Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên chuyên sâu môn bóng bàn Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

KẾT LUẬN Kết quả nghiên cứu cho các kết luận sau + Qua tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra độ tin cậy và tính thông báo bài viết đã xác định được 05 test kỹ thuật trong tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM gồm: - Líp bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) - Líp bóng trái tay đường chéo 30 giây (lần) - Giật bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) - Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1 phút (lần) - Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay). + Bài viết đã xây dựng được tiêu chuẩn tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM gồm thang điểm, tiêu chuẩn phân loại và phân loại tổng hợp.

pdf5 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên chuyên sâu môn bóng bàn Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HỌC THỂ THAO SỐ 3/2020 37THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNGVÀ TRƯỜNG HỌC 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Bóng bàn (BB) là một trong những học phần học chính thức của sinh viên (SV) trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TDTT Tp.HCM) và cũng là môn chuyên sâu tự chọn của các SV năm cuối (năm thứ 4). Đặc điểm của môn BB là một trong những môn thể thao mang tính cá nhân và thiên về kỹ thuật cá nhân là chủ yếu. Vì đặc điểm và tính chất đặc trưng của môn BB, do đó việc tuyển chọn đầu vào cho SV chuyên sâu là việc rất quan trọng cho chất lượng của chuẩn đầu ra của SV chuyên sâu môn BB. Xuất phát từ những lý do trên nhóm nghiên cứu chọn nghiên cứu: “Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên chuyên sâu môn bóng bàn trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh”. Trong quá trình nghiên cứu bài viết sử dụng các phương pháp: tham khảo tài liệu, phỏng vấn bằng phiếu, kiểm tra sư phạm và toán thống kê. 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1. Xác định nội dung tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM Để xác định nội dung tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM bài viết căn cứ vào các yếu tố sau: Căn cứ vào nội dung chương trình giảng dạy cho SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM; Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh viên chuyên sâu môn Bóng bàn Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Quang Sơn QTÓM TẮT: Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy thuộc lĩnh vực thể dục thể thao đã xác định được 05 test trong tuyển chọn môn bóng bàn có đủ độ tin cậy và tính thông báo. Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn gồm: thang điểm, bảng phân loại và phân loại tổng hợp, qua đó ứng dụng tuyển chọn sinh viên chuyên sâu bóng bàn trường Đại học Sư phạm TDTT thành phố Hồ Chí Minh. Từ khóa: Tiêu chuẩn, tuyển chọn, SV chuyên sâu, BB, Đại học Sư phạm TDTT. ABSTRACT: By using conventional research methods in sports, the article has identified 05 reliable and notified tests for the selection of students specializing in table tennis. The author has developed some standard criteria including: marking scale, specific classification and overall classification. The criteria has initially applied at Ho Chi Minh City University of Physical Education and Sports and has positive results in selecting table-tennis specialized students. Keywords: Criteria, selection, specialized students, table tennis, University of Physical Education and Sports. (Ảnh minh họa) KHOA HỌC THỂ THAOSỐ 3/2020 38 THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNGVÀ TRƯỜNG HỌC Căn cứ vào trình độ BB của SV đã học qua học phần phổ tu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM; Qua các căn cứ trên và đặc điểm môn BB bài viết tiến hành xác định các nội dung về kỹ thuật để tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM. Để xác định nội dung về kỹ thuật trong tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM bài viết tiến hành theo 03 bước: Bước 1: Tổng hợp các test tuyển chọn và đánh giá TĐTL về kỹ thuật trong môn BB từ các công trình, tác giả trong và ngoài nước. Bước 2: Phỏng vấn các chuyên gia, các nhà chuyên môn, các huấn luyện viên Bước 3: Kiểm tra độ tin cậy, tính thông báo của test. Để xác định được những test có tính khả thi, phù hợp với