Thiết kế khu nhà chung cư 127 Pasteur – TP Hồ Chí Minh

Khu nhà chung cư 127 Pasteur – TP Hồ Chí Minh là một công trình được xây dựng theo phong cách kiến trúc hiện đại, có công năng sử dụng cao và đặc biệt không những không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của toàn bộ cảnh quan xung quanh mà còn góp phần làm nên sự hiện đại hoành tráng của một khu đô thị mới nói riêng và toàn thành phố nói chung. Công trình có chiều cao 58,35 m tạo nên một dáng vẻ riêng của mình. Cùng với các công trình khác ở xung quanh tạo nên một quần thể các công trình kiến trúc hài hoà, sinh động góp phần tạo nên vẻ đẹp hiện đại chung cho toàn thành phố đang trên con đường phát triển. Sự ra đời của công trình này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ăn ở, sinh hoạt của một bộ phận cư dân và phần nào giảm bớt được áp lực cho các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết nhu cầu về nơi ở của nhân dân trong diện giải toả của các công trình công cộng, giao thông hiện đang được phát triển mạnh trong thành phố. Cũng vì lý do đó mà sự ra đời của nhà chung cư này trở nên hết sức cần thiết và kịp thời. Mặt chính công trình quay theo hướng Đông giáp với đường giao thông Pasteur thành phố , phía Nam giáp với đường giao thông Nguyễn Đình Chiểu , phía Bắc và phía Tây giáp với khu nhà dân cư . Quy mô của công trình thuộc nhà cao tầng với công suất thiết kế cho khoảng 700 người ở cùng với 900 sàn dành cho khu dịch vụ kinh doanh tổng hợp, nơi trông giữ phương tiện đi lại của dân, các phòng chức năng, hành chính, bảo vệ .v.v. Do địa điểm xây dựng nằm trong trung tâm của thành phố nên đường giao thông đi lại từ bên ngoài vào công trình hết sức thuận tiện, xung quanh không có chướng ngại vật đáng kể nào vì vậy có điều kiện rất tốt cho việc tổ chức thi công công trình như việc bố trí các công trình phụ trợ , lán trại, các kho bãi, xưởng gia công cốt thép, cốp pha . Đồng thời không gian xung quanh ngôi nhà không bị che khuất nên việc bố trí khuôn viên vườn hoa cây cảnh thảm cỏ làm cho tổng thể công trình thêm sinh động, rất thuận tiện cho giải pháp chiếu sáng, thông gió cho các căn hộ trong ngôi nhà.

doc34 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1124 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế khu nhà chung cư 127 Pasteur – TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b¶o ®é æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®æ bªt«ng . PhÝa d­íi dïng c¸c thanh chèng gç hoÆc thÐp , mét ®Çu t× lªn g«ng , 1 ®Çu t× lªn thanh gç tùa vµo c¸c mãc thÐp d­íi sµn. PhÝa trªn dïng d©y neo cã t¨ng ®¬ ®iÒu chØnh chiÒu dµi , mét ®Çu mãc vµo mÊu thÐp , ®Çu cßn l¹i neo vµo g«ng ®Çu cét . - KiÓm tra l¹i lÇn cuèi cïng ®é æn ®Þnh vµ ®é th¼ng ®øng cña cét tr­íc khi ®æ bªt«ng . C«ng t¸c bªt«ng cét Bªt«ng cét M¸c 350 ®­îc vËn chuyÓn lªn cao b»ng cÇn trôc th¸p . Quy tr×nh ®æ bªt«ng cét ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : T­íi n­íc cho ­ít v¸n khu«n , t­íi n­íc xim¨ng vµo chç gi¸n ®o¹n n¬i ch©n cét . §æ tr­íc vµo ch©n cét mét líp v÷a xi m¨ng c¸t vµng tØ lÖ 1/2 hoÆc 1/3 dµy 5 ¸ 10 cm ®Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng rç ch©n cét . Cao tr×nh ®æ bªt«ng cét c¸ch ®¸y dÇm kho¶ng 3 cm . §Ó tr¸nh hiÖn t­îng ph©n tÇng khi ®æ bªt«ng dïng èng vßi voi ®Ó ®æ . Mçi ®ît ®æ bªt«ng dÇy kho¶ng 30 ¸ 50 cm , dïng ®Çm dïi ®Çm kü råi míi ®æ líp tiÕp theo . Dïng lo¹i cã d©y ®Çm dµi 4 m . Trong qu¸ tr×nh ®æ ta tiÕn hµnh gâ nhÑ lªn thµnh v¸n khu«n cét ®Ó t¨ng ®é lÌn chÆt cña bªt«ng . C«ng t¸c b¶o d­ìng bªt«ng Sau khi ®æ bªt«ng nÕu trêi qu¸ n¾ng hoÆc m­a to ta ph¶i che phñ ngay tr¸nh hiÖn t­îng bªt«ng thiÕu n­íc bÞ nøt ch©n hoÆc bÞ rç bÒ mÆt . §æ bªt«ng sau 8¸10 giê tiÕn hµnh t­íi n­íc b¶o d­ìng . Trong 2 ngµy ®Çu cø 2 ¸ 3 giê t­íi n­íc 1 lÇn , sau ®ã cø 3 ¸ 10 giê t­íi 1 lÇn tuú theo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt . Bªt«ng ph¶i ®­îc b¶o d­ìng gi÷ Èm Ýt nhÊt 7 ngµy ®ªm . Tr¸nh g©y rung ®éng vµ va ch¹m sau khi ®æ bªt«ng . Trong qu¸ tr×nh b¶o d­ìng nÕu ph¸t hiÖn bªt«ng cã khuyÕt tËt ph¶i xö lý ngay . C«ng t¸c th¸o v¸n khu«n cét V¸n khu«n cét ®­îc th¸o sau 2 ngµy khi bªt«ng ®¹t c­êng ®é ³ 25 kG/cm2 . V¸n khu«n cét ®­îc th¸o theo tr×nh tù tõ trªn xuèng . Khi th¸o v¸n khu«n ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt tr¸nh g©y søt , vì gãc , c¹nh cÊu kiÖn . Sau khi th¸o dì v¸n khu«n cét ta tiÕn hµnh b¶o d­ìng vµ dïng cÇn trôc th¸p vËn chuyÓn tíi n¬i cÇn l¾p dùng tiÕp . thiÕt kÕ v¸n khu«n dÇm V¸n khu«n dÇm gåm v¸n khu«n ®¸y dÇm vµ v¸n khu«n thµnh dÇm ®­îc chÕ t¹o tõ v¸n khu«n thÐp ®Þnh h×nh , chóng ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng chèt. V¸n thµnh ®­îc chèng bëi c¸c thanh chèng xiªn . TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®¸y dÇm : Coi v¸n ®¸y dÇm nh­ 1 dÇm liªn tôc tùa lªn xµ gå . DÇm cã kÝch th­íc 250 x 800 mm . T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n ®¸y dÇm cã bÒ réng b = 25 cm : Träng l­îng bªt«ng cèt thÐp : 1,2 . 2500 . 0,25 . 0,8 = 600 kg/m Träng l­îng b¶n th©n v¸n khu«n : 10 . 1,2 = 12 kg/m Ho¹t t¶i do ®æ vµ ®Çm bªt«ng : ( 400 +130 ) . 0,25 . 1,3 = 172,25 kg/m ® Tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n lµ : Q = 784,25 kg/m Theo ®iÒu kiÖn bÒn : s = M : m«men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc = W : m«men chèng uèn cña v¸n khu«n . Víi b = 25 cm th× W = 6,34 cm3 . ® s = ® = cm . Chän l = 120 cm . KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®é vâng : ¦ = ® tho¶ m·n . VËy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå l = 120 cm . KiÓm tra cét chèng dÇm T¶i träng t¸c dông lªn cét chèng dÇm : 784,25 . 0,12 = 94,11 kg . Sö dông cét chèng thÐp cã chiÒu cao = ht – hd = 3,2 –0,8 = 2,4 m chÞu ®­îc t¶i lµ 1,9 T khi ®ãng vµ 1,3 T khi kÐo . VËy cét chèng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn, chän kho¶ng c¸ch cét chèng = 120 cm . TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp thµnh dÇm : Coi v¸n thµnh dÇm nh­ 1 dÇm liªn tôc tùa lªn c¸c nÑp ®øng . T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n thµnh dÇm cã bÒ réng b = 20 cm : ¸p lùc ngang cña bªt«ng : P1 = g . h = 2500 . 0,8 = 2000 kg/m Ho¹t t¶i do ®Çm bªt«ng : P2 = 200 . 0,2 = 40 kg/m Tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n lµ : P = 2000 . 1,2 + 40 . 1,3 = 2452 kg/m Theo ®iÒu kiÖn bÒn : s = M : m«men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc = W : m«men chèng uèn cña v¸n khu«n . Víi b = 20 cm th× W = 4,3 cm3 . ® s = ® = cm . Chän l = 60 cm . KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®é vâng : ¦ = ® tho¶ m·n . VËy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng l = 60 cm . Tr×nh tù l¾p dùng v¸n khu«n dÇm : Dùng hÖ gi¸o chèng ®ì v¸n ®¸y dÇm , ®iÒu chØnh cao ®é cho chÝnh x¸c theo ®óng thiÕt kÕ . L¾p hÖ thèng xµ gå , l¾p ghÐp v¸n ®¸y dÇm . C¸c tÊm v¸n khu«n ®¸y dÇm ph¶i ®­îc l¾p kÝn khÝt , ®óng tim trôc dÇm . V¸n khu«n thµnh dÇm ®­îc l¾p ghÐp sau khi c«ng t¸c cèt thÐp dÇm ®­îc thùc hiÖn xong . V¸n thµnh dÇm ®­îc chèng bëi c¸c thanh chèng xiªn mét ®Çu chèng vµo s­ên v¸n , mét ®Çu ®ãng cè ®Þnh vµo xµ gå ngang ®ì v¸n ®¸y dÇm . §Ó ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch gi÷a 2 v¸n thµnh ta dïng c¸c thanh chèng ngang ë phÝa trªn thµnh dÇm , c¸c nÑp nµy ®­îc bá ®i khi ®æ bªt«ng . Thi c«ng sµn øng lùc tr­íc ThiÕt kÕ v¸n khu«n Do diÖn tÝch sµn lín nªn ®Ó thi c«ng ®¹t n¨ng suÊt cao , ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng ta dïng v¸n khu«n gç Ðp cã chiÒu dµy 1,5 cm . Xµ gå ®­îc dïng lµ lo¹i xµ gå gç, cã träng l­îng riªng d = 600 kG/m3 , [s] = 110 kG/cm2 , E = 1,2 . 