Triển vọng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu Da giầy Việt Nam

Triển vọng & giải pháp thúc đẩy hoạt động XK Da giầy VNLỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ XUẤT KHẨU TRONG NỀN KINH TẾ 2 1. Khái niệm về hoạt động xuất khẩu. 2 2. Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế. 2 II. QUY TRÌNH XUẤT KHẨU. 4 III. VÀI NÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH DA GIÀY TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM. 5 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU DA GIÀY CỦA VIỆT NAM I. THỰC TRẠNG VÀ XUẤT KHẨU DA GIÀY VIỆT NAM TRƯỚC 1990 VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHÓ KHĂN TRONG XUẤT KHẨU. 8 1. Thực trạng xuất khẩu da giày Việt Nam 8 1.1. Thực trạng xuất khẩu da giày Việt Nam trên thị trường Đông Âu và Liên Xô cũ. 8 1.2. Thực trạng ngành da giày xuất khẩu. 9 2. Các nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong xuất khẩu. 9 3. Đánh giá thực trạng của ngành da giày và hoạt động xuất khẩu. 11 II. HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DA GIẦY VIỆT NAM SAU 1990 12 1. Thực trạng xuất khẩu 12 1.1. Thị trường EU. 14 1.2. Thị trường Mỹ. 16 1.3. Thị trường Châu Á và một số thị trường khác. 16 1.4. Vài nét về hoạt động gia công da giày ở Việt Nam 17 2. Đánh giá hoạt động xuất khẩu 21 2.1. Những thành tựu đạt được 21 2.2. Những tồn tại thách thức và nguyên nhân 23 CHƯƠNG III TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU DA GIẦY VIỆT NAM I. TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH DA GIẦY 25 II. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU DA GIẦY. 26 1. Một số giải pháp 26 1.1. Đối với Nhà nước 26 1.2. Đối vói doanh nghiệp. 28 2. Một số kiến nghị. 30 KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

doc33 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triển vọng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu Da giầy Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kinh tÕ víi Liªn X« cò vµ c¸c n­íc §«ng ¢u. Tõ ®ã, ngµnh da giµy ViÖt Nam ®· thùc sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ -kü thuËt ®éc lËp nh­ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn nghÌo nµn, l¹c hËu. S¶n phÈm lµm ra víi mÉu m· ®¬n gi¶n, chÊt l­îng kh«ng cao. Kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 1987 ®¹t 33,27tr Rup/USD, n¨m 1990 ®¹t 125 tr Rup/USD. Toµn ngµnh cã h¬n 50 ®¬n vÞ gia c«ng s¶n xuÊt da giµy ®­îc h×nh thµnh trªn toµn quèc. Khi Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u tan r· ®· t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn ngµnh da giµy non trÎ vµ míi khëi s¾c ë ViÖt Nam. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu kh«ng cã viÖc lµm, nhiÒu doanh nghiÖp ph¶i ®ãng cöa hoÆc gi¶i thÓ, 2/3 trong sè 25000 lao ®éng cña ngµnh ph¶i rêi s¶n xuÊt vµ tù lo cuéc sèng. Kim ng¹ch xuÊt khÈu ®ang ë møc 125 tr.Rup/USD tôt xuèng 30tr Rup/USD vµo n¨m 1991 vµ 48tr Rup/USD vµo n¨m 1992 (chñ yÕu lµ giao nèt sè hµng tån ®äng tõ n¨m 1990). 1.2. Thùc tr¹ng ngµnh da giµy xuÊt khÈu. Trong giai ®o¹n nµy ngµnh da giµy ViÖt Nam chñ yÕu thùc hiÖn c¸c hîp ®ång hîp t¸c gia c«ng mò giµy cho Liªn X« vµ c¸c n­íc XHCN §«ng ¢u. Khi khèi nµy tan r· ngµnh da giµy ph¶i tr¶i qua mét thêi kú ®Çy khã kh¨n do thiÕu ®¬n hµng (tuy nhiªn giai ®o¹n nµy kÐo dµi kh«ng l©u). Tr­íc thùc tr¹ng Êy rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· bÞ ph¸ s¶n hoÆc thua lç nÆng nÒ. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè doanh nghiÖp biÕt c¸ch th¸o gì vµ kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n ®Ó v­¬n lªn trë thµnh mét trong nh÷ng g­¬ng mÆt s¸ng cña c«ng nghiÖp thñ ®«. Ngµnh da giµy ViÖt Nam chØ t¹o ra ®­îc trªn 25000 chç lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng víi tr×nh ®é kü thuËt, tay nghÒ cßn kÐm, hiÖu qu¶ lµm viÖc ch­a cao. §ång thêi bÞ lÖ thuéc qu¸ nhiÒu vµo viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu phô liÖu, ho¸ chÊt, phô tïng, m¸y mãc tõ n­íc ngoµi vµ nhÊt lµ tõ chÝnh ®èi t¸c ®Æt s¶n xuÊt hoÆc mua s¶n phÈm cña ta, ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y ra rÊt nhiÒu h¹n chÕ vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ¶nh h­ëng ®Õn thÕ c¹nh tranh cña s¶n phÈm. T×nh tr¹ng qu¸ yÕu kÐm vÒ tµi lùc, vèn ®Çu t­ ®Òu ph¶i tù vay víi l·i suÊt cao, nhiÒu doanh nghiÖp ch­a kÞp thÝch øng víi sù thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc nªn phÇn lín c¸c doanh nghiÖp lµ thùc hiÖn gia c«ng cho n­íc ngoµi. Ngoµi yÕu kÐm vÒ vèn, do ngµnh míi ph¸t triÓn nªn ch­a cã ®ñ uy tÝn vµ ®iÒu kiÖn ®Ó trùc tiÕp xuÊt khÈu s¶n phÈm mµ ph¶i th«ng qua nhiÒu tÇng nÊc trung gian míi ®­a ®­îc hµng tíi n¬i tiªu thô ë n­íc ngoµi. Tr×nh ®é qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ, thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn mÉu mèt qu¶n lý vµ vËn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸n bé ViÖt Nam cßn yÕu kÐm do míi h×nh thµnh ngµnh kinh tÕ kü thuËt, ch­a cã tr­êng líp ®µo t¹o. PhÇn lín c¸n bé ch­a thÓ tù m×nh chñ ®éng ®éc lËp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ kü thuËt mét c¸ch khoa häc ®ång bé, ®óng tiÕn ®é vµ cã chÊt l­îng. 2. C¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn khã kh¨n trong xuÊt khÈu. Vµo ®Çu nh÷ng n¨m 90 c¸c doanh nghiÖp da giµy ViÖt Nam ®Òu r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Thø nhÊt, sù l¹c hËu vÒ nhµ x­ëng, trang thiÕt bÞ, ®Æc biÖt lµ viÖc bè trÝ mÆt b»ng, trang bÞ kü thuËt, m¸y mãc bÊt hîp lý vµ l·ng phÝ, vÖ sinh c«ng nghiÖp kÐm, m«i tr­êng c«ng nghiÖp l¹c hËu lµ ®Æc ®iÓm phæ biÕn cña c¸c doanh nghiÖp ë c¸c n­íc ®· tõng ho¹t ®éng theo m« h×nh qu¶n lý kÕ ho¹ch ho¸ quan liªu bao cÊp mµ ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng ®iÓn h×nh. §©y thùc sù lµ mét trë lùc cho viÖc ®­a c¸i míi vµo ho¹t ®éng qu¶n lý. Thø hai lµ ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn thiÕu th«ng tin vµ do vËy kh«ng nhanh nh¹y víi thÞ tr­êng. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®Òu lóng tóng trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng th«ng tin ®iÒu ®ã mét phÇn quan träng b¾t ngu«nf tõ m« h×nh vµ c¬ cÊu tiªu dïng tæ chøc doanh nghiÖp ch­a cã sù ®æi míi cÇn thiÕt, phÇn kh¸c do sù hç trî bªn ngoµi nh­ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc c¸n bé, së qu¶n lý ngµnh chuyªn ngµnh cßn yÕu. Thø ba lµ do phÇn lín c¸c doanh nghiÖp cã c¸n bé d«i d­ lín kh«ng m¹nh d¹n ®æi míi c¬ cÊu doanh nghiÖp, cßn theo m« h×nh tæ chøc phßng ban cò, do vËy kh«ng t¹o ra sù chuyÓn biÕn ®ång bé vµ t¸c phong míi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù ®ång bé trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chÊt l­îng. Ngoµi ra nhËn thøc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm cßn nhiÒu ®iÒu ch­a râ, nhËn thøc vÒ t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng cßn phiÕn diÖn nÆng vÒ t¸c ®éng tiªu cùc, tõ ®ã t×m c¸ch ®èi phã b»ng c¸c biÖn ph¸p kh«ng c¬ b¶n, nh­ mãc nèi mua b¸n kh«ng trung thùc, kh«ng thÊy ®­îc yÕu tè c¬ b¶n cña sù c¹nh tranh lµ uy tÝn, chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng dÞch vô. VÊn ®Ò së h÷u vµ quan hÖ së h÷u trong khu vùc Nhµ n­íc ch­a ®­îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó còng lµm h¹n chÕ sù v­¬n lªn, s¸ng t¹o, d¸m nghÜ dµm lµm cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã c¬ chÕ qu¶n lý ë tÇm vÜ m« cßn nh÷ng h¹n chÕ, gß bã ch­a ®¶m b¶o quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp. Tæ chøc c¸c doanh nghiÖp cña ta n»m trong c¸c quan hÖ rµng buéc phøc t¹p vµ nh×n chung lµ cång kÒnh c¸n bé c«ng nh©n ®«ng mµ kh«ng m¹nh, tr×nh ®é kiÕn thøc tay nghÒ hiÓu biÕt vÒ c¬ chÕ thÞ tr­êng cßn h¹n chÕ. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá n¨ng lùc tµi chÝnh yÕu, kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ h¹n chÕ. §¹i bé phËn doanh nghiÖp phô tr¸ch mét hoÆc vµi s¶n phÈm theo chu tr×nh khÐp kÝn tõ kh©u ®Çu ®Õn s¶n phÈm cuèi cïng. Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra t×nh tr¹ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu nãi chung, doanh nghiÖp da giµy ViÖt Nam r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n do mét sè nguyªn nh©n kh¸c. Chñ yÕu lµ do viÖc c¸c nhµ qu¶n lý ch­a thÝch øng kÞp víi nh÷ng ®ßi hái kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng míi ®­îc vËn hµnh trong nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. MÆt kh¸c, mét sè thÞ tr­êng truyÒn thèng thuéc c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa cò kh«ng cßn ®­îc duy tr× do biÕn ®éng chÝnh trÞ vÒ phÝa doanh nghiÖp lµ sù thiÕu vèn trÇm träng, ®éi ngò c«ng nh©n tay nghÒ kÐm… 3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ngµnh da giµy vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. C«ng nghiÖp da giÇy lµ ngµnh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi nhu cÇu mÆc vµ thêi trang: Ngµnh c«ng nghiÖp da giµy ViÖt Nam cã vÞ trÝ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ, lµ ngµnh thu hót nhiÒu lao ®éng, cung cÊp nhiÒu s¶n phÈm tiªu dïng trong n­íc vµ xuÊt khÈu. §©y còng lµ ngµnh cã kh¶ n¨ng khai th¸c nguån nguyªn liÖu trong n­íc, cã lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng xuÊt khÈu lín thu nhiÒu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. C«ng nghiÖp da giµy lµ ngµnh cã c«ng nghÖ ®¬n gi¶n so víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c, cÇn cã vèn ®Çu t­ nh­ng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña n­íc ta. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n­íc nh÷ng n¨m qua, trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trong ngµnh da giÇy nãi riªng ®ang tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp, nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau cïng ho¹t ®éng ®an xen, võa c¹nh tranh võa hîp t¸c. Tõ mét ngµnh kinh tÕ kü thuËt khiªm tèn, non trÎ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n míi trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®éc lËp tõ n¨m 1987 ngµnh da giÇy ngµy nay ®· trë thµnh mét ngµnh cã søc ph¸t triÓn m¹nh kim ng¹ch xuÊt khÈu lín cïng ngµnh dÖt may ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ chung cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn ngµnh s¶n xuÊt da giÇy cßn lÖ thuéc nhiÒu vµo c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi do chñ yÕu lµm gia c«ng, hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn thÊp (chØ trõ mÆt hµng giµy v¶i lµ t­¬ng ®èi chñ ®éng trong s¶n xuÊt. Trong thêi gian tíi ®Ó trë thµnh mét quèc gia m¹nh vÒ s¶n xuÊt da vµ xuÊt khÈu giµy dÐp chóng ta ph¶i cÇn xóc tiÕn më réng thÞ tr­êng h¬n n÷a, cã biÖn ph¸p x©m nhËp thÞ tr­êng khã tÝnh hoµ nhËp vµo m¹ng l­íi tiªu thô cña c¸c tËp ®oµn lín trªn thÕ giíi. §ång thêi cÇn quan t©m n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu kh«ng chØ ë sè l­îng mµ c¶ hiÖu qu¶ kinh tÕ b»ng c¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm ®éc lËp, tiÕn tíi tù chñ trong cung cÊp nguyªn vËt liÖu, tù chñ c¶ vÒ thÞ tr­êng, khoa häc, c«ng nghÖ, mÉu, mèt thêi trang, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, h­ëng øng ®æi míi, hoµ nhËp vµ më cöa nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp da giÇy ViÖt Nam ®· n¨ng ®éng n¾m b¾t nh÷ng thêi c¬ vµ vËn héi míi, ph¸t huy mäi tiÒm lùc víi nh÷ng nç lùc cao nhÊt ®Ó tiÕp nhËn sù chuyÓn dÞch ngµnh da giÇy thÕ gioøi th«ng qua viÖc hîp t¸c, gia c«ng, liªn doanh liªn kÕt ®Çu t­ 100% vèn n­íc ngoµi víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi mµ chñ yÕu lµ §µi Loan, Hµn Quèc, Th¸i Lan. II. ho¹t ®éng xuÊt khÈu da giÇy ViÖt Nam sau 1990 1. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu Sau khi Liªn X« cò vµ §«ng ¢u tan r· toµn bé ch­¬ng tr×nh hîp t¸c gia c«ng mò giµy víi c¸c n­íc nµy chÊm døt ngµnh da giÇy ViÖt Nam b­íc vµo thêi kú ph¸t triÓn míi, thêi kú tiÕp nhËn sù chuyÓn dÞch s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm dµy dÐp ®Ó xuÊt khÈu tõ c¸c n­íc nhËp khÈu trong khu vùc nh­ §µi Loan, Hµn Quèc, Hång K«ng nh»m khai th¸c lîi thÕ mµ ViÖt Nam cã ®­îc trong s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu giµy dÐp. §ã lµ : ViÖt Nam cã lùc l­îng lao ®éng dåi dµ, trÎ khoÎ, tiÕp thu nhanh, tiÒn c«ng lao ®éng cßn thÊp ViÖt Nam ch­a bÞ c¸c n­íc nhËp khÈu giµy dÐp khèng chÕ b»ng h¹n ng¹ch vµ ®­îc chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan (GSP) nÕu ®¸p øng ®ñ tiªu chuÈn, xuÊt xø C/O. §Ó khai th¸c tiÒm n¨ng, lîi thÕ ®ã chñ trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1993 ®Õn nay, ngµnh da giµy ViÖt Nam (cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ) ®· tËp trung khai th¸c mäi nguån vèn ®Çu t­ vµ b»ng nhiÒu h×nh thøc ®Çu t­ c¸c c¬ së s¶n xuÊt c¸c lo¹i giµy dÐp chØ xuÊt khÈu. HiÖn nay n¨ng lùc s¶n xuÊt cña toµn ngµnh ®¹t gÇn 300 triÖu ®«i giµy dÐp c¸c lo¹i, thu hót lùc l­îng lao ®éng kho¶ng 300.000 ng­êi, ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m 40 - 50%. Riªng n¨m1998 do t¸c ®éng bëi cuéc khñng ho¶ng trong khu vùc nªn ngµnh chØ ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng gÇn 3,8% so víi n¨m 1997, kim ngac¹h xuÊt khÈu ®¹t 1 tû USD, 1999 kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo kho¶ng 1300 triÖu USD, t¨ng 30% so víi 1998. Tuy cã nhiÒu tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ song ngµnh giµy dÐp ViÖt Nam hiÖn nay (nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc) v·an cßn nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, vÒ cung øng vËt t­ nguyªn phô liÖu, vÒ sang t¸c vµ ph¸t triÓn mÉu mode, vÒ c«ng nghiÖp vµ kü thuËt, vÒ qu¶n lý ®Ó x©m nhËp trùc tiÕp vµo thÞ tr­êng nhËp khÈu. Do ®ã phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ¸p dông ph­¬ng thøc hîp t¸c gia c«ng xuÊt khÈu víi c¸c ®¬n vÞ ®èi t¸c trong khu vùc. MÆc dï ph­¬ng thøc nµy cã nh÷ng h¹n chÕ cho phÝa c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam song l¹i lµ ph­¬ng thøc phï hîp víi giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp giµy dÐp cña nhiÒu n­íc ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ cña ViÖt Nam hiÖn nay nãi riªng. T¹i cuéc häp b¸o ngµy 10/2/1999, Tæng C«ng ty Da giµy ViÖt Nam ®· tæng kÕt viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ n¨m 1998 vµ th«ng qua nhiÖm vô, kÕ ho¹ch n¨m 1999, ®ång thêi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. N¨m 1998 Tæng C«ng ty Da giÇy ViÖt Nam ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n cña mét ngµnh kinh tÕ - kü thuËt non trÎ, c¸c ®¬n vÞ l¹i lu«n trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt chñ yÕu lµ gia c«ng cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi. Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ tµi chÝnh ë nhiÒu khu vùc trªn thÕ giíi ®· lµm nhu cÇu tiªu dïng gi¶m, c¸c ®¬n ®Æt hµng bÞ c¾t gi¶m vµ Ðp gi¸ (tõ 5 - 7%) nhÊt lµ thÞ tr­êng Hµn Quèc (tõ 20-30%). §èi t¸c cña C«ng ty da Sµi Gßn ®· chÊm døt hîp ®ång s¶n xuÊt nªn s¶n l­îng chØ ®¹t 80% kÕ ho¹ch ®­îc giao. Trong khi ®ã, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt da thuéc vÉn ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nguån nguyªn liÖu kh«ng æn ®Þnh, chÊt l­îng thÊp, thiÕt bÞ l¹c hËu nªn s¶n phÈm da thuéc chÊt l­îng thÊp, gi¸ thµnh cao, ch­a lät vµo kªnh tiªu thô. V× rÊt nhiÒu yÕu tè, c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan t¸c ®éng nªn c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Ò ra ch­a thùc hiÖn ®­îc nh­ mong muèn. Tuy gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t h¬n 671 tû ®ång (b»ng 92% kÕ ho¹ch 1998 vµ b»ng kÕ ho¹ch 1997) ; tæng doanh thu ®¹t h¬n 1.128 tû ®ång (b»ng 102,5% kÕ ho¹ch1998) ; gi¸ trÞ xuÊt khÈu toµn Tæng C«ng ty thùc hiÖn ®­êc 188 triÖu USD ®¹t 97,1% kÕ ho¹ch n¨m vµ b»ng 97,7% so víi thùc hiÖn n¨m 1997 nh­ng Tæng C«ng ty vÉn nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc v­ît møc kÕ ho¹ch 5% ®¹t 12,3 tû ®ång. HiÖn nay, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia. ViÖt Nam hiÖn ®· lµ thµnh viªn cña ASEAN, APEC, ®ang xin ®µm ph¸n gia nhËp WTO vµ ®· ký kÕt hiÖp ®Þnh ViÖt Mü. Qóa tr×nh héi nhËp quèc tÕ yªu cÇu chóng ta cÇn chñ ®éng vµ tÝch cùc chuÈn bÞ ®Ó ®Çu t­ cã hiÖu qu¶, æn ®Þnh, b¶o ®¶m ph¸t triÓn cña ngµnh da giµy. Ngoµi viÖc nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm cña m×nh vµ lùa chän thÞ tr­êng, c¸c nhµ xuÊt khÈu cßn ph¶i quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p ®Ó x©m nhËp thÞ tr­êng. Tõ n¨m 1989 ®Õn nay s¶n l­îng giµy thÕ giíi liªn tôc biÕn ®éng. Khu vùc s¶n xuÊt giµy dÐp lín nhÊt lµ Ch©u ¸ (chiÕm 2/3 tæng s¶n l­îng thÕ giíi) tiÕp theo lµ Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü ; Mü, EU, NhËt lµ ba thÞ tr­êng nhËp khÈu giµy dÐp chñ yÕu trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ Mü. Cã mét ®iÒu cÇn chó ý r»ng ®©y ®Òu lµ c¸c n­íc ®ßi hái tiªu chuÈn ba chÊt l­îng hµng ho¸ rÊt cao. Ngoµi ra yÕu tè m«i tr­êng vµ yÕu tè thêi trang còng hÕt søc quan träng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu giµy dÐp cña ViÖt Nam, b¸o c¸o cña Bé th­¬ng m¹i cho biÕt ngµnh da giµy ®· bæ sung hoµn chØnh vµ trang bÞ ®ång bé gÇn 200 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giµy, trªn 1900 m¸y may chuyªn dïng s¶n xuÊt tói, cÆp da, söa ch÷a gÇn 200.000m2 vµ x©y dùng míi trªn 240.000m2 nhµ x­ëng víi tæng sè vèn ®Çu t­ trªn 3000 tû ®ång. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1997, c¶ n­íc ®· thiÕt lËp ®­îc mét m¹ng l­íi s¶n xuÊt giµy dÐp, chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu víi n¨ng lùc s¶n xuÊt 260 triÖu ®«i/n¨m trong ®ã giµy thÓ thao chiÕm 50%. 1.1. ThÞ tr­êng EU. HiÖn nay EU lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu c¸c s¶n phÈm giµy dÐp cña ViÖt Nam, chiÕm xÊp xØ 80% kim ng¹ch bá vèn ®Çu t­ nh­ng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña n­íc ta. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n­íc nh÷ng n¨m qua, trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ trong ngµnh da giµy nãi riªng ®ang tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp, nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau cïng ho¹t ®éng ®an xen, võa c¹nh tranh võa hîp t¸c. Tõ mét ngµnh kinh tÕ kü thuËt khiªm tèn, non trÎ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n - míi trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®éc lËp tõ n¨m 1987 ngµnh da giµy ngµy nay ®· trë thµnh mét ngµnh cã søc ph¸t triÓn m¹nh kim ng¹ch xuÊt khÈu lín cïng ngµnh dÖt may ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ chung cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn ngµnh s¶n xuÊt da giµy cßn lÖ thuéc nhiÒu vµo c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi do chñ yÕu lµm gia c«ng, hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn thÊp (chØ trõ mÆt hµng giµy v¶i lµ t­¬ng ®èi chñ ®éng trong s¶n xuÊt). Trong thêi gian tíi ®Ó trë thµnh mét quèc gia m¹nh vÒ s¶n xuÊt da vµ xuÊt khÈu giµy dÐp chóng ta ph¶i cÇn xóc tiÕn më réng thÞ tr­êng h¬n n÷a, cã biÖn ph¸p x©m nhËp thÞ tr­êng khã tÝnh hßa nhËp vµo m¹ng l­íi tiªu thô cña c¸c tËp ®oµn lín trªn thÕ giíi. §ång thêi cÇn quan t©m n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu kh«ng chØ ë sè l­îng mµ c¶ hiÖu qu¶ kinh tÕ b»ng c¸ch ph¸t triÓn s¶n phÈm ®éc lËp, tiÕn tíi tù chñ trong cung cÊp nguyªn vËt liÖu, tù chñ c¶ vÒ thÞ tr­êng, khoa häc, c«ng nghÖ, mÉu, mèt thêi trang, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, h­ëng øng ®æi míi, hßa nhËp vµ më cöa nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp da giµy ViÖt Nam ®· n¨ng ®éng n¾m b¾t nh÷ng thêi c¬ vµ vËn héi míi, ph¸t huy mäi tiÒm lùcvíi nh÷ng nç lùc cao nhÊt ®Ó tiÕp nhËn sù chuyÓn dÞch ngµnh da giµy thÕ giíi th«ng qua viÖc hîp t¸c, gia c«ng, liªn doanh liªn kÕt ®Çu t­ 100% vèn n­íc ngoµi víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi mµ chóng ta cÇn cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng nµy, khai th¸c tèi ®a c¸c ­u ®·i mµ thÞ tr­êng nµy cßn giµnh cho ViÖt Nam (ch­a bÞ qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch, ®­îc h­ëng ­u ®·i thuÕ quan, b»n 70% møc thuÕ b×nh th­êng nÕu b¶o ®¶m tiªu chuÈn xuÊt xø C/O). T¨ng c­êng c¸c mèi quan hÖ kinh doanh trùc tiÕp víi c¸c nhµ nhËp khÈu EU, mét vÊn ®Ò ®ang ®­îc EU quan t©m. EU chiÕm gÇn 70% thÞ phÇn, trÞ gi¸ xuÊt khÈu giµy sang EU n¨m 1996 t¨ng gÊp 30 lÇn so víi n¨m 1992 ; tõ 1996 ®Õn 1997 t¨ng b×nh qu©n 4 ®Õn 50% mçi n¨m. ViÖt Nam lµ mét trong n¨m n­íc cã sè l­îng giµy dÐp tiªu thô nhiÒu nhÊt ë EU do gi¸ rÎ, chÊt l­îng vµ mÉu mèt chÊp nhËn ®­îc 9 th¸ng xuÊt khÈu (n¨m 1999) ®¹t 1.014 triÖu USD, t¨ng 34% so víi cïng kú n¨m 1998, b×nh qu©n xuÊt khÈu ®¹t 113 triÖu USD th¸ng t¨ng 30 triÖu USD/th¸ng. C¬ cÊu thÞ tr­êng 9 th¸ng ®Çu n¨m 1999 so víi n¨m 1998 th× Ch©u ¢u lµ kho¶ng 730 triÖu USD, chiÕm 72% t¨ng 8% trong ®ã EU : 700 triÖu USD, chiÕm 69,6% t¨ng 8%. C¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu chñ yÕu lµ §øc víi tû träng 18%. V­¬ng quèc Anh 17%, BØ 10%, Ph¸p 9%, Hµ Lan 8,6%, Italia 6%, §µi Loan 3,8%. 1.2. ThÞ tr­êng Mü. C¬ cÊu thÞ tr­êng 9 th¸ng ®Çu n¨m 1999 so víi 1998 Ch©u Mü : 101 triÖu USD, chiÕm 10% gi¶m 3,6%. Trªn thÞ tr­êng Mü n¨m 1997 chóng ta míi ®¹t 70,2 triÖu USD. Kim ng¹ch xuÊt khÈu sang NhËt còng t¨ng nhanh, n¨m 1997 ®¹t 79 triÖu USD. Mü lµ n­íc cã nhu cÇu tiªu thô vµ nhËp khÈu giµy dÐp lín nhÊt thÕ giíi. Hµng n¨m nhËp khÈu kho¶ng 1,4 tû ®«i giµy dÐp c¸c lo¹i trÞ gi¸ kho¶ng 14 -15tû USD. HiÖn nay ViÖt Nam míi xuÊt khÈu giµy dÐp sang Mü ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 1998 trªn 110 triÖu USD (chiÕm trªn 10% kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn ngµnh). Víi viÖc ký kÕt hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- Mü vµ ®· b¾t ®Çu cã hiÖu lùc trong n¨m tíi (tõ 12/2001 trë ®i) kim ng¹ch xuÊt khÈu da giµy trªn thÞ tr­êng Mü sÏ t¨ng rÊt m¹nh, kh«ng hÒ thua kÐm vµo thÞ tr­êng EU thËm chÝ cßn cã thÓ cao h¬n. 1.3. ThÞ tr­êng Ch©u ¸ vµ mét sè thÞ tr­êng kh¸c. VÒ c¬ cÊu thÞ tr­êng 9 th¸ng ®Çu n¨m 1999 so víi 1998, Ch©u ¸ : 111 triÖu USD, chiÕm 11% gi¶m 6%, thÞ tr­êng kh¸c : 72 triÖu USD, chiÕm 7%, xÊp xØ 1998, §µi Loan : 3,8%, Hµn Quèc 3,2% vµ T©y Ban Nha 2,4%. NhËt lµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu nhËp khÈu hµng n¨m kho¶ng 350 triÖu ®«i giµy dÐp tõ n­íc ngoµi. Kim ng¹ch xuÊt khÈu sang NhËt còng t¨ng nhanh, n¨m1997 ®¹t 79 triÖu USD, n¨m 1999 