Luận văn Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh

LỜI MỞ ĐẦU 1. Ý nghĩa của đề tài: Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có bước phát triển mới, toàn diện hơn và vững chắc hơn so với các thời kỳ trước đó. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ năm sau cao hơn năm trước: năm 2003 là 7,34%; 2004 là 7,69% và 2005 là 8,4%, bình quân 3 năm đạt 7,8%. Các Ngân hàng thương mại cũng đã có nhiều đổi mới, phát triển và thể hiện vai trò “chìa khoá” trợ giúp cho các doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Cho đến nay tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu của các Ngân hàng thương mại và đây cũng là hoạt động đem lại thu nhập chính của các ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế đỗ vỡ tín dụng sau cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực năm 1997 và hàng loạt các vụ án lớn như: Tamexco, Epco-Minh Phụng, Trần Xuân Hoa cho thấy hoạt động tín dụng cũng chứa đựng nhiều rủi ro tiềm tàng. Tổn thất trong giai đoạn này đối với hệ thống ngân hàng là vô cùng nặng nề, không chỉ ở tài sản, uy tín kinh doanh mà là con người, lòng tin của người dân đối với cơ chế, chính sách. Trong môi trường hoạt động đầy rủi ro này, đặc biệt tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, hoạt động kinh doanh tín dụng Ngân hàng đang đứng trước những khó khăn, thách thức tiềm ẩn. Trong sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng thương mại và sức ép của tiến trình hội nhập, hoạt động tín dụng mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập, cần đổi mới. Quản trị rủi ro tín dụng, tạo sự an toàn trong kinh doanh Ngân hàng phải được coi là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho quá trình phát triển Ngân hàng thương mại nói chung và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển nói riêng một cách bền vững. Chính vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng đang là mối quan tâm hàng đầu trên phương diện lý thuyết cũng như trong thực tiễn. Xuất phát từ ý nghĩa đó, tác giả mạnh dạn đóng góp quan điểm của mình qua đề tài: “Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh”. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng và những bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng nước ngoài. Thu thập dữ liệu điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là hoạt động tín dụng của Chi nhánh Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh. - Về thời gian: chủ yếu từ năm 2003 đến 6 tháng đầu năm 2006. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra: Để tìm ra các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, tác giả đã gửi mẫu phiếu điều tra tới các nhà lãnh đạo, các chuyên viên đang công tác tại các bộ phận tín dụng và thẩm định thuộc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh và các ngân hàng thương mại khác trên cùng địa bàn. - Phương pháp phân tích thống kê, so sánh và tổng hợp: Kết hợp kết quả điều tra với các số liệu từ báo cáo tổng kết cuối năm tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP Hồ Chí Minh để phân tích, đánh giá, so sánh và tổng hợp. - Phương pháp tư duy: tác giả sử dụng phương pháp tư duy logic trong phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất các giải pháp. 5. Tính mới của đề tài Việt Nam chúng ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế mà trong đó chuẩn bị hội nhập tài chính là một công việc rất quan trọng để quyết định chúng ta có thể khai thác tối đa các lợi ích từ hội nhập quốc tế mang lại hay Việt Nam chúng ta lại bị các yếu tố bất lợi của hội nhập quốc tế ảnh hưởng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra các quy định có tính định hướng cao cho các Ngân hàng thương mại như Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng của ngân hàng, Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các quy định này đã được Ngân hàng Nhà nước xây dựng dựa trên định hướng của những chuẩn mực và thông lệ quốc tế, trong đó vận dụng một số nguyên tắc của Ủy ban Basel tạo tiền đề cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam gia nhập thị trường tài chính ngân hàng thế giới. Do đó, đây là đề tài đầu tiên dựa trên các quy định mới của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam để phân tích, đánh giá đúng thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm ra các giải pháp giúp công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng hiệu quả hơn để hoạt động ngân hàng theo sát với các chuẩn mực quốc tế, chuẩn bị cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 6. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được trình bày gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng. Chương 2: Thực trạng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh.

pdf83 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/06/2013 | Lượt xem: 958 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoà sô ñeå xöû lyù. Ngoaøi ra, taøi saûn theá chaáp laø ñaát ñai, nhaø xöôûng maëc duø coù ñuû ñieàu kieän phaùt maïi nhöng cuõng raát khoù tìm ñöôïc ngöôøi mua. ™ Ñoái vôùi khaùch haøng vay - Moät soá khaùch haøng chaây yø, thieáu hôïp taùc trong traû nôï nhöng ngaân haøng khoâng xöû lyù ñöôïc do cô quan Toaø aùn, Thi haønh aùn vaø chính quyeàn ñòa phöông chöa thöïc söï phoái hôïp hoã trôï ngaân haøng thöïc hieän caùc bieän phaùp xöû lyù theo phaùp luaät. - Rieâng ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñang chuyeån ñoåi, hoà sô ñeà nghò xöû lyù nôï toàn ñoïng ñeàu chöa giaûi trình phöông aùn baùn coå phaàn, ñieàu naøy cuõng goùp phaàn laøm cho ngaân haøng khoâng bieát ñöôïc mình coù theå thu hoài ñöôïc nôï töø nhöõng nguoàn thu baùn coå phaàn hay khoâng vaø chöa theå keát luaän chính xaùc ñuôïc “Doanh nghieäp khoâng caân ñoái ñöôïc nguoàn ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï quaù haïn” ñeå laøm caên cöù xöû lyù. - Moät soá doanh nghieäp saùp nhaäp vaøo ñôn vò khaùc song ñôn vò môùi khoâng nhaän nôï vay cuûa ñôn vò cuõ, chuû quaûn ñaàu tö cuõng chöa coù bieän phaùp xöû lyù baét buoäc neân gaây aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng. - 59 - - Hieän nay nhieàu doanh nghieäp ñaõ ngöøng hoaït ñoäng nhöng chöa ñöôïc cô quan thaåm quyeàn tuyeân boá giaûi theå, phaù saûn ñaëc bieät caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Toùm laïi, coâng taùc xöû lyù ruûi ro laø phöông aùn cuoái cuøng cuûa ngaân haøng ñeå thu hoài ñöôïc nôï vay, ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaøo thieän chí traû nôï cuûa khaùch haøng vaø söï hôïp taùc cuûa caùc cô quan chöùc naêng coù lieân quan. Do ñoù, nhieäm vuï quan troïng cuûa ngaân haøng laø phaûi nhaän bieát ñöôïc caùc ruûi ro sôùm ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 Caùc phaân tích vaø nhaän xeùt treân coù theå thaáy raèng coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa BIDV-HCMC vaãn chöa phaùt huy hieäu quaû, laøm cho hoaït ñoäng tín duïng taïi ngaân haøng trôû neân bò ñoäng, giaûm moät phaàn khaû naêng thích öùng vôùi cô cheá thò tröôøng cho caû chính ngaân haøng vaø cho doanh nghieäp vay voán. Ñoù chính laø nhöõng maët haïn cheá ñoøi hoûi BIDV-HCMC hoaøn thieän hôn trong thôøi gian tôùi. CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN TP HOÀ CHÍ MINH. - 60 - 3.1 Muïc tieâu ñeà xuaát giaûi phaùp 1. - Giaûm thieåu nhöõng ruûi ro coù khaû naêng xaûy ra ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng tín duïng. 