Thiết kế chung cư 242-244 Phan Văn Khoẻ

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH : 1. Mục đích xây dựng công trình . Hiện nay mức độ đô thị hóa ngày càng tăng , đòi hỏi về nhu cầu chổ ở càng lớn. Do đó việc xây dựng nhà cao tầng theo kiểu chung cư để giải quyết được nhu cầu nhà ở cho người dân, cán bộ công tác, lao động nước ngoài . Căn hộ cao cấp này thích hợp cho nhu cầu ở của người có thu nhập cao, người nước ngoài lao động tại việt nam, căn hộ còn cho thuê, mua bán . 2. Vị trí xây dựng công trình . Công trình được xây dựng trong nội thành TP.HCM, tại số 242 – 244 đường PHAN VĂN KHỎE, Quận 6. 3. Điều kiện tự nhiên . Nhiệt độ trung bình 280C . Độ ẩm trung bình là 78% Địa hình tại công trình bằng phẳng, mực nước ngầm ở độ sâu khoảng 2 m. 4. Qui mô công trình . Công trình này thuộc công trình cấp I Tổng số tầng là 9 Diện tích xây dựng là 900 m2 . 5. Bố cục công trình . Công trình là một đơn nguyên độc lập với tất cả các tầng dùng vào mục đích ở gồm : - Tầng trệt gồm 6 căn hộ . - Tầng lầu (tầng 2 đến tầng 9) gồm 7 căn hộ . - Tầng mái có một hồ nước mái diện tích là 6.5x8 m. Tầng mái là dạng mái bằng có làm lan can xung quanh cho phép tụ tập đông người. II. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC . 1. Giải pháp giao thông nội bộ. - Về mặt giao thông đứng được tổ chức 2 buồn thang máy và 2 cầu thang bộ sữ dụng trong trường hợp thang máy có sự cố và khi công trình nguy hiểm 2 thang bộ cũng làm nhiệm vụ thang thoát hiểm. Từ 2 thang bộ có 2 đường dẫn ra khỏi công trình rộng 4m, đây cũng là lối đi sữ dụng cho cả 2 thang máy muốn từ ngoài vào chung cư và trong chung cư đi ra ngoài. - Về mặt giao thông ngang trong công trình ( mỗi tầng) là các hành lang chạy xung quanh giếng trời của công trình thông suốt từ trên xuống. 2. Giải pháp về sự thông thoáng . - Tất cả các căn hộ đều nằm xung quanh giếng trời có kích thước 6.4x6m suốt từ tầng mái đến tầng trệt sẽ phục vụ việc chiếu sáng và thông gió cho công trình. - Các căn hộ ở phía mặt đường PHAN VĂN KHỎE có balcon và cửa sổ thông với bên ngoài. - Ngoài ra tất cả các căn hộ đều có lỗ thông tầng để lấy ánh sáng tự nhiên, trên tầng mái tại các lỗ thông tầng ấy ta lắp đặt các tấm kiếng che nước mưa tạc vào công trình. - III. CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU : Toàn bộ công trình là kết cấu khung chịu lực bằng BTCT, khẩu độ chính của công trình là 4m và 3m theo cả 2 phương. Tường bao che công trình là tường gạch trát vữa ximăng. Phương án móng cho công trình là móng cọc BTCT. Bố trí hồ nước mái trên sân thượng phụ vụ cho sinh hoạt và cứu hỏa tạm thời vì ở vị trí này nước máy thành phố rất yếu, nước cứu hỏa và sinh hoạt là được ngăn riêng biệt để sữ dụng riêng IV. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT : 1. Hệ thống điện . Nguồn điện cung cấp cho chung cư chủ yếu là nguồn điện thành phố(mạng điện quận 6), có nguồn điện dự trữ khi có sự cố cúp điện là máy phát điện đặt ở tầng trệt để bảo đảm cung cấp điện 24/24h cho chung cư. Hệ thống cáp điện dược đi trong hộp gain kỹ thuật và có bảng điều khiển cung cấp điện cho từng căn hộ. 2. Hệ thống nước . Nguồn nước cung cấp cho chung cư là nguồn nước thành phố, được đưa vào bể nước ngầm của chung cư sau đó dùng máy bơm đưa nước lên hồ nước mái, rồi từ đây nước sẽ được cung cấp lại cho các căn hộ. Đường ống thoát nước thải và cấp nước đều sữ dụng ống nhựa PVC. Mái bằng tạo độ dốc để tập trung nước vào các sênô bằng BTCT, sau đó được thoát vào ống nhựa thoát nước để thoát vào cồng thoát nước của thành phố. 3. Hệ thống điều hòa không khí . Các tầng được bố trí hệ thống điều hòa trung tâm, tháp giải nhiệt được đặt ở sân thượng thoát hơi cho khu vực vệ sinh bằng quạt hút và ống gain được dẫn lên mái. 4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy . Các họng cứu hỏa được đặt hành lang và đầu cầu thang, ngoài ra còn có các hệ thống chữa cháy cục bộ đặt tại các vị trí quan trọng. Nước cấp tạm thời được lấy từ hồ nước mái. 5. Hệ thống vệ sinh . Xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh có bể chứa lắng, lọc trước khi cho hệ thống cống chính của thành phố. Bố trí các khu vệ sinh của các tầng liên tiếp nhau theo chiều đứng để tiện cho việc thông thoát rác thải. 6. Các hệ thống kỹ thuật khác . Thanh chống sét nhà cao tầng, thang máy , còi báo động, hệ thống đồng hồ . V. HẠ TẦNG KỸ THUẬT . Sân bãi, đường nội bộ được làm bằng BTCT, lát gách xung quanh toàn ngôi nhà. Trồng cây xanh, vườn hoa tạo khung cảnh, môi trường cho chung cư. Chung cư thông với giao thông bên ngoài là chỉ có một mặt duy nhất là đường PHAN VĂN KHỎE . CÓ ĐẦY ĐỦ BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

doc29 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 26/03/2013 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế chung cư 242-244 Phan Văn Khoẻ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG IV : TÍNH KHUNG TRUÏC 2 Nhieäm vuï tính toaùn: tính toaùn, toå hôïp noäi löïc vaø boá trí coát theùp cho khung truïc 2 . I . CHOÏN SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN : 1. Kích thöôùc daàm : Tieát dieän daàm sô boä ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : Chieàu cao daàm : h = ( ® ) x l Choïn h = l = = 350 mm choïn sô boä laø h= 400 mm Beà roäng daàm : b = ( 0.3 ® 0.5 ) h = 0.5x400 = 200 mm Vaäy kích thöôùc sô boä daàm laø: bxh = 200x400 mm. 2. Kích thöôùc coät : Choïn tieát dieän coät sô boä theo dieän tích truyeàn taûi töø saøn xuoáng: Coâng thöùc tính sô boä tieát dieän coät : Fc = (1.2 ® 1.5 ) x Vôùi N = Trong ñoù : Si laø dieän tích truyeàn taûi leân coät cuûa taàng thöù i. qi laø taûi troïng tính toaùn cuûa saøn goàm tónh taûi & hoaït taûi . n laø toång soá taàng phía treân tieát dieän coät ñang xeùt . Rn = 110 KG/cm2 laø cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâtoâng maùc 250 . Qi laø troïng löôïng daàm ,töôøng , coät trong dieän truyeàn taûi Dieän truyeàn taûi leân coät giöõa Dieän truyeàn taûi leân coät bieân - Tónh taûi phaân boá treân saøn laø g = 404.3 Kg/m2 - Hoaït taûi phaân boá ñieàu treân saøn p = 1.3 x150 =195 Kg/m2 Toång taûi taùc duïng leân saøn laø q = g + p = 404.3 + 195 = 599.3 Kg/m2 Vaäy qi = q = 599.3 KG/m2 -Taûi taùc duïng cuûa saøn qui veà löïc taäp trung taïi ñaàu coät: +Coät bieân: Gb = 599.3x4.2x2.1 = 5286 Kg +Coät giöõa: Gg = 599.3x4.2x4.2 = 10572 Kg -Tónh taûi do troïng löôïng baûn thaân cuûa daàm: +Coät bieân: Qb = 1.1x0.2x(0.4 – 0.1)x(4.2+2.1)x2500 = 1040 Kg +Coät giöõa Qg = 1.1x0.2x(0.4 – 0.1)x(4.2+4.2)x2500 = 1386 Kg -Tónh taûi do töôøng xaây treân daàm: +Coät bieân: Tb = 1.1x1800x0.2x(4.2+2.1)x3.3 = 8233 Kg +Coät giöõa: Tg = 1.1x1800x0.2x3.3x(4.2+4.2) = 10977 Kg -Toång löïc taäp trung taùc duïng taïi ñaàu coät chöa tính ñeán troïng löôïng baûn thaân coät: +Coät bieân: Pb = 5286 + 1040 + 8233 = 14559 Kg +Coät giöõa: Pg = 10572 + 1386 + 10977 = 22935 Kg Tieát dieän coät bieân vaø coät giöõa ñöôïc tính toaùn vaø laäp thaønh baûng keát quaû tính toaùn tieát dieän coät sô boä ôû caùc taàng nhö sau . Baûng tính toaùn tieát dieän sô boä coät bieân caùc taàng Taàng N (KG) k Fc(cm2) bchoïn(cm) hchoïn(cm) Fchoïn(cm2) 9 14559 1.2 159 20 20 400 8 29118 1.2 318 20 20 400 7 43677 1.2 477 20 20 400 6 58236 1.2 635 20 35 700 5 72795 1.2 662 20 35 700 4 87354 1.2 953 30 35 1050 3 101913 1.2 1112 30 35 1050 2 116472 1.2 1271 30 40 1200 1 131031 1.2 1430 30 50 1500 Baûng tính toaùn tieát dieän sô boä coät giöõa caùc taàng Taàng N(KG) k Fc(cm2) bchoïn(cm) hchoïn(cm) Fchoïn(cm2) 9 22935 1.2 250 20 20 400 8 45870 1.2 501 20 25 500 7 68805 1.2 751 20 35 700 6 91740 1.2 1001 30 35 1050 5 114675 1.2 1251 30 40 1200 4 137610 1.2 1501 30 50 1500 3 160545 1.2 1752 40 45 1800 2 183480 1.2 2002 40 50 2000 1 206415 1.2 2252 40 55 2200 II. TAÛI TROÏNG KHUNG: 1>Sô ñoà tính khung . Sô ñoà tính khung laø khung khoâng gian coù 9 taàng. Taïi caùc vò trí giao nhau giöõa coät vaø daàm quan nieäm laø caùc nuùt cöùng , khung ñöôïc ngaøm vaøo ñaøi moùng , sô boä choïn ñaøi moùng coù cao trình