Trắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênin

98. quan điểm duy vật biện chứng cho rằng cái riêng cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ với nhau  cái riêng chỉ tồn tại tạm thời thoáng qua, không phải cái tồn tại vĩnh viễn Chỉ có cái riêng mới tồn tại thực sự  xác định phương án ĐÚNG theo triết học mác- lê nin . tri thức của con người ngày càng hoàn thiện là vì 99. thế giới đang vận động bộc lộ càng nhiều tính quy định nhờ sự nỗ lực hoạt động thực tiễn của con người  nhờ hệ thống tri thức trước đó ( chân lý) làm tiền đề do khả năng tổng hợp của trí tuệ của con người trong thời đại mới  bản chất của ý thức là . của thế giới khách quan, là quá trình phản ánh tích cực, . hiện thực khách quan của óc người 100. hình ảnh chủ quan, sự phản ánh

pdf32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Trắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm: 0% Trắc nghiệm môn Triết học Mác - Lênin ( nguồn: thầy Trần Việt Thắng+ google)   quy luật đóng vai trò là hạt nhân của phép biện chứng duy vật là1. quy luật chuyển hóa  quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập  quy luật phủ định của phủ định  xác định phương án sai theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý thức có vai trò gì 2. ý thức là cái phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn gốc sinh ra nó vì thế chỉ có vật chất là cái năng động tích cực  ý thức muốn tác động trở lại đối với vật chất thì phải thông qua hoạt động thực tiễn của con người vai trò thực sự của nhận thức là sự phản ánh sáng tạo thực tại khách quan và đồng thời có sự tác động trở lị thực tại có thông qua hoạt động thực tiễn của con người ý thức là tự nó chỉ làm thay đổi tư tưởng, do đó ý thức hoàn toàn không có vai trò gì đối với thực tiễn   trong các yếu tố sau yếu tố nào biểu hiện tập trung nhất về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 3. trình độ của người lao động trình độ tổ chức , phân công lao động xã hội  trình độ của công cụ lao động trình độ ứng dụng khoa học và sản xuất  trong hoạt động thực tiễn sai lầm của trì trệ bảo thủ là do không tôn trọng quy luật nào cuẩ phép biện chứng duy vật 4. quy luật mâu thuẫn quy luật lượng chất  quy luật phủ định của phủ định  chọn phương án SAI. chức năng thế giới quan của triết học5. triết học là hạt nhân của thế giới quan  triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan và phương pháp luận chung nhất  triết học là hạt nhân lý luận của thế giới quan  Thực tiễn là6. toàn bộ những hoạt động của con người toàn bộ là những hoạt động vật chất có tính xã hội và lịch sử nhằm cải tạo hiện thức khách quan  toàn bộ hoạt động vật chất và hoạt động tinh thần của con người  Vật chất có trước ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, đây là quan điểm7. duy vật  duy tâm nhị nguyên  Triết học mác ra đời một phần là kết quả kế thừa trực tiếp:8. Thế giới quan duy vật của Hê ghen và phép biện chứng của Phoi ơ bắc Thế giới quan duy vật của Phoi ơ bắc và phép biện chứng của Hê ghen  Thế giới quan duy vật và phép biện chứng của cả Hê ghen và Phoi ơ bắc  xác định phương án SAI theo triết học mác- lê nin về con đường biện chứng của quá trinh nhận thức 9. nhận thức phải trở về thực tiễn để kiểm tra tri thức, khẳng định sự đúng sai của tri thức nhận thức phải trở về thực tiễn để kiểm tra tri thức, khẳng định sự đúng sai của tri thức nhận thức không cần bổ sung thêm những tri thức mới nên không cần quay trở về thực tiễn  giai đoạn đầu tiên của quá trình nhận thức là từ nhận thức lý tính đến nhận thức cảm tính   đâu không phải là quan điểm biện chứng về sự phát triển10. xem xét sự phát triển như một quá trình tiến lên liên tục, không có bước quan co, thụt lùi, đứt đoạn  xem xét sự phát triển là một quá trình tiến lên bao hàm cả sự lặp lại cái cũ  xem xét sự phát triển là một quá trình tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, bao