Hoàn thiện công tác lập giá dự thầu xây lắp ở công ty liên doanh công trình giao thông Hữu Nghị

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY I. Thông tin chung về Công ty. 3 II – cơ cấu tổ chức của công ty 4 1. Sơ đồ tổ chức của công ty 4 2. Chức năng của các bộ phận. 6 2.1. Phòng hành chính. 6 2.2. Phòng tổ chức cán bộ – lao động. 6 2.3. Phòng tài chính – kế toán. 6 2.4. Phòng thiết bị – vật tư. 7 2.5. Phòng kế hoạch – kỹ thuật. 7 2.6. Các đội thi công. 7 III - Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty. 8 1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất của Công ty. 8 1.1. Sơ đồ tổ chức điều hành tại công trường 1.2. Mô tả sơ đồ tổ chức điều hành tại công trường 1.3. Quá trình đầu tư xây dựng. 11 2. Đặc điểm về lao động. 13 2.1. Cơ cấu lao động phân theo các tiêu chí khác nhau của công ty. 13 2.2. Đặc điểm về chính sách nhân sự. 14 2.3. Đặc điểm chính sách tiền lương, tiền thưởng, các hoạt động xã hội. 15 3. Đặc điểm vật tư – thiết bị. 15 3.1. Nguyên vật liệu. 15 3.2. Thiết bị máy móc. 16 4. Đặc điểm về quản lý chất lượng công trình. 17 5. Đặc điểm về tình hình tài chính của Công ty. 18 6. Đặc điểm về môi trường kinh doanh. 20 6.1. Môi trường bên trong. 20 6.2. Môi trường bên ngoài. 21 PHẦN II:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC LẬP GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP. 22 I.Vai trò của công tác lập giá dự thầu đối với công tác đấu thầu của Công ty. 22 1. Thế nào là giá dự thầu? 22 2. Vai trò của công tác lập giá dự thầu đối với Công ty. 23 II. Thực tế lập giá dự thầu xây lắp ở Công ty. 23 1. Các căn cứ lập giá dự thầu xây lắp. 23 1.1. Bản tiên lượng mời thầu và hồ sơ thiết kế được duyệt. 23 1.2. Biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu. 24 1.3. Thể chế, định mức, giá ca máy hiện hành. 24 2. Quy trình lập giá dự thầu xây lắp ở Công ty. 25 2.1. Thu thập thông tin về các gói thầu, nghiên cứu cơ hội thắng thầu. 25 2.2. Chuẩn bị và tiến hành lập giá dự thầu. 26 2.3. Trình duyệt giá. 26 2.4. Xác định giảm giá dự thầu. 27 3. Tổ chức công tác lập giá dự thầu. 27 3.1. Thu thập thông tin về các gói thầu, nghiên cứu cơ hội thắng thầu. 27 3.2. Chuẩn bị và tiến hành lập giá dự thầu. 27 3.3. Trình duyệt giá. 28 3.4. Xác định giảm giá dự thầu. 28 4. Phương pháp xác định giá dự thầu. 28 4.1. Xác định chi phí vật liệu (VL). 29 4.2. Xác định chi phí nhân công (NC). 29 4.3. Xác định chi phí máy (M). 31 4.4. Xác định chi phí chung (C). 33 4.5. Thu nhập chịu thuế tính trước (L). 34 4.6. Thuế giá trị gia tăng đầu ra (VAT). 34 III. minh hoạ Lập giá dự thầu của Công ty qua thực tế. 38 1. Tính giá dự thầu cho hạng mục nền đường. 38 2. Tính giá dự thầu cho hạng mục mặt đường. 40 3. Tính giá dự thầu cho hạng mục hệ thống phòng hộ. 41 4. Tính giá dự thầu cho hạng mục công trình thoát nước. 43 IV.ảnh hưởng của công tác tính giá dự thầu đến kết quả đấu thầu và kết quả sản xuất kinh doanh. Cơ hội và thách thức. 45 2.Cơ hội và thách thức của Công tác lập giá dự thầu ở Công ty. 46 2.1. Cơ hội. 46 2.2. Thách thức. 47 V. Đánh giá công tác lập giá dự thầu của Công ty và ảnh hưởng của nó tới công tác đấu thầu và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 47 1. Những ưu điểm trong công tác lập giá dự thầu của Công ty và ảnh hưởng của nó tới khả năng thắng thầu. 47 1.1. Đội ngũ cán bộ. 47 1.2. Nguồn nguyên vật liệu. 48 1.3. Phương pháp tính giá dự thầu. 48 1.4. Tổng Công ty. 49 2. Những hạn chế trong công tác lập giá dự thầu ở Công ty và ảnh hưởng của nó tới công tác đấu thầu. 49 2.1. Thu thập thông tin về các gói thầu còn hạn chế. 49 2.2. Hệ thống định mức, hệ thống đơn giá của Công ty về vật liệu, lao động, máy thi công, chưa được hoàn thiện. 50 2.3. Hệ thống định mức của Nhà nước thường xuyên được sửa đổi, bổ sung. 50 2.4. Thiếu linh hoạt trong tính giá. 50 2.5. Đưa ra quyết định về giảm giá nhiều khi chưa hiệu quả. 51 3. Nguyên nhân. 51 3.1. Nguyên nhân chủ quan. 51 3.2. Nguyên nhân khách quan. 51 PHẦN III:MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ DỰ THẦU XÂY LẮP Ở CÔNG TY. 53 I. Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển của Công ty 1. Cơ hội và thách thức 2. Định hướng phát triển của Công ty. 54 II. Một số biện pháp hoàn thiện công tác lập giá dự thầu ở công ty. 54 1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường phục vụ tổ chức lập giá. 54 1.1. Căn cứ đưa ra biện pháp: 54 1.2. Nội dung biện pháp. 54 1.3. Lợi ích mang lại cho Công ty. 55 2. Hoàn thiện hệ thống định mức, hệ thống đơn giá vật liệu, nhân công, máy của Công ty. 56 2.1. Căn cứ đưa ra biện pháp. 56 2.2. Nội dung biện pháp. 56 2.3. Lợi ích mạng lại cho công ty. 57 3. Xác định rõ mục tiêu đấu thầu để đưa ra giá bỏ thầu, mức giảm giá dự thầu hợp lý. 57 3.1. Căn cứ đưa ra biện pháp. 57 3.2. Nội dụng của biện pháp. 57 3.3. Lợi ích của biện pháp. 58 4. Hoàn thiện phương pháp lập giá dự thầu. 58 4.1. Căn cứ đưa ra biện pháp. 58 4.2. Nội dung biện pháp III. Một số kiến nghị đối với Nhà nước. 62 1. Hoàn thiện định mức xây dựng cơ bản, đơn giá xây dựng cơ bản. 62 1.1. Căn cứ đưa ra kiến nghị. 62 1.2. Nội dung kiến nghị. 62 1.3. Lợi ích mang lại. 63 2. Tạo điều kiện phát triển thị trường mua bán thiết bị máy móc, bình ổn thị trường giá nguyên vật liệu 63 2.1. Căn cứ đưa ra kiến nghị. 63 2.2. Nội dung kiến nghị. 63 2.3. Lợi ích từ kiến nghị. 63 PHẦN KẾT LUẬN 64

doc68 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1455 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác lập giá dự thầu xây lắp ở công ty liên doanh công trình giao thông Hữu Nghị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¶n. Djvl lµ gi¸ tÝnh ®Õn hiÖn tr­êng x©y dùng cña mét ®¬n vÞ vËt liÖu chÝnh thø j. KVL lµ hÖ sè tÝnh ®Õn chi phÝ vËt liÖu phô so v¬Ý tæng chi phÝ vËt liÖu chÝnh quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n hoÆc kÕt cÊu x©y dùng (nÕu cã). Gi¸ vËt liÖu x©y dùng b×nh qu©n ®Õn hiÖn tr­êng x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo th«ng b¸o gi¸ cña Liªn Së. 4.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC). Chi phÝ nh©n c«ng lµ chi phÝ tiÒn l­¬ng (l­¬ng c¬ b¶n, phô cÊp l­u ®éng, phô cÊp kh«ng æn ®Þnh s¶n xuÊt, l­¬ng phô cho nghØ lÔ tÕt vµ mét sè chi phÝ l­¬ng kh¸c) cña c«ng nh©n trùc tiÕp lµm nhiÖm vô x©y l¾p kÓ c¶ c«ng nh©n chuyªn nghiÖp hoÆc kh«ng chuyªn nghiÖp. ë ®©y kh«ng tÝnh l­¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn, c«ng nh©n s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng phô còng nh­ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¸n tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo: + CÊp bËc thî b×nh qu©n cho tõng lo¹i c«ng viÖc. + Gi¸ nh©n c«ng trªn thÞ tr­êng lao ®éng. + Khèi l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn trong ngµy c«ng. C«ng thøc tÝnh chi phÝ nh©n c«ng nh­ sau: NC= S Qj xDnc xknc Trong ®ã: Djnclµ møc ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ngµy c«ng trùc tiÕp x©y dùng b×nh qu©n t­¬ng øng víi cÊp bËc quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø j. Qj lµ l­îng hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng trùc tiÕp cña c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng thø j theo cÊp bËc b×nh qu©n trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. Knc lµ hÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng (nÕu cã). Theo th«ng t­ sè 07/2006/TT-BXD ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 vÒ ®iÒu chØnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng th× hÖ sè ®iÒu chØnh nh©n c«ng x¸c ®Þnh theo tõng tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng hoÆc x¸c ®Þnh theo c«ng tr×nh khi c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng ®¬n gi¸ theo chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng riªng. Chi phÝ nh©n c«ng trong dù to¸n x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®¬n gi¸ ®Þa ph­¬ng ban hµnh ®· tÝnh víi møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 350.000®/th¸ng th× hÖ sè ®iÒu chØnh b»ng møc l­¬ng tèi thiÓu chung míi chia cho møc l­¬ng tèi thiÓu ®· tÝnh trong ®¬n gi¸ 350.000®/th¸ng. Nh­ vËy, chi phÝ nh©n c«ng trong dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh lËp theo ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n nãi trªn ®­îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh t­¬ng øng (knc) quy ®Þnh t¹i b¶ng d­íi ®©y. 4.