Thiết kế cầu An Hòa

CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu An Hòa Căn cứ hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế xã hội đến 2010 của huyện Bình Đại và khu vực đến năm 2010. Để đạt được các tiêu chí của dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh lộ 888, cần thiết phải đầu tư xây dựng tiếp công trình cầu An Hòa, vượt sông An Hòa để nối liền toàn bộ đường tỉnh lộ 888. Đây là tuyến đường trục Đông Tây của tỉnh Bến Tre từ mỏ cầy đi Bình Đại , tương lai sẽ nối kết quốc lộ 57 để hoà vào mạng giao thông của các kinh tế lớn của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Trước mắt việc xây dựng cầu An Hòa sẽ đáp ứng được các yêu cầu lớn như vượt sông An Hòa bằng cầu bê tông cốt thép thay cho bến phà hiện hữu, sẽ đảm bảo giao thông trên đường tỉnh 888 thông suốt với tải trọng và tốc độ lớn hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của khu vực giáp biển về kinh tế và xã hội. Tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thêm cơ hội đầu tư ở địa phương. Tăng cường an ninh quốc phòng, đáp ứng nhu cầu cơ động nhanh trong hoạt động bảo vệ vùng biển phía Đông. 2. Điều kiện tự nhiên ở khu vực cầu An Hòa 2.1. Địa hình: Cầu vượt sông An Hòa ở km 41+582 đường tỉnh 888 khu vực đầu cầu phía Tây (hướng đi thị trấn Bình Đại) thuộc địa bàn xã An Nhơn, huyện Bình Đại đây là khu vực đất thấp, bằng phẳng và đường ngập nước về mùa mưa, nhà cửa thưa thớt và không kiên cố. Phần lớn diện tích là ao nuôi tôm, các khu vực cây cối ngập mặn nằm dọc các bờ rạch, phía bên trái theo hướng An Nhơn Đông . Khu vực đầu cầu phía Đông xã An Nhơn Đông, huyện Bình Đại khu vực này có địa hình bằng phẳng, thấp và có mương ngập nước vào mùa mưa, đây là khu vực trung tâm của xã An Nhơn, nhà cửa và dân cư đông hơn ở khu vực đầu cầu phía Tây, chủ yếu là nhà không kiên cố và có nhiều ao nuôi tôm. Đường tỉnh 888 hiện hữu là được xây dựng tới sát bờ sông An Hòa, mặt đường cấp phối đá rộng 6m (phía An Nhơn Đông) và 8m (phía An Nhơn Tây) vì chưa có cầu nên mọi giao thông đều qua phà, cách khoảng 130m . 3. Khí tượng thuỷ văn 3.1 Khí tượng Khu vực huyện Bình Đại nằm sát bờ biển, vừa chịu ảnh hưởng chung của khí hậu miền Tây Nam Bộ, vừa chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khí hậu trong năm chia làm hai mùa rõ rệt * Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 * Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 3.1.2 Nhiệt độ Nhiệt độ không khí tương đối cao, nhiệt độ trung bình giữa các tháng chênh lệch ít. * Nhiệt độ cao nhất : 32.00C * Nhiệt độ thấp nhất : 23.10C * Nhiệt độ trung bình hàng năm : 27.30C Nhiệt độ cao nhất từ tháng 3 đến tháng 6 3.1.3 Độ ẩm Độ ẩm không khí trong khu vực khá cao * Độ ẩm cao nhất :83% * Độ ẩm thấp nhất : 74.1% * Độ ẩm trung bình : 76.2% 3.1.4 Lượng mưa Lượng mưa chủ yếu tập trung trong mùa mưa * Lượng mưa cao nhất : 2275mm/năm * Lượng mưa thấp nhất : 530mm/năm * Lượng mưa trung bình :520mm/năm 3.1.5 Gió Gió chủ đạo vào mùa khô theo hướng Đông và Đông Nam, vào mùa mưa theo hướng Tây và Tây Nam. 3.2 Thuỷ văn Cầu An Hòa bắt qua sông An Hòa ở khu vực huyện Bình Đại , sông An Hòa nối liền giưã sông Hàn Luông ở phía Bắc (cách cửa biển khoảng 10km)vơí sông Cổ Chiên ở phía Nam(cách cửa biển khoảng 8km) toàn bộ sông An Hòa dài khoảng 18km. Cầu An Hòa vượt qua đoạn giữa của sông này. Trên sông An Hòa không có các trạm thuỷ văn, việc tính toán mực nước dòng chảy chủ yếu dựa vào phương pháp phân tích các số liệu có liên quan thu thập ở trạm thuỷ văn bến trại (nằm trên sông cổ chiên chừng 7 km và cách cửa biển chừng 15 km) và các số liệu thuỷ văn khác có trong các dự án công trình của khu vực nghiên cứu. Qua quan sát khu vực cầu và vị trí cầu cùng với việc phân tích số liệu thu thập được, nhận thấy các đặc điểm của thuỷ văn sông Hậu, chế độ thuỷ văn tại khu vực xây dựng cầu có những nét riêng như sau: * Các đặc trưng thuỷ văn diễn biến tương đối điều hoà, không có những biến động lớn gây ra bởi các yếu tố khí tượng. * Toàn vùng hầu như không có lũ do mưa tại địa phương gây ra, trong phân vùng qui hoạch thuỷ lợi được xem là vùng không bị ngập lụt. * Chế độ thuỷ văn chủ yếu là chế độ giao động của thuỷ triều (bán nhật triều không đều) phần lớn các ngày trong tháng đều có hai lần nước lớn Theo kết quả khảo sát, điều tra , thu thập và tính toán mực nước theo tần suất thiết kế được sát lập như sau: * H 1% = + 2.10 * H5% = + 1.95 * H10%= + 0.95 4. Địa chất - Lớp 1: Đất đắp là sét - Lớp 2: Bùn sét màu xám nâu, xen kẹt cát mỏng, trạng thái chảy. - Lớp 2a (thấu kính): Cát mịn màu xám xanh, giá trị N của SPT từ 11-12, tính nén lún mạnh, có khả năng chịu lực kém. - Lớp 3: Á cát nặng màu màu xám xanh lẩn vỏ sò, bám chặt giá trị N của SPT từ 11-18, tính nén lún mạnh, khả năng chịu lực kém. - Lớp 4: Sét màu xám xanh lẩn màu vàng, nữa cứng, giá trị N của SPT từ 19-32 có khả năng chịu lực trung bình. - Lớp 5: Á cát nặng lẩn ít vỏ sò, màu xám xanh lẩn vàng, giá trị N của SPT từ 11 – 45, có khả năng chịu lực trng bình. -Lớp 6a (thấu kính): Sét bụi màu xám lẩn vàng, nữa cứng, giá trị N của SPT từ 22-30, khả năng chịu lực trung bình. - Lớp 6: Á cát nặng màu vàng, xám xanh, dẻo cứng, giá trị N của SPT từ 13-45, có khả năng chịu lực tốt. - Lớp 6b: Á cát nặng màu vàng , xám xanh dẻo cứng, giá trị N của SPT 52, có khả năng chịu lực tốt. - lớp 7: Cát trung lẫn ít sỏi sạn màu vàng, chặt, giá trị N của SPT từ 54 – 59 khả năng chịu lực tốt. - Lớp 7a: Cát trung lẫn thô sỏi thạch anh, màu xám, giá trị N của SPT từ 34 – 94 khả năng chịu lực tốt.

