Thực tập tại Công ty Du lịch dịch vụ Đường Sắt

I- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tên Công ty: Công ty Dịch vụ đường sắt - chi nhánh Lào Cai Công ty Du lịch Đường Sắt - Chi nhánh Lào Cai được thành lập ngày 16/9/1973. Theo quyết định của Bộ giao thông vận tải Giáy phép đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư Lào Cai cấp Điện thoại: 020.822.129 - 020.83286 - 020832315 - Fax: 020 832486 - Tài khoản: Ngân hàng nông nghiệp Lào Cai - Mã số thuế 1- Quá trình phát triển của Công ty Du lịch vụ Đường sắt - Chi nhánh Lào Cai qua các giai đoạn. Kho mới bắt đầu thành lập thì Công ty chỉ kinh doanh các mặt hàng ăn uống phục vụ cho nhân viên và hành khách đi tàu. Đến năm 1990 với sự mở cửa của Nhà nước, sự phát triển của cơ chế thị trường và được sự cho phép của các cấp chính quyền Công ty đã mở rộng ngành nghề kinh tế. Ngoài việc phục vụ ăn uống cho nhân viên hàng khách đi tàu Công ty coi là nhà phân phối các mặt hàng tiêu dùng (nước khoáng, nước ngọt, bia, thuốc lá ) và kinh doanh khách sạn và du lịch Qua một số năm hoạt động và phát triển trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp đã tạo được uy tín và sự tín nhiệm của khách hàng. Các mặt hàng dịch vụ và sự phục vụ tận tình của nhân viên Công ty đã và đang khẳng định được lòng tin của khách hàng đối với Công ty Sau khi được cấp giấy phép bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp đã phát triển ngày càng lớn mạnh cả về quy mô lẫn chiều sâu. Công ty đã mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách mở ra các chi nhánh nhỏ và xây dựng một khách sạn, Ngaòi ra ct đã đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty (ô tô, xe máy, máy vi tính ) Trong quá trình kinh doanh, Công ty luôn lấy chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng làm ưu tiên hàng đầu, coi đó là điều kiện tiên quyết để hình thành và phát triển hoạt động các mặt hàng nước giải khát và thuốc lá Hiện nay doanh nghiệp là nhà phân phối tại thị trường Lào Cai cho một số hàng lớn như: - Công ty trách nhiệm hữu hạn Cocacola - Công ty Bia Hà Nội - Nhà máy thuốc lá Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh nhưng doanh nghiệp đã dần dần tạo được sự uy tín của khách đối với mình. Sau khi được phép bổ xung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp đã dần mở rộng, ngày càng lớn mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu Công ty dần dần thiết lập được nhiều mối quan hệ truyền thống đối với các đại lý, các nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng trên hầu khắp thị trường tỉnh Lào Cai. Chuyển sang cơ chế thị trường, doanh nghiệp đã dần có sự linh hoạt và năng động hơn, thể hiện đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực mới. Đó là kinh doanh ở lĩnh vực du lịch và khách sạn. Hiện nay lĩnh vực này ngày càng phát triển ở Việt Nam nói chung và ở Lào Cai nói riêng. Đặc biệt hơn là khi ở Lào Cai có một khu du lịch nổi tiếng đó là SaPa và lại giáp với biên giới Trung Quốc. Đây chính là một điều kiện rất thuậnlợi để cho doanh nghiệp có thể phát triển ở lĩnh vực này 2- Chức năng nhiệm vụ.

doc10 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực tập tại Công ty Du lịch dịch vụ Đường Sắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I, Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt(Technoimport ). 1. Sù h×nh thµnh vµ chøc n¨ng cña c«ng ty . C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt (Technoimport) Bé Th­¬ng m¹i tiÒn th©n lµ Tæng C«ng ty NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt ®­îc thµnh lËp ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 1959, lµ ®¬n vÞ duy nhÊt ®­îc Nhµ n­íc giao nhiÖm vô nhËp khÈu c¸c c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé cho mäi ngµnh, mäi ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc. Ngµy22.2.1995 Bé Th­¬ng M¹i ký vµ ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 105 T M –TCCB vÒ viÖc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp, thµnh lËp l¹i tæng c«ng ty nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt thµnh c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt –Bé th­¬ng m¹i. Ngµy 15-9-1994 Bé Th­¬ng M¹i ký vµ ban hµnh quyÕt ®Þnh sè1136TM –TCCB vÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt lµ DNNN trùc thuéc Bé Th­¬ng M¹i,cã tªn giao dÞch b»ng tiÕng anh lµ “Viet nam complete equipment and technics import- export corporation ) cã trô së chÝnh t¹i 16 –18 Trµng Thi quËn Hoµn kiÕm thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty Technoimport lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n , ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n néi tÖ vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch vµ ®iÒu lÖ riªng cña c«ng ty. C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt cã chøc n¨ng trôc tiÕp xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh thiÕt bÞ , phô tïng , ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, vËt liÖu x©y dùng vµ hµng tiªu dïng; t­ vÊn vµ dÞch vô hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé. C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng víi sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 18,851 tû VND. Tr¶i qua nh÷ng n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn ®­îc nguån vèn. Do vËy mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng. Tõ mét tæ chøc ban ®Çu nhá bÐ, bao gåm mét sè c¸n bé chñ chèt thuéc phßng viÖn trî vµ phßng thiÕt bÞ thuéc Bé Ngo¹i th­¬ng tr­íc ®©y, Tæng C«ng ty NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt ®· ph¸t triÓn thµnh mét doanh nghiÖp lín thuéc Bé Th­¬ng m¹i, cã m¹ng l­íi c¬ së ®Æt ë c¸c trung t©m th­¬ng m¹i lín nh­: Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng vµ cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Víi nhiÖm vô cña m×nh, Technoimport ®· gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt cho ®Êt n­íc. Hµng lo¹t c¸c c«ng tr×nh lín nhá, ®­îc nhËp khÈu tõ nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, ®· ®­îc x©y dùng vµ ®i vµo vËn hµnh nh­: C¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, thuû ®iÖn, tr¹m vµ ®­êng d©y cao thÕ, c¸c má than, hÇm lß, c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ, nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y c«ng cô, c¸c khu luyÖn c¸n thÐp, c¸c nhµ m¸y xi m¨ng, nhµ m¸y ph©n ®¹m, nhµ m¸y ho¸ chÊt, nhµ m¸y sîi dÖt, nhµ m¸y giÊy, nhµ m¸y in, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng tr×nh y tÕ, th«ng tin, b­u ®iÖn, c¸c tr­êng ®¹i häc, tr­êng d¹y nghÒ, nhµ b¶o tµng, cung v¨n ho¸ vµ rÊt nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c... ®· g¾n bã víi tªn gäi Technoimport trong suèt thêi kú kh«i phôc vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Tõ nh÷ng n¨m 90, ®­îc Bé Th­¬ng m¹i cho phÐp, Tæng C«ng ty NhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt ®· më réng nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh phong phó vµ ®a d¹ng, bao gåm viÖc nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé, m¸y mãc, thiÕt bÞ lÎ, phô tïng, nguyªn liÖu, hµng tiªu dïng; xuÊt khÈu ballast ®iÖn tö, than, cao su vµ c¸c s¶n phÈm tõ cao su, bao PP, thiÕt bÞ ®iÖn, gèm sø, hµng n«ng s¶n; t­ vÊn ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i, lËp hå s¬ mêi thÇu, xÐt thÇu, ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­, thÈm ®Þnh gi¸ c¸c hîp ®ång ngo¹i th­¬ng.... 