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y (M). Chi phÝ m¸y lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô m¸y trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, bao gåm: + Chi phÝ mét lÇn: lµ nh÷ng chi phÝ chØ ph¸t sinh 1 lÇn (lµm ®­êng t¹m chi cÇu, th¸o cÇu…) + Chi phÝ th­êng xuyªn nh­: chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc, khÊu hao m¸y thi c«ng, b¶o d­ìng ®Þnh kú, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo: 4.3.1. Tr­êng hîp thuª m¸y. Tr­êng hîp khèi l­îng c«ng t¸c lµm b»ng m¸y Ýt, thêi gian thi c«ng ng¾n th× thuª m¸y theo ca. Gi¸ ca m¸y theo gi¸ thÞ tr­êng x©y dùng, còng cã khi dïng gi¸ ca m¸y do nhµ n­íc ban hµnh theo mét mÆt b»ng nhÊt ®Þnh vµ cã ®iÒu chØnh cho phï hîp cho ng­êi cã m¸y cho thuª ®ñ bï ®¾p c¸c chi phÝ vµ cã l·i NÕu khèi l­îng c«ng t¸c lµm b»ng m¸y nhiÒu vµ thêi gian thi c«ng dµi (trªn 1 n¨m) th× c«ng ty ph¶i xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh hîp lý. 4.3.2. Tr­êng hîp m¸y cña c«ng ty. Chi phÝ trong mét ca m¸y bao gåm: + KhÊu hao c¬ b¶n (cã tÝnh ®Õn hao mßn v« h×nh). + KhÊu hao söa ch÷a lín, söa ch÷a võa vµ b¶o d­ìng. + Chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc, n¨ng l­îng. + Chi phÝ tiÒn c«ng cho thî m¸y. + Chi phÝ kh¸c vµ c¸c chi phÝ qu¶n lý m¸y. C«ng thøc tÝnh chi phÝ m¸y nh­ sau: M = S QjxDjmxkmtc Trong ®ã: Qj lµ l­îng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø j tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng quy ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n. Djm lµ gi¸ dù to¸n ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ chÝnh thø j (theo b¶ng gi¸ dù to¸n ca m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng)> kmtclµ hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng (nÕu cã). Theo th«ng t­ sè 07/2006/TT-BXD ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2006 vÒ ®iÒu chØnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng th× hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng x¸c ®Þnh theo c«ng tr×nh khi c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng b¶ng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng riªng. Chi phÝ m¸y thi c«ng trong dù to¸n tÝnh theo ®¬n gi¸ ®Þa ph­¬ng víi b¶ng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng ®ã tÝnh víi møc l­¬ng tèi thiÓu lµ 350.000®/th¸ng vµ chi phÝ nhiªn liÖu, n¨ng l­îng t¹i thêi ®iÓm tÝnh th× hÖ sè ®iÒu ®iÒu chØnh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn cña chi phÝ theo nhãm m¸y. Theo nguyªn t¾c trªn hÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng trong dù to¸n chi phÝ x©y dùng cña c¸c tØnh, thµnh phè lµ 1,05. Nh÷ng tØnh, thµnh phè cã c¬ cÊu x©y dùng ®Æc thï sÏ do UBND tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 1,05. §èi víi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng theo tuyÕn qua nhiÒu tØnh, thµnh phè ®· x©y dùng b¶ng gi¸ ca m¸y riªng th× chñ ®Çu t­ tÝnh to¸n hÖ sè ®iÒu chØnh ®Ó b¸o c¸c bé qu¶n lý ngµng phª duyÖt; c¸c tr­êng hîp kh¸c do ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ quyÕt ®Þnh. HÖ sè ®iÒu chØnh chi phÝ m¸y thi c«ng (kmtc) quy ®Þnh t¹i b¶ng d­íi ®©y. B¶ng hÖ sè ®iÒu chØnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh. HÖ sè ®iÒu chØnh §¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n ®Þa ph­¬ng tÝnh theo møc l­¬ng tèi thiÓu/ th¸ng 144.000 ®ång 180.000 ®ång 210.000 ®ång 290.000 ®ång 350.000 ®ång 450.000 ®ång Chi phÝ nh©n c«ng (knc) 4.32 3.45 2.95 2.14 1.78 1.38 Chi phÝ m¸y thi c«ng (kmtc) 1.55 1.50 1.45 1.35 1.32 1.28. * Ngoµi ra, trong chi phÝ trùc tiÕp (chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y) cßn cã mét sè chi phÝ kh¸c vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y x©y dùng nh­ng kh«ng ®Þnh møc tr­íc ®­îc nh­ chi phÝ vÐt bïn, t¸t n­íc, ®µo hè t«i v«i, ®iÖn phôc vô thi c«ng ban ®ªm… Theo th«ng t­ 04/2005/TT-BXD ngµy 4 thang 4 n¨m 2005, chi phÝ trùc tiÕp kh¸c nµy ®­îc tÝnh b»ng 1.5% so víi tæng chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y trong dù to¸n x©y dùng. TT=1.5%(VL+NC+M) 4.4. X¸c ®Þnh chi phÝ chung (C). Chi phÝ chung lµ lo¹i chi phÝ phôc vô chung cho mäi c«ng viÖc n»m trong dù to¸n x©y l¾p cña h¹ng môc c«ng tr×nh, gåm cã: Chi phÝ qu¶n trÞ hµnh chÝnh, chi phÝ phôc vô c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng x©y l¾p, chi phÝ phôc vô thi c«ng vµ c¸c chi phÝ chung kh¸c. Lo¹i chi phÝ chung nµy cã thÓ ®­îc t¸ch lµm 2 phÇn: chi phÝ chung trùc tiÕp phôc vô cho thi c«ng t¹i c«ng tr­êng ®èi víi tõng h¹ng môc vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ chung ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi chi phÝ trùc tiÕp trong dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: C = PxT Trong ®ã: C lµ chi phÝ chung. P lµ ®Þnh møc chi phÝ chung, ®èi víi c«ng tr×nh giao th«ng, møc quy ®Þnh lµ 5.3%. Chi tiÕt xem b¶ng d­íi ®©y. T lµ chi phÝ trùc tiÕp. (T= VL+NC+M+TT). B¶ng ®Þnh møc chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. §¬n vÞ tÝnh: % TT Lo¹i c«ng tr×nh Chi phÝ chung Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc 1 C«ng tr×nh d©n dông 6.0 5.5 2 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 5.5 6.0 3 C«ng tr×nh giao th«ng 5.3 6.0 4 C«ng tr×nh thuû lîi 5.5 5.5 5 C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 4.5 5.5 *Gi¸ thµnh dù to¸n x©y dùng (Z) Z= T+C 4.5. Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc (L). Kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc ®­îc sö dông ®Ó nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ mét sè kho¶n chi phÝ ph¶i nép, ph¶i trõ kh¸c. PhÇn cßn l¹i ®­îc trÝch lËp c¸c quü theo quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc. TL= Zxtû lÖ quy ®Þnh C«ng thøc tÝnh: Tû lÖ quy ®Þnh nµy ®èi víi c«ng tr×nh giao th«ng lµ 6.0%. Chi tiÕt xem b¶ng ®Þnh møc chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc ë trªn. *§¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ Z1: Z1=TL+Z 4.6. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra (VAT). ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra sö dông ®Ó tr¶ sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo mµ doanh nghiÖp x©y dùng ®· øng tr¶ tr­íc khi mua c¸c lo¹i vËt t­, vËt liÖu, n¨ng l­îng, nhiªn liÖu… nh­ng ch­a ®­îc tÝnh vµo chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ chi phÝ chung vµo ®¬n gi¸ dù thÇu vµ phÇn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng mµ doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i nép. VAT= Z x TXDGTGT *C«ng thøc tÝnh: Trong ®ã: G lµ gi¸ trÞ dù to¸n tr­íc thuÕ. TXDGTGT lµ møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.