đặc trưng trong tuyển chọn môn BB và điều kiện thực tiễn tại ĐHSP TDTT Tp.HCM. Đồng thời, để đảm bảo tính khách quan của các ý kiến trả lời cũng như nhằm tránh những sai sót trong quá trình thu thập thông tin, bài viết đã tiến hành phỏng vấn hai lần bằng phiếu hỏi với khách thể là các chuyên gia, nhà khoa học, HLV, giảng viên tại TP. HCM. Việc phỏng vấn được thực hiện trên cùng một vấn đề, với cùng một cách thức, lần một cách lần hai 1 tháng. Phỏng vấn hai lần 09 chuyên gia, nhà khoa học, HLV, giảng viên theo các mức (Thường sử dụng: 02 điểm; Ít sử dụng: 01 điểm; Không sử dụng: 0 điểm), kiểm định kết quả hai lần phỏng vấn qua chỉ số khi bình phương (X2) thu được kết quả tại bảng 1. Kết quả bảng 1 cho thấy tất cả các test qua 2 lần phỏng vấn đều có X2tính < X2bảng = 3.84, nên sự khác biệt giữa hai lần phỏng vấn không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất p > 0.05. Vậy kết quả giữa 2 lần phỏng vấn các chuyên gia, HLV có sự đồng nhất cao về ý kiến trả lời. Kết quả chọn các test có tổng điểm phỏng vấn ≥ 75% (≥ 13.5) ở cả hai lần phỏng vấn gồm: Các test kỹ thuật: Líp bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần), Líp bóng trái tay đường chéo 30 giây (lần), Giật bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần), Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo Bảng 1. So sánh kết quả hai lần phỏng vấn các test tuyển chọn SV chuyên sâu BB LẦN 1 n = 9 LẦN 2 n = 9 TEST ∑diem Tỷ lệ % ∑diem Tỷ lệ % 2x p Líp bóng thuận tay đường chéo 30” (lần) 17 94.44 17 94.44 0.00 > 0.05 Líp bóng trái tay đường chéo 30” (lần) 17 94.44 17 94.44 0.00 > 0.05 Giật bóng thuận tay đường chéo 30” (lần) 18 100.00 18 100.00 0.00 > 0.05 Giật bóng trái tay đường chéo 30” (lần) 13 72.22 13 72.22 0.00 > 0.05 Gò bóng thuận tay theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 30” (lần) 12 66.67 12 66.67 0.00 > 0.05 Gò bóng trái tay theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 30” (lần) 13 72.22 13 72.22 0.00 > 0.05 Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1” (lần) 17 94.44 17 94.44 0.00 > 0.05 K Y Õ T H U A ÄT Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay) 18 100.00 18 100.00 0.00 > 0.05 Bảng 2. Hệ số tin cậy các test tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM Yếu tố Test LẦN 1 X ± S LẦN 2 X ± S Hệ số tin cậy (r) p Líp bóng thuận tay đường chéo 30” (lần) 23.93 ± 2.05 24.00 ± 2.10 0.98 < 0.01 Líp bóng trái tay đường chéo 30” (lần) 25.13 ± 2.03 25.27 ± 2.02 0.95 < 0.01 Giật bóng thuận tay đường chéo 30” (lần) 21.53 ± 2.17 21.52 ± 2.20 0.96 < 0.01 Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1’ (lần) 41.13 ± 1.92 41.33 ± 2.13 0.92 < 0.01 Kỹ thuật Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay) 11.07 ± 1.83 11.00 ± 1.85 0.97 < 0.01 KHOA HỌC THỂ THAO SỐ 3/2020 39THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNGVÀ TRƯỜNG HỌC vào ô 1/8 bàn trong 1 phút (lần), Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay). Kiểm tra độ tin cậy, tính thông báo của test. Kiểm nghiệm độ tin cậy Bài viết tiến hành xác định hệ số tương quan giữa 2 lần kiểm tra trên khách thể là 15 SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM.Thời gian giữa 2 lần kiểm tra cách nhau 05 ngày, tuần tự lập test, điều kiện kiểm tra và quãng nghỉ giữa hai lần lập test và các cách thức tiến hành đều đảm bảo như nhau. Sử dụng công thức tính hệ số tương quan của Pearson, kết quả phân tích được trình bày ở bảng 2. Nếu hệ số tương quan r > 0.8, p < 0.05 thì test có đủ độ tin cậy Nếu hệ số tương quan r < 0.8 thì test không có độ tin cậy Kết quả ở bảng 2 cho thấy, tất cả testđều có hệ số tương quan r > 0.8, ở ngưỡng p < 0.01. Vậy cả 05 test- trên đều đảm bảo độ tin cậy cần thiết dùng để đánh giá kỹ thuật của SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM. Tuy nhiên, để đảm bảo mức độ chính xác và chất lượng của các test, bài viết tiến hành xác định tính thông báo của 05 testtrên. Xác định tính thông báo Để kiểm nghiệm tính thông báo của các testđã chọn, bài viết tiến hành xác định hệ số thông báo bằng cách xác định mối tương quan giữa kết quả kiểm tra của các test với thành tích thi đấu (kết quả thi đấu vòng tròn xếp hạng) của khách thể nghiên cứu. Sử dụng công thức tính hệ số tương quan của Spearmen, kết quả phân tích được trình bày ở bảng 3. Kết quả bảng 3 cho thấy tất cả 05 test có mối tương quan với thành tích thi đấu (r > 0.4 và P < 0.01) 05 test này có đủ tính thông báo và tính khả thi để tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM. Qua ba bước tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra độ tin cậy và tính thông báo bài viết đã xác định được 05 test tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM gồm: Các test kỹ thuật: Líp bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần), Líp bóng trái tay đường chéo 30 giây (lần), Giật bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần), Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1 phút (lần), Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay). 