laø -1.2 m so vôùi maët ñaát töï nhieân . Khi ñoù chieàu cao coät taàng döôùi cuøng laø 4.5+ 1.2 = 5.7 m, chieàu cao caùc taàng laàu laø nhö chieàu cao kieán truùc 3.3m. 2> Taûi troïng taùc duïng vaøo khung. a)Tónh taûi taùc duïng vaøo khung . -Tónh taûi do tải trọng bản thaân cuûa caùc lôùp caáu taïo saøn truyeàn xuoáng: Saøn khu ôû – saøn ban coâng – saøn haønh lang Baûng 1.1 : Khu nhaø ôû , ban coâng, haønh lang. Stt Thaønh phaàn caáu taïo hi (m) gi (KG/m3 ) n gi (KG/m2 ) 1 Lôùp gaïch men 0.02 2000 1.2 48 2 Vöõa loùt 0.02 1800 1.2 43.2 3 Ñan beâ toâng coát theùp daøy 0.10 2500 1.1 275 4 Vöõa traùt daøy 0.015 1800 1.2 32.4 Toång coäng Gtt 398.6 -Taûi troïng töø saøn truyeàn xuoáng khung döôùi daïng tam giaùc ñöôïc ñoåi thaønh taûi phaân boá ñeàu töông ñöông nhö sau : gstd = 4.0* 5/8 * gs = 398.6*5/8*4.0= 996.5 Kg/m. -Tónh taûi do töôøng xaây leân treân daàm: +Töôøng xaây laàu 1-8: gt = 1.1x1800x3.3x0.2 = 1306.8 Kg/m +Töôøng xaây taàng treät: gt = 1.1x1800x4.5x0.2 = 1782 Kg/m -Tónh taûi do troïng löôïng baûn thaân daàm: +Daàm coù tieát dieän 200x300 mm gd = 1.1x2500x(0.3-0.1)x0.2 = 110 Kg/m +Daàm coù tieát dieän 200x400 mm gd = 1.1x2500x(0.4 – 0.1)x0.2 = 165 Kg/m - Taûi troïng phaân boá ñeàu laø : g =∑g = gt + gstd + gd = 996.5 + 1782+ 165 = 2943.5 (Kg/m) -Tónh taûi do troïng löôïng baûn thaân coät taùc duïng vaøo nuùt khung +Taàng 8: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.2x0.2x3.3 = 363 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.2x0.2x3.3 = 363Kg +Taàng 7: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.2x0.2x3.3 = 363 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.2x0.25x.3.3=453.75 Kg +Taàng 6: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.2x0.2x3.3 = 363 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.2x0.35x.3.3=635.25 Kg +Taàng 5: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.2x0.35x3.3= 635.25 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.3x0.35x3.3= 952.875 Kg +Taàng 4: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.2x0.35x3.3= 635.25 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.3x0.4x3.3 = 1089 Kg +Taàng 3: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.3x0.35x3.3= 952.875 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.3x0.5x3.3 = 1361.25 Kg +Taàng 2: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.3x0.35x3.3= 952.875 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.4x0.45x3.3= 1633.5 Kg +Taàng 1: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.3x0.4x3.3 = 1089 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.4x0.5x3.3 = 1815 Kg +Taïi vò trí ngaøm vôùi moùng: Coät bieân: gb = 1.1x2500x0.3x0.5x5.7 = 2351.25 Kg Coät giöõa : gg = 1.1x2500x0.4x0.55x5.7= 3448.5 Kg Sô ñoà khung truïc 2 khoâng gian. Löïc taäp trung tónh taûi taùc duïng vaøo caùc nuùt cöùng cuûa khung nhö baûng sau: G = gtlbtdaàm + gs + gtlbtcoät +Taàng 8: Coät bieân: G = 363+440+4428= 5231 kg Coät giöõa : G = 363+440+4428= 5231 kg +Taàng 7: Coät bieân: G = 363+440+4428= 5231 kg Coät giöõa : G = 453.75+440+4428= 5321.75 kg +Taàng 6: Coät bieân: G = 363+440+4428= 5231 kg Coät giöõa : G = 635.25+440+4428= 5503.25 kg +Taàng 5: Coät bieân: G = 635.25+660+4428= 5723.25 kg Coät giöõa : G = 952.8+ 660+4428= 6040.8 kg +Taàng 4: Coät bieân: G = 635.25+660+4428= 5723.25 kg Coät giöõa : G = 1089+660+4428= 6177 kg +Taàng 3: Coät bieân: G = 952.8+ 660+4428= 6040.8 kg Coät giöõa : G = 1361+ 660+4428= 6449 kg +Taàng 2: Coät bieân: G = 952.8+ 660+4428= 6040.8 kg Coät giöõa : G = 1634 + 660+4428= 6722 kg +Taàng 1: Coät bieân: G = 1089+660+4428= 6177 kg Coät giöõa : G = 1815+660+4428= 6903 kg +Taïi vò trí ngaøm vôùi moùng: Coät bieân: G = 2351+660+4428= 7439 kg Coät giöõa : G = 3449 +660+4428= 8537 kg b )Hoaït taûi taùc duïng vaøo khung truïc 2 . Taûi taäp trung do caùc daàm phuï truyeàn leân daàm khung ta ñaõ tính chung trong taûi taäp trung cuûa tónh taûi neân trong tröôøng hôïp hoaït taûi ta khoâng tính ñeán nöõa. Taûi