105 kG/cm2 . HÖ gi¸o ®ì sµn lµ gi¸o PAL . X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn v¸n sµn : C¾t 1 d¶i sµn cã bÒ réng b = 1m . TÝnh to¸n v¸n khu«n sµn nh­ dÇm liªn tôc kª trªn c¸c gèi tùa lµ c¸c thanh xµ gå ®ì v¸n khu«n sµn . T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n sµn gåm : Träng l­îng bªt«ng cèt thÐp : q1 = 2500 . 0,22 . 1 = 550 kG/m Träng l­îng b¶n th©n v¸n khu«n : q2 = 600 . 0,015 . 1 = 9 kG/m Ho¹t t¶i ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn sö dông : P1 = 250 . 1 = 250 kG/m Ho¹t t¶i do ®æ vµ ®Çm bªt«ng : P2 = (450 + 130) .1 = 580 kG/m VËy tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n lµ : Q = 1,2 . 550 + 1,1 . 9 + 1,3 ( 250 + 580 ) = 1748,9 kG/m TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ®µ ngang : Theo ®iÒu kiÖn bÒn : s = M : m«men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc = W : m«men chèng uèn cña v¸n khu«n W = . ® s = ® = cm . Chän l = 80 cm . KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®é vâng : J = ¦ = ® tho¶ m·n . VËy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xµ gå ®ì sµn l = 80 cm . TÝnh to¸n kiÓm tra c¸c thanh ®µ ngang : Chän tiÕt diÖn ®µ ngang lµ bxh = 10x12 cm , gç nhãm VI, cã R = 110 Kg/cm2; E = 1,2 . 105 kG/cm2. T¶i träng t¸c ®éng lªn xµ ngang : Xµ ngang chÞu t¶i träng ph©n bè trªn 1 d¶i cã bÒ réng b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai xµ l = 80 cm . q = 1748,9 . 0,8 + 0,1 . 0,12 . 600 . 1,1 = 1407,04 kG/m S¬ ®å tÝnh to¸n cña ®µ ngang lµ dÇm ®¬n gi¶n nhÞp 1,2 m kª lªn c¸c gèi tùa lµ c¸c ®µ däc . - KiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn: Þ tho¶ m·n. - KiÓm tra ®é vâng: §é vâng f ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Víi E = 1,2 . 105 kG/cm2 ; J = bh3/12 = 10x123/12 = 1440 (cm2). - §é vâng cho phÐp: [f] = Þnªn xµ ngang chän : bxh=10x12 cm lµ b¶o ®¶m. KiÓm tra c¸c thanh xµ däc: Chän xµ däc b»ng gç nhãm VI, cã R = 110 kg/cm2 , E = 105 kg/cm2, kÝch th­íc tiÕt diÖn b´h = 12´16 cm ; W = bh2/6 = 12x162/6 = 512 cm3. S¬ ®å tÝnh to¸n cña xµ däc lµ dÇm ®¬n gi¶n nhÞp 1,2m , c¸c gèi tùa lµ c¸c cét chèng gi¸o PAL, chÞu c¸c t¶i träng tËp trung tõ xµ ngang truyÒn xuèng. T¶i träng tËp trung t¸c dông lªn thanh xµ lµ : P = 1407,04 . 1,2 + 0,12 . 0,16 . 600 .1,1 = 1701,12 kG KiÓm tra bÒn : Þ Þ tho¶ m·n. KiÓm tra vâng : §é vâng f ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Víi E = 105 kG/cm2 ; J = bh3/12 = 12x163/12 = 4096 cm4 §é vâng cho phÐp: Þnªn xµ ngang chän : bxh=10x12 cm lµ b¶o ®¶m. Thi c«ng sµn ChuÈn bÞ : - VËt liÖu : Bªt«ng M¸c 350 , cã sö dông phô gia ®«ng cóng nhanh . ThÐp th­êng cña sµn dïng thÐp AII cã Ra = 2800 kg/cm2 ThÐp øng lùc tr­íc dïng lo¹i T15 ®Æt trong èng nhùa ®­êng kÝnh 20 mm , cã øng suÊt ph¸ ho¹i cña c¸p lµ 1860 MPa , m«®un ®µn håi lµ E = 1,9 .105 N/mm2 , líp b¶o vÖ c¸p 3cm . øng suÊt kÐo c¨ng ban ®Çu 1395 MPa Lùc kÐo c¨ng cho mçi c¸p : Sö dông lo¹i neo : VLM 15-1 §é tôt neo : a = 6 mm . ThiÕt bÞ : ThiÕt bÞ c¾t c¸p , thiÕt bÞ lµm neo , kÝch kÐo c¨ng YCD-240, b¬m dÇu cao ¸p BUM – 3309B , ®ång hå ®o ¸p lùc víi ®é chÝnh x¸c 1,5 , th­íc ®o ®é d·n dµi . Tr×nh tù thi c«ng : - §Þnh vÞ : dïng m¸y kinh vÜ v¹ch dÊu tim trôc lªn 4 mÆt ®Çu cét . Dïng d©y c¨ng lµm c÷ ®Ó ghÐp cèp pha ®¸y . Qu¸ tr×nh thi c«ng l¾p dùng cèp pha , cèt thÐp dïng m¸y tr¾c ®¹c ®Ó c¨n chØnh . - L¨p v¸n ®¸y dÇm L¾p cèt thÐp dÇm L¨p v¸n khu«n thµnh dÇm L¾p dùng v¸n khu«n sµn : L¨p hÖ thèng gi¸o chèng PAL . TiÕp ®Õn l¾p c¸c ®µ däc lªn gi¸ ®ì ch÷ U cña hÖ gi¸o chèng , sau ®ã l¾p c¸c thanh ®µ ngang kª lªn c¸c thanh ®µ däc . §iÒu chØnh cèt vµ ®é b»ng ph¼ng cña xµ gå . L¾p c¸c tÊm v¸n sµn , v¸n sµn ®­îc ghÐp thµnh tõng m¶ng vµ ®­a lªn c¸c thanh ®µ . KiÓm tra l¹i tim ,cèt cña v¸n khu«n . C«ng t¸c cèt thÐp sµn : C«ng t¸c chuÈn bÞ : Sau khi kiÓm tra viÖc l¾p dùng v¸n khu«n sµn xong, tiÕn hµnh r¶i mét líp nilon chèng hiÖn t­îng rß rØ n­íc xim¨ng khi thi c«ng , sau ®ã tiÕn hµnh ®Æt cèt thÐp cho sµn . Cèt thÐp sµn : Cèt thÐp sµn ®· gia c«ng ë phÝa d­íi tr­íc khi dïng cÇn trôc th¸p cÈu lªn . Dïng c¸c con kª b»ng bªt«ng ®Ó ®¶m b¶o líp bªt«ng b¶o vÖ cèt thÐp . §Ó ®¶m b¶o chiÒu cao tÝnh to¸n cña líp thÐp phÝa trªn vµ kh«ng bÞ vâng xuèng sö dông c¸c miÕng ®Öm b»ng bªt«ng . Ph¶i dïng sµn c«ng t¸c b»ng gç dµy 3 cm ®Æt trªn sµn cèt thÐp ®Ó c«ng nh©n ®i l¹i khi thi c«ng tr¸nh ®i l¹i trùc tiÕp trªn thÐp sµn . L¾p ®Æt thÐp vµ neo øng lùc tr­íc : ThÐp øng lùc tr­íc ®­íc c¾t theo ®óng chiÒu dµi yªu cÇu b»ng m¸y c¾t cao tÇn . VÞ trÝ thÐp øng lùc tr­íc ®­îc ®Æt theo thiÕt kÕ . Cao ®é cña thÐp ®­îc ®Þnh vÞ b»ng con kª . Con kª ®­îc ®Æt c¸ch nhau 1m vµ liªn kÕt b»ng d©y thÐp f 1 víi thÐp sµn . Sai sè cho phÐp vÒ cao ®é cña thÐp øng lùc tr­íc so víi thiÕt kÕ lµ 5 mm . §Çu neo ®­îc ®Þnh vÞ b»ng khu«n nhùa chuyªn dïng , khu«n ®­îc liªn kÕt víi c«p pha thµnh b»ng bul«ng . §æ bªt«ng sµn : DÇm vµ sµn 1 tÇng ®­îc thi c«ng liÒn khèi víi nhau vµ ®æ bªt«ng 1 lÇn kh«ng cã m¹ch ngõng . §Ó khèng chÕ chiÒu dµy sµn , ta chÕ t¹o nh÷ng cét mèc b»ng bªt«ng cã chiÒu cao b»ng chiÒu dµy sµn ( 220 mm ) . Sö dông ph­¬ng ph¸p ®æ bªt«ng b»ng èng vßi voi . §æ bªt«ng tíi ®©u th× tiÕn hµnh ®Çm tíi ®ã . ViÖc ®Çm bªt«ng ®­îc tiÕn hµnh b»ng ®Çm dïi vµ ®Çm bµn . Khi sö dông ®Çm bµn cÇn l­u ý : Khèng chÕ thêi gian ®Çm . §Çm ph¶i ®­îc kÐo tõ tõ , 2 vÖt ®Çm ph¶i ®¶m b¶o chång lªn nhau 5¸ 10 cm . Kh«ng ®­îc bá sãt trong khi ®Çm , ®Çm kh«ng ®­îc va ch¹m vµo cèt thÐp . B¶o d­ìng : ViÖc b¶o d­ìng ®­îc b¾t ®Çu sau khi ®æ bªt«ng xong tõ 4¸7 h . Thêi gian b¶o d­ìng 14 ngµy . Khi bªt«ng ®¹t 25 kG/cm2 míi ®­îc phÐp ®i l¹i trªn bÒ mÆt bªt«ng . KÐo c¨ng cèt thÐp : C«ng t¸c kÐo c¨ng thÐp øng lùc tr­íc ®­îc tiÕn hµnh khi bªt«ng ®¹t ®­îc 80% c­êng ®é, khi c­êng ®é bªt«ng sµn ³ 25 MPa . §é tôt neo = 6 mm . C¾t ®Çu thÐp thõa : Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc kÐo c¨ng c¸p øng lùc tr­íc vµ kiÓm tra xong lùc kÐo th× tiÕn hµnh ®ãng neo , c¾t c¸p thõa . B¶o vÖ ®Çu neo : Sau khi kÕt thóc viÖc c¾t thÐp thõa tiÕn hµnh lµm c¸c thao t¸c b¶o vÖ ®Çu neo . §Çu neo ®­îc b¶o vÖ b»ng v÷a c­êng ®é 250 kg/cm2 . §¶m b¶o thÐp øng lùc tr­íc kh«ng bÞ ¨n mßn d­íi t¸c ®éng cña m«i tr­êng . Th¸o dì cèp pha , ®µ gi¸o : V¸n khu«n sµn lµ v¸n khu«n chÞu lùc bëi vËy khi bªt«ng ®¹t c­êng ®é 70% c­êng ®é thiÕt kÕ míi ®­îc phÐp th¸o dì v¸n khu«n . Th¸o dì v¸n khu«n , cét chèng theo nguyªn t¾c c¸i nµo l¾p tr­íc th× th¸o sau vµ l¾p sau th× th¸o tr­íc . Trong suèt qu¸ tr×nh th¸o dì v¸n khu«n cÇn ph¶i gi¸m s¸t kü t×nh tr¹ng lµm viÖc cña sµn ®Ó ®Ò phßng nh÷ng bÊt tr¾c cã thÓ x¶y ra nh»m cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp vµ kÞp thêi . Thiªt lâi cÇu