hàm cả sự thụt lùi đứt đoạn  xác định phương án đúng theo Triết học Mác - Lênin11. cách mạng xhcn là tất yếu để giải quyết một cách căn bản mâu thuẫn trong xã hội Tư bản  trong chủ nghĩa tư bản hiện đại các cuộc đấu tranh dân sinh dân chủ ngày càng giảm dần trong đk cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại mâu thuẫn giữa llsx và qhsx không mất đi mà phát triển ở hình thức mới   xác định phương án đúng theo triết học mác- lê nin về tính chất của các mối liên hệ giữa sự vật và hiện tượng 12. các mối liên hệ có vai trò khác nhau đối với sự vận động và phát triển của sự vật các mối liên hệ đều có vai trò như nhau đối với sự vận động và phát triển của sự vật  sự phân chia các mối quan hệ cụ thể là mang tính tuyệt đối phép biện chứng duy vật chỉ nghiên cứu mối liên hệ chung nhất, phổ biến nhất của thế giới   thế nào là triết học nhị nguyên luận13. vật chất có trước, ý thức có sau vật chất và ý thức song song tồn tại, không cái nào phụ thuộc cái nào  ý thức có trước, vật chất có sau  xác định phương án sai theo triết học mác- lê nin về yêu cầu của quan điểm toàn diện khi xem xét sự vật hiện tượng 14. phải xem xét tất cả mối liên hệ đồng thời phân loại được vị trí vai trò của các mối liên hệ chỉ xem xét những mối liên hệ đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của sự vật  đặt sự vật trong chính thể tổng thể và xem xét tất cả các mối liên hệ và các khâu trung gian của nó  xác định phương án ĐÚNG theo triết học mác- lê nin cơ sở để phân chia các trào lưu triết học thành triết học nhất nguyên và triết học nhị nguyên là 15. cách giải quyết mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học  cách giải quyết vấn đề cơ bản của triết học cách giải quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học  xác định phương án SAI theo triết học mác lê nin về tính độc lập tương đối của ý thức xã hội 16. trong xã hội có gia cấp tính chất kế thừa của ý thức xã hội không gắn liền với tính giai cấp của nó  các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển không thể tác động qua lại lẫn nhau  tồn tại xã hội thay đổi nhưng có một số bộ phận của ý thức xã hội chưa thay đổi ngay cùng với tồn tại xã hội những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội nên có thể thoát ly tồn tại xã hội  theo triết học mác- lê nin, muốn thay đổi một chế độ xã hội thì17. thay đổi lực lượng sản xuất tạo ra nhiều của cải thay đổi quan hệ sản xuất  thay đổi lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất  nguyên tắc phát triển yêu cầu chủ thể khi xem xét đối tượng cần:18. đặt đối tượng vào sự vận động phát hiện xu hướng biến đổi của nó  nhận thức được, phát triển là quá trình trải qua nhiều giai đoạn, mỗi gia đoạn có đặc điểm tính chất hình thức giống nhau nên cần tìm hình thức phương pháp tác động phù hợp để thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển đó sớm phát hiện ủng hộ đối tượng mới hợp quy luật tạo đk cho nó phát triển  biết kế thức các yếu tố tích cực từ đối tượng cũ và phát triển sáng tạo chúng trong điều kiện mới   xác định phương án đúng theo triết học mác- lê nin 19. sự đối lập giữa vật chất và ý thức là  tuyệt đối trong mọi trường hợp sự đối lập giữa vật chất và ý thức là tuyệt đối chỉ giới hạn trong vấn đề nhận thức cơ bản  sự đối lập giữa vật chất và ý thức vừa mang tính tuyệt đối vừa mang tính tương đối   Theo quan điểm của triết học Mác- lê nin: các sự vật các hiện tượng và các quá trình khác nhau của thế giới có mối liên hệ qua lại, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau hay chúng tồn tại biệt lập, tách rời nhau 20. các sự vật hiện tượng tồn tại biệt lập tách rời nhau cái này tồn tại cạnh cái kia. chúng không có sự phụ thuộc không có sự ràng buộc và quy định lẫn nhau các sự vật hiện tượng vừa tồn tại độc lập, vừa quy định tác động qua lại chuyển hóa lẫn nhau  các sự vật hiện tượng vừa quy định