Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực hành chính nhà nước cấp xã

MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CẤP XÃ I.Tổng quan về cơ cấu bộ máy quản lý cấp xã. 1. Cơ cấu bộ máy chính quyền cấp xã. 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chính quyền địa phương. 1.2. Cơ cấu bộ máy chính quyền cấp xã. 2. Vị trí của chính quyền cấp xã đối với nền hành chính quốc gia. II. Sự Tất yếu khách quan phải đổi mới cơ cấu bộ máy chính quyến cấp xã. 1.sự tất yếu khách quan phải đổi mới cơ cấu bộ máy chính quyền cấp xã. 2. Mục tiêu của việc đổi mới cơ cấu bộ máy chính quyền cấp xã. CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ NƯỚC TA HIỆN NAY 1. Những bất cập trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ở xã. 1.1 vị trí của hội đồng nhân dân trong hoạt động thực tiễn. 1.2 Uỷ ban nhân dân tính chấp hành và tính chất hành chính. 1.3 Sự xuất hiện chức danh trưởng thôn. 1.4. Chính quyền xã làmột cấp chính quyền hoàn chỉnh nhưng lại chưa thật sự là một cấp ngân sách đầy đủ. 1.5. Tình trạng bất cập trong tổ chức và hoạt động. CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN XÃ 1. Quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyên xã. 1.1. Cải cách mô hình tổ chức và hoạt động phải được xem là khâu cải cách trọng tâm. 1.2. Mô hình cải cách chính quền cơ sở cần được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở quán triệt hai nguyên tắc. 1.3.Đổi mới quan niệm và nhận thức về chính quyền cơ sở trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ta. 1.4. Đa dạng mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở. 1.5. Khẳng định cả trong nhận thức, quan điểm, ca trong quy định của pháp luật. 1. 6. Nghiên cứu cải cách chế độ tài chính, ngân sách đối với chính quyền cơ sở ở nông thôn. 2. Giải pháp đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền xã . 2.1. Nghiên cứu, xây dựng ban hành một đạo luật về chính quyền cơ sở. 2.2 Quy định rõ chức năng cụ thể của chính quyền cơ sở. 2.3. Xác định cụ thể thẩm quyền, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở . 2.4. Mô hình tổ chức va hoạt động củ bộ máy chính quyền xã. 2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. C. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc41 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/09/2013 | Lượt xem: 954 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao hiệu lực hành chính nhà nước cấp xã, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÕ t­ nh©n, c¸ nh©n chÝnh quyÒn x· kh«ng ®øng ra s¶n xuÊt – kinhdoanh còng nh­ kh«ng can thiÖp vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ. ChÝnh quyÒn x· cã nhiÖm vô qu¶ lý chñ yÕu vÒ mÆt hµnh chÝnh, hé tÞch, trËt tù an toµn x· héi, gi÷ g×n ph¸p chÕ vÒ mÆt ®êi sèng x· héi trong x·. ChÝnh quyªn cÊp x· cã mét vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng chÝnh quyÒn ba cÊp ë n­íc ta, nèi liÒn trùc tiÕp chÝnh quyÒn víi nh©n d©n. Mét bé m¸y nhµ n­íc m¹nh vµ cã hiÖu lùc ph¶i dùa trªn chÝnh quyÒn cÊp c¬ së m¹nh. Héi ®ång nh©n d©n x· ph¶it thùc sù lµ ng­êi ®¹i biÓu cho nh©n d©n ë c¬ së. Uû ban nh©n d©n x· ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc , hiÖu lùc ë c¬ së, xö lý kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu hµng ngµy cña nh©n d©n. H¬n bao giê hÕt chÝnh quyÒn c¬ së thÎ hiÖn trùc tiÕp hiÖu lùc qu¶n lý cña nhµ n­íc, quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n thÓ hiÖn b¶n chÊt vµ tÝnh ­u viÖt cña chÕ ®é . 2. VÞ trÝ cña chÝnh quyÒn cÊp x· ®èi víi nÒn hµnh chÝnh quèc gia. ChÝnh quyÒn c¬ së qu¶n lý mäi mÆt c«ng t¸c hµnh chÝnh nhµ n­íc ë c¬ së nh»m ®¶m b¶o cho hiÕn ph¸p, ph¸p luËt ®­îc t«n träng vµ chÊp hµnh nghªm chØnh ë c¬ së; ®¶m b¶o quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n lao ®éng ; ®¶m b¶o quyÒn hîp ph¸p còng nh­ nghÜa vô cña c«ng d©n ; ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n trong x·, ®éng viªn mäi c«ng d©n lµm trßn mäi nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c phÇn quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch trong ph¹m vi nhiÖm vô vµ kh¶ n¨ng cña x· nh­ :sù nghiÖp gi¸o dôc , v¨n ho¸, y tÕ, x· héi, s¶n xuÊt vµ thÞ tr­êng, ch¨m lo ®êi sèng, qu¶n lý ng©n s¸ch x·, lµm nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc vµ ®èi víi cÊp trªn;trùc tiÕp x©y dùng vµ qu¶n lý nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi trªn ®Þa bµn c¬ së. Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc ë c¬ së lµ qu¶n ký hé tÞch trËt tù an tßan x·héi ,qu¶n ký hµnh chÝnh –kinh tÕ ®èi víi c¸c hé ®¬n vÞ s¶n xuÊt –kinh doanh c¬ b¶n vµ c¸c tæ chøc hîp t¸c ; qu¶n lý ng©n s¸ch x·. Víi t­ c¸ch lµ chÝnh quyÒn nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng , Héi ®ång nh©n d©n,Uû ban nh©n d©n x· cã quyÒn gi¸m s¸t, kiÓm tra c¸cho¹t ®éng kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi trong ph¹m vi x· cña mäi ®¬n vÞ, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó ®¶m b¶o chÝnh s¸ch,ph¸p luËt, gi÷ g×n ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, ®¶m b¶o quyÒn lîi chung cña nhµ n­íc vµ quyÒn lîi chung cña nh©n d©n trong x·. II. Sù TÊt yÕu kh¸ch quan ph¶i ®æi míi c¬ cÊu bé m¸y chÝnh quyÕn cÊp x·. 1.sù tÊt yÕu kh¸ch quan ph¶i ®æi míi c¬ cÊu bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp x·. ViÖt nam trong nh÷ng n¨m ®æi míi, b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt quan träng, v­ît qua nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, gi÷ v÷ng vµ t¨ng c­êng chÝnh trÞ ®­a ®Êt n­íc c¬ b¶n ra khái t×nh tr¹ng hñng ho¶ng.Theo sè liÖu cña ng©n hµng thÕ giíi th× nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ (GDP) cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n ®æi míi t¨ng b×nh qu©n 8,2% (1991- 1995) s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 13,3%, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng 4,5%, kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 20% l¹m ph¸t gi¶m tõ 67,1% (1991) xuèng 14,4% (1994) vµ 12,7% (1995). Thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ quan hÖ ®èi ngo¹i, më réng sù hîp t¸c nhiÒu mÆt víi c¸c n­íc nhÊt lµ c¸c n­íc trong khu vùc vµ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn, tham gia vµo tæ chøc asean víi t­ c¸ch lµ mét thµnh viªn ®Çy ®ñ (1995), b×nh th­êng ho¸ quan hÖ víi Mü sau nhiÒu n¨m ®èi ®Çu tÝnh ®Õn nay, tæng sè vèn ®¨ng ký cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi lªn ®Õn kho¶ng 18 tû USD. Víi nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc b­íc ®Çu vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ ®· t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ®­a ®Êt n­íc sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn h¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi nÒn hµnh chÝnh ViÖt Nam, tuy ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi nh­ng cßn nhiÒu mÆt non yÕu. Ch­a thÝch hîp víi nh÷ng thay ®æi nhanh chãng do thÞ tr­êng g©y ra. Bé m¸y nhµ n­íc cßn qu¸ cång kÒnh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ch­a cao nÆng nÒ vÒ quan liªu cùa quyÒn, n¨ng lùc, phÈm chÊt c¸c bé phËn c«ng chøc ch­a t­¬ng xøng víi nh÷ng yªu cÇu cña nhiÖm vô trong giai ®o¹n míi… Tr­íc t×nh h×nh ®ã, víi tiªu ®Ò “ TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam träng t©m lµ c¶i c¸ch mét b­íc nÒn hµnh chÝnh”. C¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n­íc ta, ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi trªn c¶ ba mÆt (1). C¶i c¸ch thÓ chÕ hµnh