Thiết kế cầu Mỹ An

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN PHẦN I : NGHIÊN CỨU KHẢ THI . 1 Chương 1 : MỞ ĐẦU . . 2 1. Giới thiệu chung . . 2 2. Điều kiện tự nhiên tại khu vực cầu Mỹ An 2 Chương 2 : QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ . 4 1. Cấp đường hai đầu cầu 4 2. Quy mô và tải trọng thiết kế . .4 Chương 3 : CÁC PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU . 5 1. Các nguyên tắc thiết kế cầu . . . 5 2. Nguyên tắc lựa chọn loại hình kết cấu . . 5 3. Các phương án thiết kế trong đồ án 6 4. Khối lượng công tác chủ yếu của từng phương án 12 5. Biện pháp thi công tổng thể của từng phương án 24 6. So sánh các phương án kết cấu . 30 7. Kết luận và kiến nghị . . 32 PHẦN II : THIẾT KẾ KỸ THUẬT . . . 33 Chương 4 : TÍNH TOÁN LAN CAN – TƯỜNG PHÒNG HỘ . 34 1. Sơ đồ tính toán lan can 34 2. Điều kiện kiểm toán . . 34 3. Xác định các số liệu tính toán . . 35 4. Kiểm toán lan can . 39 Chương 5 : TÍNH TOÁN BỐ TRÍ CỐT THÉP THƯỜNG . . . 41 1. Cấu tạo bản mặt cầu . . 41 2. Tính toán nội lực trong bản mặt cầu . . 42 3. Bố trí cốt thép . 48 Chương 6: TÍNH TOÁN DẦM BTCT LIÊN TỤC . 49 1. Sơ đồ nhịp của dầm liên tục . 50 2. Tính đặc trưng hình học của dầm . . 51 3. Tính toán nội lực . . . 55 4. Tính toán và bố trí cốt thép DƯL . . 74 5. Kiểm toán kết cấu nhịp . . 90 Chương 7 : TÍNH TRỤ CẦU T4 . . 117 1. Kích thước cơ bản trụ . 117 2. Các loại tải trọng tác dụng lên trụ . 118 3. Kiểm toán các tiết diện . 126 4. Tính nền móng trụ cầu . 138 Chương 8 : TÍNH MỐ CẦU 154 1. Số liệu tính toán 154 2. Tính tải trọng tác dụng lên mố . 156 3. Tổng hợp tải trọng tại các mặt cắt . . 165 4. Kiểm toán các tiết diện . 169 5. Tính nền móng mố cầu 184 PHẦN III : THI CÔNG TỔNG THỂ 190 1. Giới thiệu chung . . 191 2. Công tác đảm bảo giao thông . 191 3. Yêu cầu vật liệu chủ yếu và tổ chức vận chuyển . 191 4. Tổ chức thi công . . 192 5. Công tác bảo vệ môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc6 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế cầu Mỹ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN III THI COÂNG TOÅNG THEÅ GIÔÙI THIEÄU CHUNG Caàu Myõ An baét qua soâng Baêng Cung, laø tuyeán ñöôøng noái lieàn hai xaõ Myõ An vaø Myõ Höng thuoäc huyeän Thaïnh Phuù tænh Beán Tre. Ñaây laø chieác caàu quan troïng ñeå ñaùp öùng nhu caàu vaän taûi haøng hoaù, haønh khaùch baèng ñöôøng boä giöõa hai xaõ Myõ An vaø Myõ Höng, vò trí xaây döïng caàu phuø hôïp vôùi quy hoaïch toång theå cuûa hai xaõ, giaûi quyeát moái quan heä giao thoâng cuûa hai xaõ, ñoàng thôøi goùp phaàn giaûi quyeát tình traïng aùch taéc giao thoâng noäi ñòa. Truïc ñöôøng naøy seõ ñaùp öùng nhu caàu ñi laïi, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån kinh teá cuûa hai xaõ noùi chung vaø cuûa khu vöïc noùi rieâng. Vì vaäy, vieäc xaây döïng caàu Myõ An laø raát caàn thieát ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu giao thoâng khu vöïc vaø phaùt trieån kinh teá trong vuøng. Khí haäu Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long chia laøm hai muøa roõ reät: Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11 coù gioù Taây Nam. Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau coù gioù Ñoâng Baéc. Löôïng möa cao thöôøng taäp trung vaøo thaùng 8 – 9 haøng naêm. Toång löôïng möa bình quaân naêm khoaûng 1.800ml/naêm. Nhieät ñoä cao ñeàu trong naêm trung bình khoaûng 27 – 300C. COÂNG TAÙC ÑAÛM BAÛO GIAO THOÂNG Trong thôøi gian thi coâng phaàn caàu haàu nhö khoâng aûnh höôûng ñeán vaán ñeà giao thoâng. YEÂU CAÀU VAÄT LIEÄU CHUÛ YEÁU - TOÅ CHÖÙC VAÄN CHUYEÅN – CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG COÂNG TRÖÔØNG Daàm beâ toâng ñöôïc mua ôû nhaø maùy Beâ toâng Chaâu thôùi ( Cty CTGT 620 ). Cöï ly vaän chuyeån > 100Km ( giaû thieát ñieàu kieän vaän chuyeån baèng ñöôøng boä thuaän lôïi ). Xi maêng : Duøng loaïi PC30 saûn xuaát trong nöôùc . Theùp ñöôïc vaän chuyeån töø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. * Coát theùp thöôøng loaïi AI, AII hoaëc loaïi coù thoâng soá kyõ thuaät töông ñöông. * Theùp cöôøng ñoä cao Loaïi sôïi F 12.7mm vaø 15.2mm. Caùt : caùt haït thoâ loaïi caùt nuùi hoaëc caùt soâng vôùi modul kích côû haït töø 1,6 trôø leân haøm löôïng buïi seùt khoâng vöôït quaù 2% . Caùt coù theå ñöôïc laáy töø caùc moû vaät lieäu coù taïi khu vöïc . Ñaù daêm duøng loaïi ñaù 1x2 cm , cöôøng ñoä chòu neùn R 600 kg/cm2. Haøm löôïng buïi seùt khoâng quaù 1% . Goái daàm duøng loaïi goái cao su. Beâ toâng nhöïa theo quy trình thi coâng vaø nghieâm thu maët ñöôøng beâ toâng nhöïa 22 TCN -22-90 , duøng loaïi nhieàu ñaù daêm (haøm löôïng ñaù daêm 50%), nhöïa ñöôøng duøng loaïi coù trò soá kim luùn 60/70. Nhöïa baùm dính : duøng loaïi nhöïa pha daàu hay loaïi nhöïa nhuõ töông. Nöôùc duøng cho ñoå beâ toâng laø loaïi nöôùc ñaûm baûo khoâng chöùa caùc khoaùng chaát aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa beâ toâng . Do khu vöïc xaây döïng coù khu ñaát töông ñoái troáng neân coù theå duøng maët baèng ñeå boá trí coâng tröôøng nhö : Nhaø ôû cuûa coâng nhaân, nhaø aên, kho vaät lieäu, nhaø baûo veä, xöôûng saûn xuaát … cuõng nhö vaên phoøng phuïc vuï coâng taùc chæ ñaïo thi coâng. TOÅ CHÖÙC THI COÂNG Thi coâng moá : Böôùc 1 : Chuaån bò vaø san uûi maët baèng. Chuaån bò vaät tö thieát bò. San uûi maët baèng thi coâng. Böôùc 2: Ñònh vò tim moùng vaø ñoùng coïc. Chuaån bò vaät tö maùy moùc thi coâng. Duøng maùy kinh vó xaùc ñònh vò trí tim moùng. Duøng caàn caåu 25T caåu coïc taäp trung ñeán gaàn nôi ñoùng coïc. Tieán haønh ñoùng coïc ñeán ñoä cao thieát keá . Nghieäm thu moùng coïc. Böôùc 3: Thi coâng beâ toâng moá caàu. Gia coâng ñaàu coïc. Veä sinh hoá moùng. Raûi beâ toâng taïo phaúng M100 daøy 10cm. Laép döïng vaùn khuoân coát theùp beä moá. Laép döïng vaùn khuoân ,gia coâng coát theùp beä keâ goái. Ñoå beâ toâng beä keâ goái. Thi coâng töôøng ñænh ,töôøng caùnh. Thi coâng ñaù keâ goái. Hoaøn thieän caùc phaàn coøn laïi cuûa moá. Thi coâng truï : Böôùc 1: Ñònh vò tim moùng ,khoan taïo loã vaø ñoå beâ toâng coïc. Taäp keát vaät tö maùy moùc thi coâng . Duøng maùy kinh vó xaùc ñònh vò trí tim moùng. Tieán haønh ñoùng coïc ñònh vò baèng buùa rung. Laép khung ñònh vò. Rung haï oáng vaùch daån höôùng D=1020, t=8mm. Tieán haønh khoang taïo loå ,trong luùc khoang keát hôïp vöõa bentonite boå sung. Veä sinh hoá khoang baèng caùch thay vöõa bentonite theo phöông phaùp tuaàn hoaøn nghòch Tieán haønh kieåm tra muøn khoan döôùi ñaùy loã khoan. Böôùc 2: Gia coâng –Laép haï loàng theùp –Thi coâng beâ toâng coïc Gia coâng loàng theùp. Duøng caàn caåu haï loàng theùp ( traùnh laømsuïp lôõ loã khoan ). Kieåm tra loàng theùp sau khi haï ñeán cao ñoä thieát keá . Laép oáng daån vaø tieán haønh thi coâng beâ toâng coïc baèng oáng röùt thaúng ñöùng. Kieåm tra chaát löôïng coïc. Böôùc 3:Thi coâng beâ toâng beä –thaân truï. Rung haï coïc ñònh vò baèng buùa rung. Rung haï voøng vaây coïc vaùn theùp. Laép vaønh ñai khung choáng. Ñoå beâ toâng bòt ñaùy baèng phöông phaùp ñoå beâ toâng trong nöôùc, sau ñoù tieán haønh huùt nöôùc hoá moùng. Xöû lyù ñaàu coïc khoan nhoài. Veä sinh hoá moùng. Raûi beâ toâng taïo phaúng M100 daøy 10cm. Laép döïng vaùn khuoân coát theùp beä thuï. Ñoå beâ toâng beä truï. Laép döïng vaùn khuoân coát theùp thaân thuï. Ñoå beâ toâng thaân truï. Laép döïng vaùn khuoân ,gia coâng coát theùp beä keâ goái. Ñoå beâ toâng beä keâ goái. Hoaøn thieän caùc phaàn coøn laïi cuûa truï. Sau khi beâ toâng ñaõ ñuû cöôøng ñoä, thaùo dôû vaùn khuoân, phuï taïm vaø thanh thoaûi loøng soâng. Bieän phaùp thi coâng chuû ñaïo nhòp caàu daãn: Giai ñoaïn I : Chuaån bò vaät tö maùy moùc thi coâng. Duøng caàn caåu ñöùng treân bôø caåu laép daàm vaøo vò trí. Sau khi caåu laép xong ñuû soá löôïng daàm cuûa moät nhòp, tieán haønh chuyeån sang caåu laép daàm cuûa nhòp tieáp theo. Giai ñoaïn II : Chuaån bò vaät tö maùy moùc thi coâng. Laép döïng ñaø giaùo, vaùn khuoân ddaàm ngang. Coâng taùc coát theùp daàm ngang. Tieán haønh thi coâng beâ toâng daàm ngang. Giai ñoaïn III : Sau khi beâ toâng daàm ngang ñuû cöôøng ñoä tieán haønh laép döïng ñaø giaùo, vaùn khuoân thi coâng baûn maët caàu. Coâng taùc coát theùp baûn maët caàu. Thi coâng beâ toâng baûn maët caàu. Hoaøn thieän caùc phaàn coøn laïi, thu doïn giaûi phoùng maët baèng. Bieän phaùp thi coâng chuû ñaïo keát caáu nhòp lieân tuïc : Giai ñoaïn I : Thi coâng khoái ñuùc haãng truï T4: Chuaån bò vaät tö maùy moùc thi coâng. Laép ñaø giaùo môû roäng truï T4. Laép ñaët vaùn khuoân, coát theùp, oáng ghen cho caùp DÖL, ñoå beâ toâng khoái ñænh truï. Khi BT ñaït cöôøng ñoä, tieán haønh caêng keùo caùc thanh neo D 32 ñeå neo caùc khoái ñænh truï vaøo thaân truï vaø keùo caùp DÖL cho khoái ñænh truï. Laép ñaët xe ñuùc vaø vaùn khuoân ñeå thi coâng caùc khoái haãng theo phöông phaùp caân baèng. Thi coâng khoái 10m taïi vò trí truï T3: Laép ñaø giaùo truï taïmthi coâng khoái 10m. Laép ñaët vaùn khuoân, coát theùp, oáng ghen cho caùp DÖL. Ñoå beâ toâng khoái 10m. Khi BT ñaït cöôøng ñoä, tieán haønh caêng caùp DÖL cho khoái 10m. Thi coâng khoái hôïp long soá 1 : Laép ñaët xe ñuùc vaùn khuoân thi coâng khoái hôïp long soá 1. Ñoå beâ toâng khoái hôïp long. Caêng caùp DÖL sau khi beâ toâng ñaït cöôøng ñoä. Thaùo dôõ vaùn khuoân, xe ñuùc vaø hoaøn thieän caùc phaàn coøn laïi. Giai ñoaïn II : Thi coâng khoái ñuùc haãng taïi truï T5. Thi coâng khoái 10m taïi vò trí truï T6. Thi coâng