Đơn nguyên 1 – chung cư cao tầng NO9B1 khu đô thị Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I : KIẾN TRÚC 3 Phần II: KẾT CẤU 9 A- Giải Pháp Kết cấu B - Xác định sơ bộ kích thước cấu kiện, tải trọng tác dụng 14 C - Tính thép sàn tầng điển hình 25 D - Tính cầu thang tầng điển hình 29 E - Tính toán, tổ hợp nội lực, tính cốt thép khung trục 3 36 G - Thiết kế phần ngầm 55 Phần III: THI CÔNG 75 A- Thiết kế thi công phần ngầm 79 B - Thiết kế thi công phần thân 125 C - Thiết kế thi tiến độ thi công 156 D - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 159 E - Các biện pháp kỹ thuật an toàn - vệ sinh môi trường 167

doc97 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 25/03/2013 | Lượt xem: 1102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn nguyên 1 – chung cư cao tầng NO9B1 khu đô thị Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ph¶i ®óng qui ®Þnh víi sai sè trong giíi h¹n cho phÐp. Sö dông ®óng chñng lo¹i, c­êng ®é thiÕt kÕ. 3.2. C«ng t¸c cèp pha: - BiÖn ph¸p qu¸ tr×nh l¾p dùng cèp pha: + BÒ mÆt cèp pha tiÕp xóc víi bª t«ng cÇn ®­îc chèng dÝnh. + Cèp pha cÇn ®­îc ghÐp kÝn, khÝt tr¸nh hiÖn t­îng mÊt n­íc xim¨ng trong qu¸ tr×nh ®æ vµ ®Çm bªt«ng ®ång thêi b¶o vÖ bª t«ng d­íi t¸c ®éng cña thêi tiÕt. + Sö dông c¸c mèc tr¾c ®¹c ®Ó kiÓm tra tim trôc vµ cao ®é cña kÕt cÊu. + Dïng hÖ thèng d©y ch»ng, mãc neo, ®µ gi¸o theo ®óng thiÕt kÕ. + Ph¶i tu©n theo qui tr×nh th¸o dì, l¾p dùng ®èi víi tõng lo¹i kÕt cÊu t¹o thuËn lîi cho thi c«ng. + CÇn t¹o mét sè lç thÝch hîp ë cèp pha t¹o lç tho¸t n­íc khi cä röa. Tr­íc khi ®æ bª t«ng cÇn bÞt kÝn l¹i. - NghiÖm thu c«ng t¸c: Cèp pha ph¶i ®­îc l¾p dùng ®óng cao tr×nh thiÕt kÕ. §¶m b¶o sai sè cho phÐp: + Sai lÖch trôc cèp pha so víi thiÕt kÕ: t­êng, cét: 8 mm; dÇm: 10 mm + Sai lÖch mÆt ph¼ng cèp pha vµ c¸c ®­êng giao nhau cña chóng so víi chiÒu ®øng :trªn mçi mÐt dµi: 5 mm; trªn toµn bé chiÒu cao kÕt cÊu: víi t­êng, cét ®ì sµn: 10 mm; víi dÇm: 5 mm. 3.3. C«ng t¸c ®æ bª t«ng: - BiÖn ph¸p thi c«ng bª t«ng: + Yªu cÇu víi bª t«ng: Thµnh phÇn vµ ®é sôt ®¶m b¶o chÊt l­îng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng b»ng cÈu. + Thi c«ng trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nãng cÇn che phñ hoÆc s¬n èng tr¸nh ¶nh h­ëng cña bøc x¹ mÆt trêi. + §æ tõ xa vª gÇn n¬i cung cÊp tiÕp liÖu. + Qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng kh«ng ®­îc lµm sai lÖch vÞ trÝ thÐp, cèp pha vµ chiÒu dµy líp bª t«ng b¶o vÖ; kh«ng dïng ®Çm dïi dÞch chuyÓn bª t«ng trong cèp pha; bª t«ng cÇn ®­îc ®æ liªn tôc tíi khi hoµn thµnh kÕt cÊu theo qui ®Þnh. + Khi ®æ víi kÕt cÊu cã chiÒu cao trªn 1,5 m (cét): cÇn dïng èng ®æ bª t«ng víi ®é nghiªng so víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng d­íi 0,25 m trªn 1 m chiÒu cao. + Nh÷ng vÞ trÝ cÊu t¹o cèt thÐp vµ cèp pha kh«ng cho phÐp ®Çm m¸y míi dïng ®Çm thñ c«ng. + ChiÒu dµy mçi líp ®æ bª t«ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸: 1,25 chiÒu dµi c«ng t¸c cña ®Çm (®Çm dïi); 20 cm víi kÕt cÊu cã cèt thÐp ®¬n; 12 cm víi kÕt cÊu cã cèt thÐp kÐp (®Çm mÆt). + Trong tr­êng hîp ngõng ®æ bª t«ng qu¸ thêi gian qui ®Þnh ph¶i ®îi tíi khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é 25 daN/cm2 míi ®­îc ®æ bª t«ng, tr­íc khi ®æ ph¶i lµm nh¸m bÒ mÆt. + Tr¸nh n­íc m­a r¬i vµo bª t«ng. + §Çm bªt«ng ph¶i ®Çm kÜ cho tíi khi v÷a xim¨ng næi lªn bÒ mÆt vµ kh«ng cßn bät khÝ. + Dïng ®Çm dïi: b­íc di chuyÓn cña ®Çm: d­íi 1,5 b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm, ph¶i c¾m s©u vµo líp bªn d­íi 10 cm. + §Çm l¹i cho kÕt cÊu: sµn c¸ch lÇn ®Çm thø nhÊt 1,5h-2h. - NghiÖm thu: + Tr­íc khi ®­a bª t«ng vµo sö dông cÇn kiÓm tra c¸c yªu cÇu: c­êng ®é, thµnh phÇn cÊp phèi, ®é sôt; + Bª t«ng ®¹t yªu cÇu vÒ c­êng ®é: C­êng ®é bª t«ng ë tuæi 28 ngµy cã gi¸ trÞ trung b×nh tõng tæ mÉu kh«ng nhá h¬n m¸c thiÕt kÕ; kh«ng cã tæ mÉu nµo cã c­êng ®é d­íi 85% m¸c thiÕt kÕ. 3.4. C«ng t¸c b¶o d­ìng bª t«ng: - Bª t«ng cÇn ®­îc d­ìng Èm ®¶m b¶o bª t«ng cã ®ñ ®é Èm cÇn thiÕt ®Ó ninh kÕt, ®ãng r¾n vµ t¹o h×nh. Thêi gian b¶o d­ìng phô thuéc vµo mïa thi c«ng, ®Þa h×nh thi c«ng, lo¹i xim¨ng sö dông. - Bª t«ng ®­îc coi lµ ®¹t yªu cÇu vÒ b¶o d­ìng: Kh«ng cã hiÖn t­îng rç mÆt, tr¾ng mÆt... + Víi hiÖn t­îng rç mÆt: Dïng bµn ch¶i s¾t tÈy s¹ch c¸c viªn ®¸ n»m trong vïng rç, sau ®ã dïng v÷a bª t«ng sái nhá m¸c cao h¬n thiÕt kÕ tr¸t l¹i vµ xoa ph¼ng. + Víi rç s©u: Dïng ®ôc s¾t vµ xµ beng cËy s¹ch c¸c viªn ®¸ n»m trong vïng rç sau ®ã ghÐp v¸n khu«n (nÕu cÇn) ®æ v÷a bª t«ng sái nhá m¸c cao h¬n m¸c thiÕt kÕ, ®Çm chÆt + Víi rç thÊu suèt: Tr­íc khi söa ch÷a cÇn chèng ®ì kÕt cÊu nÕu cÇn sau ®ã ghÐp v¸n khu«n vµ ®æ bª t«ng m¸c cao h¬n m¸c thiÕt kÕ, ®Çm kü. + Víi hiÖn t­îng tr¾ng mÆt bª t«ng: §¾p bao t¶i c¸t hoÆc mïn c­a, t­íi n­íc th­êng xuyªn tõ 1¸2 tuÇn ®Ó ®ñ n­íc cho ph¶n øng trong bª t«ng. + HiÖn t­îng nøt nÎ: Tr­íc hÕt lµ tiÕp tôc b¶o d­ìng thªm tõ 1¸2 tuÇn n÷a. ChØ tiÕn hµnh söa ch÷a khi c¸c vÕt nøt ®· æn ®Þnh:VÕt nøt nhá th× dïng v÷a xi m¨ng tr¸t l¹i.NÕu vÕt nøt lín th× dïng c¸c phun v÷a xi m¨ng hoÆc ph¶i ®ôc më réng vÕt nøt, röa s¹ch råi dïng bª t«ng sái nhá m¸c cao tr¸t vµo. 3.5. Th¸o v¸n khu«n: - Cèp pha chØ ®­îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é cÇn thiÕt ®Ó kÕt cÊu chÞu ®­îc träng l­îng b¶n th©n vµ c¸c giai ®o¹n thi c«ng tiÕp sau. - Cèp pha kh«ng chÞu lùc cã thÓ ®­îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t c­êng ®é trªn 50 daN/cm2 (kho¶ng 2 ngµy trong ®iÒu kiÖn thi c«ng mïa hÌ, 4 ngµy trong ®iÒu kiÖn thi c«ng vµo mïa ®«ng). Víi cèp pha chÞu lùc (T1-T4) chØ ®­îc th¸o dì khi: ®¹t trªn 70% c­êng ®é tuæi 28 ngµy (10 ngµy) (v× c«ng tr×nh thi c«ng cã nhÞp < 8 m). - Qu¸ tr×nh th¸o dì tr¸nh g©y øng suÊt ®ét ngét hoÆc va ch¹m m¹nh lµm h­ h¹i kÕt cÊu bª t«ng. 4. Tæ chøc thi c«ng. - Dùa vµo ®Þnh møc 726, tÝnh sè nh©n c«ng cho c¸c c«ng t¸c thi c«ng phÇn th©n. - Do c¸c c«ng t¸c: bª t«ng, v¸n khu«n, cèt thÐp cèp pha... qu¸ tr×nh thi c«ng sö dông c¸c m¸y mãc chÕ t¹o, ph­¬ng tiÖn chuyªn chë vËn chuyÓn chuyªn dông; mÆt kh¸c tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nªn: Víi c«ng t¸c: bª t«ng sö dông cÇn trôc th¸p tÝnh gi¶m 50% so víi ®Þnh møc. C«ng t¸c cèp pha: gi¶m 40 % so víi ®Þnh møc; c«ng t¸c cèt thÐp gi¶m 30 % so víi ®Þnh møc. B¶ng thèng kª khèi l­îng lao ®éng phÇn th©n TÇng C«ng viÖc Tæng khèi lîng c«ng viÖc §¬n vÞ Sè ph©n khu Khèi lîng mét ph©n khu §Þnh møc (h/®¬n vÞ) Sè giê c«ng (h) Sè ngµy c«ng K Sè c«ng nh©n TÇng 1 L¾p dùng cèp pha dÇm sµn tÇng 1 1193.73 m2 4 298.43 0.90 269 34 2 18 L¾p dùng cèt thÐp dÇm sµn tÇng 1 226.70 100kg 4 56.68 6.51 369 46 2 23 §æ bª t«ng dÇm sµn tÇng 1 192.53 m3 4 48.13 5.90 284 35 1 35 Th¸o cèp pha dÇm