doc26 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cầu An Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN I : NGHIEÂN CÖÙU KHAÛ THI CHÖÔNG I MÔÛ ÑAÀU 1. Söï caàn thieát phaûi ñaàu tö xaây döïng caàu An Hoøa Caên cöù hieän traïng vaø phöông höôùng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi ñeán 2010 cuûa huyeän Bình Ñaïi vaø khu vöïc ñeán naêm 2010. Ñeå ñaït ñöôïc caùc tieâu chí cuûa döï aùn ñaàu tö xaây döïng ñöôøng tænh loä 888, caàn thieát phaûi ñaàu tö xaây döïng tieáp coâng trình caàu An Hoøa, vöôït soâng An Hoøa ñeå noái lieàn toaøn boä ñöôøng tænh loä 888. Ñaây laø tuyeán ñöôøng truïc Ñoâng Taây cuûa tænh Beán Tre töø moû caày ñi Bình Ñaïi , töông lai seõ noái keát quoác loä 57 ñeå hoaø vaøo maïng giao thoâng cuûa caùc kinh teá lôùn cuûa Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long. Tröôùc maét vieäc xaây döïng caàu An Hoøa seõ ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu lôùn nhö vöôït soâng An Hoøa baèng caàu beâ toâng coát theùp thay cho beán phaø hieän höõu, seõ ñaûm baûo giao thoâng treân ñöôøng tænh 888 thoâng suoát vôùi taûi troïng vaø toác ñoä lôùn hôn, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån nhanh cuûa khu vöïc giaùp bieån veà kinh teá vaø xaõ hoäi. Taïo ñieàu kieän ñeå caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc coù theâm cô hoäi ñaàu tö ôû ñòa phöông. Taêng cöôøng an ninh quoác phoøng, ñaùp öùng nhu caàu cô ñoäng nhanh trong hoaït ñoäng baûo veä vuøng bieån phía Ñoâng. 2. Ñieàu kieän töï nhieân ôû khu vöïc caàu An Hoøa 2.1. Ñòa hình: Caàu vöôït soâng An Hoøa ôû km 41+582 ñöôøng tænh 888 khu vöïc ñaàu caàu phía Taây (höôùng ñi thò traán Bình Ñaïi) thuoäc ñòa baøn xaõ An Nhôn, huyeän Bình Ñaïi ñaây laø khu vöïc ñaát thaáp, baèng phaúng vaø ñöôøng ngaäp nöôùc veà muøa möa, nhaø cöûa thöa thôùt vaø khoâng kieân coá. Phaàn lôùn dieän tích laø ao nuoâi toâm, caùc khu vöïc caây coái ngaäp maën naèm doïc caùc bôø raïch, phía beân traùi theo höôùng An Nhôn Ñoâng . Khu vöïc ñaàu caàu phía Ñoâng xaõ An Nhôn Ñoâng, huyeän Bình Ñaïi khu vöïc naøy coù ñòa hình baèng phaúng, thaáp vaø coù möông ngaäp nöôùc vaøo muøa möa, ñaây laø khu vöïc trung taâm cuûa xaõ An Nhôn, nhaø cöûa vaø daân cö ñoâng hôn ôû khu vöïc ñaàu caàu phía Taây, chuû yeáu laø nhaø khoâng kieân coá vaø coù nhieàu ao nuoâi toâm. Ñöôøng tænh 888 hieän höõu laø ñöôïc xaây döïng tôùi saùt bôø soâng An Hoøa, maët ñöôøng caáp phoái ñaù roäng 6m (phía An Nhôn Ñoâng) vaø 8m (phía An Nhôn Taây) vì chöa coù caàu neân moïi giao thoâng ñeàu qua phaø, caùch khoaûng 130m . 3. Khí töôïng thuyû vaên 3.1 Khí töôïng Khu vöïc huyeän Bình Ñaïi naèm saùt bôø bieån, vöøa chòu aûnh höôûng chung cuûa khí haäu mieàn Taây Nam Boä, vöøa chòu aûnh höôûng cuûa khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Khí haäu trong naêm chia laøm hai muøa roõ reät * Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 * Muøa khoâ töø thaùng 11 ñeán thaùng 4 naêm sau. 3.1.2 Nhieät ñoä Nhieät ñoä khoâng khí töông ñoái cao, nhieät ñoä trung bình giöõa caùc thaùng cheânh leäch ít. * Nhieät ñoä cao nhaát : 32.00C * Nhieät ñoä thaáp nhaát : 23.10C * Nhieät ñoä trung bình haøng naêm : 27.30C Nhieät ñoä cao nhaát töø thaùng 3 ñeán thaùng 6 3.1.3 Ñoä aåm Ñoä aåm khoâng khí trong khu vöïc khaù cao * Ñoä aåm cao nhaát :83% * Ñoä aåm thaáp nhaát : 74.1% * Ñoä aåm trung bình : 76.2% 3.1.4 Löôïng möa Löôïng möa chuû yeáu taäp trung trong muøa möa * Löôïng möa cao nhaát : 2275mm/naêm * Löôïng möa thaáp nhaát : 530mm/naêm * Löôïng möa trung bình :520mm/naêm 3.1.5 Gioù Gioù chuû ñaïo vaøo muøa khoâ theo höôùng Ñoâng vaø Ñoâng Nam, vaøo muøa möa theo höôùng Taây vaø Taây Nam. 3.2 Thuyû vaên Caàu An Hoøa baét qua soâng An Hoøa ôû khu vöïc huyeän Bình Ñaïi , soâng An Hoøa noái lieàn giöaõ soâng Haøn Luoâng ôû phía Baéc (caùch cöûa bieån khoaûng 10km)vôí soâng Coå Chieân ôû phía Nam(caùch cöûa bieån khoaûng 8km) toaøn boä soâng An Hoøa daøi khoaûng 18km. Caàu An Hoøa vöôït qua ñoaïn giöõa cuûa soâng naøy. Treân soâng An Hoøa khoâng coù caùc traïm thuyû vaên, vieäc tính toaùn möïc nöôùc doøng chaûy chuû yeáu döïa vaøo phöông phaùp phaân tích caùc soá lieäu coù lieân quan thu thaäp ôû traïm thuyû vaên beán traïi (naèm treân soâng coå chieân chöøng 7 km vaø caùch cöûa bieån chöøng 15 km) vaø caùc soá lieäu thuyû vaên khaùc coù trong caùc döï aùn coâng trình cuûa khu vöïc nghieân cöùu. Qua quan saùt khu vöïc caàu vaø vò trí caàu cuøng vôùi vieäc phaân tích soá lieäu thu thaäp ñöôïc, nhaän thaáy caùc ñaëc ñieåm cuûa thuyû vaên soâng Haäu, cheá ñoä thuyû vaên taïi khu vöïc xaây döïng caàu coù nhöõng neùt rieâng nhö sau: * Caùc ñaëc tröng thuyû vaên dieãn bieán töông ñoái ñieàu hoaø, khoâng coù nhöõng bieán ñoäng lôùn gaây ra bôûi caùc yeáu toá khí töôïng. * Toaøn vuøng haàu nhö khoâng coù luõ do möa taïi ñòa phöông gaây ra, trong phaân vuøng qui hoaïch thuyû lôïi ñöôïc xem laø vuøng khoâng bò ngaäp luït. * Cheá ñoä thuyû vaên chuû yeáu laø cheá ñoä giao ñoäng cuûa thuyû trieàu (baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu) phaàn lôùn caùc ngaøy trong thaùng ñeàu coù hai laàn nöôùc lôùn Theo keát quaû khaûo saùt, ñieàu tra , thu thaäp vaø tính toaùn möïc nöôùc theo taàn suaát thieát keá ñöôïc saùt laäp nhö sau: * H 1% = + 2.10 * H5% = + 1.95 * H10%= + 0.95 4. Ñòa chaát - Lôùp 1: Ñaát ñaép laø seùt - Lôùp 2: Buøn seùt maøu xaùm naâu, xen keït caùt moûng, traïng thaùi chaûy. - Lôùp 2a (thaáu kính): Caùt mòn maøu xaùm xanh, giaù trò N cuûa SPT töø 11-12, tính neùn luùn maïnh, coù khaû naêng chòu löïc keùm. - Lôùp 3: AÙ caùt naëng maøu maøu xaùm xanh laån voû soø, baùm chaët giaù trò N cuûa SPT töø 11-18, tính neùn luùn maïnh, khaû naêng chòu löïc keùm. - Lôùp 4: Seùt maøu xaùm xanh laån maøu vaøng, nöõa cöùng, giaù trò N cuûa SPT töø 19-32 coù khaû naêng chòu löïc trung bình. - Lôùp 5: AÙ caùt naëng laån ít voû soø, maøu xaùm xanh laån vaøng, giaù trò N