Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam

Lịch sử Việt Nam từ khi thực dân pháp xâm lược đã ghi nhận rằng: nguyện vọng tha thiết của dân tộc là được độc lập. Mặt khác, ở nước ta nông dân chiếm hơn 90% dân số, mơ ước ngàn đời của nông dân là có ruộng cày. Giai cấp nào đáp ứng được nguyện vọng trên sẽ tập hợp được dân tộc dưới ngọn cờ cứu nước và trở thành giai cấp lãnh đạo. Cách Mạng tháng Mười nga thắng lợi đã khẳng định rằng: trong thời đại ngày ngày nay giai cấp công nhân là giai cấp nắm ngọn cờ dân tộc. Ở Việt Nam từ khi thực dân pháp xâm lược, còn có một thực tế là: giai cấp tư sản không đủ sức nắm vững ngọn cờ dân tộc và cũng không một tổ chức nào của các giai cấp khác có khả năng giải quyết được thực chất của CM ở các nước thuộc địa là vấn đề nông dân. Mặt dù đã có nhiễu nhân sĩ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng không ai đáp ứng được nhu cầu bức thiết của dân tộc. Mãi đến năm 1920 NAQ mới đáp ứng được nhu cầu đó, tìm ra con đường cứa nước đúng đắn, truyền bá chủ nghĩa Mác-lênin vào Việt Nam, rèn luyện những người yêu nước Việt Nam theo lập trường vô sản, thành lập đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. ĐCSVN ra đời với đường lối đúng đắn đã thu hút tất cả những người yêu nước chân chính đứng dưới ngọn cờ cứu nước của giai cấp công nhân, tiến hành giải phóng dân tộc, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của toàn dân Việt Nam.

docx25 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 3071 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vai trò của Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị thành lập đảng cộng sản Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục Phần I: Mở đầu lý do chọn đề tài tầm quan trọng của việc nghiên cứu đề tài mục đích, yêu cầu khi nghiên cứu đề tài Phần II: Nội dung I. hoàn cảnh lịch sử 1. thế giới 2. Việt Nam : Sự khủng hoảng về đường lối cứu nước dân tộc cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 II. NAQ tìm ra con đường cứu nước. hoàn cảnh xuất thân. những năm bôn ba tìm đường cứu nước. III. Hội nghị thành lập Đảng và vai trò của Nguyễn Ái Quốc đến sự thành lập Đảng 1.Sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức 2, Hội nghị hợp nhất sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam 3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng- định hướng ban đầu mà Người đã vạch ra cho Đảng. 4. Ý nghĩa lịch sử - sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 5. vai trò của NAQ đến sự thành lập Đảng CSVN Phần III: Kết luận Tài liệu tham khảo PHẦN I:MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài: Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Lịch sử Việt Nam từ khi thực dân pháp xâm lược đã ghi nhận rằng: nguyện vọng tha thiết của dân tộc là được độc lập. Mặt khác, ở nước ta nông dân chiếm hơn 90% dân số, mơ ước ngàn đời của nông dân là có ruộng cày. Giai cấp nào đáp ứng được nguyện vọng trên sẽ tập hợp được dân tộc dưới ngọn cờ cứu nước và trở thành giai cấp lãnh đạo. Cách Mạng tháng Mười nga thắng lợi đã khẳng định rằng: trong thời đại ngày ngày nay giai cấp công nhân là giai cấp nắm ngọn cờ dân tộc. Ở Việt Nam từ khi thực dân pháp xâm lược, còn có một thực tế là: giai cấp tư sản không đủ sức nắm vững ngọn cờ dân tộc và cũng không một tổ chức nào của các giai cấp khác có khả năng giải quyết được thực chất của CM ở các nước thuộc địa là vấn đề nông dân. Mặt dù đã có nhiễu nhân sĩ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng không ai đáp ứng được nhu cầu bức thiết của dân tộc. Mãi đến năm 1920 NAQ mới đáp ứng được nhu cầu đó, tìm ra con đường cứa nước đúng đắn, truyền bá chủ nghĩa Mác-lênin vào Việt Nam, rèn luyện những người yêu nước Việt Nam theo lập trường vô sản, thành lập đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. ĐCSVN ra đời với đường lối đúng đắn đã thu hút tất cả những người yêu nước chân chính đứng dưới ngọn cờ cứu nước của giai cấp công nhân, tiến hành giải phóng dân tộc, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của toàn dân Việt Nam.  Va cho den ngày 3-2-1930, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chống thực dân Pháp của nhân dân ta đó là việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam, mở ra một trang sử mới đầy vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Trong đó vai trò to lớn nhất thuộc về Hồ Chủ tịch, Người là cha đẻ của Đảng ta, là tượng trưng của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý tưởng độc lập, tự do với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa; giữa chủ nghĩa yêu nước nồng nàn với quốc tế vô sản. Người đã tiếp thụ phát huy tốt đẹp nhất truyền thống của dân tộc Việt Nam và kết hợp những truyền thống ấy với tư tưởng cách mạng triệt để của thời đại ngày nay, tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê- nin. Người đã sáng lập Đảng ta và rèn luyện đảng ta thành một đảng cách mang chân chính của giai cấp công nhân, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất, sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân, sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và phấn đấu không mệt mỏi dể góp phần tăng cường đoàn kết trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người