ®Ó hÌ ®Ó xÕp c¸c dông cô y tÕ ®­îc xÕp ®óng tr×nh tù, ng¨n n¾p, dÔ thÊy, dÔ lÊy, dÔ t×m. Thuèc ®­îc xÕp riªng theo nhãm: thuèc kh¸ng sinh, thuèc dïng ngoµi, thuèc m¾t… thuèc cã h¹n dïng dµi ®­îc xÕp ë trong, cßn thuèc cã h¹n dïng ng¾n ®­îc xÕp ë ngoµi, c¸c thuèc khi ®­îc nhËp vÒ sÏ ®­îc ph©n lo¹i tïy tõng lo¹i thuèc nh­ thuèc n­¬c, chai lä thñy tinh, d¹ng dung dÞch sÏ ®­îc ®Æt ë d­íi, thuèc d¹ng vØ, bét ®Æt ë trªn. Thuèc nhËp vÒ sau ®Æt vµo trong, thuèc nhËp vÒ tr­íc ®Æt ra ngoµi. Tñ thuèc cÊp ph¸t cã thuèc cña ch­¬ng tr×nh, cã tñ l¹nh nhá ®Æt vµo hai phßng bÖnh cã bèn gi­êng qu¹t trÇn vµ tñ ®ùng thuèc cÊp. Ngoµi ra tr¹m cã c«ng tr×nh vÖ sinh s¹ch sÏ vµ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ. Tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh cßn cã mét v­ên thuèc nam bao gåm rÊt nhiÒu c©y thuèc thuéc c¸c nhãm nh­: c¶m cóm, d¹ dµy, cÇm m¸u, trÞ bÖnh phô n÷… V­ên thuèc nam th­êng xuyªn ®­îc tu bæ vµ trång míi nhiÒu lo¹i c©y kh¸c nhau. Tuy nhiªn v× ng©n s¸ch cßn h¹n hÑp nªn ch­a cã n¬i chÕ biÕn vµ quÇy thuèc y häc cæ truyÒn, x· ®ang kÕt hîp víi tr¹m xin cÊp trªn ®Ó tr¹m cã thªm c¬ së ®«ng y. Xung quanh khu nhµ tr¹m y tÕ cßn cã c¸c c©y xanh t¹o ®­îc kh«ng khÝ trong l¹nh m¸t mÎ, c¸c nh©n viªn y tÕ ë tr¹m lu«n cã th¸i ®é tËn t×nh ch¨m sãc v× vËy mµ nh©n d©n ®Õn kh¸m bÖnh rÊt an toµn vµ tin t­ëng. Trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh, víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña tr­ëng tr¹m y tÕ x· vµ c¸c c¸n bé y, d­îc em ®· t×m hiÓu ®­îc: danh môc thuèc thiÕt yÕu cã trong tr¹m, biÕt ®­îc nhu cÇu cung øng thuèc t¹i ®Þa ph­¬ng, c¬ cÊu bÖnh tËt. §­îc tham gia c¸c c«ng t¸c chuyªn m«n nh­ lµ: cÊp ph¸t, b¸n thuèc d­íi sù h­íng dÉn cña c¸n bé d­îc. Tham gia tu bæ v­ên thuèc nam cña tr¹m… §©y lµ danh môc thuèc thiÕt yÕu cã trong tr¹m STT Tªn Thuèc §­êng dïng-Hµm l­îng D¹ng bµo chÕ  I. Thuèc g©y tª-mª   1.Thuèc g©y tª t¹i chç  1 Lidocain Hydroclorid Tiªm: dung dÞch 1%, 2% èng:1ml, 2ml, 5ml, 20 ml  2 Procain Hydroclorid Tiªm: dung dÞch 1%, 3%, 5% èng 1ml, 2ml  2. Thuèc tiÒn mª  3 Diazepam-dïng cho cÊp cøu Tiªm: 5mg/ml èng 2ml  II. Thuèc h¹ sèt-Gi¶m ®au-Chèng viªm-§iÒu trÞ Gut-X­¬ng khíp   Thuèc h¹ sèt, gi¶m ®au, chèng viªm  4 Diclofenac Uèng: viªn 25 mg, 50mg, 75mg, 100mg  5 Axit Acetylsalicyclic Uèng: viªn 100mg, 500mg  6 Paracetamol Uèng: viªn 100mg, 500mg Thuèc ®Æt: viªn ®¹m 80mg, 300mg  7 Piroxicam Uèng: viªn 10 mg, 20mg  Thuèc ®iÒu trÞ Gut  8 Allopurinol Uèng: viªn 100mg, 300mg  III. Thuèc chèng dÞ øng  9 Alimemazin Uèng: viªn 5mg  10 Clorpheniramin Uèng: viªn 4mg  11 Promethazin Uèng: viªn nÐn 10mg, 