Của đơn vị thi công về khối lượng xây dựng công trình

Báo cáo của đơn vị thi công về khối lượng xây dựng công trình . - Tổng chiều dài tuyến: L= 6,0 Km (Km00+000 – Km6+000) - Bề rộng nền đường: Bnền = 6,0m - Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,5m - Bề rộng lề đường : Blề = 2 x 1,25m - Độ dốc ngang mặt đường: imặt = 3% - Độ dốc ngang lề đường: ilề = 5% - Hệ số mái taluy nền đào: mđào = 1 : 1 - Hệ số mái taluy nền đắp: mđắp = 1 : 1,5 - Nền đường đất cấp 3 đầm chặt K98 - Móng đá dăm tiêu chuẩn dày 27cm (lớp móng dày 15cm, lớp mặt dày 12cm) - Mặt đường láng nhựa 3 lớp, nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m2 .

doc3 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1563 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Của đơn vị thi công về khối lượng xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Liªn danh c«ng ty cp ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng & c«ng ty tnhh x©y dùng hoµng s¬n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc ------------- Sè: ....../BC/HT-HS S¬n D­¬ng, ngµy …. th¸ng …. n¨m 20….. b¸o c¸o cña ®¬n vÞ thi c«ng vÒ chÊt l­îng, khèi l­îng x©y dùng c«ng tr×nh Dù ¸n: §­êng S¬n D­¬ng - L­¬ng ThiÖn, huyÖn S¬n D­¬ng tØnh Tuyªn Quang Gãi thÇu sè 2: §o¹n tõ KM0+000 ®Õn KM6+000 KÝnh göi : Ban QLDA vïng c¨n cø C¸ch m¹ng tØnh Tuyªn Quang Liªn danh C«ng ty CP ®Çu t­ ph¸t triÓn h¹ tÇng & C«ng ty tnhh X©y dùng Hoµng S¬n chóng t«i lµ ®¬n vÞ tróng thÇu gãi thÇu sè 2: §o¹n tõ KM0+000 ®Õn KM6+000, thuéc dù ¸n: §­êng S¬n D­¬ng - L­¬ng ThiÖn, huyÖn S¬n D­¬ng tØnh Tuyªn Quang. Ngay sau khi ký hîp ®ång x©y dùng sè: 43/H§-XD ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2008, ®¬n vÞ chóng t«i ®· triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh, ®Õn ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh. Chóng t«i xin b¸o c¸o víi Ban QLDA vÒ c«ng tr×nh gãi thÇu sè 2 nh­ sau: I- Thêi gian thi c«ng vµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng 1. Thêi gian thi c«ng - B¾t ®Çu: ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2009 - KÕt thóc: ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009 2. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng c¸c giai ®o¹n x©y l¾p, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh: - Theo nghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng x©y dùng c«ng tr×nh & Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. - Th«ng t­ 12/2005 - BXD ngµy 15/7/2005 cña Bé x©y dùng h­íng dÉn mét sè néi dung vÒ qu¶n lý chÊt l­îng x©y dùng c«ng tr×nh. - Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, Nhµ thÇu chóng t«i kÕt hîp víi T­ vÊn gi¸m s¸t, Chñ ®Çu t­ ®Ó thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. TÊt c¶ c¸c h¹ng môc cña c«ng tr×nh ®Òu ®­îc thi c«ng theo ®óng quy tr×nh quy ph¹m. - C¸c lo¹i vËt liÖu Nhµ thÇu sö dông vµo trong c«ng tr×nh ®Òu ®­îc nhµ thÇu chóng t«i kiÓm tra chÊt l­îng vµ tr×nh cho Chñ ®Çu t­, T­ vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn tr­íc khi ®­a vµo sö dông trong c«ng tr×nh. - C¸c c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p ®­îc Nhµ thÇu cïng víi T­ vÊn gi¸m s¸t kiÓm tra hiÖn tr¹ng tr­íc råi so s¸nh víi ®å ¸n thiÕt kÕ, kiÓm tra kü quy tr×nh thi c«ng, thiÕt bÞ thi c«ng, ®¶m b¶o ®óng chñng lo¹i, sè l­îng tr×nh ®é tay nghÒ. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o ®óng víi hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®­îc phª duyÖt. a/ C¸c tiªu chuÈn chÝnh ®Ó sö dông ®Ó nghiÖm thu c«ng tr×nh C«ng thi c«ng nÒn ®­êng Công tác đất, quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-87. C«ng t¸c thi c«ng mÆt ®­êng Kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước 22TCN 06-77 Kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa 22TCN 271-2001 C«ng t¸c bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp Quy ph¹m bª t«ng vµ nghiÖm thu bª t«ng TCVN4453-1995 C«ng tr×nh thuû lîi – KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp: 14TCVN59-2002 C«ng t¸c thi c«ng cèng qua ®­êng, kÌ chèng xãi C«ng tr×nh thuû lîi - X©y, l¸t ®¸: 14TCN120-2002. KÕt cÊu ®¸ x©y theo tiªu chuÈn TCVN 4085-85. VËt liÖu ®Ó x©y dùng Xi măng: TCVN 139-99 Cát xây dựng: TCVN 1770-86 Đá dăm các loại: TCVN 1771-86 Vữa xây dựng : TCVN 4459-87 b/ VÒ chÊt l­îng c«ng viÖc x©y dùng Thi c«ng ®óng hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng ®· ®­îc phª duyÖt, ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng ®· ký kÕt. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng tu©n thñ theo ®óng quy tr×nh, quy ph¹m cña Nhµ n­íc ban hµnh. II- Khèi l­îng c¸c h¹ng môc chÝnh 1. NÒn ®­êng, mÆt ®­êng Tổng chiều dài tuyến: L= 6,0 Km (Km00+000 – Km6+000) Bề rộng nền đường: Bnền = 6,0m Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,5m Bề rộng lề đường : Blề = 2 x 1,25m Độ dốc ngang mặt đường: imặt = 3% Độ dốc ngang lề đường: ilề = 5% Hệ số mái taluy nền đào: mđào = 1 : 1 Hệ số mái taluy nền đắp: mđắp = 1 : 1,5 Nền đường đất cấp 3 đầm chặt K98 Móng đá dăm tiêu chuẩn dày 27cm (lớp móng dày 15cm, lớp mặt dày 12cm) Mặt đường láng nhựa 3 lớp, nhựa tiêu chuẩn 4,5kg/m2 2. C«ng tr×nh trªn tuyÕn Cống xây mới: + Cống bản B=0.8m tại Km0+204.09 + Cống bản B=0.8m tại Km3+758.2 + Cống bản B=0.8m tại Km5+570.44 + Cống bản B=1.2m bổ sung tại Km1+580 + Cống tròn 2xD100 tại Km3+180.58 Cống nối: + Cống bản B=0.4m tại Km0+963.85 + Cống bản B=0.4m tại Km5+922.78 + Cống bản B=0.8 tại Km0+628.81 + Cống bản B=0.8 tại Km1+739.23 + Cống bản B=0.8 tại Km2+282.16 + Cống bản B=0.8 tại Km3+19.09 + Cống tròn D100 tại Km4+615.78 Kè chống xói lở chiều dài L=15m tại Km4+615 xây đá hộc vữa XM M100. 3. Cäc tiªu, biÓn b¸o Toàn bộ có 680 cọc tiêu BTCT; 30 bộ biển báo phản quang và 6 cột Km. III- KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Nhµ thÇu chóng t«i thi c«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt, ®óng hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®­îc phª duyÖt. KÝnh ®Ò nghÞ Ban QLDA Vïng c¨n cø C¸ch m¹ng tØnh Tuyªn Quang bè trÝ thêi gian ®Ó nghiÖm thu hoµn thµnh, bµn giao c«ng tr×nh cho ®¬n vÞ qu¶n lý sö dông. N¬i nhËn: Nh­ kÝnh göi L­u VT ®¹i diÖn liªn danh C«ng ty cp ®t pt h¹ tÇng Gi¸m §èc Ph¹m §×nh Quý

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao cao chat luong xay dung cong trinh.doc