vừa tác động qua lại chuyển hóa lẫn nhau  nguồn gốc lý luận trức tiếp hình thành quan điểm duy vật biện chứng của triết học mác là gì 21. chủ nghĩa duy vật khai sáng pháp triết học cổ điển đức  kinh tế chính trị cổ điển anh chủ nghĩa xã hội không tưởng pháp và anh  sản xuất vật chất là gì22. sản xuất xã hội và sản xuất tinh thần sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần sản xuất của cải vật chất   Nói: Cái bàn vật chất là đúng hay sai23. Đúng Sai   chọn phương án SAI. chức năng phương pháp luận của triết học24. triết học cung cấp tri thức phương pháp luận chung  triết học cung cấp tri thức phương pháp luận chung nhất triết học cung cấp tri thức thế giới quan và phương pháp luận chung   xác định phương án đúng theo triết học mác- lê nin về những đặc trưng của chất25. chất do tồn tại khách quan chỉ tính qui định vốn có của sự vật  chất là do những thuộc tính cơ bản tổng hợp lại tạo thành  chất của những sự vật không bị quy định bởi kết cấu  Lê nin đã định nghĩa vật chất như sau:26. Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tồn tạo khách quan vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan  Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tất cả những gì tồn tại bên ngoài, độc lập với ý thức  lựa chọn phương án ĐÚNG27. đối tượng lao động là các yếu tố động nhất và cách mạng nhất trong lực lượng sản xuất  tư liệu lao động là vật thể và phức hợp vật thể mà con người gián tiếp sử dụng trong quá trình sản xuất khoa học là yếu tố giữ vai trò quyết định trong kết cấu của lực lượng sản xuất công cụ lao động là thước đo trình độ phát triển của lượng sản xuất   xác định phương án đúng theo triết học mác- lê nin về mâu thuẫn biện chứng của sự vật hiện tượng 28. bất cứ mặt đối lập nào cũng tạo thành mâu thuẫn biện chứng mâu thuẫn biện chứng chỉ tác động qua lại lẫn nhau của các mặt đối lập mâu thuẫn biện chứng tồn tại khách quan và phổ biến trong hiện thực khách quan  trong mâu thuẫn biện chứng hình thành từ hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau   theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, khẳng định nào sau đây là sai29. chất không gắn liền với kết cấu của sự vật mà chỉ gắn liền với thuộc tính  chất chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật chất là do kết hợp các thuộc tính của sự vật quy định khii thuộc tính cơ bản thay đổi thì sự vật mới thay đổi căn bản về chất  khi cho rằng: tồn tại là được tri giác , đây là quan điểm30. duy tâm chủ quan  duy tâm khách quan nhị nguyên  theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm đúng là31. thừa nhận nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con người thừa nhận nhận thức là sự phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan vào trong đầu óc con người dựa trên cơ sở thực tiễn thừa nhận nhận thức là quá trình phản ánh sáng tạo hiện thực khách quan vào trong đầu óc con người dựa trên cơ sở thực tiễn   nội dung cơ bản trong định nghĩa vật chất của lê- nin32. vật chất tồn tại thực sự vật chất là thực tại khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người  vật chất được ý thức con người phản ánh  vật chất tồn tại chủ quan được con người phản ánh  vai trò của thực tiễn 33. là cơ sở động lực và mục đích của nhận thức là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý cả hai điều trên   Tư liệu sản xuất bao gồm:34. con người và công cụ lao động đối tượng lao động và tư liệu lao động  con người lao động công cụ lao động và đối tượng lao động  lựa chọn phương án đúng theo triết học mác- lê nin35. vô thức có tác dụng tri phối toàn bộ hoạt động của con người vô thức có vai trò tác dụng nhất định trong đời sống và hoạt động của con người  vô thức là hiện tượng tâm lý cô lập, không liên quan gì đến ý thức  vô thức là trạng thái tâm lý ở chiều sâu, điều chỉnh hành vi thái độ ứng xử của con người   xác định phương án đúng theo triết