thang m¸y C«ng t¸c v¸n khu«n V¸n khu«n lâi dïng lo¹i v¸n khu«n gç Ðp dµy 2 cm , dïng thÐp h×nh U 80 x 40 lµm nÑp ®øng vµ nÑp ngang v¸n khu«n lâi . Sau ®ã dïng bul«ng vµ c¸c tÊm thÐp ®Öm cè ®Þnh kho¶ng gi÷a v¸n thµnh trong vµ v¸n thµnh ngoµi . Dïng cét chèng thÐp ®a n¨ng cã thÓ ®iÒu chØnh cao ®é , th¸o l¾p dÔ dµng vµ c¸c d©y c¨ng cã t¨ng ®¬ ®Ó chèng gi÷ æn ®Þnh cho lâi . Yªu cÇu ®èi víi v¸n khu«n : §­îc chÕ t¹o theo ®óng kÝch th­íc cÊu kiÖn . §¶m b¶o ®é cøng , ®é æn ®Þnh , kh«ng cong vªnh . Gän nhÑ , tiÖn dông , dÔ th¸o l¾p . KÝn khÝt , kh«ng ®Ó ch¶y n­íc xi m¨ng . Tr×nh tù l¾p dùng v¸n khu«n lâi : V¸n khu«n cÇu thang m¸y ®­îc dùng l¾p cïng v¸n khu«n cét, thi c«ng tõng tÇng. Sau khi dùng l¾p cèt thÐp cho lâi, tiÕn hµnh buéc c¸c con kª vµo thÐp däc. L¾p dùng v¸n khu«n mÆt trong cña lâi tr­íc, dïng c¸c thanh nÑp b»ng thÐp h×nh t¹o mÆt ph¼ng cho v¸n khu«n. Dïng c¸c thanh chèng gi÷a hai mÆt ®èi diÖn, ®Çu c¸c thanh chèng ph¶i tú lªn c¸c èng nÑp. L¾p dùng v¸n khu«n mÆt ngoµi cña lâi. Dïng c¸c thanh thÐp gãc nÑp cøng v¸n khu«n ngoµi nh»m t¹o mÆt ph¼ng. Gi÷ æn ®Þnh v¸n khu«n b»ng c¸c thanh chèng mét ®Çu tú vµo thanh nÑp, mét ®Çu tú lªn c¸c mãc thÐp trªn sµn. §Ó chèng ph×nh cho lâi , dïng c¸c bul«ng gi»ng gi÷ hai mÆt v¸n . Bul«ng cã lång mét èng nhùa lµm c÷ v¸n khu«n. KiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña v¸n khu«n b»ng m¸y kinh vÜ , ®iÒu chØnh vµ cè ®Þnh tr­íc khi ®æ bªt«ng. TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng v¸n khu«n lâi V¸n khu«n lâi dïng lo¹i v¸n khu«n gç Ðp dµy 2 cm . V¸n khu«n ®­îc tÝnh nh­ dÇm liªn tôc gèi lªn c¸c nÑp ®øng . C¾t 1 d¶i v¸n khu«n cã bÒ réng 1m ®Ó tÝnh to¸n. T¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n : T¶i träng do ®æ vµ ®Çm bªt«ng : P1 = 200 kG/m2 T¶i träng do ¸p lùc ®Èy bªn cña bªt«ng : P2 = 2500 . 0,75 . h = 2500 . 0,75 . 3,2 = 6000 kG/m2 Tæng t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n lâi lµ : P = (1,2 . 200 + 1,2 . 6000 ) . 1 = 7440 kG/m TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ngang : Theo ®iÒu kiÖn bÒn : s = M : m«men uèn lín nhÊt trong dÇm liªn tôc = W : m«men chèng uèn cña v¸n khu«n W = . ® s = ® = cm . Chän l = 30 cm . KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®é vâng : J = ¦ = ® tho¶ m·n . VËy kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng v¸n thµnh lâi lµ l = 30 cm . TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ngang v¸n khu«n lâi NÑp ngang v¸n khu«n lâi ®­îc tÝnh nh­ dÇm liªn tôc gèi lªn c¸c nÑp ®øng . NÑp ngang ®­îc lÊy víi kho¶ng c¸ch lµ 600 mm . Nh÷ng khuyÕt tËt khi thi c«ng BT toµn khèi, nguyªn nh©n & c¸ch kh¾c phôc Khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh bªt«ng cèt thÐp toµn khèi, sau khi th¸o dì v¸n khu«n th­êng s¶y ra nh÷ng khuyÕt tËt sau: HiÖn t­îng rç bªt«ng. HiÖn t­îng tr¾ng mÆt. HiÖn t­îng nøt ch©n chim. Khi s¶y ra nh÷ng khuyÕt tËt trªn, ta ph¶i tiÕn hµnh xö lý tr­íc khi thi c«ng nh÷ng phÇn viÖc tiÕp theo: HiÖn t­îng rç bªt«ng Bao gåm : Rç ngoµi, rç s©u, rç thÊu suèt. Nguyªn nh©n: + Do ®Çm kh«ng kü, nhÊt lµ líp bªt«ng gi÷a cèt thÐp chÞu lùc vµ v¸n khu«n (líp b¶o vÖ bªt«ng). + Do v÷a bªt«ng bi ph©n tÇngkhi vËn chuyÓn. + Do v÷a bªt«ng trén kh«ng ®Òu. + Do v¸n khu«n ghÐp kh«ng kÝn khÝt lµm mÊt n­íc xim¨ng..vv.. C¸ch xö lý nh­ sau: + Rç mÆt: Dïng xµ beng, que s¾t hoÆc bµn ch¶i s¾t tÈy s¹ch c¸c viªn ®¸ n»m trong vïng rç, sau ®ã dïng v÷a bªt«ng sái nhá, m¸c cao h¬n m¸c thiÕt kÕ tr¸t l¹i vµ xoa ph¼ng. + Rç s©u: Dïng xµ beng vµ ®ôc s¾t cËy s¹ch c¸c viªn ®¸ n»m trong vïng rç, sau ®ã ghÐp v¸n khu«n ®æ v÷a bªt«ng sái nhá cã m¸c cao h¬n m¸c thiÕt kÕ vµ ®Çm kü. 2. HiÖn t­îng tr¾ng mÆt Nguyªn nh©n: Do kh«ng b¶o d­ìng hoÆc Ýt b¶o d­ìng, xim¨ng bÞ mÊt n­íc. C¸ch xö lý: §¾p bao t¶i, c¸t hoÆc mïn c­a, t­íi n­íc th­êng xuyªn tõ 5 ~ 7 ngµy, nh­ng hiÖu qu¶ kh«ng cao chØ ®¹t ®­îc 50% c­êng ®é thiÕt kÕ. 3. HiÖn t­îng nøt ch©n chim Khi th¸o v¸n khu«n, trªn bÒ mÆt bªt«ng cã nh÷ng vÕt nøt nhá kh«ng theo ph­¬ng nµo nh­ ch©n chim. Nguyªn nh©n: Kh«ng che mÆt bªt«ng míi ®æ, lµm cho khi thêi tiÕt n¾ng kh«, n­íc bèc h¬i qu¸ nhanh, bªt«ng co ngãt g©y nøt. C¸ch xö lý: Dïng n­íc xim¨ng quÐt vµ tr¸t l¹i, sau ®ã phñ bao t¶i vµ t­íi n­íc b¶o d­ìng. Thi c«ng phÇn hoµn thiÖn C«ng t¸c x©y C«ng t¸c x©y t­êng ®­îc tiÕn hµnh theo ph­¬ng ngang trong 1 tÇng . §Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng ph¶i chia ®éi thî thµnh tõng tæ . Trªn mÆt b»ng tÇng ta chia thµnh c¸c ph©n ®o¹n vµ ph©n khu cho tõng tuyÕn thî ®¶m b¶o khèi l­îng c«ng t¸c hîp lý , nhÞp nhµng . G¹ch dïng ®Ó x©y t­êng cã c­êng ®é chÞu nÐn Rn = 75 kG/cm2 . G¹ch ®¶m b¶o kh«ng cong vªnh , nøt nÎ . Tr­íc khi x©y nÕu g¹ch kh« ph¶i nhóng n­íc . Khèi x©y ph¶i ngang b»ng , th¼ng ®øng , bÒ mÆt ph¶i ph¼ng , vu«ng vµ kh«ng bÞ trïng m¹ch . M¹ch ngang dµy 12 mm , m¹ch ®øng dµy 10 mm . V÷a x©y ph¶i ®¶m b¶o ®é dÎo , dÝnh , pha trén ®óng tØ lÖ cÊp phèi . Ph¶i ®¶m b¶o gi»ng trong khèi x©y , Ýt nhÊt lµ 5 hµng g¹ch däc ph¶i cã 1 hµng ngang . Sö dông gi¸o thÐp hoµn thiÖn ®Ó lµm giµn gi¸o khi x©y t­êng . C«ng t¸c tr¸t C«ng t¸c tr¸t ®­îc thùc hiÖn theo thø tù : trÇn tr¸t tr­íc t­êng , cét tr¸t sau , tr¸t trong tr­íc , tr¸t ngoµi sau . Yªu cÇu : bÒ mÆt tr¸t ph¶i th¼ng , ph¼ng . Kü thuËt tr¸t : tr­íc khi tr¸t ph¶i lµm vÖ sinh mÆt tr¸t . Lµm c¸c mèc trªn mÆt tr¸t kÝch th­íc 5x5 cm , dµy b»ng líp tr¸t . Lµm c¸c mèc biªn tr­íc sau ®ã ph¶i th¶ qu¶ däi ®Ó lµm c¸c mèc gi÷a vµ d­íi . C¨n cø vµo mèc ®Ó tr¸t , tr¸t tõ trªn xuèng d­íi , tõ gãc ra phÝa ngoµi . Dïng th­íc thÐp dµi ®Ó nghiÖm thu , kiÓm tra c«ng t¸c tr¸t . C«ng t¸c l¸t nÒn C«ng t¸c l¸t nÒn ®­îc thùc hiÖn sau c«ng t¸c tr¸t trong . ChuÈn bÞ l¸t : lµm vÖ sinh mÆt nÒn . §¸nh dÊu ®é dèc b»ng c¸ch dïng th­íc ®o thuû b×nh , ®¸nh mèc t¹i 4 gãc phßng vµ l¸t c¸c hµng g¹ch mèc . §é dèc cña nÒn h­íng ra phÝa cöa . Quy tr×nh l¸t nÒn : Ph¶i c¨ng d©y lµm mèc l¸t cho th¼ng . Tr¶i 1 líp xi m¨ng t­¬ng ®èi dÎo M¸c 25 xuèng phÝa d­íi , chiÒu dµy m¹ch v÷a kho¶ng 2 cm . L¸t tõ trong ra ngoµi cöa . Ph¶i x¾p xÕp h×nh khèi viªn g¹ch l¸t phï hîp . Sau khi ®Æt g¹ch dïng bét xi m¨ng g¹t ®i g¹t l¹i cho n­íc xi m¨ng lÊp ®Çy khe hë . Cuèi cïng r¾c xi m¨ng bét ®Ó hót n­íc vµ lau s¹ch nÒn . C«ng t¸c b¶ matit C«ng t¸c b¶ matit t­êng ®­îc thùc hiÖn sau c«ng t¸c l¸t nÒn . Yªu cÇu : MÆt t­êng ph¶i kh« ®Òu , b¶ líp thø nhÊt thËt kh« míi b¶ líp thø hai Khi b¶ matit ph¶i ®­a theo ph­¬ng th¼ng ®øng , kh«ng ®­a ngang . C«ng t¸c s¬n C«ng t¸c s¬n t­êng ®­îc thùc hiÖn sau c«ng t¸c b¶ matit . Yªu cÇu : MÆt t­êng ph¶i kh« ®Òu . S¬n t­êng 3 líp . - Khi quÐt s¬n chæi ®­a theo ph­¬ng th¼ng ®øng , kh«ng ®­a chæi ngang . QuÐt n­íc s¬n tr­íc ®Ó kh« råi míi quÐt líp s¬n sau . - Tr×nh tù quÐt s¬n tõ trªn xuèng d­íi , tõ trong ra ngoµi . C«ng t¸c l¾p dùng khu«n cöa - C«ng t¸c l¾p dùng khu«n cöa ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi víi c«ng t¸c x©y t­êng , nghÜa lµ x©y t­êng ®ît 1 xong sÏ l¾p khung cöa , sau ®ã x©y hÕt phÇn t­êng cßn l¹i . Khu«n cöa ph¶i dùng ngay th¼ng , gãc ph¶i ®¶m b¶o 90o . - L¾p cöa khung kÝnh : c«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn sau khi thi c«ng xong