cuûa SPT töø 11 – 45, coù khaû naêng chòu löïc trng bình. -Lôùp 6a (thaáu kính): Seùt buïi maøu xaùm laån vaøng, nöõa cöùng, giaù trò N cuûa SPT töø 22-30, khaû naêng chòu löïc trung bình. - Lôùp 6: AÙ caùt naëng maøu vaøng, xaùm xanh, deûo cöùng, giaù trò N cuûa SPT töø 13-45, coù khaû naêng chòu löïc toát. - Lôùp 6b: AÙ caùt naëng maøu vaøng , xaùm xanh deûo cöùng, giaù trò N cuûa SPT 52, coù khaû naêng chòu löïc toát. - lôùp 7: Caùt trung laãn ít soûi saïn maøu vaøng, chaët, giaù trò N cuûa SPT töø 54 – 59 khaû naêng chòu löïc toát. - Lôùp 7a: Caùt trung laãn thoâ soûi thaïch anh, maøu xaùm, giaù trò N cuûa SPT töø 34 – 94 khaû naêng chòu löïc toát. CHÖÔNG II CAÙC PHÖÔNG AÙN KEÁT CAÁU 1. Nguyeân taéc löïa choïn loaïi hình keát caáu nhòp - Ñeå baûo ñaûm tónh khoâng thoâng thuyeàn cuûa caàu theo yeâu caàu giao thoâng ñöôøng thuyû cuõng nhö ñeå loaïi boû bôùt tính ñôn ñieäu cuûa keát caáu caàu, taïo hieäu quaû toát veà maët kieán truùc, ñaùp öùng thaåm myõ laâu daøi cuûa coâng trình, caùc nhòp chính giöõa soâng neân söû duïng keát caáu nhòp coù khaåu ñoä lôùn baèng BTCT-DÖL thi coâng theo phöông phaùp ñuùc taïi choå. - Ñoái vôùi caùc nhòp daãn ôû hai beân neân söû duïng nhòp giaûn ñôn baèng caùch söû duïng daàm BTCT – DÖL ñuùc taïi xöôûng hoaëc taïi coâng tröôøng. 2. Caùc phöông aùn thieát keá 2.1 Phöông aùn I: 2.1.1 Sô ñoà keát caáu nhòp - Nhòp thoâng thuyeàn daïng nhòp lieân tuïc goàm 3x24.54m + 42.0m + 63.0m + 42.0m + 3x24.54m. Toaøn caàu daøi 303.3 m (tính ñeán heát töôøng sau moá) - Keát caáu nhòp * 6 nhòp daãn daàm BTCT – DÖL tieát dieän moãi daàm laø hình chöõ I daøi 24.54m, moãi nhòp coù 6 daàm ñaët caùch nhau 1.9 m , baûn noái caùnh daàm vaø daàm ngang baèng BTCT ñuùc taïi choå. * Nhòp lieân tuïc baèng keát caáu BTCT –DÖL keùo sau tieát dieän hình hoäp ñuùc caân baèng vaø moät ñoaïn 10.5m ñöôïc ñuùc treân giaøn giaùo (môû roäng truï). 2.1.2 Keát caáu moá truï: - Moùng * Caùc truï 1,truï 2, truï 7 truï 8 vaø moá söû duïng coïc BTCT tieát dieän 40x40cm. Truï 3, truï 4, truï 5, truï 6 söû duïng coïc BTCT khoan nhoài D = 1.2m, moãi truï 6 coïc. * Thaân vaø muõ moá truï: baèng BTCT ñuùc taïi choã. 2.2 Phöông aùn II 2.2.1 Sô ñoà keát caáu nhòp Nhòp thoâng thuyeàn daïng truï khung T nhòp ñeo goàm : 4x24.0m + khung T 39+24m + nhòp ñeo I24 +khung T 24m+39 +24.0mx4 . Toaøn caàu daøi 342.4m (tính ñeán heát töôøng sau moá). - Keát caáu nhòp * 8 Nhòp daãn baèng daàmBTCT – DUL tieát dieän chöõ I24 ,moãi nhòp coù 6 daàm ñaët caùch nhau 1.9m,daàm ngang baèng BTCT ñuùc taïi choã. * Keát caáu nhòp truï khung T baèng keát caáu BTCT –DUL keùo sau ,tieát dieän hoäp ñuùc caân baèng nhôø môû roäng truï vaø daøn ñuùc coù noái gaùt leân nhòp daãn . 2.2.2 Keát caáu moá truï - Moùng * Caùc moá: Moùng coïc BTCT khoan nhoài D = 1.2m, moãi truï coù 6 coïc khoan nhoài. * Thaân truï vaø moá laøm baèng BTCT ñuùc taïi choã. * Caùc truï :Moùng coïc BTCT 40x40cm moãi truï 28 coïc 2.3 Phöông aùn III 2.3.1 Sô ñoà nhòp. - Nhòp thoâng thuîeàn daïng truï khung T nhòp ñeo goàm: 2Ix33m + khung T 58+25m+ nhòp ñeo I33m + khung T25+58+ 2Ix33m. Toaøn boä caàu daøi 339.9m (tính ñeán heát töôøng sau moá) * 4 nhòp daãn baèng daàm BTCT –DÖL tieát dòeân chöõ I daøi 33m, moãi nhòp coù 6 daàm ñaët caùch nhau 1.9m, daàm ngang baèng BTCT ñuùc taïi choã. - Keát caáu nhòp Nhòp truï khung T baèng keát caáu BTCT – DÖL keùo sau, tieát dieän hoäp, ñuùc caân baèng ,nhôø môû roäng truï vaø daøn ñuùc coù noái gaùt leân nhòp daãn. 2.3.2 Keát caáu moá truï - Moùng * Caùc moá: Moùng coïc BTCT khoan nhoài D=1.2m, moãi truï 6 coïc. * Caùc truï: Moùng coïc BTCT 40x40cm, moãi truï 28 coïc. * Thaân truï vaø moá laøm baèng BTCT ñuùc taïi choã 3. PHAÀN DIEÃN GIAÛI KHOÁI LÖÔÏNG CAÙC HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU: 3.1. PHÖÔNG AÙN 1: Caàu BTCT lieân tuïc nhòp 3x24.54+42+63+42+3x24.54m.Chieàu daøi toaøn caàu laø:303.3m A. PHAÀN KEÁT CAÁU BEÂN TREÂN : - Tay vòn theùp: Tay vòn coù ñöôøng kính ngoaøi/trong=110mmx100mm. Theå tích cuûa moät thanh: V= FxL = 1.6493.10-3 x 303.3= 0.5m3 Troïng löôïng cuûa moät thanh: G = Fxgth = 0.5m3 x 7.85T/ m3= 3.925Taán. Khoái löôïng tay vòn toaøn caàu laø: G x4 = 15.7 Taán. - Töôøng phoøng hoä: Dieän tích: F= 0.25x0.45+0.05x0.25+0.05x0.2=0.129m2 Theå tích: V= FxL=0.129x303.3=39.126m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä(80Kg/m3). Taán. Lôùp phuû maët caàu: Beâ toâng nhöïa haït mòn 5cm. V= 303.3x0.05x12= 181.98m3. Lôùp mui luyeän taïo ñoä doác, baûo veä , caùch nöôùc daøy trung bình 7.5cm: V=0.075x12x303.3=272.97m3. * Baûn maët caàu: V = 0.18x12x147.54 = 318.6864m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán * Keát caáu nhòp: Toaøn caàu coù 36 daàm I 24.54m vaø nhòp lieân tuïc tieát dieän hình hoäp * Daàm I24.54m: - Daàm chöõ I ñònh hình coù troïng löôïng 22.6Taán . Þ Troïng löôïng daàm ñònh hình toaøn caàu laø 22.6x36=813.6Taán. * Daàm ngang: Toaøn caàu coù 6 nhòp daàm 25.54m, moãi nhòp coù 5 daàm ngang. Khoaûngcaùch daàm ngang laø 6.135m. Soá daàm ngang toaøn caàu laø 6x5=30 daàm. Chieàu cao daàm h=96.5cm. Beà roäng daàm b=12cm. Chieàu daøi daàm l=1722cm. Theå tích: V = 30xbxhxl= 30x0.12x0.965x1.722= 5.982m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. * Ñöôøng ñaàu caàu : Ñaép ñaát neàn :1526.4m3x0.02=30.528m3 Caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 28cm:403.2m2x1=403.2m2 Maët ñöôøng ñaù daêm laùnh nhöïa daøy 14cm:201.6m2x2=403.2m2 * Nhòp lieân tuïc: Dieän tích qui ñoåi 8.125m2. Theå tích : V=FxL=8.125x147= 1194.375m3. Coát theùp troøn caùc loaïi 179.156 Taán. Coát theùp cöôøng ñoä cao 23.887 Taán. *Goái cao su daàm 24.54m: Toaøn caàu coù 6x12=72 goái. *Goái cao su boïc theùp cuûa daàm lieân tuïc. Toaøn caàu coù 2x4=8goái B.KEÁT CAÁU BEÂN DÖÔÙI : Truï caàu: * Truï T1,T2, T3, T6, T7, T8: - Muõ truï: V= 6[2.1x1.1x12]- 6[2.1x0.6x2.741]= 145.598m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán - Thaân truï: V=6(V1+ V2)=6{[4x1.8x3.5+p1.82/4]+[4x2.3x4.5+p2.32/4]}=439.774m3. Taán - Beä truï: V= 6(3x7x9.4-0.5x0.5x7)=1173.9m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán - Ñaù keâ goái: Moãi truï coù 12 ñaù keâ goái. V = 6x12[0.1x0.6x0.8] = 3.456m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Þ Toång theå tích truï T1,T2 T3, T6, T7, T8 keå caû ñaù keâ goái: V= 145.598 + 439.7763 + 1173.9 + 3.456 = 1762.7303m3 Þ Toång khoái löôïng coát theùp troøn caùc loaïi cuûa truï T1,T2 T3, T6, T7, T8 Gth=16.016 + 48.375 + 129.129 + 3.38 = 196.9 Taán * Truï T4,T5: - Thaân truï: V=2 [2.6x9.832x5+p2.62/4x2.6-1.35x1.3x2.6] =274.1m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán - Beä truï: V= 2(3x7x11.5-0.5x0.5x7)=479.5m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Ñaù keâ goái: Moãi truï coù 12 ñaù keâ goái. V = 2x12[0.1x0.6x0.8] = 1.152m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Þ Toång theå tích truï T4,T5 keå caû ñaù keâ goái: V= 274.1 + 479.5 + 1.152 = 754.752m3 Þ Toång khoái löôïng coát theùp troøn caùc loaïi cuûa truï T4,T5 Gth=30.151 + 52.745 + 0.127 = 83.023 Taán Moá caàu: *Moá 1: - Töôøng tröôùc (2 töôøng/moá) V = 2[bxhxl] = 2[0.3x1.775x12] = 12.78m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3) Taán. - Töôøng caùnh (2töôøng/moá) V=2[3.9x0.25x1.25+0.3x0.525x0.25+0.5x2.025x3.6] =9.806m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Beä moá: V = 2x5x12 = 120m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Baûn quaù ñoä: V = 2[0.2x4.045x12] = 19.416 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. - Vai keâ: V = 2[0.3x0.25x12+0.5x0.3x0.3x12] = 2.88m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. * Ñaù keâ goái: V = 6[0.1x0.6x0.8] = 0.288m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Moá 2: - Töôøng tröôùc (2 töôøng/moá) V = 2[bxhxl] = 2[0.3x1.775x12] = 12.78m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3) Taán. - Töôøng caùnh (2töôøng/moá) V=2[3.9x0.25x1.25+0.3x0.525x0.25+0.5x2.025x3.6] =9.806m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Beä moá: V = 2x5x12 = 120m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Baûn quaù ñoä: V = 2[0.2x4.045x12] = 19.416 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. - Vai keâ: V = 2[0.3x0.25x12+0.5x0.3x0.3x12] = 2.88m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. * Ñaù keâ goái: V = 6[0.1x0.6x0.8] = 0.288m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Þ Toång theå tích moá 1, moá 2 keå caû ñaù keâ goái: V= 2( 12.78 + 9.806 + 120 + 0.288 )= 285.748m3 Þ Toång khoái löôïng coát theùp troøn caùc loaïi cuûa truï 2 moá, keå caû ñaù keâ goái Gth= 2( 1.4058 + 1.079 + 13.2 + 0.03168 )= 31.43296 Taán Moùng caàu: Toaøn caàu coù 168 coïc BTCT tieát dieän 40x40cm daøi 25m. Toång cheàu daøi L = 168x25 = 42008m. Toaøn caàu coù 24 coïc khoan nhoài coù ñöôøng kính D=120cm chieàu daøi 40m. Toång chieàu daøi L = 24x40 = 960m. *Döïa vaøo giaù thò tröôøng , giaù tham khaûo , giaù nhaø nöôùc ñeå tính caùc khoái löôïng chuû yeáu : Baûng tính khoái löôïng caùc haïng muïc chuû yeáu phöông aùn I : BAÛNG TÍNH GIAÙ THAØNH CAÙC HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU PHÖÔNG AÙN I Phöông aùn 1: 3x24.54m + (42m +63m + 42m) + 24.54 x3, L = 303.3m Nhòp chính keát caáu haïng muïc Haïng muïc coâng trình Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn giaù (trieäu) Thaønh tieàn (trieäu doàng) TOÂÛNG COÄNG 50593.4143 A: KEÁT CAÁU PHAÀN TREÂN 1643.7676 1. Tay vòn lan can OÁng theùp D110/100 Taán 15.7 12 188.4 188.4 2. Thaân lan can Beâ toâng M250 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 39.126 3.13 1.8 12 107.9868 70.4268 37.56 3. lôùp phuû maët caàu Beâ toâng nhöïa haït mòn daøy 5cm Lôùp mui luyeän, baûo veä caùch nöôùc daøy 7.5cm m3 m3 181.98 272.97 0.09 1 289.348 16.378 272.97 4. Baûn maët caàu Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 318.6864 35.055 2 12 1058.0328 637.3728 420.66 B. Keát caáu nhòp 1.1 Daàm ñònh hình 24.54m Beâ toâng M500 Coát theùp troøn caùc loaïi Coát theùp troøn cöôøng ñoä cao Theùp taám 20mm Goái cao su daàm 24.54m 1.2 Daàm lieân tuïc Beâ toâng M500 Coát theùp troøn caùc loaïi Coát theùp troøn cöôøng ñoä cao Goái cao su boïc theùp cuûa daàm lieân tuïc m3 Taán Taán Taán Boä m3 Taán Taán Boä 333 29.76 24.003 0.0471 72 1194.375 179.156 23.887 8 12 15 20 9 1.5 12 15 20 1.5 22995.1979 4742.8479 3996 446.4 192.024 0.4239 108 17389.58 14212.5 2687.34 477.74 12 2. Daàm ngang Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi 3.Ñöôøng ñaàu caàu Ñaép ñaát neàn Caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 28 cm Maët ñöôøng ñaù daêm laùng nhöïa daøy 14cm m3 Taán m3 m2 m2 5.982 0.658 1526.4 403.2 201.6 3 12 0.02 1 2 25.842 17.946 7.896 836.928 30.528 403.2 403.2 C . KEÁT CAÁU BEÂN DÖÔÙI 1. Truï caàu Beâ toâng M300 treân bôø Beâ toâng M300 döôùi nöôùc Coát theùp troøn caùc loaïi m3 m3 Taán 1762.730 754.752 279.923 3 7 12 25954.4488 13930.5309 5288.1909 5283.264 3359.076 2. Moá caàu Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 285.748 31.43296 3 12 1234.3315 857.244 377.0875 3. Baûn quaù ñoä vaø vai keâ Beâ toâng M250 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 44.592 5.3512 1.8 12 144.48 80.2656 64.2144 4 Goái caàu Goái cao su Boä 12 1.5 18 18 5. Khe co giaûn caàu Khe co giaûn cao su mdaøi 42 2 84 84 6. coïc BTCT 40x40cm Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 698.88 76.877 3 12 3019.164 2096.64 922.524 7. coïc khoan nhoài D=120cm Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 904.32 99.4752 7 12 7523.9424 6330.24 1193.7024 PHÖÔNG AÙN 2: Caàu BTCT DUL khung T keát caáu haãng nhòp ñeo ( 4x24+ khung T 39+24+I24+ khung T 24+39+24x4m) Chieàu daøi toaøn caàu laø:342.4m A.KEÁT CAÁU BEÂN TREÂN: - 1.1 Tay vòn theùp: Tay vòn coù ñöôøng kính ngoaøi/trong=110mmx100mm. Theå tích cuûa moät thanh: V= FxL = 1.6491.10-3 x 342.4m= 0.565m3 Troïng löôïng cuûa moät thanh: G = Fxgth = 0.565m3 x 7.85T/ m3= 4.435Taán. Khoái löôïng tay vòn toaøn caàu laø: G x4 = 4.435x4 = 17.74 Taán. Chaân lan can hai beân caàu: Dieän tích: F= 0.25x0.45+0.05x0.25+0.05x0.2=0.129m2 Theå tích: V= FxL=0.129x342.4=44.1696m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä(80Kg/m3). Taán. 1.2 Lôùp phuû maët caàu: Beâ toâng nhöïa haït mòn 5cm. V= 342.4x0.05x11= 188.32m3. Lôùp mui luyeän taïo ñoä doác, baûo veä , caùch nöôùc 7.5cm: V=0.075x11x342.4=282.48m3. 