Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình

CHƯƠNG I PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN Lí NHÂN LỰC Ở CHI NHÁNH NHNN-PTNT HUYỆN YÊN BÌNH. I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH NHNN-PTNT HUYỆN YÊN BÌNH 1. Quá trình hình thành và phỏt triển của Chi nhánh NHNN-PTNT huyện Yên Bình 3. Tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng 4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng huyện Yên Bình 5. Tình hình tín dụng II Điểm vài nét đặc điểm lao động của Ngân hàng huyện Yên bình 1. Công tác tuyển dụng 2. Công tác bố trí : 3. Công tác đãi ngộ CHƯƠNG II : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động ở NHNN-PTNT huyện Yên Bình 1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng 2. Hoàn thiện công tác đào tạo nâng cao chất lợng lao động. 3. Một số chế độ dãi ngộ đối với ngời lao động 4. Tổ chức tốt hơn nữa một số vị trí làm việc tại Ngân hàng huyện Yên Bình

doc34 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Ngày: 16/09/2013 | Lượt xem: 863 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét lÜnh vùc ®Æc biÖt quan träng v× “mäi qu¶n trÞ suy cho cïng còng lµ qu¶n trÞ con ngêi”. ThËt vËy, qu¶n trÞ nh©n sù cã mÆt trong bÊt kú mét tæ chøc hay mét doanh nghiÖp nµo, nã cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ®¬n vÞ. Ngµy nay, víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt, con ngêi ®ang ®îc coi lµ nguån tµi s¶n v« gi¸ vµ lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Còng nh c¸c tµi s¶n kh¸c, tµi s¶n con ngêi cÇn ®îc më réng vµ ph¸t triÓn, cÇn nhÊt lµ qu¶n lý vµ sö dông cho tèt. ViÖc hiÓu vµ tæ chøc tèt néi dung qu¶n lý nh©n lùc lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®Æc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp - n¬i mµ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®ang ®îc ®Æt ra hÕt søc bøc xóc. §Ó ®øng v÷ng trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh ®éi ngò c¸n bé riªng, cã n¨ng lùc phÈm chÊt, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c«ng ty vµ ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ ®Ó theo kÞp víi tiÕn bé vµ tr×nh ®é khoa häc cña thÕ giíi. Nh»m t¹o cho m×nh chç ®øng ë hiÖn t¹i vµ t¬ng lai, Chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. Ph¶i qu¶n lý nh©n lùc cña ng©n hµng nh thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh, qua nghiªn cøu c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña ng©n hµng em thÊy c«ng t¸c nµy ®îc Ng©n hµng thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn, vÉn cßn cã mét vµi khã kh¨n cho nªn Ng©n hµng vÉn cßn mét sè ®iÓm h¹n chÕ nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù. V× vËy em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh” lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lµm 2 ch¬ng: Ch¬ng I: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn lao ®éng ë chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë Chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh Ch¬ng I Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nh©n lùc ë chi nh¸nh nhnn-ptnt huyÖn yªn b×nh. I. Giíi thiÖu chung vÒ Chi nh¸nh NHNN-PTNT HuyÖn Yªn B×nh 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh lµ mét ng©n hµng quèc doanh, ra ®êi ngay 25 /11 /1990 . Sau khi nghÞ ®Þnh 53/H§BT cã hiÖu lùc, ngµnh ng©n hµng níc ta ®¨ chuyÓn tõ hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp thµnh hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp vµ tõ ®ã, chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh lµ ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ho¹ch to¸n phô thuéc vµo NHNN-PTNT tØnh Yªn B¸i Víi tªn gäi: chi nh¸nh NHNN-PTNT Yªn B×nh Tªn giao dÞch quèc tÕ: The Branch for Agriculture and Rural Development Bank of Yªn B×nh City. Trô së ®Æt t¹i: TT Yªn b×nh –huyÖn Yªn B×nh Tõ khi ®îc phÐp ho¹t ®éng cho ®Õn nay NHNN-PTNT ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ níc nhµ, chÞu ¶nh hëng cña sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh trong vµ ngoµi níc. Qua c¸c thêi kú kh¸c nhau, ng©n hµng ®Òu cã ®Æc trng riªng cña m×nh nhng nh×n chung, ng©n hµng cã xu híng ph¸t triÓn ®i lªn, ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû thø XX. Cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng qua 2 giai ®o¹n chÝnh nh sau: - Tõ n¨m 1990 ®Õn n¨m 1991: §©y lµ thêi k× chuyÓn ®æi khã kh¨n nhÊt cña hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ cña NHNN-PTNT nãi riªng. Giai ®o¹n nµy cã rÊt nhiÒu quü tÝn dông nh©n d©n vì nî, cßn trong ng©n hµng tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi t¨ng cao. Lµ ng©n hµng Nhµ níc nªn nh×n chung trong thêi gian nµy ng©n hµng lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶, ®ã còng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. - Tõ n¨m 1992 ®Õn nay do sù ph©n cÊp cña hÖ thèng c¸c Ng©n Hµng. Ng©n hµng huyÖn Yªn B×nh ®· trë thµnh Ng©n hµng cÊp II nªn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng cã rÊt nhiÒu chuyÓn biÕn, cïng víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng. Do ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ trêng nªn bé m¸y c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®îc c¬ cÊu l¹i tinh gän, hiÖu qu¶ thay cho bé m¸y cång kÒnh tríc ®©y. Víi ph¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh ®æi míi, ®a d¹ng vµ linh ho¹t, ®Çu t ë tõng ngµnh nghÒ, tõng khu vùc trong nÒn kinh tÕ ®· t¹o ®îc lßng tin víi kh¸ch hµng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®a ng©n hµng ngµy mét ph¸t triÓn. §¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan nµy lµ do cã sù nhanh nh¹y ®æi míi, quan t©m ®Æc biÖt cña c¸c së l·nh ®¹o vµ sù nç lùc cña c¸c c¸n bé c«ng chøc, sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban vµ c¶ mét hÖ thèng. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña ng©n hµng NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh lµ mét ng©n hµng quèc doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông ng©n hµng, cã t c¸ch ph¸p nh©n , cã ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô theo luËt ng©n hµng vµ luËt doanh nghiÖp Nhµ níc ViÖt Nam. Theo ®ã ng©n hµng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - NhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ víi nhiÒu k× h¹n kh¸c nhau. - Cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ víi c¸c ngµnh vµ c¸c thµnh phµn kinh tÕ. - Cho vay uû th¸c theo c¸c ch¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ, chñ ®Çu t trong vµ ngoµi níc… - Lµm dÞch vô cho vay hé nghÌo thiÕu vèn s¶n xuÊt ë n«ng th«n. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, tµi trî xuÊt- nhËp khÈu, b¶o l·nh vµ t¸i b¶o l·nh, mua b¸n ngo¹i tÖ, dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi, tiÒn mÆt vµ ngîc l¹i, dÞch vô kiÓm ®Õm giao nhËn tiÒn tËn n¬i cho ®¬n vÞ. - DÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn nhanh qua m¹ng vi tÝnh trong ph¹m vi toµn quèc vµ qua hÖ thèng Swift trªn toµn thÕ giíi. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông, tiÒn tÖ kh¸c. 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Ng©n hµng 3.1. VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh cã mét gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc cïng 57 c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i héi së chÝnh ®îc bè trÝ vµo c¸c phßng ban sau: + Ban gi¸m ®èc + Phßng kinh doanh + Phßng kÕ to¸n + Phßng kÕ ho¹ch + Phßng ng©n quü + Phßng hµnh chÝnh nh©n sù + Phßng kiÓm so¸t + Phßng thanh to¸n quèc tÕ Qua nh÷ng n¨m ho¹t ®éng NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh ®· thiÕt lËp ®îc m¹ng líi ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc cña m×nh ë hÇu hÕt c¸c x· trong ®Þa bµn cña huyÖn gåm: * 1 NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh * 3 chi nh¸nh trùc thuéc: - Chi nh¸nh C¶m Nh©n - - Chi nh¸nh Th¸c Bµ- - Chi nh¸nh c¶m C¶m ¢n - S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña ng©n hµng BiÓu 1: 3.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban : a. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng. +Gi¸m ®èc: lµ ngêi ®øng ®Çu cña ng©n hµng ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña ng©n hµng tríc ph¸p luËt vµ trong quan hÖ víi c¸c doanh nhiÖp , c¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n kh¸c trong vµ ngoµi níc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy, cã quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng ph¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng theo yªu cÇu kinh doanh cña ng©n hµng. +C¸c phã gi¸m ®èc: cã nhiÖm vô t vÊn, tham mu cho gi¸m ®èc vµ thùc hiÖn gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc mµ gi¸m ®èc uû quyÒn, chÞu tr¸ch nhiÖm trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. b. Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô. Phßng kinh doanh ®îc chia lµm 3 bé phËn: *Bé phËn giao dÞch - Bé phËn nguån vèn - Bé phËn tÝn dông Mçi bé phËn thùc hiÖn chøc n¨ng riªng vÒ lÜnh vùc nghiÖp vô chuyªn m«n. c. Phßng kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ng©n hµng vÒ mÆt tµi chÝnh, ghi chÐp, tÝnh to¸n, cËp nhËt c¸c sè liÖu chøng tõ ph¸t sinh hµng ngµy cung cÊp cho ban l·nh ®¹o ®Ó ra quyÕt ®Þnh vµ tu©n thñ c¸c chÕ ®é vÒ kÕ to¸n cña Nhµ níc còng nh quy ®Þnh vÒ qu¶n lý d. Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ng©n hµng vÒ mÆt nh©n sù , ®«n ®èc chÊp hµnh ®iÒu lÖ, kû luËt lao ®éng , gi¶i quyÕt nh÷ng chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®µo t¹o vµ tuyÓn dông c«ng chøc, viªn chøc cña ng©n hµng. e. Phßng kÕ ho¹ch: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c, lªn danh s¸ch ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng còng nh ®¸nh gi¸ tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng trong tõng thêi kú. f. Phßng ng©n quü: Phô tr¸ch vÒ qu¶n lÝ nguån vèn vµ ng©n quü cña ng©n hµng, nhËp xuÊt tiÒn vµo ra ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ lu©n chuyÓn tíi kh¸ch hµng trong c¸c giao dÞch hµng ngµy. g. Phßng kiÓm so¸t: Thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm so¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ nh©n viªn trong ng©n hµng vÒ chÊt lîng c«ng viÖc còng nh kh¶ n¨ng ®æi míi vµ tr¸ch nhiÖm cña hä v¬Ý kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh ®îc th«ng suèt. h. Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Chuyªn vÒ c¸c giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô hèi ®o¸i, mua b¸n ngo¹i tÖ phôc vô ho¹t ®éng cña ng©n hµng, m«i giíi còng nh sù uû th¸c cña kh¸ch hµng. i. Chi nh¸nh khu vùc vµ c¸c ng©n hµng trùc thuéc: Cã tr¸ch nhiÖm thay mÆt ng©n hµng, gi¶i quyÕt mäi thñ tôc giÊy tê cã liªn quan, giao dÞch vµ khai th¸c tµi chÝnh ë c¸c quËn trong thµnh phè vµ ®Þa bµn khu vùc. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thu hót vµ sö dông vèn ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ, c¸c khu vùc kinh tÕ. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng huyÖn Yªn B×nh Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua 3 n¨m gÇn ®©y B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNN - PTNT HuyÖn Yªn B×nh n¨m 2003 - 2005 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2004/2003 N¨m 2005/2004 Chªnh lÖch Tû lÖ (%) Chªnh lÖch Tû lÖ (%) 1 Doanh thu Triªu ®ång 1.686.866 1.864.186 2.322.760 177.320 10,5 458.574 24,59 2 Tæng sè CNV Ngêi 52 52 57 0 0 5 9,6 3 Tæng vèn KD TriÖu ®«ng 364.817 385.245 405.672 20.428 5,59 20.427 5,3 4 Lîi nhuËn TriÖu ®«ng 17.009 20.516 22.903 3.507 20,6 2.387 11,63 5 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®«ng 5.182 6.425 9.011 1.243 23,98 2.586 40,24 6 TiÒn l¬ng BQ 1CNV 1000® 1.707 1.875 2.015 168 9,84 140 7,46 7 LN/Doanh thu (4:1) % 1,008 1,218 0,87 21 20,83 -0,348 -28,57 8 LN/vèn KD (4:3) % 4,7 5,32 5,64 0.62 13,19 0,32 6 BiÓu 2: Tõ b¶ng kÕt qu¶ trªn ta thÊy doanh thu vµ lîi nhuËn cña ng©n hµng n¨m sau cao h¬n n¨m tríc ccñ thÓ lµ: * Doanh thu Doanh thu cña ng©n hµng t¨ng lªn qua c¸c n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 24,59%. T¬ng øng víi sè tiÒn 458.574 triÖu ®ång ch½n ®iÒu nµy cã ®îc lµ do n¨m 2005 ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu q¶u thÎ tÝn dông vµ cã c¸c h×nh thøc hÊp dÉn kh¸ch hµng nh tû lÖ l·i suÊt tiÒn göi cao... Cïng víi viÖc t¨ng doanh thu qua c¸c n¨m th× n¨m 2005 ng©n hµng ®· vît chØ tiªu c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch so víi n¨m 2004 n¨m 2005 t¨ng 40.24%. T¬ng øng víi sè tiÒn lµ 2.586triÖu ®ång. * L¬i nhuËn Lîi nhuËn do ng©n hµng t¹o ra hµng n¨m còng t¨ng lªn n¨m 2004 lµ 20.516 triÖu ®ång th× tíi n¨m 2005 lµ 22,903triÖu ®ång t¨ng 11,63% t¬ng øng víi sè tiÒn lµ 2.387 triÖu ®ång ®iÒu nµy ®· chøng tá ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· biÕt sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng vµ sö dông vèn ®· chøng tá ®îc n¨ng lùc kinh doanh cña m×nh. * L¬ng b×nh qu©n Cïng víi viÖc t¨ng c¸c mÆt th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng còng ®îc t¨ng lªn n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng 7% ®iÒu ®ã ®· khÝch lÖ CBCNV ng©n hµng lµm viÖc h¨ng h¸i, g¾n bã trung thµnh v× sù ph¸t triÓn cña NHNN - PTNT huyÖn Yªn B×nh. 5. T×nh h×nh tÝn dông 5.1. T×nh h×nh rñi ro tÝn dông Trong giai ®o¹n hiÖn nay chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh ®· g¾n c«ng t¸c chÊn chØnh ho¹t ®éng ng©n hµng víi viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI lµ: “ KÞp thêi chÊn chØnh nh÷ng thiÕu sãt cò cßn tån t¹i, ng¨n chÆn nh÷ng thiÕu sãt míi ph¸t sinh, tiÕp tôc ph¸t triÓn tÝn dông ®Æc biÖt ®èi víi lÜnh vùc kinh tÕ Nhµ níc. Trªn tinh thÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ an toµn vèn, gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng møc thÊp nhÊt, lµm trong s¹ch t×nh h×nh h×nh kinh doanh cña ng©n hµng”. Nh÷ng mãn nî ng©n hµng hiÖn nay cã mét phÇn ph¸t sinh tõ thêi bao cÊp, nhng chñ yÕu ph¸t sinh trong thêi gian gÇn ®©y.Trong sè nµy mét phÇn xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n chñ quan lµ tr×nh ®é c¸n bé tÝn dông cña ng©n hµng, nhng còng mét phÇn xuÊt ph¸t tõ yÕu tè kh¸ch quan vÒ phÝa kh¸ch hµng. PhÇn lín kh¸ch hµng cña ng©n hµng lµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn tù cã thÊp nhng l¹i cã sù ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh nhiÒu, do ®ã ®· kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng©n hµng nh÷ng kho¶n nî ng¾n h¹n khi ®Õn h¹n. Ngoµi ra mét sè doanh nghiÖp vay ng©n hµng ®Ó kinh doanh ®¸ng lÏ sau khi b¸n hµng ph¶i tr¶ tiÒn l¹i cho ng©n hµng nhng l¹i dïng vµo viÖc kh¸c nh: Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ®Çu t mua cæ phiÕu. Mét nguyªn nh©n n÷a lµ do ®iÒu tiÕt cña ChÝnh phñ. Cho ®Õn nay mét tû lÖ lín c¸c kho¶n vay chÝnh s¸ch vµ phi th¬ng m¹i lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶. Trong mét sè trêng hîp NHNN-PTNT nãi riªng vµ mét sè ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung tiÕp tôc nh lµ mét ngêi cho vay cña ChÝnh phñ ®Ó trî gióp cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶.§©y lµ nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm gia t¨ng rñi ro ®¹o ®øc mµ hËu qu¶ cña nã lµ nh÷ng mãn nî kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ ngµy cµng lín trong khi sö lý rñi ro cña ChÝnh phñ cã h¹n do ng©n s¸ch h¹n hÑp. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ do ng©n hµng cã khã kh¨n trong kinh doanh vµ khã kh¨n trong qu¶n lý nguån vèn cho vay. HiÖn nay néi dung c¬ b¶n cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21 cña Nhµ níc ta lµ: §Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, nªn nguån tÝn dông dåi dµo do Nhµ níc cÊp ®· khiÕn cho ng©n hµng chÊp nhËn rñi ro cùc lín, bëi lÏ nÕu thua thiÖt th× còng chØ mÊt phÇn vèn tù cã cña m×nh thËm chÝ cßn Ýt h¬n, cßn lîi nhuËn sÏ rÊt lín nÕu tÝnh chÊt cña dù ¸n cã cÆp rñi ro/ lîi nhuËn ®Æc biÖt cao. NÕu ng©n hµng vÉn tiÕp tôc nhËn tiÒn göi vµ huy ®éng tÝn dông qua thÞ trêng liªn ng©n hµng sÏ ph¶i chÊp nhËn m¹o hiÓm ®Ó chuyÓn vµ cÊp tµi chÝnh cho c¸c dù ¸n cã rñi ro. Nhng thùc tÕ thÞ trêng ViÖt Nam ®îc ®¸nh gi¸ lµ thÞ trêng cã ®é rñi ro lín (thiªn tai, lò lôt, h¹n h¸n … ) cho nªn c¸c doanh nghiÖp rÊt cã thÓ bÞ ¶nh hëng tõ ®ã lµm ¨n thua lç, dÉn ®Õn kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng©n hµng. Do vËy ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, ng©n hµng ph¶i ph©n tÝch râ thùc tr¹ng vÕ tÝn dông, b¶o l·nh, qu¶n lý tµi chÝnh …®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc thÝch hîp. §ã lµ viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ tÝn dông, quy tr×nh cho vay thÈm quyÒn ph¸n quyÕt, t¨ng cêng c«ng t¸c tù kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ cã th¸i ®é ro rµng, kiªn quyÕt trong viÖc xö lý khuyÕt ®iÓm ®èi víi nh÷ng ngêi lµm sai lîi dông ®Ó kiÕm lêi, lµm thÊt tho¸t tµi s¶n cña ng©n hµng, cña Nhµ níc. 5.2. Mét gi¶i ph¸p vÒ rñi do tin dông cña ng©n hµng - Ng©n hµng chØ ®Çu t nh÷ng dù ¸n kinh doanh kh¶ thi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu hßi nî mét c¸ch ch¾c ch¾n. - §èi víi c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n: Ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau tõ ®ã bè trÝ c¸n bé b¸m s¸t kh¸ch hµng ®Ó thu nî. - §èi víi nî khã ®ßi chØ cßn tµi s¶n thÕ chÊp, ng©n hµng kÕt hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua tµi s¶n ®Ó xö lý theo c«ng v¨n sè 140/cv - Hµng tuÇn hµng th¸ng c¸n bé tÝn dông b¸o c¸o kÕt qu¶ cho vay, thu nî ®Ó ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®èi víi tõng kh¸ch hµng. Trong nh÷ng n¨m võa qua cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt nø¬c NHNN – PTNT huyÖn Yªn B×nh nãi riªng vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Cã ®îc thµnh tÝch ®ã lµ do ng©n hµng ®· t¹o ®îc cho m×nh tèt vÒ c¬ së vËt chÊt vÒ tµi chÝnh vµ nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra ng©n hµng lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cÊp c¶i thiÖn trang thiÕt bÞ, ¸p dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i cho c¸c phßng ban nh»m phôc vô tèt nhÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng thêng xuyªn ch¨m lo ®Õn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®©y lµ lùc lîng quyÕt ®Þnh nhÊt ®Õn thµnh c«ng cña ng©n hµng .§Ó cã thÓ ho¹t ®éng tèt kh«ng nh÷ng cÇn ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n cao cña c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ c¸c nghiÖp vô nh thu hót vèn vµ sö dông vèn còng lµ tiªu chÝ quan träng gãp phÇn rÊt lín cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Tr¶i qua nhiÒu biÕn cè th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc vµ khu vùc nhng ho¹t ®éng cña ng©n hµng kh«ng ngõng t¨ng lªn, lîi nhuËn trong mÊy n¨m qua íc ®¹t 10% cña doanh thu, gãp phÇn lµm æn ®Þnh thÞ trêng tiÒn tÖ vµ t¨ng thu nhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã ng©n hµng cßn mét sè tån t¹i nh: Nî qu¸ h¹n vÉn cßn vµ ®ang cã chiÒu gi¶m dÇn cho ta thÊy ®îc tÝnh bÊt æn cña t×nh h×nh tµi chÝnh vµ sù ®¸nh gi¸, kiÓm tra, theo dâi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Ngoµi nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn hoat ®éng kinh doanh cña ng©n hµng nh khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc, b·o lôt ho¶ ho¹n …cßn bao gåm nh÷ng yÕu tè chñ quan nh kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh tÝn dông cña c¸n bé ng©n hµng, sù theo dâi cña c¸n bé ng©n hµng víi ho¹t ®éng cña nh÷ng ®èi tîng vay vèn ng©n hµng. §©y lµ nh÷ng yÕu tè chñ quan mµ ng©n hµng ph¶i cÇn kh¾c phôc. II §iÓm vµi nÐt ®Æc ®iÓm lao ®éng cña Ng©n hµng huyÖn Yªn b×nh Ng©n hµng huyÖn Yªn b×nh lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt mang tÝnh kinh