chÝnh; (2). C¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n­íc nh»m n©ng cao hiÖu lùc hiÖu qu¶; (3)C¶i c¸ch c«ng vô, n©ng cao n¨ng lùc vµ lµm s¹ch ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc . V× vËy, viÖc ®æi míi tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý , n©ng cao hiÖu lùc hµnh chÝnh nhµ n­íc ë x· lµ thùc sù kh¸ch quan tÊt yÕu t¸c ®éng lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc. Bëi v×, hÖ thèng cÊu tróc hµnh chÝnh l·nh thæ n­íc ta theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 118 hiÕn ph¸p n¨m 1992 bao gåm 4 cÊp: cÊp trung ­¬ng, cÊp tØnh( Bao gåm c¸c tØnh vµ c¸c thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng); CÊp huyÖn ( HuyÖn, quËn, c¸c thµnh phè, thÞ x· thuéc tØnh); CÊp x· ( Bao gåm c¸c x·, ph­êng vµ thÞ trÊn ). Trong hÖ thèng tæ chøc hµnh chÝnh bèn cÊp nµy, x· lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh thÊp nhÊt cã vai trß vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng. Kh«ng chØ trong c¬ cÊu tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc mµ cßn lµ yÕu tè chi phèi m¹nh mÏ ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi cña céng ®ång d©n c­ vµ chñ thÓ ng­êi d©n trong ®Þa bµn. chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· chØ râ “ cÊp x· lµ cÊp gÇn gòi nh©n d©n nhÊt, lµ nÒn t¶ng cña hµnh chÝnh cÊp x· lµm ®­îc viÖc th× mäi viÖc ®Òu xong xu«i”. 2. Môc tiªu cña viÖc ®æi míi c¬ cÊu bé m¸y chÝnh quyÒn cÊp x·. C¬ quan hµnh chÝnh cÊp x· lµ cÊp tæ chøc thùc hiÖn vµ lµ cÊp c¬ së cña nÒn hµnh chÝnh nhµ n­íc c¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y hµnh chÝnh cÊp x· kh«ng chØ x©y dùng dùa trªn chøc n¨ng nhiÖm vô qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc cña cÊp nµy, mµ cÇn tÝnh tíi sè l­îng, tr×nh ®é, kinh nghiÖp, kÜ n¨ng cña ®éi ngò c¸n bé s½n cã. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c bé phËn cÊu thµnh vÒ mÆt tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh cÊp x· g¾n víi nhiÖm vô cña mçi c¸ nh©n trong tæ chøc nµy. xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan, ®Ó tiÕn hµnh c¶i c¸ch bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n­íc tinh gän, Ýt ®Çu mèi, thùc hiÖn nghiªm tóc nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ c«ng khai ho¸ c¸c ho¹t ®éng: gi¶i quyÕt nhanh, nh¹y, kÞp thêi, hîp t×nh hîp lý, cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô chÝnh trÞ, c¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y c¬ quan hµnh chÝnh cÊp x· nh»m môc tiªu: Chøc n¨ng cña bé m¸y hµnh chÝnh phï hîp, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc ë cÊp nµy vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô hµnh chÝnh c«ng, tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô, môc tiªu qu¶n lý ®Ó tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t­¬ng øng. Mçi bé phËn chuyªn m«n chøc n¨ng chuyªn m«n trong bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh chøc n¨ng kÐp: tham m­u cho Uû ban nh©n d©n thùc hiÖn vai trß ra quyÕt ®Þnh vµ phôc vô Uû ban nh©n d©n thùc hiÖn vai trß hµnh chÝnh. Lµ mét thµnh tè c¬ b¶n n»m trong mét chÝnh thÓ tæ chøc vµ hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc tõ trung ­¬ng ®Õn cÊp x·, vÒ môc tiªu hµnh chÝnh bé m¸y ph¶i hoµn chØnh vµ chØ huy l·nh ®¹o thèng nhÊt. Ph©n ®Þnh râ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý ph©n cÊp rµnh m¹ch, râ rµng nhiÖm vô vµ thÈm quyÒn qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc ®èi víi cÊp x·. Thèng nhÊt gi÷a chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n lµba yÕu tè t¹o ®iÒu kiÖn cho nhau. NÕu chØ cã nhiÖm vô mµ kh«ng cã tr¸ch nhiÖm ( nhiÖm vô) ®Ó®i tíi chç l¹m dông quyÒn lùc, kh«ng lµm hÕt tr¸ch nhiÖm. Trong tæ chøc qu¶n lý hµnh chÝnh ph¶i ®Ønh râ chøc n¨ng nhiÖm vô, thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm, quan hÖ trªn-d­íi,ngang-däc cho c¶ tæ chøc cho tõng bé phËn c¸ nh©n. t¨ng c­êng tÝnh chuyªn m«n chuyªn nghiÖp ho¸ c¸c chøc danh do yªu cÇu cña nhiÖm vô chÝnh trÞ l©u dµi thiÕt thùc quy ®Þnh. T¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ hµnh chÝnh. Tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh cÊp x· ph¶i tinh gi¶m tiÕt kiÖm hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Ch­¬ng 2 Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn x· n­íc ta hiÖn nay 1. Nh÷ng bÊt cËp trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së ë x·. 1.1 vÞ trÝ cña héi ®ång nh©n d©n trong ho¹t ®éng thùc tiÔn. HiÕn ph¸p, luËt tæ chøc H§ND vµ UBND kh¼ng ®Þnh H§ND lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng vµ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. trªn c¬ së quy ®Þnh cña hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt,ph¸p lÖnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn. Víi c¸c nhiÖm vô quyÒn h¹n trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n ho¸, an ninh, quèc phßng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc vµ t«n gi¸o, lÜnh vùc thi hµnh ph¸p luËt, lÜnh vùc x©y dùng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, lÜnh vùc gi¸m s¸t, Héi ®ång nh©n d©n x· vÒ mÆt h×nh thøc ph¸p lý, cã kh¸ nhiÒu quyÒn quyÕt ®Þnh. Nh­ng trªn thùc tÕ Héi ®ång nh©n d©n x· vÉn kh«ng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ thùc chÊt vÉn lµ c¬ quan nÆng vÒ h×nh thøc vµ kh«ng thùc quyÒn. ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt vÒ c¸c ph­¬ng diÖn: - VÒ tæ chøc: Héi ®ång nh©n d©n kh«ng cã c¬ cÊu tæ chøc thÝnh hîp, ®ñ kh¶ n¨ng vÒ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh( Héi ®ång nh©n d©n x· mÆc dï cã ®ñ chñ tÞch, phã chñ tÞch H§ND nh­ng l¹i kh«ng ®­îc h×nh thµnh bé phËn th­êng trùc H§ND, kh«ng cã c¸c ban H§ND nh­ ë cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh). - VÒ ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n x· lµ c¸c kú häp theo luËt Héi ®ång nh©n d©n häp th­êng lÖ mçi n¨m hai kú. Héi ®ång nh©n d©n x· tuy còng häp hai kú theo luËt ®Þnh nh­ng mçi lÇn th­êng lµ mét ngµy. víi kú häp chØ kÐo dµi trong mét ngµy, víi c¸c thñ tôc khai m¹c vµ bÕ m¹c cã tÝnh chÊt h×nh thøc nh­ng l¹i chiÕm nhiÒu thêi gian, do vËy thêi gian dµnh ®Ó c¸c ®¹i biÓu th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò thuéc ch­¬ng tr×nh nghÞ sù cña kú häp l¹i rÊt Ýt.Do vËy, chÊt l­îng c¸c kú häp chung lµ h¹n chÕ vµ h×nh thøc. - Qua kh¶o s¸t thùc tÕ cho thÊy, Héi ®ång nh©n d©n x· th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh nh­ng vÒ thùc chÊt lµ th¶o luËn vµ quyÕt dÞnh c¸c vÊn ®Ò mµ ®¶ng Uû ®· th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh. NhiÒu nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n x· lµ sù viÕt l¹i nghÞ quyÕt cña ®¶ng Uû. - Uy tÝn vµ ¶nh h­ëng cña Héi ®ång nh©n d©n x· trong ®êi sèng lµng x· kh¸ thÊp. KÕt qu¶ kh¶o s¸t “ HÖ thèng chÝnh trÞ cÊp x· nh×n tõ gãc ®é ng­êi d©n chØ ra r»ng, gi÷a ba thiÕt chÕ trong hÖ thèng chÝnh trÞ lµ H§ND, UBND x· vµ ®¶ng Uû x·, ng­êi d©n tá ra gÇn gòi nhÊt ®èi víi UBND. Cßn ®èi víi H§ND mét tæ chøc cã chøc n¨ng nhiÖm vô quan träng lµ ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng vµ lîi Ých ng­êi d©n trong lµng, x· th× d©n chóng l¹i quan hÖ Ýt. 1.2. Uû ban nh©n d©n tÝnh chÊp hµnh vµ tÝnh chÊt hµnh chÝnh. §èi víi Uû ban nh©n d©n tÝnh chÊp hµnh vµ tÝnh chÊt hµnh chÝnh kh«ng ®­îc cô thÓ do vËy, trong mçi quan hÖ víi Héi ®ång nh©n d©n x·, Uû ban nh©n d©n x· gÇn nh­ n¾m quyÒn chñ ®éng. TÝnh chÊt h×nh thøc cña c¸c nghÞ quyÕt do H§ND x· th«ng qua ®· kh«ng t¹o ra ®­îc c¸c c¬ së thùc tiÔn ®èi víi viÖc chÊp hµnh