Báo cáo Tại công ty Xây dựng dân dụng Hà Nội

CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội được thành lập tháng 3/1972 theo quyết định số 121/TCCQ của UBHC thành phố Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ chuyên xây dựng các công trình dân dụng, dịch vụm phúc lợi công cộng của thành phố. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty có thể chia thành các giai đoạn: 1.1. Giai đoạn 1972 - 1975 Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội đã lập được nhiều chiến công xuất sắc như: chống lụt tại đê quoai Thanh Trì, cứu sập, giải quyết hậu quả ở kho lương thực Vĩnh Tuy, khu phố Khâm Thiên , san lấp hố bom, sửa chữa, khôi phục các xí nghiệp, trường học, bệnh viện . được hội đồng Nhà nước tặng thưởng 01 huân chương chiến công hạng ba. Về sản xuất kinh doanh, thời kỳ này Công ty mới được thành lập từ những đơn vị có quy mô vừa và nhỏ, vốn liếng ít ỏi, cả Công ty có 4.350.000 đồng cơ sở vật chất nhỏ bé lại phân tán, máy móc thiết bị già cỗi, lạc hậu, thiếu đồng bộ lại phải nhanh chóng tập trung xây dựng một đơn vụ đủ sức xây dựng các công trình lớn đa dạng, phức tạp, đòi hỏi kỹ mỹ thuật cao của thành phố. Tuy vốn XDCB bị cắt giảm do phải tập chung cho chiến tranh nhưng trong các năm 1973 - 1975 Công ty vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm đã bàn giao được 114 công trình với 99.086m2. Sau thời kỳ này tổ chức của Công ty ngày một vững vàng, lực lượng sản xuất ngày một phát triển về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất đã được tăng thêm, tổ chức thi công đã có nhiều tiến bộ, Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội ngày càng củng cố thêm lòng tin của các bộ lãnh đạo cấp trên cũng như cảm tình của nhân dân thủ đô.

doc15 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tại công ty Xây dựng dân dụng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C«ng ty x©y dùng d©n dông Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ®­îc thµnh lËp th¸ng 3/1972 theo quyÕt ®Þnh sè 121/TCCQ cña UBHC thµnh phè Hµ Néi ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, dÞch vôm phóc lîi c«ng céng cña thµnh phè. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cã thÓ chia thµnh c¸c giai ®o¹n: 1.1. Giai ®o¹n 1972 - 1975 Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ®· lËp ®­îc nhiÒu chiÕn c«ng xuÊt s¾c nh­: chèng lôt t¹i ®ª quoai Thanh Tr×, cøu sËp, gi¶i quyÕt hËu qu¶ ë kho l­¬ng thùc VÜnh Tuy, khu phè Kh©m Thiªn...., san lÊp hè bom, söa ch÷a, kh«i phôc c¸c xÝ nghiÖp, tr­êng häc, bÖnh viÖn... ®­îc héi ®ång Nhµ n­íc tÆng th­ëng 01 hu©n ch­¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba. VÒ s¶n xuÊt kinh doanh, thêi kú nµy C«ng ty míi ®­îc thµnh lËp tõ nh÷ng ®¬n vÞ cã quy m« võa vµ nhá, vèn liÕng Ýt ái, c¶ C«ng ty cã 4.350.000 ®ång c¬ së vËt chÊt nhá bÐ l¹i ph©n t¸n, m¸y mãc thiÕt bÞ giµ cçi, l¹c hËu, thiÕu ®ång bé l¹i ph¶i nhanh chãng tËp trung x©y dùng mét ®¬n vô ®ñ søc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín ®a d¹ng, phøc t¹p, ®ßi hái kü mü thuËt cao cña thµnh phè. Tuy vèn XDCB bÞ c¾t gi¶m do ph¶i tËp chung cho