sµn tÇng 1 1193.73 m2 4 298.43 0.26 78 10 1 10 L¾p dùng cèt thÐp cét, lâi, v¸ch, tÇng 1 106.30 100kg 4 26.58 5.46 145 18 1 18 L¾p dùng cèp pha cét, lâi, v¸ch, tÇng 1 581.76 m2 4 145.44 0.60 87 11 1 11 §æ bª t«ng cét, lâi, v¸ch, tÇng 1 90.29 m3 4 22.57 5.90 133 17 1 17 Th¸o cèt pha cét, lâi ,v¸ch tÇng 1. l¾p cèp pha dÇm sµn tÇng 2 2 17 - Th¸o cèp pha cét, lâi, v¸ch tÇng 1 581.76 m2 4 145.44 0.26 38 5 2 3 - L¾p dùng cèp pha dÇm sµn tÇng 2 959.85 m2 4 239.96 0.90 216 27 2 14 TÇng 2 L¾p dùng cèt thÐp dÇm sµn tÇng 2 186.30 100kg 4 46.58 6.51 303 38 2 19 §æ bª t«ng dÇm sµn tÇng 2 158.18 m3 4 39.55 5.90 233 30 1 30 Th¸o cèp pha dÇm sµn tÇng 2 959.85 m2 4 239.96 0.26 62 8 1 8 L¾p dùng cèt thÐp cét, lâi, v¸ch, tÇng 2 106.30 100kg 4 26.58 5.46 145 18 1 18 L¾p dùng cèp pha cét, lâi, v¸ch, tÇng 2 581.76 m2 4 145.44 0.60 87 11 1 11 §æ bª t«ng cét, lâi, v¸ch, tÇng 2 90.29 m3 4 22.57 5.90 133 17 1 17 Th¸o cèt pha cét, lâi ,v¸ch tÇng 2. l¾p cèp pha dÇm sµn tÇng 3 17 - Th¸o cèp pha cét, lâi, v¸ch tÇng 2 581.76 m2 4 145.44 0.26 38 5 2 3 - L¾p dùng cèp pha dÇm sµn tÇng 3 980.23 m2 4 245.06 0.90 221 28 2 14 TÇng 3 L¾p dùng cèt thÐp dÇm sµn tÇng 3 186.30 100kg 4 46.58 6.51 303 38 2 19 §æ bª t«ng dÇm sµn tÇng 3 160.09 m3 4 40.02 5.90 236 30 1 30 Th¸o cèp pha dÇm sµn tÇng 3 980.23 m2 4 245.06 0.26 64 8 1 8 L¾p dùng cèt thÐp cét, lâi, v¸ch, tÇng 3 115.20 100kg 4 28.80 5.46 157 20 1 20 L¾p dùng cèp pha cét, lâi, v¸ch, tÇng 3 630.24 m2 4 157.56 0.60 95 12 1 12 §æ bª t«ng cét, lâi, v¸ch, tÇng 3 97.81 m3 4 24.45 5.90 144 18 1 18 Th¸o cèt pha cét, lâi ,v¸ch tÇng 3, l¾p cèp pha dÇm sµn tÇng 4 2 17 - Th¸o cèp pha cét, lâi, v¸ch tÇng 3 630.24 m2 4 157.56 0.26 41 5 2 3 - L¾p dùng cèp pha dÇm sµn tÇng 4 984.89 m2 4 246.22 0.90 222 28 2 14 TÇng 4-13 L¾p dùng cèt thÐp dÇm sµn tÇng 4 190.20 100kg 4 47.55 6.51 310 38 2 19 §æ bª t«ng dÇm sµn tÇng 4 160.50 m3 4 40.13 5.90 237 30 1 30 Th¸o v¸n khu«n dÇm sµn tÇng 4 984.89 m2 4 246.22 0.26 64 8 1 8 L¾p dùng cèt thÐp cét, lâi, v¸ch, tÇng 4 106.30 100kg 4 26.58 5.46 145 18 1 18 L¾p dùng cèp pha cét, lâi, v¸ch, tÇng 4 576.29 m2 4 144.07 0.60 86 11 1 11 §æ bª t«ng cét, lâi, v¸ch, tÇng 4 90.29 m3 4 22.57 5.90 133 17 1 17 Th¸o cèt pha cét, lâi ,v¸ch tÇng 4, l¾p cèp pha dÇm sµn tÇng 5 1 17 - Th¸o cèp pha cét, lâi, v¸ch tÇng 4 576.29 m2 4 144.07 0.26 37 5 2 3 - L¾p dùng cèp pha dÇm sµn tÇng 5 984.89 m2 4 246.22 0.90 222 28 2 14 II. c¸c c«ng t¸c kiÕn tróc, hoµn thiÖn vµ c«ng t¸c m¸i. Néi dung c«ng viÖc: - X©y t­êng. - §ôc ®iÖn n­íc. - Tr¸t. - èp l¸t nÒn. - S¬n v«i. - L¾p c¸nh cöa. - ThiÕt bÞ ®iÖn n­íc. - Hoµn thiÖn bªn ngoµi - C«ng t¸c m¸i. 1. Ph­¬ng ¸n thi c«ng : - VËt liÖu sö dông c«ng cho c«ng t¸c hoµn thiÖn ®­îc vËn chuyÓn lªn cao b»ng vËn th¨ng (v÷a x©y tr¸t, g¹ch x©y, g¹ch l¸t …). VËn chuyÓn ngang b»ng thñ c«ng, dïng xe cót kÝt, x« kÕt hîp mang v¸c. - C¸c c«ng t¸c bªn trong hoµn thiÖn tõ d­íi lªn, c¸c c«ng t¸c ngoµi hoµn thiÖn tõ trªn xuèng. - C¸c c«ng viÖc ph¶i ®­îc thùc hiÖn nèi tiÕp nhau theo ®óng gi¸n ®o¹n kü thuËt. 2. TÝnh khèi l­îng c¸c c«ng t¸c vµ chän m¸y thi c«ng: 2.1. TÝnh khèi l­îng c«ng t¸c x©y, tr¸t: - T­êng cã cöa nªn lÊy hÖ sè gi¶m lç cöa 30%. Nh­ vËy khèi l­îng c«ng t¸c x©y chiÕm 70% khèi l­îng; khèi l­îng c«ng t¸c tr¸t chiÕm 70% tæng diÖn tÝch, khèi l­îng c«ng t¸c l¾p cöa chiÕm 30% tæng diÖn tÝch. - Khèi l­îng x©y, tr¸t tÇng 1: + X©y t­êng 110: tæng chiÒu dµi t­êng: 60,42m, chiÒu cao 2,9m: 0,7.0,11.60,42.2,9 = 13,49 (m3). + X©y t­êng 220: tæng chiÒu dµi t­êng: 163,81m; chiÒu cao 2,9m: 0,7.0,22.163.81 = 73,16 (m3). + Tæng khèi l­îng tr¸t t­êng: (13,49/0,11+73,16/0,22).2=910,37(m) + Khèi l­îng tr¸t trÇn: 0,7.18,2.48,62 = 619,4 (m2).(0,7- hÖ sè kÓ ®Õn gi¶m lç cÇu thang, lç kü thuËt) + Khèi l­îng tr¸t ngoµi: nhµ cã nhiÒu cöa sæ nªn ¸p dông hÖ sè gi¶m cöa lµ 0,6: 0,6.(18,2+48,62).3,6= 292,18 (m2). + Khèi l­îng tr¸t trong lµ: 910,37+619,4-292,18=1237,58 (m2). + Khèi l­îng cöa lÊy b»ng 30% khèi l­îng tr¸t t­êng: 0,3.910,37=273,11(m3). - Víi c¸ch tÝnh nh­ trªn vµ dùa vµo b¶n vÏ kiÕn tróc, lËp b¶ng cho khèi l­îng c«ng t¸c x©y, tr¸t, l¾p cöa sau: B¶ng tÝnh khèi l­îng c«ng t¸c x©y, tr¸t. TÇng Têng Tæng chiÒu dµi (m) ChiÒu cao (m) HÖ sè gi¶m lç cöa Khèi lîng x©y (m2) Tæng khèi lîng x©y (m2) Tæng khèi lîng cöa (m2) Tæng khèi lîng tr¸t têng (m2) Khèi lîng tr¸t ngoµi (m2) Khèi lîng tr¸t trÇn (m2) Khèi lîng tr¸t trong (m2) TÇng 1 110 60,42 2,9 0,7 13,49 86,65 273,11 910,37 292,12 619,42 1237,67 220 163,81 2,9 0,7 73,16 TÇng 2 110 43,43 2,9 0,7 9,70 58,19 185,15 617,16 292,12 619,42 944,46 220 108,58 2,9 0,7 48,49 TÇng 3 110 30,91 3,2 0,7 7,62 66,82 203,00 676,66 316,46 619,42 979,62 220 120,13 3,2 0,7 59,20 TÇng 4-13 110 337,9 2,9 0,7 75,45 145,29 602,03 2006,78 292,12 619,42 2334,08 220 156,38 2,9 0,7 69,84 2.2. TÝnh khèi l­îng c«ng t¸c l¸t nÒn: Khèi l­îng l¸t nÒn lÊy gÇn ®óng b»ng diÖn tÝch tr¸t trÇn: S = 619,4(m2). 2.3. TÝnh khèi l­îng c«ng t¸c s¬n b¶: Khèi l­îng s¬n, b¶ lÊy gÇn ®óng b»ng diÖn tÝch tr¸t trong, tr¸t ngoµi. 2.4. C«ng t¸c m¸i. - §æ bª t«ng chèng thÊm dµy 5cm: 18,2.48,62.0,05=44,24(m3) - §æ bª t«ng chèng nãng dµy 10cm: 18,2.48,62.0,1=88,48(m3) - L¸t g¹ch l¸ nem: S = Sl¸t nÒn = 619,4 (m2) - X©y t­êng m¸i, t­êng 220 cao 1,2m: 0,22.2.(18,2+48,62).1,2=35,281(m3) - Tr¸t t­êng m¸i: 2.1,2.(18,2+48,62) = 321 (m2). 2.5. Chän m¸y trén v÷a : - Khèi l­îng x©y lín nhÊt trong 1 ph©n khu thi c«ng 1 ca: 145,29/4=36,32 (m3). - Khèi l­îng tr¸t lín nhÊt trong 1 ph©n khu thi c«ng 1 ca: 2334,08/4=583,5(m2). - Khèi l­îng l¸t nÒn trong 1 ph©n khu thi c«ng 1 ca: 614,4/4=154,9(m2). §Þnh møc vËt liÖu v÷a trong 1 ®¬n vÞ x©y, tr¸t, l¸t lµ: 0,29m3 v÷a /1m3 x©y ; 0,023m3 v÷a/1m2 tr¸t ; 0,023 m3 v÷a/1m2 l¸t nÒn. Tæng khèi l­îng v÷a sö dông trong mét ca: 36,32.0,29+583,5.0,023+154,9.0,023 = 27,52(m3). VËy Chän m¸y trén SB - 133 cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt nh­ sau: + Vhh = 100 (l) + Vxl = 80 (l). + N = 3.2 (m3/h). + Tèc ®é quay:V= 550 (vg/phót). + No ®éng c¬ = 4.0 GW. N¨ng suÊt ca cña m¸y trén lµ : Nca = 3,2.8. 0,7 = 17.92 (m3). VËy chän 2 m¸y trén v÷a. 2.6 Chän m¸y vËn th¨ng TP-5 : Khèi l­îng cÇn vËn chuyÓn trong mét ph©n ®o¹n: Gg +Gv = Gx©y + Gtr¸t = (36,32+583,5.0,023+154,9.0,023).1,8 = 95,94 T ChiÒu cao lín nhÊt cÇn vËn chuyÓn vËt liÖu lµ cèt sµn tÇng m¸i (+47,1m). Chän m¸y vËn th¨ng m· hiÖu TP-12 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: - §é cao n©ng: H = 50 m. - Søc n©ng: Q = 0,5 tÊn. - VËn tèc n©ng: Vn = Vh = 7 m/s. - ChiÒu dµi sµn vËn t¶i: l = 1m. - TÇm víi:R = 3,5m. - Träng l­îng m¸y 5,7T N¨ng suÊt cña m¸y: N=8.Q..Kn.ktg (T) Trong ®ã: Q: Søc n©ng cña vËn th¨ng. tck: Thêi gian thùc hiÖn mét chu k×. - Thêi gian ®­a vËt liÖu vµo vËn th¨ng 60s. - Thêi gian n©ng thïng lªn cao: tn = = 7 s - Thêi gian ®­a vËt ra khái vËn th¨ng 60s. - Thêi gian h¹ th = tn = s. =>tck = 60+7+60+7 = 134s Ktt : hÖ sè sö dông t¶i träng = 0,8. Ktg : hÖ sã sö dông thêi gian = 0,8. N =8.0,5..0,8.0,8 = 69 (T) VËy ta bè trÝ 2 m¸y v©n th¨ng TP-5 ®Ó vËn chuyÓn. 