c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c . C«ng t¸c nµy ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu bÒn v÷ng vµ mü quan . tæ chøc thi c«ng phÇn th©n thèng kª khèi l­îng c¸c c«ng t¸c Khèi l­îng vµ khèi l­îng lao ®éng cña c¸c c«ng t¸c thi c«ng ®­îc lËp thµnh b¶ng tÝnh . lËp tiÕn ®é thi c«ng Dùa vµo khèi l­îng lao ®éng cña c¸c c«ng t¸c ta tiÕn hµnh tæ chøc qu¸ tr×nh thi c«ng sao cho hîp lý , hiÖu qu¶ nh»m ®¹t ®­îc n¨ng suÊt cao , gi¶m chi phÝ , n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm . Do ®ã ®ßi hái ph¶i nghiªn cøu vµ tæ chøc x©y dùng mét c¸ch chÆt chÏ ®ång thêi ph¶i t«n träng c¸c quy tr×nh , quy ph¹m kü thuËt . Tõ khèi l­îng c«ng viÖc vµ c«ng nghÖ thi c«ng ta lªn ®­îc kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng , x¸c ®Þnh ®­îc tr×nh tù vµ thêi gian hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc. Thêi gian ®ã dùa trªn kÕt qu¶ phèi hîp mét c¸ch hîp lý c¸c thêi h¹n hoµn thµnh cña c¸c tæ ®éi c«ng nh©n vµ m¸y mãc chÝnh . Dùa vµo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña khu vùc x©y dùng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c theo tiÕn ®é thi c«ng ta sÏ tÝnh to¸n ®­îc c¸c nhu cÇu vÒ nh©n lùc , nguån cung cÊp vËt t­ , thêi h¹n cung cÊp vËt t­ , thiÕt bÞ theo tõng giai ®o¹n thi c«ng . §Ó lËp tiÕn ®é thi c«ng cã 3 ph­¬ng ph¸p : Ph­¬ng ph¸p s¬ ®å ngang : dÔ thùc hiÖn , dÔ hiÓu nh­ng chØ thÓ hiÖn ®­îc mÆt thêi gian mµ kh«ng cho biÕt vÒ mÆt kh«ng gian thi c«ng . Ph­¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh quy m« nhá , trung b×nh . Ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn : ph­¬ng ph¸p nµy cho biÕt ®­îc c¶ vÒ thêi gian vµ kh«ng gian thi c«ng , ph©n phèi lao ®éng , vËt t­ , nh©n lùc ®iÒu hoµ . Ph­¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi c«ng tr×nh cã khèi l­îng c«ng t¸c lín , mÆt b»ng ®ñ réng . §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã mÆt b»ng nhá , ®Æc biÖt dïng biÖn ph¸p thi c«ng bªt«ng th­¬ng phÈm cïng m¸y b¬m bªt«ng th× kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qña. Ph­¬ng ph¸p s¬ ®å m¹ng : Ph­¬ng ph¸p nµy thÓ hiÖn ®­îc c¶ mÆt kh«ng gian , thêi gian vµ mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c c«ng viÖc , ®iÒu chØnh tiÕn ®é ®­îc dÔ dµng , phï hîp víi thùc tÕ thi c«ng nhÊt lµ víi c«ng tr×nh cã mÆt b»ng phøc t¹p . Chän ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn tiÕn ®é b»ng ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh Project . TiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ tiÕn ®é thi c«ng . tÝnh to¸n Chän m¸y thi c«ng Chän cÇn trôc th¸p Dïng cÇn trôc th¸p ®Ó ®­a vËt liÖu lªn cao phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng bªt«ng cét , lâi , v¸n khu«n , cèt thÐp , g¹ch , v÷a . - Khèi l­îng cÇn vËn chuyÓn cña 1 tÇng lµ : Nyc = bªt«ng cét, lâi + thÐp + v¸n khu«n Bªt«ng : 54. 2,5 = 135 (T) ThÐp : 24,346 (T) V¸n khu«n : 1464,48(m2) .45 (kg/m2) = 65901,6 kg = 65,9 (T) Nyc =135 + 24,346 + 65,9 = 225,246 (t) TÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®Ó chän cÇn trôc . Do ®iÒu kiÖn mÆt b»ng chËt hÑp ta chän cÇn trôc ®øng mét chç vËn chuyÓn tíi mäi chç trªn c«ng tr×nh , c¸c th«ng sè ®Ó chän cÇn trôc nh­ sau : ChiÒu cao n©ng mãc Hyc : lµ kho¶ng c¸ch tõ ch©n c«ng tr×nh ®Õn mãc cÈu víi cÇn trôc cã cÇn n»m ngang . Hyc = Ho + h1 + h2 +h3 ho : chiÒu cao c«ng tr×nh = 50,8 m h1 : kho¶ng c¸ch an toµn = 1 m h2 : chiÒu cao n©ng vËt = 1,5 m h3 : chiÒu cao mãc cÈu vµ dông cô treo buéc = 1,2 m ® Hyc = 50,8 + 1 +1,5 + 1,2 = 54,5 m . Søc n©ng cÇn trôc th¸p Qyc : Ta tÝnh Qyc theo khèi l­îng cèt thÐp cÇn vËn chuyÓn lªn cao trong 1 ca lµm viÖc . Dù kiÕn thi c«ng c«ng t¸c cèt thÐp 1 tÇng lµ 6 ®ît thi c«ng . Chän tÇng cã khèi l­îng cèt thÐp lín nhÊt ®Ó tÝnh ® khèi l­îng cèt thÐp vËn chuyÓn trong 1 ca lµ : Q = 4 T. TÇm víi cÇn thiÕt Ryc : Ryc ³ Trong ®ã : L : chiÒu dµi c«ng tr×nh = 36 m . B : chiÒu réng c«ng tr×nh = 27 m . S : kho¶ng c¸ch tõ t©m cÇn trôc th¸p ®Õn mÐp c«ng tr×nh . S = S1 + S2 +S3 S1 : kho¶ng c¸ch tõ t©m cÇn trôc th¸p ®Õn mÐp cÇn trôc = 2 m. S2 : chiÒu réng dµn gi¸o = 1,2 m . S3 : kho¶ng c¸ch an toµn = 2,8 m . ® S = 2 + 1,2 + 2,8 = 6 m . ® Ryc ³ m . Dùa vµo c¸c th«ng sè trªn ta chän cÇn trôc th¸p Potain MC-100 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : ChiÒu cao n©ng Hmax = 60 m TÇm víi Rmax = 45 m , Rmin = 2,4 m . Søc n©ng Q max = 6 T , Qmin = 1,1 T . Tèc ®é n©ng , h¹ 70 cm/phót . Tèc ®é di chuyÓn ngang 36 m/phót . Tèc ®é quay cÇn 0,8 vßng/phót . TÝnh n¨ng suÊt cña cÇn trôc : Nsd = Qsn . K1 . K2. n Q: søc n©ng cña cÇn trôc øng víi Ryc, Q = 3,5 T n : Sè chu kú lµm viÖc trong 1 giê n = 60/T T : chu kú lµm viÖc T = T1 + T2 T1 :Thêi gian lµm viÖc cña cÇn trôc = 3 phót . T2 : thêi gian lµm viÖc thi c«ng ®Ó th¸o dì mãc ®iÒu chØnh vµ l¾p ®Æt cÊu kiÖn vµo vÞ trÝ = 5 phót . ® T = 3 + 5 = 8 phót ® n = 60/8 = 7,5 K1 : hÖ sè sö dông cÇn trôc theo søc n©ng = 0,7 K2 : hÖ sè sö dông thêi gian = 0,8 N¨ng suÊt cÇn trôc trong 1 giê : Nsd = 3,5 . 7,5 . 0,8 .0,7 = 14,7 (T/h) N¨ng suÊt lµm viÖc trong 1 ca : N = 14,7 . 8 = 117,6 (T) . VËy dïng cÇn trôc vËn chuyÓn trong 2 ngµy th× xong . Chän m¸y vËn th¨ng vËn chuyÓn vËt liÖu VËn th¨ng dïng ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu , g¹ch x©y , g¹ch l¸t , thiÕt bÞ vÖ sinh , v÷a x©y , v÷a tr¸t lªn cao . Chän vËn th¨ng TP5 ( X-953) cã c¸c th«ng sè : VËn tèc n©ng : 7 m/s . ChiÒu cao n©ng tèi ®a : 50 m . Träng l­îng 1 lÇn n©ng : 0,5 T . N¨ng suÊt vËn th¨ng tÝnh theo c«ng thøc : Nsd = Qn . K1 . K2 . n n = 60/T víi T lµ thêi gian bèc xÕp ®iÒu chØnh , di chuyÓn , th¸o dì . T = 4,5 phót ® n = 60/4,5 = 13,3 K1 : hÖ sè sö dông vËn th¨ng = 0,7 K2 : hÖ sè sö dông thêi gian = 0,9 ® Nsd = 0,5 . 13,3 . 0,7 . 0,9 = 4,2 T/giê N¨ng suÊt trong 1 ca : N = 8 . 4,2 = 33,6 T/ca . Chän m¸y vËn chuyÓn ng­êi lªn cao C«ng tr×nh cao tÇng cÇn cã vËn th¨ng ®Ó vËn chuyÓn ng­êi lªn cao . Chän 1 m¸y vËn th¨ng PGX – 800-16 cã c¸c th«ng sè : H = 50 m , Q = 0,8 T , V = 16 m/s , P = 3,1 KW . Chän m¸y ®Çm bªt«ng Chän m¸y ®Çm dïi : Chän m¸y ®Çm dïi phôc vô cho c«ng t¸c bªt«ng cét, lâi , dÇm . Chän m¸y ®Çm dïi U50 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : §­êng kÝnh th©n ®Çm : d = 5 cm . Thêi gian ®Çm 1 vÞ trÝ : t = 30 s . B¸n kÝnh t¸c dông : r = 30 cm . ChiÒu s©u líp ®Çm : 25 cm . N¨ng suÊt theo diÖn tÝch ®Çm : 30 m2/giê. N¨ng suÊt theo khèi l­îng ®Çm : 9¸20 m3/giê . N¨ng suÊt thùc tÕ cña m¸y : N = T1 : Thêi gian ®Çm 1 vÞ trÝ = 30 s . T2 : thêi gian di chuyÓn m¸y ®Çm = 10 s . K = 0,8 . N = m3/giê Nca = 3,29 . 