chiÕn tranh nh­ng trong c¸c n¨m 1973 - 1975 C«ng ty vÉn hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch hµng n¨m ®· bµn giao ®­îc 114 c«ng tr×nh víi 99.086m2. Sau thêi kú nµy tæ chøc cña C«ng ty ngµy mét v÷ng vµng, lùc l­îng s¶n xuÊt ngµy mét ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, c¬ së vËt chÊt ®· ®­îc t¨ng thªm, tæ chøc thi c«ng ®· cã nhiÒu tiÕn bé, C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ngµy cµng cñng cè thªm lßng tin cña c¸c bé l·nh ®¹o cÊp trªn còng nh­ c¶m t×nh cña nh©n d©n thñ ®«. 1.2. Giai ®o¹n 1976 - 1986. Giai ®o¹n nµy C«ng ty nhËn ®­îc khèi l­îng c«ng tr×nh gÊp ®«i so víi giai ®o¹n tr­íc, ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô C«ng ty ®· nhanh chãng x©y dùng vµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ®ång thêi quan t©m ®Õn h¹ch to¸n kinh tÕ vµ chØ tiªu kü thuËt. * VÒ tæ chøc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt vµ bè trÝ c¸n bé. §Çu n¨m 1976 C«ng ty ®· cã 2765 c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c n¨m sau ®· liªn tôc tiÕp nhËn hµng n¨m tõ 200 - 400 häc sinh häc nghÒ ë tr­êng ®µo t¹o c«ng nh©n sè 3 cña C«ng ty ra tr­êng. §Çu n¨m 1977 do yªu cÇu ph¸t triÓn x©y dùng, thµnh phè ®· quyÕt ®Þnh t¸ch ph©n x­ëng bª t«ng cña C«ng ty ë VÜnh Tuy thµnh lËp xÝ nghiÖp bª t«ng VÜnh Tuy, t¸ch xÝ nghiÖp cöa gç d©n dông cña C«ng ty ë Gi¸p B¸t thµnh xÝ nghiÖp méc cöa Gi¸p B¸t, t¸ch ®éi x©y dùng 6 cña C«ng ty sang xÝ nghiÖp nhµ x­ëng, t¸ch c«ng tr­êng 1 ë §«ng Anh cïng víi c«ng tr­êng cña C«ng ty X©y L¾p C«ng nghiÖp thµnh C«ng ty X©y dùng §«ng Anh trùc thuéc Së X©y dùng. N¨m 1981 C«ng ty X©y dùng nhµ ë sè 4 l¹i ®­îc s¸t nhËp vµo C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi song hµng n¨m C«ng ty vÉn ph¶i tuyÓn thªm hµng tr¨m häc sinh trung cÊp, kü thuËt, nghiÖp vô, hµng tr¨m lao ®éng phæ th«ng ë c¸c quËn, huyÖn, néi, ngo¹i thµnh. §Õn n¨m 1984 C«ng ty ®· cã 4048 CBCNV, ®©y lµ thêi kú C«ng ty cã sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ®«ng nhÊt. D­íi C«ng ty lµ tæ chøc c¸c c«ng tr­êng cã quy m« lín th­êng cã tõ 400 - 500 c«ng nh©n, ®Æc biÖt c«ng tr­êng 1 cã lóc lªn ®Õn 700 ng­êi. V¨n phßng cña C«ng ty cã lóc ®«ng nhÊt ®Õn 187 ng­êi. Sau khi ph©n x­ëng bª t«ng, xÝ nghiÖp méc cña C«ng ty t¸ch ra, ®Ó chñ ®éng cung cÊp mét sè cÊu kiÖn bª t«ng, cöa gç C«ng ty ph¶i x©y dùng ngay mét ®éi bª t«ng vµ mét ®éi méc trùc thuéc C«ng ty. Thêi kú nµy, lùc l­îng CBCNV ph¸t triÓn nhanh chãng vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Trong 10 n¨m C«ng ty ®· ®µo t¹o ®­îc h¬n 300 häc sinh häc nghÒ bËc II gÇn 400 thî bËc III, båi d­êng h¬n 200 tæ tr­ëng s¶n xuÊt, n©ng bËc ®­îc hµng tr¨m thî kü thuËt bËc V, bËc VI... Do ®ã, tr×nh ®é kü thuËt, nghiÖp vô ®­îc n©ng cao, lµ nh©n tè quan träng gióp C«ng ty hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®­îc giao, ®­îc Së X©y dùng ®¸nh gi¸ lµ mét ®¬n vÞ lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o vµ quy ho¹ch c¸n bé. Trong c«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty ®· chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ néi bé b»ng nhiÒu biÖn ph¸p vµ h×nh thøc nh­ thµnh lËp thªm phßng kinh tÕ, phßng tæng thÇu kÕ ho¹ch 3, tõng b­íc tiÕn hµnh thÝ ®iÓm theo tinh thÇn cña Bé tµi chÝnh vµ Ng©n hµng KiÕn thiÕt cÊp vèn l­u ®éng cho ®¬n vô x©y l¾p, thùc hiÖn thanh to¸n gän theo kiÓu ch×a kho¸ trao tay, ¸p dông thÝ ®iÓm tæng thÇu kho¸n gän. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn n¨m 1981 C«ng ty kh«ng ph¶i ®Ò nghÞ Nhµ n­íc bï lç, tõ n¨m 1982 trë ®i ®· cã mét phÇn tÝch luü. Song song víi viÖc ph¸t triÓn lùc l­îng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt C«ng ty ®· duy tr× mét phong trµo thi ®ua x· héi chñ nghÜa, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt... Thêi kú nµy C«ng ty ®· ®­îc tÆng th­ëng mét hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba cïng nhiÒu cë th­ëng thi ®ua, b»ng khen xuÊt s¾c cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè, Tæng C«ng §oµn ViÖt Nam. 1.3. Thêi kú 1987 ®Õn nay. §©y lµ thêi kú chuyÓn ®æi c¬ chÕ tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Giai ®o¹n nµy C«ng ty cßn 3603 ng­êi, tæ chøc s¶n xuÊt theo m« h×nh 4 cÊ: C«ng ty, c«ng tr­êng, c«ng tr×nh, tæ. NhiÒu ®Çu mèi trung gian cång kÒnh kÐm hiÖu lùc, vèn tù cã kh«ng cã lµ bao, th­êng xuyªn ph¶i vay nî ng©n hµng, ®· cã lóc ph¶i vay tíi 1,5 tû ®ång. Sau mét thêi gian tr¨n trë, C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt vµ lùc l­îng lao ®éng, h×nh thµnh m« h×nh 3 cÊp: C«ng ty - ®éi - tæ s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n vµ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ trong néi bé trªn c¬ së s½n cã, ®· t×m ra h­íng ®i ®óng ®¾n vµ thÝch hîp víi c¬ chÕ. C«ng ty ®· t¹o ra mét phÇn vèn, tõng b­íc x©y dùng ®­îc lßng tin vµ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng, ®ång thêi lu«n ®¶m b¶o c¬ chÕ chÝnh s¸ch ph¸p luËt, ®¶m b¶o hµi hoµ gi÷a ba lîi Ých Nhµ n­íc - tËp thÓ - ng­êi lao ®éng. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc chç ®øng cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cho tíi ngµy nay ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn ®i lªn. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· nhanh chãng chuyÓn tõ ph­¬ng thøc lµm thuª sang kÕt hîp ph­¬ng thøc kinh doanh bÊt ®éng s¶n, t¨ng c­êng liªn doanh, liªn kÕt, n¾m ch¾c th«ng tin kinh tÕ kü thuËt, b¸m s¸t thÞ tr­êng, chñ ®éng tham gia ®Êu thÇu, nhËn thÇu khai th¸c kÞp thêi c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi mµ Thµnh phè vµ Së X©y dùng ®· më ra ®Ó khai th¸c, t×m kiÕm viÖc lµm, tËn dông ®Êt x©y dùng nhµ b¸n, trªn c¬ së ph¸p lý cho phÐp. N¨m 1998 C«ng ty ®· vay vèn cña Nhµ n­íc trªn 1 tû ®ång ®Ó chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ chØ sau hai n¨m C«ng ty ®· tr¶ hÕt nî ®ång thêi c©n ®èi gi÷a tÝch luü vµ thu nhËp, ®¶m b¶o kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thµnh mét tû lÖ thÝch hîp cho ph¸t triÓn vèn. MÆt kh¸c, tÝch cùc huy ®éng vèn b»ng h×nh thøc liªn doanh víi c¸c ®èi t¸c cã vèn ®Ó ®Çu t­ kinh doanh bÊt ®éng s¶n. N¨m 1990, C«ng ty ®· m¹nh d¹n më h­íng ®Çu t­ liªn doanh víi n­íc ngoµi qua dù ¸n kh¸ch s¹n Ph­¬ng §«ng vµ liªn doanh