học mác- lê nin về định nghĩa triết học36. triết học là hệ thống tri thức lý luận của con người về thế giới, về vj trí vai trò của con người trong thế giới ấy triết học là hoạt động tinh thần biểu hiện khả năng nhận thức, đánh giá của con người triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí vai trò của con người trong thế giới ấy  triết học là hệ thống lý luận chung nhất của con người về thế giới về vị trí vai trò của con người trong thế giới ấy 37. Tùy chọn 1 Tùy chọn 2  Theo quan điểm của triết học Mác- lê nin, nguyên nhân là:38. sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nhất định nào đó  sự tác động lẫn nhau giữa các sự vật sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các mặt trong cùng một sự vật  Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, chúng không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng không nằm trong quan hệ quyết đinh nhau, đây là quan điểm 39. duy vật duy tâm nhị nguyên   Theo quan điểm của triết học Mác- lê nin phát triển là:40. quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp , từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật  mọi sự biến đổi nói chung của sự vật mọi sự vận động biến đổi của sự vật làm cho sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ  Trong hình thức vận động xã hội bao hàm các hình thức vận động sau đây:41. Vận động sinh học và vận động hóa học Vận động vật lí và vận động cơ học Cả 4 hình thức vận động trên   theo triết học mác- lê nin: ý thức xã hội không phụ thuộc vào tồn tại xã hội một cách thụ động mà có tác động trở lại tồn tại xã hội, đó là sự thể hiện 42. tính độc lập tương đối của ý thức xã hội  tính vượt trước của ý thức xã hội tính kế thừa và phát triển của ý thức xã hội  theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tác động của khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX đối với phương pháp tư duy siêu hình luận điểm nào dưới đây là đúng 43. khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX phù hợp với phương pháp tư duy siêu hình tạo điều kiện cho phương pháp tư duy siêu hình phát triển và bộc lộ những hạn chế khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỉ XIX làm bộc lộ tính hạn chế và sự bất lực của phương pháp tư duy siêu hình trong việc nhận thức thế giới  KHTN khẳng định vai trò tích cực của phương pháp tư duy siêu hình  tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử44. quan hệ sản xuất đặc trưng  chính trị tư tưởng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất  định nghĩa vật chất của lê nin bao quát đặc tính quan trọng nhất của mọi dạng vật chất để phân biệt ý thức, đó là đặc tính gì 45. thực tại khách quan độc lập với ý thức của con người  không gian và thời gian vận động và đứng im thực tại chủ quan độc lập với ý thức con người  xác định phương án sai theo triết học mác- lê nin. triết học mác- lê nin ra đơi ftrong điều kiện kinh tế xã hội nào 46. phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở thành phương thức sản xuất thống trị trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội  phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mới xuất hiện  chủ nghĩa tư ban đã trở thành chủ nghĩa đế quốc  sự xuất hiện giai cấp vô sản trên vũ đài chính trị với tính cách là một lực lượng chính trị xã hội độc lập  Theo quan điểm của triết học Mác- lê nin thì cơ sở quy định mối liên hệ của các sự vật hiện tượng 47. do một lực lượng siêu nhiên nào đó do ý thức, cảm giác của con người tính thống nhất vật chất của thế giới   theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là đúng48. sự biến đổi về chất là kết quả sự biến đổi về lượng của sự vật  không phải sự biến đổi về chất nào cũng là kết quả của sự biến đổi về lượng chất không có tác động gì đến sự thay đổi của lượng  hoạt động của con người khác với động vật là có ý thức vì thế ý thức của con người quyết định sự tồn tại