5mg  IV. Thuèc gi¶i ®éc  12 Atropin Sulfat Tiªm: èng 0,25mg/ml  13 Than ho¹t Uèng: bét, viªn  V.Thuèc chèng ®éng kinh  14 Diazepam Tiªm: 5mg/ml èng 2ml Uèng: Viªn 5mg  15 Phenobasbital Uèng: 10mg, 100mg  VI. Thuèc trÞ kÝ sinh trïng-Chèng nhiÔm khuÈn   1.Thuèc trÞ kÝ sinh trïng  16 Albendazol Uèng:Viªn 200mg, 400mg  17 Niclosamid Uèng: Viªn 50mg  2. Thuèc chèng nhiÔm khuÈn  18 Amoxicilin Uèng: Viªn 250mg, 500mg  19 Phenomethylpencilin Uèng: Viªn 200.000 UI; lä 400.000UI, 1.000.000UI  20 Cefalexin Uèng: Viªn 125mg, 500mg  21 Cloxacilin Uèng: Viªn 250mg, 500mg  22 Gentamycin Tiªm: èng 40mg, 80mg/2ml  23 Cloramphenicol Uèng: Viªn 250mg  24 Trythromycin Uèng: Viªn 250mg, 500mg  25 Ciprofloxacin Uèng: Viªn 250mg, 500mg  26 Doxycyclin Uèng:Viªn 100mg  3. Thuèc chèng nÊm  27 Clotrimazol Thuèc ®Æt viªn 50mg, 100mg  28 Ketoconazol Uèng: Viªn 200mg  VII. Thuèc chèng thiÕu m¸u  29 S¾t sulfat Uèng: Viªn 60mg s¾t  VIII. Thuèc ngoµi da  30 Cån ASA Dïng ngoµi: lä 15ml  31 Cån BSI Dïng ngoµi: lä 15ml  32 Ketoconazol Dïng ngoµi: dung dÞch  33 Dethylphtalat Dïng ngoµi: dung dÞch 10%  IX. Thuèc tÈy trïng-Khö trïng  34 Cån 70º Dïng ngoµi: lä 60ml  35 Cån Iod Dïng ngoµi: dung dÞch 2,5%; lä 15ml  36 N­íc Oxygiµ Dïng ngoµi: dung dÞch 3%; lä 15ml, 6ml  X. Thuèc lîi tiÓu  37 Furosemid Uèng: Viªn 20mg, 40mg  XI. Thuèc ®­êng tiªu hãa  38 Cimetidin Uèng: Viªn 200mg, 400mg  39 Maalox Uèng: hçn dÞch ch­a 350 mg  40 Omeprazol Uèng: Viªn 20mg  XII. Thuèc chèng co th¾t  41 Alverin Uèng: Viªn 40mg, 60mg  42 Papaverin Uèng: Viªn 40mg  43 Atropin Sulfat Uèng: Viªn 0,25mg  XIII. Thuèc tiªu ch¶y  44 Oresol Uèng gãi bét 27,9g  45 Berberin Sulfat Uèng: Viªn 10mg  XIV. Thuèc ho, hen phÕ qu¶n  46 Terpin Codein Uèng: Viªn 0,01g; 0,15g  47 Theophylin Tiªm: 5ml=208mg Uèng: Viªn 100mg, 125mg  XV. Thuèc tr¸nh thai  48 Ethinglestradiol vµ Levonosgestrel Uèng: Viªn 0,03mg vµ 0,15mg  49 Levonosgestrel Uèng: Viªn 0,05mg vµ 0,1mg  XVI. Sinh phÈm miÔn dÞch  50 HuyÕt thanh kh¸ng d¹i Tiªm: èng 1.000UI, 2.000UI/ml  51 HuyÕt thanh kh¸ng uèn v¸n Tiªm: èng 1.500UI, 10.000UI/ml  XVII. Thuèc dïng cho m¨t-tai-mòi-häng  52 Cloramphenicol Nhá m¾t: dung dÞch 0,4% Lä 10ml  53 Neomycin Nhá m¨t: dung dÞch 0,5% Lä 5 ml  54 Tetracyclin Tra m¾t: mì 1% Tuýp 5g, 10g  55 Naphazolin Nhá mòi: dung dÞch 0,05% Lä 10ml  56 Sulfarin Nhá mòi: dung dÞch  XVIII. Thuèc chèng rèi lo¹n t©m thÇn  57 HaLoporidol Uèng: Viªn 1mg, 5mg  XIX.Thuèc t¸c dông trªn ®­êng h« hÊp  58 Sabutamol Sulfat Uèng: Viªn 2mg, 4mg  59 Acetylcystrin Uèng: Viªn 100mg, 200mg  60 Alimemazin Uèng: sir« 2,5mg/5ml  XX. Thuèc tiªm truyÒn  61 Dung dÞch Glucose