phaân boá do treân daàm do hoaït taûi saøn truyeàn xuoáng. + Phoøng nguû, khaùch, beáp aên vaø khu veä sinh ptc= 150 ( KG/ m2 ) ptt = 150 * 1.3 = 195 ( KG/ m2 ) -Hoaït taûi tính toaùn töø saøn truyeàn xuoáng khung döôùi daïng tam giaùc ñöôïc ñoåi thaønh taûi phaân boá ñeàu töông ñöông nhö sau : ptttd = 4.0* 5/8 * ptt = 195*5/8*4.0= 487.5 Kg/m. -Taûi taäp trung taùc duïng leân caùc nuùt khung do caùc daàm vuoâng goùc vôùi khung truïc 2 truyeàn leân. Caùc löïc naøy chính laø caùc phaûn löïc cuûa caùc daàm naøy truyeàn xuoáng nhöng ñeå ñôn giaûn ta tính gaàn ñuùng baèng caùch . + Taïi nuùt bieân (truïc B vaø H) P1 = 0.5x0.5x(6+2)xp1 = 780 KG + Nuùt giöõa gaàn nuùt bieân ( truïc C vaø G) P2 = 0.5x0.5x(6+2)x2p1+ 0.5x0.5x(4+1.3)xp2 = 1910 KG + Nuùt giöõa (truïc D, E vaø F) P3 = 0.5x0.5x(6+2)x2p1 = 1560 KG c) Taûi gioù taùc duïng leân khung truïc 2 . Chieàu cao coâng trình töø ñoä cao maët ñaát töï nhieân laø H = 34.2m < 40m neân gioù taùc duïng vaøo coâng trình chæ coù thaønh phaàn gioù tónh coøn thaønh phaàn gioù ñoäng luùc naøy gaây aûnh höôûng khoâng ñaùng keå ñeán coâng trình. Gioù tómh taùc duïng vaøo coâng trình goàm coù gioù ñaåy thaúng vaøo maët ñoùn gioù vaø gioù huùt taùc duïng vaøo maët khuaát gioù, ñuùng ra trong khi thieát keá ta phaûi tính rieâng cho tröôøng hôïp gioù huùt c = - 0.6 vaø gioù ñaåy c = + 0.8. Nhöng trong thöïc teá neáu nhö ta qui gioù huùt vaø gioù ñaåy thaønh taûi gioù ñaåy vôùi aùp löïc gioù baèng toång aùp löïc gioù huùt vaø gioù ñaåy (c = 1.4 ) thì keát quaû noäi löïc thay ñoåi khoâng ñaùng keå. Vaäy toång aùp löïc gioù taùc duïng vaøo coâng trình goàm gioù traùi vaø gioù phaûi. Coâng trình ñang thi coâng thuoäc Quaän 6 laø noäi thaønh TP.HCM thuoäc khu vöïc II.A neân giaù trò aùp löïc gioù tieâu chuaån laø W0 = 83 KG/m2 . Giaù trò aùp löïc gioù tính toaùn taùc duïng leân coâng trình ñöôïc tính theo coâng thöùc sau W = g*k*c*W0*B Vôùi : - g = 1.2 ( heä soá ñoä tin caäy ) - c = 1.4 : heä soá khí ñoäng (goàm gioù huùt + 0.8 vaø gioù ñaåy - 0.6 ) - k : heä soá tính ñeán söï thay ñoåi cuûa aùp gioù theo ñoä cao ( tra baûng 5 – trang 22 – TCVN – 2737 - 1995 ) . Phuï thuoäc chieàu cao nhaø tính theo moác chuaån ( Z 0 xaùc ñònh theo phuï luïc G trang 63, ñieàu G.1 à laáy moác chuaån laø coát 0,00 cuûa coâng trình ) vaø phuï thuoäc vaøo daïng ñòa hình taïi khu vöïc ñoù ( khu vöïc naøy laø khu vöïc C ) . B: beà roäng ñoùn gioù treân maët baèng (B = 5 m ) . Ta thaáy hoaït taûi gioù thay ñoåi theo ñoä cao, vaø coù daïng taûi hình thang nhöng trong quaù trình tính toaùn ta xem cöù 2 taàng moät laø taûi gioù daïng phaân boá ñeàu vôùi aùp löïc gioù chính baèng aùp löïc gioù taïi cao trình cao nhaát cuûa 2 taàng aáy ( tính thieân veà an toaøn ). Khi ñoù giaù trò aùp löïc gioù ñöôïc tính vaø laäp thaønh baûng sau. Baûng giaù trò aùp löïc gioù taùc duïng leân khung truïc 2 taàng Cao trình k c g  B(m) W0 W z(m) (KG/m2) (KG/m2) 1 - 2 7.4 0.6 1.4 1.2 5 83 418.32 3 - 4 14.2 0.73 1.4 1.2 5 83 508.96 5 - 6 21 0.809 1.4 1.2 5 83 564.03 7 - 8 27.8 0.87 1.4 1.2 5 83 606.56 9 31.2 0.9 1.4 1.2 5 83 627.48 Ta choïn caùc tröôøng hôïp taûi taùc ñoäng leân coâng trình bao goàm 7 tröôøng hôïp taûi troïng taùc duïng nhö sau 1.Tónh taûi chaát ñaày 2.Hoaït taûi caùch taàng leû 3.Hoaït taûi caùch taàng chaün 4.Gioù X –X’(döông, theo chieàu truïc X) 5.Gioù X’-X (aâm, ngöôïc chieàu truïc X) 6.Gioù Y-Y’ (döông, theo chieàu truïc Y) 7.Gioù Y’-Y (aâm, ngöôïc chieàu truïc Y) Caùc tröôøng hôïp toå hôïp taûi troïng Vì coâng trình trong thöïc teá khoâng chòu taùc ñoäng cuøng moät luùc taát caû caùc taûi vaø chuùng ta caàn xaùc ñònh caùc noäi löïc nguy hieåm nhaát coù theå xaûy ra trong keát caáu trong suoát quaù trình laøm vieäc cuûa coâng trình neân ta caàn tieán haønh toå hôïp taûi troïng. Toå hôïp cô baûn goàm 2 loaïi toå hôïp : toå hôïp chính vaø toå hôïp phuï -Toå hôïp cô baûn 1 : Goàm tónh taûi vaø moät taûi troïng taïm thôøi, heä soá toå hôïp laáy baèng 1 -Toå hôïp cô baûn 2 : Goàm tónh taûi vaøø