của họ. đây là lập trường của 49. chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa duy vật lịch sử  chủ nghĩa duy tâm chủ nghĩa duy vật tầm thường  chọn phương án SAI. đối tượng của triết học mac -lê nin50. những quy luật chung nhất nhất của tự nhiên, xã hội  những quy luật chung nhất của tự nhiên xã hội và tư duy mối quan hệ giữa vật chất và ý thức  lựa chọn quan điểm của thuyết bất khả tri51. con người hoàn toàn không nhận thức được thế giới nghi ngờ khả năng nhận thức được hiện thực khách quan của con người không có cái gì con người không nhận thức được chỉ có con người chưa nhận thức được    Xác định phương án sai theo triết học mác- lê nin52. ý thức có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội trong kết cấu của ý thức thì yếu tố tri thức và tình cảm là quan trọng nhất  mọi hành vi của con người đều do ý thức chỉ đạo  tri thức là phương thức tồn tại của thức thức con người  xác định trường phái triết học: cái riêng và cái chung đều tồn tại khách quan giữa chúng có mối liên hệ biện chứng với nhau 53. chủ nghĩa duy vật siêu hình chủ nghĩa duy vật biện chứng  chủ nghĩa duy tâm phái duy thực  Đối tượng nghiên cứu của triết học là:54. Những quy luật của thế giới quan Những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy Những vấn đề chung nhất của giới tự nhiên, của xã hội và con người, mối quan hệ của con người nói chung, của tư duy con người nói riêng với thế giới xung quanh   Chất của sự vật là55. bất kì thuộc tính nào của sự vật thuộc tính cơ bản của sự vật tổng hợp các thuộc tính cơ bản của sự vật   trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta, chung ta cần phải tiến hành 56. phát triển llsx đạt trình độ tiên tiến để tạo cơ sở cho việc xây dựng qhsx chủ động xây dựng qhsx mới để tạo cơ sở thúc đẩy llsx phát triển kết hợp đồng thời phát triển llsx với từng bước xây dựng qhsx mới phù hợp  củng cố xây dựng kiến trúc thượng tầng mới cho phù hợp với cư sở hạ tầng   xác định phương án đúng theo triết học mác- lê nin . chất của sự vật là57. cấu trúc sự vật các thuộc tính sự vật tổng số các thuộc tính sự vật sự thống nhất hữu cơ các thuộc tính   theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, khái niệm tồn tại khách quan được hiểu là 58. tồn tại bên ngoài ý thức của con người, không phụ thuộc vào ý thức của con người  tồn tại không thể nhận thức được tồn tại nhờ vào cảm giác của con người được ý thức của con người phản ánh một cách thụ động  giai đoạn lê nin phát triển trong điều kiện 59. chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa tư bản đỉnh cao ( đế quốc)   xã hội là một tổ hợp các bộ phận được cấu thành và biến đổi một cách ngẫu nhiên . quan điểm này thuộc lập trường triết học 60. chủ nghĩa duy vật biện chứng lịch sử chủ nghĩa duy vật siêu hình trong lịch sử  chủ nghĩa duy tâm lịch sử chủ nghĩa duy vật siêu hình   theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm ĐÚNG là61. nguyên nhân luôn xuất hiện trước kết quả  cái xuất hiện trước đều là nguyên nhân của cái xuất hiện sau mọi sự kế tiếp nhau về mặt thời gian đều là quan hệ nhân quả nguyên nhân là cái sản sinh ra kết quả   kiến trúc thượng tầng pháp lí và chính trị quyết định cơ cấu kinh tế của xã hội. quan điểm này thuộc lập trường triết học 62. chủ nghĩa duy vật lịch sử chủ nghĩa duy tâm lịch sử  chủ nghĩa duy tâm chủ nghĩa duy vật tầm thường  xác định phương án đúng theo Triết học Mác - Lênin63. tri thức triết học đưa lại thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho sự phát triển của các khoa học  tri thức triết học và tri thức khoa học cụ thể không có sự tác động liên hệ với nhau thành quả của các khoa học cụ thể là tư liệu để triết học rút ra những kết luận của mình  triết học là khoa học của mọi khoa học  chọn phương án SAI về MQH biện chứng giữa lượng và chất của sự vật64. sự vật nào cũng có sự thống nhất giữa lượng và chất. sự biến