8 = 26,32 m3/giê Chän m¸y ®Çm bµn : M¸y ®Çm bµn phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng bªt«ng sµn . Dïng ®Çm bµn D7 cã n¨ng suÊt 5¸7 m3/giê . C¸c th«ng sè cña ®Çm bµn D7 : Thêi gian ®Çm : 50s . B¸n kÝnh t¸c dông : 20¸30 cm . ChiÒu s©u líp ®Çm : 10¸30 cm . N¨ng suÊt ®Çm theo diÖn tÝch : 25 m2/giê . N¨ng suÊt ®Çm theo khèi l­îng : 3¸7 m3/giê . Chän m¸y b¬m bªt«ng §Ó rót ng¾n thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh ®ång thêi gi¶i phãng ®­îc mÆt b»ng trong c«ng t¸c thi c«ng bªt«ng ta sö dông m¸y b¬m bªt«ng . Dùa vµo khèi l­îng thèng kª bªt«ng dÇm sµn chän m¸y b¬m di ®éng m· hiÖu S-284 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau : N¨ng suÊt kü thuËt : 40 ( m3/h ) N¨ng suÊt thùc tÕ : 15 (m3/h ) C«ng suÊt ®éng c¬ : 55 ( KW ) §­êng kÝnh èng b¬m : 283 ( mm ) Träng l­îng m¸y 11,93 ( T ) PhÇn III : thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y dùng (Trong giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n) c¬ së thiÕt kÕ MÆt b»ng hiÖn tr¹ng vÒ khu ®Êt x©y dùng - C«ng tr×nh ®­îc x©y trong thµnh phè Hå ChÝ Minh víi mét tæng mÆt b»ng kh¸ h¹n chÕ . Khu ®Êt x©y dùng cã mét mÆt n»m ë ®­êngPasteur, mÆt kia ë ®­êng NguyÔn §×nh ChiÓu thuËn tiÖn cho viÖc di chuyÓn c¸c lo¹i xe cé, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng vµo c«ng tr×nh, vµ thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Õn c«ng tr­êng. ë hai phÝa bªn kia cña nhµ lµ c¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng nh­ cöa hµng , nhµ d©n ®ang x©y dùng . - M¹ng l­íi cÊp ®iÖn vµ n­íc cña thµnh phè ®i ngang qua ®»ng sau c«ng tr­êng, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu vÒ ®iÖn vµ n­íc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña c«ng tr­êng. C¸c tµi liÖu thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y dùng chñ yÕu lµ phôc vô cho qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.V× vËy, viÖc thiÕt kÕ ph¶i dùa trªn c¸c sè liÖu, tµi liÖu vÒ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. ë ®©y, ta thiÕt kÕ TMB cho giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n nªn c¸c tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng bao gåm : - C¸c b¶n vÏ vÒ c«ng nghÖ: cho ta biÕt c¸c c«ng nghÖ ®Ó thi c«ng phÇn th©n gåm c«ng nghÖ thi c«ng bªt«ng th©n dïng cÇn trôc th¸p, b¬m bªt«ng, sö dông bªt«ng th­¬ng phÈm, thi c«ng v¸n khu«n dïng VK thÐp ®Þnh h×nh... Tõ c¸c sè liÖu nµy lµm c¬ së ®Ó thiÕt kÕ néi dung TMB x©y dùng. Ch¼ng h¹n nh­ : c«ng nghÖ thi c«ng th©n dïng cÇn trôc th¸p, sö dông bª t«ng th­¬ng phÈm ...V× vËy, trong thiÕt kÕ TMB ta kh«ng ph¶i thiÕt kÕ tr¹m trén, kho b·i vËt liÖu lµm bª t«ng mµ ph¶i thiÕt kÕ vÞ trÝ tËp kÕt bªt«ng th­¬ng phÈm vµ vÞ trÝ cÇn trôc th¸p . - C¸c tµi liÖu vÒ tæ chøc: cung cÊp sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n cô thÓ cho nh÷ng néi dung cÇn thiÕt kÕ. §ã lµ c¸c tµi liÖu vÒ tiÕn ®é; biÓu ®å nh©n lùc cho ta biÕt sè l­îng c«ng nh©n trong c¸c thêi ®iÓm thi c«ng ®Ó thiÕt kÕ nhµ t¹m vµ c¸c c«ng tr×nh phô; tiÕn ®é cung cÊp biÓu ®å vÒ tµi nguyªn sö dông trong tõng giai ®o¹n thi c«ng ®Ó thiÕt kÕ kÝch th­íc kho b·i vËt liÖu. Tµi liÖu vÒ c«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng lµ tµi liÖu chÝnh, quan träng nhÊt ®Ó lµm c¬ së thiÕt kÕ TMB, t¹o ra mét hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh phô hîp lý phôc vô tèt cho qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. C¸c tµi liÖu vµ th«ng tin kh¸c Ngoµi c¸c tµi liÖu trªn, ®Ó thiÕt kÕ TMB hîp lý, ta cÇn thu thËp thªm c¸c tµi liÖu vµ th«ng tin kh¸c, cô thÓ lµ: - C«ng tr×nh n»m trong thµnh phè, mäi yªu cÇu vÒ cung øng vËt t­ x©y dùng, thiÕt bÞ m¸y mãc, nh©n c«ng... ®Òu ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ nhanh chãng. - Nh©n c«ng lao ®éng bao gåm thî chuyªn nghiÖp cña c«ng ty vµ huy ®éng lao ®éng nhµn rçi theo tõng thêi ®iÓm. TÊt c¶ c«ng nh©n ®Òu cã nhµ quanh thµnh phè cã thÓ ®i vÒ, chØ ë l¹i c«ng tr­êng vµo buæi tr­a. C¸n bé qu¶n lý vµ c¸c bé phËn kh¸c còng chØ ë l¹i c«ng tr­êng mét nöa sè l­îng. - Xung quanh khu vùc c«ng tr­êng lµ nhµ d©n vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®ang x©y dùng vµ sö dông, yªu cÇu ®¶m b¶o tèi ®a gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng, ¶nh h­ëng ®Õn sinh ho¹t cña ng­êi d©n xung quanh. thiÕt kÕ tmb x©y dùng chung (TMB VÞ TRÝ) Dùa vµo sè liÖu c¨n cø vµ yªu cÇu thiÕt kÕ, tr­íc hÕt ta cÇn ®Þnh vÞ c«ng tr×nh trªn khu ®Êt ®­îc cÊp. C¸c c«ng tr×nh cÇn ®­îc bè trÝ trong giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n bao gåm: - X¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng tr×nh: Dùa vµo m¹ng l­íi tr¾c ®Þa thµnh phè, c¸c b¶n vÏ tæng mÆt b»ng quy ho¹ch; c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®Ó ®Þnh vÞ trÝ c«ng tr×nh trong TMB x©y dùng. - Bè trÝ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt bÞ trong giai ®o¹n thi c«ng th©n gåm cã: + CÇn trôc th¸p + M¸y vËn chuyÓn lªn cao (vËn th¨ng). C¸c m¸y trªn ho¹t ®éng trong khu vùc c«ng tr×nh. Do ®ã trong giai ®o¹n nµy kh«ng ®Æt mét c«ng tr×nh cè ®Þnh nµo trong ph¹m vi c«ng tr×nh, tr¸nh c¶n trë sù di chuyÓn, lµm viÖc cña m¸y. + Thïng chøa bªt«ng vµ c¸c xe cung cÊp bªt«ng th­¬ng phÈm ®Æt ë gÇn phÝa mÆt ®­êng. - Bè trÝ hÖ thèng giao th«ng: V× c«ng tr×nh n»m ngay s¸t mÆt ®­êng lín, do ®ã chØ cÇn thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng trong c«ng tr­êng. HÖ thèng giao th«ng ®­îc bè trÝ ngay s¸t vµ xung quanh c«ng tr×nh, ë vÞ trÝ trung gian gi÷a c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh t¹m kh¸c. §­êng ®­îc thiÕt kÕ lµ ®­êng mét chiÒu (1 lµn xe) víi hai lèi ra/vµo ë hai phÝa n¬i tiÕp gi¸p ®­êng Pasteur vµ ®­êng NguyÔn §×nh ChiÓu. TiÖn lîi cho xe vµo ra vµ vËn chuyÓn, bèc xÕp. - Bè trÝ kho b·i vËt liÖu, cÊu kiÖn : Trong giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n, c¸c kho b·i cÇn ph¶i bè trÝ gåm cã: Kho thÐp, v¸n khu«n, c¸c kho ®Ó dông cô m¸y mãc nhá; kho xim¨ng, b·i c¸t cho c«ng t¸c x©y tr¸t. Bè trÝ gÇn bÓ n­íc ®Ó tiÖn cho viÖc trén v÷a x©y, tr¸t. - Bè trÝ nhµ t¹m: Nhµ t¹m bao gåm: phßng b¶o vÖ, ®Æt gÇn cæng chÝnh; nhµ lµm viÖc cho c¸n bé chØ huy c«ng tr­êng; khu nhµ nghØ tr­a cho c«ng nh©n; c¸c c«ng tr×nh phôc vô nh­ tr¹m y tÕ, nhµ ¨n, phßng t¾m, nhµ vÖ sinh ®Òu ®­îc thiÕt kÕ ®Çy ®ñ. C¸c c«ng tr×nh ë vµ lµm viÖc ®Æt c¸ch ly víi khu kho b·i, h­íng ra phÝa c«ng tr×nh ®Ó tiÖn theo dâi vµ chØ ®¹o qu¸ tr×nh thi c«ng. Bè trÝ gÇn ®­êng giao th«ng c«ng tr­êng ®Ó tiÖn ®i l¹i. Nhµ vÖ sinh bè trÝ c¸c ly víi khu ë, lµm viÖc vµ sinh ho¹t vµ ®Æt ë cuèi h­íng giã. - ThiÕt kÕ m¹ng l­íi kü thuËt : M¹ng l­íi kü thuËt bao gåm hÖ thèng ®­êng d©y ®iÖn vµ m¹ng l­íi ®­êng èng cÊp tho¸t n­íc. +HÖ thèng ®iÖn lÊy tõ m¹ng l­íi cÊp ®iÖn thµnh phè, ®­a vÒ tr¹m ®iÖn c«ng tr­êng. Tõ tr¹m ®iÖn c«ng tr­êng, bè trÝ m¹ng ®iÖn ®Õn khu nhµ ë, khu kho b·i vµ khu vùc s¶n xuÊt trªn c«ng tr­êng. +M¹ng l­íi cÊp n­íc lÊy trùc tiÕp ë m¹ng l­íi cÊp n­íc thµnh phè ®­a vÒ bÓ n­íc dù tr÷ cña c«ng tr­êng. M¾c mét hÖ thèng ®­êng èng dÉn n­íc ®Õn khu ë, khu s¶n xuÊt dïng n­íc khoan ®Ó kinh tÕ h¬n . HÖ thèng tho¸t n­íc bao gåm tho¸t n­íc m­a, tho¸t n­íc th¶i sinh ho¹t vµ n­íc bÈn trong s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c néi dung thiÕt kÕ trong TMB x©y dùng chung tr×nh bµy trªn ®©y ®­îc bè trÝ cô thÓ trªn b¶n vÏ kÌm theo. tÝnh to¸n chi tiÕt tmb x©y dùng TÝnh to¸n ®­êng giao th«ng S¬ ®å v¹ch tuyÕn : HÖ thèng giao th«ng lµ ®­êng mét chiÒu bè trÝ xung quanh c«ng tr×nh nh­ h×nh vÏ trong tæng mÆt b»ng. Kho¶ng c¸ch an toµn tõ mÐp ®­êng ®Õn mÐp c«ng tr×nh (tÝnh tõ ch©n líp gi¸o xung quanh c«ng tr×nh) lµ e=1,5 m. KÝch th­íc mÆt ®­êng: Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, víi ®­êng mét lµn xe ch¹y th× c¸c th«ng sè bÒ réng cña ®­êng lÊy nh­ sau: BÒ réng ®­êng: b= 3,75 m . BÒ réng lÒ ®­êng: c=2 . 