1.3 Baûn maët caàu: V=0.18x10x165.3=357.48m3 Coát theùp troøn caùc loaïi 110kg/m3 2 .KEÁT CAÁU NHÒP: Toaøn caàu coù 48 daàm I 24 ,1 nhòp ñeo 24 khung T tieát dieän daàm hoäp Daàm I24 coù troïng löôïng 22.6T Troïng löôïng toaøn caàu 22.6x60=1356T 2.1 Daàm ngang: Toaøn caàu coù 9 nhòp daàm I24 moãi nhòp coù 5 daàm ngang khoaûng caùch laø 6.6m Soá daàm ngang toaøn caàu laø:9x5=45daàm Chieàu cao daàm h=1100cm Beà roäng daàm b=12cm Chieàu daøi daàm l=1180cm Theå tích V=45x0.12x1.1x1.18=7.0092m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä 110kg/m3 * Ñöôøng ñaàu caàu : Ñaép ñaát neàn :1526.4m3x0.02=30.528m3 Caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 28cm:403.2m2x1=403.2m2 Maët ñöôøng ñaù daêm laùnh nhöïa daøy 14cm:201.6m2x2=403.2m2 2.2 KHUNG T Dieän tích quy ñoåi 8.125m2 Theå tích V=FxL=8.125x169=1373.125m3 Coát theùp troøn caùc loaïi 250.312T Coát theùp cöôøng ñoä cao 28.974T *Goái cao su boïc theùp cuûa daàm. Toaøn caàu coù 2x2=4 goái. B KEÁT CAÁU BEÂN DÖÔÙI 1.1 Truï caàu: * Truï T1,T2,T3,T8,T9,T10: * Truï T1,T2,T3,: - Thaân truï: V=6(V1+V2)=6{[6x1.8x3.5+p1.82/6]+[6x2.3x4.5+p2.32/6]}=559.32m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán - Beä truï: V= 3(3x7x10.5-0.5x0.5x7)=660.975m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. -Muõ truï: V=6[2.1x1.1x12]-6[2.1x0.6x2.741]=145.59m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Ñaù keâ goái: Moãi truï coù 12 ñaù keâ goái. V = 2x12[0.1x0.6x0.8] = 1.152m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Þ Toång theå tích truïT1, T2,T3,T8,T9,T10 keå caû ñaù keâ goái: V=1373.125+1.152+559.32+149.59+660.975 = 2594.572m3 Þ Toång khoái löôïng coát theùp troøn caùc loaïi cuûa truïT1 T2,T3 Gth=0.1267+16.015+72.707+61.5252= 150.3739 Taán *TruïÏ T4,T5,T6,T7: * Truï T4,T5 Thaân truï V=4(2.6x9.832x5+p2.62/4x2.6 –1.35x1.3x2.6)=274.1m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3) Taán Beä truï V=4(3x7x11.5-0.5x0.5x7)=959m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3) Taán Ñaù keâ goái: V=4x12(0.1x0.6x0.8)=2.304m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3) Taán Þ Toång theå tích truï, keå caû ñaù keâ goái: V=274.1+959+2.304=1235.404m3 Þ Toång khoái löôïng coát theùp troøn caùc loaïi cuûa truï Gth=0.253+105.49+30.151=135.894 Taán Toång troïng löôïng coát theùp truï Gth=135.894+1235.404=1371.298 Taán Moá caàu: *Moá 1: - Töôøng tröôùc (2 töôøng/moá) V = 2[bxhxl] = 2[0.3x1.775x12] = 12.78m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3) Taán. - Töôøng caùnh (2töôøng/moá) V=2[3.9x0.25x1.25+0.3x0.525x0.25+0.5x2.025x3.6] =9.806m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Beä moá: V = 2x5x12 = 120m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Baûn quaù ñoä: V = 2[0.2x4.045x12] = 19.416 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. - Vai keâ; V = 2[0.3x0.25x12+0.5x0.3x0.3x12] = 2.88m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. * Ñaù keâ goái: V = 6[0.1x0.6x0.8] = 0.288m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Moá 2: - Töôøng tröôùc (2 töôøng/moá) V = 2[bxhxl] = 2[0.3x1.775x12] = 12.78m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3) Taán. - Töôøng caùnh (2töôøng/moá) V=2[3.9x0.25x1.25+0.3x0.525x0.25+0.5x2.025x3.6] =9.806m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Beä moá: V = 2x5x12 = 120m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Baûn quaù ñoä: V = 2[0.2x4.045x12] = 19.416 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. - Vai keâ: V = 2[0.3x0.25x12+0.5x0.3x0.3x12] = 2.88m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. * Ñaù keâ goái: V = 6[0.1x0.6x0.8] = 0.288m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Moùng caàu: Toaøn caàu coù224 coïc BTCT 40x40cm daøi 25m Toång chieàu daøi L = 25x224 = 5600m. Theå tích coïc: V=0.4x0.4x5600=896m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Toaøn caàu coù 24 coïc khoan nhoài ñöôøng kính D=1.2m daøi 40m Toång chieàu daøi L = 24x40 =960m. Theå tích coïc: V=960xp1.2/4=904.778m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán BAÛNG TÍNH GIAÙ THAØNH CAÙC HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU CUÛA PHÖÔNG AÙN II Phöông aùn 2: Caàu BTCT DUL khung T keát caáu haãng nhòp ñeo. Nhòp: 4x24 + Khung T39+24 + Nhòp ñeo I24 + Khung T 24+39 + 4x24 Chieàu daøi toaøn caàu laø:342.4m Nhòp chính keát caáu haïng muïc Haïng muïc coâng trình Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn giaù (trieäu) Thaønh tieàn (trieäu doàng) TOÂÛNG COÄNG 60267.9822 A: KEÁT CAÁU PHAÀN TREÂN 2585.5738 1. Tay vòn lan can OÁng theùp D110/100 Taán 17.74 12 212.88 212.88 2. Chaân lan can Beâ toâng M250 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 44.1696 3.533 1.8 12 121.901 79.505 42.396 3. lôùp phuû maët caàu Beâ toâng nhöïa haït mòn daøy 5cm Lôùp mui luyeän, baûo veä caùch nöôùc daøy 7.5cm m3 m3 188.32 282.48 0.09 1 299.4288 16.9488 282.48 4. Baûn maët caàu Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi 5.