luôn chăm lo rèn luyện cán bộ, đảng viên và không ngừng “ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”. Thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với giai đoạn lịch sử vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam và với thời kì đấu tranh sôi nổi nhất của cách mạng thế giới. Hồ Chủ tịch là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Từ một người yêu nước chân chính trở thành một chiến sĩ cộng sản vĩ đại Hồ Chủ tịch đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin soi đường cho cách mạng Việt Nam, lãnh đạo toàn đảng toàn dân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử huy hoàng nhất của dân tộc, đưa nước nhà bước vào kỉ nguyên đọc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến trường kì của cả dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng rất là to lớn, nhưng ngưòi đã sinh ra và nuôi dưỡng Đảng đó trưởng thành đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy ta phải phân tích đề tài này để làm rõ vai trò đó. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu đề tài: Việc nghiên cứu đề tài này có tầm quan trọng hết sức to lớn: Nó cho thấy vai trò của Người trong việc sáng lập ra Đảng và vị thế mà người đã tạo cho Đảng. Quy luật hình thành một đảng cộng sản do giai cấp công nhân lãnh đạo có vai trò giải phóng một dân tộc bị áp bức và từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nét đặc thù của một đảng cộng sản. 3. Mục đích, yêu cầu khi nghiên cứu đề tài: Mục đích,yêu cầu khi nghiên cứu đề tài này là phải dựa trên phương pháp lịch sử kết hợp với tính logíc và được lồng vào trong tính đảng để làm nổi rõ vai trò của người trong việc thành lập đảng cộng sản Việt Nam. PHẦN II: NỘI DUNG I, Hoàn cảnh lịch sử: 1.Thế giới Vào giữa thế kỉ XIX, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thống trị ở Anh, Pháp, Đức và một số nước khác ở Tây Âu, mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng trở nên gay gắt. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đối với giai cấp tư sản đòi hỏi phải có một lý luận tiên phong dẫn đường. Để đáp ứng đòi hỏi đó, chủ nghĩa Mác ra đời với “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” trong đó khẳng định quy luật diệt vong của chủ nghĩa tư bản, nhường bước cho xã hội mới, xã hội cộng sản chủ nghĩa, đồng thời chỉ rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đến cuối thế kỉ XIX, CNTB thế giới chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước đế quốc tranh giành nhau thuộc địa và căn bản hoàn thành việc phân chia thế giới , áp đặt ách áp bức thực dân lên khắp các nước Á, Phi, Mỹ Latinh, trong đó có Việt Nam. Thế giới lúc này phân chia làm 2: một khu vực gồm các nước công nghiệp phát triển, thường gọi là phương Tây, và khu vực kia bao gồm các nước thuộc địa gọi là phương Đông. Mâu thuẫn mới hình thành: Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Điều này là lý do khách quan cho phép phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa có thể gắn bó với phong trào cách mạng quốc tế, đặc biệt là cách mạng vô sản ở chính quốc. Đầu thế kỉ XX, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra do tranh giành quyền lợi giữa các nước đế quốc (1914-1918). Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước đế quốc, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa bùng lên mạnh mẽ tạo nên phong trào “ phương Đông thức tỉnh”, đó là nét đặc sắc nhất của tình hình quốc tế trong giai đoạn này. 2. Việt Nam - Năm 1858 thực dân Pháp xâm luợc nước ta. Ngày 6-6-1884 triều đình Nguyễn ký hiệp ước Patơnốt thừa nhận sự thống trị của thực dân Pháp, chia nước ta thành 3 kỳ với 3 chế độ chính trị khác nhau, vừa xây dựng hệ thống chính quyền thuộc địa, vừa duy trì chính quyền phong kiến và tay sai làm chổ dựa. Mọi quyền hành đều trong tay người Pháp, với âm mưu thâm độc thực hiện chính sách chia để trị, chính sách ngu dân, chính sách độc quyền về kinh tế, ra sức vơ vét tài nguyêm bóc lột sức lao động rẻ mạt của người bản xứ, cừng nhiều hình thức thuế khoá năng nề, vô lý.  - Trước những áp bức bóc lột dã man của thực dân Pháp, nhân dân ta đã liên tiếp nổi dậy cầm vũ khí chống bọn cướp nước. Nhưng tất cả những cuộc đấu tranh đó đều không giành được thắng lơi. Giai cấp địa chủ phong kiên mà tiêu biểu là triều đình nhà Nguyễn đã bất lực và hèn nhát nhanh chóng đầu hàng thực dân Pháp và trở thành phản động, phản bội lại lợi ích của dân tộc. Phong trào chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến: phong trào Cần Vương đã thất bại khi cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng chấm dứt năm 1896; phong trào khởi nghĩa nông dân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài 30 năm cũng không giành được thắng lợi. Nguyên nhân là do thiếu đường lối đúng, thiếu một tổ chức cách mạng có khả năng dẫn dắt dân tộc đến thắng lợi. Điều này chứng tỏ rằng, thời kỳ đấu tranh chống ngoại xâm trong khuôn khổ ư thức hệ tư tưởng phong kiến đã chấm dứt. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta rơi vào tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước, về giai cấp lãnh đạo cách mạng. - Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Việt Nam cũng như một số nước phương Đông khác đã ít nhiều chịu sự chi phối của ý thức hệ tư sản. Đặc biệt cách mạng Minh Trị ở Nhật Bản (l868), cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911) đã có tác động nhất định tới phong trào yêu nước ở Việt Nam, làm dấy lên ở nước ta một phong trào yêu nước rộng rãi theo khuynh hướng tu sản nhưng đều thất bại. Tiêu biểu là phong trào của cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, phong trào Duy Tân của vua Duy Tân. Điều này chứng tỏ sự bất lực của giai cấp tư sản Việt Nam, rằng giai cấp tư sản Việt Nam không đủ khả năng giương cao ngọn cờ lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.  - Nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước: Những phong trào yêu nước trên lần lượt bị thất bại vì không có đường lối đúng đắn. Các nhà lãnh đạo những phong trào ấy đều không phân biệt thực dân Pháp với giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp; chưa nhận rõ được nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là phải đánh đổ đế quốc Pháp, giành lại độc lập và đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, mang lại ruộng đất cho dân cày; chưa nhận rõ lực lượng đông đảo nhất trong nhân dân là nông dân v.v… Cách mạng Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng một cách sâu sắc về đường lối cứu nước thực chất là thiếu một giai cấp tiên tiến lãnh đạo. Phong trào Cần Vương bị thất bại vì giai cấp địa chủ phong kiến đã thối nát, phần lớn đã đầu hàng thực dân Pháp, lại áp bức bóc lột nhân dân một cách thậm tệ. Cho nên ngọn cờ Cần Vương không thể tập hợp được quần chúng nhân dân, chủ yếu là nông dân. Cuộc khởi nghĩa của nông dân do cụ Hoàng Hoa Thám lãnh đạo bị thất bại vì không có đường lối, chính sách rõ ràng, không tổ chức được quần chúng đôngd dảo, cách đánh chưa tốt, vũ khí lại thiếu thốn…. Cụ Phan Chu Trinh chỉ yêu cầu cải cách, không chủ trương đánh đổ thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai. Cụ Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh đuổi thực dân Pháp, chẳng khác gì "đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau". Nguyễn ái Quốc rất khâm phục các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,nhưng không nhất trí với con đường mà các cụ đã chọn. Người không theo phái Đông du sang Nhật mà hướng sang các nước phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, dân quyền, dân chủ và có khoa học kĩ thuật hiện đại. Người đã kể lại "Vào trạc tuổi 13, lần đầu tiên tôi đã nghe những từ Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái… Thế là tôi muốn làm quen với văn minh Pháp, tìm xem những gì ẩn dấu đằng sau những từ ấy". Đồng thời Người nhận thấy chế độ giáo dục của thực dân Pháp chỉ đào tạo những bọn làm tay sai cho bọn thống trị và ở đâu nhân dân cũng bị áp bức bóc lột, đồng bào cũng bị đọa đầy, khổ nhục, điều đó càng thôi thúc Người đi sang các nước Âu tây để xem nhân dân các nước ấy làm như thế nào mà trở nên độc lập, hùng cường, rồi sẽ trở về "giúp đỡ đồng bào" đánh đuổi thực dân Pháp ý định ấy của Người đã mở rộng một phương hướng mới cho sự nghiệp cứunước của nhân dân ta Tình hình khủng hoảng, bế tắc về con đường cứu nước giải phóng dân tộc, yêu cầu lịch sử đòi hỏi phải có một tổ chức cách mạng tiên phong, có đường lối cách mạng đúng đắn dẫn đường, mới có khả năng đưa phong trào cứu nước đi đến thắng lợi. - Năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã đánh dấu một bước phát triến mới và mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Quốc tế cộng sản, bộ tham mưu của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới, được thành lấp năm 1919. ỏ Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời năm 1921. Ở Pháp, Đảng Cộng sản Pháp được thành lập năm 1920, sự kiện hch sử này không chỉ là thắng lơi của giai cấp công nhân và nhân dân lao dộng Pháp mà còn là thắng lợi của các dân tộc thuộc địa Pháp. Trong khoảng những năm 1923-1927, phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản với động lực là trí thức tiểu tư sản phát triền mạnh, nhiều tố chức, đảng phái yêu nước xuất hiện như Tâm Tâm Xã (l923-1925), Hội Phục Việt (1925), Đảng Thanh niên của Trần Huy Liệu (1926), Thanh niên cao vọng Đảng của Nguyễn An Ninh (1926-1929), Tân Việt Cách mạng Đảng (1926-1930), Việt Nam Quốc dân Đảng (1925-l930)... Nhìn chung, các tố chức, đảng phái yêu nước nói trên có tinh thần chống đế quốc, hoạt động của họ đã có tác dụng nhất định trong việc truyền bá tư tưởng mới, giáo dục lòng yêu nước... Song, hạn chế của họ là chưa nhận thức được xu thế phát triển khách quan của thời đại sau Cách mạng Tháng Mười Nga, chưa thấy được giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng các giai cấp cần lao, chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản... Mặt khác, họ cũng chưa thấy hết được bản chất của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, cũng như vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, vai trò của quần chúng nhân dân (trước hết là nông dân) trong cách mạng. Vì những hạn chế trên, các tổ chức, đảng phái yêu nước này chưa thể xác định được một đường lối cách mạng đúng đắn. II. NAQ tìm ra con đường cứu nước. 1. Hoàn cảnh xuất thân. Vượt qua sự hạn chế của điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, vượt lên trên những