đổi dần dần về lượng vượt quá giới hạn độ dẫn đến sự biến đổi về chất. sự biến đổi căn bản về chất tạo ra bước nhảy và chuyển sự vật cũ sang sự vật mới chỉ có sự thay đổi từ lượng đến chất là theo xu hướng tiến lên. còn sự thay đổi từ chất đến  lượng( ngược lại)  sự biến đổi về chất và lượng không phải mâu thuẫn. chỉ có sự khác nhau là lượng biến đổi nhanh hơn chất. bước nhảy chỉ xảy ra khi chất biến đổi căn bản  sự biến đổi về chất nhanh hơn biến đổi về lượng mới tạo ra sự thay đổi căn bản về chất. chất cũ mất đi, sự vật cũ bị phá vỡ, sự vật mới sinh ra   Triết học đóng vai trò là:65. Toàn bộ thế giới quan Toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận Hạt nhân lý luận của thế giới quan   Theo quan điểm của triết học Mác- Lê nin bản chất của ý thức là:66. Hình ảnh về thế giới khách quan Hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan Hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan là sự phản ánh tự giác, sáng tạo về thế giới khách quan   Vấn đề cơ bản của triết học là:67. quan hệ giữa tư duy với tồn tại và khả năng nhận thức của con người quan hệ giữa vật chất với ý thức, tinh thần với tự nhiên và con người có khả năng nhận thức được thế giới không? quan hệ giữa vật chất với ý thức, tinh thần với tự nhiên, tư duy với tồn tại và con người có khả năng nhận thức được thế giới không?   ý thức có trước vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm68. duy vật duy tâm  nhị nguyên  bản chất và hiện tượng có thể chuyển hóa lẫn nhau khi thay đổi mối quan hệ69. có không   theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chọn luận điểm đúng70. không phải mọi sự biến đổi của lượng đều đưa đến sự biến đổi của chất  mọi sự thay đổi của lượng đều đưa đến sự thay đổi về chất của sự vật sự thay đổi của lượng phải vượt qua một giới hạn nhất định mới làm cho chất của sự vật thay đổi  mọi sự thay đổi phương thức kết hợp các yếu tố của sự vật đều không làm cho chất của sự vật thay đổi  chọn đáp án SAI. người lao động đóng vai trò71. chủ thể và khách thể sáng tạo mọi của cải vật chất xã hội  chủ thể và khách thể tiêu dùng mọi của cải vật chất xã hội  chủ thể sáng tạo và chủ thể tiêu dùng mọi của cải vật chất xã hội sáng tạo ra giới tự nhiên   Trong các yếu tố cấu thành của ý thức như tri thức, tình cảm, niềm tin, lí trí, ý trí yếu tố quan trọng nhất có tác động tri phối các yếu tố khác là 72. tri thức  tình cảm niềm tin lý trí ý trí  nhận thức lý tính bao gồm các hình thức73. cảm giác tri giác phán đoán khái niệm phán đoán suy lý tri giác phán đoán tri lý   xác định phương án ĐÚNG theo triết học mác- lê nin về MQH giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính 74. nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính là hai giai đoạn khác nhau về chất trong quá trình nhận thức nhận thức cảm tính cung cấp cơ sở tài liệu cho nhận thức lí tính nhận thức cảm tính giúp cho nhận thức lý tính trở nên chính xác hơn nhận thức cảm tính nếu không dựa vào nhận thức lý tính thì có khả năng phản ánh sai về sự vật   xác định lập trường triết học: cái riêng chỉ tồn tại tạm thời cái chung tồn tại vĩnh viễn độc lập với ý thức con người. cái chung không phụ thuộc vào cái riêng mà sinh ra cái riêng 75. phái duy thực phái duy danh chủ nghĩa duy vật siêu hình  chủ nghĩa duy vật biện chứng  chủ nghĩa duy tâm  một thuyết đạo đức có từ trước đến nay xét đến cùng đều là sản phẩm của tình hình kinh tế lúc bấy giờ. đây là quan điểm 76. chủ nghĩa duy tâm lịch sử chủ nghĩa duy vật lịch sử  chủ nghĩa duy vật nhị nguyên luận  chọn phương án SAI, vì sao phải thực hiện nguyên tắc toàn diện:77. vì đó là nguyên tắc được rút ra từ việc nghiên cứu tính khách quan tính phổ biến của mối liên hệ của các sự vật hiện tượng vì đó là nguyên tắc xem xét khoa học được rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến nhiều vẻ và khách quan vì nhận thức cũng như hành động muốn đạt