Ñaát ñaép ñaàu caàu Ñaép ñaát neàn CPÑD loaïi II daøy 28cm Maët ñöôøng ñaù daêm laùng nhöïa daøy 14cm Keát caáu nhòp 1.1 Daàm ñònh hình 24m Beâ toâng M500 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi Coát theùp troøn cöôøng ñoä cao Theùp taám 20mm Goái cao su daàm 24m 1.2 Khung T Beâ toâng M500 Coát theùp troøn caùc loaïi Coát theùp troøn cöôøng ñoä cao Goái cao su boïc theùp cuûa daàm m3 Taán m3 m2 m2 m3 Taán Taán Taán Boä m3 Taán Taán Boä 357.048 39.275 1526.4 403.2 201.6 888 1356 77.64 3.165 48 1373.125 250.312 28.974 4 2 12 0.02 1 2 5 12 15 9 1.5 5 12 15 1.5 1185.396 714.096 471.3 836.928 30.528 403.2 403.2 32317.3436 21977.085 4440 16272 1164.6 28.485 72 10309.979 6865.625 3003.744 434.61 6 1.3 Daàm Ngang Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi B: KEÁT CAÁU PHAÀN DÖÔÙI: 1. Truï caàu Beâ toâng M300 treân bôø Beâ toâng M300 döôùi nöôùc Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán m3 m3 Taán 7.0092 0.771 1509.262 1371.298 354.403 3 12 3 5 12 30.2796 21.0276 9.252 25365.0648 15637.112 4527.786 6856.49 4252.836 2. Moá caàu Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 274.1 30.151 3 12 1184.112 822.3 361.812 3. Baûn quaù ñoä vaø vai keâ Beâ toâng M250 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 45.17 5.1604 1.8 12 155.2308 81.306 73.9248 4. Goái caàu Goái cao su Boä 4 1.5 6 6 5. Khe co giaûn caàu Khe co giaûn cao su mdaøi 48 2 96 96 6.Coïc BTCT40x40cm Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi 7. coïc khoan nhoài D=120cm Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán m3 Taán 896 89.56 904.778 99.525 3 12 5 12 3762.72 2688 1074.72 4523.89 6333.446 1194.3 PHÖÔNG AÙN 3: Caàu BTCT DUL khung T keát caáu haãng nhòp ñeo. Nhòp: 2Ix33 + Khung T58+25 + Nhòp ñeo I33 + Khung T 25+58 + 2Ix33 Chieàu daøi toaøn caàu laø:339.9m 1. Phaàn keát caáu beân treân: 1.1 Tay vòn theùp: Tay vòn coù ñöôøng kính ngoaøi/trong=110mmx100mm. Theå tích cuûa moät thanh: V= FxL = 1.6491.10-3 x 339.9= 0.56m3 Troïng löôïng cuûa moät thanh: G = Fxgth = 0.56m3 x 7.85T/ m3= 4.396Taán. Khoái löôïng tay vòn toaøn caàu laø: G x4 = 17.584 Taán. Chaân lan can hai beân caàu: Dieän tích: F= 0.25x0.45+0.05x0.25+0.05x0.2=0.129m2 Theå tích: V= FxL=0.129x339.9=43.8471m3. Coát theáp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä(80Kg/m3). Taán. 1.2 Lôùp phuû maët caàu: Beâ toâng nhöïa haït mòn 5cm. V= 339.9x0.05x11= 186.945m3. Lôùp mui luyeän taïo ñoä doác, baûo veä , caùch nöôùc 7.5cm: V=0.075x11x339.9=280.418m3. 1.3 Baûn maët caàu: V = 0.18x12x165.3 = 357.048m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. 1.4 Ñöôøng ñaàu caàu : Ñaép ñaát neàn :1526.4m3x0.02=30.528m3 Caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 28cm:403.2m2x1=403.2m2 Maët ñöôøng ñaù daêm laùnh nhöïa daøy 14cm:201.6m2x2=403.2m2 2. Keát caáu nhòp: Toaøn caàu coù 24 daàm I 33m, moät nhòp ñeo I33vaø khungT tieát dieän hình hoäp 2.1 Daàm I33m: - Daàm chöõ I ñònh hình coù troïng löôïng 39.9Taán . Þ Troïng löôïng daàm ñònh hình toaøn caàu laø 39.9x36=1436.4Taán. 2.2 Daàm ngang: Toaøn caàu coù 5 nhòp daàm 33m, moãi nhòp coù 5 daàm ngang. Khoaûngcaùch daàm ngang laø 6.6m. Soá daàm ngang toaøn caàu laø 5x5=25 daàm. Chieàu cao daàm h=1200cm. Beà roäng daàm b=12cm. Chieàu daøi daàm l=1740cm. Theå tích: V = 25xbxhxl= 25x0.12x1.20x1.74= 6.264m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. 2.3 Khung T: Dieän tích qui ñoåi 8.125m2. Theå tích : V=FxL=8.125x166= 1348.75m3. Coát theùp troøn caùc loaïi 202.312 Taán. Coát theùp cöôøng ñoä cao 26.974 Taán. *Goái cao su daàm 33m: Toaøn caàu coù 6x8=48 goái. *Goái cao su boïc theùp cuûa daàm lieân tuïc. Toaøn caàu coù 2x2=4goái. B. Phaàn keát caáu beân döôùi: 1.1 Truï caàu: * Truï T1,T2, T5, T6: - Muõ truï: V= 4[2.1x1.1x12]- 4[2.1x0.6x2.741]= 97.065m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán - Thaân truï: V=4(V1+ V2)=4{[4x1.8x3.5+p1.82/4]+[4x2.3x4.5+p2.32/4]}=293.1842m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán - Beä truï: V= 4(3x7x9.4-0.5x0.5x7)=782.6m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán 1.2 Ñaù keâ goái: Moãi truï coù 12 ñaù keâ goái. V = 4x12[0.1x0.6x0.8] = 2.304m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Þ Toång theå tích truï T1,T2 T5, T6, keå caû ñaù keâ goái: V= 97.065 + 293.1842 + 782.6 + 2.304 = 1175.1532m3 Þ Toång khoái löôïng coát theùp troøn caùc loaïi cuûa truï T1,T2 T5, T6, Gth=10.677 + 32.25 + 86.086 + 0.253 = 129.266 Taán * Truï T3,T4: - Thaân truï: V=2 [2.6x9.832x5+p2.62/4x2.6-1.35x1.3x2.6] =274.1m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán - Beä truï: V= 2(3x7x11.5-0.5x0.5x7)=479.5m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Ñaù keâ goái: Moãi truï coù 12 ñaù keâ goái. V = 2x12[0.1x0.6x0.8] = 1.152m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Þ Toång theå tích truï T3, T4 keå caû ñaù keâ goái: V= 274.1 + 479.5 + 1.152 = 754.752m3 Þ Toång khoái löôïng coát theùp troøn caùc loaïi cuûa truï T3, T4 Gth= 30.151 + 52.745 + 0.127 = 83.023 Taán Toång khoái löôïng coát theùp truï 129.266 + 83.023 = 212.289 Taán. 2 Moá caàu: 2.1 Moá 1: - Thaân truï: V=2 [2.6x9.832x5+p2.62/4x2.6-1.35x1.3x2.6] =274.1m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán - Beä truï: V= 2(3x7x11.5-0.5x0.5x7)=479.5m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. 2.2 Ñaù keâ goái: Moãi truï coù 12 ñaù keâ goái. V = 2x12[0.1x0.6x0.8] = 1.152m3. Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. Þ Toång theå tích truï T3, T4 keå caû ñaù keâ goái: V= 274.1 + 479.5 + 1.152 = 754.752m3 Þ Toång khoái löôïng coát theùp troøn caùc loaïi cuûa truï T3, T4 Gth= 30.151 + 52.745 + 0.127 = 83.023 Taán Toång khoái löôïng coát theùp truï 129.266 + 83.023 = 212.289 Taán. 3 Moá 2: - Töôøng tröôùc (2 töôøng/moá) V = 2[bxhxl] = 2[0.3x1.775x12] = 12.78m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3) Taán. - Töôøng caùnh (2töôøng/moá) V=2[3.9x0.25x1.25+0.3x0.525x0.25+0.5x2.025x3.6] =9.806m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Beä moá: V = 2x5x12 = 120m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. - Baûn quaù ñoä: V = 2[0.2x4.045x12] = 19.416 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. - Vai keâ: V = 2[0.3x0.25x12+0.5x0.3x0.3x12] = 2.88m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120Kg/m3): Taán. * Ñaù keâ goái: V = 6[0.1x0.6x0.8] = 