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt. a) NhiÖm vô C«ng ty cã c¸c nhiÖm vô sau : -X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty theo quy chÕ hiÖn hµnh. -Nghiªn cøu, kiÕn nghÞ víi Bé Th­¬ng m¹i vµ Nhµ n­íc vÒ ph­¬ng h­íng thÞ tr­êng, vÒ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt, xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t­... phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam; nghiªn cøu kiÕn nghÞ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn do nhµ n­íc ®Çu t­ cho c¸c c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé nhËp khÈu. - Tu©n thñ c¸c chÕ ®é vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc nh­ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n, chÝnh s¸ch c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng... phï hîp víi quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ Bé Th­¬ng m¹i. -Qu¶n lý chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo quy chÕ hiÖn hµnh. b) QuyÒn h¹n C«ng ty cã c¸c quyÒn h¹n sau : -Thùc hiÖn ë c¶ trong vµ ngoµi n­íc, c¸c ho¹t ®éng giao dÞch, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n vµ ký kÕt c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan ®Õn ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. -§­îc vay vèn (kÓ c¶ ngo¹i tÖ) ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi, ®­îc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi hoÆc tù tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo ®óng quy chÕ vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. -Tham gia hoÆc tæ chøc héi chî triÓn l·m, qu¶ng c¸o hµng ho¸, c¸c héi nghÞ, héi th¶o chuyªn ®Ò cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong n­íc vµ n­íc ngoµi. -§­îc lËp ®¹i diÖn, chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, c«ng ty liªn doanh cña C«ng ty ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi; cö c¸n bé cña C«ng ty ®i c«ng t¸c ng¾n h¹n vµ dµi h¹n t¹i n­íc ngoµi, hoÆc mêi bªn n­íc ngoµi vµo lµm viÖc theo quy chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ cña Bé Th­¬ng m¹i. 3.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. C«ng ty Technoimport ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh víi tæng sè lao ®éng lµ 214 ng­êi. Trong ®ã: XÐt theo tr×nh ®é lao ®éng. Tr×nh ®é lao ®éng sè ng­êi tØ träng -§H vµ trªn §H 172 80,4% -D­íi §H 42 19,6% XÐt theo c¬ cÊu bé phËn lao ®éng . C¬ cÊu bé phËn lao ®éng sè ng­êi tØ träng -lao ®éng trùc tiÕp 158 73,8% -lao ®éng gi¸n tiÕp 56 26,2% XÐt theo tr×nh ®é nghiÖp vô: sè ng­êi tØ träng -c¸n bé l·nh ®¹o 4 1,86% -c¸n bé nghiªn cøu ,tham m­u 5 2.34% -c¸n bé chØ ®¹o thùc hiÖn 17 7,94% -c¸n bé nghiÖp vô 188 87,86% Trong ®ã ®­îc ph©n chia nh­ sau: Ban gi¸m ®èc §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc, gi¸m ®èc do Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i bæ nhiÖm, khen th­ëng kû luËt hoÆc miÔn nhiÖm. Gi¸m ®èc tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo chÕ ®é thñ tr­ëng vµ lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n trong mäi tr­êng hîp quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña C«ng ty tr­íc ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã mét sè Phã Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc C«ng ty do Gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ ®­îc Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm. Mçi Phã Gi¸m ®èc ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét hoÆc mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®­îc giao. Trong sè c¸c Phã Gi¸m ®èc cã mét Phã Gi¸m ®èc thø nhÊt ®Ó thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng. Phßng Tæ chøc c¸n bé: Lµ phßng chøc n¨ng nh»m gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý c¸n bé nh©n sù toµn c«ng ty. Do ®ã phßng tæ chøc c¸n bé cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: Nghiªn cøu ®Ó tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ viÖc thuª m­ín tuyÓn chän lao ®éng, tiÒn l­¬ng vµ thï lao lao ®éng, ®Ò b¹t, ®iÒu ®éng ®¶m b¶o c«ng t¸c thanh tra, thi ®ua cña C«ng ty. Tuyªn truyÒn phæ biÕn vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc vµ thu thËp c¸c th«ng tin ph¶n håi ®Ò ph¶n ¸nh lªn cÊp trªn... Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh: Gióp gi¸m ®èc trong viÖc chØ ®¹o, tæ chøc qu¶n lý hÖ thèng kinh tÕ tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty, h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n cña C«ng ty. Qu¶n lý vµ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n, thùc hiÖn viÖc ghi sæ s¸ch kÕ to¸n nh÷ng phÇn c«ng viÖc ph¸t sinh ë c«ng ty ®ång thêi ®Þnh kú kiÓm tra xÐt duyÖt b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o tæng hîp cña toµn c«ng ty theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n th«ng kª vµ chÕ ®é tµi chÝnh mµ nhµ n­íc ban hµnh. Tham m­u cho ban l·nh ®¹o trong viÖc lËp c¸c kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh, nh»m phôc vô tèt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty... Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ: T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý, kinh doanh cña C«ng ty; Tæ chøc tiÕp kh¸ch, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i; Trang bÞ c¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho toµn c«ng ty nh­ thiÕt bÞ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ v¨n phßng... C¸c phßng nghiÖp vô: Bao gåm c¸c phßng xuÊt nhËp khÈu 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. C¸c phßng nµy thùc hiÖn toµn bé c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty tõ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m b¹n hµng vµ nguån hµng, thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn viÖc t­ vÊn ®Çu t­ th­¬ng m¹i vµ c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: Trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i cã chøc n¨ng t­ vÊn c¸c hîp ®ång thiÕt bÞ toµn bé, chuÈn bÞ hå s¬ mêi th©ï, ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu, t­ vÊn ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i, tæ chøc ký kÕt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé. Chi nh¸nh Technoimport t¹i §µ N½ng: cã chøc n¨ng ®¹i diÖn cho c«ng ty kinh doanh trong khu vùc miÒn Trung. Chi nh¸nh Technoimport t¹i H¶i Phßng :®­îc giao nhiÖm vô giao nhËn vËn t¶i vµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Chi nh¸nh Technoimport t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh :cã chøc n¨ng ®¹i diÖn cho c«ng ty t¹i miÒn Nam. V¨n phßng ®¹i diÖn tµi n­íc ngoµi; Bao gåm c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c n­íc:t¹i liªn bang Nga,T¹i Ph¸p,T¹i BØ,T¹i Italia,t¹i Mü,t¹i Thuû ®iÓn,singapore.... S¬ ®å tæ chøc c«ng ty gi¸m ®èc Phßng xuÊt nhËp khÈu 7 Phßng xuÊt nhËp khÈu 6 Phßng xuÊt nhËp khÈu 5 Phßng xuÊt nhËp khÈu 4 Phßng xuÊt nhËp khÈu 3 Phßng xuÊt nhËp khÈu 2 Phßng xuÊt nhËp khÈu 1 Phßng hµnh chÝnh Qu¶n trÞ Phßng tæ chøc c¸n bé Phßng kÕ ho¹ch Tµi chÝnh C¸c vp®d t¹i N­íc ngoµi Chi nh¸nh t¹i ®µ n½ng Chi nh¸nh t¹i h¶i phßng Chi nh¸nh t¹i tp. hcm Tttv ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C¸c phßng nghiÖp vô C¸c phßng chøc n¨ng C¸c phã gi¸m ®èc II,Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Technoimport . 1,§Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty Technoimport . a,§Æc ®iÓm chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Technoimport . Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ,ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña Technoimport cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: Technoimport tr­íc ®©y lµ DNNN ®éc quyÒn trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ m¸y mãc kü thuËt. Nh­ng tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu thµnh phÇn, Technoimport kh«ng cßn giö ®­îc vÞ trÝ ®éc quyÒn n÷a bëi b¶n th©n mçi doanh nghiÖp ,xÝ nghiÖp...