hiệu quả đòi hỏi phải có nguyên tắc xem xét toàn diện, do con người dựa vào kinh nghiêm lâu đời hình thành  vì nguyên tắc toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện một chiều siêu hình  xác định phương án sai theo triết học mác- lê nin về những đặc tính phạm trù độ của sự vật 78. đọ của sự vật là một thời điểm chứ không phải giới hạn trong sự phát triển của sự vật  độ chỉ sự thống nhất giữa chất và lượng độ quy định mức tối thiểu và tối đa số lượng mà sự vật vẫn còn là nó độ là sự ổn định của sự vật, là cơ sở hình thành quy luật của sự vật hiện tượng  nguyên tắc phương pháp luận cơ bản được xây dựng từ lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức là 79. chỉ xuất phát từ thực tế khách quan chỉ phát huy tính năng động chủ quan xuất phát tự thực tế khách quan đồng thời phát huy tính năng động chủ quan  phát huy tính năng động chủ quan trên cơ sở tôn trọng thực tế khách quan   theo quan điểm của triết học mac- lê nin triết học ra đời trong điều kiện nào80. tư duy của con người đạt trình độ khái quát cao và xuất hiện tầng lớp lao động trí óc có khả năng hệ thống tri thức của con người xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng và xuất hiện tầng lớp lao động trí óc  xuất hiện tầng lớp lao động trí óc có khả năng hệ thống tri thức của con người  trong mâu thuẫn biện chứng các mặt đối lập quan hệ với nhau như thế nào81. các mặt đối lập thống nhất với nhau trong cùng một sự vật hiện tượng các mặt đối lập liên hệ nhưng không nằm trong một chỉnh thể của sự vật hiện tuowngj các mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trong cùng một sự vật hiện tượng   xác định phương án đúng theo triết học Mác- Lê nin82. ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo  ý thức là hiện thực chủ quan của thế giới là hình ảnh tinh thần của sự vật khách quan không có tính vật chất tính sáng tạo của ý thức có ý nghĩa là ý thức sinh ra vật chất  Theo quan điểm của triết học Mác- lê nin cho rằng83. tất nhiên và ngẫu nhiên không có tính quy luật chỉ có tất nhiên có tính quy luật còn ngẫu nhiên không có tính quy luật cả tất nhiên và ngẫu nhiên đều có tính quy luật   nguồn gốc lý luận trực tiếp cho sự ra đời và phát triển học thuyết mác84. chủ nghĩa duy vật khai sáng pháp triết học cổ điển đức  kinh tế chính trị cổ điển anh  chủ nghĩa xã hội không tưởng pháp và anh   khẳng định nào sau đây là SAI85. định nghĩa vật chất của Lê nin thừa nhận vật chất tồn tại khách quan ngoài ý thức của con người thông qua các dạng cụ thể định nghĩa vật chất của Lê nin thừa nhận vật chất nói chung tồn tại vĩnh viễn, tách rời các dạng cụ thể của vật chất  định nghĩa vật chất của Lê nin thừa nhận vật chất nói chung với một dạng cụ hể của vật chất  định nghĩa vật chất của Lê nin thừa nhận vật chất rất rộng, nên con người không nhận biết được chúng   bộ phận nào là hạt nhân quan trọng và là phương thức tồn tại của ý thức86. tự ý thức ý chí, tình cảm, niềm tin tri thức  vô thức  xác định phương án đúng theo Triết học Mác - Lênin87. chủ nghĩa duy vật chỉ là thế giới quan của các giai cấp và các lực lượng xã hội tiến bộ chủ nghĩa duy tâm là tuyệt đối hóa mọi mặt một khía cạnh của nhận thức  chủ nghĩa duy vật luôn có mlh với khoa học nên rất coi trọng lao động trí óc và đề cao tuyệt đối vai trò của lao động trí óc  quan điểm duy vật biện chứng khẳng định nguồn gốc của sự phát triển88. do một lực lượng siêu nhiên do ý thức của con nguowif do giải quyết các mâu thuẫn trong bản thân sự vật   xác định lập trường triết học: cái riêng tồn tại thực sự, cái chung là những tên gọi trống rỗng do tư tuowngr con người đặt ra 89. chủ nghĩa duy vật siêu hình chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ nghĩa duy tâm   xác định phương án sai theo triết học mác- lê nin90. phương pháp biện chứng nhận thức đối tượng ở trong các mối liên hệ với nhau, ảnh hưởng nhau, ràng buộc nhau phương