(Theo quy ®Þnh møc thuÕ suÊt cho ngµnh giao th«ng lµ 10%) Z2=Z1+VAT *§¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ C¸c lo¹i chi phÝ kh¸c ®­îc ph©n bæ b»ng 1 - 2% so víi ®¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ.Tøc lµ K=a%xZ2. ( a b»ng 1 ®Õn 2 tuú theo lo¹i c«ng tr×nh: 1% - ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh néi ®«, 2% cho nh÷ng c«ng tr×nh ë xa, tuyÕn ®­êng s¾t, giao th«ng, kªnh, m­¬ng m¸ng; cã tr­êng hîp theo quy ®Þnh cña nhµ mêi thÇu). *Céng ®¬n gi¸ bá thÇu: G=Z2+K B­íc 2: X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Gi¸ dù thÇu cho tõng h¹ng môc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng gi¸ dù thÇu tõng h¹ng môc cña h¹ng môc c«ng tr×nh. B­íc 3: X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu cho c«ng tr×nh. Gi¸ dù thÇu ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gdth=S Qi x §Gi Trong ®ã: Gdth lµ gi¸ dù thÇu Qi lµ khèi l­îng h¹ng môc i do bªn mêi thÇu cung cÊp c¨n cø vµo kÕt qu¶ bãc tiªn l­îng tõ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. §Gi lµ ®¬n gi¸ dù thÇu h¹ng môc thø i do nhµ thÇu tù lËp ra theo h­íng dÉn chung vÒ lËp gi¸ x©y dùng c¨n cø cµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng theo mÆt b»ng gi¸ ®­îc Ên ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. n lµ sè l­îng h¹ng môc do chñ ®Çu t­ x¸c ®Þnh lóc mêi thÇu. Céng c¸c chi phÝ vµ thuÕ trong ®¬n gi¸ dù thÇu §Gdth. Ngoµi ra, cã thÓ tÝnh thªm hÖ sè tr­ît gi¸ (Ktrg) vµ yÕu tè rñi ro (Krr) vµ §Gi = §Gdth(1+Ktrg+Krr). Do gi¸ nguyªn vËt liÖu lu«n biÕn ®éng thÊt th­êng nªn c¸n bé lËp gi¸ kh«ng thÓ l­êng hÕt ®­îc sù biÕn ®éng nµy. v× vËy, khi tÝnh gi¸ ®¬n gi¸ trong dù to¸n tÝnh thªm hÖ sè tr­ît gi¸ vµ yÕu tè rñi ro. Tuy nhiªn, th­êng 2 yÕu tè nµy C«ng ty th­êng ®Ó trong ph©n bæ chi phÝ kh¸c trong tõng c«ng viÖc cña h¹ng môc. BiÓu tæng hîp ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu t¹i c«ng ty. Gi¸ dù thÇu c«ng tr×nh Gdth= tæng QixDi Gi¸ dù thÇu h¹ng môc 1 Gi¸ dù thÇu h¹ng môc 2 Gi¸ dù thÇu h¹ng môc 3 Gi¸ dù thÇu h¹ng môc n Gi¸ dù thÇu h¹ng môc 1 Gi¸ dù thÇu c«ng viÖc m Gi¸ dù thÇu c«ng viÖc 3 Gi¸ dù thÇu c«ng viÖc 2 Gi¸ dù thÇu c«ng viÖc 1 Chi phÝ vËt liÖu VL=S QjxDjVL x kVL Chi phÝ nh©n c«ng NC= S QixDjncxknc Chi phÝ m¸y thi c«ng M= S QjxDjmxkmtc Chi phÝ chung: C= 5.3%xT Chi phÝ trùc tiÕp T=VL+NC+M+TT Trùc tiÕp phÝ kh¸c TT= 1.5%x(VL+NC+M) Gi¸ thµnh dù to¸n x©y dùng Z=T+C Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc TL=6%xZ §¬n gi¸ dù thÇu tr­íc thuÕ Z1=Z+TL ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: VAT=10%xZ1 §¬n gi¸ dù thÇu sau thuÕ: Z2=Z1+VAT Chi phÝ kh¸c ®­îc ph©n bæ: K=a% xZ2 §¬n gi¸ bá thÇu:G= Z2+K III. minh ho¹ LËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty qua thùc tÕ. C«ng tr×nh ®­êng X· Nµ HÈu (§o¹n An ThÞnh - §¹i S¬n), HuyÖn V¨n Yªn - TØnh Yªn B¸i. C«ng tr×nh tham gia ®Êu thÇu th¸ng 3 n¨m 2007. Gãi thÇu sè 2: KM5+254.8 - KM11+414.47. C«ng tr×nh nµy gåm cã 4 h¹ng môc: + NÒn ®­êng. + MÆt ®­êng. + HÖ thèng phßng hé. + C«ng tr×nh tho¸t n­íc. 1. TÝnh gi¸ dù thÇu cho h¹ng môc nÒn ®­êng. H¹ng môc nµy gåm 11 c«ng viÖc: VÐt bïn. §µo nÒn ®Êt C2 §µo nÒn ®Êt C3 §µo nÒn ®Êt C4 §µo r·nh ®¸ C4. §µo r·nh ®Êt C3 §µo cÊp ®Êt C3 §µo xíi ®Êt C3. §µo nÒn K95. §¾p nÒn K98. §¸ héc x©y v÷a M75. *TÝnh ®¬n gi¸ dù thÇu cho c«ng viÖc ®¾p nÒn K98. C¸c h¹ng môc kh¸c cña h¹ng môc nÒn ®­êng còng lµm t­¬ng tù nh­ h¹ng môc trªn.( Chi tiÕt xem b¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu). §¬n gi¸ dù thÇu cña c¸c h¹ng môc cña h¹ng môc nÒn ®­êng cô thÓ nh­ sau: VÐt bïn: G1=70,899®ång. §µo nÒn ®Êt C2: G2=14,788®ång. §µo nÒn ®Êt C3: G3=16,925®ång. §µo nÒn ®Êt C4: G4=71,429®ång. §µo r·nh ®¸ C4: G5=289,412®ång. §µo r·nh ®Êt C3: G6=35,807®ång. §µo cÊp ®Êt C3: G7=63,926®ång. §µo xíi ®Êt C3: G8=29,685®ång. §µo nÒn K95: G9=12,636®ång. §¾p nÒn K98: G10=52,785®ång. §¸ héc x©y v÷a M75: G11=530,706®ång. Gi¸ dù thÇu cña h¹ng môc nÒn ®­êng lµ: GHM1= S QÜxGi =30.48x70,899 + 1,404.33x14,788 + 7,637x16,925 + 5,001.94x71,429 + 175.14x289,412 + 1,018.48x35,807 + 392.84x63,926 + 3,678.55x29,685 + 4,628.55x12,636 + 3,957.85x52,785 + 75.62x530,706 =1,038,454,612®ång. 2. TÝnh gi¸ dù thÇu cho h¹ng môc mÆt ®­êng. H¹ng môc nµy gåm cã 9 c«ng viÖc: §µo khu«n ®Êt C3. §µo khu«n ®¸ C4. Bï vªnh ®¸ d¨m dµy 8cm. Bï vªnh cÊp phèi dµy 16cm. V¸ æ gµ. Mãng ®¸ d¨m 15cm. §¸ d¨m líp trªn dµy 15cm. L¸ng nhùa 3 líp tiªu chuÈn 4.5kg/m2. Trång vØa. *TÝnh ®¬n gi¸ dù thÇu cho c«ng viÖc l¸ng nhùa 3 líp tiªu chuÈn 4.5kg/m2. C¸c h¹ng môc kh¸c cña h¹ng môc mÆt ®­êng còng tÝnh t­¬ng tù. (Chi tiÕt xem b¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu) §¬n gi¸ cña c¸c h¹ng môc cña h¹ng môc mÆt ®­êng cô thÓ nh­ sau: §µo khu«n ®Êt C3: G1=63,926®ång. §µo khu«n ®¸ C4: G2=289,412®ång. Bï vªnh ®¸ d¨m dµy 8cm: G3 =28,219®ång. Bï vªnh cÊp phèi dµy 16cm: G4=29,061®ång. V¸ æ gµ: G5=50,915®ång. Mãng ®¸ d¨m 15cm: G6=50,583®ång. §¸ d¨m líp trªn dµy 15cm: G7=56,756®ång. L¸ng nhùa 3 líp tiªu chuÈn 4.5kg/m2: G8=63,685®ång. Trång vØa: G9=18,483®ång. Gi¸ dù thÇu cña h¹ng môc mÆt ®­êng lµ: GHM2= S QixDi = 2,143.76x63,926 + 1,027.18x289,412 + 3,104.13x 28,219 + 53.25x29,061 + 58.75x50,915 +19,394.02x50,583 +22,804.64x56,756 + 22,804.64x63,685 + 12,046.04x18,483=4,476,722,736®ång. 3. TÝnh gi¸ dù thÇu cho h¹ng môc hÖ thèng phßng hé. H¹ng môc nµy gåm cã 11 c«ng viÖc nh­ sau: Cäc tiªu, cäc H. Mèc lé giíi. Cét KM. §µo ®Êt C3. §¾p ®Êt. BiÓn b¸o tam gi¸c + cét ®ì BiÓn b¸o trßn + cét ®ì BiÓn b¸o ch÷ nhËt 1*1.6 + cét ®ì Hé lan mÒm t«n sãng. §Çu c«ng hé lan mÒm t«n sãng. Bªt«ng chÌn ch©n cét M100. *TÝnh ®¬n gi¸ dù thÇu cho c«ng viÖc cét KM. §¬n gi¸ dù thÇu cña c¸c h¹ng môc cßn l¹i cña h¹ng môc nµy còng tÝnh t­¬ng tù (Chi tiÕt xem b¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ chi tiÕt) §¬n gi¸ dù thÇu cña c¸c h¹ng môc cña h¹ng môc hÖ thèng phßng hé cô thÓ nh­ sau: Cäc tiªu, cäc H: G1=100,697®ång. Mèc lé giíi: G2= 100,697®ång. Cét KM: G3= 291,696®ång. §µo ®Êt C3: G4= 139,161®ång. §¾p ®Êt: G5= 49,072®ång. BiÓn b¸o tam gi¸c + cét ®ì: G6= 665,781®ång. BiÓn b¸o trßn + cét ®ì: G7= 791,649®ång. BiÓn b¸o ch÷ nhËt 1*1.6 + cét ®ì: G8= 2,321,282®ång. Hé lan mÒm t«n sãng: G9= 484,550®ång. §Çu c«ng hé lan mÒm t«n sãng: G10=193,174®ång. Bªt«ng chÌn ch©n cét M100: G11=628,304®ång. Gi¸ dù thÇu cña h¹ng môc hÖ thèng phßng hé lµ: GHM3= S QixDi=161x100,697 + 31x100,697 + 6x291,696 + 86.48x139,161 + 46.19x49,072 + 30x665,781 + 3x791,649 +3x2,321,282 + 578 x 484,550 + 18x193,174 + 30.9x628,304=367,659,122®ång. 4. TÝnh gi¸ dù thÇu cho h¹ng môc c«ng tr×nh tho¸t n­íc. H¹ng môc nµy gåm cã 31 c«ng viÖc nh­ sau: §µo ®Êt C3. §µo nÒn ®¸ C4. §¾p ®Êt k95. VÐt bïn. §¾p cÊp phèi §¸ héc xÕp khan. §¸ héc x©y v÷a M100. Cèng thÐp. Cèt thÕp cèng trßn. Cèt thÐp cèng b¶n ø>10 Cèt thÐp cèng b¶n ø<=10. Bª t«ng chÌn èng cèng M100. Bª t«ng mãng cèng M150. Bª t«ng xµ mò M150. Bª t«ng èng cèng M200. Bª t«ng xµ mò M200. Bª t«ng cèng b¶n M200. Bª tèng cèng b¶n M250. Lµm mèi nèi èng cèng + quÐt nhùa ®­êng ngoµi èng cèng ø75. L¾p ®Æt èng cèng ø75. Ph¸ bá khèi x©y cò. Ph¸ bá bª t«ng cèng cò. GiÊy dÇu ®Öm b¶n vµ quÐt nhùa. Bao t¶i tÈm nhùa chÌn khe phßng lón. L¾p ®Æt tÊm b¶n. V¸n khu«n èng cèng. V¸n khu«n xµ mò. V¸n khu«n tÊm b¶n. V¸n khu«n tÊm b¶n. §inh D<=10. C©y chèng. *TÝnh gi¸ dù thÇu cho h¹ng môc bª t«ng xµ mò M200. §¬n gi¸ bá thÇu cña c¸c h¹ng môc kh¸c cña h¹ng môc c«ng tr×nh tho¸t n­íc còng ®­îc tÝnh t­¬ng tù (chi tiÕt xem thªm trong b¶ng ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu) Tæng hîp ta cã gi¸ bá thÇu h¹ng môc c«ng tr×nh tho¸t n­íc lµ: GHM4=401,803,864®ång. Tæng hîp gi¸ dù thÇu toµn bé c«ng tr×nh: Gdth=GHM1+GHM2+GHM3+GHM4=1,038,454,612+4,476,722,736+ 367,659,122 + 401,803,864= 6,284,640,334®ång. IV.¶nh h­ëng cña c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu ®Õn kÕt qu¶ ®Êu thÇu vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ héi vµ th¸ch thøc. 1. ¶nh h­ëng cña c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu ®Õn kÕt qu¶ ®Êu thÇu vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ ®· nãi ë phÇn I.5 doanh thu tõ ho¹t ®éng x©y l¾p cña c«ng ty lu«n chiÕm tû träng cao: N¨m 2003 chiÕm 69%, N¨m 2004 chiÕm 87,6% N¨m 2005 chiÕm 89,7% N¨m 2006 chiÕm 82,7%. §iÒu ®ã chøng tá uy tÝn cña C«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Doanh thu tõ ho¹t ®éng x©y l¾p kh«ng ngõng t¨ng vµ ho¹t ®éng x©y l¾p lu«n lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty. Doanh thu tõ lÜnh vùc x©y l¾p chiÕm tû träng t¨ng còng chøng tá doanh nghiÖp ®ã thµnh c«ng trong c«ng t¸c x©y l¾p, hoµn thiÖn ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, n©ng cao tr×nh tay nghÒ khiÕn kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ngµy cµng cao. C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn chÊt l­îng cña c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu bëi c«ng ty nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c nµy ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®¸nh