doanh, s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña trÝ tuÖ, chÊt x¸m nªn ®ßi hái lùc lîng nh©n viªn chñ yÕu lµ c¸n bé cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn. Nhê cã ®îc hÖ thèng ®µo t¹o, tuyÓn chän tõ tríc nªn hiÖn nay Ng©n hµng cã mét ®éi ngò lao ®éng t¬ng ®èi ®ång ®Òu vÒ chÊt lîng, n¨ng ®éng , s¸ng t¹o, cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao. Nguån nh©n lùc cña Ng©n hµng qua c¸c n¨m tõ 2003 – 2005 Ng©n hµng ®· tuyÓn dông míi 5 c¸n bé trong ®ã cã 3 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 2 c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®¼ng, cho ®i ®µo t¹o ®îc 6 c¸n bé cã tr×nh ®é ®aÞ häc, ®îc thÓ hiÖn cô thÓ qu¶ biÓu c¬ cÊu tr×nh ®é lao ®éng sau ®©y: BiÓu 3 c¬ cÊu tr×nh ®é lao ®éng N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Sè lîng % Sè lîng % Sè lîng % Tæng sè lao ®éng ( ngêi) 52 100 52 100 57 100 Trong ®ã: +/Nam +/N÷ 20 32 38,5 61,5 20 32 38,5 61,5 22 35 38,6 61,4 Tr×nh ®é chuyªn m«n: +/ §¹i häc +/Cao ®¼ng +/ Trung cÊp 26 14 12 50 26.9 23,1 30 12 10 57,7 23,1 19,2 35 16 6 61,4 28,07 10,53 Bé phËn: +Ban gi¸m ®èc + Trëng- Phã c¸c phßng ban + Nh©n viªn 4 14 34 7,69 26,9 65,4 4 14 34 7,69 26,9 65,4 4 14 39 7 42,6 68,4 Trong nhiÒu n¨m qua, ban l·nh ®¹o Ng©n hµng huyÖn Yªn B×nh ®· cè g¾ng t¹o lËp nªn m«i trêng lµm viÖc, lµm tho¶ m·n nhu cÇu tèt nhÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt nhÊt cho Ng©n hµng, vÝ dô nh chÕ ®é u ®·i l¬ng thëng hîp lý sÏ t¹o ra nguån lùc thóc ®Èy lµm viÖc cã hiªu qu¶ vµ chÊt lîng hiÖu qu¶ cao nhÊt. C¸n bé nh©n viªn trong Ng©n hµng cã viÖc lµm æn ®Þnh , cã ®iÒu kiÖn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña m×nh. Ngoµi ra, Ng©n hµng cßn lu«n chó ý ®µo t¹o ra bÇu kh«ng khÝ trong lµnh, c¶nh quan trong tõng khu vùc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc… Ng©n hµng ®· tõng bíc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý b»ng c¸ch t¨ng nh©n viªn ë c¸c kh©u trùc tiÕp, gi¶m biªn chÕ ë c¸c kh©u gi¸n tiÕp, ®µo t¹o c¸n bé trong c«ng t¸c Kinh doanh nh»m ®¹t tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé. Ng©n hµng coi träng viÖc ®oµn kÕt néi bé, t¹o ra søc m¹nh tæng hîp, cã quy ho¹ch, cã sù kÕ thõa vµ liªn tôc ®æi míi. III . Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nh©n lùc 1. C«ng t¸c tuyÓn dông TuyÓn dông nh©n lùc lµ qu¸ tr×nh thu hót ngêi lao ®éng cã nguyÖn väng, kh¶ n¨ng ®¸p øng c«ng viÖc cña doanh nghiÖp vµ bè trÝ sö dông . C¸c h×nh thøc tuyÓn dông mµ ng©n hµng ®ang tiÕn hµnh lµ: Nguån néi bé: Nguån bªn ngoµi: TuyÓn dông th«ng qua giíi thiÖu tõ nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ang c«ng t¸c t¹i Ng©n hµng… §èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý : Còng nh ®a sè c¸c Ng©n hµng nhµ níc kh¸c,Ng©n hµng kh«ng tuyÓn dông c¸c nhµ qu¶n lý tõ nguån bªn ngoµi mµ tõ bªn trong cña Ng©n hµng th«ng qua thuyªn chuyÓn c«ng t¸c, ho¹c ®Ò b¹t tõ ®éi ngò nh©n viªn … Víi ®éi ngò nh©n viªn: Ng©n hµng tuyÓn dông nh©n viªn lµ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu vÒ nh©n lùc.Ng©n hµng tuyÓn dông nh©n viªn chñ yÕu tõ nguån néi bé trong Ng©n hµng, c¸ch tuyÓn dông tõ b¹n bÌ, con em c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Ng©n hµng . C¸nh tuyÓn dông nµy sÏ gi¶m ®îc chi phÝ v× kh«ng ph¶i ®¨ng qu¶ng c¸o vµ ra th«ng b¸o ®ång thêi còng t¹o cho nh©n viªn thÊy ®îc quyÒn lîi mµ Ng©n hµng giµnh cho hä lín h¬n nh con em cña m×nh sÏ cã c¬ héi ®îc nhËn vµo lµm t¹i Ng©n hµng Nhù¬c ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy: kh«ng tuyÓn chän ®îc nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc thùc tÕ… Ph¬ng ph¸p tuyÓn dông: Ng©n hµng chñ yÕu tuyÓn chän nh©n viªn th«ng qua xem xÐt hå s¬, pháng vÊn. Sau khi øng viªn nép ®¬n xin viÖc, v¨n phßng Ng©n hµng sÏ tiªn hµnh xem xÐt hå s¬ xin viÖc cã ®¸p øng ®ñ yªu cÇu kh«ng? lu bé hå s¬ ®Çy ®ñ th× ban gi¸m ®èc cïng ch¸nh v¨n phßng , trëng bé phËn thiÕu ngêi sÏ tiÕn hµnh pháng vÊn trùc tiÕp ,®ång thêi th«ng qua tiÕp xóc trùc tiÕp ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ søc khøc khoÎ, h×nh thøc bªn ngoµi. Tuy nhiªn, cã mét sè trêng hîp sau khi kiÓm tra xem xÐt kü hå s¬ xin viÖc, Ng©n hµng tiªn hµnh tuyÓn mµ kh«ng qua pháng vÊn nÕu Ng©n hµng thÊy viÖc ®ã lµ kh«ng cÇn thiÕt. 2. C«ng t¸c bè trÝ : Ng©n hµng ®· bè trÝ c¸n bé ho¹t ®éng kinh doanh víi ®éi ngò nh©n viªn trªn toµn bé c¸c vÞ trÝ ®Òu hîp lý vÒ sè lîng vµ chÊt lîng chuyªn m«n cao.Trong n¨m 2005 tæng sè lao ®éng cña Ng©n hµng lµ 57 ngêi, trong ®ã cã 35 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, 16 c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ 6 c¸n bé cã tr×nh ®é trung cÊp ®îc ph©n bæ cho c¸c phßng chuyªn m«n cô thÓ nh sau: + Ban gi¸m ®èc: 4 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc. + Phßng kÕ to¸n : 5 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 2 c¸n bé cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ 1 trung cÊp. + Phßng Thanh to¸n Quèc tÕ: 5 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 2 c¸n bé cã tr×nh cao ®¼ng 2 trung cÊp + Phßng KÕ ho¹ch: 4 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 2 c¸n bé cã tr×nh cao ®¼ng + Phßng Kinh doanh: 5 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 3 c¸n bé cã tr×nh cao ®¼ng 1 trung cÊp + Phßng Ng©n quü: 4 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 1 c¸n bé cã tr×nh cao ®¼ng 1 trung cÊp + Phßng KiÓm so¸t: 5 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 3 c¸n bé cã tr×nh cao ®¼ng 1 trung cÊp + Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: 3 c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ 4 c¸n bé cã tr×nh cao ®¼ng qua ®©y ta cã thÓ thÊy râ sù bè trÝ nguån nh©n lùc cña Ng©n hµng huyÖn Yªn b×nh ®· cã nh÷ng bíc s¾p xÕp rÊt hîp lý nh: - Phôc vô ®óng vµ cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng mµ môc tiªu ®ßi hái,bao giåm c¸c ho¹t ®éng n¶y sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý. Kh«ng cã c¸c tæ chøc thõa, trïng lÆp ho¹c thiÕu. - Gióp cho viÖc qu¶n lý - ®iÒu hµnh cã hiÖu lùc, kiÓm so¸t ®îc mäi ho¹t ®éng víi c¸c kªnh th«ng tin nhiÒu chiÒu ®¸ng tin cËy. - T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c bé phËn vµ mäi thµnh viªn trong tæ chøc n¾m ch¾c nhiÖm vô ph¶i hoµn thµnh, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o víi tr¸ch nhiÖm cao. - C¬ b¶n æn ®Þnh (Ýt s¸o trén) song cã ®é thuyªn chuyÓn nhÊt ®Þnh ®Ó dÔ dµng thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi khi m«i trêng biÕn ®æi. -§Æc biÖt chó träng x¸c lËp vµ sö lý tèt c¸c mèi quan hÖ gi÷a tæ chøc víi con ngêi,gi÷a c¸c ®¬n vÞ tæ chøc, gi÷a c¸c con ngêi trong tËp thÓ lao ®éng. Sau khi ®îc tuyÓn dông, ngêi ®îc tuyÓn dông xÏ ®îc bè trÝ vµo c¸c bé phËn hay c¸c phßng ban theo ®óng chøc n¨ng , vµ chuyªn m«n cña m×nh nh»m ®¶m b¶o cã thÓ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®îc giao , nh»m môc ®Ých t¹o ra ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn trªn toµn bé c¸c vÞ trÝ ®Òu hîp lý vÒ sè lîng, cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao, ®¶m ®¬ng ®îc cña tæ chøc, cïng nhau ®oµn kÕt, g¾n bã trung thµnh víi ng©n hµng vµ coi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng lµ sù nghiÖp cña b¶n th©n m×nh ®Ò tõ ®ã hoµn thµnh tèt c¸c môc tiªu chung cña ng©n hµng vµ ®a ng©n hµng ngµy cµng ®i lªn Ngoµi ra ng©n hµng lu«n chñ tr¬ng t¨ng gi¶m lao ®éng ë c¸c bé phËn ®Ó ®¸p øng ®îc hiÖu qña kinh doanh, khèi lîng c«ng viÖc ë c¸c bé phËn vµ NH còng sµng läc gi¶m bít nh÷ng lao ®éng kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ lao ®éng nh»m h¹n chÕ chi phÝ ph¸t sinh mét c¸ch v« Ých. 3. C«ng t¸c ®·i ngé: Hµng th¸ng Ng©n hµng huyÖn Yªn B×nh cã ®µi thä ¨n tra cho c¸n bé,c«ng nh©n viªn trong Ng©n hµng lµ 13.000 ® /ngµy H»ng n¨m Ng©n hµng huyÖn Yªn b×nh thêng tæ chøc c¸c líp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho nh©n viªn t¹i Ng©n hµng, hoÆc t¹i c¸c trung t©m ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ngµnh Ng©n hµng. VÒ hç trî nghÒ nghiÖp, ®Ó hç trî c¸c phßng ban hoµn thµnh nhiÖm vô, ngoµi viÖc thêng xuyªn cung cÊp c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt Ng©n hµng cßn cung cÊp c¸c lo¹i s¸ch b¸o,thiÕt bÞ cÇn thiÕt, ®¸p øng kÞp thêi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cËp nhËt th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt. Ng©n hµng còng trÝch ra mét phÇn quý phóc lîi ®Ó gióp ®ì, th¨m hái nh÷ng nh©n viªn bÞ ®au èm. C¸c dÞch vô gi¶i trÝ, mçi n¨m mét lÇn Ng©n hµng tæ chøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i tham quan nghØ m¸t ®Ó gióp hä th gi·n vµ t¹o lËp mèi quan hÖ, tinh thÇn ®oµn kÕt. §·i ngé phi vËt chÊt, hiÖn nay khi ®êi sèng dîc n©ng cao th× viÖc kÝch thÝch vÒ tinh thÇn lµ v« cïng quan träng. M«i trêng lµm viÖc, t¹o ra m«i trêng lµm viÖc tho¶i m¸i sÏ gióp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn yªn t©m lµm viÖc vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy Ng©n hµng ®· thùc hiÖn mét sè ®·i ngé ; Trang bÞ c¬ së vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ cho c¸c phßng ban, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cã thÓgióp nh©n viªn c¶m thÊy tho¶i m¸i, tiÖn lîi khi lµm viÖc. Duy tr× giê giÊc lµm viÖc theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ níc lµ mét ngµy lµm 8 tiÕng vµ 01 th¸ng 22 ngµy,buæi tra nghØ ng¬i 1,5 tiÕng. CH¦¥NG II : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh 1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ tuyÓn dông thªm lao ®éng, t¹o luång sinh khÝ míi cho Ng©n hµng. C«ng t¸c ®µo t¹o lµ hÕt søc quan trong, cÇn thiÕt nhng tr¸nh t×nh tr¹ng ®µo t¹o å ¹t, chi phÝ cao nhng hiÖu qu¶ thÊp. CÇn x¸c ®Þnh râ nh÷ng yªu cÇu vÒ tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng ®èi víi c¸c c«ng viÖc, tuyÓn chän nh©n lùc kh«ng nªn qu¸ tËp trung vµo viÖc xem xÐt b»ng cÊp hay sù giíi thiÖu cña ngêi kh¸c, nªn tËp trung vµo pháng vÊn thö viÖc ®Ó t×m ra ngêi phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc mµ Ng©n hµng s¾p giao. Ngoµi nh÷ng nghiÖp vô qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh c¸n bé phßng cÇn ph¶i liªn tôc trau dåi c¶ vÒ ngo¹i ng÷, tin häc, giao dÞch, øng xö, giao tiÕp tèt nh»m phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. §Ó c«ng t¸c tuyÓn dông ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nhiÖm vô ®¹t ra cÇn chó ý c¸c vÊn ®Ò sau: + Thø nhÊt hµng n¨m Ng©n hµng ph¶i lªn kÕ ho¹ch tuyÓn dông nh©n viªn, n¾m b¾t ®îc nhu cÇu ph¸t sinh trong Ng©n hµng ®Ó tuyÓn dông cho hîp lý, ®¶m b¶o lùc lîng nh©n viªn cña Ng©n hµng. ph¶i cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông cô thÓ th× Ng©n hµng míi ®¶m b¶o ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ lao ®éng khi cÇn thiÕt nhÊt +Thø hai cÇn ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c«ng t¸c tuyÓn dông nguån nh©n lùc, tuyÓn dông ph¶i mang tÝnh kh¸ch quan,tr¸nh t×nh tr¹ng th©n quen ®a vµo lµm viÖc ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc kh«ng cã hiÖu qu¶ g©y l·ng phÝ cho Ng©n hµng + Thø ba thêng xuyªn tuyÓn dông c¶ ë nguån bªn trong lÉn bªn ngoµi nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn giái, ®ñ n¨ng lùc lµm viÖc trong Ng©n hang + Thø t trong c«ng t¸c tuyÓn dông cÇn cã sù tham dù cña c¸c phßng ban chøc n¨ng cã liªn quan , vÝ dô nh tuyÓn kÕ to¸n th× cÇn cã sù tham gia cña trëng phßng kÕ to¸n… VÒ l©u dµi th× cÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn cña phßng hµnh chÝnh - tæ chøc ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp trong c«ng t¸c qu¶n lý tuyÓn dông nh©n viªn mµ kh«ng cÇn huy ®éng tíi nh©n viªn cña phßng ban kh¸c tham gia ®¶o b¶o tuyÓn dông hiÖu qu¶ nhng tiÕt kiÖm. viÖc nµy cßn gióp cho Ng©n hµng dÔ dµng qu¶n lý ®iÒu ®éng nh©n sù vµ x©y dùng ®îc c¸c kÕ ho¹ch tuyÓn dông nh©n sù l©u dµi vµ thèng nhÊt. HiÖn nay c«ng t¸c tuyÓn chän nguån nh©n lùc cña Ng©n hµng lµ t¬ng ®èi hîp lý vµ ®óng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch. Tuy nhiªn ®Ó c«ng t¸c nµy cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a thi Ng©n hµng nªn hoµn thiÖn thªm mét sè Bíc tuyÓn dông sau: Bíc 1: ChuÈn bÞ tæ chøc tuyÓn dông. CÇn x¸c ®Þnh ®îc c¸c lo¹i v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ tuyÓn dông cña Ng©n hµng, bé, ngµnh, uû ban nh©n d©n, chÝnh phñ… mµ Ng©n hµng cÇn ph¶i tu©n theo, tiªu chuÈn nh©n viªn cÇn tuyÓn chän, thµnh phÇn héi ®ång tuyÓn dông quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña héi ®ång tuyÓn dông. Dù kiÕn lîng ho¸ sè nh©n lùc cÇn tuyÓn chän trong kú kÕ ho¹ch dùa vµo ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tr×nh ®é n¨ng lùc sè lîng nh©n viªn hiÖn cã. Bíc 2: Th«ng b¸o tuyÓn dông. Tuú tõng lo¹i c«ng viÖc, lo¹i h×nh chøc danh mµ cã c¸c h×nh thøc th«ng b¸o sau: Th«ng qua c¸c v¨n phßng dÞch vô lao ®éng Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng: ti vi, b¸o chÝ, ph¬ng tiÖn truyÒn thanh vv… - Niªm yÕt th«ng b¸o tuyÓn dông tai Ng©n hµng. Nhê nh©n viªn giíi thiÖu. Cö nh©n viªn tuyÓn dông ®Õn c¸c trêng §H, cao ®¼ng… Bíc 3: Thu nhËn vµ nghiªn cøu hå s¬ Dïng ®¬n xin viÖc ®Ó tËp hîp c¸c th«ng tin mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ nh©n viªn dù ®Þnh tuyÓn chän, ®¬n