1,25 = 2,5 m. BÒ réng nÒn ®­êng: B = b + c = 6,25 m. Víi nh÷ng chç ®­êng do h¹n chÕ vÒ diÖn tÝch mÆt b»ng cã thÓ thu hÑp mÆt ®­êng l¹i B=4,5 m (kh«ng cã lÒ ®­êng). Vµ lóc nµy, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn qua ®©y ph¶i ®i víi tèc ®é chËm (< 5km/h) vµ ®¶m b¶o kh«ng cã ng­êi qua l¹i. - B¸n kÝnh cong cña ®­êng ë nh÷ng chç gãc lÊy lµ : R = 15m. T¹i c¸c vÞ trÝ nµy,phÇn më réng cña ®­êng lÊy lµ a=1,5 m. - §é dèc mÆt ®­êng: i= 3%. TÝnh to¸n diÖn tÝch kho b·i Trong giai ®o¹n thi c«ng ph©n th©n , l­îng vËt liÖu cÇn dù tr÷ bao gåm: - Xi m¨ng cho c«ng t¸c x©y, tr¸t , s¾t thÐp , v¸n khu«n , c¸t , g¹ch x©y. ë ®©y; c¸t vµ g¹ch x©y ®­îc ®Ó ë b·i. C¸c vËt liÖu cßn l¹i ®­îc ®Ó trong kho. - DiÖn tÝch kho b·i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : S = a . F Trong ®ã : S – DiÖn tÝch kho b·i kÓ c¶ ®­êng ®i F- DiÖn tÝch kho b·i ch­a kÓ ®­êng ®i . a- HÖ sè sö dông mÆt b»ng . a = 1,5 ¸ 1,7 ®èi víi c¸c kho tæng hîp a = 1,4 ¸ 1,6 víi c¸c kho kÝn a = 1,1¸ 1,2 víi c¸c b·i lé thiªn F = Q/ P Víi Q : L­îng vËt liÖu hay cÊu kiÖn chøa trong kho b·i Q = q.t q : l­îng vËt liÖu sö dông trong 1 ngµy t : thêi gian dù tr÷ vËt liÖu P : L­îng vËt liÖu cho phÐp trong 1m2 diÖn tÝch cã Ých cña kho b·i . X¸c ®Þnh l­îng vËt liÖu sö dông trong 1 ngµy : TÝnh víi c«ng viÖc cã khèi l­îng tiªu thô lín nhÊt . ® Khèi l­îng vËt liÖu sö dông trong ngµy lµ : Cèt thÐp dÇm , sµn : 3, 16 (T) V¸n khu«n dÇm , sµn : 135,68 (m2) X©y t­êng : 27,3 (m3) Tr¸t : 213,4 (m2) C«ng t¸c x©y t­êng : Theo ®Þnh møc x©y t­êng v÷a xim¨ng c¸t vµng M¸c 50 §Þnh møc G¹ch V÷a Xi m¨ng C¸t vµng 1m3/t­êng 550 viªn 0,29 m3 213,02 kg 1,15 m3 Khèi l­îng xi m¨ng cho v÷a x©y : 27,3 . 0,29 . 213,02 = 1686,48 kg Khèi l­îng c¸t cho v÷a x©y : 27,3 . 0,29 . 1,15 = 9,1 m3 C«ng t¸c tr¸t : dµy 1,5 cm , ®Þnh møc 17 lÝt v÷a/1m2 V÷a xi m¨ng m¸c 50 , xi m¨ng PC 300 cã : Xi m¨ng : 230 kg/1m3 C¸t : 1,12 m3/1m3 v÷a ® Khèi l­îng xi m¨ng : 213,4 . 0,017 . 230 = 834,4 kg Khèi l­îng c¸t : 213,4 . 0,017 . 1,12 = 4,06 m3 Tæng khèi l­îng xi m¨ng sö dông trong ngµy lµ : 1686,48 + 834,4 = 2520,88 kg Tæng khèi l­îng c¸t sö dông trong ngµy lµ : 9,1 + 4,06 = 13,16 m3 G¹ch : 550 . 27,3 = 15015 viªn . B¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n diÖn tÝch kho b·i : VËt liÖu §¬n vÞ q Thêi gian (ngµy) Q=q.t P (®vÞ/m2) F=Q/P (m2)  a S=a.F Xi m¨ng T 2.52 5 12.6 1.3 9.69 1.5 14.54 Cèt thÐp T 3.16 5 15.8 3 5.27 1.5 7.90 V¸n khu«n m2 135.7 5 678.4 45 15.08 1.5 22.61 C¸t m3 13.16 5 65.8 1.8 36.56 1.2 43.87 G¹ch viªn 15015 2 30030 700 42.90 1.1 47.19 VËy ta chän diÖn tÝch kho b·i nh­ sau : Kho xi m¨ng : 15 m2 Kho thÐp vµ x­ëng gia c«ng : lÊy 60 m2 Kho v¸n khu«n vµ x­ëng gia c«ng v¸n khu«n lÊy 55 m2 B·i c¸t : 44 m2 B·i g¹ch : 48 m2 TÝnh to¸n diÖn tÝch nhµ t¹m X¸c ®Þnh d©n sè c«ng tr­êng : DiÖn tÝch x©y dùng nhµ t¹m phô thuéc vµo d©n sè c«ng tr­êng. ë ®©y, tÝnh cho giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n. Tæng sè ng­êi lµm viÖc ë c«ng tr­êng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: G = 1,06( A + B + C + D + E). Trong ®ã: A=Ntb: lµ qu©n sè lµm viÖc trùc tiÕp trung b×nh ë hiÖn tr­êng Ntb = (ng­êi). B: sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng s¶n xuÊt vµ phô trî: B= k%.A. Víi c«ng tr×nh d©n dông trong thµnh phè lÊy: k =25% ® B = 25%. =25 (ng­êi). C: sè c¸n bé kü thuËt ë c«ng tr­êng; C=6%(A+B) =6%(100+25) = 7,5 ; lÊy C = 8 ng­êi. D: sè nh©n viªn hµnh chÝnh : D=5%(A+B+C) = 5%(100 + 25 + 8) = 7 (ng­êi). E: sè nh©n viªn phôc vô: E= 4%(A+B+C+D) = 4%(100+25+8+7) = 6 (ng­êi). Sè ng­êi lµm viÖc ë c«ng tr­êng: G= 1,06(100 + 25 + 8 + 7 +6) = 155 (ng­êi). DiÖn tÝch yªu cÇu cña c¸c lo¹i nhµ t¹m: Dùa vµo sè ng­êi ë c«ng tr­êng vµ diÖn tÝch tiªu chuÈn cho c¸c lo¹i nhµ t¹m, ta x¸c ®Þnh ®­îc diÖn tÝch cña c¸c lo¹i nhµ t¹m theo c«ng thøc sau: Si = Ni .[S]i. Trong ®ã: Ni: Sè ng­êi sö dông lo¹i c«ng tr×nh t¹m i. [S]i: DiÖn tÝch tiªu chuÈn lo¹i c«ng tr×nh t¹m i, tra b¶ng 5.1- trang 110, s¸ch “Tæng mÆt b»ng x©y dùng”-TS.TrÞnh Quèc Th¾ng. + Nhµ nghØ tr­a cho c«ng nh©n: Tiªu chuÈn: [S] = 3 m2/ng­êi. Sè ng­êi nghØ tr­a t¹i c«ng tr­êng N= 50%.G=50%.155 = 77 ng­êi. ® S1 = 77 . 3 = 231 m2. V× ®iÒu kiÖn mÆt b»ng lÊy 80 m2 . + Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé: Tiªu chuÈn: [S] = 4 m2/ng­êi. ® S2 = 8 . 4 = 32 m2. + Nhµ ¨n: Tiªu chuÈn: [S] = 1 m2/ng­êi. ® S3 = 77x1 = 77 m2. V× ®iÒu kiÖn mÆt b»ng lµm 50 m2 + Phßng y tÕ: Tiªu chuÈn: [S] = 0,04 m2/ng­êi. ® S4 = 77. 0,04 = 3,08 m2 . + Nhµ t¾m: Hai nhµ t¾m víi diÖn tÝch 2,5 m2/phßng. + Nhµ vÖ sinh: T­¬ng tù nhµ t¾m, hai phßng víi 2,5 m2/phßng. TÝnh to¸n cÊp n­íc: TÝnh to¸n l­u l­îng n­íc yªu cÇu: N­íc dïng cho c¸c nhu cÇu trªn c«ng tr­êng bao gåm: - N­íc dïng cho s¶n xuÊt : Q1 - N­íc dïng cho sinh ho¹t ë c«ng tr­êng: Q2 - N­íc cøu ho¶ : Qch + N­íc phôc vô cho s¶n xuÊt: L­u l­îng n­íc phôc vô cho s¶n xuÊt tÝnh theo c«ng thøc sau: Q1 = 1,2. (l/s). Trong ®ã: Kg: HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê. K=2. 1,2 : hÖ sè kÓ ®Õn l­îng n­íc cÇn dïng ch­a tÝnh ®Õn hoÆc sÏ ph¸t sinh ë c«ng tr­êng . SP : tæng khèi l­îng n­íc dïng cho c¸c lo¹i m¸y thi c«ng hay mçi lo¹i h×nh s¶n xuÊt trong ngµy : + C«ng t¸c x©y : 300 l/1m3 ® 300 . 27,3 . 0,29 = 2375 (l) + C«ng t¸c tr¸t : 250 l/1m3 ® 250 . 213,4 . 0,017 = 906,95 (l) + T­íi g¹ch : 250l/1000viªn ® 250 . 15015 = 3753,75 (l) VËy tæng l­îng n­íc dïng trong ngµy : SP = 2375 + 906,95 + 3753,75 = 7035,7 (l) Þ Q1 = 1,2. (l/s). + N­íc phôc vô sinh ho¹t ë hiÖn tr­êng: Gåm n­íc phôc vô t¾m röa, ¨n uèng, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q2 = (l/s). Trong ®ã: Nmax - sè ng­êi lín nhÊt lµm viÖc trong mét ngµy ë c«ng tr­êng: Nmax = 207 (ng­êi). B :Tiªu chuÈn dïng n­íc cho mét ng­êi trong mét ngµy ë c«ng tr­êng lÊy B = 20 l/ngµy. kg: HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê. K=2. Þ Q2 = (l/s). + N­íc cøu ho¶: Theo tiªu chuÈn ® Qch = 10 (l/s) > SQ1 L­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t nhá h¬n nhiÒu so víi l­îng n­íc dïng cho cøu ho¶ . L­u l­îng n­íc tæng céng cÇn cÊp cho c«ng tr­êng x¸c ®Þnh nh­ sau: Ta cã: = Q1 + Q2 = 0,58 + 0, 2875 = 0,8675 (l/s) < Qch=10 (l/s). Do ®ã: QT = 70%( Q1 + Q2) + Qch = 0,7. 0,8675 + 10 = 10,6 (l/s). VËy: QT =10,6 (l/s). X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng dÉn chÝnh: §­êng kÝnh èng dÉn n­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: D = Trong ®ã: Qt - l­u l­îng n­íc yªu cÇu =10,6 (l/s). v: vËn tèc n­íc kinh tÕ, tra b¶ng ta chän V=1 m/s. ® D = (m) => chän D= 12 cm . èng dÉn chÝnh ®­îc nèi trùc tiÕp vµo m¹ng l­íi cÊp n­íc thµnh phè dÉn vÒ bÓ n­íc dù tr÷ cña c«ng tr­êng. Tõ ®ã dïng b¬m cung cÊp cho tõng ®iÓm tiªu thô n­íc trong c«ng tr­êng. TÝnh to¸n cÊp ®iÖn C«ng suÊt tiªu thô ®iÖn c«ng tr­êng: Tæng c«ng suÊt ®iÖn cÇn thiÕt cho c«ng tr­êng tÝnh theo c«ng thøc : Pt = a = 1,1 : hÖ sè tæn thÊt ®iÖn toµn m¹ng . cosj = 0,65 ¸ 0,75 : hÖ sè c«ng suÊt K1,K2 , K3, K4 : hÖ sè nhu cÇu sö dông ®iÖn phô thuéc vµo sè l­îng c¸c nhãm thiÕt bÞ . - S¶n xuÊt vµ ch¹y m¸y : K1 = K2 = 0,75 - Th¾p s¸ng trong nhµ : K3 = 0,8 - Th¾p s¸ng ngoµi nhµ : K4 = 1 + C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt: (KW). Trong ®ã: P1: C«ng suÊt danh hiÖu cña c¸c m¸y tiªu thô ®iÖn trùc tiÕp . ë ®©y, sö dông m¸y hµn ®Ó hµn thÐp thi c«ng th©n cã c«ng suÊt P1=18,5 KW. K1: víi m¸y hµn = 0,75 Cosj = 0,65 Þ (KW). + C«ng suÊt ®iÖn ®éng lùc: (KW). Trong ®ã: P2: C«ng suÊt danh hiÖu cña c¸c m¸y tiªu thô ®iÖn trùc tiÕp K= 0,75 ; Cosj = 0,68 - CÇn trôc th¸p : 35,8 KW - M¸y vËn th¨ng TP-5 : P = 2,2 KW - §Çm dïi U50 : P = 1,4 KW - §Çm bµn U7 : P = 0,7 KW - M¸y trén v÷a : SO –26 A : 3KW SP2 = 35,8 + 2,2 + 1,4 + 0,7 + 3 = 41,4 KW ® = (KW) + C«ng suÊt ®iÖn dïng cho chiÕu s¸ng trong nhµ : (KW). LÊy P3 = 10 KW ® Pt3 = 0,8 . 