pháp biện chứng nhận thức đối tượng ở trạng thái vận động biến đổi, nằm trong khuynh hướng chung là phát triển phương pháp biện chứng coi nguyên nhân của mọi biến đổi nằm ngoài đối tượng  cả a và b   Triết học ra đời từ thực tiễn, do nhu cầu của thực tiễn, nó có các nguồn gốc:91. Nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội  Nguồn gốc nhận thức, nguồn gốc xã hội và nguồn gốc giai cấp Nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội và nguồn gốc tư duy  lựa chọn luận điểm của phương pháp biện chứng duy vật92. nhận thức được đối tượng tỏng mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động, nằm trong khuynh hướng phát triển mà mối liên hệ và sự phát triển có tính khách quan   nhận thức được đối tượng tỏng mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động, nằm trong khuynh hướng phát triển mà mối liên hệ và sự phát triển là do con người quyết định nhận thức được đối tượng tỏng mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động, nằm trong khuynh hướng phát triển mà mối liên hệ và sự phát triển là do tinh thần thế giới quyết định nhận thức được đối tượng tỏng mối liên hệ phổ biến, trong sự vận động, nằm trong khuynh hướng phát triển mà mối liên hệ và sự phát triển là do thượng đế quyết định  theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử , những yếu tố thường xuyên có sự thay đổi trong lực lượng sản xuất 93. người lao động công cụ lao động  đối tượng lao động tư liệu lao động  xác định phương án đúng theo triết học Mác- Lê nin về vị trí vai trò những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 94. quy luật lượng chất là hạt nhân cơ bản của phép biện chứng duy vật quy luật mâu thuẫn là hạt nhân của phép biện chứng duy vật  quy luật phủ định của phủ định là hạt nhân của phép biện chứng duy vật cả a và b cả a b và c  xác định phương án sai theo triết học mác- lê nin95. phương pháp biện chứng nhận thức đối tượng ở trong các mối liên hệ với nhau ảnh hưởng nhau ràng buộc nhau phương pháp biện chứng nhận thức đối tượng ở trạng thái vận động biến đổi, nằm trong khuynh hướng chung là phát triển phương pháp biện chứng coi nguyên nhân của mọi biến đổi nằm ngoài đối tượng cả a và b   xác định phương án sai theo triết học Mác- Lê nin về tiêu chuẩn kiểm tra chân lý96. thực tiễn dùng để kiểm tra tri thức vừa có tính tương đối vừa có tính tuyệt đối thực tiễn dùng để kiểm tra tri thức có tính tương đối  thực tiễn dùng để kiểm tra tri thức có tính tuyệt đối   xác định phương án đúng theo triết học mác- lê nin về bản chất của nhận thức97. đối tượng của nhận thức là thế giới hiện thức khách quan tồn tại độc lập ý thức con người  nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con người nhận thức là quá trình phản ánh thụ động giản đơn máy móc hiện thực khách quan thực tiễn là cơ sử trực tiếp chủ yếu nhất hình thành nên quá trình nhận thức  Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn. Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms | Quyền riêng tư và cookie | Điều khoản sử dụng Quay lại trang cảm ơn  quan điểm duy vật biện chứng cho rằng98. cái riêng cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ với nhau  cái riêng chỉ tồn tại tạm thời thoáng qua, không phải cái tồn tại vĩnh viễn Chỉ có cái riêng mới tồn tại thực sự  xác định phương án ĐÚNG theo triết học mác- lê nin . tri thức của con người ngày càng hoàn thiện là vì 99. thế giới đang vận động bộc lộ càng nhiều tính quy định nhờ sự nỗ lực hoạt động thực tiễn của con người  nhờ hệ thống tri thức trước đó ( chân lý) làm tiền đề do khả năng tổng hợp của trí tuệ của con người trong thời đại mới  bản chất của ý thức là ... của thế giới khách quan, là quá trình phản ánh tích cực, ... hiện thực khách quan của óc người 100. hình ảnh chủ quan, sự phản ánh 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftrac_nghiem_mon_triet_hoc_mac_lenin.pdf
Tài liệu liên quan