2. - Naâng cao hieäu quaû vieäc söû duïng ñoàng voán ñeå taêng lôïi nhuaän cho ngaân haøng treân nguyeân taéc “an toaøn, hieäu quaû, phaùt trieån beàn vöõng”. 3. - Xöû lyù kòp thôøi khi ruûi ro tín duïng xaûy ra ñeå traùnh söï toån thaát cho hoaït ñoäng ngaân haøng. 4. - Cuûng coá chaát löôïng tín duïng, giaûm ñöôïc soá dö nôï xaáu ñeå ñaûm baûo tyû leä nôï xaáu theo thoâng leä quoác teá. 5. - Naâng cao chaát löôïng kinh doanh cuûa ngaân haøng ñeå taêng khaû naêng caïnh tranh trong xu höôùng hoäi nhaäp quoác teá. 3.2 Caên cöù ñeà xuaát caùc giaûi phaùp 3.2.1 Caên cöù ñònh höôùng phaùt trieån cuûa neàn kinh teá 6. - Vieät Nam chuùng ta ñang trong quaù trình hoäi nhaäp quoác teá maø trong ñoù ngaønh ngaân haøng ñöôïc xem laø chuû theå quan troïng vaø chòu nhieàu taùc ñoäng nhaát trong quaù trình hoäi nhaäp. Beân caïnh nhöõng cô hoäi do hoäi nhaäp kinh teá mang laïi thì ngaønh ngaân haøng cuõng ñöùng tröôùc nhöõng thaùch thöùc môùi gaén lieàn vôùi tieàm aån ruûi ro cao hôn. Do ñoù, caùc NHTM noùi chung vaø BIDV- HCMC noùi rieâng ñang töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm coøn toàn taïi, ñoàng thôøi tieáp caän daàn vôùi caùc thoâng leä quoác teá thoâng qua vieäc vaän duïng moät soá nguyeân taéc cô baûn cuûa Uyû ban giaùm saùt ngaân haøng Basel. 7. - Ñeå thöïc hieän söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, ngaønh kinh teá trong nöôùc tröôùc heát caàn phaûi ñaåy maïnh ñaàu tö cô sôû haï taàng, ñoåi môùi trang thieát bò neân raát caàn coù söï hoã trôï voán tín duïng töø caùc NHTM, do ñoù caùc NHTM caàn môû roäng cho vay ñeå ñaùp öùng nhu caàu voán cuûa caùc chuû theå trong - 61 - neàn kinh teá nhöng phaûi ñaûm baûo thu hoài ñuû voán goác vaø laõi. Chính vì vaäy chaát löôïng tín duïng laø vaán ñeà luoân ñöôïc caùc nhaø quaûn trò ngaân haøng quan taâm. 3.2.2 Caên cöù ñònh höôùng phaùt trieån cuûa ngaønh Ngaân haøng 8. - Hieän nay, caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñang trong quaù trình phaùt trieån maïnh veà caû soá löôïng vaø quy moâ hoaït ñoäng. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng, caùc NHTM noùi chung vaø BIDV-HCMC noùi rieâng caàn phaûi tuaân thuû thöïc hieän theo caùc chính saùch vaø quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc, ñoàng thôøi theo saùt vôùi ñònh höôùng phaùt trieån cuûa Ngaønh ngaân haøng. 9. - Trong giai ñoaïn hieän nay, khi Vieät Nam saép gia nhaäp thò tröôøng taøi chính ngaân haøng theá giôùi, vieäc thaønh laäp caùc chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam ngaøy caøng gia taêng. Do ñoù, ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå BIDV- HCMC tieáp caän vaø hoïc hoûi theâm kinh nghieäm töø caùc ngaân haøng hoaït ñoäng hieäu quaû naøy. 10. - Maëc duø BIDV-HCMC ñöôïc keá thöøa kinh nghieäm ñi tröôùc cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam nhöng vieäc vaän duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo hoaït ñoäng ngaân haøng coøn yeáu keùm. Do ñoù, BIDV-HCMC caàn phaûi hoïc taäp theâm kinh nghieäm veà vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi treân cuøng ñòa baøn. 3.2.3 Caên cöù vaøo tình hình hoaït ñoäng cuûa BIDV-HCMC 11. - Chính saùch cuûa ngaân haøng vaãn tieáp tuïc xem coâng taùc tín duïng laø hoaït ñoäng ñem laïi lôïi nhuaän chuû yeáu trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng, do - 62 - ñoù quaûn trò ruûi ro toát laø moät trong nhöõng nhieäm vuï luoân ñöôïc caùc caáp laõnh ñaïo quan taâm vaø coi laø nhieäm vuï troïng taâm haøng ñaàu. 12. - Tình hình nôï xaáu cuûa ngaân haøng ñang coù chieàu höôùng gia taêng vaø coâng taùc quaûn trò ruûi ro coøn nhieàu ñieåm baát caäp. Do ñoù, xaùc ñònh ñuùng caùc nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng vaø phaân tích, ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng laø caên cöù ñeå ñeà ra caùc giaûi phaùp cho ngaân haøng. 3.3 Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh. Cho ñeán nay tín duïng vaãn laø hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi noùi chung vaø cuûa BIDV-HCMC noùi rieâng. Hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng coù vai troø quan troïng thuùc ñaåy, hoã trôï taêng tröôûng neàn kinh teá vaø ñaây cuõng laø hoaït ñoäng ñem laïi thu nhaäp chính cho ngaân haøng. Chính vì vaäy, quaûn trò ruûi ro tín duïng ñöôïc xem laø nhieäm vuï quan troïng ñeå ñaûm baûo cho hoaït ñoäng ngaân haøng ñöôïc an toaøn, hieäu quaû, laøm neàn taûng cho söï phaùt trieån beàn vöõng; ñaõ vaø ñang trôû thaønh moät nhieäm vuï caáp thieát ñoái vôùi taát caû caùc ngaân haøng thöông maïi noùi chung vaø BIDV-HCMC noùi rieâng. Ñeå laøm ñöôïc nhö vaäy thì Ban laõnh ñaïo BIDV-HCMC caàn phaûi thöïc hieän moät soá bieän phaùp sau: 3.3.1 Xaây döïng chính saùch tín duïng hieäu quaû Chính saùch tín duïng laø moät thaønh phaàn coát loõi quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng. Ñeå chính saùch tín duïng phaùt huy hieäu quaû, coù 2 ñieåm cô baûn trong chính saùch tín duïng maø ngaân haøng phaûi quaùn trieät maïnh meõ. Thöù nhaát, chính saùch tín duïng cuûa ngaân haøng phaûi theå hieän moät nguyeân taéc caên baûn laø: cho vay phaûi döïa treân vieäc hieåu roõ khaùch haøng. Khi coù moät khaùch haøng vay, vaán ñeà ñaët ra khoâng phaûi laø neân cho vay tín chaáp hay theá chaáp maø laø ngaân haøng coù hieåu roõ veà khaùch haøng ñoù hay khoâng. - 63 - Hieän nay ñang coù tình traïng ngaân haøng quaù ñaët naëng vaán ñeà taøi saûn theá chaáp maø queân raèng ñaây chæ laø nguoàn thu nôï thöù hai. Khi ñaõ xaùc ñònh roõ ñieàu naøy, ngaân haøng seõ thaáy raèng vieäc thaåm ñònh hieäu quaû cuûa phöông aùn vay voán vaø khaû naêng traû nôï laø quan troïng nhaát chöù khoâng phaûi laø vieäc thaåm ñònh vaø ñaùnh giaù taøi saûn theá chaáp. Thöù hai, chính saùch tín duïng phaûi theå hieän quan ñieåm: “baûo thuû trong cho vay, taán coâng trong tieáp thò”. Nguyeân taéc naøy ñoøi hoûi Chi nhaùnh phaûi heát söùc thaän troïng, chaët cheõ trong xeùt duyeät cho vay, ñoàng thôøi phaûi thaät naêng ñoäng, maïnh daïn trong hoaït ñoäng tieáp thò. Vieäc caån troïng trong caùc quyeát ñònh cho vay laø ñieàu chuùng ta ñaõ nhaéc ñeán nhieàu laàn. Tuy nhieân, taêng cöôøng hoaït ñoäng tieáp thò laø moät khía caïnh raát quan troïng maø ngaân haøng thöôøng boû queân. Tieáp thò laø ñeå tieáp caän, hieåu roõ khaùch haøng ngay töø khi hoï coøn chöa laø khaùch haøng cuûa ngaân haøng. Laâu nay, caùch laøm cuûa ngaân haøng thöôøng laø ngöôïc laïi, hoï “raát nhanh choùng khi quyeát ñònh cho vay, nhöng laïi raát thuï ñoäng, chaäm chaïp khi thöïc hieän coâng taùc tieáp thò khaùch haøng”. Khoâng