3. BiÖn ph¸p thi c«ng vµ nghiÖm thu. 3.1. C«ng t¸c x©y: - Yªu cÇu g¹ch x©y cho c«ng tr×nh: G¹ch do nhµ m¸y s¶n xuÊt. + G¹ch ®­îc thö c­êng ®é ®¹t 75 kg/cm2. + V÷a trén b»ng m¸y trén, m¸c v÷a theo yªu cÇu thiÕt kÕ. + V÷a trén ®Õn ®©u ®­îc dïng ®Õn ®Êy kh«ng ®Ó qu¸ 2 giê. + V÷a ®­îc ®Ó trong héc kh«ng ®Ó v÷a tiÕp xóc víi ®Êt. + H×nh d¹ng khèi x©y ph¶i ®óng kÝch th­íc sai sè cho phÐp. + Khèi x©y ph¶i ®¶m b¶o th¼ng ®øng, ngang b»ng vµ kh«ng trïng m¹ch, m¹ch v÷a kh«ng nhá h¬n 8 mm vµ lín h¬n 12mm. + G¹ch ph¶i ®­îc ng©m n­íc tr­íc khi x©y. ë mçi tÇng, t­êng x©y bao gåm t­êng 22 bao che ®Çu håi vµ t­êng 11 ng¨n chia c¸c phßng trong khu vÖ sinh, khu phô trî. - TiÕn hµnh x©y ngoµi viÖc x©y theo ph©n ®o¹n cßn ph¶i x©y theo ®ît (v× chiÒu cao ng­êi cã h¹n h¬n n÷a nÕu x©y qu¸ cao khèi x©y mÊt æn ®Þnh do ch­a cã kh¶ n¨ng chÞu lùc). V× vËy víi t­êng cao chia lµm 2 ®ît. - Qu¸ tr×nh x©y ph¶i tiÕn hµnh c¨ng d©y, b¾t má, b¾t gãc cho khèi x©y. - V÷a x©y dïng v÷a xi m¨ng c¸t ®­îc trén kh« ë d­íi vµ vËn chuyÓn lªn cao cïng víi g¹ch b»ng cÇn trôc th¸p, vËn chuyÓn ngang b»ng xe c¶i tiÕn. - Cø 3 hoÆc 5 hµng x©y däc ph¶i cã 1 hµng x©y ngang. - Khi x©y xong vµi hµng ph¶i kiÓm tra l¹i ®é ph¼ng cña t­êng b»ng th­íc niv«. - Khèi x©y ®­îc coi lµ ®¹t yªu cÇu khi: + Kh«ng trïng m¹ch. + M¹ch v÷a ®«ng ®Æc. + Khèi x©y th¼ng ®øng. + MÆt bªn khèi x©y ph¼ng. + Tõng líp x©y ngang b»ng. 3.2. C«ng t¸c ®ôc ®iÖn n­íc: - C«ng t¸c nµy chØ ®­îc phÐp vµo khi khèi x©y ®¹t 70% c­êng ®é. C«ng t¸c nµy b¾t ®Çu sau c«ng t¸c x©y 4 ngµy. - §ôc ®iÖn n­íc ph¶i ®óng vÞ trÝ, kÝch th­íc thiÕt kÕ. 3.3. C«ng t¸c tr¸t: - C¸c lo¹i v÷a tr¸t: + V÷a tam hîp: C¸t, v«i nhuyÔn, xi m¨ng th­êng dïng m¸c 25, 50, 75 lµ chñ yÕu. Dïng ®Ó tr¸t trÇn , tr¸t t­êng Èm ­ít nhÑ. C¸ch trén : xi m¨ng, c¸t trén kh« sau ®ã ®æ n­íc v«i vµo. + V÷a xi m¨ng: Lµ hçn hîp cña c¸t , xi m¨ng vµ n­íc. Th­êng dïng m¸c 50, 75 tr¸t khu vùc tiÕp xóc víi n­íc, tr¸t bÓ phèt, bÓ n­íc. Trén tíi ®©u dïng ®Õn ®ã. + V÷a th¹ch cao:Trén 10 kg bét th¹ch cao cïng víi 6-7 lÝt n­íc cho thµnh hçn hîp sÖt sau ®ã trén cïng víi c¸t. Th­êng dïng m¸c 25, 50 ®«ng kÕt nhanh trén ®Õn ®©u dïng ®Õn ®ã . V÷a th¹ch cao dïng ®Ó s¶n suÊt c¸c chi tiÕt trang trÝ, ®Õ ®Ìn, ®Õ cét. - Yªu cÇu víi bÒ mÆt kÕt cÊu tr­íc khi tr¸t: + T­êng ph¶i kh« 100% míi tiÕn hµnh tr¸t (víi c«ng tr×nh: thêi gian lµ 5 ngµy). + VÖ sinh bÒ mÆt tr¸t cho hÕt rªu mèc, dÇu mì, vµo mïa hÌ t­íi n­íc cho trÇn vµ t­êng tr­íc khi tr¸t 1-2 ngµy. + BÒ mÆt ph¶i ®¶m b¶o ®Ó líp v÷a tr¸t liªn kÕt tèt. + BÒ mÆt ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng ®Ó líp v÷a tr¸t cã chiÒu dµy ®ång ®Òu. + BÒ mÆt ph¶i ®¶m b¶o cøng æn ®Þnh vµ bÊt biÕn h×nh. + BÒ mÆt tr¸t ph¶i ®¶m b¶o s¹ch sÏ, nh¸m ®Ó cho líp v÷a tr¸t b¸m chÆt vµo. - Qui tr×nh tr¸t: + Lµm c¸c mèc trªn mÆt tr¸t kÝch th­íc dµy b»ng líp tr¸t. Lµm c¸c mèc biªn tr­íc sau ®ã ph¶i th¶ qu¶ däi ®Ó lµm c¸c mèc gi÷a vµ d­íi. + C¨n cø vµo mèc ®Ó tr¸t líp lãt, tr¸t tõ trªn trÇn xuèng d­íi, tõ gãc ra phÝa gi÷a. + Khi v÷a r¸o n­íc dïng th­íc c¸n cho ph¼ng mÆt. + Líp v÷a lãt se mÆt th× tr¸t líp ¸o. + Dïng th­íc c¸n dµi ®Ó kiÓm tra ®é ph¼ng mÆt v÷a tr¸t. §é sai lÖch cña bÒ mÆt tr¸t ph¶i theo tiªu chuÈn. - Yªu cÇu víi c«ng t¸c tr¸t: Sau khi tr¸t bÒ mÆt ph¶i b»ng ph¼ng, ®é gå ghÒ cho phÐp d­íi 2 mm. 3.4. èp l¸t nÒn: - Yªu cÇu víi c¸c c«ng t¸c trªn ph¶i ®óng chñng lo¹i, kÝch th­íc theo yªu cÇu kiÕn tróc. - C«ng t¸c l¸t nÒn: + Dän vÖ sinh mÆt nÒn, kiÓm tra cèt mÆt nÒn hiÖn tr¹ng, tÝnh to¸n cèt hoµn thiÖn cña mÆt nÒn sau khi l¸t. + X¸c ®Þnh ®é dèc, chiÒu dèc theo quy ®Þnh. + KiÓm tra kÝch th­íc phßng cÇn l¸t, chÊt l­îng g¹ch l¸t. + Lµm mèc, b¾t má cho líp v÷a lãt. + Dïng ni v« truyÒn cèt hoµn thiÖn xuèng nÒn ®¸nh dÊu b»ng mùc xung quanh t­êng cña phßng cÇn l¸t. C¨n cø vµo cèt ®Ó lµm mèc ë gãc phßng vµ c¸c mèc trung gian sao cho võa mét tÇm th­íc c¸n. + MÆt ph¼ng c¸c mèc ph¶i lµm ®óng cèt hoµn thiÖn vµ ®é dèc. + C¨n cø vµo hµng g¹ch mèc c¨ng d©y ®Ó l¸t hµng g¹ch ngang. §Ó che mÆt l¸t ph¼ng ph¶i c¨ng thªm d©y cäc ë chÝnh gi÷a mÆt l¸t. + Khi ®Æt viªn g¹ch ph¶i ®iÒu chØnh cho ph¼ng víi d©y vµ ®óng m¹ch g¹ch. Dïng c¸n bóa gâ nhÑ g¹ch xuèng, ®Æt th­íc kÕt hîp víi niv« ®Ó kiÓm tra ®é ph¼ng. 3.5. S¬n t­êng: - Khèi l­îng s¬n, b¶ lÊy b»ng khèi l­îng tr¸t. - S¬n t­êng tiÕn hµnh tõ trªn xuèng. - Yªu cÇu: BÒ mÆt sau khi s¬n, b¶ ph¶i mÞn kh«ng ®Ó l¹i gîn trªn bÒ mÆt t­êng. 3.6. L¾p c¸nh cöa: - L¾p c¸nh cöa tiÕn hµnh sau s¬n trong. - Khung cöa tèt nhÊt ®­îc l¾p vµ chÌn lóc x©y nh­ vËy míi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc cña phÇn khèi x©y xung quanh cöa ®ång thêi ®¶m b¶o liªn kÕt. - C¸nh cöa vµ kÝnh chØ ®­îc tiÕn hµnh khi c«ng t¸c s¬n kÕt thóc. 3.7. C«ng t¸c c¬ ®iÖn c«ng tr×nh: - C¸c c«ng t¸c: L¾p thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c nh­ ®iÖn tho¹i, ¨ng ten v« tuyÕn, hÖ thèng ®iÒu hßa, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, an ninh, l¾p ®Æt hÖ thèng thang m¸y, hoµn thiÖn hÖ thèng thang bé...chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi l¾p c¸nh cöa cã kho¸, ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®óng yªu cÇu ®èi víi tõng c«ng t¸c. 4. Tæ chøc thi c«ng: - Ph©n ®o¹n thi c«ng ®­îc chia theo ®óng ph©n ®o¹n ®· thi c«ng phÇn th©n. - ¸p dông ®Þnh møc 726 tÝnh to¸n khèi l­îng lao ®éng c¸c c«ng t¸c. Mét sè c«ng t¸c kh«ng cã trong ®Þnh møc th× gi¶ sö sè nh©n c«ng lao ®éng. Thèng kª Khèi l­îng lao ®éng c«ng t¸c hoµn thiÖn TÇng C«ng viÖc Tæng khèi lîng c«ng viÖc §¬n vÞ Sè ph©n khu Khèi lîng mét ph©n khu §Þnh møc (h/®¬n vÞ) Sè giê c«ng (h) Sè ngµy c«ng K Sè c«ng nh©n TÇng 1 X©y têng tÇng 1 + L¾p khu«n cöa 86,65 m3 4 21,66 10,12 219,22 27 2 14 §ôc ®êng ®iÖn níc 4 1 6 Tr¸t trong 1.237,67 m2 4 309,42 0,39 120,67 15 2 8 L¸t nÒn 619,40 m2 4 154,85 0,66 102,20 13 1 13 B¶ trong nhµ 1.237,67 m2 4 309,42 0,235 72,71 9 1 9 S¬n trong nhµ 1.237,67 m2 4 309,42 0,235 72,71 9 1 9 L¾p cöa 273,11 m2 4 68,28 1 68,28 9 1 9 Tr¸t ngoµi 292,12 m2 2 146,06 0,53 77,41 10 1 10 S¬n ngoµi 292,12 m2 2 146,06 0,43 62,81 8 1 8 L¾p thiÕt bÞ ®iÖn níc, vÖ sinh 4 1 6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ phßng ch¸y, an ninh 4 1 6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c 4 1 6 L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hßa 4 1 6 Hoµn thiÖn thang bé 4 1 6 L¾p ®Æt hÖ thèng thang m¸y 4 1 6 TÇng 2 X©y têng tÇng 2 + L¾p khu«n cöa 58,19 m3 4 14,55 10,12 