0.288m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110Kg/m3): Taán. 4 Moùng caàu: Toaøn caàu coù 168 coïc BTCT tieát dieän 40x40cm daøi 25m. Toång cheàu daøi L = 56x26 = 1508m. Toaøn caàu coù 24 coïc khoan nhoài coù ñöôøng kính D=120cm chieàu daøi 40m. Toång chieàu daøi L = 30x40 = 1200m. BAÛNG TÍNH GIAÙ THAØNH CAÙC HAÏNG MUÏC CHUÛ YEÁU CUÛA PHÖÔNG AÙN III Phöông aùn 3: Caàu BTCT DUL khung T keát caáu haãng nhòp ñeo. Nhòp: 2Ix33 + Khung T58+25 + Nhòp ñeo I33 + Khung T 25+58 + 2Ix33 Chieàu daøi toaøn caàu laø:339.9m Nhòp chính keát caáu haïng muïc Haïng muïc coâng trình Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn giaù (trieäu) Thaønh tieàn (trieäu doàng) TOÂÛNG COÄNG 46873.3793 A: KEÁT CAÁU PHAÀN TREÂN 2651.676 1. Tay vòn lan can OÁng theùp D110/100 Taán 17.584 12 211.088 211.008 2. Chaân lan can Beâ toâng M250 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 43.8471 3.508 1.8 12 121.021 78.925 42.096 3. lôùp phuû maët caàu Beâ toâng nhöïa haït mòn daøy 5cm Lôùp mui luyeän, baûo veä caùch nöôùc daøy 7.5cm m3 m3 186.945 280.418 0.09 1 297.243 16.825 280.418 4. Baûn maët caàu Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 357.048 39.275 2 12 1185.396 714.096 471.3 5. Ñöôøng ñaàu caàu Ñaép ñaát neàn Caáp phoái ñaù daêm loaïi II daøy 28 cm Maët ñöôøng ñaù daêm laùng nhöïa daøy 14cm Keát caáu nhòp 1.1 Daàm ñònh hình 33m Beâ toâng M500 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi Coát theùp troøn cöôøng ñoä cao Theùp taám 20mm Goái cao su daàm 33cm 1.2.Khung T Beâ toâng M500 Coát theùp troøn caùc loaïi Coát theùp troøn cöôøng ñoä cao Goái cao su boïc theùp cuûa daàm lieân tuïc m3 m2 m2 m3 Taán Taán Taán Boä m3 Taán Taán Boä 1526.4 403.2 201.6 532.8 1436.4 46.584 1.899 48 1348.75 202.312 26.974 4 0.01 1 2 5 12 15 9 1.5 5 12 15 1.5 836.928 30.528 403.2 403.2 30294.2662 20684.651 2660 17236.8 698.76 17.091 72 9582.104 6743.75 2427.744 404.61 6 2. Daàm ngang Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 6.3684 0.7005 3 12 27.5112 19.1052 8.406 B: KEÁT CAÁU PHAÀN DÖÔÙI 1. Truï caàu Beâ toâng M300 treân bôø Beâ toâng M300 döôùi nöôùc Coát theùp troøn caùc loaïi m3 m3 Taán 1175.1532 754.752 212.289 3 7 12 13927.4371 11356.188 3525.456 5283.264 2547.468 2. Moá caàu Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 285.748 31.43296 3 12 1234.4395 857.244 377.1955 3. Baûn quaù ñoä vaø vai keâ Beâ toâng M250 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 44.592 5.3512 1.8 12 144.48 80.2656 64.2144 4. Goái caàu Goái cao su Boä 4 1.5 6 6 5. Khe co giaûn caàu Khe co giaûn cao su mdaøi 72 2 144 144 6. coïc BTCT 40x40cm Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 241.28 26.5408 3 12 1042.3296 723.84 318.4896 7. coïc khoan nhoài D=120cm Beâ toâng M300 Coát theùp troøn caùc loaïi m3 Taán 1130.4 124.344 7 12 9404.928 7912.8 1492.128 4. Bieän phaùp thi coâng toång theå cuûa caùc phöông aùn : * Phöông aùn I : 4.1 Thi coâng moá: - Chuaån bò vaø san uûi maët baèng - Ñònh vò tim moùng - Thi coâng beâtoâng moà caàu 4.2 Thi coâng truï - Ñònh vò tim moùng, khoan taïo loã vaø ñoå beâtoâng coïc - Gia coâng,laép haï loàng theùp thi coâng beâtoâng coïc - Thi coâng beä truï ,thaân truï 4.3 Bieän phaùp thi coâng chuû ñaïo nhòp daãn - Duøng caåu ñöùng treân bôø ñeå caàu laép daàm vaøo vò trí vaø thi coâng nhòp tieáp theo - Laép döïng ñaø giaùo vaùn khuoân daàm ngang,coâng taùc coát theùp vaø tieán haønh thi coâng daàm ngang - Thi coâng maët caàu coâng taùc coát theùp vaø tieán haønh thi coâng maët caàu 4.4 Bieän phaùp thi coâng chuû ñaïo keát caáu nhòp lieân tuïc *GÑ1 - Thi coâng khoái ñuùc haãng truï - Thi coâng koái hôïp long soá 1 *GÑ2 - Thi coâng khoái ñuùc haãng truï - Thi coâng koái hôïp long soá 2 *GÑ3 - Thi coâng khoái ñuùc haãng truï - Thi coâng koái hôïp long soá 3 * Coâng taùc doïn deïp vaø hoaøn thieän * Phöông aùn II: 4.1 Thi coâng moá: - Chuaån bò vaø san uûi maët baèng - Ñònh vò tim moùng - Thi coâng beâtoâng moà caàu 4.2 Thi coâng truï - Ñònh vò tim moùng, khoan taïo loã vaø ñoå beâtoâng coïc - Gia coâng,laép haï loàng theùp thi coâng beâtoâng coïc - Thi coâng beä truï ,thaân truï 4.3 Bieän phaùp thi coâng chuû ñaïo nhòp daãn - Duøng caåu ñöùng treân bôø ñeå caàu laép daàm vaøo vò trí vaø thi coâng nhòp tieáp theo - Laép döïng ñaø giaùo vaùn khuoân daàm ngang,coâng taùc coát theùp vaø tieán haønh thi coâng daàm ngang - Thi coâng maët caàu coâng taùc coát theùp vaø tieán haønh thi coâng maët caàu 4.4 Bieän phaùp thi coâng keát caáu nhòp chính (daàm haãng nhòp ñeo) - Thi coâng khoái ñuùc haãng truï - Thi coâng nhòp ñeo duøng caåu treân xaø lan ñeå caåu daàm I24m vaøo vò trí -Thi coâng khoái ñuùc haãng laép ñaët xe ñuùc vaø vaùn khuoân ñeå thi coâng khoùi theo phöôn g phaùp ñuùc haãng muùt thöøa -Thi coâng caùc khoái hôïp long soá 1,2,3 * Coâng taùc doïn deïp vaø hoaøn thieän * Phöông aùn III: 4.1 Thi coâng moá: - Chuaån bò vaø san uûi maët baèng - Ñònh vò tim moùng - Thi coâng beâtoâng moà caàu 4.2 Thi coâng truï - Ñònh vò tim moùng, khoan taïo loã vaø ñoå beâtoâng coïc - Gia coâng,laép haï loàng theùp thi coâng beâtoâng coïc - Thi coâng beä truï ,thaân truï 4.3 Bieän phaùp thi coâng chuû ñaïo nhòp daãn - Duøng caåu ñöùng treân bôø ñeå caàu laép daàm vaøo vò trí vaø thi coâng nhòp tieáp theo - Laép döïng ñaø giaùo vaùn khuoân daàm ngang,coâng taùc coát theùp vaø tieán haønh thi coâng daàm ngang - Thi coâng maët caàu coâng taùc coát theùp vaø tieán haønh thi coâng maët caàu 4.4 Bieän phaùp thi coâng keát caáu nhòp chính (daàm haãng nhòp ñeo) - Thi coâng khoái ñuùc haãng truï - Thi coâng nhòp ñeo duøng caåu treân xaø lan ñeå caåu daàm I33m vaøo vò trí -Thi coâng khoái ñuùc haãng laép ñaët xe ñuùc vaø vaùn khuoân ñeå thi coâng khoùi theo phöôn g phaùp ñuùc haãng muùt thöøa -Thi coâng caùc khoái hôïp long soá 1,2,3 * Coâng taùc doïn deïp vaø hoaøn thieän CHÖÔNG III SO SAÙNH CAÙC PHÖÔNG AÙN KEÁT CAÁU VAØ CHOÏN