gi¸, cho ®iÓm vµ lùa chän nhµ thÇu chñ ®Çu t­ c¨n cø vµo nh÷ng tiªu chÝ chñ yÕu nh­: Kinh nghiÖm, n¨ng lùc cña nhµ thÇu, n¨ng lùc tµi chÝnh, tiÕn ®é thi c«ng, gi¸ dù thÇu. Gi¸ dù thÇu lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®Ó lùa chän nhµ thÇu. Do vËy, c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng doanh nghiÖp cã tróng thÇu hay kh«ng. NÕu C«ng ty ®­a ra møc gi¸ qu¸ cao, cao h¬n nhiÒu so víi ®èi thñ c¹nh tranh trong khi phÇn kÜ thuËt ch­a cã g× næi tréi so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c th× kh¶ n¨ng tr­ît thÇu lµ rÊt cao. H¬n n÷a, trong mét qu¸ tr×nh tuyÓn chän nhµ thÇu x©y l¾p, nh÷ng nhµ thÇu ®­îc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kÜ thuËt ®¹t tõ 70% tæng sè ®iÓm trë lªn th× sÏ tiÕp tôc ®­îc lùa chän th«ng qua gi¸ ®¸nh gi¸ Gi¸ ®¸nh gi¸= Gi¸ dù thÇu +/- sai sè häc +/- ®iÒu chØnh sai lÖch +/-chi phÝ mÆt b»ng. Gi¸ dù thÇu cao dÉn tíi gi¸ ®¸nh gi¸ cao, kh¶ n¨ng tróng thÇu thÊp. MÆt kh¸c, c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cã nhiÒu sai sãt th× sai sè häc lín còng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. C«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu mét mÆt ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¾ng thÇu mÆt kh¸c ph¶i bï ®¾p ®­îc chi phÝ bá ra vµ cã l·i, tr¸nh tr­êng hîp ®­a ra gi¸ thÊp ®Õn khi tróng thÇu ®i vµo thùc hiÖn th× kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. Tû lÖ th¾ng thÇu cña C«ng ty trong 5 n¨m gÇn ®©y d­íi 40%. Tû lÖ nµy lµ ch­a cao. N¨m 2001, C«ng ty ®· tróng thÇu 12 c«ng tr×nh, trong ®ã cã 2 c«ng tr×nh trªn 20 tû. N¨m 2002, C«ng ty tróng thÇu 7 c«ng tr×nh, trong ®ã cã 5 c«ng tr×nh trªn 10 tû. N¨m 2003, C«ng ty tróng thÇu 5 c«ng tr×nh, trong ®ã cã 2 c«ng tr×nh trªn 20 tû, 1 c«ng tr×nh trªn 30 tû. N¨m 2004, C«ng ty ®· tróng thÇu 9 c«ng tr×nh, trong ®ã cã 3 c«ng tr×nh trªn 20 tû. N¨m 2005, 2006 C«ng ty tróng thÇu 5 c«ng tr×nh. Bèn th¸ng ®Çu n¨m 2007, C«ng ty tham gia ®Êu thÇu 5 c«ng tr×nh vµ th¾ng thÇu 2 c«ng tr×nh, trong ®ã 1 c«ng tr×nh ë Yªn B¸i, 1 c«ng tr×nh ë Hoµ B×nh. C«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu ngµy cµng cã hiÖu qu¶ gãp phÇn ®em l¹i c«ng viÖc æn ®Þnh cho nh©n viªn c«ng ty, gióp C«ng ty ngµy cµng cã thªm kinh nghiÖm trong c«ng t¸c ®Êu thÇu còng nh­ doanh thu æn ®Þnh, hiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng, t¹o chç ®øng v÷ng vµng h¬n trªn thÞ tr­êng x©y dùng. 2.C¬ héi vµ th¸ch thøc cña C«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu ë C«ng ty. 2.1. C¬ héi. C«ng ty ®· tham gia ®Êu thÇu nhiÒu c«ng tr×nh. Do vËy, ®éi ngò c¸n bé lËp gi¸ ®· ®óc kÕt ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm, nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn tr­ît thÇu. ViÖc t×m hiÓu th«ng tin phôc vô c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu còng trë nªn thuËn lîi, dÔ dµng h¬n trong thêi ®¹i hiÖn nay nhê sù hç trî cña nhiÒu ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh­: internet, fax; sù phæ biÕn cña c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng,… 2.2. Th¸ch thøc. ThÞ tr­êng x©y dùng vÉn cßn tån t¹i nh÷ng bøc xóc trong ngµnh x©y dùng nãi chung còng nh­ trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu nãi riªng: hiÖn t­îng th«ng thÇu, mua thÇu, qu©n xanh – qu©n ®á,… Sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t do sù xuÊt hiÖn ®«ng ®¶o cña c¸c c«ng ty x©y dùng trong n­íc còng nh­ n­¬c ngoµi cã søc m¹nh h¬n h¼n c¸c c«ng ty trong n­íc g©y ra søc Ðp ®èi víi c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty. V. §¸nh gi¸ c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 1. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. 1.1. §éi ngò c¸n bé. C«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn bëi ®éi ngò c¸n bé Phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch lµ mét tËp thÓ cã tr×nh ®é chuyªn m«n, am hiÓu, kinh nghiÖm, ®­îc rÌn luyÖn trong thùc tiÔn, ®éi ngò nµy cµng ®­îc n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc trong c«ng t¸c ®Êu thÇu. C¸n bé lµm c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu lu«n nhanh chãng cËp nhËt vµ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng thay ®æi th­êng xuyªn cña Nhµ n­íc vÒ lËp gi¸ dù thÇu vµ dù to¸n x©y l¾p, nh÷ng v¨n b¶n míi nhÊt liªn quan ®Õn c«ng viÖc nµy nh­: c¸c v¨n b¶n cña Nhµ n­íc, cña uû ban nhan d©n vÒ gi¸ ca m¸y, vËt liÖu, nh©n c«ng,… Tõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng thay ®æi ®ã. Nhê ®ã, c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh kh¸ nhanh, cã bµi b¶n theo ®óng quy tr×nh ®· ®Ò ra vµ lËp ®­îc gi¸ dù thÇu hîp lý cã tÝnh c¹nh tranh m¹nh khi tham gia tranh thÇu. 1.2. Nguån nguyªn vËt liÖu. C«ng ty cã thÓ tù khai th¸c, chÕ biÕn ®¸ ë má ®¸ ¸ng S¬n, tù s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n,… nªn cã thÓ t¹o ®­îc søc c¹nh tranh kh¸ m¹nh vÒ gi¸ trong ®Êu thÇu. Chñ ®éng trong c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu b»ng tiÒm lùc cña C«ng ty, tËn dông ®­îc kh¶ n¨ng tù s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu, chñ ®éng trong kh©u cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c«ng t¸c thi c«ng sau khi tróng thÇu, lµm gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ, dÔ dµng cho viÖc ¸p dông chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty ®Ó t¹o ra mét gi¸ dù thÇu hîp lý. H¬n thÕ, C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mèi quan hÖ l©u dµi víi mét sè nhµ ctng øng ®Çu vµo. Do ®ã, cã kh¶ n¨ng mua gi¸ rÎ h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng. §©y lµ mét lîi thÕ lín ®Ó t¹o ra mét gi¸ dù thÇu cã tÝnh c¹nh tranh m¹nh cho C«ng ty. 1.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ dù thÇu. Quy tr×nh lËp gi¸ dù thÇu hîp lý b¶o ®¶m tÝnh logic, cã c¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ¸n gi¸ ®· ®Ò cËp. Bé phËn lËp gi¸ dù thÇu ®· chó träng hoµn thiÖn c«ng t¸c x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu nªn so víi viÖc tÝnh gi¸ tr­íc ®©y, c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu sau nµu ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn mµ vÉn tu©n thñ ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C«ng viÖc tÝnh to¸n trë nªn chi tiÕt h¬n, râ rµng h¬n vµ dÔ hiÓu h¬n nh­: t¸ch chi phÝ chung, l·i dù kiÕn ra khái chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ trë thµnh 1 môc riªng. ViÖc lËp gi¸ dù thÇu do ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh míi nªn mang tÝnh thùc tiÔn cao h¬n, hîp lý h¬n. BiÓu hiÖn: §· tÝnh ®Õn chi phÝ kh¸c ngoµi 3 lo¹i chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y trong chi phÝ trùc tiÕp. Chi phÝ chung ®­îc tÝnh b»ng % so víi tæng chi phÝ trùc tiÕp (kh¸c víi tr­íc ®©y lµ so víi chi phÝ nh©n c«ng). §· tÝnh ®Õn chi phÝ nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng (chÝnh lµ chi phÝ kh¸c ®­îc ph©n bæ nh­ trong phÇn trªn ®· tr×nh bµy). Mét ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ khoa häc cïng víi kinh nghiÖm s½n cã cña c¸n bé lËp gi¸ lµ c¬ së tèt t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh vÒ gi¸. 