147,22 18 2 9 §ôc ®êng ®iÖn níc 4 1 6 Tr¸t trong 994,46 m2 4 248,62 0,39 96,96 12 2 6 L¸t nÒn 619,40 m2 4 154,85 0,66 102,20 13 1 13 B¶ trong nhµ 994,46 m2 4 248,62 0,235 58,42 7 1 7 S¬n trong nhµ 994,46 m2 4 248,62 0,235 58,42 7 1 7 L¾p cöa 185,15 m2 4 46,29 1 46,29 6 1 6 Tr¸t ngoµi 292,12 m2 2 146,06 0,53 77,41 10 1 10 S¬n ngoµi 292,12 m2 2 146,06 0,43 62,81 8 1 8 L¾p thiÕt bÞ ®iÖn níc, vÖ sinh 4 1 6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ phßng ch¸y, an ninh 4 1 6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c 4 1 6 L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hßa 4 1 6 Hoµn thiÖn thang bé 4 1 6 L¾p ®Æt hÖ thèng thang m¸y 4 1 6 TÇng 3 X©y têng tÇng 3 + L¾p khu«n cöa 66,82 m3 4 16,71 10,12 169,05 21 2 11 §ôc ®êng ®iÖn níc 4 1 6 Tr¸t trong 979,62 m2 4 244,91 0,39 95,51 12 2 6 L¸t nÒn 619,40 m2 4 154,85 0,66 102,20 13 1 13 B¶ trong nhµ 979,62 m2 4 244,91 0,235 57,55 7 1 7 S¬n trong nhµ 979,62 m2 4 244,91 0,235 57,55 7 1 7 L¾p cöa 203,00 m2 4 50,75 1 50,75 6 1 6 Tr¸t ngoµi 316,46 m2 2 158,23 0,53 83,86 10 1 10 S¬n ngoµi 316,46 m2 2 158,23 0,43 68,04 8 1 8 L¾p thiÕt bÞ ®iÖn níc, vÖ sinh 4 1 6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ phßng ch¸y, an ninh 4 1 6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c 4 1 6 L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hßa 4 1 6 Hoµn thiÖn thang bé 4 1 6 L¾p ®Æt hÖ thèng thang m¸y 4 1 6 TÇng 4-13 X©y têng tÇng 3 + L¾p khu«n cöa 145,29 m3 4 36,32 10,12 367,58 46 2 23 §ôc ®êng ®iÖn níc 4 1 6 Tr¸t trong 2.334,08 m2 4 583,52 0,39 227,57 28 2 14 L¸t nÒn 619,40 m2 4 154,85 0,66 102,20 13 1 13 B¶ trong nhµ 2.334,08 m2 4 583,52 0,235 137,13 17 1 17 S¬n trong nhµ 2.334,08 m2 4 583,52 0,235 137,13 17 1 17 L¾p cöa 602,30 m2 4 150,58 1 150,58 19 1 19 Tr¸t ngoµi 292,12 m2 2 146,06 0,53 77,41 10 1 10 S¬n ngoµi 292,12 m2 2 146,06 0,43 62,81 8 1 8 L¾p thiÕt bÞ ®iÖn níc, vÖ sinh 4 1 6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ phßng ch¸y, an ninh 4 1 6 L¾p ®Æt thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c 4 1 6 L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hßa 4 1 6 Hoµn thiÖn thang bé 4 1 6 L¾p ®Æt hÖ thèng thang m¸y 4 1 6 M¸i Bª t«ng chèng thÊm 44,24 m3 4 11,06 5,9 65,26 8 1 8 Bª t«ng chèng nãng 88,48 m3 4 22,12 5,9 130,51 16 1 16 L¸t g¹ch l¸ nem 619,40 m2 4 154,85 0,66 102,20 13 1 13 X©y têng m¸i 35,28 m3 4 8,82 10,12 89,26 10 1 10 Tr¸t têng m¸i 321,00 m2 2 160,50 0,53 85,07 10 1 10 C. TiÕn ®é thi c«ng cho toµn bé c«ng tr×nh LËp tiÕn ®é thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh c«ng tr×nh trong thêi gian quy ®Þnh ( dùa theo nh÷ng sè liÖu tæng qu¸t cña Nhµ n­íc hoÆc nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ trong hîp ®ång giao thÇu) víi møc ®é sö dông vËt liÖu, m¸y mãc vµ nh©n lùc hîp lý nhÊt. VËy tiÕn ®é thi c«ng ph¶i thÓ hiÖn - Tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc. - Quan hÖ rµng buéc g÷a c¸c d¹ng c«ng t¸c víi nhau. - X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ tµi nguyªn: nh©n lùc, vËt liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho thi c«ng theo nh÷ng thêi gian quy ®Þnh. 1. Lùa chän ph­¬ng ph¸p lËp tiÕn ®é: Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó lËp tiÕn ®é. Cã 4 ph­¬ng ph¸p chÝnh sau: - Ph­¬ng ph¸p tuÇn tù, ph­¬ng ph¸p song song: §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó tæ chøc c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®¬n gi¶n hoÆc tæng qu¸t, thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å ngang. + ¦u ®iÓm: Dïng cho ®­îc nhiÒu ®èi t­îng, dÔ lËp tiÕn ®é, dÔ hiÓu vµ dÔ ®iÒu chØnh, bæ sung. + Nh­îc ®iÓm: C¸c dù ¸n phøc t¹p kh«ng thÓ hiÖn ®­îc, kh«ng thÓ hiÖn râ mèi quan hÖ l«gic gi÷a c¸c c«ng viÖc víi nhau. - Ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn: Theo ph­¬ng ph¸p nµy c«ng tr×nh ®­îc chia thµnh nh÷ng c«ng viÖc theo tÝnh chuyªn m«n ho¸ víi c¸c tæ ®éi c«ng nh©n chuyªn nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®· ph©n chia. Trong ®ã c¸c c«ng viÖc ®­îc phèi hîp l¹i víi nhau theo mét tr×nh tù c«ng nghÖ. + ¦u ®iÓm: Ph©n c«ng lao ®éng, vËt t­ hîp lý, liªn tôc vµ ®iÒu hoµ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, rót ng¾n thêi gian, cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ lao ®éng cao. ThÓ hiÖn mèi quan hÖ: kh«ng gian, thêi gian, c«ng viÖc. + Nh­îc ®iÓm: C«ng tr×nh chØ cã thÓ thi c«ng theo ph­¬ng ph¸p d©y truyÒn khi: Cã mÆt b»ng ®ñ réng (); cã khèi l­îng ph¶i ®ñ lín vµ c«ng nghÖ ph¶i t­¬ng ®èi ®ång nhÊt. - Ph­¬ng ph¸p s¬ ®å m¹ng: Ph­¬ng ph¸p nµy thÓ hiÖn ­u ®iÓm h¬n h¼n 2 ph­¬ng ph¸p trªn. S¬ ®å m¹ng lµ mét m« h×nh to¸n häc ®éng, thÓ hiÖn toµn bé dù ¸n x©y dùng thµnh mét thÓ thèng nhÊt, chÆt chÏ trong ®ã thÊy râ vÞ trÝ tõng c«ng viÖc ®èi víi môc tiªu chung vµ sù ¶nh h­ëng lÉn nhau gi÷a c¸c c«ng viÖc. S¬ ®å m¹ng dÔ dµng lËp ®­îc c¸c thuËt to¸n vµ viÕt ch­¬ng tr×nh cho m¸y tÝnh ®iÖn tö, kÓ c¶ tù ®éng ho¸ thiÕt kÕ. Qua c¸c yÕu tè ph©n tÝch trªn lùa chän ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn, dïng s¬ ®å xiªn ®Ó thÓ hiÖn tiÕn ®é cho c«ng tr×nh. 2. C¸c b­íc lËp tiÕn ®é: + Ph©n tÝch c«ng nghÖ x©y dùng c«ng tr×nh. + Chän ph­¬ng ¸n tæ chøc. + TÝnh khèi l­îng c«ng viÖc cho mét ph©n ®o¹n, cho mét tÇng. + ThÓ hiÖn tiÕn ®é trªn s¬ ®å. + KiÓm tra tiÕn ®é so víi kÕ ho¹ch. + TÝnh l¹i, ®iÒu chØnh tiÕn ®é + LËp biÓu ®å tµi nguyªn (nÕu tiÕn ®é ®­îc chÊp nhËn). 2.1. Ph©n tÝch c«ng nghÖ: Dùa trªn thiÕt kÕ c«ng nghÖ, kiÕn tróc, kÕt cÊu c«ng tr×nh. Xem trong c¸c ph­¬ng ¸n cã thÓ chän ra ph­¬ng ¸n hîp lý nhÊt. ViÖc ph©n tÝch c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¾t ®Çu ngay tõ khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh do c¬ quan t­ vÊn thiÕt kÕ chñ tr× cã sù bµn b¹c víi ng­êi thùc hiÖn x©y dùng, ®«i khi ph¶i cã ý kiÕn cña c¸c bªn liªn quan kh¸c nh­ ng­êi cÊp vèn, ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh còng nh­ phôc vô thi c«ng . C«ng tr×nh Trung t©m th­¬ng m¹i sö dông c«ng nghÖ thi c«ng bª t«ng toµn khèi ®æ t¹i chç. 2.2. Chän ph­¬ng ¸n tæ chøc: Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn ta chän ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn, sö dông s¬ ®å xiªn ®Ó lËp tiÕn ®é cho c«ng tr×nh. 2.3. TÝnh khèi l­îng cho c¸c c«ng viÖc cho mét ph©n ®o¹n, cho mét tÇng: Tr­íc hÕt ph¶i lËp ®­îc danh môc c¸c c«ng viÖc cÇn thi c«ng. ViÖc ph©n chia c¸c c«ng viÖc ph¶i tho¶ m·n: + C«ng viÖc cã thÓ tiÕn hµnh thi c«ng ®éc lËp vÒ kh«ng gian còng nh­ thêi gian kh«ng bÞ vµ còng kh«ng g©y c¶n trë cho nh÷ng c«ng viÖc kh¸c. + Mét c«ng viÖc ph¶i ®ñ khèi l­îng cho mét ®¬n vÞ (tæ, ®éi ) lµm viÖc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. + Trong kh¶ n¨ng