hai taûi troïng taïm thôøi trôû leân .Giaù trò tính toaùn cuûa taûi troïng taïm thôøi hoaëc caùc noäi löïc töông öùng cuûa chuùng phaûi ñöôïc nhaân vôùi heä soá toå hôïp 0.9.Tröôøng hôïp taûi troïng gioù xieân(laáy ñoàng thôøi theo 2 phöông vuoâng goùc thì heä soá toå hôïp ñöôïc laáy laø 0.63. TOÅ HÔÏP TT HTCNC HTCNL GIO X+ GIOÙ X - GIOÙ Y+ GIOÙ Y - 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 1 8 1 0.9 0.9 9 1 0.9 0.9 10 1 0.9 0.9 11 1 0.9 0.9 12 1 0.9 0.9 13 1 0.9 0.9 14 1 0.9 0.9 15 1 0.9 0.9 16 1 0.9 0.9 0.9 17 1 0.9 0.9 0.9 18 1 0.9 0.9 0.9 19 1 0.9 0.9 0.9 20 1 0.7 0.7 21 1 0.7 0.7 22 1 0.7 0.7 23 1 0.7 0.7 24 1 0.9 0.63 0.63 25 1 0.9 0.63 0.63 26 1 0.9 0.63 0.63 27 1 0.9 0.63 0.63 28 1 0.9 0.63 0.63 29 1 0.9 0.63 0.63 30 1 0.9 0.63 0.63 31 1 0.9 0.63 0.63 32 1 0.9 0.9 0.63 0.63 33 1 0.9 0.9 0.63 0.63 34 1 0.9 0.9 0.63 0.63 35 1 0.9 0.9 0.63 0.63 GIAÛI KHUNG & TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC : Giaûi khung baèng phaàn meàm SAP2000 caùc keát quaû noäi löïc khung ñöôïc xuaát ra döôùi daïng file soá lieäu ñöôïc ñính keøm ôû phaàn phuï . Tröôùc khi tính theùp toå hôïp noäi löïc vaø choïn ra cho moãi maët caét cuûa phaàn töû moät heä toå hôïp ( Mmax - Ntu , Mmin – Ntu , Nmax – Mtu , Nmin – Mtu , /Qmax/ ) ñeå tính theùp cho maët caét cuûa phaàn töû ñoù. IV. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG KHUNG : Khi thieát keá khung ta choïn caùc soá lieäu sau : Beâtoâng mac 250 coù Rn = 110 KG/cm2 , Rk = 8.8 KG/cm2 . Eb =2,65.105 (KG/cm2 ) Theùp CI coù cöôøng ñoä Ra = 2100 KG/cm2 . Ea= 2,1.106 (KG/cm2 ). Theùp ñai coù cöôøng ñoä Rañ = 0.8xRa = 0.8x2100 = 1800 KG/cm2 . Tính toaùn coát theùp coät : ÔÛ ñaây coát theùp ñöôïc tính vaø boá trí theo tröôøng hôïp coát theùp ñoái xöùng .Vì tính khung khoâng gian neân coát theùp trong coät ñöôïc boá trí treo phöông chu vi , coát theùp tính theo phöông naøo thì boá theo phöông töông öùng cuûa coät , taän duïng coát theùp ôû 4 goùc ñeå chòu löïc theo caû 2 phöông . Tính ñoä taâm ban ñaàu : eo = e01 + eng e01 : laø ñoä taâm do noäi löïc, e01 = ; eng : ñoä leäch taâm ngaãu nhieân do sai leäch kích thöôùc khi thi coâng vaø do ñoä beâtoâng khoâng ñoàng nhaát , eng = . Ñoái vôùi coät bieân coù coâng theâm ñoä leäch taâm do söï thay ñoåi tieát dieän coät . vôùi Ntreân , Ndöôùi : löïc doïc taàng treân, taàng döôùi . ehh : ñoä leäch taâm hình hoïc do thay ñoåi tieát dieän Ñoä leäch taâm tính toaùn : + e = h.e0 + - a + e’ = h.e0 - + a’ Trong ñoù : h = vôùi Nt.n = - Jb ; Ja : moment quaùn tính cuûa tieát dieän beâtoâng vaø toaøn boä coát theùp doïc laáy ñoái vôùi truïc ñi qua trung taâm tieát dieän vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng uoán . - S : heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa ñoä leäch taâm . + Khi e0 < 0.05h laáy S = 0.84 . + Khi e0 > 5h laáy S = 0.122 + Khi 0.05h £ e0 £ 5h thì S = - Kdh : heä soá keå ñeán taùc duïng daøi haïn cuûa taûi troïng . Kdh = 1 + _ Xaùc ñònh tröôøng hôïp leäch taâm : x = ( ñaët coát theùp ñoái xöùng ) Neáu x < a0.h0 thì leäch taâm lôùn . Neáu x > a0 .h0 thì leäch taâm beù . a. Tröôøng hôïp leäch lôùn :( x < a0.h0 ) Neáu x > 2a’ thì coát theùp ñöôïc tính theo coâng thöùc : Fa = Fa’= Neáu x £ 2a’ thì coát theùp ñöôïc tính theo coâng thöùc : Fa = Fa’= b. Tröôøng hôïp leäch taâm beù : (x > a0 .h0) Ta phaûi tính chieàu cao vuøng neùn x’ theo coâng thöùc sau : + Neáu he0 £ 0.2ho thì x’ = h - + Neáu he0 > 0.2ho thì x’= 1.8x( eo.g.h - he0) + aoho Vôùi eo.g.h = 0.4 (1.25h - aoho) Khi ñoù coát theùp ñoái xöùng trong coät ñöôïc tính theo coâng thöùc : Fa = Fa’= g. Kieåm tra laïi m : (mmin £ m £ mmax) Haøm löôïng coát theùp nhoû nhaát trong coät laø mmin = 0.05 % ( vì l < 17) Haøm löôïng coát theùp lôùn nhaát trong coät laø mmax = 3.5 % (mt = m’ + m ) Baûng tieát dieän coät trong khi tính theùp Taàng Beà roäng Chieàu cao Chieàu daøi (cm) (cm) thöïc l(cm) 1 (coät giöõa) 30 50 550 1 (coät bieân) 30 40 550 2 (coät giöõa) 30 45 340 2 (coät bieân) 25 35 340 3 (coät