Tiªm: èng 20ml, dung dÞch 5% vµ 30%  XXI. Vitamin vµ chÊt v« c¬  62 Vitamin A Viªn bäc ®­êng 5.000UI  63 Vitamin B1 Uèng: Viªn 10mg, 50mg, 100mg  64 Vitamin C Uèng: Viªn 50mg, 100mg, 500mg  65 Vitamin PP Uèng: Viªn 30mg  66 Vitamin B1+B6+PP Uèng: Viªn 125mg  X· Hîp Thµnh lµ vïng quª lÊy viÖc lµm ruéng lµm chñ lùc nªn nhu cÇu vÒ thuèc ch÷a bÖnh cña nh©n d©n lµ rÊt lín vµ phô thuéc theo mïa. Mïa hÌ thêi tiÕt nãng Èm vµ do chÕ ®é sinh ho¹t céng ®ång t¹i n«ng th«n ch­a ®­îc ®¶m b¶o nªn th­êng xuyªn xuÊt hiÖn bÖnh truyÒn nhiÔm, t¶, lþ, th­¬ng hµn… lµm ¶nh h­ëng rÊt lín tíi ®êi sèng sinh ho¹t cña ng­êi d©n, vÒ mïa nµy nhu cÇu vÒ thuèc lµ t­¬ng ®èi lín. VÒ mïa xu©n, mïa ®«ng khÝ hËu l¹nh, thêi tiÕt hanh kh« nªn c¸c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp th­êng ph¸t triÓn vÒ mïa thu do ®Æc ®iÓm vïng quª hay nu«i chã, mÌo nªn xuÊt hiÖn dÞch nh­: d¹i, sèt rÐt… Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn v× nhu cÇu cung øng cña ng­êi d©n lµ t­¬ng ®èi nhiÒu nªn tr¹m y tÕ x· cßn cã c¸c hiÖu thuèc t­ nh©n cña b¸c sÜ cã chuyªn m«n kÜ thuËt nh­: bªn chuyªn khoa tai, mòi, häng. Thuèc ë tr¹m y tÕ vµ c¸c hiÖu thuèc x·, ph­êng ®­îc lÊy tõ c¸c c«ng ty d­îc phÈm: Hµ T©y, D­îc phÈm TWI, D­îc phÈm Nam Hµ, C«ng ty d­îc vËt t­ Thanh Hãa vµ mét sè c«ng ty kh¸c…Thuèc ch­¬ng tr×nh th× ®­îc nhµ n­íc viÖn trî. Tïy theo nhu cÇu mµ sÏ cã nguån thuèc cung øng kh¸c nhau. V× vËy, mµ nguån thuèc trong tr¹m ph¶i lu«n lu«n ®Çy ®ñ c¸c chñng lo¹i thuèc, gi¸ c¶ hîp lý, ®Ó cung øng cho ng­êi d©n khi cÇn thiÕt. V× c¬ cÊu bÖnh tËt phô thuéc theo mïa nªn cßn rÊt nhiÒu phøc t¹p v× thª tr¹m y tÕ x· ph¶i ho¹t ®éng liªn tôc trong ngµy ®Ó phôc vô tèt cho nh©n d©n. LËp B¶ng Dù Trï Thuèc Cho Mét N¨m T¹i Tr¹m Y TÕ B¶ng dù trï thuèc STT Tªn thuèc-nång ®é-hµm l­îng §¬n vÞ Sè l­îng N¬i s¶n xu©t Ghi chó  1 Amoxycyclin 500mg Viªn 500 Viªn Hµ T©y  2 Tetracyclin 250mg Viªn 400 Viªn Hµ T©y  3 Lincomycin 500mg Viªn 500 Viªn TWI  4 Alaxan Viªn 300 Viªn Liªn doanh  5 Erythromycin 0.25g Viªn 450 Viªn Néi  6 Erythromycin 500mg Viªn 300 Viªn Néi  7 Doxycillin 100mg Viªn 500 Viªn Néi  8 Cloramphenicol 250mg èng 100 èng TWI  9 Cephalexin 500mg Viªn 500 Viªn TWI  10 Biseptol 0,48g Viªn 200 Viªn Hµ T©y  11 Cimetidin 200mg Viªn 300 Viªn Hµ T©y  12 Salbutamol 4mg Viªn 200 Viªn TWI  13 Vitamin B1 100mg Viªn 1000 Viªn Hµ T©y  14 Vitamin C 500mg Viªn 500 Viªn TWI `  15 Cavinton 10mg èng 150 èng Hungari  16 Papaverin 20mg èng 100 èng Néi  17 Digoxin 250 mg Viªn 200 Viªn Hungari  18 Cefotaxim 1g Lä 150 lä Hµ T©y  19 Piracetam 400mg Viªn 600 Viªn Hµ T©y  20 Paradol 500mg Viªn 500 Viªn Hµ T©y  21 