tìm hieåu kyõ veà khaùch haøng maø laïi thieáu thaän troïng khi cho vay, ruûi ro xaûy ra laø ñieàu taát yeáu. 3.3.2 Xaây döïng cô caáu toå chöùc quaûn trò ruûi ro tín duïng coù hieäu quaû Cô caáu toå chöùc laø cô sôû ñeå Ban laõnh ñaïo cuûa ngaân haøng coù theå trieån khai chính saùch quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa mình. Cô caáu toå chöùc cuûa moät ngaân haøng aûnh höôûng raát nhieàu ñeán hieäu quaû cuûa coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng. Do ñoù, cô caáu hoaït ñoäng ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh caàn ñieàu chænh nhö sau: 3.3.2.1 Taêng cöôøng chöùc naêng xöû lyù nôï cuûa Phoøng Quaûn lyù tín duïng Theo moâ hình toå chöùc hieän nay thì BIDV-HCMC ñaõ thaønh laäp Phoøng quaûn lyù tín duïng vôùi nhieàu chöùc naêng trong ñoù coù caû chöùc naêng ñaùnh giaù taøi saûn ñaûm baûo nôï vay, cung caáp thoâng tin coù lieân quan ñeán coâng taùc tín duïng vaø xöû lyù caùc - 64 - khoaûn nôï khoù ñoøi. Tuy nhieân, thôøi gian qua chöùc naêng xöû lyù nôï cuûa Phoøng Quaûn lyù tín duïng chöa phaùt huy ñöôïc hieäu quaû, coâng vieäc naøy vaãn do Phoøng tín duïng thöïc hieän, do ñoù coâng taùc caûnh baùo phaùt hieän ruûi ro giuùp cho coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng chöa toát vaø chöa ñaûm baûo tính khaùch quan. Vì vaäy, Chi nhaùnh caàn coù nhöõng tieâu chí roõ raøng ñeå chuyeån caùc khoaûn nôï naèm trong “danh saùch giaùm saùt” cuûa heä thoáng caûnh baùo töø caùn boä tín duïng sang boä phaän xöû lyù nôï cuûa Phoøng quaûn lyù tín duïng. Nhöõng tieâu chí ñoù bao goàm: tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp loã chieám 40% voán, nôï quaù haïn treân 90 ngaøy hoaëc nhöõng khoaûn dö nôï vay thuoäc caùc ngaønh kinh teá ñang gaëp khoù khaên. 3.3.2.2 Naâng cao hieäu quaû coâng taùc kieåm tra noäi boä Kieåm tra noäi boä ngaøy caøng khaúng ñònh vai troø quan troïng cuûa mình trong coâng taùc quaûn trò ruûi ro cuûa ngaân haøng, ñaëc bieät laø trong hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro tín duïng. Kieåm tra noäi boä khoâng chæ phaùt hieän ra nhöõng thieáu soùt, sô hôû, söï baát hôïp lyù trong cô cheá ñieàu haønh vaø hoaït ñoäng, maø coøn giuùp laõnh ñaïo ngaân haøng hoaïch ñònh toát chieán löôïc kinh doanh, goùp phaàn ñöa hoaït ñoäng tín duïng ñi vaøo neà neáp, ñuùng phaùp luaät. Söï kieåm tra, kieåm soaùt ñaùnh giaù thöôøng xuyeân vaø ñònh kyø cuûa kieåm soaùt noäi boä giuùp cho hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng an toaøn vaø hieäu quaû hôn. Maëc duø nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa boä phaän kieåm tra noäi boä nhöng trong thôøi gian qua coâng taùc kieåm tra noäi boä taïi Chi nhaùnh chöa phaùt huy ñöôïc hieäu quaû do soá löôïng kieåm tra vieân coøn quaù ít so vôùi coâng vieäc vaø quy moâ hoaït ñoäng, löïc löôïng kieåm tra vieân coøn thieáu kinh nghieäm, kyõ thuaät nghieäp vu.ï Do ñoù, Chi nhaùnh caàn boå sung taêng cöôøng ñoäi nguõ kieåm tra vieân, ngoaøi vieäc löïa choïn caùn boä ñuû naêng löïc trình ñoä chuyeân moân, am hieåu luaät phaùp, yeâu ngheà vaø coù ñaïo ñöùc toát boá trí vaøo chöùc danh kieåm tra vieân, ngaân haøng coøn chuù troïng ñaøo taïo ñeå kieåm tra vieân naém baét kòp thôøi nhöõng kieán thöùc saûn phaåm dòch - 65 - vuï vaø coâng ngheä môùi. Ñaëc bieät caàn coù cheá ñoä khen thöôûng töông xöùng vôùi keát quaû ñaït ñöôïc cuõng nhö xöû phaït nghieâm minh khi kieåm tra vieân khoâng laøm heát traùch nhieäm, qua kieåm tra khoâng phaùt hieän hoaëc phaùt hieän nhöng khoâng kieán nghò bieän phaùp xöû lyù ñeå xaûy ra ruûi ro. Trong boái caûnh hieän nay khi dö nôï tín duïng coù xu höôùng taêng tröôûng, dieãn bieán cuûa thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc raát phöùc taïp, caïnh tranh khaùch haøng giöõa caùc ngaân haøng dieãn ra gay gaét… coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt caàn ñaëc bieät quan taâm vaø ñieàu chænh cho phuø hôïp. Tröôùc maét, neáu chöa theå boå sung moät löïc löôïng kieåm tra vieân ñaùp öùng ñuû yeâu caàu thì Chi nhaùnh xaây döïng quy trình töï kieåm tra taïi caùc Phoøng tín duïng, coù theå haøng thaùng CBTD giöõa caùc Phoøng tín duïng kieåm tra cheùo laãn nhau, sau ñoù laäp baùo caùo cho laõnh ñaïo. Ñaây cuõng laø coâng cuï ñeå phoøng ngöøa ruûi ro. 3.3.2.3 Taùch boä phaän tieáp thò ra khoûi boä phaän tín duïng Hieän nay taïi Chi nhaùnh, hoaït ñoäng tieáp thò vaø thaåm ñònh khaùch haøng ñöôïc cuøng moät caùn boä phuï traùch, goïi chung laø caùn boä tín duïng. Do khoâng coù söï taùch bieät giöõa coâng taùc phaùt trieån khaùch haøng vaø coâng taùc thaåm ñònh cuøng vôùi aùp löïc chæ tieâu kinh doanh, caùc CBTD thöôøng coù xu höôùng boû qua caùc maët khieám khuyeát cuûa khaùch haøng tín duïng, toâ hoàng khaùch haøng ñeå ñöôïc pheâ duyeät caáp tín duïng nhaèm ñaït ñöôïc chæ tieâu kinh doanh. Ñoù laø chöa noùi ñeán nhöõng tieâu cöïc coù theå xaûy ra trong coâng taùc caáp tín duïng cho khaùch haøng. Chính vì vaäy, Chi nhaùnh caàn taùch bieät coâng taùc tieáp thò khaùch haøng vaø thaåm ñònh khaùch haøng ñeå traùnh caùc maàm moáng phaùt sinh trong hoaït ñoäng caáp tín duïng cuûa ngaân haøng. 3.3.3 Quaûn lyù vaø giaùm saùt ruûi ro tín duïng trong vaø sau khi cho vay Hoaït ñoäng tín duïng laø moät loaïi hình phöùc taïp, lieân quan ñeán nhieàu ngaønh, nhieàu ngheà, nhieàu ñoái töôïng khaùc nhau thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá, aån chöùa nhieàu ruûi ro. Vieäc phaùt hieän, chaán chænh vaø xöû lyù kòp thôøi caùc sai phaïm trong vaø - 66 - sau cho vay laø moät vieäc laøm coù yù nghóa quan troïng goùp phaàn cuûng coá vaø naâng cao chaát löôïng tín duïng. Muoán vaäy, Chi nhaùnh phaûi ñònh möùc soá löôïng khaùch haøng, dö nôï cho CBTD phuø hôïp vôùi khaû naêng quaûn lyù ñeå thöïc hieän toát vieäc kieåm tra trong vaø sau khi cho vay, xaây döïng keá hoaïch kieåm tra phuø hôïp vôùi keát quaû phaân loaïi nôï töøng khoaûn vay ñaûm baûo yeâu caàu maät ñoä kieåm tra cao hôn ñoái vôùi nhoùm nôï xaáu. Kieåm tra toaøn dieän caùc khoaûn vay vöôït quaù moät möùc dö nôï nhaát ñònh vôùi kieåm tra ñieån hình ñoái vôùi nhoùm khaùch haøng ñöôïc xeáp loaïi nôï ñuû tieâu chuaån. Taêng cöôøng giaùm saùt, kieåm tra ñeå naâng cao chaát löôïng coâng taùc kieåm tra söû duïng voán vay traùnh tình traïng kieåm tra hình thöùc, ñoái phoù nhaèm phaùt hieän kòp thôøi khoaûn nôï coù vaán ñeà. Chi nhaùnh caàn quy ñònh keát quaû phaân loaïi nôï theo nhoùm (I, II, III, IV, V) laø cô sôû ñeå xaây döïng lòch kieåm tra cuûa caùn boä tín duïng töông öùng 1 naêm, 6 thaùng, 3 thaùng, 1 thaùng hoaëc ngaén hôn phuø hôïp möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng nhoùm. 