2.2. Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM 2.2.1. Xây dựng thang điểm C (thang điểm 10) Để thuận tiện cho việc xác định mức độ thành tích đối với từng test, nhằm tuyển chọn cho từng SV cũng như để so sánh giữa các SV với nhau theo hệ thống điểm theo thang độ C. Căn cứ vào giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, bài viết tiến hành tính điểm theo thang độ C theo từng test kỹ thuật được trình bày tại bảng 1. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và thực tế số lần không thể là số thập phân được nên khi xây dựng thang điểm chúng tôi qui ước làm tròn thành số nguyên như sau: Từ 0.50 trở lên làm tròn thành 1.0 Từ 0.49 trở xuống làm tròn thành 0.0 Căn cứ vào giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, các qui ước trên và thực tế bài viết tiến hành tính điểm theo thang độ C đã trình bày ở trên theo từng test kỹ thuật được trình bày tại bảng 4. 2.2.2. Xây dựng tiêu chuẩn phân loại, phân loại tổng hợp Để thuận tiện cho việc lượng hoá các test khác nhau trong quá trình đánh giá, phân loại tuyển chọn, bài viết tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại từng test thành 5 mức đánh giá theo thang điểm C được trình bày ở bảng 3.6. Loại đạt (9.0 - 10) Xuất sắc Bảng 3. Hệ số tương quan thứ bậc giữa các test tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM với thứ hạng thi đấu Yếu tố Test r p Líp bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) 0.85 < 0.01 Líp bóng trái tay đường chéo 30 giây (lần) 0.85 < 0.01 Giật bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) 0.91 < 0.01 Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1’ (lần) 0.76 < 0.01 Kỹ thuật Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay) 0.82 < 0.01 (8.0 - 8.9) Giỏi (6.5 - 7.9) Khá (5.0 - 6.4) Trung bình Loại không đạt (dưới 5,0) Yếu Để tuyển chọn SV chuyên sâu BB ĐHSP TDTT Tp.HCM đề tài tiến hành xây dựng công thức tính điểm trung bình tuyển chọn như sau: Trong đó: A là điểm trung bình tuyển chọn ai là điểm của test thứ i n là tổng số test Để tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB Trường ĐHSP TDTT Tp.HCM bài viếtchọn những SV có điểm trung bình từ 5.0 điểm trở lên. Kết quả phân loại theo từng test tuyển chọn về kỹ thuật của SV chuyên sâu môn BB ĐHSP TDTT Tp.HCM được trình bày qua bảng 5. 2.2.3. Ứng dụng tiêu chuẩn tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB ĐHSP TDTT Tp.HCM Bài viết tiến hành tính điểm và phân loại theo các test kiểm tra trên 15 SV chuyên sâu môn BB ĐHSP TDTT Tp.HCM thu được kết quả ở bảng 6. Số liệu tại bảng 6 cho thấy xếp loại kỹ thuật trong tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB ĐHSP TDTT Tp.HCM như sau: Xếp loại xuất sắc không có VĐV nào Xếp loại giỏi có 01 VĐV chiếm tỷ lệ 6.67% Xếp loại khá 02 VĐV chiếm tỷ lệ 13.33% Xếp loại trung bình có 05 VĐV chiếm tỷ lệ 33.33% Xếp loại trung bình yếu có 07 VĐV chiếm tỷ lệ 46.67% Qua ứng dụng tiêu chuẩn tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM cho thấy các SV xếp loại yếu chiếm tỷ lệ khá nhiều 46.67%. Thực tế do không có tiêu chuẩn tuyển chọn nên học phần chuyên sâu môn BB các SV được đăng ký và căn cứ vào danh sách SV đăng ký đủ số lượng (15 SV) sẽ thành lập lớp nên kỹ thuật một số SV chưa đạt chuẩn. Qua tiêu chuẩn trên bài viết sẽ chọn các SV được xếp loại từ trung bình trở lên sẽ được tham gia lớp KHOA HỌC THỂ THAOSỐ 3/2020 Bảng 4. Bảng điểm từng test tuyển chọn về kỹ thuật của SV chuyên sâu môn BB ĐHSP TDTT Tp.HCM Điểm Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Líp bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Líp bóng tra ùi tay đường chéo 30 giây (lần) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Giật bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1’ (lần) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 K ỹ th ua ät Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bảng 5. Bảng phân loại từng test tuyển chọn về kỹ thuật của SV chuyên sâu môn BB ĐHSP TDTT Tp.HCM Phân loại Test Yếu Trung bình Khá Giỏi Xuất sắc Líp bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) < 24 24 -< 26 26 -< 27 27 -< 28 ≥ 28 Líp bóng trái tay đường chéo 30 giây (lần) < 25 25 -< 27 27 -< 28 28 -< 29 ≥ 29 Giật bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) < 22 22 -< 24 24 -< 25 25 -< 26 ≥ 26 Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1’ (lần) < 41 41 -< 43 43 -< 44 44 -< 45 ≥ 45 K ỹ th ua ät Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay) < 11 11 -< 13 13 -< 14 14 -< 15 ≥ 15 40 THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNGVÀ TRƯỜNG HỌC chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM. 3. KẾT LUẬN Kết quả nghiên cứu cho các kết luận sau + Qua tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra độ tin cậy và tính thông báo bài viết đã xác định được 05 test kỹ thuật trong tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM gồm: - Líp bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) - Líp bóng trái tay đường chéo 30 giây (lần) - Giật bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) - Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1 phút (lần) - Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay). + Bài viết đã xây dựng được tiêu chuẩn tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB trường ĐHSP TDTT Tp.HCM gồm thang điểm, tiêu chuẩn phân loại và phân loại tổng hợp. KHOA HỌC THỂ THAO SỐ 3/2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Dương Nghiệp Chí (2004), Đo lường thể thao. Nxb TDTT, Hà Nội 2. Lê Thị Lam và cộng sự (2009), Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng hai phương pháp nhiều bóng và lăng tay líp bóng trên bánh xe trong giảng dạy thực hành BB cho SV trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục trung ương 2, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 3. Nguyễn Trọng Trúc và cộng sự (2005), Nghiên cứu chương trình huấn luyện và hệ thống đánh giá trình độ tập luyện vận động viên BB trẻ trong giai đoạn chuyên môn hoá sâu (12-14 tuổi), đề tài Sở khoa học và công nghệ Tp.HCM 4. Nguyễn Quang Vinh và cộng sự (2010), Nghiên cứu đánh giá trình độ kỹ thuật nam SV chuyên sâu BB Đại học 41B trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh sau 2 năm tập luyện, Đề tài khoa học cấp bộ 5. Nguyễn Quang Vinh và cộng sự (2014), Giáo trình BB, Trường ĐHSP TDTT Tp.HCM, Nxb ĐHQG Tp.HCM. 6. Nguyễn Quang Vinh và cộng sự (2013), Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên BB 8 - 11 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Nguồn bài viết: Nguyễn Quang Sơn và cộng sự “Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn SV chuyên môn sâu BB trường Đại Học Sư Phạm TDTT Tp.HCM” Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM 2019. (Ngày Tòa soạn nhận được bài: 19/3/2020; ngày phản biện đánh giá: 8/5/2020; ngày chấp nhận đăng: 14/6/2020) Bảng 6. Điểm trung bình xếp loại tuyển chọn SV chuyên sâu môn BB ĐHSP TDTT Tp.HCM TT Họ và tên Líp bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) Líp bóng trái tay đường chéo 30 giây (lần) Giật bóng thuận tay đường chéo 30 giây (lần) Gò bóng thuận và trái tay xen kẻ theo đường chéo vào ô 1/8 bàn trong 1’ (lần) Giao bóng xen kẻ vào ô 30 x 30cm gần lưới và cuối bàn 20 quả (lần) (10 quả thuận tay và 10 quả trái tay) Tổng điểm trung bình Xếp loại 1 SVCSBB 01 6.0 5.9 6.4 8.0 8.2 6.9 Khá 2 SVCSBB 02 7.0 5.9 6.4 6.9 7.1 6.7 Khá 3 SVCSBB 03 9.9 8.8 9.1 8.0 8.2 8.8 Giỏi 4 SVCSBB 04 6.0 6.8 6.4 5.9 6.0 6.2 TB 5 SVCSBB 05 5.1 5.9 6.4 8.0 6.0 6.3 TB 6 SVCSBB 06 6.0 6.8 5.4 4.9 7.1 6.1 TB 7 SVCSBB 07 5.1 4.9 6.4 3.8 4.9 5.0 TB 8 SVCSBB 08 5.1 6.8 5.4 5.9 4.9 5.6 TB 9 SVCSBB 09 4.1 1.9 1.7 3.8 3.8 3.1 Yếu 10 SVCSBB 10 4.1 3.9 4.5 3.8 3.8 4.0 Yếu 11 SVCSBB 11 5.1 4.9 4.5 3.8 2.7 4.2 Yếu 12 SVCSBB 12 1.2 4.9 3.6 2.8 2.7 3.0 Yếu 13 SVCSBB 13 4.1 2.9 4.5 3.8 3.8 3.8 Yếu 14 SVCSBB 14 3.1 1.9 2.7 1.7 2.7 2.4 Yếu 15 SVCSBB 15 3.1 2.9 1.7 3.8 2.7 2.9 Yếu 41THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNGVÀ TRƯỜNG HỌC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxay_dung_tieu_chuan_tuyen_chon_sinh_vien_chuyen_sau_mon_bong.pdf