cã thÓ ph©n chia mçi viÖc cho mét ®¬n vÞ chuyªn m«n ho¸ ®¶m nhiÖm, trong c¸c tr­êng hîp kh«ng thÓ míi bè trÝ tæ ®éi ®a n¨ng hay hçn hîp thùc hiÖn. + T¹i thêi ®iÓm kÕt thóc c¸c giai ®o¹n x©y dùng c«ng tr×nh c¸c c«ng viÖc liªn quan còng kÕt thóc t¹i thêi ®iÓm ®ã. + Nh÷ng c«ng viÖc kh«ng thùc hiÖn t¹i hiÖn tr­êng nh­ng n»m quy tr×nh x©y l¾p còng ph¶i ®­a vµo danh môc. + Nh÷ng c«ng viÖc lín cã thÓ chia ra thµnh nhiÒu c«ng viÖc nhá ®Ó cã thÓ kÕt hîp thi c«ng song song víi c¸c c«ng viÖc kh¸c ®Ó rót ng¾n thêi gian thi c«ng. + NhiÒu c«ng viÖc nhá, khèi l­îng Ýt cã thÓ gép thµnh mét c«ng viÖc d­íi mét tªn chung ®Ó ®¬n gi¶n khi thÓ hiÖn trªn biÓu ®å. - TÝnh to¸n khèi l­îng theo danh môc. - Ph©n chia ph©n khu trªn mÆt b»ng thi c«ng vµ tÝnh to¸n hao phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y mãc, thêi gian cho tõng ph©n ®o¹n. KÕt qu¶ tÝnh to¸n thÓ hiÖn trong phÇn tæ chøc thi c«ng: Cäc khoan nhåi T.100; thi c«ng c«ng t¸c ®µo ®Êt T.106; thi c«ng bª t«ng mãng T.121;tÇng hÇm T.124; thi c«ng phÇn th©n T.146T.48; thi c«ng c«ng t¸c hoµn thiÖn: T.153T.155. + Trong ®ã viÖc ph©n chia mÆt b»ng thi c«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c: Khèi l­îng thÝch øng trong mét ca lµm viÖc cña mét tæ ®éi. M¹ch ngõng thi c«ng t¹i nh÷ng n¬i cã néi lùc nhá. §é chªnh khèi l­îng bª t«ng gi÷a c¸c ph©n khu kh«ng lín h¬n 25%. + C¬ së khu vùc c«ng t¸c: * Sè khu vùc c«ng t¸c ph¶i phï hîp víi n¨ng suÊt lµm viÖc cña tæ ®éichuyªn m«n, ®Æc biÖt lµ n¨ng suÊt ®æ bª t«ng. §ång thêi ®¶m b¶o mÆt b»ng lao ®éng ®Ó sè c«ng nh©n kh«ng qu¸ cao trªn mét ph©n khu. * C¨n cø vµo kh¶ n¨ng cung cÊp thiÕt bÞ, vËt t­, thêi h¹n thi c«ng c«ng tr×nh. * C¨n cø vµo kÕt cÊu c«ng tr×nh ®Ó cã khu vùc phï hîp mµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng. 2.4. ThÓ hiÖn tiÕn ®é trªn s¬ ®å: TiÕn ®é ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ TC-04. 2.5. KiÓm tra tiÕn ®é víi kÕ ho¹ch: NÕu tho¶ m·n tiÕp tôc lµm c¸c b­íc sau. 2.6 §iÒu chØnh tiÕn ®é: - Dïng biÓu ®å nh©n lùc, vËt liÖu, cÊu kiÖn ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®iÒu chØnh tiÕn ®é. - NÕu c¸c biÓu ®å cã nh÷ng ®Ønh cao hoÆc tròng s©u thÊt th­êng th× ph¶i ®iÒu chØnh l¹i tiÕn ®é b»ng c¸ch thay ®æi thêi gian mét vµi qu¸ tr×nh nµo ®ã ®Ó sè l­îng c«ng nh©n hoÆc l­îng vËt liÖu, cÊu kiÖn ph¶i thay ®æi sao cho hîp lý h¬n. - NÕu c¸c biÓu ®å nh©n lùc, vËt liÖu vµ cÊu kiÖn kh«ng ®iÒu hoµ ®­îc cïng mét lóc th× ®iÒu chñ yÕu lµ ph¶i ®¶m b¶o sè l­îng c«ng nh©n kh«ng ®­îc thay ®æi hoÆc nÕu cã th× thay ®æi mét c¸ch ®iÒu hoµ. VËy ®iÒu chØnh tiÕn ®é thi c«ng lµ Ên ®Þnh l¹i thêi gian hoµn thµnh tõng qu¸ tr×nh ®¶m b¶o: + C«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh trong thêi gian quy ®Þnh. + Sè l­îng c«ng nh©n chuyªn nghiÖp vµ m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®­îc thay ®æi nhiÒu còng nh­ viÖc cung cÊp vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch ®iÒu hoµ. D. thiÕt kÕ Tæng mÆt b»ng x©y dùng 1. Néi dung thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y dùng: - X¸c ®Þnh vÞ trÝ c«ng tr×nh x©y dùng: C«ng tr×nh chung c­ cao tÇng cã mÆt b»ng d¹ng h×nh ch÷ nhËt 2 mÆt gi¸p ®­êng: + Hai mÆt phÝa b¾c vµ phÝa t©y gi¸p ®­êng néi bé khu ®« thÞ. + Hai mÆt phÝa nam vµ phÝa ®«ng lµ c¸c khu ®Êt dù kiÕn x©y dùng c«ng tr×nh. VÞ trÝ cô thÓ c«ng tr×nh ®­îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ TC-05 - Bè trÝ cÇn trôc vµ m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng: M¸y mãc thiÕt bÞ trong giai ®o¹n thi c«ng phÇn th©n gåm cã: cÇn trôc th¸p, vËn th¨ng, thang m¸y c«ng tr×nh, m¸y trén v÷a phôc vô c«ng t¸c x©y tr¸t. VÞ trÝ bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ trong b¶n vÏ TC-05 - HÖ thèng giao th«ng: + Giao th«ng ngoµi c«ng tr­êng: TÝnh tõ n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc ®Õn cæng c«ng tr­êng x©y dùng. N»m trong m¹ng l­íi ®­êng thµnh phè. + Giao th«ng trong c«ng tr­êng: HÖ thèng giao th«ng tu©n theo chØ dÉn, qui chuÈn thiÕt kÕ - Kho b·i, x­ëng s¶n xuÊt vµ phô trî: + B·i vËt liÖu lµ c¸c vËt liÖu tr¬: C¸t, ®¸, sái.. + Kho vËt liÖu: Kho xim¨ng, kho v¸n khu«n... + X­ëng s¶n xuÊt: x­ëng gia c«ng thÐp, x­ëng söa ch÷a c¸c dông cô m¸y mãc... - Nhµ t¹m trªn c«ng tr­êng: + Nhµ lµm viÖc bè trÝ ë khu vùc hîp lý, kh«ng ¶nh h­ëng tíi ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, ®i l¹i dÔ dµng tiÖn giao dÞch. Khèi nhµ nµy ®­îc ­u tiªn ë vÞ trÝ phï hîp. + Nhµ dÞch vô trªn hiÖn tr­êng: nhµ ¨n, nhµ nghØ t¹m, y tÕ ®­îc bè trÝ sau. - M¹ng l­íi cÊp, tho¸t n­íc: + TËn dông tèi ®a m¹ng l­íi cÊp n­íc cã s½n ë c«ng tr­êng hoÆc khu vùc l©n cËn. + Ngoµi ra x©y dùng tr­íc mét phÇn hÖ thèng cÊp n­íc sau nµy sö dông ®Ó sö dông t¹m: bÓ n­íc dù tr÷, ®­êng èng chÝnh... - M¹ng l­íi cÊp ®iÖn cho c«ng tr­êng: + TËn dông tèi ®a m¹ng l­íi ®iÖn cã s½n cña m¹ng ®iÖn thµnh phè ®Ó cÊp ®iÖn cho c«ng tr­êng. + X©y dùng tr­íc mét phÇn m¹ng l­íi cÊp ®iÖn cho c«ng tr×nh sau nµy: tr¹m biÕn thÕ, cét ®iÖn ®Ó sö dông t¹m.. 2. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng x©y dùng (TMBXD): - TMBXD thiÕt kÕ sao cho c«ng tr×nh t¹m phôc vô tèt nhÊt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®êi sèng con ng­êi trªn c«ng tr­êng, kh«ng c¶n trë hoÆc ¶nh h­ëng tíi c«ng nghÖ, chÊt l­îng, thêi gian x©y dùng - Sè l­îng c«ng tr×nh t¹m lµ Ýt nhÊt, gi¸ thµnh x©y dùng lµ rÎ nhÊt, kh¶ n¨ng khai th¸c vµ sö dông lµ nhiÒu nhÊt, kh¶ n¨ng t¸i sö dông, thu håi, thanh lý lµ nhiÒu nhÊt - ThiÕt kÕ TMBXD ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ chung víi sù ®« thÞ ho¸ c«ng nghiÖp ë ®i¹ ph­¬ng. 3. TÝnh to¸n chi tiÕt tæng mÆt b»ng x©y dùng: 3.1. TÝnh diÖn tÝch kho b·i: 3.1.1. X¸c ®Þnh l­îng vËt liÖu dù tr÷: - Sè ngµy dù tr÷ vËt liÖu: T= t+ t+ t+ t+ t t1: Kho¶ng thêi gian dù tr÷ gi÷a nh÷ng lÇn nhËn vËt liÖu. t2: Thêi gian vËn chuyÓn vËt liÖu tõ n¬i nhËn ®Õn c«ng tr­êng. t3: Thêi gian bèc rì vµ tiÕp nhËn vËt liÖu t¹i c«ng tr­êng. t4: Thêi gian thÝ nghiÖm ph©n lo¹i vËt liÖu vµ chuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó cÊp ph¸t. t5: Sè ngµy dù tr÷ tèi thiÓu ®Ó ®Ò phßng bÊt tr¾c lµm cho viÖc cung øng bÞ gi¸n ®o¹n. Tdt lÊy theo qui ph¹m: + ThÐp Tdt = 12 (ngµy) + Xim¨ng lÊy víi Tdt = 8 (ngµy). + C¸t, g¹ch, v¸n khu«n: Tdt = 5 (ngµy). - L­îng vËt liÖu sö dông hµng ngµy lín nhÊt: Rmax: Tæng khèi l­îng lín nhÊt sö dông trong mét k× kÕ ho¹ch. T: Thêi gian sö dông vËt liÖu trong k× kÕ ho¹ch k: HÖ sè tiªu dïng vËt liÖu kh«ng ®iÒu hoµ; k = 1.21.6. - L­îng vËt liÖu d÷ tr÷ t¹i kho b·i c«ng tr­êng: Dmax = rmax.Tdù tr÷ - TÝnh l­îng vËt liÖu sö dông hµng ngµy lín nhÊt: + ThÐp: Q = 5,667 (T/ngµy) => rmax = 5,66.1,2 = 6,79 (T). + Khèi l­îng c«ng t¸c x©y: Khèi l­îng x©y lín nhÊt trong 1 