3.3.4 Xaây döïng vaø naâng caáp heä thoáng coâng ngheä thoâng tin noäi boä Beân caïnh nguoàn nhaân löïc con ngöôøi, coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng ñoøi hoûi phaûi coù heä thoáng coâng cuï hoã trôï ñaéc löïc maø tröôùc heát laø moät haï taàng coâng ngheä thoâng tin tieân tieán, ñuû söùc cung caáp kòp thôøi, chính xaùc caùc thoâng tin theo yeâu caàu cuõng nhö caùc phaàn meàm hoã trôï cho vieäc tính toaùn, phaân tích tín duïng giuùp ngaân haøng ra quyeát ñònh chính xaùc khi cho vay cuõng nhö coù thoâng tin ñeå theo doõi khoaûn vay. Do vai troø heát söùc quan troïng cuûa heä thoáng coâng ngheä thoâng tin trong coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng, Chi nhaùnh caàn thieát laäp phaàn meàm ñeå quaûn lyù khaùch haøng, thoáng keâ, löu tröõ thoâng tin töø ñoù boå sung vieäc phaân tích ñaùnh giaù khaùch haøng töø caùc laàn vay sau. Beân caïnh nhöõng thoâng tin veà baûn thaân khaùch haøng, ngaân haøng caàn thu thaäp thoâng tin veà ngaønh ngheà kinh doanh cuûa khaùch haøng ñeå - 67 - döï ñoaùn ñöôïc khuynh höôùng phaùt trieån, aùp löïc caïnh tranh töø caùc ñoái thuû cuûa khaùch haøng, treân cô sôû ñoù ñaùnh giaù vò theá, khaû naêng kinh doanh vaø khaû naêng hoaøn traû nôï cuûa khaùch haøng. 3.3.4 Ñoåi môùi phöông thöùc cho vay trong ñieàu kieän hoäi nhaäp ÔÛ nhieàu nöôùc tieân tieán treân theá giôùi, ñònh kyø (haøng quyù hoaëc haøng naêm…) caùc ngaân haøng tieán haønh xaùc ñònh giôùi haïn tín duïng ñoái vôùi töøng khaùch haøng. Vieäc xaùc ñònh giôùi haïn tín duïng ñöôïc tieán haønh treân cô sôû ñaùnh giaù tình hình kinh doanh, naêng löïc taøi chính, khaû naêng traû nôï vaø möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng khaùch haøng. Sau ñoù, ngaân haøng göûi vaên baûn thoâng baùo cho khaùch haøng veà giôùi haïn tín duïng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh cho duø chöa bieát khaùch haøng ñaõ coù nhu caàu vay voán taïi ngaân haøng mình hay khoâng. Cho neân, khi khaùch haøng coù döï aùn ñaàu tö saûn xuaát kinh doanh vaø coù nhu caàu vay voán, ngaân haøng chæ ñaùnh giaù, thaåm ñònh tính khaû thi vaø hieäu quaû cuûa döï aùn. Neáu döï aùn ñöôïc thaåm ñònh coù hieäu quaû vaø khaû thi, thì ngaân haøng coù theå cho vay maø khoâng caàn xem xeùt naêng löïc taøi chính, khaû naêng traû nôï vaø caùc yeáu toá phi taøi chính khaùc cuûa khaùch haøng (nhö thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò, giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng, ñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân…) vì caùc noäi dung naøy ñaõ ñöôïc xem xeùt khi xaùc ñònh giôùi haïn tín duïng ñoái vôùi khaùch haøng, ngoaïi tröø coù söï thay ñoåi lôùn nhöõng thoâng tin ñaõ ñöôïc thaåm ñònh lieân quan ñeán khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng. Nhôø ñoù maø thuû tuïc cho vay cuûa ngaân haøng ñoái vôùi khaùch haøng seõ tieát kieäm ñöôïc thôøi gian, chi phí vaø baûo ñaûm cô hoäi kinh doanh cho khaùch haøng. Do ñoù, BIDV-HCMC neân tieáp caän vôùi phöông thöùc cho vay môùi naøy ñeå naâng cao chaát löôïng quaûn trò ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng vaø taïo quyeàn chuû ñoäng trong quaù trình caáp tín duïng cho khaùch haøng. 3.3.6 Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng nhu caàu quaûn trò ruûi ro tín duïng - 68 - Maëc duø ñaây laø vaán ñeà chuùng ta xem xeùt sau nhöng treân thöïc teá ñaây laø yeâu caàu quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa moät heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi caùc NHTM noùi chung vaø BIDV-HCM noùi rieâng. Haïn cheá cuûa caùn boä veà khaû naêng, kieán thöùc seõ laøm cho hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro tín duïng trôû neân khoâng hieäu quaû, laøm roái loaïn cho heä thoáng quaûn trò. Toaøn boä caùc thaønh vieân lieân quan ñeán hoaït ñoäng caáp tín duïng cuûa ngaân haøng ñeàu phaûi ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc kieán thöùc veà quaûn lyù kinh doanh hoaït ñoäng tín duïng, hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro tín duïng, ngay caû caùc thaønh vieân trong ban laõnh ñaïo cuõng phaûi hieåu vaø bieát caùch vaän duïng. Coù nhö vaäy thì heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa ngaân haøng vôùi söùc maïnh taäp theå seõ mang laïi söï oån ñònh, an toaøn vaø hieäu quaû cao nhaát cho ngaân haøng. Hieän nay, caùc caùn boä tín duïng cuûa caùc ngaân haøng coù hieåu bieát raát mô hoà veà caùc nguyeân taéc, quy ñònh tín duïng cuûa Ngaân haøng Nhaø Nöôùc vaø cuûa chính ngaân haøng mình, hoï ñang giaûi quyeát caùc hoà sô tín duïng theo kinh nghieäm ñöôïc chuyeån giao vaø theo suy luaän cuûa rieâng mình. Ñaây laø moät thöïc traïng raát ñaùng lo ngaïi maø laõnh ñaïo ngaân haøng caàn ñaëc bieät löu yù vì saûn phaåm tín duïng cuûa ngaân haøng laø moät loaïi saûn phaåm ñaëc bieät coù ñaëc tính phaùp lyù raát cao. Coâng taùc taäp huaán caùn boä tín duïng veà caùc quy cheá, quy ñònh, qui trình tín duïng caàn ñöôïc quan taâm moät caùch ñuùng möùc. Hieän nay, hai ngaân haøng thöông maïi coå phaàn laø AÙ Chaâu vaø Saøi Goøn Thöông Tín coù caùc chöông trình ñaøo taïo caùn boä töông ñoái toát vaø coù tính caäp nhaät cao. Ñieàu ñoù ñaõ theå hieän qua chaát löôïng ngaøy caøng cao cuûa caùc khoaûn caáp tín duïng cuûa hai ngaân haøng naøy. Maëc duø chi phí ñaøo taïo thöôøng xuyeân cuûa caùn boä tham gia trong hoaït ñoäng tín duïng laø raát toán keùm veà maët taøi chính vaø thôøi gian, caùc ngaân haøng baét buoäc phaûi thöïc hieän moät caùch tích cöïc vaø lieân tuïc. Ñoàng thôøi, ñeå khuyeán khích caùn boä tín duïng laøm vieäc heát mình, coù hieäu quaû vaø ñaûm baûo quyeàn lôïi cho caùn boä laøm - 69 - vieäc trong moâi tröôøng ñaày ruûi ro naøy, Chi nhaùnh caàn coù cheá ñoä tieàn löông, thöôûng hôïp lyù hay moät cô hoäi thaêng tieán ñaûm baûo cho caùn boä tín duïng thoûa maõn ñöôïc nhu caàu cuoäc soáng cuûa chính mình.Ñaây chính laø moät yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng cuûa heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa Chi nhaùnh. 3.3.7 Xaây döïng vaên hoùa quaûn trò ruûi ro Chi nhaùnh caàn phaûi thoáng nhaát ñöôïc veà maët quan ñieåm vaø nhaän thöùc cuûa moïi thaønh vieân trong heä thoáng ñeå xaây döïng cho ñöôïc moät vaên hoùa quaûn trò ruûi ro. Veà maët noäi dung, vaên hoaù quaûn trò ruûi ro yeâu caàu ôû moïi lónh vöïc coù nguy cô phaùt sinh ruûi ro ñeàu phaûi ñöôïc nhaän dieän, ño löôøng vaø saün coù nhöõng giaûi phaùp ñeå ngaên ngöøa hoaëc ñöôïc quaûn trò ñeå giaûm thieåu thieät haïi khi ruûi ro xaûy ra. Ñoàng thôøi, töøng vò trí tham gia trong quaù trình ra caùc quyeát ñònh quaûn trò hoaëc trong quaù trình taùc nghieäp taïo ruûi ro ñeàu phaûi yù thöùc ñöôïc vai troø söù meänh cuûa mình ñoái vôùi heä thoáng, nhaän thöùc vaø haønh ñoäng ñuùng, kòp thôøi ñeå ngaên ngöøa coù theå xaûy ra. Xaây döïng vaên hoùa quaûn trò ruûi ro laø coâng vieäc ñoøi hoûi thôøi gian vaø tính töï giaùc cao. Vì vaäy, moïi caùn boä nhaân vieân, maø tröôùc heát laø caùc caáp quaûn lyù phaûi göông maãu vaø nghieâm tuùc trong vieäc xaây döïng vaø thöïc hieän ñeå vaên hoaù quaûn trò ruûi ro trôû thaønh “thoùi quen” trong tö duy vaø haønh ñoäng. 