chiÕm kho¶ng 7- 8% tæng kim ng¹ch. Dù ®o¸n kim ng¹ch xuÊt khÈu sÏ tiÕp tôc t¨ng. Ngoµi ra c¸c khu vùc thÞ tr­êng thÕ giíi kh¸c nh­ Trung Quèc, B¾c ¢u, óc, Liªn X« cò… vµ c¶ thÞ tr­êng néi ®Þa víi trªn 80 triÖu d©n trong nh÷ng n¨m tíi còng sÏ lµ c¸c thÞ tr­êng ®¸ng quan t©m vµ cã thÓ ph¸t triÓn. S¶n phÈm da giµy n­íc ta h­íng tíi thÞ tr­êng ngoµi n­íc trªn c¬ së sö dông lîi thÕ so s¸nh. Hoµn Quèc, §µi Loan sÏ tiÕp tôc xuèng ng«i vµ danh s¸ch 10 n­íc xuÊt khÈu giµy hµng ®Çu sÏ cã sù x¸o trén thø tù, thay thÕ lÉn nhau, c¸c n­íc §«ng Nam ¸ sÏ chiÕm ng«i vÞ cao trong b¶ng, riªng Trung Quèc (bao gåm c¶ Hong K«ng) vÉn gi÷ ng«i xuÊt khÈu (trªn 2 tû ®«i/n¨m); ý sÏ nh­êng vÒ sè l­îng cho In®«nªxia hoÆc Th¸i Lan nh­ng vÉn gi÷ vÞ trÝ vÒ gi¸ trÞ vµ thÞ tr­êng giµy da ®¾t tiÒn. Trong t×nh h×nh ®ã ta cÇn phÊn ®Êu t­êng b­íc giµnh thÞ phÇn thÕ giíi, víi ­u thÕ chÊt l­îng gi¸ rÎ. Tr­íc hÕt lµ sù chän lùa c¸c s¶n phÈm phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, ­u tiªn c¸c s¶n phÈm cã tiÒm lùc nguyªn liÖu néi ®Þa hoÆc cã kh¶ n¨ng sö dông c¸c nguyªn liÖu th« nhËp khÈu ®Ó chÕ biÕn. CÇn l­u ý thªm, giµy còng nh­ ®å da thuéc, ngay c¶ trong tõng khu vùc trªn thÕ giíi ®Òu ch­a vµ sÏ kh«ng bao giê lµ mét thÞ tr­êng thèng nhÊt. Bëi cã rÊt nhiÒu b¶n s¾c v¨n ho¸ kh¸c nhau, khÝ hËu kh¸c biÖt tõng vïng, møc sèng kh¸c nhau. Giµy cã hai thêi vô b¸n hµng lµ ®«ng, hÌ. Nh­ng mçi n¨m ®å da cã ®Õn n¨m cao ®iÓm b¸n hµng cho tõng lo¹i s¶n phÈm. CÇn n¾m v÷ng t­ t­ëng chñ ®¹o lµ tuy h­íng vµo xuÊt khÈu nh­ng cÇn coi träng thÞ tr­êng trong n­íc víi h¬n 77 triÖu d©n gåm nhiÒu løa tuæi sèng ë nhiÒu khu vïng kh¸c nhau, cã møc sèng kh¸c nhau, kh«ng ®Ó cho hµng ngo¹i lÊn ¸t. CÇn sö dông c¸c gi¶i ph¸p khoa häc c«ng nghÖ ®Ó lµm s¶n phÈm néi ®Þa cã søc c¹nh tranh trùc tiÕp víi hµng Trung Quèc, ®øng v÷ng ®­îc t¹i thÞ tr­êng trong n­íc. Coi träng thÞ tr­êng néi ®Þa cßn cã ý nghÜa ®ñ søc tù cøu khi c¸c rñi ro, bÊp bªnh cã thÓ cã cña thÞ tr­êng tiªu thô h­íng ngo¹i. §Ó x©m nhËp thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp cÇn x©y dùng chiÕn l­îc Marketing hçn hîp vµ tæ chøc c¸c bé phËn Marketing. 1.4. Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng gia c«ng da giµy ë ViÖt Nam 10 n¨m kÓ tõ khi thÞ tr­êng Liªn X« cò vµ §«ng ¢u khñng ho¶ng, ®Õn nay ngµnh da giµy ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn phi th­êng. Tuy nhiªn ®ã míi chØ lµ sù kh¼ng ®Þnh vµ tiÒm lùc vµ kh¸t väng v­¬n dËy cña ngµnh kinh tÕ kü thuËt nµy. Xu h­íng “héi nhËp” ®ang ®Æt ngµnh da giÇy lªn “sµn ®Êu”sèng cßn cña thÞ tr­êng quèc tÕ b×nh ®¼ng vµ kh¾c nghiÖt. ThÕ nh­ng da giÇy ViÖt Nam ®ang kho¸c tÊm ¸o réi lªn m×nh nh÷ng s¶n phÈm cña ngo¹i quèc, ®æi l¹i chØ nhËn ®­îc nh÷ng ®ãng tiÒn “gia c«ng” rÊt nhá bÐ. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh da giÇy lu«n cã møc t¨ng tr­ëng tõ 12 - 14% trong c¬ cÊu s¶n xuÊt giµy dÐp xuÊt khÈu 4 th¸ng ®Çu n¨m 1999 th× 70% lµ gia c«ng cho n­íc ngoµi, trong n­íc chÝ chiÕm 30%, vÒ mÆt hµng giµy dÐp liªn doanh víi n­íc ngoµi, trong n­íc chØ chiÕm 30%, vÒ mÆt hµng giµy dÐp liªn doanh víi n­íc ngoµi cã ­u thÕ h¬n nhiÒu nhÊt lµ lo¹i giµy cao cÊp víi 55% tû trängcßn c¸c doanh nghiÖp trong n­íc lµ 45%, kim ng¹ch xuÊt khÈu, n¨m 2000 ®¹t 1,468 tû USD, t­¬ng øng víi 450 triÖu s¶n phÈm c¸c lo¹i…Nh÷ng con sè ®ã ®· v­ît qua c¸c n­íc cïng khu vùc nh­ Th¸i Lan, Malaysia, sugapore vµ cho thÊy ngµnh kinh tÕ kü thuËt nµy ®· gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp nhÑ. Tuy nhiªn, søc m¹nh vÒ sù ®ãng gãp thùc tÕ cña ngµnh da giÇy chØ b»ng mét phÇn rÊt nhá con sè trªn. Nguyªn do thø nhÊt lµ phÇn lín lîi nhuËn, ngo¹i tÖ xuÊt khÈu kh«ng r¬i vµo tói nhµ n­íc, doanh nghiÖp hay ng­êi lao ®éng ViÖt Nam v× hiÖn 98% s¶n phÈm cña ngµnh ®­îc xuÊt khÈu nh­ng thùc ra ta chØ ®ãng gãp duy nhÊt phÇn gia c«ng. Gäi lµ xuÊt khÈu nh­ng c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chØ biÕt nhËn nguyªn liÖu, mÉu m· cña ®èi t¸c n­íc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt, khi ra s¶n phÈm l¹i giao cho hä. Gi¸ b¸n bao nhiªu, b¸n cho ai th× kh«ng ®­îc biÕt. Cã nghÜa lµ ng­êi ViÖt Nam chØ ®­îc h­ëng tiÒn c«ng lao ®éng. NÕu tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm da giµy khi xuÊt khái cöa khÈu ViÖt Nam trong n¨m qua lµ gÇn 1,5 tû USD th× sÏ tiÕn ng­êi ViÖt Nam ®­îc h­ëng chØ xÊp xØ 400 triÖu USD (1/4 gi¸ trÞ). HiÖn nay c¶ n­íc cã h¬n 100 doanh nghiÖp xuÊt khÈu da giµy, chiÕm tíi 90% lao ®éng, s¶n l­îng toµn ngµnh th× ®Òu chØ lµm gia c«ng. §iÒu ®ã dÉn ®Õn lao ®éngt rong ngµnh da giµy tuy rÊt ®éng (400.000 ng­êi) vÊt v¶ (ph¶i t¨ng ca tõ 300- 600h/n¨m) nh­ng l­¬ng thÊp (680.000®ång/ ng­êi/ th¸ng). MÆt kh¸c c¸c kho¶n thu cña ViÖt Nam tiÒn c«ng, thuÕ vµ lo¹i phÝ lu«n bÞ tÝnh vµo møc gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp h¬n thùc tÕ 30%. Chøng minh ®iÒu nµy «ng Tr­ëng ban kÕ ho¹ch ®Çu t­ Tæng C«ng ty da giµy cho biÕt kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm da giµy ViÖt Nam (Ch©u ¢u) lu«n bµy tá mong muèn ®­îc trùc tiÕp mua hµng cña nhµ s¶n xuÊt (doanh nghiÖp ViÖt Nam). V× nh­ vËy hä sÏ bít ®­îc 20% sè tiÒn mua mçi s¶n phÈm. Ng­îc l¹i,nhµ s¶n xuÊt còng ®­îc t¨ng gi¸ b¸n thªm 10%…§iÒu nµy cho thÊy, s¶n phÈm da giµy xuÊt khÈu cña t­ ®Òu b¸n thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ tíi 30% dï tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn kh¸c ®Òu t­¬ng ®­¬ng. Nguyªn do thø hai : Trong ngµnh da giµy, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®Æc biÖt doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi th©u tãm c¬ b¶n kim ng¹ch xuÊt khÈu l¬Þ nhuËn, nh©n c«ng, thÞ tr­êng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ. HiÖp héi da giµy ViÖt Nam thèng : C¶ n­íc cã kho¶ng 200 doanh nghiÖp da giµy (gåm quèc doanh trung ­¬ng, quèc doanh ®Þa ph­¬ng, t­ nh©n, liªn doanh, 100% n­íc ngoµi…) th× kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi chiÕm 41,3%, khèi liªn doanh chiÕm 5,6%, khèi t­ nh©n chiÕm 26,73%, 26,3% cßn l¹i thuéc c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. Nh÷ng chØ sè kh¸c nh­ : Lîi nhuËn, nh©n c«ng, thÞ phÇn, s¶n l­îng còng tû lÖ thuËn. §· vËy t×nh tr¹ng ®Çu t­ “chui cña n­íc ngoµi ®ang lòng ®o¹n ngµnh da giµy.Cô thÓ tõ n¨m 1999 ®Õn nay lu«n xuÊt hiÖn mét sè t­ nh© ViÖt Nam ®øng lªn thµnh lËp doanh nghiÖp t­ nh©n nh­ng vèn thiÕt bÞ nguyªn liÖu, mÉu m· s¶n phÈm, ®¬n hµng l¹i do ng­êi n­íc ngoµi ®­a vµo. Hä thuª ®Êt lËp nhµ x­ëng vµ thuª nh©n c«ng s¶n xuÊt. Sau ®ã mang s¶n phÈm vÒ n­íc hoÆc b¸n th¼ng cho kh¸ch hµng, lµm nh­ vËy hä lîi dông ®­îc gi¸ nh©n c«ng rÎ, ­u ®·i cña EU cho hµng s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam ®Ó phôc vô lîi Ých riªng. MÆt kh¸c hä còng tr¸nh ®­îc c¸c kho¶n ®ãng gãp cho Nhµ n­íc theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi. Nguy hiÓm h¬n c¸c doanh nghiÖp nµy cã d©y chuyÒn hiÖn ®¹i, nhµ x­ëng, quy m« lín, tr¶ l­¬ng cao ®Ó thu hót c¸n bé c«ng nh©n viªn ViÖt Nam cã tr×nh ®é tay nghÒ cao…vµ khi kh¸ch hµng n­íc ngoµi vµo t×m ®èi t¸c ®Ó ®Æt hµng th× hä l¹i chän c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n “gi¶ bia”. Tõ ®ã thÞ phÇn vµ ®¬n hµng cña doanh nghiÖp vèn trong n­íc dÇn bÞ thu hÑp. T×nh tr¹ng nµy diÔn ra phæ biÕn ë §ång Nai, H¶i Phßng vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. VÝ dô ë H¶i Phßng cã C«ng ty TNHH §Ønh Vµng lín nhÊt thµnh phèi víi 10 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giµy thÓ thao, giµy n÷ vµ 2 