Ketoconzol 200mg Viªn 300 Viªn Néi  22 Furosemid vØ 200 vØ Ên §é  23 S¾t II oxalat Lä 350 lä TWI  24 Philatop 10ml Hép 100 hép Phó Thä  25 Cao Ých mÉu Chai 150 chai Hµ T©y  26 Aspirin PH8 0,5g Viªn 200 Viªn Hµ T©y  27 Clopheniramin 4mg vØ 200 vØ Cöu Long  28 Terpin codein Viªn 500 Viªn TWI  29 Efferalgan Viªn 200 Viªn Ph¸p  30 ASA Lä 150 lä Phó Thä  31 ORESOL Gãi 1500 gãi Hµ T©y  32 Cån 70º Lä 50 lä Hµ T©y  33 N­íc Oxygiµ 2,5% Lä 100 lä Hµ T©y  34 Tetracyclin Mì 1% Tuyp 150 Tuyp Hµ T©y  35 Alimemazin 2,5mg/5ml Chai 100 chai Hµ T©y  36 Vitamin B1,B6,B12 VØ 100 vØ Hµ T©y  37 §¹i trµng hoµn PH Hép 100 hép B¶o Long  38 Bæ phÕ viªn ngËm Hép 80 hép Nam Hµ  39 Menbendazol Hép 100 hép TWI  40 Fugacar Hép 100 hép Th¸i Lan  41 DÇu Tr­êng S¬n Lä 200 lä Néi  42 DÇu phËt linh Lä 150 lä TWII  43 Rifampicin Viªn 400 Viªn Phó Thä  44 Cimetidin Viªn 500 Viªn Hµ T©y  45 Omeprazol Hép 100 hép TWI  46 Prednisolon VØ 100 VØ TWI  47 Levonorgestrel 0,03mg Viªn 100 Viªn Hµ T©y  48 Acetylcysterin 200mg Viªn 150 Viªn Hµ T©y  49 Dung dÞch Glucose 5% èng 100 èng TWI  Trong thêi gian thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ em ®­îc c¸c c« chó ë tr¹m h­íng dÉn cho c¸ch cÊp ph¸t thuèc cña ch­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia vµ ®­îc b¸n thuèc. Em ®· biÕt c¸ch h­íng dÉn cho bÖnh nh©n sö dông thuèc thÕ nµo cho hîp lý vµ an toµn. Hµng ngµy ®­îc nghiªn cøu, häc tËp thªm vÒ chñng lo¹i thuèc, vµ ®­îc thùc hµnh ghi chÐp sæ s¸ch b¸o c¸o vÒ thuèc vµ y cô theo quy ®Þnh. Cø cuèi tuÇn em cïng c¸c c« chó trong tr¹m tham gia tæng vÖ sinh ë tr¹m. Lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn h­íng dÉn mäi ng­êi c¸ch ¨n uèng hîp lý, vÖ sinh s¹ch sÏ ®Ó phßng tr¸nh c¸c bÖnh dÞch th«ng th­êng. Trong thêi gian thùc tËp em vµ c¸c c« chó ®· ch¨m sãc, trång míi vµ tu bæ v­ên thuèc nam cña tr¹m, t×m vµ nhËn ra thªm nhiªu c©y thuèc ®Ó khi ch÷a bÖnh cã thÕ kÕt hîp gi÷a thuèc t©y y vµ thuèc ®«ng y, nh­ vËy sÏ mau chãng khái bÖnh vµ h­íng dÉn cho bÖnh nh©n khi ®Õn tr¹m biÕt c«ng dông vµ c¸ch sö dông thuèc nam cho hîp lý vµ ®¹t kÕt qu¶ nh­ mong ®îi, tõ ®ã v­ên thuèc tham sÏ ®­îc nh©n lªn vµ nh©n d©n sÏ cµng tin t­ëng vµo ®éi ngò y b¸c sÜ ë tram. Danh Môc C©y Thuèc Nam Cã Trong Tr¹m STT Tªn c©y thuèc STT Tªn c©y thuèc  1 B¹c hµ 15 Ých mÉu  2 Cá s÷a l¸ nhá 16 Tr¾c b¸ch  3 Cóc tÇn 17 L¸ lèt  4 C©y d©u t»m 18 Nh©n trÇn  5 C©y gõng 19 KÐ ®Çu ngùa  6 Hóng chanh 20 Ng¶i cøu  7 H­¬ng nhu 21 Rau m¸  8 Kinh giíi 22 X·  9 B¹ch ®ång n÷ 23 TÝa t«  10 Cam th¶o ®Êt 24 M· ®Ò  11 Cá mÇn trÇu 25 M¬ tam thÓ  12 Cá tranh 26 Cá x­íc  13 Nhä nåi 27 Rau sam  14 Cñ trãc 28 Thiªn