xin viÖc theo mÉu qui ®Þnh cña Ng©n hµng trong ®ã thÓ hiÖn c¸c th«ng tin vÒ tr×nh ®é häc vÊn, c¸c thµnh tÝch ®· ®Ët ®îc tríc ®©y, nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu cña tõng øng viªn, c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc cã thÓ sö dông trong c«ng viÖc. C¸c v¨n b»ng chøng chØ tèt nghiÖp ( v¨n b»ng chøng chØ chuyªn ngµnh , chøng chØ tin häc, ngo¹i ng÷…). ViÖc nghiªn cøu toµn bé hå s¬ xin viÖc lµm cho phÐp x¸c ®Þnh ®îc nªn chän øng viªn nµo lµ phï hîp víi c«ng viÖc nhÊt. Bíc 4: KiÓm tra s¸t h¹ch, tr¾c nghiÖm vµ pháng vÊn tõng øng viªn ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc, ¸p dông c¸c h×nh thøc s¸t h¹ch ®Ó ®¸nh gi¸ øng viªn vÒ tr×nh ®é kiÕn thøc c¬ b¶n, kh¶ n¨ng thùc hµnh hay tr×nh ®é lµnh nghÒ… díi d¹ng bµi thi, kiÓm tra, lµm thö c«ng viÖc ®Ó kiÓm tra,… pháng vÊn qua ®ã ®¸nh gi¸ øng viªn vÒ kiÕn thøc, kh¶ n¨ng giao tiÕp, c¸ tÝnh vµ trÝ th«ng minh… Bíc 5: KiÓm tra søc khoÎ: Sau khi tiÕn hµnh c¸c bíc trªn, nÕu ngêi xin viÖc ®¹t ®îc c¸c tiªu chuÈn th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra søc khoÎ cña ngêi xin viÖc xem hä cã ®ñ yªu cÇu vÒ søc khoÎ víi c«ng viÖc. Bíc 6: Thö th¸ch nh©n viªn míi ®îc tuyÓn dông: Tríc khi nh©n vµo lµm chÝnh thøc, cÇn ph¶i giao c«ng viÖc cho hä lµm ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng. Trong qu¸ tr×nh giao viÖc ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ ph¬ng tiÖn, m«i trêng lµm viÖc cho hä cã lßng tin ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. Bíc 7: QuyÕt ®Þnh tuyÓn dông: Sau khi ®· s¸t h¹ch, kiÓm chøng c¸c d÷ liÖu thu thËp ®îc vµ tiÕn hµnh ®iÒu tra bæ sung nh:th¨m dß ý kiÕn thªm ë c¸c trêng ®µo t¹o, ®Þa ph¬ng n¬i c«ng t¸c cò… vÒ c¸c øng viªn ®Ó ®i ®Õn lùa chän øng viªn tho¶ m·n yªu cÇu kh¸c nhau cña c«ng viÖc th× trëng phßng nh©n sù ®Ò nghÞ gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh tuyÓn dông vµ thùc hiÖn kÝ hîp ®ång víi nh©n viªn míi, trong ®ã, ph¶i ghi râ chøc vô, nhiÖm vô, l¬ng bæng, thêi gian tËp sù, khÕ íc… 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao chÊt lîng lao ®éng. Sau khi ®îc chÝnh thøc tuyÓn dông, ngêi lao ®éng ph¶i tr¶i qua ch¬ng tr×nh héi nhËp víi m«i trêng lµm viÖc vµ tiÕp ®ã cÇn ®îc ®µo t¹o, båi dìng ®Ó n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng lµm viÖc, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nhiÖm vô tríc m¾t. Vèn kiÕn thøc c¬ b¶n ®îc ®µo t¹o trang bÞ tõ nhµ trêng còng nh kinh nghiÖm tÝch luü ban ®Çu (ë n¬i lµm viÖc tríc) kh«ng ®ñ ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc míi, ®Æc biÖt trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin víi nh÷ng c«ng nghÖ míi ®ang t¸c ®éng m¹nh ®Õn cung c¸ch qu¶n lý, kü n¨ng lao ®éng vµ t¸c phong, nÕp nghÜ cña mäi ngêi trong Ng©n hµng. ViÖc ®µo t¹o kh«ng chØ lµ ®èi phã víi yªu cÇu tríc m¾t mµ cÇn ®îc nh×n xa tr«ng réng. C«ng t¸c ®µo t¹o lµ mét ho¹t ®éng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý còng nh n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra cña Ng©n hµng, còng nh mÆt b»ng chung cña x· héi. · NhiÖm vô cña ®µo t¹o lµ: - X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, môc tiªu ®µo t¹o. *nguyªn t¾c ®µo t¹o - X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng cÇn ®µo t¹o. - §µo t¹o vÒ mÆt lý thuyÕt còng nh kÕt hîp víi thùc hµnh. · Yªu cÇu vÒ ®µo t¹o: - Trang bÞ, bæ sung vµ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý còng nh tay nghÒ cña ngêi lao ®éng, gióp hä cã thÓ thùc hiÖn tèt h¬n c«ng viÖc cña m×nh. - §¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc míi còng nh thÝch øng víi sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ míi. · H×nh thøc ®µo t¹o: - Häc tËp t¹i c¸c trêng §H, cao ®¼ng c¸c c¬ së ®µo t¹o chuyªn nghiÖp cña ngµnh Ng©n hµng - Tæ chøc c¸c kho¸ häc ng¾n h¹n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. - Tham kh¶o, tham quan kh¶o s¸t t¹i c¸c Ng©n hµng tiªn tiÕn trong ngµnh, tõ ®ã cã thÓ cö ngêi ®i häc nh»m tiÕp thu nh÷ng kinh nghiÖm . - C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng ph¶i thùc sù gióp Ých cho viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña Ng©n hµng . C¨n cø vµo trong chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng mµ Ên ®Þnh c¸c môc tiªu ®µo t¹o cô thÓ, lùa chän ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn thÝch hîp. · §èi víi c¸c bé khèi phßng ban: - Ng©n hµng cÇn t¨ng cêng c«ng t¸c ®µo t¹o, nhÊt lµ ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o t¹i chç ®Ó n©ng cao thªm tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô qu¶n lý , ngo¹i ng÷, tin häc… 3. Mét sè chÕ ®é d·i ngé ®èi víi ngêi lao ®éng a. §·i ngé nh©n sù th«ng qua tiÒn l¬ng: §èi víi mét doanh nghiÖp muèn t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn th× cÇn ph¶i khuyÕn khÝch thóc ®Èy ngêi lao ®éng tÝch cùc h¬n trong c«ng viÖc. Còng nh mäi Ng©n hµng vµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c, NHNN-PTNT HuyÖn Yªn B×nh lu«n ¸p dông c¸c quy chÕ vµ hÖ thèng c«ng cô ®·i ngé kh¸c nhau ®èi víi ngêi lao ®éng nh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, phô cÊp vµ ®·i ngé tinh thÇn ®Ó g¾n tr¸ch nhiÖm cña hä ®èi víi chÊt lîng c«ng viÖc ®ång thêi kÝch thÝch hä ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ChÝnh v× thÕ mµ hµng n¨m sè ngêi ®îc n©ng l¬ng ngµy cµng cao, ®Æc biÖt sè ngêi ®îc t¨ng l¬ng tríc thêi h¹n còng ®¸ng kÓ. N¨m 2003 cã 4 ngêi vµ n¨m 2004 cã 6 ngêi vµ n¨m 2005 cã 3 ngêi. Ngoµi ra nh÷ng ngêi lµm xuÊt s¾c c«ng viÖc cña m×nh th× Ng©n hµng cßn thëng giÊy khen hay vµ b»ng khen ®Ó khuyÕn khÝch hä. ViÖc t¨ng l¬ng lµ mét ®ßn bÈy kÝch thÝch trùc tiÕp ®Õn c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hä c¶m thÊy søc lao ®éng cña m×nh bá ra mµ tiÒn l¬ng mµ hä nhËn ®îc lµ tho¶ ®¸ng. HÖ thèng l¬ng thëng, c¸c kho¶n phô cÊp cña NH ®îc ¸p dông trong quy ®Þnh chung cña Nhµ níc. Nhng cã sù lùa chän vµ ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi kÕt qu¶ kinh doanh. C«ng ty lu«n ®¶m b¶o møc l¬ng c¬ b¶n cña ngêi lao ®éng kh«ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh. C¸c kho¶n trî cÊp còng ®îc Ng©n hµng xem xÐt vµ ¸p dông ë møc ®é kh¸c nhau cho tõng CBCNV trong Ng©n hµng. C¸ch tÝnh l¬ng trong ng©n hµng. Lg = ( HSL&PC x 350.000) +lgv2 Lg : TiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho nh©n viªn Hs :HÖ sè l¬ng Pc : Phô cÊp M : Møc l¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh ( 350.000) Lgv1: = ®¬n gi¸ x HÖ sè lgv2 lgv2 : TÝnh theo tr×nh ®é häc vÊn + N¨m c«ng t¸c. C¸n bé c«ng chøc ng©n hµng n«ng nghiÖp hëng l¬ng theo qui ®Þnh chung cña nhµ níc, hÖ thèng b¶ng l¬ng ®îc duy tr× trong nhiÒu n¨m theo tr×nh ®é ®µo t¹o. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ níc, møc l¬ng tèi thiÓu ®îc t¨ng lªn, gÇn ®©y nhÊt lµ th¸ng 01/10/ 2005 ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh n©ng møc l¬ng tèi thiÓu tõ 290.000® lªn 350.000 ® Lµ ng©n hµng mang tÝnh chÊt kinh doanh , ngoµi thô cÊp chøc vô g¾n víi chøc vô mµ c¸n bé, c«ng chøc ®îc bæ nhiÖm th× NHNN- PTNT cßn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸n bé, c«ng chøc cña ng©n hµng hoµn thµnh xuÊt x¾c nhiÖm vô ®îc giao theo møc. - Hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô - Hoµn thµnh nhiÖm vô Ngoµi ra nh÷ng c¸n bé ,c«ng chøc thêng xuyªn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô th× còng ®îc xem xÐt, lu©n chuyÓn sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng t¸c cña hä, ®ång thêi kh«ng ®îc hëng chÕ ®é ®·i ngé theo qui ®Þnh cña tõng ng©n hµng còng nh qui ®Þnh cña nhµ níc. HiÖn nay, tõ khi söa ®æi thang b¶ng l¬ng vµ t¨ng møc l¬ng tèi thiÓu, c¸c bé néi vô cã th«ng t híng dÉn sè 03// TT -BNV vÒ viÖc c¸n bé hoµn thµnh xuÊ x¾c nhiÖm vô ®îc giao cßn ®îc n©ng l¬ng sím h¬n thêi gian gi÷ bËc trong ngµnh (®¶m b¶o 2/3 thêi gian hëng bËc l¬ng ®ang h¬ng) b. §·i ngé nh©n sù th«ng qua tiÒn thëng Nh tÊt c¶ chóng ta còng biÕt, Ýt ngêi trong sè nh©n viªn sÏ tá ra h¨ng h¸i, nhiÖt t×nh lµm viÖc nÕu hä hiÓu r»ng sÏ ch¼ng nhËn ®îc g× thªm tõ sù nç lùc ®ã. TiÒn thëng lµ ®éng lùc hÕt søc ®Æc biÖt, lµ yÕu tè cïng víi tiÒn l¬ng t¹o thµnh thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Víi NHNN-PTNT, tiÒn thëng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ nh»m kÝch thÝch nh©n viªn n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. - Víi c¸c phßng nghiÖp vô chi nh¸nh thuéc Ng©n hµng , tiÒn thëng ®îc khuyÕn kÝch th«ng qua kho¸n doanh thu. Nh÷ng phßng nghiÖp vô hay chi nh¸nh nÕu vît chØ tiªu giao nép cho Ng©n hµng th× tõ kho¶n chªnh lÖch gi÷a chØ tiªu vµ kho¶n thùc hiÖn ®îc Ng©n hµng tÝnh nh sau: 70% lîi nhuËn dã nép cho Nhµ níc; 15% nép quü ph¸t triÓn kinh doanh; 5% nép cho Ng©n hµng ®Ó t¨ng vèn lu ®éng; 10% sÏ thëng cho c¸c phßng nghiÖp vô hoÆc chi nh¸nh ®ã. - Hµng n¨m, nÕu hoµn thµnh kÕ ho¹ch Nhµ níc giao ®îc Bé Tµi chÝnh x¸c nhËn th× CBCNV sÏ ®îc thëng hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Tuú theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh Ng©n hµng ®Òu tiÕn hµnh trÝch lËp quü khen thëng dïng ®Ó khen thëng cho nh©n viªn. * C¸c lo¹i tiÒn thëng NHNN-PTNT HuyÖn Yªn B×nh ®ang sö dông mét sè h×nh thøc khen thëng sau: Nh÷ng h×nh thøc khen thëng n¨m cña ng©n hµng : XÐt duyÖt quyÕt ®Þnh tÆng giÊy khen cho c¸c phßng ban, chi nh¸nh trùc thuéc cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong kinh doanh; xÐt phong danh hiÖu c¸n bé qu¶n lý giái cho c¸c gi¸m ®èc, c¸c trëng phã phßng c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, lao ®éng giái cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Møc thëng n¨m: + C¸c chi nh¸nh trùc thuéc tÆng giÊy khen hÖ sè khen thëng lµ 1; + Phßng ban trùc thuéc hÖ sè thëng lµ 0,5; + C¸ nh©n ®îc phong danh hiÖu: “C¸n bé qu¶n lý giái” – Gi¸m ®èc Ng©n hµng, c¸c trëng phã phßng hÖ sè thëng lµ 0,7; “ Lao ®éng giái”: HÖ sè 0,3 - Møc thëng quý: C¸c phßng ban, chi nh¸nh trùc thuéc: §¹t lo¹i giái: HÖ sè thëng lµ 1; ®¹t lo¹i khuyÕn khÝch: HÖ sè thëng lµ 0,5. - Møc thëng cña Ng©n hµng cã thÓ thay ®æi theo nguån quü khen thëng vµ t¹m thêi ®îc chÊp nhËn ë møc sau: Thëng n¨m hÖ sè I: 4.000.000 ®ång; thëng quý hÖ sè I: 1.000.000 ®ång. c. §·i ngé nh©n sù th«ng qua c¸c kho¶n phóc lîi * Phóc lîi vÒ tµi chÝnh - §Ó phôc vô cho c«ng viÖc, Ng©n hµng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh÷ng c¬ së vËt chÊt cÇn thiÕt nh xe c«ng , ®Ó ®a ®ãn nh©n ®i c«ng t¸c xa, ngoµi ra ng©n hµng cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn vay tiÒn ®Ó mua xe m¸y víi h×nh thøc trõ dÇn vµo l¬ng ®Ó gióp nh©n viªn cã ph¬ng tiªn ®i l¹i lµm viÖc tèt h¬n Hµng th¸ng, Ng©n hµng cã ®µi thä ¨n tra cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hµng n¨m, Ng©n hµng cö mét sè c¸n bé chñ chèt ®i häc c¸c líp ®µo t¹o vÒ qu¶n lý vµ më c¸c líp ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn miÔn phÝ. Nhê cã nh÷ng kho¸ häc nµy nªn c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng lu«n ®îc n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ b¾t kÞp víi nh÷ng t duy ®æi míi, hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn, ®èi víi mét sè nh©n viªn, c¸c kho¸ häc nµy chØ mang tÝnh chÊt h×nh thøc, b¾t buéc lµm gi¶m hiÖu qu¶ ®µo t¹o vµ ®µo t¹o å ¹t kh«ng dùa trªn nhu cÇu sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, g©y l·ng phÝ cho Ng©n hµng. * VÒ hç trî nghÒ nghiÖp ë c¸c phßng ban t¹i Ng©n hµng ®îc hç trî, cung cÊp c¸c lo¹i tµi liÖu , trang web ,s¸ch b¸o cÇn thiÕt, kÞp thêi gióp cho c¸n bé viªn chøc cËp nhËt nh÷ng th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt. Ng©n hµng còng trÝch ra mét phÇn quü phóc lîi ®Ó gióp ®ì… * B¶o hiÓm Lµ Ng©n hµng Nhµ níc nªn c¸n bé viªn chøc ®ãng b¶o hiÓm theo quy ®Þnh tuú thuéc vµo møc l¬ng. HiÖn nay cã mét kho¶n b¶o hiÓm mµ tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm trong c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®ãng lµ b¶o hiÓm x· héi. Kho¶n b¶o hiÓm nµy nh lµ kho¶n tÝch gãp ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng tèi thiÓu cho ngêi kh«ng cßn lao ®éng. Khi Ên ®Þnh møc l¬ng, Ng©n hµng sÏ tÝnh ®Õn kho¶n b¶o hiÓm mµ nh©n viªn ph¶i nép. Do vËy, khi tr¶ l¬ng Ng©n hµng sÏ th«ng b¸o cho ngêi lao ®éng biÕt lµ hä ®· nép bao nhiªu vµo b¶o hiÓm. ChÝnh h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy gióp cho ngêi lao ®éng nhËn thøc ®îc b¶o hiÓm lµ mét lo¹i phóc lîi tù nguyÖn nh»m khuyÕn khÝch nh©n viªn an t©m lµm viÖc, g¾n bã víi Ng©n hµng nhiÒu h¬n. NHNN-PTNT HuyÖn Yªn B×nh nép b¶o hiÓm x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. Ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm tr¶ 15% vµ ph¶i thu 5% tiÒn b¶o hiÓm tõ phÝa nh©n viªn. VÒ b¶o hiÓm y tÕ: Ng©n hµng còng mua sè b¶o hiÓm y tÕ cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong Ng©n hµng víi tû lÖ ®ãng gãp phÝa Ng©n hµng lµ 2% vµ nh©n viªn lµ 1% trªn tæng tiÒn l¬ng. d. M«i trêng lµm viÖc T¹o ra mét m«i trêng lµm viÖc tho¶i m¸i sÏ gióp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn yªn t©m vµ nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy,Ng©n hµng ®· ®a ra mét sè biÖn ph¸p ®·i ngé nh sau: Ng©n hµng trang bÞ c¬ së vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ cho c¸c phßng ban, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cã thÓ gióp cho nh©n viªn c¶m thÊy tho¶i m¸i tiÖn lîi khi lµm viÖc. Mçi phßng thuécµn ng©n hµng ®Òu ®îc g¾n víi mét tªn phï hîp ®Ó thÓ hiÖn chøc n¨ng cu¶ mçi phßng trong ng©n hµng, nhiÖm vô cña phßng ®ã vµ trong mçi phßng mäi ngêi ®îc ph©n cÊp râ rµng vµ mçi ngêi cã nhiÖm vô lµm mét sè c«ng viÖc nhÊt ®Þnh mµ cÊp trªn giao cho. ChÝnh nh÷ng tªn phßng vµ biÓu tîng ®Þa vÞ cho mäi c¸ nh©n ®îc c«ng ty ®Æt ra ®Ó t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ý thøc ®îc tr¸ch nhiÖm vµ tÇm quan träng cña m×nh, tõ ®ã hä sÏ cè g¾ng lµm viÖc ®óng víi nhiÖm vô ®Æt ra. Giê lµm viÖc t¹i ng©n hµng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc lµ 1 ngµy 8 tiÕng vµ 1 th¸ng 22 ngµy, buæi tra nghØ ng¬i 1,5 tiÕng. e. C«ng viÖc §·i ngé vÒ c«ng viÖc sÏ lµ ®éng lùc chÝnh t¹o nªn sù yªu mÕn c«ng viÖc cña nh©n viªn mµ kh«ng ph¶i sö dông tiÒn b¹c. C¸c nh©n viªn míi ®Òu ph¶i tr¶i qua thêi gian thö viÖc ®Ó tù béc lé kh¶ n¨ng. Hµng n¨m, Ng©n hµng cã tæ chøc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh, th¸i ®é lµm viÖc... tõ ®ã tæ chøc khen thëng vµ viÖc khen thëng, kû luËt sÏ ®îc cÊp l·nh ®¹o lµm. Nh÷ng viÖc nµy cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn: Nh÷ng ngêi lµm viÖc tèt kú nµy sÏ cè g¾ng h¬n ë kú sau, cßn nh÷ng ngêi lµm viÖc cha tèt sÏ quyÕt t©m h¬n trong nh÷ng c«ng viÖc s¾p tíi. g. c¸c h×nh thøc ®·i ngé kh¸c HiÖn nay, khi ®êi sèng ngµy cµng ®îc n©ng cao th× viÖc kÝch thÝch vÒ tinh thÇn lµ v« cïng quan träng. Trong mét Ng©n hµng , mäi ngêi ®i lµm v× nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Cã ngêi ®i lµm v× tiÒn b¹c nhng còng cã ngêi ®i lµm chØ ®Ó ®îc giao tiÕp víi ngêi kh¸c hay ®îc thÓ hiÖn m×nh...V× thÕ, Ng©n hµng ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä lµm viÖc mét c¸ch h¨ng say h¬n. Hµng n¨m c¸c ngµy lÔ tÕt, ngµy truyÒn thèng cña Ng©n hµng thêng xuyªn tæ chøc c¸c kû niÖm. Trong dÞp nµy Ng©n hµng lu«n mêi c¸c nh©n viªn cò ®· vÒ hu ®Ó qua ®ã «n l¹i truyÒn thèng cña Ng©n hµng . Mçi n¨m mét lÇn Ng©n hµng tæ chøc cho c¸c CBCNV ®i th¨m quan, nghØ m¸t ®Ó gióp hä th gi·n vµ t¹o lËp mèi quan hÖ tinh thÇn ®oµn kÕt, c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt vui ch¬i gi¶i trÝ nh tæ chøc thi ®Êu cÇu l«ng, bãng ®¸, bãng bµn… ®Ó t¹o bÇu kh«ng khÝ tho¶i m¸i th©n mËt gi÷a c¸c thµnh viªn trong Ng©n hµng nh»m thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc. 4. Tæ chc tèt h¬n n÷a mét sè vÞ trÝ lµm viÖc t¹i Ng©n hµng huyÖn Yªn B×nh ViÖc tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc ®îc tèt th× vÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ t¹o ra ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi ngêi lao ®éng nh»m kÝch thÝch sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, nhiÖt t×nh cña mçi ngêi . Cô thÓ : - CÇn ®Çu t vµ thay thÕ nh÷ng thiÕt bÞ cò, l¹c hËu b»ng nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®Ó ®em lai hiÖu qu¶ kinh doanh cao . - KÕt hîp víi c«ng ®oµn Ng©n hµng nªn thêng xuyªn tæ chøc phong trµo thÓ dôc thÓ thao, nh÷ng buæi tham quan du lÞch, nghØ m¸t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó rÌn luyÖn sóc khoÎ, t¹o tinh thÇn ®oµn kÕt, th gi·n sau nh÷ng giê lµm viÖc. Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cÇn ph¶i kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý nh ph¬ng ph¸p kinh tÕ, t©m lý, hµnh chÝnh mét c¸ch mÒm dÎo , linh ho¹t. KÕT LuËn Qu¶n trÞ nh©n sù lµ mét lÜnh vùc phøc t¹p. Nã bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò nh t©m lý, sinh lý, x· héi, triÕt häc, ®¹o ®øc vµ thËm chÝ c¶ d©n téc häc. Nã lµ mét khoa häc nhng ®ång thêi còng lµ mét nghÖ thuËt, nghÖ thuËt l·nh ®¹o chØ huy. Lµ mét khoa häc ai trong chóng ta còng cã kh¶ n¨ng n¾m v÷ng ®îc nhng nã l¹i lµ mét nghÖ thuËt, nghÖ thuËt th× kh«ng ph¶i ai còng ¸p dông ®îc. NHNN-PTNT huyªn Yªn B×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc lµm viÖc vµ thu ®îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh trong ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng . Tuy nhiªn do cßn cã mét sè khã kh¨n cho nªn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña Ng©n hµng vÉn cßn tån t¹i mét vµi h¹n chÕ nhá ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt phï hîp trong thêi gian tíi. Qua thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu t¹i Ng©n hµng, ®îc sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c¸c phßng ban cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o PGS. Ph¹m Quang HuÊn, em ®· hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp vµ häc hái ®îc nhiÒu kinh nghiÖm vÒ thùc tiÔn ®Ó cñng cè cho nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng §¹i häc. Nhng do thêi gian nghiªn cøu kh«ng nhiÒu, tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ, mÆc dï ®· cè g¾ng nhng bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o PGS. Ph¹m Quang HuÊn, cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi luËn v¨n nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n lý nh©n sù trêng ®¹i häc QLKD Hµ néi. 2. Gi¸o tr×nh tæ chøc qu¶n lý trêng ®¹i häc QLKD Hµ néi. 3. Qu¶n trÞ Nh©n sù – NguyÔn H÷u Th©n – NXB Thèng kª 1998. 4. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc – Trêng §H KTQD – Chñ biªn PGS.TS. Ph¹m §øc Thµnh – NXB Thèng kª 1998. 5. C¸c sè liÖu cña Ng©n hµng huyÖn Yªn B×nh. 6. Mét sè b¸o vµ t¹p chÝ kh¸c. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch¬ng I: ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn lao ®éng ë chi nh¸nh nhnn-ptnt HuyÖn yªn b×nh 2 I. Giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh 2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh NHNN-PTNT huyÖn Yªn B×nh 2 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Ng©n hµng 3 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Ng©n hµng 4 4. B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng 8 5.T×nh h×nh tÝn dông 9 II. §iÓm vµi nÐt vÌ nguån Lao ®éng cña Ng©n hµng 12 III. Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý Nh©n lùc 14 1.C«ng t¸c tuyÓn dông 14 2. C«ng t¸c bè trÝ 15 3. C«ng t¸c ®·i ngé 17 ch¬ng II. Mét sè gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng ë nhnn-ptnt huyÖn yªn b×nh 18 1. Ho©n thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông 18 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c n©ng cao chÊt lîng Lao ®éng 21 3. Mét sè trÕ ®é ®·i ngé ®èi víi ngêi Lao ®éng 22 4. Tæ chøc tèt h¬n n÷a mét sè vÞ trÝ lµm viÖc 28 kÕt luËn 29

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc25120.DOC
Tài liệu liên quan