1.4. Tæng C«ng ty. C«ng ty liªn doanh C«ng tr×nh Giao th«ng H÷u NghÞ lµ mét thµnh viªn chñ chèt cña Tæng c«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh Giao th«ng 8 – Bé Giao th«ng vËn t¶i. C«ng ty lu«n ®­îc sù quan t©m, chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Tæng c«ng ty, cho phÐp ®Çu t­, ®æi míi hÖ thèng trang thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng, ®ñ n¨ng lùc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín, t¨ng thªm n¨ng lùc thùc sù trong ®Êu thÇu dù ¸n. H¬n thÕ, C«ng ty cßn ®­îc Tæng c«ng ty giao thùc hiÖn nhiÒu c«ng tr×nh lín nhá gãp phÇn t¨ng uy tÝn, n¨ng lùc C«ng ty. * Ngoµi nh÷ng mÆt tÝch cùc ë trªn, kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc tho¶i m¸i, vui vÎ cña C«ng ty ®· khÝch lÖ kh«ng nhá tinh thÇn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty nãi chung, c¸n bé lËp gi¸ nãi riªng, gióp c¸n bé lËp gi¸ cã mét tinh thÇn tho¶i m¸i, sù th­ gi·n, tinh thÇn minh mÉn trong khi lµm viÖc gióp c«ng viÖc tiÕn hµnh tr¬n chu h¬n, nhanh chãng h¬n. TÊt c¶ nh÷ng thuËn lîi trªn cÇn ®­îc ph¸t huy h¬n n÷a bëi chóng gióp cho c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty hiÖu qu¶ h¬n, kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cao h¬n, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh, t¨ng thu nhËp cho C«ng ty, cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn 2. Nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu ë C«ng ty vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi c«ng t¸c ®Êu thÇu. 2.1. Thu thËp th«ng tin vÒ c¸c gãi thÇu cßn h¹n chÕ. C«ng t¸c t×m hiÓu th«ng tin vÒ c¸c gãi thÇu ch­a ®­îc quan t©m t×m hiÓu ®óng møc nh­: §iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Þa h×nh n¬i thi c«ng. T×nh h×nh biÕn ®éng ®Çu vµo: viÖc tÝnh gi¸ dù thÇu tiÕn hµnh logic, ®óng tr×nh tù nh­ng c«ng t¸c dù b¸o t¨ng gi¶m gi¸ ch­a chó ý xem xÐt gi¸ c¶ thÞ tr­êng t¹i ®Þa ph­¬ng cô thÓ, vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i nªn buéc ph¶i cËp nhËt vµ ®iÒu chØnh sau dÉn ®Õn cã thÓ x¶y ra sai sãt trong c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c t×m hiÓu th«ng tin vÒ c¸c C«ng ty cïng tham dù gãi thÇu hÇu nh­ ch­a cã. C¸n bé lËp gi¸ dù thÇu chØ míi thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh ®Æt ra mµ ch­a cã sù c©n nh¾c ®Õn gi¸ bá thÇu cña ®èi thñ. Do vËy, gi¸ ®­a ra nhiÒu khi cßn cao khã c¹nh tranh ®­îc. 2.2. HÖ thèng ®Þnh møc, hÖ thèng ®¬n gi¸ cña C«ng ty vÒ vËt liÖu, lao ®éng, m¸y thi c«ng,… ch­a ®­îc hoµn thiÖn. §Þnh møc nguyªn vËt liÖu thi c«ng ®­îc lÊy theo ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n do nhµ n­íc ban hµnh chø C«ng ty ch­a c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ thi c«ng c«ng tr×nh: c«ng tr×nh ë xa hay gÇn, c«ng t¸c vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu cã thuËn lîi hay kh«ng, cã gÇn n¬i s¶n xuÊt vËt liÖu cña C«ng ty hay kh«ng. Do ®ã, phÇn hao hôt nguyªn vËt liÖu ®èi víi tõng c«ng tr×nh kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng mµ vÉn tÝnh chung cho tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh. §¬n gi¸ phÇn lín nguyªn vËt liÖu thi c«ng ®­îc lÊy theo ®¬n gi¸ chung cña ®Þa ph­¬ng, ch­a lËp ®­îc bé ®¬n gi¸ riªng nªn gi¸ kh«ng b¸m s¸t ®­îc víi t×nh h×nh thùc tÕ trªn thÞ tr­êng ë thêi ®iÓm lËp gi¸. §¬n gi¸ xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng ®­îc lÊy theo ®¬n gi¸ chung cða ngµnh, ch­a lËp ®­îc bé ®¬n gi¸ riªng phï hîp víi t×nh h×nh n¨ng lùc cña hÖ thèng trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn t¹i ë C«ng ty, nªn c¸c chi phÝ m¸y so víi thùc tÕ cßn sù chªnh lÖch kh¸ lín lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ dù thÇu. 2.3. HÖ thèng ®Þnh møc cña Nhµ n­íc th­êng xuyªn ®­îc söa ®æi, bæ sung. HÖ thèng ®Þnh møc ®Ó lËp gi¸ thµnh dù to¸n c¸c c«ng tr×nh th­êng xuyªn ®­îc söa ®æi, bæ sung nªn trong khi gi¸ dù thÇu lËp ra th× hîp lý nh­ng khi thi c«ng l¹i kh¸c nhiÒu. MÆt kh¸c, chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c biÕn ®æi lµm thay ®æi ®Þnh møc vËt liÖu, nh©n c«ng lµm gi¸ dù thÇu kh«ng s¸t víi thùc tÕ. 2.4. ThiÕu linh ho¹t trong tÝnh gi¸. C¸ch tÝnh gi¸ dù thÇu cña C«ng ty cßn cøng nh¾c, thiÕu sù linh ho¹t, viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n c¸c yÕu tè chi phÝ cßn nhiÒu bÊt cËp, láng lÎo, g©y khã kh¨n cho c¸n bé lËp gi¸ dù thÇu trong viÖc tÝnh to¸n møc chi phÝ chung vµ x¸c ®Þnh tû lÖ l·i dù kiÕn cña m×nh, do vËy C«ng ty vÉn ¸p dông c¸c tû lÖ nµy theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ®iÒu nµy lµm gi¶m tÝnh chÝnh x¸c cña c«ng t¸c lËp dù to¸n, gi¶m tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ dù thÇu trong c«ng t¸c ®Êu thÇu. 2.5. §­a ra quyÕt ®Þnh vÒ gi¶m gi¸ nhiÒu khi ch­a hiÖu qu¶. Trong nhiÒu tr­êng hîp, C«ng ty quyÕt ®Þnh gi¶m gi¸ ®Ó c¹nh tranh l¹i kh«ng nghiªn cøu kü thÞ tr­êng gi¸ c¶ vËt liÖu x©y dùng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh mµ dùa vµo c¶m tÝnh, v× vËy, møc gi¸ gi¶m kh«ng hîp lý (gi¶m qu¸ nhiÓu). Cã thÓ th¾ng thÇu c«ng tr×nh ®ã nh­ng khi tham gia ti c«ng gi¸ thùc tÕ lín h¬n nhiÒu so víi gi¸ th¾ng thÇu g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty. Cã tr­êng hîp gi¸ dù thÇu tÝnh ®­îc cao h¬n ®èi thñ rÊt nhiÒu nh­ng khi gi¶m gi¸ l¹i gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ dÉn ®Õn gi¸ dù thÇu kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña chñ ®Çu t­, kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi ®èi thñ cña m×nh. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n trªn, C«ng ty cßn vÊp ph¶i khã kh¨n kh«ng nhá ®ã lµ thiÕt bÞ kü thuËt: m¸y vi tÝnh cho phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt cßn thiÕu g©y khã kh¨n chung cho phßng trong khi chuÈn bÞ c«ng t¸c ®Êu thÇu lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc lËp gi¸ dù thÇu bÞ chËm. TÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n nµy ®· lµm cho c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty bÞ h¹n chÕ dÉn ®Õn gi¸ dù thÇu kÐm tÝnh c¹nh tranh lµm gi¶m kh¶ n¨ng th¾ng thÇu khi tham gia tranh thÇu. 3. Nguyªn nh©n. 3.1. Nguyªn nh©n chñ quan. Mét nguyªn nh©n rÊt quan träng lµ thiÕu c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ m¶ng nghiªn cøu thÞ tr­êng. Mµ viÖc tÝnh gi¸ chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè nh­: ®èi thñ c¹nh tranh, chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty, thÞ tr­êng ®Çu vµo, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng, ®iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi, tr×nh ®é d©n trÝ ë ®Þa ph­¬ng, ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh – khÝ hËu,…Do ®ã ch­a tËn dông ®­îc nhiÒu nguån nguyªn vËt liÖu vµ nh©n c«ng t¹i chè, ch­a b¸m s¸t thÞ tr­êng ®Ó cã sù ®iÒu chØnh gi¸ hîp lý ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng t¸c lËp gi¸. C«ng t¸c lËp dù to¸n ch­a s¸t víi thùc tÕ, tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng do tÝnh chÊt phøc t¹p cña ho¹t ®éng x©y dùng vÉn ph¸t sinh thªm nhiÒu c«ng viÖc, h¹ng môc nhá ngoµi kÕ ho¹ch lµm t¨ng chi phÝ. C«ng t¸c lËp dù to¸n míi chØ dõng ë møc tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh dù to¸n mµ kh«ng x¸c ®Þnh c¸c tiªu chÝ h¹ gi¸ thµnh tõng c«ng tr×nh. 3.2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. 3.2.1. T×nh h×nh ®Êu thÇu hiÖn nay cßn nhiÒu bÊt cËp. Cã hiÖn t­îng tho¶ thuËn ngÇm – th«ng thÇu, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh – ch¹y thÇu, dïng nhiÒu thñ ®o¹n, nhiÒu gãi thÇu chñ ®Çu t­ chØ tæ chøc ®Êu thÇu cho cã, ®Æc biÖt lµ hiÖn t­îng ph¸ gi¸ trong ®Êu thÇu hiÖn lµ mét vÊn ®Ò næi cém trong ngµnh x©y dùng g©y ¶nh h­ëng kh¸ nhiÒu ®Õn c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty. NhiÒu khi C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét møc gi¸ dù thÇu hîp lý nh­ng do cã nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc trªn nªn vÉn dÉn ®Õn kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ mong muèn cho nhµ thÇu. 3.2.2. HÖ thèng c¸c quy ®Þnh do Nhµ n­íc ban hµnh. C¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc th­êng xuyªn söa ®æi, bæ sung… lµm cho c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu ph¶i thay ®æi theo g©y mÊt thêi gian, tèn c«ng søc. Cã nhiÒu tr­êng hîp khi lËp gi¸ th× phï hîp nh­ng do thay ®æi ®Þnh møc vËt liÖu, nh©n c«ng, … khi thi c«ng nªn g©y ra gi¸ dù thÇu kh«ng cßn hîp lý n÷a. HÖ thèng ®Þnh møc th­êng xuyªn söa ®æi, bæ sung nh­ng vÉn cßn h¹n chÕ vµ ch­a b¸m s¸t ®­îc thùc tÕ. Gi¸ dù thÇu ®¬îc x¸c ®Þnh dùa vµo hÖ thèng ®Þnh møc cña nhµ n­íc nªn kÕt qu¶ tÝnh ®­îc cña c¸n bé lËp gi¸ nhiÒu khi kh¸c nhiÒu so víi thùc tÕ. MÆt kh¸c, cßn thiÕu tÝnh linh ®éng trong c«ng t¸c lËp gi¸ (ch¼ng h¹n c¸n bé lËp gi¸ nhÊt ®Þnh lÊy tû lÖ 5.3% ®Ó tÝnh chi phÝ chung trong khi c«ng ty hoµn toµn cã thÓ gi¶m ®­îc thµnh phÇn chi phÝ nµy, hoÆc chi phÝ l¸n tr¹i thay v× lÊy 1 – 2% cã thÓ lÊy thÊp h¬n ®Ó gi¸ dù thÇu gi¶m, phï hîp yªu cÇu cña chñ ®Çu t­). 