giöõa) 30 40 340 3 (coät bieân) 25 35 340 4 (coät giöõa) 30 40 340 4 (coät bieân) 20 30 340 5 (coät giöõa) 25 35 340 5 (coät bieân) 20 30 340 6 (coät giöõa) 25 35 340 6 (coät bieân) 20 25 340 7 (coät giöõa) 20 30 340 7 (coät bieân) 20 25 340 8 (coät giöõa) 20 25 340 8 (coät bieân) 20 20 340 9 (coät giöõa) 20 20 340 9 (coät bieân) 20 20 340 2. Theùp doïc daàm : a . Tröôøng hôïp moment döông ôû nhòp : Ta tính theùp chòu moment nhòp theo tieát dieän chöõ T chòu uoán ñaët coát ñôn . Ñieàu kieän caáu taïo ñeå ñöa vaøo tính toaùn beà roäng caùnh laø : bc = b + 2xc Trong ñoù c khoâng ñöôïc vöôït quaù giaù trò beù nhaát trong 3 giaù trò sau : l0 : l0 laø khoaûng caùch giöõa 2 meùp cuûa daàm . l : l laø nhòp tính toaùn cuûa daàm . 6xhc : nhöng khi hc > 0.1h thì coù theå laáy laø 9xhc Xaùc ñònh vò trí truïc trung hoøa : Mc = Rn.bc.hc.(ho – 0.5.hc) Neáu M £ Mc Þ truïc trung hoøa qua caùnh, khi ñoù tính daàm theo tieát dieän hình chöõ nhaät vôùi kích thöôùc (bc´ h) Neáu M > Mc Þ truïc trung hoøa ñi qua söôøn . Tröôøng hôïp moment aâm ôû goái : Ta tính theùp chòu moment aâm taïi goái theo tieát dieän hình chöõ nhaät (b´h). Tính caùc thoâng soá caàn tính trong khi tính theùp. A = g= Fa = Kieåm tra haøm löôïng : Beâtoâng thieát keá khung laø max 250 vaø theùp CI neân a0 = 0.58 => A = 0.412. mmin = 0.01% < m = < mmax= ao== 3% (*) Tieát dieän daàm trong khi tính toaùn theùp laø: + Töø taàng 1 ñeán taàng 3 : bxh = 200x400 + Töø taàng 4 ñeán taàng 6: bxh = 200x350 + Töø taàng 7 ñeán taàng 9: bxh = 200x300 Bieåu ñoà löïc doïc khung truïc 2 Bieåu ñoà moment khung truïc 2 Bieåu ñoà löïc caét khung truïc 2 V/ : BAÛNG CHOÏN COÁT THEÙP : BAÛNG BOÁ TRÍ THEÙP DAÀM KHUNG TRUÏC 2 Daàm Phaàn Maët Fa1 Fa2 Choïn theùp Fachoïn m% Böôùc coát taàng töû caét  (cm2) (cm2) Goái nhòp ñai(cm) 1 0 4.52 9.15 3f20 9.42 1.346 15 685 2 1.7 1.40 2f20 3f16 6 0.857 15 4 4.44 9.68 3f20 + 2f16 13.42 1.917 15 0 2.44 13.26 15 694 2 3.55 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 1.40 15.8 5f20 15.7 2.243 15 0 4.42 10.62 15 703 2 1.41 1.40 2f20 3f16 6 0.857 15 4 4.86 9.92 2f20 + 2f16 10.28 1.469 15 0 4.86 9.81 15 712 2 1.41 1.40 2f20 3f16 6 0.857 15 4 4.42 10.63 5f20 15.7 2.243 15 0 1.40 15.8 15 721 2 3.54 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 2.44 13.26 3f20 + 2f16 13.42 1.917 15 0 4.44 9.68 15 730 2 1.71 1.40 2f20 3f16 6 0.857 15 4 4.52 9.15 3f20 9.42 1.346 15 2 0 3.38 8.28 2f20 + f16 8.28 1.183 15 686 2 1.66 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 3.39 8.21 4f20 12.56 1.794 15 0 1.40 11.63 15 695 2 3.53 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 1.40 14.39 4f20 + f16 14.56 2.08 15 0 3.44 9.26 15 704 2 1.41 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 3.52 9.03 3f20 9.42 1.346 15 0 3.52 8.68 15 713 2 1.42 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 3.44 9.26 4f20 + f16 14.56 2.08 15 0 1.40 14.28 15 722 2 3.53 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 1.40 11.67 4f20 12.56 1.794 15 0 3.39 8.22 15 731 2 1.66 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 3.38 8.26 2f20 + f16 8.28 1.183 15 3 0 2.69 7.37 2f20 + f16 8.28 1.183 15 687 2 1.78 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 2.75 7.46 2f20 + f25 11.18 1.597 15 0 1.40 10.98 15 696 2 3.62 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 1.40 13.81 3f20 + 2f16 13.42 1.917 15 0 2.91 8.77 15 705 2 1.40 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 2.89 8.64 3f20 9.42 1.346 15 0 2.89 8.16 15 714 2 1.40 1.40 220 2f16 4 0.571 15 4 2.91 8.77 3f20 + 2f16 13.42 1.917 15 0 1.40 13.6 15 723 2 3.59 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 1.40 10.98 2f20 + f25 11.18 1.597 15 0 2.75 7.47 15 732 2 1.78 1.40 2f20 2f16 4 0.571 15 4 2.69 7.35 2f20 + f16 8.28 1.183 15 4 0 2.07 6.94 2f20 + f16 8.28 1.38 15 688 2 2.05 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.64 8.02 2f20 + 3f16 12.28 2.047 15 0 1.20 12.06 2f16 15 697 2 4.19 1.20 2f20 3f16 6 1 15 4 1.20 15.76 5f20 