cña Uû ban nh©n d©n. sù yÕu kÐm trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cØa Héi ®ång nh©n d©n x· ®· ®Æt Héi ®ång nh©n d©n x· vÒ thùc chÊt lÖ thuéc vµo Uû ban nh©n d©n, kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña Héi ®ång nh©n d©n x· ®èi víi ho¹t ®éng cña Uû ban nh©n d©n lµ rÊt h¹n chÕ. MÆt kh¸c, víi tÝnh chÊt lµ c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë x· Uû ban nh©n d©n l¹i ho¹t ®éng gÇn nh­ lµ mét c¬ quan thô ®éng, chñ yÕu lµm theo c¸c chØ thÞ, mÖnh lÖnh cña cÊp trªn. tÝnh chÊt hµnh chÝnh nhµ n­íc ë ®¬n vÞ c¬ së nh­ ®· ®ßi hái c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ph¶i ®­îc tæ chøc cã tÝnh gän nhÑ, linh ho¹t, ®ñ kh¶ n¨ng øng phã kÞp thêi c¸c t×nh huèng qu¶n lý. Nh­ng luËt tæ chøc H§ND, UBND ®Þa ph­¬ng l¹i quy ®Þnh UBND lµ mét tæ chøc tËp thÓ, ho¹t ®éng theo chÕ ®é Uû ban lµ chñ yÕu. TÝnh chÊt héi ®ång trong tæ chøc cña c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë cÊp x· ®· tiÕp tôc biÕn c¬ quan nµy thµnh mét lo¹i c¬ quan nghÞ bµn, häp, th¶o luËn nhiÒu mµ ho¹t ®éng cô thÓ lµ Ýt, kÐm hiÖu qu¶ vµ kh«ng kÞp thêi. §iÒu ®¸ng b¸o ®éng lµ ë chç vai trß, tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña c¸c chøc vô trong c¬ cÊu tæ chøc Uû ban nh©n d©n do kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh râ nªn rÊt khã kh¨n xñ lý tr¸ch nhiÖm c¸n bé c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn kÐm hiÖu qu¶, g©y ra nhiÒu tiªu cùc dÉn ®Õn bÊt b×nh trong quÇn chóng. Sù ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm vÉn cßn lµ hiÖn t­îng phæ biªn trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc ë nhiÒu x·. Nghiªn cøu thùc tr¹ng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt n­íc ta vÒ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cho thÊy chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tõ tØnh, huyÖn,x· ®Òu cßn chung chung thiÕu ®Þnh l­îng ®Þnh tÝnh cho c¸c cÊp chÝnh quúÒn. ChÝnh quyÒn cÊp x· vÒ mÆt h×nh thøc ph¸p lý, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm d­êng nh­ rÊt nhiÒu nh­ng hÇu hÕt l¹i kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ. ®Æc biÖt ch­a cã sù ph©n biÖt gi÷a hai nhãm nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chÝnh quyÒn c¬ së lµ qu¶n lý nhµ n­íc vµ quyÒn tù qu¶n c¬ së. ChÝnh sù lÉn lén gi÷a quyÒn h¹n, nhiÖm vô gi÷a qu¶n lý nhµ n­íc vµ tù qu¶n ë c¬ së ®· kh«ng ph¸t huy ®­îc vai trß cña chÝnh quyÒn c¬ sö vÒ ph­¬ng diÖn qu¶n lý nhµ n­íc vµ ph­¬ng diÖn tù qu¶n. ®iÒu nµy ®· ®Èy kh«ng Ýt chÝnh quyÒn c¬ së vµo t×nh tr¹ng ®èi víi cÊp trªn th× ®èi phã, thùc hiÖn nhiÖm vô cèt cho song chuyÖn, b¸o c¸o sai sù thËt; ®èi víi d©n chóng trong lµng x· th× quan liªu cùa quyÒn, xa rêi nh©n vµ khi cã ®iÒu kiÖn th× tham « bßn rót sù ®ãng gãp cña d©n ®Ó trôc lîi c¸ nh©n. 1.3 Sù xuÊt hiÖn chøc danh tr­ëng th«n. Sù xuÊt hiÖn chøc danh“tr­ëng th«n” ë c¸c x· còng ®ang lµm biÕn ®æi kh¸ lín c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së, ®Æc biÖt mèi quan hÖ gi÷a chÝnh quyÒn á c¬ së víi d©n chóng. Th«n, Êp b¶n lµ mét khu vùc ®­îc h×nh thµnh theo ®Þa lý tù nhiªn vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ trong céng ®ång lµng,x· ViÖt Nam. Tr­ëng th«n chÞu mét sè tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô quan träng trong ph¹n vi do Uû ban nh©n d©n x· giao. Th«n, Êp b¶n kh«ng ph¶i lµ mét cÊp chÝnh quyÒn nhµ n­íc. Tõ khi cã chøc danh tr­ëng th«n th× viÖc truyÒn ®¹t c¸c chÝnh s¸ch chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc ®· nhanh chãng xuèng tíi d©n vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh quyÒn ®Ò ra ®­îc kÞp thêi h¬n cã hiÖu qu¶ h¬n. Trong thêi gian võa qua, c¸c x· ®· biÕt ph¸t huy t¸c dông cña tr­ëng th«n ®Ó gióp cho viÖc qu¶n lý nhµ n­íc ë th«n b¶n tèt h¬n. hµng th¸ng tr­ëng th«n ®Þnh kú b¸o c¸o c«ng t¸c cho UBND x· vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc UBND x· vÒ c«ng t¸c ®­îc x· giao. Tr­ëng th«n ®­îc tham gia c¸c cuéc häp do cÊp trªn triÖu tËp vµ phèi hîp víi ®oµn thÓ trong dÞa bµn x· còng nh­ c¸c thµnh viªn UBND x· ®­îc ph©n c«ng theo dâi côm th«n, ¸p b¶n ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c c«ng viÖc ®­îc giao. Nh­ng do ch­a cã nh÷ng v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh c¸c mèi quan hÖ gi÷a tr­ëng th«n vµ UBND x· nªn ho¹t ®éng cña tr­ëng th«n, Êp b¶n cßn lóng tóng. ViÖc truyÒn ®¹t chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc cã nhanh gän h¬n , nh­ng do tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ tiÕp cËn v¨n b¶n cßn h¹n chÕ nªn viÖc truyÒn ®¹t rÊt khã kh¨n. tiªu chuÈn, chÕ ®é cña tr­ëng th«n theo quy ®Þnh cña nghÞ ®Þnh chÝnh phñ, c¸c chøc danh kh¸c trong ®ã cã tr­ëng th«n lµ 80 ngh×n ®ång/ th¸ng. Víi sè phô cÊp Ýt nh­ vËy nªn c¸c tr­ëng th«n ngoµi phÇn c«ng viÖc ®­îc giao cßn ph¶i tham gia s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng nªn chÊt l­îng c«ng viÖc kh«ng cao. Trong viÖc xö lý c«ng viÖc ®­îc giao, mét sè tr­ëng th«n do ch­a ®­îc tËp huÊn, båi d­ìng nªn viÖc phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ®Ó gi¶i quyÕt mét sè viÖc cô thÓ cßn lóng tóng, ch­a ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña hÖ thèng chÝnh trÞ trªn ®Þa bµn th«n xãm. §iÒu quan träng cÇn ®­îc l­u ý lµ vÞ trÞ trÝ cña tr­ëng th«n vµ ho¹t ®éng cña tr­ëng th«n ngoµi c¸c t¸c dông tÝch cùc vÉn ®ang ®Æt ra nh÷ng bÊt cËp trong thùc tiÔn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së. ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c xu h­íng sau: - ChÝnh quyÒn x· cã thiªn h­íng dån c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn d©n chóng xuèng c¸c tr­ëng th«n, biÕn tr­ëng th«n thµnh n¬i g¸nh chÞu c¸c nhiÖm vô vèn theo luËt thuéc tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn x·. xu h­íng nµy cã nguy c¬ biÕn chÝnh quúªn x· thµnh mét chÝnh quyÒn cÊp trung gian, xa dÇn nh©n d©n, c¸n bé x· trë nªn quan liªu, th«n trë thµnh mét cÊp qu¶n lý hµnh chÝnh “BÊt ®¾c dÜ” mét ®¬n vÞ c¬ së m¬ hå vÒ ®Þa vÞ ph¸p lý.tr­ëng th«n , tõ ng­êi ®¹i diÖn d©n chóng ,do d©n bÇu lªn ®­îc thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô vµ nhu cÇu tù qu¶n céng ®ång ,trë thµnh ng­êi ®¹i diÖn cho chÝnh quyÒn x· thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh quyÒn lùc nhµ n­íc. - Sù ®ïn ®Èy c¸c c«ng viÖc tõ cÊp x· xuèng tr­ëng th«n buéc c¸c tr­ëng th«n ph¶i ®Çu t­ nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc cho c«ng viÖc chung cña th«n xãm trong lóc c¸c tr­ëng th«n l¹i ®­îc h­ëng rÊt Ýt c¸c chÕ ®é ®·i ngé tõ phÝa nhµ n­íc, kh«ng gièng nh­ c¸n bé cÊp x·. “T×nh tr¹ng ng­êi lµm nhiÒu h­ëng Ýt” ®· t¹o nªn kh«ng Ýt sù so ®o cña mét sè tr­ëng th«n vÒ chÕ ®é ®·i ngé. H¬n n÷a, nguy c¬ “hµnh chÝnh ho¸” th«n t¹o h×nh ¶nh th«n nh­ mét cÊp hµnh chÝnh c¬ së ®· t¹o ra t©m lý ®ßi quyÒn lîi cña mét sè tr­ëng th«n, thËm chÝ mét sè vÞ ®øng ®Çu c¸c bé phËn thuéc c¸c thiÕt chÕ trong hÖ thèng chÝnh trÞ c¬ së nh­ chi bé, chi héi phô n÷,chi ®oµn thanh niªn, cùu chiÕn binh còng mong muèn ®­îc h­ëng chÕ ®é ®·i ngé tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. - Nh÷ng bÊt cËp nµy cÇn ®­îc xem xÐt gi¶i m· trong c¸c nç lùc x©y dùng mét m« h×nh tæ chøc kh«n hîp lý ®Ó võa ®¶m b¶o nªu cao tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¬ së, võa ®¶mb¶o ph¸t huy tèt c¸c tiÒm n¨ng tù qu¶n c«ng céng. 1.4. ChÝnh quyÒn x· lµmét cÊp chÝnh quyÒn hoµn chØnh nh­ng l¹i ch­a thËt sù lµ mét cÊp ng©n s¸ch ®Çy ®ñ. -Do vËy, trªn thùc tÕ chÝnh quyÒn x· ho¹t ®éng trªn c¬ së chÕ ®é tµi chÝnh c«ng kh«ng t­¬ng