®Òu ®­îc phÐp xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m phôc vô cho häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh( theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc ) . Do vËy,Technoimport ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng míi,m«i tr­êng cña sù c¹nh tranh. Technoimport lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc lín nhÊt,chuyªn kinh doanh vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm còng nh­ lîi thÕ trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé .Technoimport cã m¹ng l­íi v¨n phßng ®¹i diÖn ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, cung cÊp cho c«ng ty nhiÒu th«ng tin míi ,chÝnh x¸c,gi¸ trÞ vÒ thÞ tr­êng, b¹n hµng ,cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt, cã ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖn trong giao dÞch ®µm ph¸n ,ký kÕt hîp ®ång víi n­íc ngoµi,am hiÓu vÒ nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng , do ®ã cã thÓ tr¸nh khái nh÷ng thua thiÖt,tranh chÊp trong qu¸ tr×nh ngo¹i th­¬ng . Nhê cã nh÷ng mèi quan hÖ l©u dµi, th­êng xuyªn víi h¶i quan,thuÕ vô, kho c¶ng, ng©n hµng..Technoimport cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc giao dÞch víi c¸c c¬ quan nµy vµ rót ng¾n ®­îc thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång . Ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt ®ßi hái c¸n bé cña Technoimport ph¶i cã nhiÒu kinh nghiÖmvµ kiÕnthøc vÒ khoa häc kü thuËt bëi khi ®µm ph¸n ,ký kÕt hîp ®ång , t­ vÊn...sÏ liªn quan tíi rÊt nhiÒu tµi liÖu kh¶o s¸t kü thuËt, luËn chøng kinh tÕ kü thuËt, b¶n vÏ thiÕt kÕ vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt kh¸c phôc vô cho m¸y mãc ,thiÕt bÞ mµ c«ng ty tiÕn hµnh xuÊt nhËp khÈu . Kh¸c víi lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu kh¸c,Technoimport cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n ,ký kÕt c¸c hîp ®ång thuª c¸n bé kü thuËt ,cö ng­êi cña c¸c chñ ®Çu t­, chñ c«ng tr×nh ®i ®µo t¹o vÒ sö dông ,vËn hµnh d©y chuyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ ë n­íc ngoµi (nÕu cÇn ) Ph¹m vi ho¹t ®éng cña Technoimport . Tr­íc n¨m 1989,Technoimport chØ chñ yÕu häat ®éng trong lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt.Nh­ng tõ sau 1989 chuyÓn sang chÕ ®é tù ho¹ch to¸n kinh doanh ,víi c¬ cÊu tæ chøc míi,Technoimport ®· vµ ®ang ngµy cµng më réng ph¹m vi ho¹t ®éng, Bao gåm: -NhËp khÈu trùc tiÕp vµ nhËn uû th¸c nhËp khÈu c¸c c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé,c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ lÎ,phô tïng, nguyªn nhiªn liÖu... phôc vô s¶n xuÊt , x©y dùng ,®Çu t­ chiÒu s©u, më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ , v¨n ho¸ gi¸o dôc ...v¸ c¸c lo¹i hµng hãa kh¸c phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi . -XuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c lo¹i hµng hãa do Technoimport ®Çu t­ s¶n xuÊt vµ liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kh¸c t¹o ra. NhËn uû th¸c xuÊt khÈu thiÕt bÞ lÎ, vËt t­ vµ c¸c lo¹i hµng hãa theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. -Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn vÒ ®Çu t­ th­¬ng m¹i , bao gåm viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c vÒ ®Çu t­,cung cÊp th«ng tin, tÝnh toan hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh, lËp luËn chøng kinh tÕ kü thuËt , x¸c ®Þnh vèn ®Çu t­ vµ gi¸ c¶ thiÕt bÞ , nguyªn vËt liÖu, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n , hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu vµ ®Çu t­. -Thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt trùc tiÕp víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt , kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ më réng ph¹m vi kinh doanh . b,MÆt hµng kinh doanh cña Technoimport . Víi ®Æc ®iÓm kh«ng ph¶i lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu mét mÆt hµng cô thÓ nµo v× thÕ mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, liªn tôc thay ®æi phô thuéc vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng khi ®Õn víi c«ng ty .Theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®­îc cÊp l¹i vµo n¨m 1995 vµ ®­îc sù ®ång ý cña Bé Th­¬ng M¹i ,giê ®©y Technoimport kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nh÷ng nhãm hµng sau; +ThiÕt bÞ toµn bé : chñ yÕu thùc