nµy ®ang ph¸t huy cã hiÖu qu¶. N¨m 1993 C«ng ty liªn doanh víi Singapore x©y dùng tæ hîp kh¸ch s¹n vµ v¨n phßng cho thuª tiªu chuÈn n¨m sao, Th¸p trung t©m Hµ Néi. N¨m 1995, mét liªn doanh thø ba gåm 4 bªn B¾c Kinh, Hång K«ng vµ ViÖt Nam thµnh lËp C«ng ty X©y dùng Hµ Néi - B¾c Kinh ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ vµ ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty ®· cïng c¸c bªn ®èi t¸c n­íc ngoµi tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n liªn doanh ®¶m b¶o tiÕn bé, nhanh chãng ph¸t huy hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t­. Trong c¬ chÕ míi, C«ng ty ®· tõng b­íc ®øng v÷ng vµ cã tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng, cïng víi chÊt l­îng lu«n ®­îc ®¶m b¶o lµ tiÕn ®é thi c«ng nhanh, døt ®iÓm gän, h¹ gi¸ thµnh, ®ång thêi chó ý ®Õn lîi Ých cña c¸cung cÊp bªn tham gia liªn doanh, liªn kÕt. Nhê cí h­íng ®i ®óng ®¾n C«ng ty ®· thu hót ®­îc vèn, x©y dùng ®­îc lßng tin víi kh¸ch hµng nªn s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t kÕt qu¶ cao, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc n©ng lªn, hµng n¨m C«ng ty ®ªï hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra. KÕt qu¶ 29 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ®­îc Thµnh phè vµ Së X©y dùng ®¸nh gi¸ lµ ®¬n vô thi c«ng cã chÊt l­îng tèt nhÊt cña ngµnh X©y dùng Hµ Néi, cã nhiÒu c«ng tr×nh ®¹t huy tr­êng vµng nh­: + C«ng tr×nh Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi + C«ng tr×nh Nhµ h¸t chÌo Trung ­¬ng + C«ng tr×nh chî §ång Xu©n + C«ng tr×nh nhµ ë V¹n Phóc + C«ng tr×nh B¸ch Ho¸ sè 5 Lª DuÈn + C«ng tr×nh Th¸p trung t©m Hµ Néi... C«ng ty ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng hai hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, 1 hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nh×, mét hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba, hai hu©n ch­¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba, n¨m huy ch­¬ng vµng chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ nhiÒu cê th­ëng, b»ng khen cña Bé X©y dùng, cña Thµnh phè, cña quËn §èng §a vµ cña c¸c ®oµn thÓ x· héi. 2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Së X©y dùng Hµ Néi víi ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, kinh doanh nhµ.... so víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. - S¶n phÈm x©p l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, vËt kiÕn tróc... cã quy m«, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt x©y l¾p kÐo dµi. - S¶n phÇn x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c nh­: xe, m¸y, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ thi c«ng, ng­êi lao ®éng... ph¶i di chuyÓn ®Õn ®Æc ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. - Thêi gian sö dông s¶n phÈm x©y l¾p kÐo dµi do ®ã chÊt l­îng c«ng tr×nh, thiÕt kÕ ban ®Çu cÇn ph¶i ®¶m b¶o, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho bµn giao c«ng tr×nh. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt c¸c ®¬n vÞ x©y dùng lu«n mang tÝnh ®Æc thï riªng vÒ s¶n phÈm. Ho¹t ®éng x©y l¾p diÔn ra d­íi ®iÒu kiÖn thiÕu tÝnh æn ®Þnh, lu«n biÕn ®æi theo ®Æc ®iÓm thi c«ng vµ giai ®o¹n thi c«ng nªn C«ng ty ®· lùa chän ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng thÝch hîp, ®ã lµ kho¸n thi c«ng. - Do chu kú s¶n xuÊt kÐo dµi nªn ®Ó ®Èy nhanh tiÕn bé thi c«ng, tr¸nh tæn thÊt, rñi ro, ø ®äng vèn C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kho¸n cho c¸c ®éi thi c«ng, ®iÒu nµy gióp C«ng ty hoµn thµnh vµ bµn giao s¶n phÈm ®óng thêi gian quy ®Þnh. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra trong mét ph¹m vi hÑp víi sè l­îng c«ng nh©n vµ vËt liÖu lín C«ng ty ®· phèi hîp ®ång bé vµ chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn vµ giai ®o¹n c«ng viÖc ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thi c«ng diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. - S¶n phÈm x©y l¾p ph¶i diÔn ra ngoµi trêi nªn C«ng ty ®· cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n nh­: trang bÞ cho hä mò b¶o hiÓm x©y dùng, quÇn ¸o b¶o hé, d©y th¾t an toµn... §Ó ph©n c«ng lao ®éng cho nhiÒu ®Æc ®iÓm thi c«ng kh¸c nhau øng víi mçi c«ng tr×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®ång thêi n©ng cao hiÖu suÊt c«ng t¸c qu¶n lý, C«ng ty ®· tæ chøc lùc l­îng thi c«ng thµnh c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi x©y dùng vµ thùc hiÖn kho¸n néi bé, chÝnh ®iÒu nµy ®· gióp gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty thÓ hiÖn C«ng ty liªn tôc lµm ¨n cã l·i. B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi N¨m ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 KH TH KH TH Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng TriÖu ®ång 32.000 31.019 35.000 29.870 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 19.000 13.074 22.000 12.310 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 1.352 1.108 1.320 1.580 Lîi nhuËn TriÖu ®ång 460 407 489 629 Tæng quü l­¬ng TriÖu ®ång 2.958 2.190 3.500 3.600 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång 550 558 650 700 Qua b¶ng trªn ta thÊy, mÆc dï tæng doanh thu gi¶m do vÉn cßn mét sè c«ng tr×nh ch­a bµn giao nªn ch­a thu håi vèn vÒ ®­îc nh­ng C«ng ty vÉn ®¹t lîi nhuËn cao. N¨m 2001 lîi nhuËn t¨ng 28,6% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ t¨ng h¬n n¨m thùc hiÖn 2000 lµ 54,5% kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn ®i lªn cña C«ng ty. Tæng quü l­¬ng n¨m 2001 t¨ng h¬n so víi n¨m 2000 lµ 64,4%, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2001 lµ 700.000 ®ång t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 25,2% gióp c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty gióp chi phÝ tiÒn l­¬ng ®em l¹i hiÖu qu¶ lµ kÝch thÝch s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. N¨m 2001, C«ng ty ®¹t gi¸ trÞ s¶n l­îng 29,87 tû trong n¨m 2002 C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t 36 tû ®ång s¶n l­îng víi tæng doanh thu ®¹t 29,246 tû ®ång. HiÖn nay, C«ng ty ®ang t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thô ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh, chuÈn bÞ hå s¬ tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh míi. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi. C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ h¹ch to¸n ®éc lËp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, víi ®Þa bµn ho¹t ®éng réng nªn viÖc s¶n xuÊt chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè: thêi tiÕt, ®Þa h×nh, gi¸ c¶ thÞ tr­êng, liªn tôc di chuyÓn... §Ó ®iÓu hµnh s¶n xuÊt tèt, kinh doanh cã l·i, c¹nh tranh th¾ng thÇu ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ph¶i dåi dµo vÒ n¨ng lùc, tr×nh ®é, vËt t­, tiÒn vè, thiÕt bÞ nh©n lùc míi ®¶m b¶o th¾ng thÇu thi c«ng. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm vÒ lao ®éng, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸m ®èc C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi ®· bè trÝ bé m¸y qu¶n lý c¶u C«ng ty phï hîp theo s¬ ®å sau: S¬ ®å: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi Khèi gi¸n tiÕp M¸y thi c«ng X­ëng méc S¶n xuÊt phô trî XN cung øng §éi x©y dùng sè 6 XN x©y l¾p sè 5 XN x©y l¾p sè 4 XN x©y l¾p sè 7 §éi x©y dùng sè 2 §éi x©y dùng sè 3 C¬ khÝ ®iÖn n­íc §éi x©y dùng sè 1 S¶n xuÊt chÝnh Khèi trùc tiÕp Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc L§TL Phßng tiÕp thÞ Phßng tµi vô Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt Phßng hµnh chÝnh y tÕ Ban dù ¸n * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn. - Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty ®Ó ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, hîp t¸c liªn doanh. Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã thÈm quyÒn cao nhÊt trong C«ng ty, phô tr¸ch qu¶n lý c¸n bé, tµi chÝnh, kÕ to¸n, c«ng t¸c ®Çu t­. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch - kü thuËt lµ ng­êi gióp Gi¸m ®èc C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c kh©u. + X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõng quý, th¸ng vµ tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®· ®­îc x¸c ®Þnh. + Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt - chÊt l­îng - an toµn lao ®éng - phßng chèng ch¸y næ - phßng chèng lôt b·o. + Phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng... - Phã gi¸m ®èc kinh doanh gióp Gi¸m ®èc C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. + TiÕp cËn thÞ tr­êng ph¸t triÓn vµ ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n néi bé cña C«ng ty, kinh doanh nhµ vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô theo ®¨ng ký kinh doanh. + T×m kiÕm viÖc lµm chØ ®¹o c«ng t¸c nhËn thÇu ®Êu thÇu, chØ ®¹o, kiÓm tra, ®«n ®èc c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n thu håi vèn. - Phßng tiÕp thÞ: Tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ khai th¸c c«ng viÖc chñ ®éng quan hÖ ®Ó t×m kiÕm viÖc lµm. Dù b¸o c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng nh­: xu h­íng, nhu cÇu, gi¸ c¶, yªu cÇu kü thuËt... §ång thêi phèi hîp víi c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vô thi c«ng trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý thi c«ng vµ thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. - Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt: Tham m÷u cho Gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, nghiªn cøu hå s¬ thiÕt kÕ, tham m­u cho c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi vÒ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, kiÓm tra dù to¸n thi c«ng c¸c c«ng tr×nh.... - Phßng kÕ to¸n - tµi vô: Gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ, tµi chÝnh cña Nhµ n­íc t¹i C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vèn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo dâi kh©u thanh quyÕt to¸n thu håi vèn... - Phßng tæ chøc - lao ®éng tiÒn l­¬ng: + C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty vµ nhu cÇu sö dông lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc bè trÝ s¾p xÕp, sö dông lao ®éng hiÖn cã vµ kÕ ho¹ch båi d­ìng, ®µo t¹o tuyÓn dông c¸n bé c«ng nh©n viªn. + LËp kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l­¬ng, gi¸m s¸t c¸c ®éi, xÝ nghiÖp thùc hiÖn, duyÖt l­¬ng kho¸n s¶n phÈm vµ chÕ ®é hµng thµng ®èi víi c¸c ®éi. + Thùc hiÖn ph©n phèi tiÒn l­¬ng, th­ëng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch... - Phßng hµnh chÝnh - y tÕ: Qu¶n lý ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú hµng th¸ng thùc hiÖn c«ng t¸c vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng nãng chèng rÐt, dÞch bÖnh.. - Ban dù ¸n: Giíi thiªô tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o réng r·i c¸c dù ¸n ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ cho dù ¸n, tæ chøc qu¶n lý, khai th¸c, ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n. - Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt: Gåm c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi s¶n xuÊt chÝnh c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô trî. C¸c ®¬n vÞ nµy lµ lùc l­îng trùc tiÕp s¶n xuÊt thi c«ng cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ®èi víi tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. 3.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi. * §Æc ®iÓm vÒ c«ng nh©n s¶n xuÊt. Theo thèng kª n¨m 2000 cña C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi, C«ng ty cã 403 c«ng nh©n s¶n xuÊt, trong ®ã 313 c«ng nh©n chÝnh, 67 c«ng nh©n phô vµ 23 c«ng nh©n phôc vô cã tr×nh ®é tay nghÒ t­¬ng ®èi phï hîp. Qua b¶ng trªn cho ta thÊy ®­îc tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n kh¸ cao, tuy bËc 6 vµ bËc 7 cßn Ýt c«ng nh©n nh­ng ë bËc 4 vµ bËc 5 l¹i kh¸ nhiÒu thÓ hiÖn tr×nh ®é tay nghÒ ®ång ®ªï vµ t­¬ng ®èi phï hîp víi c«ng viÖc. Tuy nhiªn, tû lÖ lao ®éng n÷ trong c«ng nh©n s¶n xuÊt l¹i chiÓm tû lÖ kh¸c cao 38,46% t­¬ng øng lµ 155 ng­êi. Víi ®Æc ®iÓm c«ng viÖc ngµnh x©y dùng lµ kh¸ vÊt v¶, viÖc thi c«ng, gi¸m s¸t c«ng tr×nh... phï hîp víi nam giíi h¬n th× mét tû lÖ kh¸ cao trong c«ng nh©n s¶n xuÊt sÏ ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. * VÒ lao ®éng qu¶n lý: C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi cã ®éi ngò qu¶n lý víi tr×nh ®é chuyªn m«n t­¬ng ®èi dåi dµo, cã kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm kü thuËt c«ng viÖc cã tÝnh chÊt phøc t¹p ®ßi