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó cho 12 triÖu ®«i s¶n phÈm/ n¨m. Bµ NguyÔn ThÞ Kim Thóy lµm gi¸m ®èc nh­ng do mét ng­êi Th¸i Lan bá vèn vµ th©u tãm : C«ng ty TNHH Thµnh H­ng cho 3 triÖu s¶n phÈm/n¨m do Bµ §oµn ThÞ Thu Hµ lµm Gi¸m ®èc nh­ng vèn vµ quyÒn n»m trong tay ng­êi ngo¹i quèc. Nh­ vËy ngµnh da giµy chØ dùa vµo Tæng C«ng ty da giµy lµm nßng cèt. Tæng C«ng ty nµy cã 17 doanh nghiÖp, n¨ng lùc s¶n xuÊt 39 triÖu ®«i giµy dÐp/n¨m b»ng 1/10 toµn ngµnh, kim ng¹ch xuÊt khÈu, lao ®éng còng tû lÖ thuËn. Nh­ng thiÕt bÞ, vèn cè ®Þnh vµ l­u ®éng tû lÖ ®ã cßn thÊp h¬n nhiÒu. C¸c nhµ nghiªn cøu cho biÕt gèc rÔ cña t×nh tr¹ng kh«ng lµm chñ ®­îc s¶n xuÊt vµ thÞ tr­êng cña ngµnh da giµy chØ lµ kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn liÖu (yÕu tè ®Çu tiªn vµ gÇn nh­ quyÕt ®Þnh) cña ta qu¸ yÕu. Theo tÝnh to¸n cña hiÖp héi da giµy ViÖt Nam, víi s¶n l­îng s¶n xuÊt nh­ hiÖn nay th× mçi n¨m c¶ n­íc cÇn kho¶ng 130 triÖu square feet (gäi t¾t lµ bia) da thµnh phÈm, cïng mét l­îng lín gi¶ da, v¶i, v¶i tr¸ng PU, PU, keo tæng hîp…nh­ng ®Òu ph¶i nhËp ngo¹i tõ 80 - 90% nhu cÇu. §©y kh«ng ph¶i lµ sù khèng chÕ cña n­íc ngoµi khi ta gia c«ng cho hä (v× hä còng muèn mua t¹i ViÖt Nam ®Ó ®ì tèn kÐm) mµ chØ v× ta kh«ng s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm ®ã. ¤ng Phan §×nh §é chñ tÞch hiÖp héi da giµy ViÖt Nam cho biÕt s¶n l­îng da thuéc thµnh phÈm cña n¨m 2000 cña ngµnh ®¹t 32 triÖu bia. Nh÷ng c¸c chuyªn gia nhËn xÐt ®©y lµ da chÊt l­îng thÊp. Hä ph©n tÝch : §Ó s¶n xuÊt ®­îc s¶n phÈm da thuéc cã chÊt l­îng cao ph¶i cã quy ho¹ch tæng thÓ tõ ch¨n nu«i gia sóc ®­îc ch¨n nu«i hçn hîp, chñ yÕu ®Ó lÊy thÞt søc kÐo vµ s÷a, kh«ng cã lo¹i dµnh riªng cho lÊy da. Kh©u giÕt mæ l¹i hoµn toµn b»ng thñ c«ng kh«ng cã c«ng nghÖ lét da). V× vËy mµ võa l·ng phÝ da võa tèn kÐm cho lµm s¹ch m«i tr­êng vµ quan träng nhÊt lµ da bÞ thñng, r¸ch kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµm s¶n phÈm xuÊt khÈu. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò da thuéc ®ßi hái hai yÕu tè. Thø nhÊt : Quy ho¹ch vÒ ch¨n nu«i giÕt mæ ë ta ch­a lµm ®­îc vµ chØ nu«i gia sóc lÊy thÞt s÷a vµ søc kÐo. Ngµnh thuéc da kh«ng thÓ mua (hay nu«i) mét con bß chØ ®Ó lÊy mét bé da. Sù hîp t¸c gi÷a ch¨n nu«i vµ thuéc da míi n»m trong t­¬ng lai. Thø hia, thuéc da ®ßi hái vèn ®Çu t­, vèn l­u ®éng lín, chu kú s¶n xuÊt dµi. HiÖn chiÕn l­îc cña tæng C«ng ty da giµy míi bµn ®Õn hîp nhÊt, n©ng cÊp hai c¬ së thuéc da, hiÖn cã ®Ó t¨ng c«ng suÊt lªn 10 triÖu bia vµo n¨m 2005 (gÇn b»ng 1/10 nhu cÇu toµn ngµnh n¨m 2000) ®· hÕt 30 tû ®ång vµ cÇn 5 tû n÷a cho nhµ m¸y xö lý n­íc th¶i. VÊn ®Ò trªn tæng C«ng ty da giµy ch­a tù gi¶i quyÕt ®­îc c¸c doanh nghiÖp cã vèn lín (vèn n­íc ngoµi) th× kh«ng ®Çu t­ vµ l©u thu håi. Ngoµi ra c¸c nguyªn phô liÖu : gi¶ da, v¶i, nhùa b¹t, keo…còng t­¬ng tù nh­ t×nh tr¹ng thiÕu da thuéc. Ph¶i cã sù kÕt hîp c¸c ngµnh may mÆc, ho¸ chÊt míi cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc…§Æc thï cña ngµnh da giµy lµ ph¶i cã s¶n phÈm hoµn chØnh ®em giíi thiÖu trªn thÞ tr­êng, nÕu ®­îc lùa chän b­íc 2 míi ®­îc kiÓm tra vÒ c«ng nghÖ, r»ng lùc s¶n xuÊt, m«i tr­êng th× míi ®­îc ký hîp ®ång. V× thÕ ta kh«ng thÓ nhËp mét l­îng nguyªn phô liÖu ®Ó s¶n xuÊt mét ®«i giµy ®em giíi thiÖu vµ còng kh«ng thÓ nhËp mét l­îng lín nguyªn phô liÖu khi kh«ng biÕt s¶n phÈm cã ®­îc lùa chän hay kh«ng. §iÒu nµy kÐo theo tr×nh ®é thiÕt kÕ mÉu m·, khai th¸c thÞ tr­êng mÉu m· dÉm ch©n t¹i chç v× lu«n phô thuéc vµo mÉu m· vµ thÞ tr­êng cña n­íc thuª m×nh gia c«ng. C¸i gèc ®· thiÕu ngµnh da giµy cßn vÊp ph¶i hµng lo¹t nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan nh­ : C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh trèn nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ (60% cho c«ng nh©n nh­ng c¸c doanh nghiÖp quèc doanh l¹i ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ, g©y lùc c¹nh tranh kh«ng c©n ®èi. ThuÕ nhËp khÈu ®èi víi dông cô, phô tïng s¶n xuÊt da giµy ®¸nh gi¸ cao. §Æc thï cña ngµnh lµ ch¹y theo thêi vô vµ hîp ®ång nªn luËt lao ®éng hiÖn hµnh quy ®Þnh vÒ t¨ng ca, gi·n ca g©y trë ng¹i cho s¶n xuÊt kinh doanh. Bëi vËy Gia c«ng lµ b­íc tÊt yÕu ®èi víi ngµnh da giµy cña tÊt c¶ c¸c quèc gia khi muèn biÕt tõ l¹c hËu, non trÎ lªn hiÖn ®¹i, quy m«. §iÒu nµy còng ®· x¶y ra ë Trung Quèc – mét quèc gia hiÖn ®ang rÊt m¹nh vÒ da giµy. 2. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng xuÊt khÈu 2.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc B¾t ®Çu tõ n¨m 1993, ngµnh da giµy ®· khëi s¾c trë l¹i nhê lµn sãng di chuyÓn s¶n xuÊt vµ cïng víi ®ã lµ sù di chuyÓn cña ®¬n hµng, tõ nh÷ng vïng cã truyÒn thèng vÒ s¶n xuÊt da giµy nh­ §µi Loan, Hµn Quèc sang n­íc ta. NÕu nh­ thêi kú 1990 –1992 míi chØ cã 4 doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc da giµy th× sang ®Çu n¨m 1998 c¶ n­íc cã 32 doanh nghiÖp víi tæng vèn ®Çu t­ ®· thùc hiÖn lµ 124 triÖu USD, n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¹t 87 triÖu ®«i giµy dÐp/n¨m vµ 34 triÖu s¶n phÈm da/n¨m. Cho tíi nay toµn ngµnh giµy dÐp cã kho¶ng 130 nhµ m¸y vµ c¬ së s¶n xuÊt víi 250 d©y chuyÒn ®ång bé, c«ng suÊt thiÕt kÕ ®¹t 265 triÖu ®«i/n¨m. VÒ c¬ cÊu s¶n phÈm, giµy thÓ thao ®¹t 130 triÖu ®«i (49%), giµy v¶i ®¹t 48 triÖu ®«i, giµy n÷ ®¹t 38 triÖu ®«i (14%), dÐp ®¹t 48 triÖu ®«i (18%) vµ giµy da ®¹t 4 triÖu ®«i (1,5%) (N¨m 1999). Qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh da giÇy ®· thu hót vµ ®µo t¹o ®­îc mét ®éi ngò lao ®éng ®«ng ®¶o, tÝnh ®Õn 31/12/1998 ®· cã h¬n 200.000 lao ®éng lµm viÖc, ®«ng gÊp 12 lÇn, cã tay nghÒ tèt h¬n, häc vÊn cao h¬n, phong c¸ch lµm viÖc hiÖn ®¹i h¬n so víi tr­íc 1992. Tr×nh ®é qu¶n lý kü thuËt s¶n xuÊt, qu¶n trÞ kinh doanh, kh¶ n¨ng tiÕp thÞ…cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ®· ®­îc n©ng lªn râ rÖt. VÒ gi¸ xuÊt khÈu, do chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ l­u th«ng thÊp nªn gi¸ hµng giµy dÐp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam t­¬ng ®èi thÊp, cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c n­íc kh¸c. Sè l­îng c¸c s¶n phÈm giµy dÐp chÊt l­îng cao ®­îc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu t¨ng lªn ®· gãp phÇn n©ng cao ®¬n gi¸ xuÊt khÈu b×nh qu©n tõng chñng lo¹i t¨ng cao h¬n. VÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu, hµng giµy dÐp lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh nhÊt : N¨m 1997 lµ 965,5 triÖu USD, t¨ng 82,2% n¨m 1998 : 1.031,8 triÖu USD, t¨ng 6,9%, n¨m 1999 : 1391,6 triÖu USD t¨ng 34,9%, ®øng thø 3 sau DÇu khÝ vµ DÖt may, ®· thu hót h¬n 300.000 lao ®éng trong ®ã 80% lµ n÷. Trong n¨m 1999, thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ EU ®¹t 932,4 triÖu USD, chiÕm 67% trong ®ã Anh : 194,5 triÖu USD, chiÕm 14%, §øc : 192,3 triÖu USD chiÕm 13,8%, BØ : 146,5 triÖu USD, chiÕm 10,5%, Ph¸p : 132,7 triÖu USD chiÕm 9,5% vµ Hµ Lan : 125,6 triÖu USD, chiÕm 9%. Ngoµi ra cßn cã Hoa Kú, Hµn Quèc, §µi Loan còng lµ nh÷ng thÞ tr­êng nhËp kh¶u nhiÒu giµy dÐp ViÖt Nam. VÒ so s¸nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng ngo¹i, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng giµy dÐp ViÖt Nam ®¹t vµo lo¹i trung b×nh, xÊp xØ s¶n phÈm cïng lo¹i cña Th¸i Lan, In®«nªxia, philippin, nh­ng thÊp h¬n hµng Trung Quèc. Th«ng th­êng gi¸ b¸n hµng Trung Quèc nhËp khÈu thÊp h¬n tõ 20 – 50% hµng ViÖt Nam cïng lo¹i. N¨m 2000 lµ n¨m chuyÓn giao thÕ kû víi bao biÕn ®éng trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Thêi c¬ víi ngµnh da giµy ViÖt Nam hÕt søc thuËn lîi ®ã lµ thÞ tr­êng Mü réng lín, ®Çy høa hÑn. HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i ViÖt – Mü ®· ®­îc ký kÕt th¸ng 7/2000, ®­îc Quèc héi hai n­íc th«ng qua vµ cã hiÖu lùc tõ th¸ng 12/2001. TiÕp ®ã lµ viÖc ViÖt Nam ®ang ®µm ph¸n ®Ó trë thµnh thµnh viªn tæ chøc th­¬ng m¹i Quèc tÕ (WTO) trong thêi gian tíi. §iÒu ®ã, ®ång nghÜa víi viÖc xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan ®èi víi hµng ho¸ n­íc ta xuÊt kh©ñ vµo Mü vµ c¸c n­íc trong tæ chøc Th­¬ng m¹i Quèc tÕ. §ã lµ thêi c¬ lín ®èi víi ngµnh da giÇy ViÖt Nam, mét ngµnh ®ang cã ­u thÕ xuÊt khÈu, cã ®éi ngò lao ®éng ®«ng ®¶o, cÇn cï, chÞu khã, tiÕp thu nhanh, cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ kü thuËt cã kinh nghiÖm sau kho¶ng 10 n¨m hîp t¸c gia c«ng víi n­íc ngoµi. 