ph©n khu thi c«ng: 145,29/4=36,32 (m3//ngµy). L­îng g¹ch sö dông: 550.36,32 = 19976 (viªn/ngµy). => rmax = 19976.1,2 = 23971 (viªn). L­îng v÷a: 0,29.36,32 = 10,53 (m3/ngµy). C¸t: 0,3.36,32 = 10,89(m3/ngµy). => rmax = 10,89.1,2 = 13,08 (m3). Xim¨ng: 227,02.10,53 = 2390,5 (Kg/ngµy) -> rmax = 2390,5.1.2 = 2868,6 (Kg) =2,869 (T). + Khèi l­îng c«ng t¸c tr¸t: Khèi l­îng tr¸t lín nhÊt trong 1 ph©n khu: 2334,08/4=583,5(m2). Khèi l­îng v÷a lµ : 583,5.0,02=11,67 (m3/ngµy) Xim¨ng: 11,67.227,03= 2649,44 (Kg/ngµy). => rmax = 2649,44.1,2 = 3179 (Kg) = 3,179 (T). C¸t: 11,67.0,3 = 3,5 (m3). => rmax =3,5.1,2 = 4,2 (m3). + Khèi l­îng c«ng t¸c v÷a lãt nÒn: - Khèi l­îng l¸t nÒn lín nhÊt trong 1 ph©n khu: 614,4/4=154,9(m2). Xim¨ng: 154,9.227,02.0,023 = 3519 (Kg/ngµy) = 3,519 (T/ngµy) => rmax = 3,519.1,2 = 4.22 (T). C¸t: 154,9.0,023 = 3,56 (m3/ngµy). => rmax = 3,56.1,2 = 4.272 (m3). + Khèi l­îng v¸n khu«n: 298.0,03 = 8,94 (m3/ngµy). => rmax = 8,94.1,2 = 10,73 (m3) - TÝnh l­îng vËt liÖu dù tr÷ t¹i kho b·i c«ng tr­êng: + CT = 6,79.12 = 81,48 (T) + C¸t = (13,08+4,2+3,56).5 = 104,2 (m3) + XM = (2,869+3,179+3,519).8 = 76,54 (T) + G¹ch = 23971*5 = 119855(viªn) + V¸n khu«n = 21,57.5 = 107,85 (m3). 3.3.2. TÝnh diÖn tÝch kho b·i: - DiÖn tÝch chøa VL kh«ng kÓ ®­êng ®i: CT: Trong ®ã: Dmax: L­îng vËt liÖu dù tr÷ tèi ®a ë kho b·i c«ng tr­êng d: L­îng vËt liÖu ®Þnh møc chøa trªn 1 m2 diÖn tÝch kho b·i cã Ých. - DiÖn tÝch chøa kho b·i kÓ c¶ ®­êng ®i: Trong ®ã: HÖ sè sö dông mÆt b»ng Kho tæng hîp Kho kÝn Kho lé thiªn, chøa thïng hßm, cÊu kiÖn Kho lé thiªn, chøa VL thµnh ®èng Dùa vµo ®Þnh møc cÊt chøa vËt liÖu ë c«ng tr­êng diÖn tÝch kho b·i thÓ hiÖn ë b¶ng sau. B¶ng thèng kª diÖn tÝch kho b·i TT Tªn VL §¬n vÞ L­îng VL L­îng vËt liÖu/m2 ChiÒu cao chÊt VL (m) C¸ch chÊt Lo¹i kho DiÖn tÝch(m2) HÖ sè sö dông mÆt b»ng DiÖn tÝch c¶ ®­êng ®i 1 Cèt thÐp T 81,48 3,7 1,2 XÕp chång Kho hë 39,64 1.5 59,46 2 G¹ch viªn 119855 700 2,1 XÕp chång B·i lé thiªn 81,5 1,2 97,8 3 C¸t m3 104,2 4,0 1 §¸nh ®èng B·i lé thiªn 52,1 1,1 57,31 4 Xim¨ng T 76,54 1,5 1,5 XÕp chång Kho kÝn 34,01 1,4 47 5 V¸n khu«n m3 107,85 1,8 2,5 XÕp chång Kho hë 43 1,5 64,05 3.2. TÝnh to¸n nhµ t¹m: 3.2.1. TÝnh d©n sè c«ng tr­êng: + Nhãm A: C«ng nh©n lµm viÖc trùc tiÕp c«ng tr­êng: A = Ntrung b×nh = + Nhãm B: C«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x­ëng s¶n xuÊt vµ phô trî: B = k%*A = 20%.80 = 16 (ng­êi) víi k = 20%: c«ng tr­êng x©y dùng trong thµnh phè + Nhãm C: C¸n bé kÜ thuËt: C = (4-8)%*(A+B) = 8%.(80+16) = 8 (ng­êi) + Nhãm D: Nh©n viªn hµnh chÝnh: D = 5%*(A+B+C) = 5%.(80+16+8) =6 (ng­êi) + Nhãm E: Nhãm nh©n viªn phôc vô: E = S%*(A+B+C+D) = 10%.(80+16+8+6) = 11 (ng­êi) S = 10%: C«ng tr­êng lín - VËy sè nguêi lµm viÖc trªn c«ng tr­êng: G = 1,06*(A + B + C + D + E) = 1,06.(80+16+8+6+11) = 130 (ng­êi) - D©n sè c«ng tr­êng (c«ng tr­êng x©y dùng trong thµnh phè): N = G = 130 (ng­êi) 3.3.2. TÝnh diÖn tÝch nhµ t¹m: - Gi¶ thiÕt: Toµn bé sè c«ng nh©n kh«ng ë trong c«ng tr­êng mµ ë trä xung quanh khu vùc l©n cËn hoÆc vÒ nhµ. Nh­ng cã 25% sè c«ng nh©n ë l¹i c«ng tr­êng nghØ tr­a VËy sè c«ng nh©n ë nhµ nghØ vµ ¨n tr­a: 25%.130 = 45 (ng­êi). - Dùa vµo tiªu chuÈn tÝnh diÖn tÝch nhµ t¹m ta cã b¶ng kÕt qu¶: DiÖn tÝch nhµ b¶o vÖ lÊy: 16 m2 DiÖn tÝch nhµ chØ huy lÊy: 24 m2. B¶ng tÝnh diÖn tÝch nhµ t¹m TT Lo¹i nhµ ChØ tiªu §¬n vÞ Tiªu chuÈn N (ng­êi) DiÖn tÝch (m2) 1 Nhµ nghØ tr­a 1 ng­êi m2 4 45 180 2 Nhµ lµm viÖc hµnh chÝnh 1 ng­êi m2 4 17 68 3 Nhµ lµm viÖc cña c¸n bé KT 1 ng­êi m2 16 6 96 4 Y tÕ 1 ng­êi m2 0,04 130 5,2 5 Nhµ ¨n 1 ng­êi m2 1 45 45 7 Nhµ t¾m 25ng­êi/phßng m2 2,5 130 13 8 Nhµ vÖ sinh 25ng­êi/phßng m2 2,5 130 13 3.3.3. TÝnh to¸n l­u l­îng n­íc c«ng tr­êng: - N­íc phôc vô s¶n xuÊt: Trong ®ã:Ai: L­îng n­íc tiªu chuÈn cho mét ®iÓm s¶n xuÊt dïng n­íc (l/ngµy). kg = 22,5: HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ Do sö dông bª t«ng th­¬ng phÈm nªn kh«ng cÇn sö dông n­íc ®Ó trén bª t«ng. N­íc sö dông lín nhÊt t¹i thêi ®iÓm vÖ sinh v¸n khu«n. VËy lÊy l­îng n­íc sö dông trong giai ®o¹n nµy: Q1 = 0,65 (l/s). - N­íc phôc vô sinh ho¹t hµng ngµy: Trong ®ã: B = 15 l/ngµy: Tiªu chuÈn dïng n­íc sinh ho¹t cho 1 ng­êi/ngµy Nmax= 232: Sè ng­êi lín nhÊt lµm viÖc trong mét ngµy ë c«ng tr­êng. kg: HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê kg = 1,82. - N­íc sinh ho¹t khu vùc nhµ nghØ: Trong ®ã: Nc = N = 45 ng­êi: Sè ng­êi khu nhµ nghØ C = 40 l/ngµy: Tiªu chuÈn dïng n­íc sinh ho¹t /ng­êi.ngµy kg = 1,5: HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong giê kng = 1,4: HÖ sè sö dông n­íc kh«ng ®iÒu hoµ trong ngµy - N­íc ch÷a ch¸y: : Tra b¶ng tiªu chuÈn n­íc ch÷a ch¸y cho khèi nhµ: V = 48,62.19.51,5 = 47574 m3 = 47,574.103 m < 50.103 m3 -> VËy Qt = 70%*(Q1 + Q2 + Q3) + Q4 = 70%*(0,65 + 0,2715 + 0,04 ) + 10 = 10,1 (l/s) - X¸c ®Þnh ®­êng kÝnh èng: Chän D = 15 cm. 3.4.. CÊp ®iÖn cho c«ng tr­êng: 3.4.1. C«ng suÊt ®iÖn cÇn thiÕt cho c«ng tr­êng: B¶ng thèng kª nhu cÇu dïng ®iÖn STT Pi §iÓm tiªu thô C«ng suÊt ®Þnh møc (KW) Khèi l­îng phôc vô Nhu cÇu (KW) 1 P1 CÇn trôc th¸p 62KW 1 62,00 2 Thang m¸y c«ng tr­êng 2.2KW 1 2,20 3 M¸y trén v÷a 4KW 2 8,00 4 §Çm dïi 1KW 3 3,00 5 §Çm bµn 1KW 7 7,00 6 P2 M¸y hµn 18.5KW 2 37,00 7 M¸y c¾t 1.5KW 3 4,50 8 M¸y uèn 2.2KW 2 4,40 9 P3 §iÖn sinh ho¹t 15W/m2 276 4,14 10 Nhµ lµm viÖc, b¶o vÖ 10W/m2 208 0,208 11 Nhµ ¨n, tr¹m y tÕ 15W/m2 50,2 0,753 12 Nhµ t¾m, WC 10W/m2 26 0,260 13 Kho chøa VL 6W/m2 170,51 1,023 14 §­êng ®i l¹i 5KW/km 0,21 1.05 15 §Þa ®iÓm thi c«ng 2,4 W/m2 923 2,215 Trong ®ã: DiÖn tÝch nhµ lµm viÖc, phßng chØ huy b¶o vÖ: 16+24+96+68 = 208 (m2). DiÖn tÝch nhµ ¨n, tr¹m y tÕ: =5,2+45=50,2 (m2). Nhµ t¾m, WC: 13+13 = 26 (m2). Kho vËt liÖu: 59,46+47+64,05 = 170,51 (m2). - C«ng suÊt ®iÖn ch¹y m¸y: - C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt: - C«ng suÊt ®iÖn dïng cho sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng khu vùc hiÖn tr­êng: VËy tæng c«ng suÊt cÇn thiÕt cho c«ng tr­êng: 3.4.2. Chän m¸y biÕn ¸p ph©n phèi ®iÖn: - C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n: Trong ®ã: - C«ng suÊt biÓu kiÕn ph¶i cung cÊp cho c«ng tr­êng: - Chän m¸y biÕn ¸p: Chän m¸y biÕn ¸p 3 pha do VN s¶n xuÊt: 560-6,6/0,4 cã c«ng suÊt ®Þnh møc 560 kVA; ®iÖn thÕ ®Þnh møc phÝa cao ¸p: 6,6 kV; ®iÖn thÕ ®Þnh møc phÝa h¹ ¸p: 0,4 kV. 3.4.3 X¸c ®Þnh vÞ trÝ m¸y biÕn ¸p: - M¹ng ®iÖn ®éng lùc: ThiÕt kÕ theo m¹ch kÕt hîp: kÝn khu vùc trung t©m s¶n xuÊt, hë khu vùc kho x­ëng gia c«ng, chÕ t¹o - M¹ng ®iÖn phôc vô sinh ho¹t: Dïng m¹ch hë - §Æt m¸y biÕn ¸p khu vùc gãc c«ng tr­êng ®¶m b¶o an toµn. 3..4.4. TÝnh to¸n chän d©y dÉn: - Chän ®­êng d©y cao thÕ: Gi¶ thiÕt chiÒu dµi tõ m¹ng ®iÖn quèc gia tíi tr¹m biÕn ¸p c«ng tr­êng 100 m;M¹ng ®iÖn cao thÕ 6 kV. M« men t¶i: M = P*L = 169,114,0,1 = 16,9114 (kWkm) + Chän d©y nh«m tiÕt diÖn tèi thiÓu cho phÐp víi ®­êng d©y cao thÕ Smin = 50 => A-50 Tra b¶ng: + §é sôt ®iÖn ¸p: VËy d©y ®iÖn A-50 chän ®¹t yªu cÇu - Chän ®­êng d©y dÉn ph©n phèi ®Õn phô t¶i: + Gi¶ thiÕt ®­êng d©y ®éng lùc cã L = 50 m. §iÖn ¸p 380/220; C = 83 + Yªu cÇu c­êng ®é: + Chän d©y c¸p lo¹i 4 lâi d©y ®ång. Mçi d©y cã S = 120 mm2 vµ [I] = 600 (A) >It = 377,85 (A). + KiÓm tra ®é sôt ®iÖn ¸p: + KiÓm tra ®é bÒn c¬ häc: Smin = 4 mm2 < S = 50 mm2 - §­êng d©y sinh ho¹t vµ chiÕu s¸ng ®iÖn ¸p 220 V: + Gi¶ thiÕt chiÒu dµi ®­êng d©y L = 100 m + KiÓm tra ®é sôt ®iÖn ¸p: + Chän d©y ®ång, tiÕt diÖn: S = 10 mm2; [I] = 110 (A). + KiÓm tra theo yªu cÇu c­êng ®é: 110 (A) + KiÓm tra ®é bÒn c¬ häc: Smin = 1,5 mm2 < 10 mm2 E. kÜ thuËt an toµn vµ vÖ sinh. 1.An toµn lao ®éng, vÖ sinh khi thi c«ng cäc khoan nhåi: - ChÊp hµnh nghiªm ngÆt qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng vÒ sö dông vµ vËn hµnh: + §éng c¬ thuû lùc, ®éng c¬ ®iÖn + CÇn cÈu, m¸y hµn ®iÖn . + HÖ têi c¸p, rßng räc + Ph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ sö dông ®iÖn trong qu¸ tr×nh thi c«ng + Ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt qui chÕ an toµn lao ®éng khi lµm viÖc ë trªn cao + Ph¶i chÊp hµnh nghiªm ngÆt qui chÕ an toµn lao ®éng cña cÇn trôc khi lµm ban ®ªm. - Bïn bentonite ph¶i ®­îc thu håi vµ xö lý ®óng n¬i qui ®Þnh. Thi c«ng xong 1 cäc ph¶i tiÕn hµnh dän dÑp mÆt b»ng thi c«ng ®¶m b¶o s¹ch sÏ xung quanh khu vùc thi c«ng. 2. An toµn lao ®éng trong thi c«ng ®µo ®Êt: 2.1 §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch: - Trong thêi gian m¸y ho¹t ®éng, cÊm mäi ngêi ®i l¹i trªn m¸i dèc tù nhiªn, còng nh­ trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña m¸y khu vùc nµy ph¶i cã biÓn b¸o. - Khi vËn hµnh m¸y ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng m¸y, vÞ trÝ ®Æt m¸y, thiÕt bÞ an toµn phanh h·m, tÝn hiÖu, ©m thanh, cho m¸y ch¹y thö kh«ng t¶i. - Kh«ng ®­îc thay ®æi ®é nghiªng cña m¸y khi gÇu xóc ®ang mang t¶i hay ®ang quay gÇn. - CÊm h·m phanh ®ét ngét. - Th­êng xuyªn kiÓm tra t×nh tr¹ng cña d©y c¸p, kh«ng ®­îc dïng d©y c¸p ®· nèi. - Trong mäi tr­êng hîp kho¶ng c¸ch gi÷a ca bin m¸y vµ thµnh hè ®µo ph¶i >1m. - Khi ®æ ®Êt vµo thïng xe « t« ph¶i quay gÇu qua phÝa sau thïng xe vµ dõng gÇu ë gi÷a thïng xe. Sau ®ã h¹ gÇu tõ tõ xuèng ®Ó ®æ ®Êt. 2.2. §µo ®Êt b»ng thñ c«ng: - Ph¶i trang bÞ ®ñ dông cô cho c«ng nh©n theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - §µo ®Êt hè mãng sau mçi trËn m­a ph¶i r¾c c¸t vµo bËc lªn xuèng tr¸nh tr­ît, ng·. - Trong khu vùc ®ang ®µo ®Êt nªn cã nhiÒu ng­êi cïng lµm viÖc ph¶i bè trÝ kho¶ng c¸ch gi÷a ng­êi nµy vµ ng­êi kia ®¶m b¶o an toµn. - CÊm bè trÝ ng­êi lµm viÖc trªn miÖng hè ®µo trong khi ®ang cã ng­êi lµm viÖc ë bªn d­íi hè ®µo cïng 1 khoang mµ ®Êt cã thÓ r¬i, lë xuèng ng­êi ë bªn d­íi. 3. An toµn lao ®éng, vÖ sinh trong c«ng t¸c bª t«ng 3.1. Dùng l¾p, th¸o dì dµn gi¸o: - Kh«ng ®­îc sö dông dµn gi¸o: Cã biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn gØ hoÆc thiÕu c¸c bé phËn: mãc neo, gi»ng .... - Khe hë gi÷a sµn c«ng t¸c vµ t­êng c«ng tr×nh >0.05 m khi x©y vµ 0.2 m khi tr¸t. - C¸c cét giµn gi¸o ph¶i ®îc ®Æt trªn vËt kª æn ®Þnh. - CÊm xÕp t¶i lªn giµn gi¸o, n¬i ngoµi nh÷ng vÞ trÝ ®· qui ®Þnh. - Khi dµn gi¸o cao h¬n 6m ph¶i lµm Ýt nhÊt 2 sµn c«ng t¸c: Sµn lµm viÖc bªn trªn, sµn b¶o vÖ bªn d­íi. Khi dµn gi¸o cao h¬n 12 m ph¶i lµm cÇu thang. §é dèc cña cÇu thang < 60o - Læ hæng ë sµn c«ng t¸c ®Ó lªn xuèng ph¶i cã lan can b¶o vÖ ë 3 phÝa. - Th­êng xuyªn kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu cña dµn gi¸o, gi¸ ®ì, ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng h­ háng cña dµn gi¸o ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a kÞp thêi. - Khi th¸o dì dµn gi¸o ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn cÊm ng­êi qua l¹i. CÊm th¸o dì dµn gi¸o b»ng c¸ch giËt ®æ. - Kh«ng dùng l¾p, th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o vµ khi trêi m­a to, gi«ng b·o hoÆc giã cÊp 5 trë lªn. - V¸n khu«n tr­íc khi ®­a vµo sö dông cÇn ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ tr¸nh ®Êt c¸t b¸m dÝnh lµm ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng bª t«ng. 3.2. C«ng t¸c gia c«ng, l¾p dùng cèp pha: - Cèp pha dïng ®Ó ®ì kÕt cÊu bª t«ng ph¶i ®­îc chÕ t¹o vµ l¾p dùng theo ®óng yªu cÇu trong thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®­îc duyÖt. - Cèp pha ghÐp thµnh khèi lín ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c khi cÈu l¾p vµ khi cÈu l¾p ph¶i tr¸nh va ch¹m vµo c¸c bé kÕt cÊu ®· l¾p tr­íc. - Kh«ng ®­îc ®Ó trªn cèp pha nh÷ng thiÕt bÞ vËt liÖu kh«ng cã trong thiÕt kÕ, kÓ c¶ kh«ng cho nh÷ng ng­êi kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo viÖc ®æ bª t«ng ®øng trªn cèp pha - CÊm ®Æt vµ chÊt xÕp c¸c tÊm cèp pha c¸c bé phËn cña cèp pha lªn chiÕu nghØ cÇu thang, lªn ban c«ng, c¸c lèi ®i s¸t c¹nh lç hæng hoÆc c¸c mÐp ngoµi cña c«ng tr×nh. Khi ch­a gi»ng kÐo chóng. - Tr­íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra cèp pha, nªn cã h­ háng ph¶i söa ch÷a ngay. Khu vùc söa ch÷a ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn b¸o. 3.3. C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp: - Gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ë khu vùc riªng, xung quanh cã rµo ch¾n vµ biÓn b¸o. - C¾t, uèn, kÐo cèt thÐp ph¶i dïng nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông, ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa thÐp v¨ng khi c¾t cèt thÐp cã ®o¹n dµi h¬n hoÆc b»ng 0.3m. - Bµn gia c«ng cèt thÐp ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, nÕu bµn gia c«ng cèt thÐp cã c«ng nh©n lµm viÖc ë hai gi¸ th× ë gi÷a ph¶i cã l­íi thÐp b¶o vÖ cao Ýt nhÊt lµ 1.0 m. Cèt thÐp ®· lµm xong ph¶i ®Ó ®óng chç quy ®Þnh. - Khi n¾n th¼ng thÐp trßn cuén b»ng m¸y ph¶i che ch¾n b¶o hiÓm ë trôc cuén tr­íc khi më m¸y, h·m ®éng c¬ khi ®a ®Çu nèi thÐp vµo trôc cuén. - Khi gia c«ng cèt thÐp vµ lµm s¹ch rØ ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n cho c«ng nh©n. - Kh«ng dïng kÐo tay khi c¾t c¸c thanh thÐp thµnh c¸c mÉu ng¾n h¬n 30 cm. - Tr­íc khi chuyÓn khung, l­íi thÐp ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt ph¶i kiÓm tra c¸c mèi hµn, nót buéc. Khi c¾t bá nh÷ng phÇn thÐp thõa ë trªn cao c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toµn, bªn d­íi ph¶i cã biÓn b¸o. Khi hµn cèt thÐp chê cÇn tu©n theo chÆt chÏ qui ®Þnh cña quy ph¹m. - Buéc cèt thÐp ph¶i dïng dông cô chuyªn dïng, cÊm buéc b»ng tay cho ph¸p trong thiÕt kÕ. - Khi dùng l¾p cèt thÐp gÇn ®­êng d©y