thÝch. Tuy luËt ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· quy ®Þnh chÝnh quyÒn x· cã ng©n s¸ch ®­îc ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm vô chi nh­ng nguån thu kh«ng t¹o kh¶ n¨ng thóc ®Èy nç lùc cña chÝnh quyÒn x· nh»m hoµn thiÖn t×nh tr¹ng ng©n s¸ch. Sù bao cÊp cã tÝnh b×nh qu©n cña nhµ n­íc ®èi víi ng©n s¸ch x· ®· cã t¹o t©m lý “chê ®îi” ®­îc cÊp ph¸t ë kh«ng Ýt chÝnh quyÒn c¬ së. Do vËy, ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ tèt, lÉn nh÷nh n¬i Ýt cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh quyÒn x· ch­a thùc sù chñ ®éng ph¸t huy néi lùc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n ph¸t huy s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch x· theo ph­¬ng thøc “lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu lµm Ýt h­ëng Ýt”. TÝnh kh«ng hoµn chØnh vÒ cÊp ng©n s¸ch cña chÝnh quyÒn c¬ së ,sù yÕu kÐm vÒ tæ chøc bé m¸y vµ n¨ng lùc c¸n bé lµm cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh ng©n s¸ch x· lóng tóng vµ khã kh¨n. cho ®Õn nay theo Bé tµi chÝnh míi kho¶ng 20% sè x· tù c©n ®èi tµi chÝnh, 40% x· c©n ®èi ®­îc mét phÇn vµ 40% gÇn nh­ ph¶i lÖ thuéc hoµn toµn nguån bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn. mÆc dï nguån kinh phÝ qu¶n lý ( chi th­êng xuyªn ) ®­îc ph©n bæ cho x· b×nh qu©n 300 triÖu ®ång cho 17 ®Õn 25 ®Þnh biªn. ®©y lµ sè kinh phÝ kh«ng nhá nh­ng do qu¸ nhiÒu chøc danh ®­îc c¸n bé, c¸c nghµnh bè trÝ thªm nªn nguån kinh phÝ bÞ chi tr¶ ph©n t¸n giµn tr¶i. Trªn 80% ng©n s¸ch x· dïng chi tr¶ c¸c kho¶n sinh ho¹t phÝ, c¸c kho¶n phô cÊp (tõ 20 ®Õn 370 nghin ®ång/ng­êi 1 th¸ng). Do vËy, t×nh tr¹ng ng©n x· lu«n c¨ng th¼ng, kh«ng cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn. 1.5. T×nh tr¹ng bÊt cËp trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng. T×nh tr¹ng bÊt cËp trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn nãi riªng lµ hËu qu¶ cña nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan. VÒ mÆt kh¸ch quan, n«ng th«n ViÖt Nam vÉn ch­a v­ît qua t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi. G¸nh nÆng cña hËu qu¶ chiÕn tranh vµ c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung, quan liªu bao cÊp tr­íc ®©y vÉn cßn chi phèi c¸c mÆt ®êi sèng n«ng th«n. sù lóng tóng cña kinh tÕ n«ng th«n tr­íc c¸c quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang lµm cho ®êi sång cña hµng triÖu n«ng d©n ngµy cµng khã kh¨n. con ®­êng vµ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n trong xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ch­a ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ vµ nhÊt qu¸. Trong bèi c¶nh nh­ vËy chÝnh quyÒn c¬ s¬ tÊt yÕu rÊt khã kh¨n thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. MÆt kh¸c, tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm truyÒn thèng cña lµng x· ViÖt Nam víi c¸c phong tôc tËp qu¸n “®Êt lÒ quen thãi” c¸c quan hÖ phøc t¹p vÒ dßng hä, vÒ lîi Ých còng ®· t¸c ®éng kh«ng Ýt ®Õn c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së nãi chung vµ chÝnh quyÒn x· nãi riªng. Tuy nhiªn, trong sù yÕu kÐm, bÊt cËp cña chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n, c¸c nguyªn nh©n chñ quan lµ c¬ b¶n. C¸c nguyªn nh©n chñ quan cña t×nh tr¹ng nay cã thÓ ®­îc t×m hiÓu vµ ph©n tÝch trªn nhiÒu gãc ®é vµ ph­¬ng diÖn. Nh­ng tËp trung l¹i cã thÓ kh¸i qu¸t ë nh÷ng nguyªn nh©n sau: a- Cho ®Õn nay, trong khoa häc ph¸p lý vÒ tæ chøc nhµ n­íc chóng ta vÉn ch­a cã mét nhËn thøc ®Çy ®ñ, khoa häc vµ ®óng ®Ên vÒ kh¸i niÖm chÝnh quyÒn c¬ së. Do vËy, trong nhËn thøc vµ trong thùc tiÔn chÝnh quyÒn c¬ së ®­îc quan niÖm lµ chÝnh quyÒn thÊp nhÊt, lµ “cÊp d­íi” cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng kh¸c.Lµ cÊp d­íi nªn chÝnh quyÒn c¬ së mét mËt nhËn ®­îc sù l·nh ®¹o tõ cÊp tØnh, cÊp huyÖn mËt kh¸c trë thµnh n¬i ph¶i g¸nh chÞu mäi nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n­íc, vèn theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµ thuéc tr¸ch nhiÖm cña cÊp tØnh hay cÊp huyÖn. Quan niÖm c¬ së lµ n¬i mäi ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn, lµ ®Þa chØ ®Õn cña c¸c chñ tr­¬ng vµ gi¶i ph¸p ®æi míi hay c¶i c¸ch ®· dÉn ®Õn quan niÖm chÝnh quyÒn c¬ së lµ c«ng cô cña chÝnh quyÒn cÊp trªn cã nghÜa vô thùc hiÖn kh«ng chØ c¸c chØ thÞ, mÖnh lÖnh cña cÊp trªn mµ c¶ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm vµ c«ng viÖc cña cÊp trªn. trong thùc tÕ, kh«ng Ýt c¸c c¬ quan nhµ n­íc ë Trung ­¬ng, ë tØnh, huyÖn, quan niÖm chÝnh quyÒn c¬ së lµ “c¸i phiÔu” thu, høng c¸c c«ng viÖc tõ cÊp trªn ®Ó triÓn khai, gi¶i quyÕt b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn, søc lùc ë c¬ së. ChÝnh v× thÕ, kh«ng Ýt chÝnh quyÒn ë c¬ së l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng “tr¨m d©u ®æ ®Çu t»m”, lµ n¬i mµ tÊt c¶ c¸c cÊp ®Òu ngã tíi, lµ c«ng cô mµ c¸c cÊp ®Òu sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, chøc tr¸ch cña m×nh. C«ng viÖc v× thÕ mäi lóc, mäi n¬i ®Òu dån xuèng c¬ së, yªu cÇu c¬ së gi¶i quyÕt, cßn kh«ng Ýt c¬ quan cÊp trªn chØ ®¹o, kiÓm tra qua quýt, ngåi ®îi kÕt qu¶ bao c¸o vµ ghi nhËn thµnh tÝch. ChÝnh quyÒn c¬ së víi bé m¸y tæ chøc cã h¹n, ®éi ngò c¸n bé h¹n chÕ vÒ nhiÒu ph­¬ng diÖn, mét ng©n s¸ch kh«ng cã kh¶ n¨ng tùc©n ®èi l¹i ph¶i høng chÞu g¸nh nÆng cña c¸c ho¹t ®éng nh»m thùc hiÖn chØ thÞ, mÖnh lÖnh vµ c¶ tr¸ch nhiÖm cÊp trªn nªn khã cã thÓ hoµ thµnh ®­îc nhiÖm vô mét c¸ch thùc tÕ vµ hiÖu qu¶. b- Trong lÞch sö x©y dùng vµ ph¸t triÓn chÝnh quyÒn lµng x· cña c¸c céng ®ång ng­êi ViÖt tr­íc ®©y, tÝnh chÊt tù qu¶n lu«n ®­îc kh¼ng ®Þnh vµ ph¸t huy. Tuy nhiªn m« h×nh tæ chøc chÝnh quyÒn c¬ së ®Þa ph­¬ng nãi chung vµ chÝnh quyÒn c¬ së ®Þa ph­¬ng nãi riªng ®Òu Ýt tËp trung vµo tÝnh tù qu¶n. vÒ ph­¬ng diÖn nhËn thøc chÝnh quyÒn cÊp trªn ®Òu chØ nhÊn m¹nh ®Õn vai trß qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc cña chÝnh quyÒn c¬ së, xem chÝnh quyÒn c¬ së lµ c«ng cô thùc thi quyÒn lùc nhµ n­íc ë ®Þa bµn c¬ së. Do vËy, Héi ®ång nh©n d©n x· vÉn tiÕp tôc ®­îc kh¼ng ®Þnh lµ c¬ quan quyÒn lùc ë ®Þa ph­¬ng, chø kh«ng ph¶i lµ c¬ quan tù qu¶n ë c¬ së. Do chØ nhÊn m¹nh ®Õn viÖc thùc thi c«ng quyÒn cña bé m¸y chÝnh quyÒn x·, trong nhËn thøc suy nghÜ cña d©n chóng lµng x·, chÝnh quyÒn x· lµ bé m¸y c«ng cô nhµ n­íc cÊp trªn ®­îc lËp ra ®Ó qu¶n lý hä. Hä xem chÝnh quyÒn x· lµ h×nh ¶nh thu nhá cña nhµ n­íc, chø kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng thøc ®Ó d©n chóng thùchiÖn tù qu¶n céng ®ång. Trong tÇm s©u nhËn thøc, ng­êi d©n vÉn ch­a thËt sù nh×n nhËn chÝnh quyÒn x· mµ ®¹i diÖn lµ Héi ®ång nh©n d©n do chÝnh hä bÇu ra lµ mét bé m¸y thËt sù cña d©n, do d©n, v× d©n. Hä vÉn xem sù quan hÖ víi chÝnh quyÒn lµ viÖc bÊt ®¾c dÜ, khi ph¶i ®Õn Uû ban nh©n d©n ®Ó xin ®­îc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn hä vµ ®Æc biÖt ®Õn ®Ó xin phÐp ®­îc sö dông c¸c quyÒn mµ theo ph¸p luËt vèn lµ quyÒn ®­¬ng nhiªn cña hä. Nh÷ng “barie” t©m lý vÉn ®ang c¶n trë sù tin t­ëng cña d©n chóng trong lµng x· ®èi víi bä m¸y chÝnh quyÒn lµm cho sù g¾n bã, ñng hé cña d©n chóng ®èi víi bé m¸y chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n trë nªn h×nh thøc. ®Æc biÖt trong c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi bé m¸y chÝnh quyÒn ë mét sè n¬i ®ang trong t×nh tr¹ng quan liªu ho¸ nÆng, mét sè c¸n bé c¬ së d· trë thµnh c¸c «ng “quan c¸ch m¹ng” víi nhiÒu c¨n bÖnh tham «, tham nhòng, h¸ch dÞch, cöa quyÒn th× sù ñng hé cña d©n chóng ®èi víi chÝnh quyÒn cµng trë nªn b¸o ®éng. Mét khi chÝnh quyÒn