10 = 8 i + C«ng suÊt ®iÖn dïng cho chiÕu s¸ng ngoµi nhµ : P4t = S K4.P4 LÊy P4 = 4 KW ® Pt4 = 1 . 4 = 4 KW VËy tæng c«ng suÊt ®iÖn cÇn thiÕt tÝnh to¸n cho c«ng tr­êng lµ: PT = 1,1(+++)=1,1 . (21,34 + 45,66+4+8 ) = 79 KW Chän m¸y biÕn ¸p ph©n phèi ®iÖn: + TÝnh c«ng suÊt ph¶n kh¸ng: Trong ®ã: hÖ sè cosjtb tÝnh theo c«ng thøc sau: = 0,67 Þ (KW). + TÝnh to¸n c«ng suÊt biÓu kiÕn ph¶i cung cÊp cho c«ng tr­êng : (KVA). + Chän m¸y biÕn thÕ: Víi c«ng tr­êng kh«ng lín, chØ cÇn chän mét m¸y biÕn thÕ; ngoµi ra dïng mét m¸y ph¸t ®iÖn diezen ®Ó cung cÊp ®iÖn lóc cÇn. M¸y biÕn ¸p chän lo¹i cã c«ng suÊt: Syc ³1,25 St= 177,5 (KVA). An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng Kü thuËt an toµn trong thi c«ng An toµn lao ®éng lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong thi c«ng. NÕu ®Ó mÊt an toµn sÏ g©y thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ con ng­êi, tµi s¶n, lµm mÊt uy tÝn cña c«ng ty, còng nh­ lµm chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt. Tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh: cã thêi gian thi c«ng l©u dµi, khèi l­îng thi c«ng lín, thi c«ng trªn cao, do ®ã c¸c vÊn ®Ò an toµn lao ®éng ph¶i ®­îc ®­a thµnh néi quy ®Ó phæ biÕn cho toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n trªn c«ng tr­êng. §Ò cËp vÊn ®Ò an toµn lao ®éng cÇn l­u ý tíi mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: An toµn lao ®éng trong thi c«ng ®µo ®Êt - Ph¶i trang bÞ ®ñ dông cô cho c«ng nh©n theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - §µo ®Êt hè mãng sau mçi trËn m­a ph¶i r¾c c¸t vµo bËc lªn xuèng tr¸nh tr­ît, ng· vµ kiÓm tra l¹i m¸i dèc cña hè ®µo. - Trong khu vùc ®ang ®µo ®Êt nªn cã nhiÒu ng­êi cïng lµm viÖc ph¶i bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi nµy vµ ng­êi kia ®¶m b¶o an toµn. - CÊm bè trÝ ng­êi lµm viÖc trªn miÖng hè ®µo trong khi ®ang cã ng­êi lµm viÖc ë bªn d­íi hè ®µo cïng 1 khoang mµ ®Êt cã thÓ r¬i, lë xuèng ng­êi ë bªn d­íi. An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bª t«ng (Gåm cã: dùng l¾p, th¸o dì coffa ®µ gi¸o, dùng l¾p cèt thÐp, ®æ, ®Çm vµ b¶o d­ìng bª t«ng). a. Dùng l¾p, th¸o dì dµn gi¸o: - Kh«ng sö dông dµn gi¸o: Cã biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn gØ hoÆc thiÕu c¸c bé phËn: mãc neo, gi»ng .... - Khe hë gi÷a sµn c«ng t¸c vµ t­êng c«ng tr×nh > 0,05 m khi x©y vµ 0,2 m khi tr¸t. - C¸c cét giµn gi¸o ph¶i ®­îc ®Æt trªn vËt kª æn ®Þnh. - CÊm xÕp t¶i lªn giµn gi¸o, n¬i ngoµi nh÷ng vÞ trÝ ®· qui ®Þnh. - Khi dµn gi¸o cao h¬n 6m ph¶i lµm Ýt nhÊt 2 sµn c«ng t¸c: Sµn lµm viÖc bªn trªn, sµn b¶o vÖ bªn d­íi. - Khi dµn gi¸o cao h¬n 12 m ph¶i lµm cÇu thang. §é dèc cña cÇu thang < 60o - Læ hæng ë sµn c«ng t¸c ®Ó lªn xuèng ph¶i cã lan can b¶o vÖ ë 3 phÝa. - Th­êng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu cña dµn gi¸o, gi¸ ®ì, ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng h­ háng cña dµn gi¸o ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. - Khi th¸o dì dµn gi¸o ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn cÊm ng­êi qua l¹i. CÊm th¸o dì dµn gi¸o b»ng c¸ch giËt ®æ. - Kh«ng dùng l¾p, th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o vµ khi trêi m­a to, gi«ng b·o hoÆc giã cÊp 5 trë lªn. b. C«ng t¸c gia c«ng, l¾p dùng coffa: - Coffa dïng ®Ó ®ì kÕt cÊu bª t«ng ph¶i ®­îc chÕ t¹o vµ l¾p dùng theo ®óng yªu cÇu trong thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®­îc duyÖt. - Coffa ghÐp thµnh khèi lín ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c khi cÈu l¾p vµ khi cÈu l¾p ph¶i tr¸nh va ch¹m vµo c¸c bé kÕt cÊu ®· l¾p tr­íc. - Kh«ng ®­îc ®Ó trªn coffa nh÷ng thiÕt bÞ vËt liÖu kh«ng cã trong thiÕt kÕ, kÓ c¶ kh«ng cho nh÷ng ng­êi kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo viÖc ®æ bª t«ng ®øng trªn coffa. - CÊm ®Æt vµ chÊt xÕp c¸c tÊm coffa c¸c bé phËn cña coffa lªn chiÕu nghØ cÇu thang, lªn ban c«ng, c¸c lèi ®i s¸t c¹nh lç hæng hoÆc c¸c mÐp ngoµi cña c«ng tr×nh. Khi ch­a gi»ng kÐo chóng. - Tr­íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra coffa, nªn cã h­ háng ph¶i söa ch÷a ngay. Khu vùc söa ch÷a ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn b¸o. c. C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp: - Gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng, xung quanh cã rµo ch¾n vµ biÓn b¸o. - C¾t, uèn, kÐo cèt thÐp ph¶i dïng nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông, ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa thÐp v¨ng khi c¾t cèt thÐp cã ®o¹n dµi h¬n hoÆc b»ng 0,3m. - Bµn gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, nÕu bµn gia c«ng cèt thÐp cã c«ng nh©n lµm viÖc ë hai gi¸ th× ë gi÷a ph¶i cã l­íi thÐp b¶o vÖ cao Ýt nhÊt lµ 1,0 m. Cèt thÐp ®· lµm xong ph¶i ®Ó ®óng chç quy ®Þnh. - Khi n¾n th¼ng thÐp trßn cuén b»ng m¸y ph¶i che ch¾n b¶o hiÓm ë trôc cuén tr­íc khi më m¸y, h·m ®éng c¬ khi ®­a ®Çu nèi thÐp vµo trôc cuén. - Khi gia c«ng cèt thÐp vµ lµm s¹ch rØ ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho c«ng nh©n. - Kh«ng dïng kÐo tay khi c¾t c¸c thanh thÐp thµnh c¸c mÉu ng¾n h¬n 30cm. - Tr­íc khi chuyÓn nh÷ng tÊm l­íi khung cèt thÐp ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra c¸c mèi hµn, nót buéc. Khi c¾t bá nh÷ng phÇn thÐp thõa ë trªn cao c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toµn, bªn d­íi ph¶i cã biÓn b¸o. Khi hµn cèt thÐp chê cÇn tu©n theo chÆt chÏ qui ®Þnh cña quy ph¹m. - Buéc cèt thÐp ph¶i dïng dông cô chuyªn dïng, cÊm buéc b»ng tay kh«ng cho ph¸p trong thiÕt kÕ. - Khi dùng l¾p cèt thÐp gÇn ®­êng d©y dÉn ®iÖn ph¶i c¾t ®iÖn, tr­êng hîp kh«ng c¾t ®­îc ®iÖn ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa cèt thÐp vµ ch¹m vµo d©y ®iÖn. d. §æ vµ ®Çm bª t«ng: - Tr­íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt coffa, cèt thÐp, dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c, ®­êng vËn chuyÓn. ChØ ®­îc tiÕn hµnh ®æ sau khi ®· cã v¨n b¶n x¸c nhËn. - Lèi qua l¹i d­íi khu vùc ®ang ®æ bª t«ng ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÕn cÊm. Tr­êng hîp b¾t buéc cã ng­êi qua l¹i cÇn lµm nh÷ng tÊm che ë phÝa trªn lèi qua l¹i ®ã. - CÊm ng­êi kh«ng cã nhiÖm vô ®øng ë sµn rãt v÷a bª t«ng. C«ng nh©n lµm nhiÖm vô ®Þnh h­íng, ®iÒu chØnh m¸y, vßi b¬m ®æ bª t«ng ph¶i cã g¨ng, ñng. - Khi dïng ®Çm rung ®Ó ®Çm bª t«ng cÇn: + Nèi ®Êt víi vá ®Çm