2f16 15.7 2.617 15 0 2.12 9.08 15 706 2 1.62 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 2.19 8.84 3f20 9.42 1.57 15 0 2.19 8.34 15 715 2 1.62 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 2.12 9.08 5f20 15.7 2.617 15 0 1.20 15.53 2f16 15 724 2 4.17 1.20 2f20 3f16 6 1 15 4 1.20 12.1 2f20 + 3f16 2f16 12.28 2.047 15 0 1.64 8.03 15 733 2 2.05 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 2.07 6.92 2f20 + f16 8.28 1.38 15 5 0 1.6 6.17 2f20 6.28 1.047 15 689 2 2.05 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.20 7.34 2f20 + f25 11.18 1.863 15 0 1.20 11.09 2f16 15 698 2 4.33 1.20 2f20 3f16 6 1 15 4 1.20 14.49 4f20 + f16 2f16 14.56 2.427 15 0 1.29 8.47 15 707 2 1.59 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.47 8.04 2f20 + f16 8.28 1.38 15 0 1.47 7.5 15 716 2 1.59 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.29 8.47 4f20 + f16 14.56 2.427 15 0 1.20 14.24 2f16 15 725 2 4.3 1.20 2f20 3f16 6 1 15 4 1.20 11.09 2f20 + f25 2f16 11.18 1.863 15 0 1.20 7.36 15 734 2 2.05 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.6 6.14 2f20 6.28 1.047 15 6 0 1.20 4.97 2f20 6.28 1.047 15 690 2 2.13 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.20 6.65 2f20 + f16 8.28 1.38 15 0 1.20 9.95 2f16 15 699 2 4.44 1.20 2f20 3f16 6 1 15 4 1.20 13.14 3f20 + 2f16 2f16 13.42 2.237 15 0 1.20 7.7 15 708 2 1.56 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.20 7.13 2f20 + f16 8.28 1.38 15 0 1.20 6.56 15 717 2 1.56 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.20 7.7 3f20 + 2f16 13.42 2.237 15 0 1.20 12.9 2f16 15 726 2 4.4 1.20 2f20 3f16 6 1 15 4 1.20 9.95 2f20 + 2f16 2f16 10.28 1.713 15 0 1.20 6.67 15 735 2 2.12 1.20 2f20 2f16 4 0.667 15 4 1.20 4.94 2f20 6.28 1.047 15 7 0 1.00 5.11 2f20 6.28 1.256 15 691 2 2.44 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 7.23 2f20 + f25 11.18 2.236 15 0 1.00 11.14 2f16 15 700 2 5.55 1.00 2f20 3f16 6 1.2 15 4 1.00 14.67 4f20 + f16 2f16 14.56 2.912 15 0 1.00 8.26 15 709 2 1.84 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 6.52 2f20 + f16 8.28 1.656 15 0 1.00 6.15 15 718 2 1.85 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 8.29 4f20 + f16 14.56 2.912 15 0 1.00 14.68 2f16 15 727 2 5.57 1.00 2f20 3f16 6 1.2 15 4 1.00 11.14 2f20 + f25 2f16 11.18 2.236 15 0 1.00 7.23 15 736 2 2.46 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 5.08 2f20 6.28 1.256 15 8 0 1.00 3.68 2f20 6.28 1.256 15 692 2 2.39 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 6.54 3f20 9.42 1.884 15 0 1.00 9.12 2f16 15 701 2 6.04 1.00 2f20 3f16 6 1.2 15 4 1.00 11.91 2f20 + 3f16 2f16 12.28 2.456 15 0 1.00 7.82 15 710 2 1.71 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 4.74 2f20 6.28 1.256 15 0 1.00 4.52 15 719 2 1.71 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 7.88 2f20 + 3f16 12.28 2.456 15 0 1.00 12.1 2f16 15 728 2 6.07 1.00 2f20 3f16 6 1.2 15 4 1.00 9.12 3f20 2f16 9.42 1.884 15 0 1.00 6.54 15 737 2 2.41 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 3.65 2f20 6.28 1.256 15 9 0 1.00 2.28 2f20 6.28 1.256 15 693 2 3.83 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 4.41 2f20 6.28 1.256 15 0 1.00 4.96 15 702 2 2.9 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 5 2f20 6.28 1.256 15 0 1.00 4.52 15 711 2 2.85 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 5.23 2f20 6.28 1.256 15 0 1.00 5.23 15 720 2 2.86 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 4.49 2f20 6.28 1.256 15 0 1.00 4.97 15 729 2 2.9 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 4.96 2f20 6.28 1.256 15 0 1.00 4.41 15 738 2 3.86 1.00 2f20 2f16 4 0.8 15 4 1.00 2.27 2f20 6.28 1.256 15 BAÛNG TÍNH THEÙP PHAÀN TÖÛ COÄT KHUNG TRUÏC 2 Phaàn töû Maët caét Fa2 Fa3 Fa2= Fa3 Choïn theùp Fachon m% Böôùc coát (cm2) (cm2) (cm2) (cm2) ñai(cm) 10 0 2.1 8.24 8.24 3f20 9.426 0.81 15 5.5 5.84 2.1 5.84 100 0 11.45 18.82 18.82 5f25 24.5 1.46 17 5.5 14.8 6.28 14.8 190 0 16.69 10.08 16.69 5f25 24.5 1.32 17 5.5 4.79 12.86 