khoái hôïp long soá 2. Thi coâng khoái hôïp long soá 3. Ghi chuù : Trình töï thi coâng caùc khoái ñuùc haãng vaø caùc khoái hôïp long ôû caùc giai ñoaïn ñeàu töông töï nhau. COÂNG TAÙC BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG Trong thôøi gian thi coâng thöïc hieän döï aùn, moâi tröôøng coù theå bò oâ nhieãm naëng neáu ñôn vò thi coâng khoâng coù bieän phaùp thi coâng phuø hôïp hoaëc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng thích hôïp nhö: buïi ñaát phaùt sinh theâm do thi coâng neàn, tieáng oàn, khoùi buïi do ñoäng cô thieát bò thi coâng, sình laày dô baån neáu thi coâng trong muøa möa… Ñeå khaéc phuïc nhaèm haïn cheá thaáp nhaát ñeán vieäc aûnh höôûng moâi tröôøng trong quaù trình thöïc hieän döï aùn caàn thöïc hieän caùc bieän phaùp sau : Khi di chuyeån vaät lieäu xaây döïng, nhaát laø ñaát neàn, phaûi coù phuû baït che, phaûi baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng trong quaù trình chuyeân chôû vaät lieäu. Phaûi coù bieän phaùp choáng buïi trong quaù trình thi coâng nhö phun nöôùc, che chaén. Coù bieän phaùp kieåm tra caùc thieát bò ñeå giaûm tieáng oàn, khoùi buïi… Nôi naáu nhöïa phaûi xa khu vöïc daân cö vaø phaûi coù duïng cuï phoøng chaùy chöõa chaùy caàn thieát. Ñôn vò thi coâng phaûi coù bieån baùo ñaày ñuû, thích hôïp. Ñeà ra keá hoaïch thi coâng phuø hôïp, thi coâng theo phöông phaùp cuoán chieáu, goïn gaøng, döùt ñieåm. Ñôn vò thi coâng phaûi coù bieän phaùp ngaên ngöøa khoâng ñeå xaûy ra tình traïng hö hoûng , suïp lôû ñaát ñai khu vöïc xung quanh, khoâng laøm hö haïi caùc coâng trình khaùc trong khu vöïc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Caàu Beâ Toâng Coát Theùp , Taäp 1 : PGS.PTS Nguyeãn Vieát Trung – KS. Hoaøng Haø 2. Caàu Beâ Toâng Coát Theùp, Taäp2 : PGS.PTS Nguyeãn Vieát Trung - TS. Hoaøng Haø – KS Nguyeãn Ngoïc Long. 3. Caùc Ví Duï Tính Toaùn Caàu Beâ Toâng Coát Theùp : PGS.PTS Nguyeãn Vieát Trung – KS. Hoaøng Haø. 4. Thieát Keá Caàu Beâ Toâng Coát Theùp Vaø Caàu Theùp Treân Ñöôøng oâ toâ : TCVN-272-05 5. Thi Coâng Moùng Truï Moá Caàu : Nguyeãn Traâm - Nguyeãn Tieán Oanh – Leâ Ñình Taâm – Phaïm Duy Hoaø. 6. Th Coâng Caàu Beâ Toâng Coát Theùp : Nguyeãn Traâm - Nguyeãn Tieán Oanh – Leâ Ñình Taâm. 7. Moá Truï Caàu : Nguyeãn Minh Nghóa – Döông Minh Thu ˆ8. Höôùng Daãn Thieát Keá : Nguyeãn Minh Nghóa – Nguyeãn Vaên Nhaäm – Traàn Ñöùc Nhieäm - Nguyeãn Vieát Trung. 9. Neàn Vaø Moùng Coâng Trình Caàu Ñöôøng : Buøi Anh Ñònh - Nguyeãn Syõ Ngoïc. 10. Quy Trình 1979 Boä Giao Thoâng Vaän Taûi; Quy Trình TCVN-27205 Boä Giao Thoâng Vaän Taûi 11. Thieát Keá Ñöôøng OÂ Toâ , Taäp 1 : Ñoã Baù Chöông 12. Thieát Keá Ñöôøng OÂ Toâ , Taäp 2 : Nguyeãn Xuaân Truïc – Döông Ngoïc Haûi – Nguyeãn Quang Chieâu. 13. Xaây Döïng Neàn Ñöôøng OÂ Toâ : Nguyeãn Quang Chieâu – Döông Ngoïc Haûi Nguyeãn Khaûi. 14. Vaø Caùc Taøi Lieäu Khaùc …

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc09 THI CONG.doc
  • doc01 BIA TOT NGHIEP.doc
  • doc02 LOI CAM ON.doc
  • doc03 MUC LUC.doc
  • doc04 NC KHA THI.doc
  • doc05 TKKT-LCAN-BMC.doc
  • doc06 kiemtoan.doc
  • doc07 tru T4.doc
  • doc08 mo cau.doc