hái n¨ng lùc v÷ng vµng. B¶ng 2: C¬ cÊu lao ®éng qu¶n lý theo tr×nh ®é chuyªn m«n. ChØ tiªu 1999 2000 2001 TS N÷ TS N÷ TS N÷ Trªn ®¹i häc 0 0 0 0 0 0 Cao ®¼ng vµ §¹i häc 65 18 64 17 69 17 Trung cÊp 60 36 57 36 45 32 S¬ cÊp 10 8 9 8 12 8 Kh«ng ®µo t¹o 3 1 3 1 3 1 Tæng sè 138 63 133 62 129 58 Tæng sè lao ®éng qu¶n lý qua c¸c n¨m gi¶m do C«ng ty ®ang thùc hiÖn tinh gi¶m biªn chÕ, t¨ng hiÖu qu¶ qu¶n lý víi mét bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ. Nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n tõ trung cÊp trë lªn chiÕm ®a sè trong ®éi ngò qu¶n lý cña toµn C«ng ty. N¨m 2001 sè ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc chiÕm 53,48% mét tû lÖ kh¸c cao so víi c¸c n¨m 1999, 2000, thÓ hiÖn ®iÓm m¹nh cña C«ng ty n»m rÊt lín ë bé m¸y qu¶n lý høa hÑn cho viÖc qu¶n lý hiÖu qu¶ trong c¸c n¨m tíi. Tuy nhiªn, trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vÉn cßn mét bé phËn ng­êi qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÐm chiÕm 11,6% ë n¨m 2001 t¨ng h¬n so víi c¸c n¨m 1999, 2000. §iÒu nµy C«ng ty cÇn kh¾c phôc ®Ó trong nh÷ng n¨m tíi phÊn ®Êu kh«ng cã ng­êi qu¶n lý cã tr×nh ®é ch­a ®¹t yªu cÇu. 4. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty. M¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty phÇn lín ®Òu lµ nh÷ng m¸y cò, mét sè m¸y ë thÕ hÖ n¨m 1990 th× cßn cã kh¶ n¨ng sö dông ®­îc nh­ng ®èi víi mét sè m¸y ë thÕ hÖ n¨m 1980 th× ®· cò l¹c hËu, vÉn dïng ®­îc nh­ng n¨ng suÊt kÐm hay bÞ háng hãc, tiªu tèn nhiÒu nhiªn liÖu, n¨ng l­îng cÇn ph¶i thay ®æi cho phï hîp. §Ó thÊy râ h¬n vÒ ®Æc ®iÓm cña m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ta cã thÓ ®¸nh gi¸ qua b¶ng sau: B¶ng 3: T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty Tªn thiÕt bÞ N¨m s¶n xuÊt Sè l­îng T×nh tr¹ng kü thuËt M¸y trén bª t«ng 1990 9c VÉn sö dông tèt M¸y hµn biÕn ¸p 1992 20c - M¸y trén v÷a 1990 11c - §Çm dïi 1993 29c - §Çm bµn 1990 10c - M¸y b¬m n­íc 1994 12c - CÇn cÈu XDK 13,5 1986 1c Sö dông 80% c«ng suÊt CÇn cÈu KC 2561 1984 1c Sö dông 70% c«ng suÊt ¤ t« JIN 130 1989 5c VÉn sö dông tèt ¤ t« Maz 1992 2c - Sóng kiÓm tra bª t«ng 1995 1c - M¸y xóc ñi Belaut 1989 1c - Dµn m¸y vi tÝnh 1999 9c - M¸y khoan ®øng 1983 1c Sö dông 70% c«ng suÊt B¶ng tÝnh tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña khèi c«ng nh©n s¶n xuÊt C«ng ty X©y Dùng D©n Dông Hµ Néi STT NghÒ nghiÖp Tæng sè (ng­êi) BËc thî N÷ CÊp bËc thî BQ I II III IV V VI VII 1 NÒ 86 19 50 17 15 3,98 2 Méc 56 2 7 38 9 3,96 3 S¾t, s¾t x­ëng 48 1 9 32 5 1 10 3,92 4 S¬n v«i 11 3 6 2 9 3,9 5 L¾p ®Æt ®iÖn 18 7 10 1 1 3,67 6 VËn hµnh m¸y TC 11 6 4 1 6 3,54 7 L¾p ®Æt èng dÉn 9 2 5 2 3,0 8 TiÖn nguéi 1 1 1 5,0 9 Hµn ®iÖn 6 1 3 2 1 4,17 10 Tr¾c ®Þa 5 5 2 5,0 11 Söa ch÷a « t« 7 5 2 4,28 12 L¸i xe, phô xe 11 2 8 1 2,09 13 Phô nÒ, lao ®éng 117 1 1 8 52 51 4 105 4,39 14 VËn t¶i, bèc dì 6 6 5 2,0 15 L¸i cÈu 4 1 2 1 4,0 16 L¸i ñi 5 1 2 2 4,2 17 L¸i xóc 2 1 1 4,5 Tæng 403 3 20 67 207 101 5 155 (%)/ tæng sè 100% 0,74% 4,96% 16,62% 51,36% 25,06% 1,2% 38,46%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35626.DOC
Tài liệu liên quan