3.4 Moät soá kieán nghò Beân caïnh nhöõng noã löïc cuûa BIDV-HCMC ñeå giaûm thieåu ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng thì Chi nhaùnh cuõng caàn coù söï hoã trôï cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam, Ngaân haøng Nhaø nöôùc, Chính phuû vaø caùc cô quan chöùc naêng ñeå cuøng phoái hôïp vôùi Chi nhaùnh haïn cheá vaø xöû lyù ruûi ro nhaèm naêng cao naêng löïc taøi chính, hoaø nhaäp vaøo xu theá thò tröôøng taøi chính quoác teá. 3.4.1 Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam 3.4.1.1 Ñoàng boä trong ban haønh caùc chính saùch vaø quy ñònh ngaân haøng - 70 - Hieän nay, caùc quy trình, quy ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng tín duïng laø quaù nhieàu, do ñoù BIDV khi ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn phaûi ñoàng boä, phuø hôïp vôùi thöïc teá, haïn cheá vieäc chænh söûa, thay ñoåi thöôøng xuyeân. Thöïc teá cho thaáy vieäc ban haønh, ñieàu chænh lieân tuïc caùc quy trình, quy ñònh laøm cho caùc Chi nhaùnh noùi chung vaø caùc nhaân söï tham gia trong hoaït ñoäng caáp tín duïng noùi rieâng khoù coù theå naém vöõng ñöôïc toaøn boä caùc chính saùch, quy ñònh, quy trình cuûa ngaân haøng, daãn tôùi vieäc raát deã xaûy ra vi phaïm gaây toån thaát cho ngaân haøng. Söï choàng cheùo, phaân taùn, khoù hieåu cuûa caùc quy cheá, quy ñònh, quy trình cuûa ngaân haøng ngoaøi vieäc gaây khoù khaên cho coâng taùc trieån khai hoaït ñoäng tín duïng coøn gaây khoù khaên cho quaù trình raø soaùt nhaèm bòt kín caùc loã hoång gaây ra ruûi ro. Ví duï: Ngaân haøng HSBC, UOB ñeàu coù caåm nang tín duïng cuûa mình mang tính oån ñònh raát cao, khoaûng 5 naêm môùi thay ñoåi moät laàn. Trong khi ñoù, soå tay tín duïng cuûa BIDV ban haønh thaùng 10/2004 nhöng ñeán thaùng 1/2005 ñaõ söûa ñoåi. Ngoaøi ra, taïi Vieät Nam do caùc chính saùch cuûa Nhaø nöôùc thay ñoåi lieân tuïc neân BIDV caàn taän duïng söï tieän duïng cuûa heä thoáng tin hoïc ñeå thieát laäp baûng caåm nang ñieän töû vôùi khaû naêng caäp nhaät tröïc tuyeán phuïc vuï cho caùc nhaân söï hoaït ñoäng lónh vöïc tín duïng. 3.4.1.2 Caàn coù chính saùch tín duïng roõ raøng ñoái vôùi DNNN Trong thôøi gian qua, caùc Chi nhaùnh noùi chung vaø BIDV-HCMC noùi rieâng raát luùng tuùng trong vieäc aùp duïng chính saùch tín duïng môùi cuûa BIDV veà vieäc baét buoäc phaûi coù taøi saûn ñaûm baûo ñoái vôùi caùc DNNN ñang coøn döï nôï vay taïi ngaân haøng, neáu doanh nghieäp khoâng boå sung ñöôïc taøi saûn ñaûm baûo thì chaám döùt quan heä tín duïng. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc trong thôøi gian qua khoâng chæ rieâng caùc Chi nhaùnh cuûa BIDV maø taát caû caùc Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ñeàu ñöôïc aùp duïng chính saùch öu ñaõi, caùc moùn vay ñeàu khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo, haàu heát laø tín chaáp 100%. Khi BIDV ban haønh chính saùch tín - 71 - duïng môùi, trong ñoù coù quy ñònh tuøy theo loaïi khaùch haøng aùp duïng tyû leä taøi saûn ñaûm baûo nhaát ñònh. Khi chính saùch naøy coù hieäu löïc, caùc Chi nhaùnh ñaõ tìm moïi caùch thuyeát phuïc khaùch haøng caàm coá theá chaáp taøi saûn ñaûm baûo nôï vay nhö caàm coá caùc khoaûn phaûi thu, khoái löôïng xaây laép hoaøn thaønh vôùi muïc ñích naâng tyû leä taøi saûn theo quy ñònh cuûa BIDV. Ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp khoâng ñaùp öùng ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa BIDV, moãi Chi nhaùnh laïi töï coù quan ñieåm xöû lyù khaùc nhau nhö: - Quan ñieåm thöù nhaát: moät soá Chi nhaùnh cöông quyeát khoâng tieáp tuïc quan heä tín duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng kinh doanh keùm hieäu quaû, khoâng coù khaû naêng traû nôï ngaân haøng, khoâng ñuû taøi saûn ñaûm baûo theo quy ñònh. - Quan ñieåm thöù hai: caùc Chi nhaùnh seõ tieáp tuïc hoã trôï tín duïng ñeå duy trì hoaït ñoäng doanh nghieäp, aùp duïng chính saùch cho vay 70-80% soá tieàn ñaõ thu nôï, vaø töøng böôùc giaûm daàn nôï cho ñeán khi ñuû taøi saûn ñaûm baûo theo quy ñònh, tröôøng hôïp khoâng coù taøi saûn sau khi thu hoài nôï xong seõ chaám döùt quan heä tín duïng vôùi caùc doanh nghieäp naøy. Neáu thöïc hieän theo quan ñieåm thöù nhaát thì taïi Chi nhaùnh seõ phaùt sinh nôï quaù haïn haøng loaït, aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng, doanh nghieäp caøng gaëp khoù khaên hôn. Maët khaùc, neáu theo quan ñieåm thöù hai, thì ñaây chæ laø vaán ñeà keùo daøi thôøi gian toàn taïi cuûa caùc doanh nghieäp yeáu keùm. Tröôøng hôïp ñoái vôùi nhöõng moùn môùi cho vay theâm, neáu caùc Chi nhaùnh khoâng kieåm soaùt chaët cheõ raát deã trôû thaønh nôï xaáu, nhö vaäy toån thaát seõ coøn lôùn hôn raát nhieàu. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy vaø ñaït muïc tieâu giaûm bôùt toån thaát, thieät haïi cho caùc Chi nhaùnh, BIDV caàn coù quy ñònh cuï theå: - 72 - - Ñoái vôùi caùc khaùch haøng thöïc söï yeáu keùm, vôùi soá dö nôï khoâng lôùn, khoâng theå taêng taøi saûn ñaûm baûo thì phaûi thöïc hieän caùc giaûi phaùp xöû lyù moät caùch trieät ñeå , kieân quyeát chaám döùt quan heä tín duïng. - Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng gaëp khoù khaên trong vieäc traû nôï ngaân haøng, tình hình taøi chính taïm thôøi yeáu keùm, möùc dö nôï lôùn, doanh nghieäp laø caùc Toång coâng ty, khoâng neân aùp duïng bieän phaùp cöùng nhaéc laø ngöng caáp tín duïng maø caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp linh hoaït cho töøng tröôøng hôïp cuï theå, töøng böôùc giaûm daàn dö nôï ñeå doanh nghieäp coù thôøi gian chaán chænh laïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình hoaëc chuyeån daàn hoaït ñoäng tín duïng sang ngaân haøng khaùc. Ngoaøi ra, BIDV caàn nhanh choùng coù caùc chæ ñaïo xöû lyù ñoái vôùi caùc khoaûn nôï toàn ñoïng cuûa caùc DNNN hoaït ñoäng keùm hieäu quaû taïi Chi nhaùnh hieän nay nhaèm laønh maïnh hoùa taøi chính ngaân haøng tröôùc theàm hoäi nhaäp quoác teá. 3.4.1.3 Thieát laäp moät heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä töï ñoäng hoùa cao: Theo Quyeát ñònh 493 thì caùc TCTD phaûi thieát laäp heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä, song ñieàu caàn nhaán maïnh ôû ñaây laø, trong ñieàu kieän hieän nay, Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam khoâng chæ caàn thieát laäp 1 heä thoáng xeáp haïng tín duïng noùi chung, maø phaûi laø thieát laäp moät heä thoáng thoâng tin xeáp haïng tín duïng töï ñoäng hoùa cao, laøm neàn taûng cho vieäc töï ñoäng hoùa ra quyeát ñònh cho vay (nhaát laø ñoái vôùi caùc khoaûn vay vay nhoû) vì nhöõng nguyeân nhaân sau: Thöù nhaát, töï ñoäng hoùa quaù trình ñaùnh giaù tín nhieäm seõ giaûm ruûi ro ñaùnh giaù khoâng chính xaùc do sai soùt (vì nhaân vieân tín duïng phaûi xöû lyù löôïng thoâng tin quaù lôùn) hoaëc do thieân vò caù nhaân. Thöù hai, töï ñoäng hoùa ñaùnh giaù tín nhieäm khaùch haøng giuùp ruùt ngaén thôøi gian vaø giaûm chi phí cho quaù trình quyeát ñònh tín duïng (ñieàu naøy ñaëc bieät caàn thieát cho caùc Chi nhaùnh khi phaûi giaûi quyeát caùc moùn vay caù nhaân hay caùc doanh - 73 - nghieäp nhoû vaø vöøa). Hieän nay, moät coâng ñoaïn cho vay caù nhaân cuõng ñöôïc caùc Chi nhaùnh tieán haønh thaåm ñònh nhö ñoái vôùi cho vay doanh nghieäp, trong moät töông lai khoâng xa, moät khi caùc khoaûn cho vay caù nhaân “buøng noå”, thì tình traïng xöû lyù thuû coâng trong quaù trình ra quyeát ñònh cho vay nhö hieän nay seõ haïn cheá naêng löïc cung öùng dòch vuï tín duïng cuûa ngaân haøng cho khaùch haøng. Ñieàu ñoù coù nghóa laø: Ngaân haøng Trung Öông caàn nghó tôùi vieäc thieát laäp moät heä thoáng xeáp haïng tín nhieäm khaùch haøng töï ñoäng giuùp caùc Chi nhaùnh coù theå döïa treân keát quaû phaân loaïi ñoù ñeå ra quyeát ñònh cho vay maø khoâng caàn phaûi tieán haønh caùc hoaït ñoäng thuû coâng nöõa. Hôn nöõa, BIDV caàn nhaän thöùc raèng heä thoáng ñaùnh giaù, xeáp haïng tín nhieäm noäi boä khoâng phaûi laø moät coâng cuï coù tính chaát” phoøng veä” ñeå giôùi haïn maø ñoù laø phöông tieän ñeå thoâng qua ñoù caùc Chi nhaùnh coù theå môû roäng, phaùt trieån hôn nöõa caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. 