3.2.3. Sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Çu vµo trong x©y dùng. VËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng lµ 3 thµnh phÇn chÝnh trong ®¬n gi¸ dù thÇu, chØ cÇn mét thay ®æi nhá c¸c chi phÝ thµnh phÇn nµy gi¸ dù thÇu sÏ thay ®æi theo. Víi sù thay ®æi chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, gi¸ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l­îng,… lµm chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c t¨ng lªn. Gi¸ dù to¸n ®· ®­îc lËp kh«ng cßn chÝnh x¸c khi c«ng tr×nh thi c«ng. §ßi hái C«ng ty ph¶i chó träng nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Çu vµo, gióp C«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu hiÖu qu¶ h¬n, ®­a ra quyÕt ®Þnh gi¶m gi¸ chÝnh x¸c h¬n. 3.2.4. Tõ phÝa chñ ®Çu t­. T­ liÖu chñ ®Çu t­ cung cÊp cho nhµ thÇu nhiÒu khi ch­a s¸t víi thùc tÕ khiÕn cho gi¸ bá thÇu cña nhµ thÇu vµ gi¸ thùc tÕ cã nhiÒu chªnh lÖch. Nhµ thÇu th­êng ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i th«ng tin. §iÒu nµy g©y mÊt thêi gian, chi phÝ ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña C«ng ty. PhÇn III Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu x©y l¾p ë C«ng ty. I. C¬ héi, th¸ch thøc vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty liªn doanh c«ng tr×nh giao th«ng H÷u NghÞ lµ c«ng ty duy nhÊt trong Tæng c«ng ty XDCT Giao th«ng 8 khai th¸c, s¶n xuÊt ®¸ nªn C«ng ty ®· tËn dông lîi thÕ nµy cÇn ®Èy m¹nh khai th¸c ®¸ cóng nh­ kü thuËt khai th¸c, rót ng¾n thêi gian vËn chuyÓn ®¸ ®Ó ®¸p øng nhang, kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng, tiªu chuÈn ®¸ cho thi c«ng c«ng tr×nh. D­íi sù quan t©m cña Tæng c«ng ty, C«ng ty cÇn nç lùc ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c c«ng tr×nh do Tæng c«ng ty giao ®Ó t¹o lßng tin tõ phÝa Tæng c«ng ty. §ång thêi cÇn tù t×m kiÕm c¸c gãi thÇu ®Ó tham gia ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ v¶ thu l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty, tr¸nh t×nh tr¹ng thu lç vÒ nh­ mét sè c«ng tr×nh tr­íc ®©y m¾c ph¶i. C«ng ty ®· cã 12 n¨m kinh nghiÖm trong c«ng t¸c x©y dùng cÇu, ®­êng, c«ng tr×nh d©n dông. §©y lµ yÕu tè thuËn lîi trong viÖc tham gia ®Êu thÇu vµ n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. C«ng ty cÇn tËn dông triÖt ®Ó thuËn lîi nµy h¬n n÷a b»ng c¸ch khuyÕn khÝch nh©n viªn häc hái kinh nghiÖm cña ng­êi cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm cao h¬n ®Ó kinh nghiÖm 12 n¨m nµy cã trong tÊt c¶ c«ng nh©n viªn chø kh«ng ph¶i ë trong h×nh thøc, trong chiÒu dµi lÞch sö cña C«ng ty. Nh©n viªn cã n¨ng lùc thùc sù, kinh nghiÖm thùc sù míi lµ yÕu tè gãp phÇn vµo t¨ng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu. H¬n n÷a, C«ng ty liªn doanh C«ng tr×nh Giao th«ng H÷u NghÞ nãi riªng, tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung ®Òu ®Æt träng nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc chung khi ViÖt Nam ra nhËp WTO. C«ng ty sÏ cã thªm nguån vèn ®Çu t­ gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khã kh¨n c¬ b¶n cña ngµnh x©y dùng. Tõ ®ã thiÕt bÞ kü thuËt ®­îc trang bÞ hiÖn ®¹i h¬n, gi¶m thêi gian thi c«ng, gi¶m gi¸ thµnh x©y l¾p, t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. Tuy nhiªn, C«ng ty sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vÒ ®éi ngò c¸n bé do trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n, g©y ra khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù cña C«ng ty, xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng “thÊt nghiÖp tr­íc cæng nhµ m¸y”. MÆt kh¸c, còng trong bèi c¶nh ViÖt Nam ra nhËp WTO, héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, sù xuÊt hiÖn cña hµng lo¹t nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi còng g©y ra nh÷ng ¸p lùc kh«ng nhá trªn thÞ tr­êng. 2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty cã kª ho¹ch tiÕp tôc ph¸t triÓn khai th¸c s¶n xuÊt ®¸, kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh gän nhÑ, hiÖu qu¶, ph¸t huy tèi ®a ãc s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n cé c«ng nh©n viªn, n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n kü thu¹t gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty, t¨ng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu, thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ ®Çu t­ vèn ®Ó ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ,… n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. II. mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu ë c«ng ty. 1. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng phôc vô tæ chøc lËp gi¸. 1.1. C¨n cø ®­a ra biÖn ph¸p: XuÊt ph¸t tõ tån t¹i trong C«ng ty lµ viÖc thu thËp th«ng tin cßn h¹n chÕ ¶nh h­ëng lín tíi c«ng t¸c lËp gi¸ nh­: Kh«ng t×m hiÓu kü th«ng tin vÒ ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Þa h×nh n¬i thi c«ng, t×nh h×nh biÕn ®éng ®Çu vµo, gi¸ c¶ thÞ tr­êng t¹i ®Þa ph­¬ng cô thÓ vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i g©y khã kh¨n cho c¸n bé lËp gi¸: ph¶i ®iÒu chØnh sau khi lËp gi¸ hoÆc cã thÓ x¶y ra sai sãt. Kh«ng t×m hiÓu kü ®èi thñ c¹nh tranh mµ dÉn ®Õn bá gi¸ dù thÇu chØ thùc hiÖn ®óng quy tr×nh mµ kh«ng c©n nh¾c tíi gi¸ bá thÇu cña ®èi thñ c¹nh tranh mµ ®Æc biÖt lµ møc gi¶m gi¸ ®­a ra sÏ thiÕu hiÖu qu¶, thiÕu chÝnh x¸c lµm cho gi¸ ®­a ra kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi ®èi thñ c¹nh tranh. 1.2. Néi dung biÖn ph¸p. CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng h¬n n÷a ®Ó thu thËp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ c¸c gãi thÇu ®Ó viÖc lËp gi¸ ®­îc chÝnh x¸c ®¹t ®­îc môc tiªu C«ng ty ®Æt ra. CÇn lËp ra mét bé phËn marketing ®Ó thu thËp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ c¸c gãi thÇu nh­: Gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y trªn thÞ tr­êng. C¸c nguån cung cÊp ®Çu vµo, gi¸ c¶ tõng n¬i cung cÊp vµ tiÕn hµnh so s¸nh ®Ó t×m ra nguån cung cÊp tèt nhÊt. §iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi cña khu vùc thùc hiÖn dù ¸n: hÖ thèng giao th«ng, ®iÖn n­íc, tr×nh ®é d©n trÝ… xem møc ®é nh÷ng nh©n tè nµy t¸c ®éng ®Õn møc gi¸ dù thÇu nh­ thÕ nµo ®èi víi tõng gãi thÇu cô thÓ. §iÒu kiÖn cô thÓ mÆt b»ng thi c«ng, dù b¸o t¸c ®éng cña thêi tiÕt ®Õn qu¸ tr×nh thi c«ng, t¸c ®éng cña c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ®Õn chi phÝ, møc gi¸ dù thÇu. C¸c v¨n b¶n cña nhµ n­íc, uû ban nhan d©n cã liªn quan nh­: ®Þnh møc dù to¸n, b¶ng gi¸ ca m¸y, ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n, th«ng b¸o gi¸ vËt liÖu cña tØnh n¬i thi c«ng c«ng tr×nh,… Dù ®o¸n t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ c¶ ®Çu vµo trªn thÞ tr­êng. §Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ®èi thñ c¹nh tranh: ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, kinh nghiÖm, t×nh h×nh tµi chÝnh, nguån cung øng ®Çu vµo th­êng xuyªn, dù ®o¸n môc tiªu tham dù thÇu cña hä tõ ®ã dù b¸o møc gi¸ bá thÇu. 1.3. Lîi Ých mang l¹i cho C«ng ty. NÕu thµnh lËp ®­îc bé phËn marketing, lîi Ých ®­¬ng nhiªn lµ th«ng tin vÒ c¸c gãi thÇu C«ng ty sÏ cã ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c h¬n, c¸n bé lËp gi¸ ®ì bÞ ph©n t©m trong viÖc t×m hiÓu t×nh h×nh thi tr­êng, biÕn ®éng gi¸ c¶ thÞ tr­êng t¹i n¬i cã c«ng tr×nh, gióp c«ng viÖc tÝnh gi¸ cã nh÷ng c¬ së ch¾c ch¾n h¬n vÒ ®¬n gi¸ vËt liÖu, m¸y, nh©n c«ng,… còng nh­ cã c¬ së ®Ó lµm gi¶m gi¸ dù thÇu gãp phÇn t¹o ra tÝnh chÝnh x¸c trong gi¸ bá thÇu t¹o tiÒn ®Ò t¨ng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu khi tham gia tranh thÇu. 2. Hoµn thiÖn hÖ thèng ®Þnh møc, hÖ thèng ®¬n gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y… cña C«ng ty. 2.1. C¨n cø ®­a ra biÖn ph¸p. Thùc tÕ cho thÊy viÖc tÝnh gi¸ dù thÇu cña C«ng ty trong thêi gian qua cßn t­¬ng ®èi cøng nh¾c, viÖc tÝnh gi¸ hoµn toµn dùa vµo ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ n­íc vµ nh÷ng th«ng b¸o gi¸ trong tõng thêi kú ë tõng ®Þa ph­¬ng, trong khi nh÷ng quy ®Þnh vÒ gi¸ nµy ®­îc tÝnh to¸n trong ®iÒu kiÖn trung b×nh vµ ®­îc ¸p dông cho mét thêi kú dµi nªn kh«ng thÓ dù tÝnh hÕt ®­îc sù biÕn ®éng liªn tôc theo tõng ngµy, thËm chÝ tõng giê cña thÞ tr­êng nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu,… XuÊt ph¸t tõ tån t¹i lµ ®Þnh møc vËt liÖu, xe m¸y thiÕt bÞ, nh©n c«ng lÊy theo ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n cña nhµ n­íc; ®¬n gi¸ phÇn lín nguyªn vËt liÖu thi c«ng ®­îc lÊy theo ®¬n gi¸ chung cña ®Þa ph­¬ng; ®¬n gi¸ xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng lÊy theo ®¬n gi¸ chung cña ngµnh, ch­a lËp ®­îc bé ®¬n gi¸, ®Þnh møc riªng nªn gi¸ kh«ng b¸m s¸t ®­îc víi t×nh h×nh thùc tÕ trªn thÞ tr­êng ë thêi ®iÓm lËp gi¸, chi phÝ m¸y so víi thùc tÕ cßn sù chªnh lÖch kh¸ lín lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh vÒ gi¸ dù thÇu. Do ®ã, hoµn thiÖn hÖ thèng ®Þnh møc hay x©y dùng bé ®¬n gi¸ riªng cho tõng c«ng tr×nh ë tõng thêi kú c¨n cø trªn sù theo dâi nh÷ng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng lµ hÕt søc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña gi¸. 