12.86 280 0 15.91 7.65 15.91 5f25 24.5 1.20 17 5.5 2.89 11.56 11.56 460 0 18.91 11.45 18.91 5f25 24.5 1.46 17 5.5 6.28 14.9 14.9 101 0 4.02 13.23 13.23 5f20 15.7 1.24 15 3.4 13.68 4.65 13.68 191 0 11.87 2.46 11.87 5f20 15.7 1.15 15 3.4 3.06 12.28 12.28 281 0 9.66 2.4 9.66 5f20 15.7 0.95 15 3.4 2.4 10.13 10.13 371 0 2.46 12.15 12.15 5f20 15.7 1.15 15 3.4 12.57 3.06 12.57 461 0 13.35 4.02 13.35 5f20 15.7 1.24 15 3.4 4.65 13.79 13.79 550 0 8.28 2.1 8.28 3f20 9.426 0.81 15 5.5 2.1 5.88 5.88 102 0 4.11 12.06 12.06 5f20 15.7 1.32 15 3.4 12.13 4.03 12.13 192 0 10.9 2.66 10.9 5f20 15.7 1.20 15 3.4 2.59 11.02 11.02 282 0 8.96 2.13 8.96 3f20 9.42 0.92 15 3.4 2.18 8.98 8.98 372 0 2.66 11.15 11.15 5f20 15.7 1.20 15 3.4 11.28 2.59 11.28 462 0 12.17 4.11 12.17 5f20 15.7 1.32 15 3.4 4.03 12.24 12.24 103 0 2.1 7.62 7.62 3f20 9.426 0.81 15 3.4 6.82 2.1 6.82 193 0 6.87 2.1 6.87 3f20 9.426 0.81 15 3.4 2.1 6.27 6.27 283 0 2.1 2.1 2.10 2f20 6.284 0.39 15 3.4 2.1 2.1 2.10 373 0 2.1 7.09 7.09 3f20 9.426 0.81 15 3.4 6.5 2.1 6.5 463 0 7.74 2.1 7.74 3f20 9.426 0.81 15 3.4 2.1 6.94 6.94 11 0 1.5 9.14 9.14 3f20 9.426 1.26 15 3.4 9.22 1.5 9.22 551 0 9.16 1.5 9.16 3f20 9.426 1.26 15 3.4 1.5 9.25 9.25 12 0 1.5 6.43 6.43 3f20 9.426 1.10 15 3.4 6.78 1.5 6.78 552 0 6.45 1.5 6.45 3f20 9.426 1.10 15 3.4 1.5 6.8 6.8 104 0 2.72 9.03 9.03 3f20 9.42 1.26 15 3.4 9.29 2.78 9.29 194 0 8.67 1.5 8.67 3f20 9.42 1.26 15 3.4 1.5 8.98 8.98 284 0 1.7 2.23 2.23 2f20 6.284 0.53 15 3.4 2 1.88 2 374 0 1.5 8.86 8.86 3f20 9.426 1.26 15 3.4 9.18 1.5 9.18 464 0 9.13 2.72 9.13 3f20 9.426 1.26 15 3.4 2.78 9.4 9.4 105 0 1.5 3.86 3.86 3f20 9.426 0.80 15 3.4 4.06 1.5 4.06 195 0 3.94 1.5 3.94 3f20 9.426 0.80 15 3.4 1.5 4.26 4.26 285 0 1.5 1.5 1.50 2f20 6.284 0.53 15 3.4 1.5 1.5 1.50 375 0 1.5 4.11 4.11 3f20 9.426 0.80 15 3.4 4.44 1.5 4.44 465 0 3.97 1.5 3.97 3f20 9.426 0.80 15 3.4 1.5 4.17 4.17 13 0 1.91 8.26 8.26 3f20 9.426 1.66 15 3.4 8.07 1.00 8.07 553 0 8.26 1.91 8.26 3f20 9.426 1.66 15 3.4 1.00 8.08 8.08 14 0 1 5.89 5.89 3f20 9.426 1.20 15 3.4 6.03 1 6.03 554 0 5.9 1 5.9 3f20 9.426 1.20 15 3.4 1 6.04 6.04 106 0 1.24 4.62 4.62 3f20 9.426 1.20 15 3.4 4.84 1 4.84 196 0 4.94 1 4.94 3f20 9.426 1.20 15 3.4 1 5.27 5.27 286 0 1.37 1.44 1.44 2f20 6.284 0.80 15 3.4 1.41 1.34 1.41 376 0 1 5.07 5.07 3f20 9.426 1.20 15 3.4 5.42 1 5.42 466 0 4.71 1.42 4.71 3f20 9.426 1.20 15 3.4 1.11 4.94 4.94 15 0 0.8 4.07 4.07 3f20 9.426 1.43 12 3.4 4.26 0.80 4.26 555 0 4.05 0.8 4.05 3f20 9.426 1.43 12 3.4 0.80 4.24 4.24 16 0 0.8 1.74 1.74 2f20 6.284 0.95 12 3.4 1.7 0.80 1.7 556 0 1.73 0.8 1.73 2f20 6.284 0.95 12 3.4 0.80 1.68 1.68 107 0 0.8 1.88 1.88 2f20 6.284 0.95 12 3.4 2.32 1.32 2.32 197 0 2.46 1.65 2.46 3f20 9.426 1.43 12 3.4 2.38 2.94 2.94 287 0 0.8 0.8 0.80 2f20 6.284 0.95 12 3.4 0.8 0.8 0.80 377 0 1.72 2.58 2.58 3f20 9.426 1.43 12 3.4 3.07 2.46 3.07 467 0 1.98 0.8 1.98 2f20 6.284 0.95 12 3.4 1.16 2.4 2.4 108 0 2.89 0.6 3.03 2f20 6.284 1.25 10 3.4 0.6 2.06 2.2 198 0 0.69 3.65 4.44 3f20 9.426 1.88 10 3.4 3.33 0.6 3.45 288 0 0.6 0.78 0.94 2f20 6.284 1.25 10 3.4 1.6 1.35 1.74 378 0 3.74 0.72 4.52 3f20 9.426 1.88 10 3.4 0.6 3.32 3.45 468 0 0.6 2.56 2.7 2f20 6.284 1.25 10 3.4 1.72 0.76 1.86 17 0 1.4 1.31 2.19 2f20 6.284 1.25 10 3.4 1.66 1.95 2.74 557 0 1.28 1.38 2.16 2f20 6.284 1.25 10 3.4 1.92 1.63 2.7 18 0 3.05 0.6 3.13 2f20 6.284 1.96 10 3.4 0.6 5.09 5.15 558 0 0.6 3.01 3.09 2f20 6.284 1.96 10 3.4 5.05 0.6 5.12 370 0 10.08 16.96 16.96 5f25 24.5 1.32 17 5.5 13.16 4.79 13.16 Xem baûn veõ boá trí coát theùp khung truïc 2 (töø taàng 1 => taàng 9):KC4, KC5, KC6.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc5-KHUNG KHONG GIAN.DOC
 • doc1-KIEN TRUC.doc
 • doc2- SAN.DOC
 • doc3-CAU THANG.doc
 • doc4-HO NUOC.doc
 • doc6-DIA CHAT CONG TRINH.doc
 • doc7-MONG COC EP M1.doc
 • doc8-MONG-COC EP M2.doc
 • doc9-COC KHOAN NHOI M1.doc
 • doc10-COC KHOAN NHOI M2.doc
 • doc11-MUC LUC.doc
 • doc12-TAI LIEU THAM KHAO.doc
 • doc13- PHU LUC.doc
 • docLOI CAM ON.doc
Tài liệu liên quan