3.4.2 Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc 3.4.2.1 Hoaøn thieän, phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng cuûa Ngaønh ngaân haøng. Nhaèm töøng böôùc hoaøn thieän vaø phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng Ngaønh ngaân haøng, NHNN Vieät Nam caàn ban haønh quy cheá baét buoäc caùc TCTD vaø doanh nghieäp coù quan heä tín duïng, cung caáp thoâng tin tín duïng cho Trung taâm thoâng tin tín duïng Ngaønh ngaân haøng, quy ñònh cheá taøi khi caùc TCTD cung caáp thoâng tin tín duïng khoâng ñaày ñuû, kòp thôøi, chính xaùc. Nhöõng tröôøng hôïp phaùt hieän thoâng tin khoâng chính xaùc NHTM phaûi chòu phaït vi phaïm haønh chính cuõng nhö buø ñaép caùc thieät haïi cho caùc NHTM khaùc do söû duïng nguoàn thoâng tin thieáu chính xaùc do NHTM ñoù gaây ra. Beân caïnh ñoù, caàn coù quy ñònh khen thöôûng ñoái vôùi caùc NHTM chaáp haønh toát quy cheá hoaït ñoäng thoâng tin tín duïng nhaèm ñoäng vieân vaø kích thích caùc NHTM naâng cao chaát löôïng thoâng tin. - 74 - Ngoaøi ra, Trung taâm thoâng tin tín duïng neân quy ñònh chuaån hoùa toaøn boä thoâng tin ñaàu vaøo ñeå caùc NHTM ñieàu chænh chöông trình phaàn meàm theo höôùng thu thaäp thoâng tin hoaøn toaøn töï ñoäng cung caáp cho Trung taâm, khoâng ñeå tình traïng cung caáp thoâng tin veà trung taâm baèng caùch gôûi file ñieän töû treân trang Web gaây maát thôøi gian cuõng nhö chi phí nhö quy ñònh hieän nay. Ñoàng thôøi, Trung taâm caàn trieån khai kyõ thuaät nhaèm hoã trôï caùc NHTM trong vieäc tra cöùu tröïc tieáp thoâng tin tín duïng khaùch haøng treân trang Web CIC moät caùch nhanh choùng, hieäu quaû ñeå caùc NHTM thu thaäp thoâng tin kòp thôøi phuïc vuï coâng taùc thaåm ñònh vôùi möùc phí coá ñònh haøng naêm phuø hôïp vôùi quy moâ cuûa töøng NHTM nhaèm khuyeán khích caùc NHTM cung caáp vaø khai thaùc thoâng tin trong Ngaønh. Beân caïnh vieäc cung caáp thoâng tin caùc khaùch haøng coù quan heä tín duïng, Trung taâm caàn cung caáp theâm thoâng tin khaùc nhö giaù caùc thieát bò, maùy moùc, daây chuyeàn coâng ngheä… qua thu thaäp töø caùc Ngaønh ñeå caùc NHTM tham khaûo trong quaù trình thaåm ñònh. Muoán vaäy Trung taâm caàn trieån khai vieäc mua thoâng tin töø caùc cô quan thoâng tin tín duïng Asean, Hieäp hoäi thoâng tin tín duïng Chaâu AÙ… Treân cô sôû nguoàn thoâng tin coù ñöôïc, Trung taâm baùn laïi thoâng tin cho caùc TCTD vaø doanh nghieäp coù nhu caàu vôùi chi phí thích hôïp. 3.4.2.2 Xaây döïng heä thoáng phaân tích, xeáp loaïi doanh nghieäp thoáng nhaát toaøn Ngaønh. Vieäc chaám ñieåm tín duïng vaø xeáp loaïi khaùch haøng laø caên cöù ñeå caùc NHTM ra quyeát ñònh caáp tín duïng nhö xaùc ñònh haïn möùc, thôøi haïn, laõi suaát, bieän phaùp baûo ñaûm tieàn vay, ñoàng thôøi coøn laø coâng cuï ñeå giaùm saùt vaø ñaùnh giaù khaùch haøng khi khoaûn tín duïng coøn dö nôï vaø cho pheùp NHTM löôøng tröôùc nhöõng daáu hieäu xaáu veà chaát löôïng khoaûn vay ñeå coù nhöõng bieän phaùp öùng phoù kòp thôøi. Do ñoù, keå töø khi Quyeát ñònh 493 ñöôïc ban haønh ñeán nay ñaõ gaàn moät naêm, caùc NHTM ñaõ vaø ñang khaån tröông xuùc tieán vieäc thieát laäp caùc heä thoáng xeáp haïng tín duïng rieâng - 75 - cuûa mình. Tuy nhieân coù theå thaáy raèng, caùc hoaït ñoäng naøy döôøng nhö chæ laø nhöõng noã löïc “noäi boä” cuûa töøng NHTM chöù chöa phaûi cuûa caû moät Ngaønh hoaëc thaäm chí moät nhoùm NHTM naøo, theo ñoù moãi NHTM töï tìm hieåu caùc moâ hình, caùc phöông phaùp ñaùnh giaù vaø vaän duïng vaøo vieäc thieát laäp heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä cuûa mình. Hieän nay, vieäc ñaùnh giaù tín duïng vaø xeáp loaïi khaùch haøng taïi caùc NHTM raát khaùc nhau nhö Ngaân haøng Coâng thöông xeáp 10 haïng, Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån xeáp 7 haïng, Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân xeáp 10 haïng. Tuy thoâng tin naøy tröôùc heát phuïc vuï cho hoaït ñoäng tín duïng noäi boä töøng NHTM, nhöng neáu chæ goùi goïn trong phaïm vi ñoù thì seõ laø laõng phí lôùn vì khi khaùch haøng muoán giao dòch tín duïng vôùi NHTM naøo laàn ñaàu thì taïi NHTM môùi naøy moïi thoâng tin veà khaùch haøng phaûi thu thaäp vaø ñaùnh giaù töø… soá khoâng. Do ñoù, vieäc xeáp loaïi khoâng thoáng nhaát naøy gaây trôû ngaïi khi caùc NHTM tham khaûo thoâng tin xeáp loaïi tín duïng veà moät khaùch haøng giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau. Vì vaäy, NHNN caàn ñeà xuaát moät soá tieâu chí cô baûn trong vieäc ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi khaùch haøng ñeå thoáng nhaát keát quaû xeáp loaïi khaùch haøng trong toaøn Ngaønh nhaèm giuùp NHTM coù theå tham khaûo keát quaû xeáp loaïi moät doanh nghieäp cuï theå cuûa caùc NHTM khaùc. Maëc khaùc Trung taâm thoâng tin tín duïng khi thu thaäp thoâng tin ñaùnh giaù tín duïng cuûa doanh nghieäp töø caùc NHTM ñöôïc xaây döïng treân cuøng moät chuaån seõ thuaän lôïi trong toång hôïp keát quaû vaø cung caáp thoâng tin cho caùc NHTM khaùc tham khaûo. 3.4.2.3 Quy ñònh chaët cheõ ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vay voán nhieàu ngaân haøng Thöïc teá hieän nay coù raát nhieàu doanh nghieäp vay voán taïi nhieàu TCTD treân cuøng moät ñòa baøn, coù tröôøng hôïp doanh nghieäp ñem moät hôïp ñoàng thi coâng vay caû hai ngaân haøng hoaëc thöïc hieän vieäc ñaûo nôï baèng caùch vay ngaân haøng naøy traû ngaân haøng khaùc gaây khoù khaên trong coâng taùc quaûn lyù voán. Trong khi ñoù söï phoái - 76 - hôïp vaø trao ñoåi thoâng tin cho nhau giöõa caùc TCTD chöa toát, caùc TCTD thöôøng giöõ bí maät, khoâng cung caáp thoâng tin, coù tröôøng hôïp khaùch haøng ñang gaëp khoù khaên, coù nôï quaù haïn taïi TCTD naøy nhöng TCTD khaùc vaãn cho vay bình thöôøng do ñoù deã xaûy ra ruûi ro cho hoaït ñoäng ngaân haøng. Vì vaäy, NHNN caàn nghieâm khaéc xöû lyù tình traïng doanh nghieäp lôïi duïng vieäc vay voán taïi nhieàu ngaân haøng ñeå thöïc hieän ñaûo nôï gaây neân tình traïng khoâng quaûn lyù ñöôïc voán vay cuûa caùc ngaân haøng, neáu phaùt hieän doanh nghieäp coù haønh vi naøy neân thoâng baùo cho caùc TCTD bieát ñeå haïn cheá cung caáp tín duïng. Ñònh kyø