hạn chế của sĩ phu yêu nước đương thời, bằng thiên tài trí tuệ, bằng cuộc cuộc “khảo sát thế giới” trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc_Hồ Chí Minh đã tìm ra giải pháp mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lúc đi học có tên là Nguyễn Tất Thành, sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở đất Lam Hồng, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống cách mạng. Hoàn cảnh gia đình, quê hương, đất nước có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của Người. Thân phụ của Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Sinh Sắc, người giỏi nho học, đỗ phó bảng nhưng không chịu hợp tác với Pháp. Lúc nhỏ Nguyễn Tất Thành được sự dạy dỗ của thầy Vương Thúc Quý, một “sĩ tử Cần Vương” và với tư chất thông minh, Người đã nắm vững vốn kiến thức nho học và chịu ảnh hưởng chí hướng yêu nước, thương dân của thầy dạy. Năm 1904, bọn Pháp bắt phu đi đắp con đường Cửa Rào đi Trấn Ninh. Do đói khát và làm việc quá nặng nhọc, nhiều người đã phải bỏ xác, gây cảnh tang tóc đau thương. Thảm cảnh Cửa Rào gây ấn tượng mạnh, khơi dậy mối thương yêu sâu sắc với đồng bào trong tâm trí Người. Những năm sau theo cha vào Huế và đi nhiều nơi trong vùng, Người được chứng kiến cuộc sống khổ cực của người dân, sự áp bức, bóc lột dã man của bọn thực dân, phong kiến. Cái nôi gia đình, quê hương đã hun đúc cho Nguyễn Tất Thành sớm có tinh thần yêu nước, căm thù giặc và ý chí đánh đuổi thực dân. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành vào học trường tiểu học Pháp-Việt Đông Ba, năm sau vào học trường quốc học Huế. Tại đây Người có điều kiện bổ sung vốn kiến thức nho học, tiếp thu văn hóa phương Tây. Vốn văn hóa đó giúp Người có khả năng suy xét và hoạt động có tư duy. Vào những năm này, kinh thành Huế như một dòng nước xoáy, cuốn hút mọi tầng lớp tham gia hưởng ứng các phong trào yêu nước. Năm 1908, ở Huế bùng nổ phong trào kháng thuế rầm rộ, Nguyễn Tất Thành cùng số đông học sinh trường quốc học Huế tích cực tham gia phong trào. Thực dân Pháp đàn áp dã man. Thất bại của phong trào chống thuế cùng các phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX làm cho Nguyễn Tất Thành nhận rõ hơn bản chất dã man của bọn thực dân và cũng làm cho Người sớm thấy được sức mạnh đấu tranh của quần chúng khi được tổ chức tốt. Từ đó, Người suy nghĩ , cân nhắc đến con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Người khâm phục các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa thám, Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu nhưng không hoàn toàn tán thành cách làm của 1 người nào. Người phân tích đúng đắn những điều kiện khách quan và chủ quan trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX để đi đến kết luận: cụ Phan Chu Trinh chủ trương đi yêu cầu người Pháp thực hiện cải cách, điều đó chẳng khác gì đi “xin giặc Pháp rủ lòng thương”, cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp, chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”, cụ Hoàng Hoa Thám còn thực tế hơn, trực tiếp đấu tranh chống Pháp nhưng còn “nặng cốt cách phong kiến”. Vì vậy Người chọn cho mình hướng đi mới, đến các nước phương Tây nơi có có trào lưu tự do, bình đẳng, bác ái để tìm cách làm mới rồi về giúp tổ quốc, giúp đồng bào. Quyết định này về sau Người có nói: “Nhân dân Việt Nam, trong đó có cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, người kia lại cho là Mỹ. Tôi thì thấy phải đi ra nước ngoài để xem cho rõ”. Như vậy, ngay từ lúc đó, quyết định của Người đã có mục đích rõ ràng và có định hướng cụ thể. Trước lúc ra đi tìm chân lý cách mạng, Nguyễn Tất Thành đã tiếp thu sâu sắc truyền thống yêu nước của dân tộc, am hiểu văn hóa phương Đông, một phần văn hóa phương Tây. Đó là vốn quý, là cơ sở quan trọng để tiếp thu chân lý cách mạng, là nhân tố đầu tiên của quá trình hình thành con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Người. 2.Những năm bôn ba tìm đường cứu nước: Maáy chuïc naêm ñaàu theá kæ XX, caùc cuoäc vaän ñoäng choáng Phaùp cuûa nhaân daân ta lieân tieáp bò thöïc daân Phaùp dìm trong beå maùu. Phong traøo yeâu nöôùc beá taéc, chöa xaùc ñònh ñöôïc ñöôøng loái ñuùng ñaén. Ngaøy 5-6-1911, taïi Beán Caûng Nhaø Roàng, Nguyeãn Aùi Quoác ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc, treân con taøu Amiral Latoiche Trevile vôùi caùi teân laø Nguyeãn Vaên Ba. Ngöôøi muoán xem theá giôùi nhö theá naøo ñeå tìm ñöôøng giaûi phoùng daân toäc. Höôùng ñi cuûa Ngöôøi khaùc vôùi caùc baäc tieàn boái laø thöôøng hay sang phöông Ñoâng, maø Ngöôøi ñi sang phöông Taây, Ngöôøi ñaõ tìm ñeán nöôùc Phaùp. Vì ôû Phaùp coù quyeàn töï do, bình ñaúng, baùc aùi vaø ñaëc bieät laø neàn vaên minh cuûa nöôùc Phaùp… Sau này Hồ Chủ tịch đã kể lại: "Vào trạc tuổi 13, lần đầu tiên tôi đã được nghe những từ tiếng Pháp: tự do, bình đằng, bác ái... Thế là tôi muốn làm quen với văn minh Pháp, tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy". Ngöôøi ñaõ boân ba khaép naêm chaâu boán bieån xem xeùt tình hình, nghieân cöùc lyù luaän vaø kinh nghieäm cuûa caùch maïng caùc nöôùc, nhaát laø Caùch maïng Myõ vaø Caùch maïng Phaùp: ñaõ lao ñoäng vaø tham gia ñaáu tranh trong haøng nguõ giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng ôû nhieàu nöôùc ñeå coù kieán thöùc vaø kinh nghieäm veà giuùp nöôùc mình. Ngöôøi nhaän xeùt: ÔÛ ñaâu boïn thöïc daân thoáng trò ñeàu taùn aùc, ôû ñaâu nhaân daân lao ñoäng cuõng ñeàu bò aùp böùc, boùc loät, cuõng quaät khôûi vaø caàn ñöôïc giaûi phoùng. Phöông thöùc hoïat ñoäng: ôû Phöông Taây, Ngöôøi ñaõ laøm moïi ñuû ngheà lao ñoäng chaân tay vöøa kieám soâng, vöøa hoaït ñoäng Caùch maïng… ngheà naøo Ngöôøi cuõng laøm raát gioûi, nhöng ngheà chính cuûa Ngöôøi laø hoaït ñoäng Caùch maïng. Nguyeãn Aùi Quoác thöôøng tìm ñeán caùc thö vieän, baûo taøng ñeå hoïc taäp. Ngöôøi ñaõ hoøa mình vaøo cuoäc soáng cuûa giai caáp Voâ saûn cuûa nhaân daân lao ñoäng theá giôùi. Töø cuoäc soáng caàn lao, Ngöôøi ñaõ ruùt ra ñöôïc raát nhieàu ñieàu vaø Ngöôøi ñaõ nhanh choùng tieáp caän xu theá Caùch maïng môùi. Nguyễn Ái Quốc đã đặt mình vào chỗ đứng của giai cấp cần lao, khảo sát thế giới và rút ra kết luận: “Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có 2 giống người là giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có 1 mối tình hữu ái là thật mà thôi, đó là tình hữu ái vô sản”. CM thaùng 10 Nga (1917) ñaõ noå ra vaø giaønh ñöôïc thaéng lôïi chính laø moác ñaùnh daáu söï chuyeån bieán laäp tröôøng trong tö töôûng Nguyeãn Aùi Quoác. Döôùi aùnh saùng cuûa CM thaùng 10 vaø ñeà cöông veà vaán ñeà daân toäc thuoäc ñòa do Leânin vaïch ra ñoàng thôøi ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa caùc ñoàng chí trong Ñaûng xaõ hoäi Phaùp. Naêm 1919, Ngöôøi göûi ñeán hoäi nghò Veùcxay( cuûa caùc nöôùc ñeá quoác thaéng traän sau chieán tranh theá giôùi thöù I). Thay mặt những người Việt Nam yêu nước ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị bản yêu sách nổi tiếng gồm 8 điểm, đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Yeâu saùch ñoù cuõng ñöôïc hoäi nghò chaáp nhaän. Töø ñoù, Ngöôøi ruùt ra keát luaän quan troïng: Caùc daân toäc bò aùp böùc muoán ñöôïc ñoäc laäp töï do thaät söï, tröôùc heát phaûi döïa vaøo löïc löôïng cuûa baûn thaân mình, phaûi töï mình giaûi phoùng cho mình. Thaùng 7 – 1920, baûn Sô thaûo laàn thöù nhaát ñeà cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø vaán ñeà thuoäc ñòa cuûa Leânin ñaõ ñeán vôùi Nguyeãn Aùi Quoác. Noù ñaõ ñaùp öùng nguyeän voïng tha thieát maø Ngöôøi ñang aáp uû: Ñoäc laäp cho daân toäc, töï do cho ñoàng baøo. Baét ñaàu khi ngöôøi coù trong tay baûn sô thaûo laàn thöù nhaát ñeà cöông veà vaán ñeà daân toäc vaø vaán ñeà thuoäc ñòa cuûa leânin. noù chæ cho ngöôøi vaø cho caû ñoàng baøo bò ñaøy ñoïa ñau kho ååcuûa ngöôøi caùi caàn thieát nhaát laø con ñöôøng töï giaûi phoùng, con ñöôøng giaønh ñoäc laäp cho toå quoác, töï do ñoàng baøo. ngöôøi noùi raèng"muoán cöùu nöôùc vaø giaûi phoùng daân toäc, khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc con ñöôøng caùch maïng voâ saûn"(hoà chí minh toaøn taäp, taäp 2,nxb chính trò quoác gia, hn,tr.274). Vaäy laø qua haønh trình ñaày gian khoå cuûa Hoà Chí Minh ñi ñeán moät söï löïa choïn ñuùng ñaén cho con ñöôøng cöùu nöôùc laø con ñöôøng caùch maïng cuûa Leâ_nin vaø döùc khoaùt ñi theo con ñöôøng ñoù. Ngöôøi ñaõ vieát: Baûn Luaän cöông laøm cho toâi caûm ñoäng, phaán khôûi, saùng toû, tin töôûng bieát bao!...”. Ngöôøi döùt khoaùt ñi theo con ñöôøng cuûa Lenin. Tại Đại hội lần thứ mười tám của Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 12 năm 1920) Hồ Chủ tịch đã đọc tham luận tố cáo những tội ác của thực dân Pháp ở Đông Dương và kêu gọi nhân dân Pháp ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân các thuộc địa khác…Ngöôøi ñaõ boû phieáu thaønh laäp Quoác teá III vaø Ñaûng coäng saûn (CS) Phaùp vaø trôû thaønh ngöôøi Vieät Nam ñaàu tieân saùng laäp ra Ñaûng CS Phaùp. Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ tìm thaáy chuû nghóa Maùc-Leânin vaø khaúng ñònh con ñöôøng cöùu nöôùc ñuùng ñaén bôûi chuû nghóa Maùc-Leânin laø chuû nghóa yeâu nöôùc. Söï kieän naøy laø moác ñaùnh daáu chaám döùt veà khuûng hoaûng ñöôøng loái cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta, môû ñaàu cho chuû nghóa Maùc-Leânin xaâm nhaäp Vieät Nam. Năm 1921, được sự giúp đỡ của Đảng cộng sản Pháp, cùng với một số ngươi yêu nước của nhiều nước thuộc địa Pháp, Người sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. Là đại biểu của nhân dân Đông Dương, Người được bầu vào Ban chấp hành trung ương hội, làm ủy viên thường trực. III. Hội nghị thành lập Đảng và vai trò của Nguyễn Ái Quốc đến sự thành lập Đảng 1.Sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức - Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp. Khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, Người tham gia những hoạt động chính trị sôi nổi ngay trên đất Pháp như : tham gia hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Năm 1919, Người tham gia Đảng Xã hội Pháp. - Tháng 6 - 1919, Nguyễn Ái Quốc đã thay mặt nhóm người yêu nước Việt Nam tại Pháp gửi “ Bản yêu sách 8 điểm” đến Hội nghị Vécxai, nhằm tố cáo chính sách của Pháp và đòi Chính phủ Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Mặc dù không được chấp nhận, nhưng “ Bản yêu sách” đã gây tiếng vang lớn đối với nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa của Pháp. Tên tuổi Nguyễn Ái Quốc từ đó được nhiều người biết đến. - Tháng 7-1920 : Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Người vô cùng phấn khởi và tin tưởng, vì Luận cương đã chỉ rõ cho Người thấy con đường để giải phóng dân tộc mình. Từ đó, Người hoàn toàn tin theo Lênin, dứt khoát đi theo Quốc tế thứ III. - Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp họp tại Tua vào cuối tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc, từ lập trường yêu nước chuyển sang lập trường Cộng sản. Sự kiện này mở ra cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam giai đoạn phát triển mới: giai đoạn gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường của cách mạng Nga - tức con đường cách mạng vô sản. Sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, trở thành người Cộng sản đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc vừa tiếp tục học tập, vừa tìm cách truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời một chính đảng tiên phong ở Việt Nam. * Tại Pháp: - Người tích cực hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tranh thủ sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Pháp và nhân dân Pháp đối với cách mạng Việt Nam. - Tham gia vào các hoạt động của Hội những người Việt Nam yêu nước Pháp, vận động đồng bào hướng về Tổ Quốc. - Năm 1921 Người cùng với một số nhà yêu nước của các nước thuộc địa khác như: Angiêri, Tuynidi, Marốc ... thành lập " Hội liên hiệp thuộc địa" để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc. - 1922 : Ra báo “ Le Paria” ( Người cùng khổ ) vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng.Nguyễn Ái Quốc là người phụ trách chính của tờ báo. - Người tích cực tổ chức các buổi diễn thuyết, viết bài đăng trên báo " Người Cùng Khổ", " Nhân Đạo", " Đời sống nông dân" ... - Năm 1925, tác phẩm " Bản án chế độ thực dân Pháp" được xuất bản ở Pari. Những sách báo trên đây đã góp phần tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở các nước thuộc địa., truyền bá tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, làm thức tỉnh đồng bào trong nước. * Tại Liên Xô: - Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật từ Pari sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ nhất ( 10-1923 ), và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V ( 7-1924 ) ... - Ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tích cực nghiên cứu các vấn đề về dân tộc và thuộc địa. Người đã có các tham luận quan trọng tại các đại hội quốc tế, viết nhiều bài cho các báo " Sự Thật" - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Liên Xô, tạp chí " Thư tín Quốc tế" của Quốc tế Cộng Sản ... - Nguyễn Ái Quốc tiếp tục phát triển và hoàn thiện thêm tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, thông qua hoạt động thực tiễn và nghiên cứu sách báo mácxít. Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng chính quốc, về vai trò của giai cấp nông dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là bước chuẩn bị quan trọng về chính trị, tư tưởng cho sự thành lập Đảng Cộng Sản ở Việt Nam. * Tại Quảng Châu:  - Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu ( Trung Quốc ) nhằm tập hợp người yêu nước Việt Nam đang hoạt động ở đây, giáo dục, truyền bá cho học chủ nghĩa Mác-Lênin. - Người quyết định cải tổ Tâm tâm xã, chọn một số người hăng hái, tiên tiến nhất, lập ra nhóm “ Cộng Sản đoàn” ( 2-1925 ). Đến tháng 6-1925, Người thành lập “ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và cho xuất bản tuần báo ‘ Thanh niên” làm cơ quan ngôn luận của Hội. - Tháng 7-1925, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng Quốc tế, lập ra “ Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông”, có quan hệ chặt chẽ với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. - Tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng. - Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện ở Quảng Châu sau đó đã được xuất bản thành sách “Đường Kách mệnh” ( 1927 ). Nội dung sách xác định tính chất, nhiệm vụ, lực lượng của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng mácxít, về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng vô sản thế giới. - Từ năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên chủ trương thực hiện phong trào “ vô sản hoá”. Nhờ đó chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá sâu rộng trong phong trào cách mạng Việt Nam, đồng thời hội viên cũng ngày càng trưởng thành trong thực tiễn, lao động và tranh đấu. - Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã xây dựng được cơ sở của mình ở khắp nơi ( thành thị, nông thôn, nhà máy, hầm mỏ, đồn điền). Hoạt động của Hội góp phần truyền bá tư tưởng Mác- Lênin, thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam theo xu thế cách mạng vô sản. - Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên là bước chuẩn bị chu đáo về chính trị, tổ chức và đội ngũ cán bộ cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. * Thời kì từ giữa năm 1927 đến 1930: - Nguyễn Ái Quốc đã từ Xiêm (Thái Lan ) về Trung Quốc, với danh nghĩa đại diện Quốc tế Cộng sản triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. - Nhờ hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, phong trào cách mạng ở trong nước ngày càng