2.2. Néi dung biÖn ph¸p. §èi víi c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh dïng cho thi c«ng, th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c th«ng tin, dù ®o¸n sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, tÝnh to¸n vµ ®­a ra møc ®¬n gi¸ phï hîp cho tõng c«ng tr×nh ë thêi ®iÓm lËp gi¸. C¸n bé lËp gi¸ cÇn c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n chi phÝ mét c¸ch hîp lý h¬n. CÇn x¸c ®Þnh xem, vÞ trÝ c«ng tr×nh nh­ vËy sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ nguyªn vËt liÖu cô thÓ nh­ thÕ nµo. NÕu c«ng tr×nh gÇn n¬i c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu nh­: gÇn má ®¸ ¸ng S¬n, gÇn tr¹m trén bªt«ng,… th× c«ng ty cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu, gi¶m l­îng hao hôt, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ xe m¸y thiÕt bÞ vËn chuyÓn,… hay c«ng tr×nh gÇn n¬i mµ c«ng ty cã c«ng tr×nh ®ang thi c«ng hoÆc s¾p thi c«ng th× nh­ vËy sÏ tËn dông tèi ®a ®­îc ca m¸y thiÕt bÞ thi c«ng, nh­ vËy còng tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ. §èi víi xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng c¨n cø trªn tõng t×nh h×nh thùc tÕ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty, tÝnh to¸n vµ ®­a ra møc ®¬n gi¸ phï hîp. X©y dùng ®­îc bé ®¬n gi¸ riªng cho tõng c«ng tr×nh. 2.3. Lîi Ých m¹ng l¹i cho c«ng ty. Khi biÖn ph¸p nµy ®­îc thùc thi, tøc lµ x©y dùng ®­îc bé ®¬n gi¸ riªng cho tõng c«ng tr×nh th× ®¬n gi¸ sÏ b¸m s¸t ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ n¬i thi c«ng c«ng tr×nh. Tõ ®ã x©y dùng ®­îc mét gi¸ bá thÇu hîp lý ®­¬ng nhiªn cã ®­îc gi¶m gi¸ dù thÇu (nÕu cã) hiÖu qu¶ mang l¹i kÕt qu¶ mong muèn trong ®Êu thÇu cho c«ng ty. 3. X¸c ®Þnh râ môc tiªu ®Êu thÇu ®Ó ®­a ra gi¸ bá thÇu, møc gi¶m gi¸ dù thÇu hîp lý. 3.1. C¨n cø ®­a ra biÖn ph¸p. Mçi nhµ thÇu tham gia ho¹t ®éng dù thÇu cã nh÷ng môc tiªu kh¸c nhau. Môc tiªu ®ã cã thÓ lµ t×m kiÕm lîi nhuËn, còng cã thÓ lµ gi¶i quyÕt c«ng ¼n viÖc lµm hay më réng thÞ tr­êng míi…Tuú n¨ng lùc, ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ chÝnh s¸ch cña tõng chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp mµ sÏ ®­a ra c¸c møc gi¸ kh¸c nhau phï hîp víi nh÷ng mong muèn, môc tiªu cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, c«ng t¸c thu thËp th«ng tin cña doanh nghiÖp h¹n chÕ, viÖc ®Çu t­ thêi gian cho t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ c¸c gãi thÇu lµ rÊt Ýt dÉn ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng kh«ng m¹nh nªn viÖc x¸c ®Þnh râ môc tiªu ®Êu thÇu rÊt cÇn thiÕt ®Ó ®­a ra gi¸ bá thÇu, møc gi¶m gi¸ dù thÇu (nÕu cã) hîp lý. 3.2. Néi dông cña biÖn ph¸p. - C¸n bé lËp gi¸ cÇn c¨n cø vµo t×nh h×nh, tiÒm lùc s½n cã cña doanh nghiÖp: cã nhiÒu c«ng tr×nh ®ang thi c«ng kh«ng hay t×nh h×nh nh©n c«ng, tµi chÝnh, xe m¸y thiÕt bÞ cña c«ng ty cã ®ñ ®Ó thi c«ng mét c«ng tr×nh n÷a kh«ng ®Ó ®­a ra tõng møc gi¸ hîp lý - L·nh ®¹o c«ng ty còng cÇn c¨n cø vµo tiÒm lùc cña C«ng ty, c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ ®Ó phª duyÖt, thay ®æi gi¸ cho phï hîp còng nh­ lµ ®­a ra tû lÖ gi¶m gi¸ hay gi¸ trÞ gi¶m gi¸ nÕu cÇn cã hiÖu qu¶. - X¸c ®Þnh râ nh÷ng vÊn ®Ò mµ c«ng ty ®ang gÆp ph¶i vµ cÇn ®­îc gi¶i quyÕt. Tõ viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh c«ng ty x¸c ®Þnh râ môc tiªu tham dù gãi thÇu nµy lµ g× vµ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu th× møc gi¸ nµo lµ phï hîp. Cã thÓ sö dông mét trong c¸c chÝnh s¸ch gi¸ nh­: ChÝnh s¸ch gi¸ cao; chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t theo thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch møc gi¸ thÊp. 3.3. Lîi Ých cña biÖn ph¸p. X¸c ®Þnh râ môc tiªu gióp C«ng ty cã ®Þnh h­íng râ rµng h¬n trong c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu, gióp c«ng ty cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Æt ra 4. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù thÇu. 4.1. C¨n cø ®­a ra biÖn ph¸p. §èi víi bÊt kú doanh nghiÖp x©y dùng nµo hoµn thiÖn ®­îc ph­¬ng ph¸p gi¸ dù thÇu còng lµ ®iÒu hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hîp lý, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× míi ®­a ra mét gi¸ dù thÇu hîp lý, chÝnh x¸c ®­îc. Kh¶ n¨ng nµy phô thuéc hoµn toµn vµo n¨ng lùc ®iÒu hµnh, tiÒm lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, còng nh­ kh¶ n¨ng xö lý linh ho¹t cña doanh nghiÖp tr­íc nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt kh¸c nhau cña tõng c«ng tr×nh x©y dùng. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ cña C«ng ty ®· ®­îc ®iÒu chØnh chi tiÕt song ë thµnh phÇn chi phÝ chung cã thÓ lµm chi tiÕt h¬n ®Ó chñ ®Çu t­ cã thÓ xem xÐt kü l­ìng h¬n vµ thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh theo dâi thi c«ng sau nµy nÕu tróng thÇu; khi tÝnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng cã thÓ söa ®æi mét chót hay khi tÝnh chi phÝ nh©n c«ng còng cã thÓ tÝnh ®¬n gi¶n h¬n. 4.2. Néi dung biÖn ph¸p. 4.2.1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu T×m kiÕm c¸c vËt liÖu thay thÕ víi møc gi¸ rÎ h¬n mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c«ng tr×nh. Thu thËp th«ng tin vÒ gi¸ tõ c¸c nguån cung øng kh¸c nhau,so s¸nh ®Ó lùa chän nguån cung øng tèt nhÊt cã møc gi¸ kinh tÕ h¬n c¶. Sö dông vËt liÖu ®Þa ph­¬ng gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn. Dù ®o¸n tr­íc ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr­êng vÒ gi¸ c¶ vËt liÖu ®Ó cã chÝnh s¸ch dù tr÷ hîp lý. Gi¶m hao hôt nguyªn vËt liÖu. Ngoµi ra, khi tÝnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh­: cèt pha, ®µ gi¸o, khu«n hîp kim… C¸c lo¹i vËt liÖu nµy ch­a ®ñ tiªu chuÈn xÕp vµo tµi s¶n cè ®Þnh nªn kh«ng tÝnh khÊu hao mµ khÊu trõ dÇn gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ c«ng t¸c x©y l¾p theo c«ng thøc kinh nghiÖm sau: Kcgt=( h(n-1)+2)/2n Trong ®ã: Kcgt lµ hÖ sè chuyÓn gi¸ trÞ cña vËt liÖu lu©n chuyÓn qua mçi lÇn sö dông. h lµ tû lÖ bï hao hôt (%) kÓ tõ lÇn thø 2 trë ®i. n lµ sè lÇn sö dông vËt liÖu lu©n chuyÓn 2 lµ hÖ sè kinh nghiÖm. Nh­ vËy, chi phÝ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù thÇu ®­îc tÝnh b×nh qu©n nh­ sau: VL=(1+KVLP) S DMVLCi*GVLCi+(1/Q) SCVLLCj*Kcgtj. Trong ®ã: KVLP lµ hÖ sè chi phÝ vËt liÖu phô so víi gi¸ trÞ nguyªn liÖu chÝnh. (KVLP=0.005-0.10). DMVLCi lµ ®Þnh møc vËt liÖu chÝnh i. GVLCi lµ gi¸ 1 ®¬n vÞ tÝnh lo¹i nguyªn liÖu chÝnh i theo mÆt b»ng gi¸. Q lµ khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p cã sö dông vËt liÖu lu©n chuyÓn. CVLLCj lµ gi¸ mua vËt liÖu lu©n chuyÓn j. Kcgtjlµ hÖ sè chuyÓn gi¸ trÞ vËt liÖu lu©n chuyÓn lo¹i j vµo s¶n phÈm qua 1 lÇn sö dông. 4.2.2. Chi phÝ nh©n c«ng. Cã thÓ tËn dông nguån lao ®éng t¹i chç nÕu chi phÝ thÊp h¬n. KÕt hîp thî bËc thÊp vµ th¬ bËc cao khi thi c«ng, sö dông hîp lý nh©n c«ng, tr¸nh sö dông