ch­a thËt sù lµ cña d©n, ch­a thËt sù trong lßng d©n th× kh«ng thÓ lµ mét chÝnh quyÒn m¹nh, dÉu r»ng vÒ lý thuyÕt nhµ n­íc ta víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn lu«n ®­îc nhÊn m¹nh lµ cña d©n, do d©n, v× d©n. c- VÒ ph­¬ng diÖn ph¸p luËt, cã thÓ thÊy r»ng, toµn bé hÖ thèng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng c¸c cÊp hiÖn nay ë n­íc ta ®Òu ®ag ®­îctæ chøc vµ ho¹t ®oäng trªn mét c¬ së ph¸p lý thiÕu cô thÓ c¶ vÒ ®Þnh tÝnh. C¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ch­a ®­îc ®æi míi, ®· kh«ng t¹o ®­îc c¸c hµnh lang ph¸p lý phï hîp cho chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n ho¹t ®éng. ThËt ra sù lóng tóng kÐm hiÖu qu¶ cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng nãi chung, cña chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n nãi riªng cã nguån gèc tõ c¸c bÊt cËp trong b¶n th©n ph¸p luËt vÒ Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp. C¸c bÊt cËp nµy dÔ dµng nhËn thÊy trong c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ cã thÓ kh¸i qu¸t ë c¸c ®iÓm sau: - Kh«ng cã c¸c ®¹o luËt cô thÓ cho tõng cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®· nhÊt thÓ ho¸ tÝnh chÊt, c¬ cÊu tæ chøc, nhiÖm vô, chøc n¨ng ë chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng c¸c cÊp. ®èi víi chÝnh quyÒn c¬ së sù ph©n biÖt gi÷a x·, ph­êng, thÞ trÊn vµ m« h×nh tæ chøc, nhiÖm vô,chøc n¨ng ch­a cã sù ph©n biÖt râ rµng. -NhiÒu chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chÝnh quyÒn c¬ së ch­a cã sù ®Þnh h­íng vµ ®Þng tÝnh cô thÓ. QuyÒn h¹n cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong viÖc thùc thi quyÒn lùc nhµ n­íc trªn ®Þa bµn vµ trong lÜnh vùc thùc hiÖn quyÒn tù qu¶n céng ®ång d©n c­ vÉn cßn lÉn lén, g©y lóng tóng cho chÝnh quyÒn trong thùc tiÔn ho¹t ®éng. -NhiÒu tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së ch­a ph¸t huy ®­îc vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trong cuéc sèng lµng, x·. ®¶ng uû x· lóng tóng trong néi dung ho¹t ®éng, ph­¬ng thøc l·nh ®¹o chÝnh quyÒn. Do vËy, cã n¬i §¶ng uû bao biÖn lµm thay chÝnh quyÒn, l¹i kh«ng Ýt n¬i vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng uû bÞ lu mê tr­íc vai trß cña chÝnh quyÒn. Sù yÕu kÐm trong vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng uû ®· kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn. §Æc biÖt c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi ë x· nh­ mÆt trËn tæ quèc, ®oµn thanh niªn, phô n÷, héi n«ng d©n ®­îc tæ chø ho¹t ®éng theo khu«n theo lèi “hµnh chÝnh” vµ hÇu nh­ ®· “hµnh chÝnh ho¸” lÖ thuéc vµo chÝnh quyÒn mÊt kh¶ n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn. Vai trß ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña c¸c héi viªn, tËp hîp quÇn chóng thùc hµnh d©n chñ ë c¬ sö cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi nhiÒu n¬i bÞ lu mê. Do vËy, kh¶ n¨ng tËp hîp quÇn chóng bÞ h¹n chÕ. QuÇn chóng Ýt quan t©m ®Õn tæ chøc héi cña m×nh, vµ xem c¸c tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi ë c¬ së lµ “ c«ng cô cña chÝnh quyÒn”. Do vËy, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi ë n«mg th«n, ë mét sè n¬i ®· gãp phÇn t¹o ra sù cång kÒnh cña bé m¸y, t¨ng møc ®é quan liªu ho¸ bé m¸y chÝnh quyÒn, lµm cho chi phÝ hµnh chÝnh ë c¬ së t¨ng lªn nh­ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng l¹i kh«ng t­¬ng xøng. B¶n th©n mét sè tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ë c¬ së l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸i hîp quÇn chóng, thiÕu sù g¾n bã, s©u s¾c víi quÇn chóng. V× vËy, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn cÇu nèi gi÷a quÇn chóng vµ chÝnh quyÒn. Thùc tiÔn ho¹t ®éng cñamét sè tæ chøc chÝnh trÞ x· héi c¬ së ë n«ng th«n cho thÊy, ®èi víi quÇn chóng, mét sè tæ chøc kh«ng ®ãng ®­îc vai trß ®¹i diÖn, ®èi víi chÝnh quyÒn l¹i kh«ng lµm ®­îc nh©n tè g¾n kÕt chÝnh quyÒn víi nh©n d©n, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña chÝnh quyÒn trong nh©n d©n còng nh­ ®¶m b¶o sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nh©n d©n ®èi víi ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn trong c¸c mÆt cña cuéc sèng lµng x·. ChÝnh v× vËy sù yÕu kÐm trong tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña mét sè tæ chøc chÝnh trÞ x· héi ë c¬ së còng chÝnh lµ nguyªn nh©n t¹o ra sù yÕu kÐm cña chÝnh quyÒn c¬ së ë kh«ng Ýt vïng n«ng th«n. d- Sù yÕu kÐm cña kh«ng Ýt chÝnh quyÒnc¬ së ë n«ng th«n cßn cã nguyªn nh©n trùc tiÕp tõ sù nghÌo nµn, thiÕu thèn c¸c ®iÒu kiÖn tèi thiÓu cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng c«ng quyÒn trªn ®Þa bµn c¬ së. Ch­¬ng 3 Quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn x· 1. Quan ®iÓm ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn x·. 1.1. C¶i c¸ch m« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng ph¶i ®­îc xem lµ kh©u c¶i c¸ch träng t©m. Thùc tiÔn c¶i c¸ch bé m¸y nhµ n­íc mÊy n¨m qua cho thÊy, c¸c nghiªn cøu lý luËn,tæng kÕt thùc tiÔn vµ c¸c gi¶i ph¸p c¶i c¸ch míi ®­îc tËp trung, ­u tiªn cho bé m¸y chÝnh quyÒn trung ­¬ng, h­íng vµo c¸c thiÕt chÕ quyÒn lùc quan träng nh­: Quèc héi, ChÝnh phñ. Trong lóc ®ã vÊn ®Ò c¶i c¸ch chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tuy ®· ®­îc ®Æt ra nh­ng còng chØ míi dõng l¹i ë nh÷ng quan ®iÓm chung vÒ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng mµ ch­a thùc sù ®i vµo s©u tõng cÊp chÝnh quyÒn cô thÓ. §Æc biÖt vÊn ®Ò tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña cÊp chÝnh quyÒn c¬ së vÉn ch­a thËt sù ®­îc chó ý vµ thùc tÕ nÕu ®­îc ®Ò cËp th× còng míi d­íi d¹ng mét sù l­u ý nµo ®ã ch­a thËt sù râ nÐt. VÒ ph­¬ng diÖn lý luËn còng nh­ thùc tiÔn,nÕu nh­ c¸ch thøc tæ chøc quyÒn lùc nhµ n­íc ë cÊp trung ­¬ng quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vµ m« h×nh chØnh thÓ cña mét quèc gia, th× c¸ch thøc tæ chøc, thùc thi quyÒn lùc ë c¬ së quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ vµ søc m¹nh cña nhµ n­íc. ChÝnh quyÒn c¬ së víi c¸c ®Æc ®iÓm cña m×nh lu«n lµ h×nh ¶nh cô thÓ cña nhµ n­íc trong nhËn thøc vµ trong m¾t mçi ng­êi d©n. Do vËy, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i träng t©m cña c¸c gi¶i ph¸p c¶i c¸ch bé m¸y nhµ n­íc, cÇn h­íng c¶i c¸ch m¹nh mÏ xuèng c¬ së, xem chÝnh quyÒn c¬ së lµ mét trong nh÷ng kh©u träng yÕu cña chiÕn l­îc c¶i c¸ch. §Ó tõ ®ã tËp trung sù nghiªn cøu, c¸c ®Çu t­ vµ quyÕt t©m vµo viÖc t×m kiÕm c¸c m« h×nh tæ chøc chÝnh quyÒn c¬ së vµ tæ chøc triÓn khai m« h×nh Êy trªn thùc tÕ. 1.2. M« h×nh c¶i c¸ch chÝnh quÒn c¬ së cÇn ®­îc nghiªn cøu, x©y dùng trªn c¬ së qu¸n triÖt hai nguyªn t¾c. §¶m b¶o quyÒn lùc nhµ n­íc ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn thènh nhÊt, th«ng suèt tõ trung ­¬ng ®Õn tËn c¬ së (ph­êng, x·) vµ nguyªn t¾c tù qu¶n ë c¬ së. §èi víi nguyªn t¾c ®¶m b¶o quyÒn lùc nhµ n­íc ®­îc tæ chøc vµ thùc hiÖn thèng nhÊt vµ th«ng suèt, ®ßi hái tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së cÇn ®­îc tæ chøc sao cho mäi ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc ®¶m b¶o thi hµnh thèng nhÊt vµ nhÊt qu¸n trªn ph¹m vi toµn l·nh thæ vµ trªn tõng ®Þa bµn c¬ së.