phát triển sôi nổi, khuynh hướng các mạng vô sản dần dần chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc. Đến năm 1929, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã xây dựng cơ sở ở khắp ba kì. Những hoạt động của Người từ 1911 đến 1929 có tác dụng quyết định trong việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và đạo đức cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản Việt Nam 2, Hội nghị hợp nhất sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam Ngày 1-5-1929, tại Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng sản. Đề nghị dó không được chấp nhận, trở về nước, ngày 17-6-1929, những đảng viên trong Chi bộ Cộng sản 5D Hàm Long đã tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Ngày 25-7-1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Tháng 9-1929 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn ở Việt Nam đã có ba tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam.va sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng nước ta Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Điều này phản ánh quá trình tự ý thức của những người cộng sản Việt Nam về nhu cầu phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất. Ngày 27-10-1929, Quốc tế Cộng sản gửi những người Cộng sản Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một Đảng Cộng sản Đông Dương, yêu cầu những người cộng sản Đông Dương phải khắc phục ngay sự chia rẽ giữa các nhóm cộng sản và thành lập một đảng giai cấp vô sản. Quốc tế Cộng sản chỉ rõ phương thức để tiến tới thành lập Đảng là phải bắt đầu từ việc xây dựng các chi bộ trong các nhà máy, xí nghiệp: chỉ rõ mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với phong trào cộng sản quốc tế. Nhận được tin về sự chia rẽ của những người cộng sản ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đến Trung Quốc. Người chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng, tại Hương Cảng, Trung Quốc. Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản (18/2/1930). Nguyễn Ái Quốc viết: “Chúng tôi họp vào ngày 6-1… Các đại biểu trở về An Nam ngày 8-2”. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao Động Việt Nam (10/9/1960) quyết định lấy ngày 3-2 dương lịch hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng. Thành phần Hội nghị hợp nhất gồm: 1 đại biểu của Quốc tế Cộng sản; 2 đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng; 2 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng. Hội nghị thảo luận đề nghị của Nguyễn Ái Quốc gồm Năm điểm lớn, với nội dung: “1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản ở Đông Dương; 2. Định tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam; 3. Thảo Chính cương và Điều lệ sơ lược của Đảng; 4. Định kế hoạnh thực hiện việc thống nhất trong nước; 5. Cử một Ban Trung Ương lâm thời gồm chín người, trong đó có hai đại biểu chi bộ cộng sản Trung Quốc ở Đông Dương”. Hội nghị nhất trí với Năm điểm lớn theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc và quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 24-2-1930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời họp và ra Nghị quyết chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, đến ngày 24-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn tất việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Thông qua một số văn bản quan trọng va những hoạt động cứu nước o hai thập niên đầu thể kỉ XX , Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-LêNin vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Đồng thời, Người đã thành công trong việc hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng. Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX; là sản phẩm cuả sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đó là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã xác định cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. 3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng- định hướng ban đầu mà Người đã vạch ra cho Đảng. - Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là: “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. - Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng. Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông. Về kinh tế: thủ tiêu hết các thứ Quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng,…) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8giờ. Về văn hóa - xã hội: dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền; phổ thông giáo dục theo công nông hóa. Về lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến; phải làm cho các đoàn thể, thợ thuyền và dân cày khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia; phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt…để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ. Về lãnh đạo cách mạng: giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo Việt Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng, trong khi liên lạc với các giai cấp phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp. Về quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới: cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp. Thực tiễn quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Qua đó thể hiện cái nhìn thấu suốt, tư duy khoa học của chủ tịch Hồ Chí Minh. 4. Ý nghĩa lịch sử - sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã qui tụ 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất- Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo, chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương, phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. “Năm 1930, kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam.    Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng, từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp, giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội, đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ  chức phong trào cách mạng.  Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh". 5. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là “một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta . Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Thực tế lịch sử cho thấy, trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc không chỉ vận dụng sáng tạo mà còn bổ sung, phát triển học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản. Đại hội VII của Đảng (năm 1991) chỉ rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội”. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc ngay từ khi ra đời, Đảng đã có cương lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm bắt được ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng khoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX; mở ra con đường và phương hướng phát triển mới của đất nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng. Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX; là sản phẩm cuả sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đó là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã xác định cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Người đã chuẩn bị về cả tư tưởng , chính trị và tổ chức cho Đảng đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên Đảng Cộng Sản Việt Nam PHẦN III: KẾT LUẬN coäng saûn Vieät Nam Vôùi söï ra ñôøi cuûa Ñaûng cho ta thaáy vai troø raát to lôùn cuûa Nguyeãn Aùi Quoác trong vieäc truyeàn baù chuû nghóa Maùc Leâ nin giaùo duïc tö töôûng chính trò caùch maïng cho cho giai caáp coâng nhaân vaø giai caáp noâng daân Vieät Nam.Taäp hôïp quaàn chuù chuaån bò heä tö töôûng chính trò cho vieäc thaønh laäp Ñaûng… Đảng cộng sản Việt Nam ra đñời với đñường lối chiến lược ñuùng ñaéng laø sự cổ vũ to lớn đñối với phong traøo caùch mạng đñang ở thời kỳ phaùt triển soâi sục. Đường lối của Đảng đñược coâng bố trở thaønh tiếng keøn tập hợp lực lượng quần chuùng, chuẩn bị cho cuộc đñấu tranh giải phoùng daân tộc. Ñaûng coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi chaám döùt ñöôïc cuoäc khuûng hoaûng veà ñöôøng loái cöùu nöôùc cuûa daân toäc ta maø Nguyeãn Aí Quoác laø vò anh huøng cuûa daân toäc sau nhieàu naêm boân ba ôû haûi ngoaïi ñaõ tìm ra con ñöôøng cöùu nöôùc cho daân toäc Vieät Nam : ñoù laø tö töôûng cuûa chuû nghóa Chuû Nghóa Maùc- LeâNin , tinh thaàn cuûa caùch maïng voâ saûn .Sau khi tìm ñöôïc con ñöôøng cöùu nöôùc Nguyeãn Aí Quoác ñaõ ra söùc truyeàn baù tö töôûng ñöôøng loái cöùu nöôùc cuûa mình veà Vieät Nam , chuaån bò veà maët tö töôûng vaø löïc löôïng cho phong traøo caùch maïng trong nöôùc . Ñaûng ra ñôøi thì keå töø ñaây nhaân daân Vieät Nam ñaõ tham gia vaøo söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng giai caáp, giaûi phoùng loaøi ngöôøi moät caùch töï giaùc vaø coù toå chöùc . Ñaûng ra ñôøi ñaõ trôû thaønh haït nhaân ñoaøn keát caùc yeáu toá daân toäc vaø giai caáp, daân toäc vaø quoác teá, giai caáp vaø quoác teá .Maø ngöôøi coù khaû naêng ñoaøn keát, tranh thuû söï ñoàng tình uûng hoä cuûa theá giôùi ñoái vôùi caùch maïng Vieät Nam laø Nguyeãn Aí Quoác , moät nhaø ngoaïi giao ñaïi taøi … Nhận thức của bản thân: Những hoạt động không ngừng nghỉ,không biết mệt mỏi của chủ tịch Hồ Chí Minh, và thấy được những đóng góp to lớn của người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc,đặc biệt là trong quá trình thành lập Đảng CSVN chính là niềm cổ vũ lớn lao,là động lực mạnh mẽ để thế hệ thanh niên,sinh viên hiện nay ra sức học tập,rèn luyện và làm theo lời bác luôn tu dưỡng đạo đức,để sau này là những công dân có ích cho xã hội. Chúng em, những sinh viên trường đại học Bách Khoa, đang được học tập, làm việc, được trong đất nước Việt Nam thanh bình sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của Người, của Đảng và của lớp lớp thế hệ cha anh đã hi sinh quên mình cho nền độc lập tự do của đất nước. Tư tưởng của Người, đường lối của Đảng sẽ mãi được chúng em học tập, noi theo. Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực hết mình trong học tập, trong làm việc để góp phần nhỏ bé của mình cho tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh TÀI LIỆU THAM KHẢO : Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. NXB chính trị quốc gia. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Website: : báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Website: : báo nhân dân. Website: : taïp chí coäng saûn các tạp chí cộng sản

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxsuaroi.docx
Tài liệu liên quan