haøng thaùng taïi cuoäc hoïp giao ban giöõa caùc Chi nhaùnh NHNN vaø caùc NHTM treân ñòa baøn, NHNN neân thoâng baùo cho caùc TCTD bieát tình hình caùc doanh nghieäp vay taïi nhieàu TCTD, ñeå cuøng trao ñoåi thoâng tin, qua ñoù coù theå phaùt hieän nhöõng doanh nghieäp coù daáu hieäu ruûi ro vaø caùc TCTD coù theå cuøng nhau phoái hôïp trong vieäc quaûn lyù voán moät caùch coù hieäu quaû. 3.4.3 Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc 3.4.3.1 Taïo moâi tröôøng kinh teá oån ñònh Moâi tröôøng kinh teá coù oån ñònh hay khoâng, ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn khoâng nhöõng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp maø coøn ñoái vôùi caùc toå chöùc tín duïng. Nhö nhöõng ngaøy vöøa qua, giaù saét theùp vaø xaêng daàu taêng cao laøm haøng loaït caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh bò taêng chi phí, aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän doanh nghieäp, töø ñoù deã aûnh höôûng ñeán khaû naêng hoaøn traû nôï ngaân haøng. Beânh caïnh ñoù, nhöõng thay ñoåi veà chính saùch cuûa Nhaø nöôùc cuõng laø yeáu toá taùc ñoäng raát maïnh ñeán saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp noùi chung vaø ngaân haøng noùi rieâng. Kinh doanh trong neàn kinh teá thò tröôøng laáy phaùp luaät laøm caên cöù, vì vaäy baát cöù söï thay ñoåi naøo töø phía caùc cô quan coâng quyeàn cuõng gaây toån haïi ñeán lôïi ích cuûa doanh nghieäp. - 77 - Do ñoù, Nhaø nöôùc caàn naâng cao hieäu quaû coâng taùc döï baùo vaø coâng taùc xaây döïng keá hoaïch vó moâ ñeå doanh nghieäp kòp ñieàu chænh keá hoaïch kinh doanh cuûa mình. Beân caïnh ñoù, heä thoáng caùc chính saùch phaûi nhaát quaùn, ñaûm baûo tính heä thoáng, khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi nhau vaø nhaát laø phaûi taïo ra söï taùc ñoäng cuøng chieàu. Ñoàng thôøi, caùc chính saùch caàn minh baïch, roõ raøng ñeå doanh nghieäp deã trieån khai thöïc hieän. 3.4.3.2 Taïo moâi tröôøng phaùp lyù thuaän lôïi Trong tieán trình xöû lyù nôï toàn ñoïng ñeå thuùc ñaåy coå phaàn hoùa vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, caùc NHTM Vieät Nam noùi chung vaø Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chi Minh noùi rieâng gaëp phaûi khaù nhieàu khoù khaên maø tröôùc heát laø veà moâi tröôøng phaùp lyù – caùc vaên baûn höôùng daãn lieân quan ñeán xöû lyù nôï coøn chöa cuï theå, choàng cheùo do ñoù ngaân haøng chöa töï chuû ñoäng xöû lyù ñöôïc taøi saûn ñaûm baûo ñeå thu hoài nôï vay. Ngoaøi ra, hieän chöa coù vaên baûn cuï theå veà vieäc ngaân haøng tröïc tieáp quaûn lyù, khoâi phuïc hoaït ñoäng doanh nghieäp ñeå kinh doanh hoaëc baùn vaø ngaân haøng cuõng bò haïn cheá tyû leä goùp voán vaøo doanh nghieäp ôû möùc 11% voán ñieàu leä doanh nghieäp. Moät soá tröôøng hôïp cô quan chuû quaûn chöa quan taâm ñeán nôï ngaân haøng khi thöïc hieän chuyeån ñoåi Doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Do ñoù, nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc NHTM trong quaù trình xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo ñeå thu hoài nôï vay, goùp phaàn laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính ngaân haøng, Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän heä thoáng caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät. Caùc vaên baûn Luaät vaø vaên baûn döôùi Luaät coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng phaûi ñöôïc ban haønh moät caùch ñoàng boä, ñaày ñuû, höôùng daãn cuï theå ñeå Luaät thöïc söï ñi vaøo thöïc tieãn hoaït ñoäng ngaân haøng. Trong ñoù, Chính phuû neân söûa ñoåi Nghò ñònh 178/1999/NÑ-CP veà “Baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc TCTD” theo höôùng trao quyeàn cho ngaân haøng ñöôïc töï baùn taøi saûn ñaûm baûo, khoâng phuï thuoäc caùc cô quan chöùc naêng vaø cho ngaân haøng cô cheá ñaëc bieät hoaøn thieän thuû tuïc phaùp lyù khi baùn - 78 - taøi saûn ñaûm baûo. Ngoaøi ra, ngaân haøng caàn ñöôïc tham gia vaøo quaù trình cô caáu laïi doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaø Nhaø nöôùc caàn ban haønh cô cheá cuï theå ñeå ngaân haøng chuyeån nôï vay thaønh voán goùp vaø tham gia ñieàu haønh doanh nghieäp. 3.4.3.3 Quy ñònh kieåm toaùn ñoái vôùi doanh nghieäp, giaùm saùt chaët cheõ doanh nghieäp môùi thaønh laäp Hieän nay, caùc baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp khoâng ñöôïc kieåm toaùn, coù doanh nghieäp coøn söû duïng hai heä thoáng soå saùch keá toaùn ñeå baùo caùo cho cô quan thueá vaø ñeå vay voán ngaân haøng … ñaõ gaây ra raát nhieàu khoù khaên cho ngaân haøng trong vieäc thaåm ñònh, ñaùnh giaù tình hình taøi chính khaùch haøng. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo tính minh baïch, chính xaùc trong vieäc cung caáp caùc baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp cho caùc Ngaân haøng, Boä taøi chính neân quy ñònh doanh nghieäp ñaõ hoaït ñoäng 3 naêm thì yeâu caàu baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc kieåm toaùn hoaëc ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp coù voán lôùn thì baét buoäc phaûi kieåm toaùn, tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp khoâng chaáp haønh nghieâm tuùc seõ xöû phaït haønh chính. Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo soá lieäu trung thöïc caàn coù bieän phaùp cheá taøi ñoái vôùi doanh nghieäp coá tình gian laän che daáu söï thaät qua caùc baùo caùo taøi chính. Maët khaùc, Chính phuû caàn boå sung quy ñònh haäu kieåm kòp thôøi ñoái vôùi caùc doanh nghieäp môùi hoaït ñoäng. Töø khi luaät doanh nghieäp ban haønh vaø coù hieäu löïc ñaõ coù raát nhieàu doanh nghieäp ñaêng kyù kinh doanh, moät maët coù taùc duïng tích cöïc ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån kinh teá, beân caïnh ñoù cuõng xuaát hieän khoâng ít nhöõng doanh nghieäp chuyeân löøa ñaûo, kyù hôïp ñoàng ma ñeå vay voán ngaân haøng, baùn hoùa ñôn taøi chính ñeå caùc doanh nghieäp hôïp thöùc hoùa vieäc söû duïng voán vay. Vì vaäy, Chính phuû caàn boå sung theâm quy ñònh: sau 3 thaùng caáp pheùp kinh doanh cho doanh nghieäp, cô quan coù thaåm quyeàn caáp pheùp phaûi kieåm tra vaø xaùc nhaän doanh nghieäp thöïc söï kinh doanh coù qui moâ ñuùng nhö thöïc traïng taøi chính. Ñaây laø cô sôû giuùp ngaân haøng traùnh bò löøa, baûo ñaûm voán vay coù theå thu hoài ñöôïc. - 79 - 3.4.3.4 Ñaåy nhanh tieán trình saép xeáp laïi caùc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc Tröôùc thöïc traïng tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc khoâng hieäu quaû, nôï ñoïng cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc coøn raát lôùn, laøm aûnh höôûng ñeán naêng löïc taøi chính cuûa ngaân haøng. Do hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng NHTM chính laø böùc tranh phaûn chieáu tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Caùc NHTM, nhaát laø caùc NHTM quoác doanh seõ khoâng theå laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính neáu caùc doanh nghieäp laø ngöôøi ñoàng haønh cuûa hoï laøm aên thua loã trieàn mieân. Hieän nay, ngay baûn thaân doanh nghieäp cuõng chöa coù höôùng giaûi quyeát, khaéc phuïc. Do ñoù, ñaåy maïnh coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc laø ñieàu kieän caàn thieát. Nhaø nöôùc chæ neân giöõ laïi nhöõng doanh nghieäp coù vai troø troïng yeáu, coù nhöõng lôïi theá cuûa ñoäc quyeàn töï nhieân nhö daàu khí, ñieän, than, böu chính vieãn thoâng. Tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp khoâng thöïc hieän ñuùng loä trình saép xeáp laïi doanh nghieäp hoaëc coå phaàn hoùa, kieân quyeát duøng bieän phaùp maïnh laø caùch chöùc hoaëc taïm ngöøng ñieàu haønh, traùnh tröôøng hôïp nhieàu doanh nghieäp coá tình trì hoaõn. 