ë ý nghÜa nµy chÝnh quyÒn c¬ së ph¶i ®­îc tæ chøc víi tÝnh c¸ch lµ mét c¬ quan c«ng quyÒn ,thay mÆt cho quyÒn lùc nhµ n­íc ®Ó thùc thi c¸c nhiÖm vô, chøc n¨ng thÈm quyÒn cña nhµ n­íc trªn ®Þa bµn c¬ së .chÝnh quyÒn c¬ së lµ cÊp chÝnh quyÒn cuèi cïng, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn mäi quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn trªn c¬ së luËt nhµ n­íc .trong ý nghÜa nµy, luËt ph¸p nhµ n­íc lµ c¬ së cho mäi hµnh ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së chø kh«ng ph¶i lµ “c¸c h­¬ng ­íc lÖ lµng”theo kiÓu “phÐp vua thua lÖ lµng” nh­ ®· tõng diÔn ra trong thùc tÕ lÞch sö. Nguyªn t¾c tù qu¶n ë c¬ së , còng lµ mät yÕu tè quan träng chi phèi viÖc tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së. Theo tinh thÇn cña nguyªn t¾c nµy, chÝnh quyÒn c¬ së cÇn ®­îc quan niÖm lµ mét h×nh thøc tæ chøc thùc hiÖn tù qu¶n cña d©n chóng .§iÒu nµy cã nghÜa lµ viÖc tæ chøc chÝnh quyÒn c¬ së cÇn ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm, truyÒn thèng lµng x· ViÖt Nam . c¸ch thøc tæ chøc chÝnh quyÒn c¬ së ë lµng x· ViÖt Nam trong lÞch sö ®Òu rÊt chó träng ®Õn yÕu tè tù qu¶n cña lµng x· . 1.3.§æi míi quan niÖm vµ nhËn thøc vÒ chÝnh quyÒn c¬ së trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc ta. §Ó cã mét quan niÖm ®Çy ®ñ vµ phï hîp vÒ chÝnh quyÒn c¬ së cÇn thiÕt ph¶i kh¾c phôc quan niÖm l©u nay xem chÝnh quyÒn c¬ së chØ thuÇn tuý lµ cÊp chÝnh quyÒn thÊp nhÊt, lµ cÊp d­êi trùc thuéc cña cÊp huyÖn , cÊp tØnh, chÞu sù l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña chÝnh quyÒn cÊp trªn, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cÊp trªn giao phã theo ®óng quan hÖ quyÒn uy vµ phôc tïng. C¸c quan niÖm vÒ chÝnh quyÒn c¬ së nh­ vËy v« h×nh chung ®· biÕn chÝnh quyÒn c¬ së thµnh c¸i “ c¸i phÕu” thµnh c«ng cô gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò cña cÊp trªn. VÒ thùc chÊt,mèi quan hÖ gi÷a chÝnh quyÒn c¬ së víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÊp trªn rÊt phøc t¹p. Trong mèi quan hÖ hµnh chÝnh- quyÒn lùc, chÝnh quyÒn c¬ së lµ chÝnh quyÒn cÊp d­íi c¸c cÊp huyÖn, cÊp tØnh do vËy, cã tr¸ch nhiÖm phôc tïngchÝnh quyÒn cÊp trªn, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc theo sù ph©n cÊp cña ph¸p luËt, sù uû quyÒn cña chÝnh quyÒn cÊp trªn. Nh­ng trong mèi quan hÖ d©n chñ víi tÝnh c¸ch lµ mét cÊp chÝnh quyÒn ®Æc thï cã ph¹m vi tù chñ x¸c ®Þnh nh»m thùc hiÖn quyÒn tù qu¶n céng ®ång th× kh«ng thÓ xem chÝnh quyÒn c¬ së lµ chÝnh quyÒn cÊp d­íi cña bÊt k× cña mét cÊp chÝnh quyÒn cÊp trªn nµo. Trong ý nghÜa nµy, chÝnh quyÒn c¬ së cã vai trß vµ vÞ trÝ ®éc lËp t­¬ng ®èi, cã quyÒn tù quyÕt ®Þnh c¸c céng viÖc cña m×nh trong phËm vi quyÒn tù chñ theo luËt ®Þnh vµ nhu cÇu cña chÕ ®é tù qu¶n céng ®ång d©n c­ trªn ®Þa bµn. Nh­ vËy, cÇn ph¶i thÊy r»ng chÝnh quyÒn c¬ së cÇn ph¶i ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo hai t­ c¸ch: c¬ quan c«ng quyÒn vµ c¬ quan tæ chøc thùc hiÖn tù qu¶n céng ®ång. Trong vai trß lµ c¬ quan c«ng quyÒn, chÝnh quyÒn c¬ së lµ c¬ quan chÊp hµnh quyÒn lùc nhµ n­íc trªn ®Þa bµn, chÞu sù l·nh ®¹o, kiÓm tra cña chÝnh quyÒn cÊp trªn theo quan hÖ quyÒn uy vµ phôc tïng. Trong vai trß lµ tæ chøc thùc hiÖn quyÒn tù qu¶n céng ®ång, chÝnh quyÒn c¬ së lµ mét c¬ quan tù chñ ®éc lËp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¸c céng ®ång d©n c­ vµ sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña c¸c céng ®ång nµy trong ®Þa bµn. Víi c¸ch ®Æt vÊn ®Ò nh­ vËy cã thÓ quan niÖm chÝnh quyÒn c¬ së lµ mét cÊp chÝnh quyÒn bao gåm c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc mµ c¬e quan ®¹i diÖn cho ý chÝ vµ lîi Ých cña nh©n d©n t¹i c¬ së,do nh©n d©n ®Þa ph­¬ng bÇu ra, cã chøc n¨ng thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc vµ tæ chøc thùc hiÖn quyÒn tù qu¶n cña c¸c céng ®ång d©n c­ ®Þa bµn. 1.4. §a d¹ng m« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së. ChÝnh quyÒn cë lµ mét kh¸i niÖm kh¸ chung, dïng ®Ó chØ mét cÊp chÝnh quyÒn trong mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh – l·nh thæ vèn rÊt kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ, kinh tÕm v¨n ho¸, truyÒn thèng d©n c­ . yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i cã m« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n còng rÊt qu¸n yªu cÇu ®a d¹ng ho¸.Trong m« h×nh tæng qu¸t cho chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n cÇn x©y dùng cë ë tõng lo¹i x·, tõng ®Þa lý kinh tÕ, v¨n ho¸ vµ truyÒn thèng nhÊt ®Þnh.c¬ së ®Ó da d¹ng ho¸ m« h×nh chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n lµ lo¹i c¸c x· theo m«tô chØ tiªu x¸c ®Þnh , trong ®ã tiªu chÝ kinh tÕ cÇn ®­îc ®Æc biÖt chó träng . 1.5. Kh¼ng ®Þnh c¶ trong nhËn thøc, quan ®iÓm, c¶ trong quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÝnh quyÒn cÊp x· lµ chÝnh quyÒn c¬ së, ph¶i tæ chøc vµ ho¹t ®éng ®óng víi vai trß , chøc n¨ng cña chÝnh quyÒn c¬ së. ®Ó kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm nµy trªn thùc tiÕn , cÇn kiªn quyÕt ®Êu tranh kh¾c phôc xu h­íng chÝnh quyÒn x· tù m×nh thµnh mét c©ps chÝnh quyÒn trung gian, ®Èy m¹nh c«ng viÖc, tr¸ch nhiÖm xuèng vai tr­ëng th«n. Vai trß cña tr­ëng th«n cÇn ®­îc nh×n nhËn nh­ lµ mét yÕu tè ®¶m b¶o sù liªn hÖ, g¾n bã gi÷a chÝnh quyÒn x· víi nh©n d©n. tæ chøc th«n cÇn ®­îc x©y dùng vµ ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c cña chÕ ®é tù qu¶n céng ®ång mµ chøc n¨ng chñ yÕu lµ hç trî, vÝ nh­ hç trî chÝnh quyÒn x· trong nhiªmô vô qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn, h«c trî d©n chóng trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ lîi Ých cña hä thóc ®Èy d©n chñ vµ tù qu¶n céng ®ång . Víi c¸ch ®Æt vÊn ®Ò nh­ vËy, chÝnh quyÒn x·, trong t­ c¸ch lµ chÝnh quyÒn c¬ së, ph¶i b¸m s¸t ®Þa bµn, tù m×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc theo luËt ®Þnh. 1. 6. Nghiªn cøu c¶i c¸ch chÕ ®é tµi chÝnh, ng©n s¸ch ®èi víi chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n. §iÒu ý nghÜa quan träng ®¶m b¶o n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn x· lµ kh¶ n¨ng tù chñ vÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh Ng©n s¸ch nhµ n­íc dï cã ®­îc t¨ng c­êng nh­ thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a còng kh«ng thÓ vµ kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng trang tr¶i mäi chi phÝ tµi chÝnh ngµy cµng gia t¨ng cña c¸c chÝnh quyÒn c¬ së .Do vËy, cÇn nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p c¶i c¸ch chÕ ®é tµi chÝnh c«ng cho chÝnh quyÒn c¬ së . Theo h­íng gi¶m dÇn c¸c kho¶n cÊp tõ ng©n s¸ch nhµ nø¬c, cÊp trªn, t¨ng dÇn kh¶ n¨ng tù c©n ®èi thu chi tµi chÝnh cho chÝnh quyÒn c¬ së,Theo ®ã cÇn më réng c¸c kho¶n thu chi chÝnh quyÒn c¬ së, víi viÖc quy ®Þnh c¸c s¾c thuÕ, c¸c kho¶n thu phÝ ®­îc ®Ó l¹i 100% cho c¬ së , t¨ng tû lÖ ®Ó l¹i x· tõ c¸c nguån thuÕ nép vµo ng©n s¸ch cÊp trªn. §Æc biÖt lµ cÇn m¹nh d¹n thùc hiÖn chÕ ®é kho¸n kinh phÝ hµnh chÝnh cho chÝnh quyÒn c¬ së, t¹o thÕ chñ ®éng cho c¬ së sö dông nguån kinh phÝ ®­îc cÊp; ®ång thêi khuyÕn khÝch chÝnh quyÒn c¬ së tÝch cùc t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy ®Çu t­, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¸ nh©n, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ nhá t¹i ®Þa bµn ®Ó t¨ng c­êng nguån thu ng©n s¸ch c¬ së . 2. Gi¶i ph¸p ®èi víi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn x· . 