thî bËc cao cho nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n g©y l·ng phÝ nh©n c«ng. §Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao tr×nh ®é c¬ giíi ho¸, gi¶m hao phÝ nh©n c«ng, t©ng n¨ng suÊt lao ®éng. Chi phÝ nh©n c«ng còng cã thÓ tÝnh ®¬n gi¶n h¬n theo c«ng thøc: NC= 4.2.3. Chi phÝ m¸y thiÕt bÞ. Sö dông tèi ®a c«ng suÊt m¸y, sö dông tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, n¨ng l­îng. B¶o d­ìng ®Þnh kú cho m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m hao mßn h÷u h×nh, hao mßn v« h×nh. Tr­êng hîp ph¶i thuª m¸y ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh thuª m¸y theo ca hay thuª h¼n. *Tr­êng hîp thuª m¸y. CÇn tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®Ó quyÕt ®Þnh thuª h¼n m¸y hay thuª m¸y theo ca. Gäi: x lµ sè ca m¸y cÊn thiÕt ®Ó thi c«ng khèi l­îng c«ng t¸c. g lµ gi¸ ca m¸y. CF lµ chi phÝ cè ®Þnh thuª m¸y 1 lÇn trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. Cv lµ chi phÝ biÕn ®æi tr¶ thªm cho 1 ca m¸y tïy thuéc vµo sè ca m¸y vËn hµnh. Lóc nµy, ®iÓm hoµ vèn (tæng chi phÝ thuª m¸y h¼n b»ng tæng chi phÝ thuª m¸y theo ca) øng víi sè ca m¸y x lµ: X = NÕu sè ca m¸y cÇn thiÕt <x th× nªn thuª m¸y theo ca. NÕu sè ca m¸y cÇn thiÕt >x th× nªn thuª m¸y h¼n. *Tr­êng hîp m¸y x©y dùng lµ cña c«ng ty. Chi phÝ trong 1 ca m¸y bao gåm: + KhÊu hao c¬ b¶n (cã tÝnh ®Õn hao mßn v« h×nh). + KhÊu hao söa ch÷a lín, söa ch÷a võa vµ b¶o d­ìng. + Chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc, n¨ng l­îng. + Chi phÝ tiÒn c«ng cho thî m¸y. + Chi phÝ kh¸c vµ c¸c chi phÝ qu¶n lý m¸y. 4 lo¹i chi phÝ ®Çu lµ chi phÝ trùc tiÕp cho 1 ca m¸y, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh riªng c¸c chi phÝ cho 1 ca m¸y. Cßn chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ qu¶n lý m¸y lÊy b»ng % so víi tæng chi phÝ trùc tiÕp. Gi¸ ca m¸y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gcm=g1+g2 Trong ®ã: g1 lµ tæng chi phÝ trùc tiÕp cho 1 ca m¸y. g2 lµ c¸c chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ qu¶n lý m¸y. 4.2.4. Chi phÝ chung. C«ng ty cã thÓ x¸c ®Þnh chi phÝ chung theo t×nh h×nh thùc tÕ cña m×nh mµ kh«ng cÇn tÝnh theo % so víi chi phÝ trùc tiÕp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ViÖc tÝnh nh­ vËy cã thÓ lµm gi¶m chi phÝ chung trong gi¸ dù thÇu. Chi phÝ chung cã thÓ ph©n t¸ch chi tiÕt h¬n thµnh 2 bé phËn: *PhÇn chi phÝ chung tÝnh trùc tiÕp cho tõng h¹ng môc x©y dùng bao gåm chi phÝ qu¶n lý c«ng tr­êng vµ c¸c chi phÝ t¨ng thªm do ®iÒu kiÖn ¨n ë ®i l¹i, lµm viÖc t¹i ®Þa ®iÓm thi c«ng g©y ra (C1). C1 gåm cã: Chi phÝ v¨n phßng, th«ng tin liªn l¹c. TiÒn thuª nhµ, ®Êt lµm v¨n phßng c«ng tr­êng. TiÒn l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý thi c«ng. L­¬ng, phô cÊp trong nh÷ng ngµy kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt. TiÒn ®Òn bï do ®iÒu kiÖn lµm viÖc, sèng, ®i l¹i khã kh¨n… *PhÇn chi phÝ chung vµ qu¶n lý hµnh chÝnh cña doanh nghiÖp ph©n bæ cho tõng h¹ng môc x©y dùng (C2). C2 gåm cã: TiÒn thuª nhµ, ®Êt lµm trô së doanh nghiÖp. TiÒn mua dông cô v¨n phßng. Söa ch÷a, khÊu hao tµi s¶n cæ ®Þnh v¨n phßng. L­¬ng, phô cÊp cho c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn. Trî cÊp th«i viÖc, èm ®au, h­u trÝ… Chi phÝ phóc lîi. Th­ëng. Chi phÝ cho ho¹t ®éng x· héi. Chi phÝ chung cho 1 h¹ng môc trong ®¬n gi¸ dù thÇu x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: C= C1+C2. 4.2.4. Lîi Ých mang l¹i tõ biÖn ph¸p cho C«ng ty. BiÖn ph¸p nµy ®­îc thùc thi th× gi¸ dù thÇu cã thÓ gi¶m xuèng t¨ng kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cho c«ng ty. MÆt kh¸c, gi¶m c¸c chi phÝ thµnh phÇn còng t¨ng hiÖu qu¶ cho qu¸ tr×nh thi c«ng. III. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc. 1. Hoµn thiÖn ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n, ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n. 1.1. C¨n cø ®­a ra kiÕn nghÞ. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn n­íc ta, hÖ thèng ®Þnh møc ®Ó lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh th­êng xuyªn söa ®æi bæ sung nªn khi lËp gi¸ dù thÇu th× hîp lý nh­ng khi thi c«ng l¹i kh«ng cßn phï hîp n÷a g©y khã kh¨n cho c¶ nhµ thÇu vµ chñ ®Çu t­. 1.2. Néi dung kiÕn nghÞ. Nhµ n­íc sím hoµn thiÖn nh÷ng ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n, ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n, tr¸nh söa ®æi bæ sung liªn tôc Tr­êng hîp ph¶i söa ®æi, bæ sung cÇn th«ng b¸o tr­íc sím cho nhµ thÇu ®Ó nhµ thÇu cã sù chuÈn bÞ tr­íc, dù ®o¸n ®­îc tr­íc ®Ó cã thÓ dù to¸n chÝnh x¸c. 1.3. Lîi Ých mang l¹i. HÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n ®­îc æn ®Þnh sÏ gióp c¸c nhµ thÇu nãi chung, c«ng ty H÷u NghÞ nãi riªng cã thÓ sö dông nh÷ng ®Þnh møc nµy l©u dµi gãp phÇn lµm nhanh chãng c«ng t¸c tÝnh gi¸ dù thÇu s¸t thùc tÕ mµ kh«ng ph¶i söa ®æi. Tr­êng hîp söa ®æi ®­îc th«ng b¸o sím cung gióp cho c¸n bé lËp gi¸ dù tÝnh chÝnh x¸c sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng tõ ®ã cã ph­¬ng ¸n hîp lý, tr¸nh ®­îc nhiÒu thiÖt h¹i cho C«ng ty. 2. T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thÞ tr­êng mua b¸n thiÕt bÞ m¸y mãc, b×nh æn thÞ tr­êng gi¸ nguyªn vËt liÖu 2.1. C¨n cø ®­a ra kiÕn nghÞ. BiÖn ph¸p nµy lµ cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ nãi chung, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nãi riªng. Nguyªn vËt liÖu lµ ®Çu vµo quan träng cña ngµng, gi¸ nguyªn vËt liÖu biÕn ®éng kÐo theo sù biÕn ®éng cña hµng lo¹t c¸c yÕu tè nh­: ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu, m¸y, nh©n c«ng,… dÉn ®Õn c¸c chi phÝ ®Òu t¨ng vµ gi¸ dù thÇu t¨ng lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. Nh­ vËy th× khã cã thÓ ®¶m b¶o yªu cÇu cña chñ ®Çu t­. 2.2. Néi dung kiÕn nghÞ. Cè g¾ng b×nh æn gi¸ nguyªn vËt liÖu b»ng chÝnh s¸ch gi¸ trÇn, h¹n chÕ viÖc thay ®æi chÝnh s¸ch lµm gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng nh­: t¨ng gi¸ ®iÖn, … 2.3. Lîi Ých tõ kiÕn nghÞ. Gióp thÞ tr­êng b×nh æn gi¸ h¬n, c¸c ®Þnh møc còng æn ®Þnh theo, nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo æn ®Þnh th× gi¸ dù thÇu lËp ra còng chÝnh x¸c vµ s¸t thùc tÕ h¬n. PhÇn kÕt luËn Cïng víi sù gia t¨ng vÒ sè l­îng nhu cÇu x©y dùng th× nh÷ng ®ßi hái vÒ kü thuËt, thiÕt kÕ, tµi chÝnh ngµy cµng cao vµ kh¾t khe h¬n. Do vËy, C«ng ty ph¶i liªn tôc ®æi míi n©ng cao chÊt l­îng mäi mÆt nãi chung, c«ng t¸c lËp gi¸ nãi riªng. C«ng ty ®· tham dù nhiÒu c«ng tr×nh nªn c¸n bé lËp gi¸ ®· ®óc kÕt ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm, nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn th¾ng thÇu, tr­ît thÇu ®Ó lÇn tham dù sau thùc hiÖn tèt h¬n.MÆt kh¸c, viÖc t×m hiÓu th«ng tin phôc vô c«ng t¸c lËp gi¸ còng trë nªn dÔ dµng h¬n trong thêi ®¹i ngµy nay nhê cã sù hç trî cña nhiÒu ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, sù phæ biÕn cña c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, s¸ch b¸o, ®iÖn tho¹i…®ã lµ nh÷ng thuËn lîi trong c«ng t¸c tÝnh gi¸ cña C«ng ty. Xu h­íng héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ nªn qu¸ tr×nh liªn doanh liªn kÕt cµng trë nªn phæ biÕn. §©y còng lµ mét c¬ héi thuËn lîi cho c«ng ty häc hái kinh nghiÖm tõ c¸c c«ng ty kh¸c trong vµ ngoµi n­íc, tõng b­¬c x©m nhËp vµo thÞ tr­êng míi. Tuy nhiªn, sù c¹nh tranh còng trë nªn gay g¾t h¬n. Sù xuÊt hiÖn ®«ng ®¶o c¸c c«ng ty x©y dùng trong n­íc còng nh­ c¸c c«ng ty liªn doanh, c«ng ty 100% vèn n­¬c ngoµi cã søc m¹nh h¬n h¼n c¸c c«ng ty trong n­íc g©y søc Ðp ®èi víi c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu cña c«ng ty. Ngoµi ra, nhiÒu tån t¹i trong ngµnh x©y dùng nãi chung ho¹t ®éng ®Êu thÇu nãi riªng nh­ qu©n xanh qu©n ®á, th«ng thÇu, chËy thÇu, … ®· g©y khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc ®Êu thÇu vµ ®ång thêi còng ®Æt ra yªu cÇu trong viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc kiÓm tra, gi¸m s¸t c«ng tr×nh, gi¸o dôc ý thøc ®¹o ®øc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docV7103.DOC
Tài liệu liên quan