MOÄT PHÖÔNG AÙN ÑEÅ THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT 1. so saùnh caùc phöông aùn keát caáu : - Treân cô sôû cuûa vieäc tham khaûo caùc phöông aùn ñaõ vaïch ra ta tieán haønh ñi so saùnh caùc phöông aùn. - Söï so saùnh phöông aùn chuû yeáu döïa vaøo caùc chæ tieâu sau: * Chæ tieâu veà kinh teá * Chæ tieâu veà kyõ thuaät vaø coâng ngheä thi coâng * Chæ tieâu veà khai thaùc * Chæ tieâu veà myõ quan 1.1 Phöông aùn I: - Öu ñieåm: * Thoaû maõn yeâu caàu qui ñònh tænh khoân g thoâng thuyeàn. * Tröø 3 nhòp lieân tuïc thi coâng ñuùc taïi choã baèng coâng taùc ñuùc haãng caân baèng, coøn laïi ñeàu söû duïng nhòp daàm BTCT –DÖL tieát dieän chöõ I, daøi 24.54m, coù theå mua töø nhaø maùy hoaëc coù theå ñuùc taïi choã ôû treân bôø. * Vì laø nhòp lieân tuïc neân giaûm ñöôïc moâ men döông xuaát hieän ôû giöõa nhòp vì theá noù giaûm ñöôïc löôïng beâ toâng cuõng nhö coát theùp chòu löïc. * Sô ñoà nhòp lieân tuïc laøm cho hình daïng cuûa caàu khoâng bò gaõy khuùc, baûo ñaûm veõ ñeïp myõ quan. - Khuyùeât ñieåm: Coâng ngheä thi coâng phaàn nhòp lieân tuïc khaù phöùc taïp vaø toán keùm, trong khi thi coâng deã xaõy ra hieän töôïng maát oån ñònh. 1.2 Phöông aùn II. - Öu ñieåm: * Thoaû maõn yeâu caàu qui ñònh tænh khoâng thoâng thuyeàn Tröø 2 khung T phaûi thi coâng ñuùc taïi choå, coøn laïi ñeàu söû duïng caùc nhòp dieän chöõ I, coù theå thi coâng baèng caùch ñuùc taïi choå hoaëc mua töø caùc nhaø maùy. Coâng ngheä thi daàm BTCT –DÖL tieát dieän I thi coâng cuõng töông ñoái ñôn giaûn. - Khuyeát ñieåm: * Tính chaát chòu löïc ôû naùch vaø ôû caùnh truï khung T phöùc taïp vaø töông ñoái lôùn vì vaäy ñaây laø nôi * deã phaùt sinh caùc söï coá trong khi thi coâng cuõng nhö trong quaù trình khai thaùc. Taïi vò trí ñeo laø nôi deã xaûy ra hieän töôïng nöùt vôõ trong quaù trình khai thaùc, vì vaäy taïi caùc vò trí naøy caàn phaûi coù bieän phaùp kyõ thuaät khaù phöùc taïp ñeå haïn cheá söï phaù hoaïi ñoù Vì laø daïng khung neân trong thaân seõ xuaát hieän moâ men neân khi tính toaùn soá coát theùp trong truï taêng leân, ñoàng thôøi soá coïc trong moùng cuõng taêng theâm Vì laø nhòp haång ñeo neân sô ñoà caàu bò gaõy khuùc, veõ myõ quan cuûa caàu khoâng ñeïp. 1.3 Phöông aùn III. - Öu ñieåm * Thoaû maõn yeâu caàu qui ñònh tænh khoâng thoâng thuyeàn. * Tröø 2 khung T phaûi thi coâng ñuùc taïi choå, coøn laïi ñeàu söû duïng caùc nhòp dieän chöõ I, coù theå thi coâng baèng caùch ñuùc taïi choå hoaëc mua töø caùc nhaø maùy. Coâng ngheä thi daàm BTCT –DÖL tieát coâng cuõng töông ñoái ñôn giaûn. - Khuyùeât ñieåm: * Tính chaát chòu löïc ôû naùch vaø ôû caùnh truï khung T phöùc taïp vaø töông ñoái lôùn vì vaäy ñaây laø nôi deã phaùt sinh caùc söï coá trong khi thi coâng cuõng nhö trong quaù trình khai thaùc. * Taïi vò trí ñeo laø nôi deã xaûy ra hieän töôïng nöùt vôõ trong quaù trình khai thaùc, vì vaäy taïi caùc vò trí naøy caàn phaûi coù bieän phaùp kyõ thuaät khaù phöùc taïp ñeå haïn cheá söï phaù hoaïi ñoù. * Vì laø daïng khung neân trong thaân seõ xuaát hieän moâ men neân khi tính toaùn soá coát theùp trong truï taêng leân, ñoàng thôøi soá coïc trong moùng cuõng taêng theâm. Trong phöông aùn naøy söû duïng moùng coïc BTCT 40x40cm neân khi ñoùng ñeán ñoä saâu thieát keá coïc deã bò hieän töôïng maát oån ñònh. Trong truï vaø moá boá trí nhieàu coïc neân kích thöôùc daøi coïc cuõng taêng theâm. Vì laø nhòp haång ñeo neân sô ñoà caàu bò gaõy khuùc, veõ myõ quan cuûa caàu khoâng ñeïp. 2. Noäi Dung Chính Cuûa Phöông Aùn I Ñaõ Ñöôïc Löïa Choïn Theo caùc chæ tieâu so saùnh ôû treân : chæ tieâu veà kinh teá, chæ tieâu veà kyõ thuaät vaø coâng ngheä thi coâng, chæ tieâu veà myõ quan, chæ tieâu veà khai thaùc. Quyeát ñònh choïn phöông aùn I ñeå tính toaùn, thieát keá kyõ thuaät. 2.1. Teân vaø vò trí coâng trình -Teân caàu: caàu AN HOØA: - Vò trí coâng trình: Thuoäc Km41 + 582 treân ñöôøng tænh 888 thuoäc ñòa baøn Huyeän Bính Ñaïi tænh Beán Tre. 2.2. Qui moâ vaø tieâu chuaån kyõ thuaät. 2.2.1 Qui moâ - Qui moâ vónh cöûu BTCT 2.2.2 Tieâu chuaån kyõ thuaät. - Taûi troïng thieát keá: * Ñoaøn xe H 30+ ngöôøi ñi boä 300kg/m2 * Kieâûm toaùn baèng xe baùnh XB -80 * Khoå caàu 12.00m Trong ñoù: + Phaàn xe chaïy: 8.00m + Leà boä haønh: 2x1.5m + Lan can: 2x 0.5m Leà ngöôøi ñi boä ñoàng möùc vôùi maët xe chaïy. - Tænh khoâng vaø möïc nöôùc thoâng thuyeàn * Tænh khoâng thoâng thuyeàn: + cao ³ 7m + roäng ³ 60m * Möïc nöôùc thoâng thuyeàn: H5% = + 1.95m 2.3. Phöông aùn keát caáu - Phaàn treân. Caàu goàm 9 nhòp * 3 nhòp daãn baèng BTCT –DÖL tieát dieän chöõ I daøi 24.54m phía An Nhôn. * 3 nhòp daàm lieân tuïc daøi 42m + 63m +42m * 3 nhòp daãn baèng BTCT –DÖL tieát dieän chöõ I daøi 24.54m phía Giao Thaïnh. * Chieàu cao toaøn caàu: 303.3m (Tính ñeán heát töôøng sau moá). - Phaàn moùng. * Caùc truï 1,truï 2, truï 7 truï 8 vaø moá söû duïng coïc BTCT tieát dieän 40x40cm. Truï 3, truï 4, truï 5, truï 6 söû duïng coïc BTCT khoan nhoài D = 1.2m, moãi truï 6 coïc. * Thaân vaø muõ moá truï: baèng BTCT ñuùc taïi choã 2.4. Ñöôøng ñaàu caàu theo tieâu chuaån kyõ thuaät ñöôøng tænh 888 - Caáp quaûn lyù: Caáp IV ñoàng baèng. - Caáp kyõ thuaät: Caáp 60km/h. - Beà roäng neàn ñöôøng: 12m. - Beà roäng maët ñöôøng: 11m. - Beà roäng leà boä haønh: 2x2.5m. - Truï lan can: 2 x 0.5m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 1 2 3PHAT.doc
 • dwgTHI CONG 1 (PHAT).dwg
 • docTHICONGphat.doc
 • dwg11) MO CAUp1.dwg
 • dwg12) COC.dwg
 • docBAN MAT CAU phat.doc
 • docBANGTINH NLT2phat.doc
 • docBIA TN.doc
 • dwgcap5.dwg
 • dwgcap12.dwg
 • dwgcap34.dwg
 • docCHUONG 9 MO.PHAT.doc
 • dwgcottep12.dwg
 • dwgcotthep34.dwg
 • docKIEMTOAN phat.doc
 • docLAN CAN.phat.doc
 • docmuc luc.doc
 • docNL VA COT THEP GDKT phat.doc
 • docNLT1phat.doc
 • docNLT 3phat.doc
 • dwgPA1PHAT.dwg
 • dwgPA2PHAT.dwg
 • dwgPA3PHAT.dwg
 • dwgSO SANH PHUONG AN (SB).dwg
 • dwgtctc1.dwg
 • dwgtctcpa2.dwg
 • dwgtctcpa3.dwg
Tài liệu liên quan