2.1. Nghiªn cøu, x©y dùng ban hµnh mét ®¹o luËt vÒ chÝnh quyÒn c¬ së. TÝnh ®Æc thï cña c¬ së víi c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, d©n c­ vµ sù ph¸t triÓn lÞch sö cïa c¸c lµng x· VÖt Nam ®ßi hái tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së ph¶i cã ®­îc c¸c c¬ së ph¸p luËt t­¬ng øng nh»m thÓ chÕ ho¸ ®ù¬c tÝnh chÊt, vÞ trÝ nhiÖm vô, chøc n¨ng vµ c¬ cÊu tæ chøc cña chÝnh quyÒn g¾n bã trùc tiÕp víi c¸c céng ®ång d©n c­ trªn ®Þa bµn. §¹o luËt vÒ chÝnh quyÒn c¬ së cô thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh ncña hiÕn ph¸p hiÖn hµnh vÒ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, phï hîp víi m«i tr­êng ho¹t ®éng ë c¬ së. §ång thêi ®¹o luËt nµy còng cÇn ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c quan ®iÓm ®· ®­îc tr×nh bµy phÇn trªn . Néi dung c¬ b¶n cña ®¹o luËt vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn c¬ së cã thÓ bao qu¸t c¸c vÊn ®Ò sau : TÝnh chÊt cña chÝnh quyÒn c¬ së . C¸c nguyªn t¾c tæ chøc, nhiÖm vô thÈm quyÒn cña chÝnh quyÒn c¬ së ë n«ng th«n (x·). ChÕ ®é tµi chÝnh – ng©n s¸ch cña chÝnh quyÒn c¬ së 2.2 Quy ®Þnh râ chøc n¨ng cô thÓ cña chÝnh quyÒn c¬ së. ChÝnh quyÒn c¬ së tËp trung thùc hiÖn hai chøc n¨ng: Thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn ; Tæ chøc thùc hiÖn quyÒn tù qu¶n cña c¸c céng ®ång d©n c­ trªn ®¹i bµn. ViÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn thÓ hiÖn tÝnh chÊt c«ng quyÒn cña bé m¸y chÝnh quyÒn c¬ së. §­¬ng nhiªn chøc n¨ng qu¶n lý cña nhµ n­íc cña chÝnh quyÒn c¬ së ph¶i ®­îc cô nthÓ ho¸ bëi c¸c nhiÖm vô thÈm quyÒn cô thÓ. Kh¼ng ®Þnh chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn kh«ng cã nghÜa lµ chÝnh quyÒn c¬ së thùc hiÖn mäi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn qu¶n lý nhµ n­íc, lµm thay ( Dï lµ chØ thÞ, nhiÖm vô c©ps trªn giao ) c¸c nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc cña chÝnh quyÒn cÊp trªn. chÝnh quyÒn c¬ së chØ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc trong ®óng c¸c chøc n¨ng quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô ®­îc quy ®Þnh trong luËt. Tæ chøc thùc hiÖn quyÒn tù qu¶n cña céng ®ång c¸c d©n c­ trªn ®Þa bµn thÓ nhiÖn tÝnh tù chñ cña chÝnh quyÒn c¬ së.Trong ý nghÜa nµy, chÝnh quyÒn c¬ së mét mÆt ®­îc quyÒn tù chñ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò thuéc ®êi sèng, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña x· trong khu«n khæ c¸c nhiÖm vô tù qu¶n ®Þa ph­¬ng ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh. MÆt kh¸c,chÝnh quyÒn c¬ së lµ ng­êi tæ chøc, h­íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c céng ®ång d©n c­ tiÕn hµnh ho¹t ®éng tù qu¶n. ¥ ®©y,chÝnh quyÒn c¬ së kh«ng lµm thay c¸c tæ chøc tù qu¶n, mµ ®ãng vai trß thóc ®Èy hç trî cho c¸c tæ chøc tù qu¶n, t¹o m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn cho mçi ng­êi d©n trªn ®Þa bµn thùc hiÖn c¸c quyÒn tù do d©n chñ cña m×nh 2.3. X¸c ®Þnh cô thÓ thÈm quyÒn, nhiÖm vô cña chÝnh quyÒn c¬ së . Trªn c¬ së hai chøc n¨ng cña chÝnh quyÒn c¬ së cÇn quy ®Þnh 4 nhãm quyÒn vµ nghÜa vô cña chÝnh quyÒn c¬ së . - Nhãm thø nhÊt:C¸c nhiÖm vô, thÈm quyÒn do c¸c c¬ quan ( chÝnh quyÒn) cÊp trªn uû quyÒn, nhãm quyÒn nµy lµ nh÷ng quyÒn ph¸t sinh tõ thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn vµ thùc chÊt lµ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn, tuy nhiªn do nhiÒu lý do, c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn kh«ng thÓ tù m×nh thùc hiÖn quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô nay , hä uû quyÒn cho chÝnh quyÒn c¬ së thay mÆt m×nh ®Ó thùc hiÖn .VÊn ®Ò ®Æt ra lµ sù uû quyÒn ph¶i ®­îc quy ®Þnh chÆt chÏ trong luËt vµ cÇn h­íng dÉn sù gi¶m dÇn (uû quyÒn )cho chÝnh quyÒn c¬ së, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan nhµ n­íc cÊp trªn trong viÖc thùc hiÖn trùc tiÕp c¸c nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc cña m×nh theo ®óng tinh thÇn luËt ®Þnh . - Nhãm tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô phèi hîp, hç trî cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, chÝnh quyÒn cÊp trªn trong viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc trªn ®Þa bµn .ë nhãm nµy chÝnh quyÒn c¬ së chØ ®ãng vai trß hç trî, gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c c¬ quan nhµ n­íc tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña hä . - Nhãm quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc ph©n cÊp. §©y lµ nhãm quyÒn h¹n quan träng cña chÝnh quyÒn c¬ së, x¸c lËp tÝnh tù chñ cña mét cÊp chÝnh quyÒn võa víi t­ c¸ch mét tæ chøc c«ng quyÒn võa víi t­ c¸ch lµ mét tæ chøc thùc hiÖn tù qu¶n céng ®ång trªn ®Þa bµ. ViÖc ph©n quyÒn, ph©n cÊp cÇn ®­îc x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ ®Þnh tÝnh, c¶ vÒ ®Þnh l­îng trong tõng lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n ho¸,x· héi ®èi víi tõng m« h×nh cô thÓ cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng - Nhãm quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm tæ chøc céng ®ång trªn ®Þa bµn, víi quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm nµy chÝnh quyÒn c¬ së cÇn ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së cña chÕ ®é tù qu¶n ®¶m b¶o tæ chøc vµ phèi hîp c¸c h×nh thøc tù qu¶n cña céng ®ång d©n c­ trªn ®¹i bµn, ph¸t huy néi lùc ®Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña c«ng ®ång. 2.4. M« h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cñ bé m¸y chÝnh quyÒn x·. Bé m¸y chÝnh quyÒn x· gåm Héi ®ång nh©n d©n vµ c¬ quan hµnh chÝnh x·, ®ãng vai trß c¬ quan qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh tÕ – x· héi ë x· . Héi ®ång nh©n d©n x·;Vai trß lµ c¬ quan ®Þa biÓu cã tÝnh chÊt tù qu¶n, ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng, lîi Ých cña nh©n d©n x· , ho¹t ®éng cña héi ®éng nh©n d©n x· ph¶i h­íng m¹nh vµo viÖc thùc hiÖn vai trß qu¶n lý céng ®ång d©n c­ ë x·, ph¸t huy ®­îc trªn thùc tÕ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc quyÕt ®Þnh vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ x· héi còng nh­ gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña c¬ quan hµnh chÝnh x·. - CÇn nguyªn cøu ®iÒu chØnh l¹i nhiÖm vô quyÒn h¹n cña Héi ®ång nh©n d©n x· theo h­íng:cô thÓ, râ rµng. S¸t víi thùc tÕ vµ phï hîp víi vai trß míi cña nã, gi¶m bít nhiÖm vô chung chung kh«ng cã tÝnh kh¶ thi nh­ hiÖn nay. - ViÖc bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n x· kh«ng nªn nÆng nÒ vÒ c¬ cÊu(®é tuæi giíi tÝnh, thµnh phÇn )mµ nªn coi träng thËt sù tiªu chuÈn tr×nh ®é n¨ng lùc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ®¹i biÓu. §ång thêi cÇn ph¶i b¶o ®¶m sao cho mçi th«n, lang, Êp, b¶n ph¶i cã Ýt nhÊt mét ®¹i biÓu cña m×nh trong Héi ®ång nh©n d©n x·. ViÖc Ên ®Þnh sè l­îng ®¹i biÓu cho tõng x· kh«ng nªn chØ hoµn toµn phô thuéc vµo sè d©n mµ ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè vÒ ®Þa h×nh, sè l­îng th«n, lµng,Êp …vµ cã thÓ cao h¬n hiÖn nay. Do ®ã kh«ng nªn quy ®Þnh kho¶ng c¸ch tèi ®a, tèi thiÓu vÒ sè l­îng ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n x· mµ tÝnh theo phÇn tr¨m so víi d©n sè vµ cã tÝnh ®Õn sè l­îng th«n, b¶n, Êp cña mçi x·. - §Èy m¹nh vµ ®æi míi ho¹t ®éng cña c¸c ®¹i biÓu vµ c¸c nhãm ®Þa biÓu Héi ®ång nh©n d©n trong viÖc chuÈn bÞ néi dung nghÞ quyÕt c¸c kú häp, tiÕp xóc cö tri tr­íc vµ sau khi häp. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n x· cÇn ®­îc tæ chøc víi mét c¬ cÊu thÝch hîp víi m« h×nh : + Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n (do bÝ th­ ®¶ng uû ®¶m nhiÖm) + Phã chñ tÞch héi ®ång nh©n d©n, hîp thµnh bé phËn th­êng trùc cña Héi ®ång nh©n d©n ho¹t ®éng th­êng xuyªn. - CÇn nghiªn cøu thµnh lËp c¸c tiÓu ban cña Héi ®ång nh©n d©n ®Ó cã thÓ ®éc lËp víi bé m¸y hµnh chÝnh ë ®Þa ph­¬ng gióp Héi ®ång nh©n d©n x· thùc hiÖn tèt phÈm quyÒn cña m×nh trªn ®Þa bµn. - C¬ quan hµnh chÝnh x·: - C¬ quan hµnh chÝnh x· cã 2 chøc n¨ng :qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc vµ tæ chøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n. M« h×nh tæ chøc c¬ quan hµnh chÝnh x· cã thÓ theo 2 ph­¬ng ¸n : Ph­¬ng ¸n 1; Tæ chøc theo c¬ chÕ thö tr­ëng hµnh chÝnh : Chñ tÞch x·(hay x· tr­ëng), 1 hoÆc 2 phã chñ tÞch(tuú theo lo¹i x· ). Vµ bé m¸y chuyªn m«n gióp viÖc. - §øng ®Çu c¬ quan hµnh chÝnh x· lµ chñ tÞch x· (x· tr­ëng ) do toµn d©n bÇu ra vµ ®­îc cÊp trªn phª duyÖt, lµ ng­êi ®iÒu hµnh hµnh chÝnh cao nhÊt cña x·. - Gióp viÖc Chñ tÞch x· cã 1 hoÆc 2 phã Chñ tÞch x·, tuú theo quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña mçi x·. phã Chñ tÞch do chñ tÞch lùa chän giíi thiÖu, ®­îc sù tho¶ thuËn cña Héi ®ång nh©n d©n vµ ®­îc cÊp trªn phª duyÖt. - NhiÖm kú cña Chñ tÞch, phã chñ tÞch lµ 5 n¨m nh­ng d­íi nhiÖm kú thùc hiÖn chÕ ®é Héi ®ång nh©n d©n bá phiÕu tÝn nhiÖm nÕu trªn 2/3 ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n kh«ng tÝn nhiÖm th× chñ tÞch , phã chñ tÞch ph¶i tõ chøc . - Theo m« h×nh nµy c¬ quan hµnh chÝnh x· ho¹t ®éng theo c¬ chÕ Thñ tr­ëng hµnh chÝnh, kh«ng cßn c¸c uû ban nh­ hiÖn nay. Ph­¬ng ¸n 2: Tæ chøc theo c¬ chÕ Uû ban hµnh chÝnh (ph­¬ng ¸n qu¸ ®é:) - Uû ban h¸nh chÝnh x· bao gåm chñ tÞch 1-2 phã Chñ tÞch vµ 2-3 uû viªn uû ban. Tæng sè thµnh viªn uû ban nªn tõ 3-5 ng­êi (Ýt h¬n hiÖn nay). - Uû ban hµnh chÝnh lµmn viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ, quyÕt ®Þnh theo ®a sè nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nh­ng giao quyÒn quyÕt ®Þnh nhiÒu h¬n (so víi hiÖn nay) cho c¸ nh©n chñ tÞch Uû ban. - C¸c Uû viªn uû ban trùc tiÕp ®¶m nhiÖm mét hoÆc mét sè chøc danh chuyªn m«n cô thÓ, kh«ng nªn phô tr¸ch chung mét sè lÜnh vùc chuyªn m«n nh­ hiÖn nay. * Bé m¸y chuyªn m«n gióp viÖc cña chñ tÞch cã thÓ theo 2 ph­¬ng ¸n sau: Ph­¬ng ¸n 1: Kh«ng h×nh thµnh c¸c ban chuyªn m«n mµ chØ lµ c¸c c¸n bé chuyªn m«n. Mçi c¸n bé chuyªn m«n ®¶m nhiÖm mét hoÆc mét sè chøc danh chuyªn m«n sau ®©y ( tuú theo khèi l­îng vµ quy m« cña x·), H­íng chung nªn bè trÝ kiªm nhiÖm lµ chÝnh : + V¨n phßng + Thèng kª + Tµi chÝnh- kÕ tãan . + KÕ hoÆc – kinh tÕ (n«ng ,l©m thuû c«ng nghiÖp , th­¬ng m¹i. DÞch vô…) + §Þa chÝnh + Giao th«ng thuû lîi + V¨n ho¸ - x· héi + T­ ph¸p + C«ng an (an ninh). + Qu©n sù . Sè l­îng c¸n bé chuyªn m«n ë mçi x· kh«ng nªn quy ®Þnh mµ còng cã thÓ nhiÒu Ýt kh¸c nhau tuú theo quy m«, ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i x· ( D©n sè, ®Þa bµn, ®é phøc t¹p cña nhiÖm vô…).Møc ®é kiªm nhiÖm nhiªu thay Ýt tuú thuéc vµo tõng lo¹i x· vµ do Héi ®ång nh©n d©n x· quyÕt ®Þnh trªn c¬ së khung quy ®Þnh cña chÝnh phñ. Theo ph­¬ng ¸n nµy toµn bé c¸c c¬ quan chuyªn m«n do Chñ tÞch x· trùc tiÕp qu¶n lý chØ ®¹o Ph­¬ng ¸n 2: Thµnh lËp 3 ban chuyªn m«n sau : 1. Ban kinh tÕ - tµi chÝnh thuéc ban nµy cã c¸c chøc danh chuyªn m«n: Tµi chÝnh – kÕ to¸n , KÕ hoÆch – thèng kª , n«ng – l©m – dÞch vô, giao th«ng – thuû lîi , ®Þa chÝnh 2 . Ban v¨n ho¸ -x· héi .Thuéc ban nµy lµ c¸c chøc danh chuyªn m«n: v¨n ho¸ - th«ng tin, lao ®éng – th­¬ng binh x· héi, y tÕ – kÕ hoÆch ho¸ gia ®×nh, b­u ®iÖ \n gi¸o dôc mÇn non… §øng ®Çu ban nay lµ phã Chñ tÞch ( ë nh­ng x· cã 2 phã chñ tÞch ). Nh÷ng x· cã 1 phã Chñ tÞch th× do c¸n bé lµm tr­ëng ban. Sè l­îng c¸n bé chuyªn m«n cña ban tõ 2-3 ng­êi, tuú theo quy m«, khèi l­îng nhiÖm vô. Mét sè chøc danh cã thÓ cã bè trÝ kiªm nhiÖm ngoµi ra cã thÓ hîp ®ång thªm mét sè c«ng viÖc cô thÓ. 3. Ban néi chÝnh. Ban nay cã 4 –5 ng­êi do chñ tÞch trùc tiÕp chØ ®¹o gåm c¸c chøc danh chuyªn m«n: + Qu©n sù (x· ®«Þ tr­ëng ). + An ninh (tr­ëng , phã c«ng an ). + T­ ph¸p, hé tÞch . + V¨n phßng ë ban nµy chøc danh t­ ph¸p cã thÓ kiªm phã c«ng an nÕu quy m« x· kh«ng lín . Theo ph­¬ng ¸n nµy sè l­îng c¸n bé chuyªn m«n tõ 7-11 ng­êi (kh«ng kÓ c¸c phã chñ tÞch). 2.5. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé c¬ së. CÇn x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c chøc danh cña c¸n bé ho¹t ®éng trong bé m¸y chÝnh quyÒn c¬ së theo ®ã cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i :C¸c chøc danh do bÇu vµ c¸c chøc danh chuyªn m«n. §èi víi c¸c chøc danh bÇu cö nh­ chñ tÞch, phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n , Chñ tÞch x· lµ nh÷ng chøc danh g¾n liÒn víi ®Þa ph­¬ng, nhÊt thiÕt lµ nh÷ng ng­êi sinh sèng t¹i ®Þa ph­¬ng, g¾n bã mËt thiÕt t¹i ®Þa ph­¬ng c¸c chøc danh nµy do nh÷ng ng­êi ®­îc bÇu ®¶m nhiÖm, nªn kh«ng cè ®Þnh do vËy hä kh«ng thÓ lµ c«ng chøc nhµ n­íc. §èi víi c¸n bé chuyªn m«n : §©y lµ nh÷ng c¸n bé ®¶m ®­¬ng c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n trong bé m¸y hµnh chÝnh x·, c«ng viÖc cña hä ®ßi hái ph¶i cã chuyªn m«n nghiÖp vô, ph¶i ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, lµm viÖc æn ®Þnh l©u dµi, kh«ng phô thuéc vµo nhiÖm kú. NÕu cã chÕ ®é chÝnh s¸ch sö dông, ®·i ngé nh­ c«ng chøc th× míi cã thÓ thu hót d­îc nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n nghiÖp vô lµm viÖc l©u dµi ë x· nh­ng kh«ng ph¶i lµ c«ng chøc hoÆc cã thÓ nghiªn cøu ®Ó h×nh thµnh mét lo¹i c«ng chøc ®Æc thï cña x·. Tr­íc m¾t nªn nghiªn cøu viÖc chuyÓn mét sè chøc danh quan träng, lµm viÖc th­êng xuyªn,®ßi hái cã chuyªn m«n sang chÕ ®é c«ng chøc nh­ c¸c chøc danh : Tµi chÝnh – kÕ to¸n, t­ ph¸p, ®Þa chÝnh, v¨n phßng… Ch¼ng h¹n.Tuy nhiªn cã thÓ ®©y lµ mét lo¹i c«ng chøc ®Æc thï (C«ng chøc x· ) mµ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch kh«ng hoµn toµn gièng nh­ c«ng chøc nhµ n­íc. C. KÕt luËn Qua 15 n¨m ®æi míi tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh cÊp x· ®· cã nh÷ng mÆt tiÕn bé nh­ng cßn nhiÒu mÆt tån t¹i, yÕu kÐm, bé m¸y hµnh chÝnh ch­a gän, hiÖu lùc hiÖu qu¶, tæ chøc bé m¸y nhµ n­íc cång kÒnh vµ ch­a cã sù thèng nhÊt, chøc n¨ng, nhiÖm cô cña tæ chøc cña c¸c bé phËn cña tõng bé phËn trong bé m¸y hµnh chÝnhcÊp x· ch­a ®­îc x¸c ®Þnh rµnh m¹ch, ban chuyªn m«n víi ban t­ vÊn ch­a cã sù ph©n biÖt râ vÒ thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ vµ c¸ nh©n, ®éi ngò c¸n bé ch­a ®­îc n©ng cao, cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc tr×nh ®é. Trong nh÷ng nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng trªn, cãnguyªn nh©n thÓ chÕ vÒ mÆt tæ chøc ch­a kÞp thêi thiÕu ®ång bé vµ thèng nhÊt. Qua ®Ò tµi ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc cÊp x· “ ®· nªu lªn ®­îc nh÷ng thùc tr¹ng vµ ®æi m­ãi gi¶i ph¸p tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña chÝnh quyÒn x· . Tõ ®ã gãp phÇn vµo thùc tÕ quyÕt ®Þnh ®æi míi nÒn kinh tÕ n«ng th«n, ®æi míi tæ chøc ho¹t ®éng cña hÖ thèng øng dông c¬ së ®¸p øng yªu cÇu cña sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc víi nh÷ng tÇm ®ßi hái cao h¬n tr­íc… Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh “ Hµnh chÝnh häc ®¹i c­¬ng” nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi-1997.Gi¸o s­ §oµn Träng Truyªn chñ biªn. T¹p ChÝ Nhµ n­íc vµ Ph¸p LuËt sè 2/2002. Trang 3- 16. T¸c gi¶ Lª Minh Th«ng. HiÕn ph¸p 1992. LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ( söa ®æi ). T¹p chÝ Tæ chøc nhµ n­íc sè 3/2002. T¸c gi¶ NguyÔn H÷u T¸m. T¹p chÝ Th«ng tin lý luËn sè 5/1999- PTS. Vâ Kim S¬n. T¹p chÝ Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt sè 3/2002. T¹p chÝ Tæ chøc nhµ n­íc sè 11/2000.T¸c gi¶ NguyÔn §øc V©n. T¹p chÝ Qu¶n lý nhµ n­íc. T¸c gi¶ M¹c Minh S¶n- Häc viÖn hµnh chÝnh Quèc Gia. T¹p chÝ Qu¶n lý nhµ n­íc. T¸c gi¶ NguyÔn Ký- Ban nghiªn cøu thñ t­íng chÝnh phñ. T¹p chÝ Qu¶n lý nhµ n­íc. T¸c gi¶ Vò §øc §¸n- Häc viÖn hµnh chÝnh Quèc Gia. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc74481.DOC
Tài liệu liên quan