m«n  ChØ trong 6 tuÇn ng¾n ngñi thùc tËp t¹i tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh nh­ng em ®· thu l­îm ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých, hµnh trang em mang vÒ tr­êng kh«ng chØ lµ nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm hay vµ bæ Ých mµ em cßn thÊy ®­îc t×nh c¶m mµ c« chó ë ®©y ®· dµnh cho nh©n d©n qua c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho bÖnh nh©n ®óng nh­ c©u nãi: “ThÇy thuèc nh­ mÑ hiÒn”. ThÊy ®ù¬c nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng vµ cao quý nh­ vËy em tù c¶m thÊy r»ng ®Ó lµm ®­îc mét d­îc t¸ tèt m×nh ph¶i noi g­¬ng c¸c c« chó, häc hái thªm nhiÒu h¬n n÷a ®Ó cñng cè bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc thiÕu hôt. Trong thêi gian thùc tËp t¹i ®©y mÆc dï chØ lµ mét häc viªn thùc tËp nh­ng c¸c c¸n bé y tÕ ë ®©y ®· d¹y dç vµ h­íng dÉn em rÊt tËn t×nh, t×nh c¶m cña c« chó giµnh cho em kh«ng ®¬n thuÇn lµ t×nh c¶m cña gi¸o viªn ®èi víi mét häc viªn thùc tËp mµ cßn ®èi sö rÊt tèt nh­ ng­êi th©n. §­îc häc tËp thùc hµnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng vµ cßn bæ sung n©ng cao kiÕn thøc ch­a biÕt, ®­îc c« chó giµnh cho t×nh c¶m yªu th­¬ng em r©t vui vµ c¶m ®éng. Thêi gian thùc tËp ®· hÕt, nãi lêi chia tay mäi ng­êi t¹i ®©y em c¶m thÊy rÊt buån. Nh­ng sù cæ ®éng cña c«, chó ®· gióp em v÷ng tin vµo nguån kiÕn thøc ®· häc ®­îc ®Ó chuÈn bÞ cho k× thi tèt nghiÖp s¾p tíi. Em sÏ lµ mét d­îc t¸ tèt trong t­¬ng lai, ®em hÕt lßng phôc vô cho nh©n d©n. Em ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Ó thùc hiÖn ®iÒu m×nh ®· nãi vµ cßn lam ®­îc nhiÒu h¬n n÷a. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«, c¸c chó lµ c¸n bé y tÕ t¹i tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh ®· h­íng dÉn, gióp ®ì em trong suèt thêi gian thùc tËp t¹i ®©y. Em sÏ kh«ng quªn ®­îc tÊm lßng mµ c¸c c¸n bé y tÕ ®· giµnh cho nh©n d©n vµ dµnh cho em. Sù lµm viÖc tËn t×nh vµ gióp ®ì mäi ng­êi cña c¸c c¸n bé y tÕ lu«n ®em l¹i tiÕn th¬m vµ mËt ngät cho ®êi, xøng ®¸ng víi c©u:“l­¬ng y nh­ tõ mÉu”. Chóc cho sù ®i lªn cña tr¹m y tÕ x· Hîp Thµnh ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch kh«ng chØ vÒ mÆt chøc danh mµ bªn c¹nh ®ã n©ng cao vÒ chuyªn m«n h¬n n÷a ®Ó søc kháe cña mäi ng­êi d©n ®­îc ch¨m sãc mét c¸ch tèt nhÊt, hiÖu qña nhÊt. Kh«ng nh÷ng riªng em vÒ n¬i em ®· thùc tËp, bªn c¹nh ®ã em c¸m ¬n tr­êng Trung häc kÜ thuËt d­îc Phó Thä ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp chóng em rÊt nhiÒu trong häc tËp vµ thùc hµnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc35002.DOC
Tài liệu liên quan