2.2. Nh÷ng tån t¹i th¸ch thøc vµ nguyªn nh©n Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc ngµnh da giµy ViÖt Nam cßn cã nh÷ng tån t¹i vµ yÕu kÐm ®ã lµ : - §ang bÞ lÖ thuéc qu¸ nhiÒu vµo viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu, phô liÖu, ho¸ chÊt, phô tïng m¸y mãc tõ n­íc ngoµi vµ nhÊt lµ tõ chÝnh c¸c ®èi t¸c ®Æt s¶n xuÊt hoÆc mua s¶n phÈm cña t­. YÕu kÐm nµy lµm h¹n chÕ rÊt nhiÒu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng ®Õn thÕ c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm. - T×nh tr¹ng qu¸ yÕu kÐm vÒ tµi lùc, vèn ®Çu t­ ®Òu ph¶i tù vay trung h¹n víi l·i suÊt cao, nÕu trªn 70% c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn gia c«ng s¶n phÈm cho n­íc ngoµi. Ph­¬ng thøc nµy ®ang t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi vµo khai th¸c thÞ tr­êng lao ®éng rÎ (ch­a ®Õn 0,3 USD cho 1 giê c«ng lao ®éng giÇy, thÊp nhÊt so víi c¸c n­íc trong khu vùc). - Tr×nh ®é qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn mÉu mèt qu¶n lý vµ vËn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸n bé ViÖt Nam cßn yÕu kÐm do míi h×nh thµnh ngµnh kinh tÕ kü thuËt, ch­a cã tr­êng líp ®µo t¹o. PhÇn lín c¸n bé ViÖt Nam ch­a thÓ tù m×nh chñ ®éng ®éc lËp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ kü thuËt mét c¸ch khoa häc, ®ång bé, ®óng tiÕn ®é vµ cã chÊt l­îng. - Do l­îng hµng tån kho lín vµ sù mÊt gi¸ cña ®ång EURO, nªn søc mua cña thÞ tr­êng truyÒn thèng cña chóng ta (EU) ®ang gi¶m m¹nh vµo n¨m 2000. §Æc biÖt lµ ®èi víi giµy v¶i vµ giµy thÓ thao, l­îng ®¬n hµng n¨m 2000 chØ ®¹t tõ 50 – 70% so víi 1999. Thªm vµo ®ã lµ sù c¹nh tranh khèc liÖt víi Trung Quèc, mét ®Êt n­íc cã thÕ m¹nh gièng ViÖt Nam nh­ng lín h¬n vµ m¹nh h¬n ta nhiÒu lÇn. Míi ®©y Trung Quèc l¹i cã lîi thÕ th­¬ng m¹i h¬n ta do hiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i Trung Mü ®· cã hiÖu lùc vÒ Trung Quèc ®· gia nhËp WTO. Bªn c¹nh ®ã gi¸ giµy dÐp Trung Quèc lu«n thÊp h¬n ta tõ 10 – 30% do chÝnh s¸ch hç trî xuÊt khÈu cña Trung Quèc tèt h¬n, n¨ng suÊt lao ®éng ë Trung Quèc cao h¬n ®Æc biÖt lµ Trung Quèc ®· ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt ®­îc hÇu hÕt c¸c nguyªn phô kiÖn cho giµy dÐp nªn cã ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ hoµn toµn chñ ®éng trong s¶n xuÊt vµ ®a d¹ng vÒ mÉu mèt. Cã lÏ ®©y lµ th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi ngµnh da giÇy ViÖt Nam. - ThÞ tr­êng Mü vµ mét sè n­íc më réng ®èi víi ngµnh Da giÇy ViÖt Nam víi nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ quan vµ phi thuÕ qaun, nh­ng còng cã nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, m«i tr­êng luËt ph¸p mµ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo, s¶n phÈm nµo còng cã thÓ vµo ®­îc mét c¸ch dÔ dµng. Trong khi ®ã ngµnh da giÇy ViÖt Nam cßn qu¸ nhá bÐ so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, chñ yÕu vÉn lµm theo ph­¬ng thøc gia c«ng, tr×nh ®é thiÕt bÞ c«ng nghÖ chØ ë møc trung b×nh, sè m¸y mãc thiÕt bÞ cò thÕ hÖ 2,3 cßn ®ang phæ biÕn. Tr×nh ®é nghiªn cøu c«ng nghÖ, thiÕt kÕ mÉu mèt thêi trang cßn yÕu. Nguyªn vËt liÖu vµ phô tïng ph¶i nhËp ngo¹i nhiÒu. HiÖn nay (n¨m 2001) mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt giµy dÐp xuÊt khÈu ®ang gÆp ph¶i trë ng¹i lín ®ã lµ sù gi¶m sót vÒ ®¬n hµng do kh¸ch hµng chuyÓn ®¬n hµng tõ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty sang c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. ViÖc xóc tiÕn th­¬ng m¹i diÔn ra cßn chËm, kÐm hiÖu qu¶. TÝnh ®Õn hÕt quý I/2001 gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t 125 tû ®ång, b»ng 75% so víi cïng kú n¨m 2000, doanh thu ®¹t 182 tû ®ång b»ng 20% kÕ ho¹ch n¨m. MÆt kh¸c, do s¶n l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu gi¶m sót vµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm gi¸ trÞ xuÊt khÈu trong quý 1 n¨m 2001 cña Tæng C«ng ty gi¶m chØ ®¹t 31 triÖu USD b»ng 21% kÕ ho¹ch vµ b»ng 70% so víi cïng kú n¨m 2000. Ngoµi ra cßn cã nguyªn nh©n kh¸c lµ c¸c doanh nghiÖp t¨ng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng phôc vô thÞ tr­êng néi ®Þa, gi¶m s¶n l­îng gia c«ng t¨ng s¶n l­îng tù s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu ®iÒu ®ã còng gãp phÇn lµm cho gi¸ trÞ xuÊt khÈu tÝnh theo gi¸ FOB gi¶m. Ch­¬ng III TriÓn väng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu da giÇy ViÖt Nam I. TriÓn väng xuÊt khÈu cña ngµnh da giÇy Theo ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n cña c¸c chuyªn gia th× trong nh÷ng n¨m tíi, c¸c n­íc Ch©u ¸, ViÔn §«ng sÏ chiÕm tíi 75% s¶n l­îng giµy dÐp toµn thÕ giíi (kho¶ng trªn 10 tû ®ång), trong ®ã ViÖt Nam còng sÏ lµ mét trong c¸c n­íc cã tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn ngµnh hµng nµy. C¸c n­íc vµ c¸c khu vùc cã møc tiªu thô vµ nhËp khÈu giµy dÐp lín trªn thÕ giíi mµ ViÖt Nam cã lîi thÓ ®· x©m nhËp vµo EU, Mü, NhËt B¶n. C¨n cø vµo tiÒm n¨ng vµ lîi thÓ cña ViÖt Nam trong c¸c n¨m tíi cã thÓ ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng hµng n¨m kho¶ng 20 -25% vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã, viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO, ®­îc th¸o bá c¸c rµo c¶n th­¬ng m¹i sÏ lµm nh÷ng thÕ m¹nh cña ta bÞ ®e do¹ vµ mê nh¹t. Tuy nhiªn ban ®Çu Trung Quèc vÉn bÞ khèng chÕ bëi h¹n ng¹ch vµ mét sè ®iÒu kho¶n chèng ph¸ gi¸ cña WTO nªn ta còng kh«ng gÆp biÕn ®éng ngay, song thêi gian ®Ó ®èi phã còng kh«ng cßn nhiÒu. CÇn ph¶i nãi thªm r»ng ngµnh da giÇy cña ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu ®iÓm thuËn lîi, nguån lao ®éng dåi dµo. Nh©n c«ng t¹i ViÖt Nam, In®«nªxia vÉn rÎ h¬n nhiÒu so víi c¸c n­íc trong khu vùc. Tham gia vµo s¶n xuÊt da giÇy cã nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp nh­ t­ nh©n, Nhµ n­íc, liªn doanh vµ ®©y lµ c¬ héi ®Ó häc hái, trao ®æi kinh nghiÖm s¶n xuÊt, kinh nghiÖm qu¶n lý vµ c¹nh tranh nhau cïng tiÕn lªn. H¬n n÷a, nh÷ng c¸nh cöa më ra cho ViÖt Nam nh­ AFTA, WTO…còng sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c«ng nghiÖp da giµy nãi riªng vµ ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung cu¶ ViÖt Nam ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Dù ®o¸n trong 10 n¨m n÷a s¶n l­îng giµy dÐp, cÆp tói c¸c lo¹i cña ta kho¶ng 720 triÖu chiÕc, kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 4,7 tû USD s¶n xuÊt gia c«ng ®­îc thay b»ng s¶n xuÊt khÐp kÝn, 80 triÖu bia da, 250 triÖu yard gi¶ da vµ c¸c lo¹i v¶i 550000 tÊn ®Õ giµy, 10000 tÊn keo tæng hîp… lµ nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt trong n­íc. ViÖt Nam sÏ cã c¸c Trung t©m th­¬ng m¹i, trung t©m nghiªn cøu thiÕt kÕ mÉu mèt ngang tÇm khu vùc. S¶n phÈm cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng lín. Tuy nhiªn, ngµnh da giµy ViÖt Nam chØ cã thÓ t×m ®­îc con ®­êng v¹n dÆm khi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu nç lùc hÕt m×nh cïng sù hç trî kÞp thêi cña nhµ n­íc. II. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ thóc ®Èy xuÊt khÈu da giÇy. 1. Mét sè gi¶i ph¸p 1.1. §èi víi Nhµ n­íc N¨m 2001, ngµnh da giÇy ViÖt Nam tiÕp tôc ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n biÕn ®éng cña thÞ tr­êng giÇy thÕ giíi, nh÷ng khã kh¨n n¶y sinh do søc Ðp tõ phÝa néi t¹i c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, do ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh nãi chung vµ cña Tæng C«ng ty Da giµy ViÖt Nam nãi riªng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. V× vËy Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau : - Kho¶ng c¸ch chªnh lÖch qu¸ xa hiÖn nay gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc so víi n­íc ngoµi trªn c¸c mÆt : Vèn, c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n trÞ, Marketing ®ang lµ mét khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch nh»m b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó sím ®­a nÒn c«ng nghiÖp da giµy n­íc ta tiÕn kÞp c¸c n­íc trong khu vùc, ®¶m b¶o tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh thÞ tr­êng. - Nhµ n­íc cÇn qu¶n lý chÆt chÏ s¶n phÈm da giµy nhËp tiÓu ng¹ch, quµ biÕu ng¨n chÆn nhËp lËu, xö ph¹t nÆng c¸c vi ph¹m. - §iÒu chØnh c¸c chÝnh s¸ch thuÕ ®Æc thï nh»m khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ bá vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Xem xÐt, miÔn hoÆc gi¶m thuÕ ®èi víi mét sè nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong n­íc cung cÊp cho ngµnh lµm hµng xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa. - CÇn cã c¸c s¾c thuÕ nhËp khÈu hîp lý cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng ®Ó hç trî s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó h¹n chÕ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi lîi dông kinh doanh kiÕm l¬×, nh­ng còng tr¸nh v« t×nh gi¸n tiÕp “®¸nh thuÕ” vµo phÝa gia c«ng cña doanh nghiÖp ViÖt Nam nh­ hiÖn nay. - Kh«ng ®¸nh thuÕ vµo nguyªn liÖu, vËt liÖu, bao b× cã chÝnh s¸ch thuÕ hîp lý c«ng b»ng. - Cã chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ nh»m khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn . C¨n cø n¨ng lùc cña tõng doanh nghiÖp cã thÓ gióp ®ì vÒ h­íng ®Çu t­ nghiªn cøu, hç trî vÒ kü thuËt. - Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt trong n­íc, nh­ cho vay ngo¹i tÖ víi l·i suÊt ­u ®·i ®Ó nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ, c¶i t¹o më réng nhµ x­ëng. - Hç trî tµi chÝnh cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Trî gi¸ s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu, nh»m t¹o thÞ tr­êng vµ gi¶i quyÕt khã kh¨n lóc ®Çu cho doanh nghiÖp. - Tæ chøc l¹i ho¹t ®éng ph©n phèi khuyÕn khÝch c¹nh tranh lµnh m¹nh, ®¶m b¶o quyÒn lîi nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. - Thµnh lËp c¸c tæ chøc t­ vÊn vÒ lÜnh vùc ®Çu t­, vÒ lùa chän vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ…cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng gióp c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶, hoµ nhËp víi thÞ tr­êng da giµy thÕ giíi. Ngµnh c«ng nghiÖp da giµu lµ ngµnh c«ng nghiÖp cã triÓn väng ph¸t triÓn m¹nh ®em vÒ cho ®Êt n­íc mét sè ngo¹i tÖ lín, ®ång thêi t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng, Nhµ n­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch nh»m kÝch thÝch sù ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh cña ngµnh da giµy, cô thÓ lµ : - Cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh tËp trung vµ c¸c s¶n phÈm da giÇy xuÊt khÈu. - Cã chÝnh s¸ch hç trî vµ b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc. - ChÝnh s¸ch ­u ®·i trong viÖc vay vèn tõ c¸c nguån tÝn dông hoÆc b¶o vÖ vay vèn tõ c¸c nguån tµi chÝnh n­íc ngoµi. - KiÓm so¸t viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ tr¸nh viÖc nhËp c¸c c«ng nghÖ qu¸ cò, qu¸ l¹c hËu g©y t¸c h¹i ®Õn m«i tr­êng. - LËp qòy b¶o vÖ m«i tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ®ãng gãp tèi thiÓu 10% lîi nhuËn ®èi víi lÜnh vùc thuéc vµ s¶n xuÊt da do lµ ngµnh g©y « nhiÔm nÆng ®Õn m«i tr­êng. - Quy ho¹ch bè trÝ c¸c nhµ m¸y thuéc da hay c¸c c¬ së thuéc da míi sÏ c¸ch c¸c vïng ®« thÞ ®«ng d©n c­ vµ ph¶i cã c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i thÝch hîp kh«ng g©y « nhiÔm. - ChÝnh s¸ch thuÕ lîi tøc ­u ®·i ®Ó khuyÕn khÝch kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi mµ c¶ trong n­íc tham gia ph¸t triÓn ngµnh. - ChÝnh s¸ch thuÕ xuÊt nhËp khÈu uyÓn chuyÓn trong tõng thêi kú cô thÓ lµ trong khi nguån nguyªn liÖu da trong n­íc ch­a cung cÊp ®ñ cho c¸c nhµ m¸y thuéc da ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt ph¶i miÔn thuÕ nhËp da t­¬i, da muèi. Nh­ vËy, ngµnh da giµy chØ cã thÓ thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu chiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu trong sù nç lùc thèng nhÊt h÷u c¬ liªn ngµnh, ®ång thêi nhê vµo chÝnh s¸ch b¶o hé ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn hîp lý cña ngµnh. Râ rµng vai trß t¹o m«i tr­êng ®iÒu kiÖn cña ChÝnh phñ b»ng qu¶n lý vÜ m«, b»ng ph¸p luËt, b»ng ®ßn bÈy kinh tÕ, b»ng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i… lµ rÊt quan träng. 1.2. §èi vãi doanh nghiÖp. Sang thÕ kû 21 ®Ó ngµnh Da giµy ViÖt Nam kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ trô v÷ng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Çy biÕn ®éng víi xu h­íng toµn cÇu ho¸, ®Ó ngµnh Da giµy ViÖt Nam cã thÓ ®ãng gãp tÝch cùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ trë thµnh ng¹ch xuÊt khÈu chñ lùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµnh Da - giµy ViÖt Nam cßn cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc, t¸o b¹o vµ kiªn quyÕt sau : - Tr­íc hÕt, tõng doanh nghiÖp ph¶i tù nç lùc v­¬n lªn hoµn thiÖn m×nh, ®Ó doanh nghiÖp m×nh héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng míi nh­ Mü vµ c¸c n­íc trong WTO… M¹nh d¹n ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ (tr­íc hÕt ë nh÷ng kh©u then chèt) nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §Æc biÖt lµ lÜnh vùc nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o mèt, x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng quèc tÕ theo tiªu chuÈn ISO 9001 vµ ISO 9002. - Ngµnh Da - giµy ViÖt Nam mµ nßng cèt lµ Tæng C«ng ty Giµy ViÖt Nam cÇn nhanh chãng hoµn thiÖn chiÕn l­îc x©y dùng, ph¸t triÓn c¸c c¬ së s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu cho ngµnh ®Æc biÖt lµ cho phÇn mò giµy. Khi chñ ®éng ®­îc nguyªn phô liÖu sÏ tiÕt kiÖm ®­îc l­îng ngo¹i tÖ nhËp khÈu ®¸ng kÓ cho ®Êt n­ãc vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ h¹ nh»m t¨ng søc c¹nh tranh cho toµn ngµnh. Kh«ng nh÷ng thÕ, khi chñ ®éng s¶n xuÊt ®­îc nguyªn, phô liÖu, c¸c doanh nghiÖp míi chñ ®éng thiÕt kÕ nhiÒu mÉu mèt phong phó ®a d¹ng, ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng vµ cã thÓ linh ®éng chuyÓn tõ ph­¬ng thøc gia c«ng sang ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n. §©y lµ bµi häc mµ Trung Quèc ®· ¸p dông rÊt thµnh c«ng trong nh÷ng n¨m qua. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy ®ßi hái mét l­îng vèn rÊt lín, v× vËy ph¶i cã sù hç trî tÝch cùc tõ ChÝnh phñ, ®ång thêi ngµnh ph¶i cã ph­¬ng thøc huy ®éng mäi nguån vèn tõ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. §Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi, gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp trong giai ®o¹n tíi, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ngµnh ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau : + Thu hót ®Çu t­ chÕ t¸c giµy xuÊt khÈu. So víi mét sè n­íc trong khu vùc, ViÖt Nam cã lîi thÕ lµ gi¸ nh©n c«ng rÎ, thêi gian giao hµng t­¬ng ®èi ®¶m b¶o do vËy mµ c¸c doanh nghiÖp giµy ViÖt Nam cã ®ñ ®iÒu kiÖn thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi trong viÖc nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ. ViÖc nhËn chuyÓn giao nh÷ng c«ng nghÖ Ýt phøc t¹p sÏ rÎ h¬n, chi phÝ b¶o d­ìng Ýt h¬n, sö dông ®­îc nguån nh©n lùc phæ cËp h¬n. MÆt kh¸c lu«n cÇn n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng, tiÕt kiÖm chi phÝ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. + Thu hót ®Çu t­ s¶n xuÊt ®Õ giµy + Thu hót ®Çu t­ cho riªng s¶n xuÊt giµy da + NhËn chuyÓn giao c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i Gi¶i ph¸p nµy gåm hai h­íng chÝnh lµ øng dông CAD cho c«ng t¸c t¹o mÉu s¶n phÈm vµ qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu. + Thóc ®Èy nghiªn cøu triÓn khai R & D ë c¬ së. C¸c gi¶i ph¸p vi m« cña c¸c doanh nghiÖp giµy ViÖt Nam ë trªn sÏ cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t huy t¸c dông thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi cho c¸c doanh nghiÖp, bæ trî cho nhau t¹o ra søc m¹nh cho tõng doanh nghiÖp, cho toµn ngµnh kinh tÕ kü thuËt Da - giµy nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc h­íng vÒ xuÊt khÈu, gãp phÇn vµo sù nghiÖp CNH - H§H. - §Ó ngµnh Da -giµy ViÖt Nam cã thÓ chuyÓn tõ ph­¬ng thøc gia c«ng truyÒn thèng sang ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n, nh»m t¨ng tÝnh chñ ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× ngoµi viÖc chñ ®éng vÒ nguyªn phô liÖu chóng ta ph¶i thóc ®Èy nghiªn cøu khoa häc - c«ng nghÖ vµ thÞ tr­êng. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn m¹nh d¹n chi phÝ ®Ó chñ ®éng th©m nhËp thÞ tr­êng th«ng qua c¸c héi chî triÓn l·m quèc tÕ ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi, tham gia tÝch cùc vµo hÖ thèng th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®Ó tiÕp cËn kh¸ch hµng. VÒ phÝa ChÝnh phñ, phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi, HiÖp héi Da - giµy ViÖt Nam, Tæng C«ng ty Da - giµy ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p hç trî c¸c doanh nghiÖp trong viÖc më réng vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng, v× nhiÒu viÖc tù doanh nghiÖp kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc. Ngµnh cÇn m¹nh d¹n ®Çu t­ x©y dùng c¸c trung t©m nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o mÉu mèt, chÕ t¹o form vµ ®Õ giµy. §©y lµ viÖc lµm khã kh¨n vµ tèn kÐm nh­ng ph¶i lµm ®­îc th× chóng ta míi lµm chñ ®­îc khoa häc c«ng nghÖ míi chñ ®éng ®­îc trong s¶n xuÊt vµ míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy, Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî mét phÇn kinh phÝ. Bé C«ng nghiÖp, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Tæng C«ng ty Da giµy ViÖt Nam cÇn phèi hîp tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o kü s­ chuyªn ngµnh Da giµy t¹i mét sè tr­êng ®¹i häc nh»m cung cÊp ®éi ngò c¸n bé khoa häc, kü thuËt cho ngµnh. Ngoµi ra, còng cÇn ph¶i tæ chøc mét sè tr­êng chuyªn ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cho ngµnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng ë c¸c doanh nghiÖp. - VÒ tæ chøc qu¶n lý ngµnh, nªn ®a d¹ng vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp vµ huy ®éng ®­îc mäi nguån vèn. Nh­ng rÊt cÇn ph¶i x©y dùng mét hiÖp héi ngµnh nghÒ ®ñ m¹nh ®Ó thèng nhÊt vµ b¶o vÖ lîi Ých cña toµn ngµnh. Ho¹t ®éng cña HiÖp héi ph¶i thùc sù mang l¹i quyÒn lîi cho c¸c héi viªn th× míi thu hót ®­îc ®«ng ®¶o c¸c doanh nghiÖp tham gia. §Ó tËn dông ®­îc thêi c¬ , v­ît qua ®­îc c¸c th¸ch thøc trong thêi gian tíi, ngµnh Da - giµy ViÖt Nam cÇn ph¶i nç lùc, cè g¾ng rÊt nhiÒu, ph¶i cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn mang tÝnh ®ét ph¸ m¹nh mÏ nh­ ngµnh DÖt may. C¸c doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc, khÈn tr­¬ng ®Ó chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü vµ mét sè thÞ tr­êng míi kh¸c, b»ng kh«ng thêi c¬ sÏ qua ®i vµ c¸c th¸ch thøc th× vÉn cßn ®ã. 2. Mét sè kiÕn nghÞ. a) Trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh Da giµy ®Õn n¨m 2010 sÏ ®­îc Bé c«ng nghiÖp vµ ChÝnh phñ phª duyÖt, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc chØ ®¹o c¸c ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh Da giµy theo ®óng h­íng vµ theo quy ho¹ch vïng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn, tr¸nh ®Çu t­ tù ph¸t, kÐm hiÖu qu¶. b) §Ò nghÞ ChÝnh phñ hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc Tæng C«ng ty vµ cã gi¶i ph¸t hç trî cïng víi sù nç lùc cña Tæng C«ng ty ®Ó ®¶m b¶o vai trß chñ ®¹o trong toµn ngµnh Da - giµy ViÖt Nam. c) §èi víi ngµnh Da giµy, thêi h¹n vay vèn ®Çu t­ trong kÕ ho¹ch cÇn tõ 7-10 n¨m. ChØ víi thêi gian nh­ vËy, c¸c doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn hoµn tr¶ vèn vay mµ kh«ng ph¶i chiÕm dông tõ nguån kh¸c. Do vËy ®Ò nghÞ Nhµ n­íc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch cho phï hîp. d) Thêi gian qua, Nhµ n­íc ®· ban hµnh mét sè chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p hç trî cho c¸c doanh nghiÖp cña ngµnh gÆp khã kh¨n ®Æc biÖt vÒ vèn nh­ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®­îc chuyÓn vèn vay tõ trung h¹n sang dµi h¹n cho vay ®¶o nî ë mét sè doanh nghiÖp, cÊp bæ sung vèn l­u ®éng… Trong thêi gian tíi, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc tiÕp tôc xem xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc thùc sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c th× míi cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp nµy. §Æc biÖt, ®Ò nghÞ Nhµ n­íc tiÕp tôc hç trî c¸c doanh nghiÖp ngµnh thuéc da ®Ó v­ît qua giai ®o¹n c¨ng th¼ng vÒ vèn hiÖn nay, cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. f) §Ó b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cã biÖn ph¸p kiªn quyÕt vµ cã hiÖu qu¶ ng¨n chÆn hµng nhËp lËu tõ Trung Quèc, ®ång thêi cã biÖn ph¸p hç trî ngµnh Da giµy trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi. KÕt luËn Tãm l¹i triÓn väng ph¸t triÓn cña ngµnh Da giµy trong nh÷ng n¨m tíi lµ to lín. Bªn c¹nh ®ã, chóng ta cßn kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt ®Ó ®­a ngµnh Da - giµy trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp v÷ng m¹nh ®ñ kh¶ n¨ng héi nhËp vµ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc trong nh÷ng n¨m tíi. Tµi liÖu tham kh¶o 1. B¸o C«ng nghiÖp - 17/1999 2. B¸o C«ng nghiÖp - 8/1999 ; 5/1999 3. T¹p chÝ c«ng nghiÖp ViÖt Nam 10/2001 4. T¹p chÝ c«ng nghiÖp ViÖt Nam sè 23/2000 ; 3/2001 ; 5/2001 5. Ph¸t triÓn kinh tÕ 6. Doanh nghiÖp 7. Kinh tÕ vµ dù b¸o sè 5/2000 8. Ngo¹i th­¬ng 5-11/11/1999 9. Th­¬ng m¹i sè 1 n¨m 2000 10. Th­¬ng m¹i 15/2001 11. Ngo¹i th­¬ng 28/10 - 4/11/1999 12. C«ng nghiÖp xu©n 2001 13. T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc61143.DOC
Tài liệu liên quan