3.4.3.5 Taïo thuaän lôïi cho söï tham gia cuûa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng Trong thôøi gian qua, caùc NHTM vaãn laø keânh cung öùng voán chuû yeáu cho neàn kinh teá, maø voán cuûa NHTM chuû yeáu laø nguoàn voán huy ñoäng ngaén haïn. Trong khi ñoù, nhu caàu voán trung vaø daøi haïn cho neàn kinh teá trong thôøi gian tôùi seõ laø raát lôùn, khi maø haøng loaït caùc döï aùn lôùn trong caùc lónh vöïc ñieän löïc, xi maêng, daàu khí, giao thoâng vaän taûi… seõ ñöôïc trieån khai. Nhö vaäy coù theå noùi, nhu caàu voán cho ñaàu tö phaùt trieån trong thôøi gian tôùi laø raát lôùn, vaø söùc eùp leân heä thoáng ngaân haøng laïi caøng lôùn hôn. Do ñoù, Chính phuû caàn phaûi taïo haønh lang phaùy lyù cho söï tham gia cuûa caùc toå chöùc taøi chính trung gian phi ngaân haøng treân thò tröôøng môû vaø ñaåy maïnh söï tham gia cuûa caùc toå chöùc naøy treân thò tröôøng taøi chính noùi chung. - 80 - Maëc khaùc, caàn phaûi taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng chöùng khoaùn hoaït ñoäng thöïc söï hieäu quaû, laø keânh huy ñoäng voán trung vaø daøi haïn chuû yeáu cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá, giaûm bôùt söùc eùp veà cung öùng voán ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng thöông maïi nhö hieän nay. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Coù theå noùi raèng quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi caùc NHTM Vieät Nam noùi chung vaø BIDV-HCMC noùi rieâng hieän nay. Hieäu quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng seõ tuøy thuoäc ñaùng keå vaøo naêng löïc quaûn trò ruûi ro. Chính vì theá, chöông 3 ñaõ ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp vaø kieán nghò nhaèm naâng cao khaû naêng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa BIDV-HCMC, taïo cô sôû cho söï phaùt trieån beàn vöõng, naâng cao söùc canh tranh cuûa ngaân haøng tröôùc theàm hoäi nhaäp quoác teá. KEÁT LUAÄN - 81 - Hoaït ñoäng tín duïng vaãn laø hoaït ñoäng chuû yeáu vaø taïo ra nhieàu lôïi nhuaän nhaát cuûa Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh hieän nay nhöng ñaây cuõng laø lónh vöïc deã xaûy ra ruûi ro nhieàu nhaát cho hoaït ñoäng ngaân haøng. Ñeå töøng böôùc laønh maïnh hoaù taøi chính ngaân haøng nhaèm chuaån bò tieàn ñeà cho quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh phaûi naâng cao chaát löôïng tín duïng, taêng cöôøng giaûi quyeát nôï toàn ñoïng vaø haïn cheá toái ña nôï quaù haïn phaùt sinh môùi. Do ñoù, naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi ngaân haøng laø vaán ñeà caáp thieát nhaát hieän nay. Chính töø yeâu caàu thöïc tieãn, luaän vaên ñaõ taäp trung neâu leân moät soá lyù luaän cô baûn veà quaûn trò ruûi ro tín duïng vaø xem xeùt kinh nghieäm veà coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Beân caïnh ñoù, phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng ñeå xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân chính gaây ra ruûi ro tín duïng vaø ñaùnh giaù coâng taùc quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng taïi Chi nhaùnh trong thôøi gian qua. Töø ñoù ñeà ra moät soá giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng nhaèm ñaûm baûo cho hoaït ñoäng tín duïng noùi rieâng vaø hoaït ñoäng kinh doanh noùi chung taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh ñöôïc an toaøn, hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - 82 - Phaàn 1: Tieáng Vieät [1] TS. Hoà Dieäu (Chuû bieân) (2001), Tín duïng ngaân haøng, NXB Thoáng keâ. [2] TS. Hoà Dieäu (2002), Quaûn trò ngaân haøng, NXB Thoáng keâ [3] TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn (Chuû bieân) (2002), Tín duïng – Ngaân haøng (Tieàn teä Ngaân haøng II), NXB Thoáng Keâ. [4] TS. Nguyeãn Vaên Tieán (2003), Ñaùnh giaù vaø phoøng ngöøa ruûi ro trong kinh doanh Ngaân haøng, NXB Thoáng keâ. [5] TS. Nguyeãn Vaên Tieán, Quaûn trò ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng, NXB Thoáng keâ – Haø Noäi. [6] TS. Traàn Huy Hoaøng (2003), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, NXB Thoáng keâ. [7] PGS. TS. Ñoaøn Thò Hoàng Vaân (2002), Quaûn trò ruûi ro vaø khuûng hoaûng, NXB Thoáng keâ. [8] Nguyeãn Quang Thu (chuû bieân) (1998), Quaûn trò ruûi ro, NXB Giaùo duïc. [9] Peter S. Rose (2001), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, NXB Taøi chính, Ngöôøi dòch Nguyeãn Huy Hoaøng, Nguyeãn Ñöùc Hieån, Phaïm Long. [10] Traàn Thò Kyø, Luaän aùn tieán só kinh teá (2003), ñeà taøi: Hoaøn thieän phöông phaùp xeáp haïng tín nhieäm caùc doanh nghieäp trong phaân tích tín duïng cuûa caùc NHTM Vieät Nam. [11] Nguyeãn Khoa Hoøa Thuaän, Luaän vaên thaïc só kinh teá (2004), ñeà taøi: Caùc giaûi phaùp quaûn lyù ruûi ro tín duïng nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi taïi TP Hoà Chí Minh. [12] Phaïm Linh, Luaän vaên thaïc só kinh teá (2005), ñeà taøi: Naâng cao chaát löôïng cuûa heä thoáng quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. [13] Soå tay tín duïng cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam. - 83 - [14] Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2004-2005 vaø 6 thaùng ñaàu naêm 2005 cuûa Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh. [15] Taïp chí thò tröôøng taøi chính tieàn teä thaùng 08/2006 [16] Taïp chí Ngaân haøng thaùng 5,7,8,9,12/2005, thaùng 5, 6,7,8/2006 [17] Taïp chí Coâng ngheä ngaân haøng thaùng 9,10,11,12/2005, thaùng 7,8/2006 [18] Taïp chí Kinh teá vaø Phaùt trieån thaùng 01/2006, 05/2006 [19] Website Baùo Ñieän töû – Thôøi baùo kinh teá VN: www.vneconomy.com.vn [20] Website Ñaïi hoïc Kinh teá TP HCM: www.ueh.edu.vn [21] Website Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam: www.sbv.gov.vn [22] Website Baùo Ñaàu tö: www.vir.com.vn [23] Website Baùo Tuoåi Treû: www.tuoitre.com.vn [24] Website Baùo Thanh Nieân Online: www.thanhnien.com.vn Phaàn 2: Tieáng nöôùc ngoaøi: [25] Hennie van Greuning – Sonja Brajovic Brutanovie (2000), Analyzing Banking Risk [26] Hongkong & Shanghai Banking Corporation Annual Report (2004) [27] United Overseas Bank’s Overseas Operation manual (2000) [28] Basel Committee, Chairman: Roger Cole – Federal Reserve Board, Washington, D.C (2000), “Principles for the Management of Credit Risk”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf45300.pdf
Tài liệu liên quan