hiÖn xuÊt nhËp khÈu uû th¸c c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, c¸c thiÕt bÞ ®ång bé phôc vô c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp,c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n s¶n xuÊt cña c¶ nhµ n­íc , t­ nh©n vµ c¸c liªn doanh. +M¸y mãc thiÕt bÞ vµ phô tïng :chñ yÕu lµ nhËp khÈu uû th¸c vµ t¹m nhËp ®Ó t¸i xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y mãc ,thiÕt bÞ ,phô tïng .Bªn c¹nh ®ã, Technoimport còng ®½ thùc hiÖn xuÊt khÈu uû th¸c ®­îc mét sè mÆt hµng nh­ :m¹ng ®iÖn « t«, m¸y ph¸t ®iÖn,...sang nhËt vµ c¸c khu chÕ xuÊt t¹i ViÖt Nam . +VËt t­, t­ liÖu s¶n xuÊt : nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­ ,t­ liÖu s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ dù tr÷ cña c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp...Ngoµi ra, Technoimport còng thùc hiÖn xuÊt khÈu uû th¸c mét sè mÆt hµng nh­ cao su ,gang ®èi träng,bao pp, n«ng thæ s¶n( tiªu, håi, quÕ...), sîi t¬ t»m.. sang nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. +Hµng tiªu dïng: nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng tiªu dïng, tõ hµng cao cÊp nh­ thang m¸y, m¸y vi tÝnh, m¸y ®iÒu hoµ, thiÕt bÞ v¨n phßng...®Õn hµng cÊp thÊp nh­ dao c¾t d¸n, bµn tr¶i ®¸nh r¨ng,bót bi, ®ß ch¬i trÎ em..trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Technoimport ®· ®Èy m¹nh ho¹t ®éng uû th¸c xuÊt khÈu vµ ®· xuÊt khÈu ®­îc c¸c mÆt hµng nh­: d­a chuét muèi, ¸o dÖt kim, rau qu¶, hµnh timsÊy, than g¸o dõa, èng cao su... c./B¹n hµng trong n­íc cña Technoimport . Tõ khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng , b¹n hµng trong n­íc cña Technoimport kh«ng cßn do nhµ n­íc chØ ®Þnh n÷a mµ hä ®Õn víi Technoimport chØ bëi v× uy tÝn vµ møc phÝ dÞch vô xuÊt nhËp khÈu c¹nh tranh h¬n so víi doanh nghiÖp kh¸c. Nh­ng còng kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp ®Õn víi Technoimport chØ ®Ó " häc lám " c¸ch tæ chøc ,ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn nhËp khÈu ®Ó cã thÓ tù m×nh ®øng ra trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu nh÷ng lÇn sau. Tuy nhiªn víi uy tÝn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ sù ­u ®·i cña m×nh Technoimport còng ®· thiÕt lËp ®­îc nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng trong n­íc nh­: c¸c nhµ mµy xi m¨ng Hoµng Th¹ch, Hoµng Mai, c¸c nhµ m¸y ®­êng, Tæng C«ng Ty X©y L¾p CÇu §­êng, C«ng ty chiÕu s¸ng ®« thÞ, nhµ m¸y bia Hµ néi, Sµi Gßn. Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø vÖ sinh cao cÊp...Ngoµi ra, Technoimport còng thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c xÜ nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu v× thÕ còng t¹o ®­îc nhiÒu mèi lµm ¨n l©u dµi v÷ng ch¾c. C¸c liªn doanh nµy cã thÓ kÓ ®Õn nh­: Liªn doanh s¶n xuÊt bao PP t¹i thµnh phè HCM, liªn doanh s¶n xuÊt tÊt xï t¹i céng hoµ LB nga...Còng nh­ nhiÒu doanh ngiÖp kinh doanh kh¸c, Technoimport ý thøc rÊt râ rµng"kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ’’, lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña doanh nghiÖp v× thÕ Technoimport ®· vµ ®ang thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch nh»m thu hót, l«i kÐo kh¸ch hµng, cè g¾ng më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp. d)ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu cña Technoimport. Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, thÞ tr­êng kinh doanh cña Technoimport kh«ng cßn chØ bã hÑp trong khèi XHCN nh­ tr­íc ®©y mµ ®· më réng ra nhiÒu n­íc, nhiÒu khu vùc trªn thÕ giíi. HiÖn nay, Technoimport ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ th­êng xuyªn, liªn tôc víi c¸c thÞ tr­êng chÝnh nh­: NhËt b¶n, Hµn Quèc, c¸c n­íc ASEAN, HångK«ng, §µi Loan, TrungQuèc, CHLB §øc, CHLB Nga, Hµ Lan, Italy... Mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, quan hÖ ViÖt- Mü cã nhiÒu tiÕn triÓn Technoimport ®· v­¬n ®Õn nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, hµng tiªu dïng ë thÞ tr­êng nµy. Ngoµi nh÷ng thÞ tr­êng trªn Technoimport cßn quan hÖ kh«ng th­êng xuyªn víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh­ Brazil, Israen..ThÞ tr­êng xuÊt khÈu cña Technoimport cßn kh«ng liªn tôc vµ h¹n chÕ rÊt nhiÒu so víi thÞ tr­êng nhËp khÈu, chñ yÕu tËp trung trong khu vùc ch©u ¸ vµ mét sè thÞ tr­êng kh¸c nh­ HµLan, CH Ph¸p,CHLB §øc, Mü, Nga... 2)KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Technoimport trong ba n¨m 1997-1999. §èi víi häat ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty,trong khi tæng kim ng¹ch hµng n¨m tr­íc ®©y lu«n ë møc lín h¬n 120 triÖu USD th× trong 3n¨m (1997-1999) chØ ®¹t møc trªn d­íi 100 triÖu USD.§©y vÉn cã thÓ coi lµ mét thµnh tÝch ®¸ng kÓ cña doanh nghiÖp bëi doanh nghiÖp kh«ng cßn ®­îc ®éc quyÒn xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ toµn bé nh­ tr­íc n÷a. T×nh h×nh hîp ®ång kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong nh÷ng n¨m qua cã sù gi¶m sót song c«ng ty®· hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra vÒ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu qua tõng n¨m. Sù gi¶m sót trong kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu còng nh­ mét sè chØ tiªu kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã thÓ ®­îc lý gi¶i bëi mét sè lý do kh¸ch quan: viÖc nhµ n­íc söa ®æi c¬ chÕ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu t¹o ra sù thiÕu ®ång bé khiÕn mét sè kh©u nh­ lµm thñ tôc h¶i quan,nép thuÕ ..phøc t¹p vµ phiÒn hµ h¬n,g©y tèn kÐm vµ thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp . Nh­ng mét lý do quan träng kh¸c ®ã lµ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh- tiÒn tÖ ë khu vùc vµ Ch©u ¸ võa qua ®· g©y sù yÕu kÐm vµ suy sôp cña rÊt nhiÒu nÒn kinh tÕ trong ®ã cã rÊt nhiÒu n­íc lµ b¹n hµng vµ lµ thÞ tr­êng cña Technoimport . Cuéc khñng ho¶ng nµy g©y nªn rÊt nhiÒu t¸c ®éng tiªu cùc ®èi víi häat ®éng xuÊt nhËp khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña Technoimport nãi riªng. Tû gi¸ USD cã biÕn ®éng ,biªn ®é dao ®éng lín (10%) ®· t¹o lªn c¬n sèt ngo¹i tÖ dÉn ®Õn cã rÊt nhiÒu dù ¸n tr­íc ®©y ®­îc ng©n hµng b¶o l·nh nh­ng sau ®ã bÞ tõ chèi, do ®ã mÆc dï Technoimport ®· ký kÕt ®­îc hîp ®ång ®Ó xuÊt nhËp khÈu hµng uû th¸c chôc c«ng tr×nh trÞ gi¸ 50 triÖu USD còng bÞ mÊt kh«ng. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c vÉn ®­îc coi lµ ho¹t ®éng chñ ®¹o cña Technoimport trong nh÷ng n¨m qua: XuÊt khÈu uû th¸c : +N¨m 1997 chiÕm 80% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu . +n¨m 1998 chiÕm 78% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu . +N¨m 1999 chiÕm 77% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu . NhËp khÈu uû th¸c : +N¨m 1997 chiÕm 79% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu . +N¨m 1998 chiÕm 75% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu . +N¨m 1999 chiÕm 75% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu . Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu tù doanh ngµy cµng ®­îc chó träng vµ kh«ng ngõng më réng, tû träng kh«ng ngõng ®­îc t¨ng tr­ëng tõ 20,91% tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu n¨m 1997 lªn 24,87% n¨m 1998 vµ ®Õn n¨m 1999 con sè nµy ®· lµ 24,90% . XÐt vÒ c¬ cÊu cña nhãm mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu taÞ Technoimport trong nh÷ng n¨m qua ta cã : B¶ng 2: C¬ cÊu nhËp khÈu cña Technoimport 3 n¨m 97-99 Nhãm hµng N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 ThiÕt bÞ toµn bé 70% 65% 60% ThiÕt bÞ lÎ 20% 15% 20% Nguyªn liÖu s¶n xuÊt 7% 8% 15% Hµng tiªu dïng 3% 2% 5% B¶ng3 : C¬ cÊu xuÊt khÈu cña Technoimport 3 n¨m 97-99 Nhãm hµng N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 Cao su 65% 62% 60% N«ng s¶n 15% 17% 19% Than 10% 11% 10% Hµng c«ng nghiÖp 5% 6% 6% S¶n phÈm kh¸c 5% 4% 5% Qua biÓu trªn ta thÊy ®· cã sù biÕn ®æi trong c¬ cÊu cña mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu. §èi víi ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé trong nh÷ng n¨m qua, Technoimport ®· nhËp khÈu vµ ®­a vµo vËn hµnh mét sè c«ng tr×nh : -Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Mai t¹i tØnh NghÖ An víi c«ng suÊt lµ 1,4 triÖu tÊn / n¨m, n­íc nhËp khÈu lµ céng hoµ PH¸p. -Nhµ m¸y ®èt r¸c y tÕ vµ sö lý khÝ th¶i t¹i thµnh phè HCM, chñ ®Çu t­ lµ c«ng ty m«i tr­êng ®« thi thµnh phè HCM, n­íc nhËp khÈu lµ Bû. -Nhµ m¸y xi m¨ng Tam §iÖp –Ninh B×nh víi c«ng suÊt 1,4 triÖu tÊn/ n¨m, n­íc nhËp khÈu lµ §an M¹ch. -Tr¹m b¬m Kim §«i –B¾c Ninh thuéc dù ¸n thuû lîi ®ång b»ng s«ng hångADB2 ,chñ ®Çu t­ lµ ban qu¶n lý trung ­¬ng dù ¸n thuû lîi, n­íc nhËp khÈu lµ Ên §é. §Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty chóng ta tiÕn hµnh xem xÐt mét sè chØ tiªu: Lîi NhuËn: môc tiªu cña bÊt kú c«ng ty nµo tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh lµ nh»m thu ®­îc lîi nhuËn.Lîi nhuËn bao giê còng lµ môc tiªu trùc tiÕp, trªn hÕt ®èi víi häat ®éng kinh doanh , lµ ®éng lùc ®­îc sö dông lµm ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp v× c¸c lîi Ých vËt chÊt mµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng . Nã lµ th­íc ®o tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh , lµ nguån tÝch luü quan träng ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. Lîi nhuËn cña c«ng ty trong ba n¨m qua tuy cã gi¶m vÒ mÆt tuyÖt ®èi song vÉn gi÷ ®­îc ë møc t­¬ng ®«Ý cao vµ æn ®Þnh. N¨m 1997 lîi nhuËn ®¹t 4,279 tØ ®ång ( ®¹t 107 % so víi kÕ ho¹ch), n¨m 1998 lµ 3,8 tØ ®ång(®¹t 106% so víi kÕ ho¹ch), n¨m 1999 lîi nhuËn lµ 2,7 tØ ®ång (®¹t 100% so víi kÕ ho¹ch). Nép ng©n s¸ch: §ã lµ chØ tiªu mét mÆt ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, mÆt kh¸c ph¶n ¸nh møc ®é chÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt nhµ n­íc cña c«ng ty. Mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, kinh doanh cã l·i th× viÖc nép thuÕ ®óng, thuÕ ®ñ míi ®­îc chÊp hµnh nghiªm chØnh. C¨n cø vµo t×nh h×nh nép ng©n s¸ch cña c«ng ty Technoimport, chóng ta thÊy sè thuÕ nép cña c«ng ty n¨m sau lín h¬n n¨m tr­íc vµ ë møc t­¬ng ®èi cao qua tõng n¨m. N¨m 1997 lµ 56,184 tØ ®ång, n¨m 1998 lµ 42,4 tØ ®ång vµ ®Æc biÖt n¨m 1999 võa qua ®¹t møc 60 tØ ®ång. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt cña nhµ n­íc. *ChØ tiªu thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi: Trong nh÷ng n¨m qua song song víi viÖc t¹o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, th× thu nhËp cña ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn. Thu nhËp b×nh qu©n trong n¨m 1997 lµ 0,9 triÖu ®ång/ng/th¸ng, ®Õn n¨m 1998 lµ1,1 triÖu ®ång vµ n¨m 1999 con sè nµy ®¹t 1,3 triÖu ®ång/ng/th¸ng. Trªn ®©y lµ mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt. Qua ®ã chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc mét phÇn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña c«ng ty, nh×n chung ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ cã hiÖu qu¶, lµm ¨n nghiªm tóc, thùc hiÖn nghiªm chØnh vµ ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc. KÕt qu¶ nµy thÓ hiÖn sù nç lùc cè g¾ng cña toµn bé tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o vµ ®iÒu ®ã cÇn ®­îc duy tr× vµ ph¸t huy. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh kinh doanh lµ qu¸ tr×nh tù hoµn thiÖn m×nh mµ tr­íc hÕt lµ trong tõng nghiÖp vô kinh doanh. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu v« cïng khã kh¨n phøc t¹p, bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng nghiÖp vô t¸c nghiÖp tõ c«ng t¸c tæ chøc thu mua t¹o nguån hµng, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, lµm thñ tôc h¶i quan, kiÓm dÞch kiÓm ho¸ hµng ho¸, thuª tµu vËn chuyÓn, thanh to¸n...Mçi ho¹t ®éng cÇn ph¶i phèi hîp ®ång bé vµ nhÞp nhµng vµ cÇn tù hoµn thiÖn m×nh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35952.DOC
Tài liệu liên quan