rung. + Dïng d©y buéc c¸ch ®iÖn nèi tõ b¶ng ph©n phèi ®Õn ®éng c¬ ®iÖn cña ®Çm. + Lµm s¹ch ®Çm rung, lau kh« vµ quÊn d©y dÉn khi lµm viÖc. + Ngõng ®Çm rung tõ 5-7 phót sau mçi lÇn lµm viÖc liªn tôc tõ 30-35 phót. + C«ng nh©n vËn hµnh m¸y ph¶i ®­îc trang bÞ ñng cao su c¸ch ®iÖn vµ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n kh¸c. e. B¶o d­ìng bª t«ng: - Khi b¶o d­ìng bª t«ng ph¶i dïng dµn gi¸o, kh«ng ®­îc ®øng lªn c¸c cét chèng hoÆc c¹nh coffa, kh«ng ®­îc dïng thang tùa vµo c¸c bé phËn kÕt cÊu bª t«ng ®ang b¶o d­ìng. - B¶o d­ìng bª t«ng vÒ ban ®ªm hoÆc nh÷ng bé phËn kÕt cÊu bÞ che khuÊt ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng. g. Th¸o dì coffa: - ChØ ®­îc th¸o dì coffa sau khi bª t«ng ®· ®¹t c­êng ®é qui ®Þnh theo h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng. - Khi th¸o dì coffa ph¶i th¸o theo tr×nh tù hîp lý ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò ph¨ng coffa r¬i, hoÆc kÕt cÊu c«ng tr×nh bÞ sËp ®æ bÊt ngê. N¬i th¸o coffa ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn b¸o. - Tr­íc khi th¸o coffa ph¶i thu gän hÕt c¸c vËt liÖu thõa vµ c¸c thiÕt bÞ ®Êt trªn c¸c bé phËn c«ng tr×nh s¾p th¸o coffa. - Khi th¸o coffa ph¶i th­êng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c bé phËn kÕt cÊu, nÕu cã hiÖn t­îng biÕn d¹ng ph¶i ngõng th¸o vµ b¸o c¸o cho c¸n bé kü thuËt thi c«ng biÕt. - Sau khi th¸o coffa ph¶i che ch¾n c¸c lç hæng cña c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ®Ó coffa ®· th¸o lªn sµn c«ng t¸c hoÆc nÐm coffa tõ trªn xuèng, coffa sau khi th¸o ph¶i ®­îc ®Ó vµo n¬i qui ®Þnh. - Th¸o dì coffa ®èi víi nh÷ng khoang ®æ bª t«ng cèt thÐp cã khÈu ®é lín ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ yªu cÇu nªu trong thiÕt kÕ vÒ chèng ®ì t¹m thêi. An toµn L§ trong c«ng t¸c x©y vµ hoµn thiÖn: a. C«ng t¸c x©y t­êng: - KiÓm tra t×nh tr¹ng cña giµn gi¸o gi¸ ®ì phôc vô cho c«ng t¸c x©y, kiÓm tra l¹i viÖc s¾p xÕp bè trÝ vËt liÖu vµ vÞ trÝ c«ng nh©n ®øng lµm viÖc trªn sµn c«ng t¸c. - Khi x©y ®Õn ®é cao c¸ch nÒn hoÆc sµn nhµ 1,5 m th× ph¶i b¾c giµn gi¸o, gi¸ ®ì. - ChuyÓn vËt liÖu (g¹ch, v÷a) lªn sµn c«ng t¸c ë ®é cao trªn 2m ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn. Bµn n©ng g¹ch ph¶i cã thanh ch¾c ch¾n, ®¶m b¶o kh«ng r¬i ®æ khi n©ng, cÊm chuyÓn g¹ch b»ng c¸ch tung g¹ch lªn cao qu¸ 2m. - Khi lµm sµn c«ng t¸c bªn trong nhµ ®Ó x©y th× bªn ngoµi ph¶i ®Æt rµo ng¨n hoÆc biÓn cÊm c¸ch ch©n t­êng 1,5m nÕu ®é cao x©y 7,0m. Ph¶i che ch¾n nh÷ng lç t­êng ë tÇng 2 trë lªn nÕu ng­êi cã thÓ lät qua ®­îc. - Kh«ng ®­îc phÐp: + §øng ë bê t­êng ®Ó x©y. + §i l¹i trªn bê t­êng. + §øng trªn m¸i h¾t ®Ó x©y. + Tùa thang vµo t­êng míi x©y ®Ó lªn xuèng. + §Ó dông cô hoÆc vËt liÖu lªn bê t­êng ®ang x©y. - Khi x©y nÕu gÆp m­a giã lín (cÊp 6 trë lªn) ph¶i che ®Ëy chèng ®ì khèi x©y cÈn thËn ®Ó khái bÞ xãi lë hoÆc sËp ®æ, ®ång thêi mäi ng­êi ph¶i ®Õn n¬i Èn nÊp an toµn. - Khi x©y xong t­êng biªn vÒ mïa m­a b·o ph¶i che ch¾n ngay. b. C«ng t¸c hoµn thiÖn: - Sö dông dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i theo sù h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt. Kh«ng ®­îc phÐp dïng thang ®Ó lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ë trªn cao. - C¸n bé thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o viÖc ng¾t ®iÖn hoµn thiÖn khi chuÈn bÞ tr¸t, s¬n,... lªn trªn bÒ mÆt cña hÖ thèng ®iÖn. + Tr¸t: - Tr¸t trong, ngoµi c«ng tr×nh cÇn sö dông giµn gi¸o theo quy ®Þnh cña quy ph¹m, ®¶m b¶o æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. - CÊm dïng chÊt ®éc h¹i ®Ó lµm v÷a tr¸t mµu. - §­a v÷a lªn sµn tÇng trªn cao h¬n 5m ph¶i dïng thiÕt bÞ vËn chuyÓn lªn cao hîp lý. - Thïng, x« còng nh­ c¸c thiÕt bÞ chøa ®ùng v÷a ph¶i ®Ó ë nh÷ng vÞ trÝ ch¾c ch¾n ®Ó tr¸nh r¬i, tr­ît. Khi xong viÖc ph¶i cä röa s¹ch sÏ vµ thu gän vµo 1 chç. + QuÐt v«i, s¬n: - Giµn gi¸o phôc vô ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña quy ph¹m chØ ®­îc dïng thang tùa ®Ó quÐt v«i, s¬n trªn 1 diÖn tÝch nhá ë ®é cao c¸ch mÆt nÒn nhµ (sµn) <5m. Khi s¬n trong nhµ hoÆc dïng c¸c lo¹i s¬n cã chøa chÊt ®éc h¹i ph¶i trang bÞ cho c«ng nh©n mÆt n¹ phßng ®éc, tr­íc khi b¾t ®Çu lµm viÖc kho¶ng 1h ph¶i më tÊt c¶ c¸c cöa vµ c¸c thiÕt bÞ th«ng giã cña phßng ®ã. - Khi s¬n, c«ng nh©n kh«ng ®­îc lµm viÖc qu¸ 2 giê. - CÊm ng­êi vµo trong buång ®· quÐt s¬n, v«i, cã pha chÊt ®éc h¹i ch­a kh« vµ ch­a ®­îc th«ng giã tèt. Víi c¸c c«ng t¸c kh¸c: khi thi c«ng còng cÇn ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c vÒ an toµn lao ®éng. Trong mçi c«ng t¸c cã ®Æc tÝnh riªng do ®ã cã c¸c biÖn ph¸p an toµn cô thÓ, tuy nhiªn nãi chung th× cÇn th­êng xuyªn nh¾c nhë, kiÓm tra vÒ an toµn lao ®éng. Trªn c«ng tr­êng cho kÎ c¸c khÈu hiÖu vÒ an toµn lao ®éng ®Ó nh¾c nhë c«ng nh©n, c¸n bé chó ý thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng néi quy, quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng. *Trªn ®©y lµ nh÷ng yªu cÇu cña quy ph¹m an toµn trong x©y dùng. Khi thi c«ng c¸c c«ng nh©n vµ c¸n bé thi c«ng cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt nh÷ng quy ®Þnh trªn. VÖ sinh m«i tr­êng VÖ sinh x©y dùng lµ mét kh¸i niÖm míi bao gåm tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc vÖ sinh trªn c«ng tr­êng nh»m t¹o mét m«i tr­êng lµm viÕc tèt ®¶m b¶o søc khoÎ vµ an toµn lao ®éng, gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt vµ rót ng¾n thêi h¹n x©y dùng. Do c«ng tr×nh thi c«ng trong trung t©m thµnh phè, do vËy viÖc ®¶m b¶o vÖ sinh lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt vÒ vÖ sinh m«i tr­êng: Cã c¸c vÞ trÝ, c¸c b·i thu gom chÊt th¶i r¾n hay chÊt th¶i x©y dùng trªn c«ng tr­êng. ChÊt th¶i n­íc cÇn ®­îc xö lý, n­íc th¶i ph¶i qua c¸c hè ga, c¸c l­íi ch¾n r¸c råi míi cho tho¸t ra c¸c èng tho¸t n­íc råi tho¸t ra m¹ng l­íi tho¸t n­íc ®Þa ph­¬ng. Cã c¸c biÖn ph¸p phßng chèng bôi nh­ sö dông l­íi ch¾n bôi hay phun n­íc, sö dông vËt liÖu Ýt bôi, nh÷ng khu vùc g©y ra bôi nªn ®Æt ë cuèi h­íng giã. ViÖc sö dông bª t«ng th­¬ng phÈm lµ biÖn ph¸p tèt ®Ó h¹n chÕ l­îng bôi còng nh­ ®¶m b¶o tèt vÖ sinh c«ng nghiÖp. Th­êng xuyªn kiÓm tra m¸y mãc ®Ó h¹n chÕ tèi ®a tiÕng ån. Khi thi c«ng trong khu vùc nguy hiÓm cÇn cã mò, g¨ng tay, ®eo khÈu trang ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh lao ®éng. Ph¶i sö dông c¸c khÈu trang bÞ nh­ tÊt tay, ñng hoÆc giÇy trong khi vËn chuyÓn g¹ch, hå vµ c¸c vËt liÖu kh¸c. ThiÕt kÕ khu vÖ sinh cuèi h­íng giã, ë c¸c gãc khuÊt ®Ó ®¶m b¶o vÖ sinh vµ mü quan cho c«ng tr­êng. - Th­êng xuyªn gi¸o dôc, tuyªn truyÒn cho mäi ng­êi lao ®éng trªn c«ng tr­êng cã ý thøc ®¶m b¶o vÖ sinh x©y dùng cho c«ng tr­êng cã ý nghÜa lµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng, cho céng ®ång, cho ®Êt n­íc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTC Than-TMB.doc
 • dockien truc-ket cau.doc
 • docTaitrong.doc
 • docTC NGAM.DOC
 • dwgTCcockn.dwg
 • dwgTCdaodat.dwg
 • dwgTCthan.dwg
 • dbThumbs.db
 • dwgTMBang.dwg
 • dwgKC mong.dwg
 • dwgSan-thang.dwg
 • xls28.XLS
 • xlsGio.xls
 • xlsKLlaodong.xls
 • xlsKluong.xls
 • xlsTOHOP-~1.XLS
 • xlsTohopKG12.xls
Tài liệu liên quan