dÉn ®iÖn ph¶i c¾t ®iÖn, tr­êng hîp kh«ng c¾t ®­îc ®iÖn ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa cèt thÐp vµ ch¹m vµo d©y ®iÖn. 3.4. §æ vµ ®Çm bª t«ng: - Tr­íc khi ®æ bª t«ng c¸n bé kü thuËt thi c«ng ph¶i kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt cèp pha, cèt thÐp, dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c, ®­êng vËn chuyÓn. ChØ ®­îc tiÕn hµnh ®æ sau khi ®· cã v¨n b¶n x¸c nhËn. - Lèi qua l¹i d­íi khu vùc ®ang ®æ bª t«ng ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÕn cÊm. Tr­êng hîp b¾t buéc cã ng­êi qua l¹i cÇn lµm nh÷ng tÊm che ë phÝa trªn lèi qua l¹i ®ã. - CÊm ng­êi kh«ng cã nhiÖm vô ®øng ë sµn rãt v÷a bª t«ng.C«ng nh©n lµm nhiÖm vô ®Þnh h­íng, ®iÒu chØnh m¸y, vßi b¬m ®æ bª t«ng ph¶i cã g¨ng, ñng. - Khi dïng ®Çm rung ®Ó ®Çm bª t«ng cÇn: + Nèi ®Êt víi vá ®Çm rung + Dïng d©y buéc c¸ch ®iÖn nèi tõ b¶ng ph©n phèi ®Õn ®éng c¬ ®iÖn cña ®Çm + Lµm s¹ch ®Çm rung, lau kh« vµ quÊn d©y dÉn khi lµm viÖc + Ngõng ®Çm rung tõ 5-7 phót sau mçi lÇn lµm viÖc liªn tôc tõ 30-35 phót. + C«ng nh©n vËn hµnh m¸y ph¶i ®­îc trang bÞ ñng cao su c¸ch ®iÖn vµ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n kh¸c. 3.5. Th¸o dì cèp pha: - ChØ ®­îc th¸o dì cèp pha sau khi bª t«ng ®· ®¹t c­êng ®é qui ®Þnh theo h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt thi c«ng. - Khi th¸o dì cèp pha ph¶i th¸o theo tr×nh tù hîp lý ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng cèp pha r¬i, hoÆc kÕt cÊu c«ng tr×nh bÞ sËp ®æ bÊt ngê. N¬i th¸o cèp pha ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn b¸o. - Tr­íc khi th¸o cèp pha ph¶i thu gän hÕt c¸c vËt liÖu thõa vµ c¸c thiÕt bÞ ®Êt trªn c¸c bé phËn c«ng tr×nh s¾p th¸o cèp pha. - Khi th¸o cèp pha ph¶i th­êng xuyªn quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c bé phËn kÕt cÊu, nÕu cã hiÖn t­îng biÕn d¹ng ph¶i ngõng th¸o vµ b¸o c¸o cho c¸n bé kü thuËt thi c«ng biÕt. - Sau khi th¸o cèp pha ph¶i che ch¾n c¸c lç hæng cña c«ng tr×nh kh«ng ®­îc ®Ó cèp pha ®· th¸o lªn sµn c«ng t¸c hoÆc nÐm cèp pha tõ trªn xuèng, cèp pha sau khi th¸o ph¶i ®­îc ®Ó vµo n¬i qui ®Þnh. - Th¸o dì cèp pha ®èi víi nh÷ng khoang ®æ bª t«ng cèt thÐp cã khÈu ®é lín ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ yªu cÇu nªu trong thiÕt kÕ vÒ chèng ®ì t¹m thêi. - Cèp pha sau khi th¸o cÇn röa s¹ch tr­íc khi dïng l¾p dùng c¸c tÇng kh¸c. 3.6. C«ng t¸c lµm m¸i - ChØ cho phÐp c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc trªn m¸i sau khi c¸n bé kü thuËt ®· kiÓm tra t×nh tr¹ng kÕt cÊu chÞu lùc cña m¸i vµ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o ®¶m an toµn kh¸c. - ChØ cho phÐp ®Ó vËt liÖu trªn m¸i ë nh÷ng vÞ trÝ thiÕt kÕ qui ®Þnh. - Khi ®Ó c¸c vËt liÖu, dông cô trªn m¸i ph¶i cã biÖn ph¸p chèng l¨n, tr­ît theo m¸i dèc. - Khi lµm m¸ng n­íc cÇn ph¶i cã dµn gi¸o vµ l­íi b¶o hiÓm. - Trong ph¹m vi ®ang cã ng­êi lµm viÖc trªn m¸i ph¶i cã rµo ng¨n vµ biÓn cÊm bªn d­íi ®Ó tr¸nh dông cô vµ vËt liÖu r¬i vµo ng­êi qua l¹i. Hµng rµo ng¨n ph¶i ®Æt réng ra mÐp ngoµi cña m¸i theo h×nh chiÕu b»ng víi kho¶ng > 3m. 4. C«ng t¸c x©y vµ hoµn thiÖn: 4.1. X©y t­êng: - KiÓm tra t×nh tr¹ng cña giµn gi¸o gi¸ ®ì phôc vô cho c«ng t¸c x©y, kiÓm tra l¹i viÖc s¾p xÕp bè trÝ vËt liÖu vµ vÞ trÝ c«ng nh©n ®øng lµm viÖc trªn sµn c«ng t¸c. - Khi x©y ®Õn ®é cao c¸ch nÒn hoÆc sµn nhµ 1.5 m th× ph¶i b¾c giµn gi¸o, gi¸ ®ì. - ChuyÓn vËt liÖu (g¹ch, v÷a) lªn sµn c«ng t¸c ë ®é cao trªn 2 m ph¶i dïng c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn. Bµn n©ng g¹ch ph¶i cã thanh ch¾c ch¾n, ®¶m b¶o kh«ng r¬i ®æ khi n©ng, cÊm chuyÓn g¹ch b»ng c¸ch tung g¹ch lªn cao qu¸ 2 m. - Khi lµm sµn c«ng t¸c bªn trong nhµ ®Ó x©y th× bªn ngoµi ph¶i ®Æt rµo ng¨n hoÆc biÓn cÊm c¸ch ch©n têng 1,5m nÕu ®é cao x©y 7.0m. Ph¶i che ch¾n nh÷ng lç t­êng ë tÇng 2 trë lªn nÕu ngêi cã thÓ lät qua ®­îc. - Kh«ng ®­îc phÐp : + §øng ë bê t­êng ®Ó x©y + §i l¹i trªn bê t­êng + §øng trªn m¸i h¾t ®Ó x©y + Tùa thang vµo t­êng míi x©y ®Ó lªn xuèng + §Ó dông cô hoÆc vËt liÖu lªn bê t­êng ®ang x©y - Khi x©y nÕu gÆp m­a giã (cÊp 6 trë lªn) ph¶i che ®Ëy chèng ®ì khèi x©y cÈn thËn ®Ó khái bÞ xãi lë hoÆc sËp ®æ, ®ång thêi mäi ng­êi ph¶i ®Õn n¬i Èn nÊp an toµn. - Khi x©y xong t­êng biªn vÒ mïa m­a b·o ph¶i che ch¾n ngay. 4.2.C«ng t¸c hoµn thiÖn: - Sö dông dµn gi¸o, sµn c«ng t¸c lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i theo sù h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt. Kh«ng ®­îc phÐp dïng thang ®Ó lµm c«ng t¸c hoµn thiÖn ë trªn cao. - C¸n bé thi c«ng ph¶i ®¶m b¶o viÖc ng¾t ®iÖn hoµn thiÖn khi chuÈn bÞ tr¸t, s¬n,... lªn trªn bÒ mÆt cña hÖ thèng ®iÖn. 4.2.1. Tr¸t : - Tr¸t trong, ngoµi c«ng tr×nh cÇn sö dông giµn gi¸o theo quy ®Þnh cña quy ph¹m, ®¶m b¶o æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. - CÊm dïng chÊt ®éc h¹i ®Ó lµm v÷a tr¸t mµu. - §­a v÷a lªn sµn tÇng trªn cao h¬n 5 m ph¶i dïng thiÕt bÞ vËn chuyÓn lªn cao hîp lý. -Thïng, x« còng nh­ c¸c thiÕt bÞ chøa ®ùng v÷a ph¶i ®Ó ë nh÷ng vÞ trÝ ch¾c ch¾n ®Ó tr¸nh r¬i, tr­ît. Khi xong viÖc ph¶i cä röa s¹ch sÏ vµ thu gän vµo 1 chç. 4.2.2. QuÐt v«i, s¬n: - Giµn gi¸o phôc vô ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña quy ph¹m chØ ®­îc dïng thang tùa ®Ó quÐt v«i, s¬n trªn 1 diÖn tÝch nhá ë ®é cao c¸ch mÆt nÒn nhµ (sµn) <5m - Khi s¬n trong nhµ hoÆc dïng c¸c lo¹i s¬n cã chøa chÊt ®éc h¹i ph¶i trang bÞ cho c«ng nh©n mÆt n¹ phßng ®éc, tr­íc khi b¾t ®Çu lµm viÖc kho¶ng 1h ph¶i më tÊt c¶ c¸c cöa vµ c¸c thiÕt bÞ th«ng giã cña phßng ®ã. - Khi s¬n, c«ng nh©n kh«ng ®­îc lµm viÖc qu¸ 2 giê. - CÊm ng­êi vµo trong buång ®· quÐt s¬n, v«i, cã pha chÊt ®éc h¹i ch­a kh« vµ ch­a ®­îc th«ng giã tèt. C«ng tr×nh trong vµ sau thi c«ng cÇn tiÕn hµnh dän dÑp mÆt b»ng, thu gom r¸c th¶i ®óng n¬i qui ®Þnh. Cã thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy míi ®¶m b¶o mÆt b»ng thi c«ng, vÖ sinh m«i tr­êng. Trªn ®©y lµ nh÷ng yªu cÇu vÒ an toµn vµ vÖ sinh trong x©y dùng. Khi thi c«ng c«ng tr×nh cÇn tu©n thñ nghiªm ngÆt nh÷ng quy ®Þnh trªn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTC_tong hop.doc
 • doc~$TN_thanh_ketcau_30-1.doc
 • tmp~WRL0281.tmp
 • docBia lot do an tot nghiep.doc
 • docdanh muc bv ket cau.doc
 • docDATN_KC_1-1.doc
 • docgio dong_1-1.doc
 • docLoi mo dau.doc
 • docmuc luc.doc
 • docmuc luc_phu luc.doc
 • docPhu luc.doc
 • docCopy of Bia DATN_PHU LUC_tHANH.doc
 • docCopy of Bia_DATN_THUYET MINH_thanh.doc
 • docBia DATN_PHU LUC_tHANH.doc
 • docBia_DATN_THUYET MINH_thanh.doc
 • bakket cau_1-1.bak
 • dwgket cau_1-1.dwg
 • bakket cau_31-12.bak
 • bakkien truc 1-1.bak
 • dwgkien truc 1-1.dwg
 • bakkien truc 31-12.bak
 • bakthi cong_1-1.bak
 • dwgthi cong_1-1.dwg
Tài liệu liên quan