Tiểu luận Phân tích bản hợp đồng mua bán hàng hoá giữa công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng Bưu Điện và công ty TNHH Huy Hùng

Giới thiệu nội dung tài liệu: MỤC LỤC Lời nói đầu 2 Nội dung 3 1.Lý do dẫn đế việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá giữa CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Bưu Điện và CTTNHH Huy Hùng 3 2.Phân tích bản HĐMB giữa CTCP Đầu Tư và Xây Dựng Bưu Điện và CTTNHH Huy Hùng 4 2.1. Nhận xét chung 4 2.2Phân tích các điều khoản của bản hợp đồng 6 3. Những thiết sót thường có trong 1 bản HĐMB và biện pháp khắc phục 11 3.1. Những thiếu sót thường gặp 11 3.2. Biện pháp khắc phục 12 Kết luận 13

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 08/07/2013 | Lượt xem: 772 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phân tích bản hợp đồng mua bán hàng hoá giữa công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng Bưu Điện và công ty TNHH Huy Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Lêi nãi ®Çu …2 Néi dung ……………….3 1.Lý do dÉn ®Õ viÖc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ gi÷a CTCP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ CTTNHH Huy Hïng……………. 3 2.Ph©n tÝch b¶n H§MB gi÷a CTCP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ CTTNHH Huy Hïng……………………………………….… 4 2.1. NhËn xÐt chung ...4 2.2Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kho¶n cña b¶n hîp ®ång ...6 3. Nh÷ng thiÕt sãt th­êng cã trong 1 b¶n H§MB vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc …..11 3.1. Nh÷ng thiÕu sãt th­êng gÆp 11 3.2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc 12 KÕt luËn 13 Lêi më ®Çu KÓ tõ khi bé luËt kinh tÕ ban hµnh n¨m 1989 víi nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh doanh bu«n b¸n ®­îc thi hµnh ®Õn nay th× viÖc mua b¸n hµng ho¸ c¶ ë trong n­íc lÉn xuÊt – nhËp khÈu ngµy cµng trë nªn nhén nhÞp h¬n, ®Æc biÖt lµ viÖc mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Tuy nhiªn ®Ó viÖc mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ trë nªn dÔ dµng vµ ®¶m b¶o h¬n th× viÖc lËp vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ ®iÒu cÊp thiÕt. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc t×m hiÓu vµ n¾m râ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ viÖc lËp vµ ký kÕt mét b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ viÖc hÕt søc quan träng ®èi víi mét nhµ doanh nghiÖp. Do ®ã trong bµi tiÓu luËn nµy em chän ®Ò tµi : “Ph©n tÝch b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ gi÷a c«ng ty Cæ PhÇn §Çu T­, X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng” ®Ó mong cã thÓ qua ®ã hiÓu râ h¬n nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ do Héi ®ång nhµ n­íc ban hµnh ngµy 25/09/1989 còng nh­ viÖc ¸p dông nã trªn thùc tÕ. Víi l­îng kiÕn thøc cßn h¹n chÕ bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong sù ®¸nh gi¸, phª b×nh cña c¸c thÇy c«, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Néi dung Lý do dÉn ®Õn viÖc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n gi÷a C«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng : C«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn lµ 1 c«ng ty nhµ n­íc do «ng NguyÔn Phong lµm ®¹i diÖn chuyªn nhËn thÇu kho¸n nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông . Do vËy c«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng kh¸ch hµng tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm vÒ vËt liÖu x©y dùng. C«ng ty TNHH Huy Hïng lµ mét c«ng ty t­ nh©n do «ng NguyÔn V¨n HuÊn lµm ®¹i diÖn chuyªn kinh doanh c¸c mÆt hµng vÒ vËt liÖu x©y dùng còng cã nghÜa lµ mét trong nh÷ng nhµ cung cÊp vËt liÖu x©y dùng cho c¸c nhµ thÇu x©y dùng. Vµo ®Çu n¨m 2005, do nhu cÇu cÇn mua mét sè l­îng nguyªn vËt liÖu x©y dùng ®Ó phôc vô cho viÖc x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh mµ c«ng ty ®· nhËn thÇu, C«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn ®· t×m hiÓu vµ ®ång ý mua mét sè l­îng g¹ch granite cña c«ng ty TNHH Huy Hïng – ph¸p nh©n cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn. V× lý do trªn nªn hîp ®ång mua b¸n sè 04/H§MB ®· ®­îc ký kÕt gi÷a 2 c«ng ty : C«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng trªn c¬ së tho¶ thuËn tù nguyÖn gi÷a hai bªn vµo ngµy 10/04/2005 t¹i Hµ Néi dùa trªn nh÷ng c¨n cø sau : C¨n cø ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña Héi ®ång Nhµ n­íc ban hµnh ngµy 25/ 09 /1989 C¨n cø NghÞ ®Þnh 17- H§BT ngµy 16/ 11 / 1990 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ C¨n cø vµo kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña hai bªn mua vµ b¸n. Ph©n tÝch b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ gi÷a c«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng : 2.1 NhËn xÐt chung Nh­ ë phÇn 1 ®· nãi, hîp ®ång sè 04/H§MB ký kÕt gi÷a c«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng ®­îc ký kÕt c¨n cø trªn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ do s­ tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. §ång thêi b¶n hîp ®ång nµy còng ®­îc lËp lªn trªn h×nh thøc lµ 1 v¨n b¶n. VËy cã thÓ nãi nã tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh vÒ mét b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ : Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ mét lo¹i v¨n b¶n cã tÝnh chÊt ph¸p lý ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së tho¶ thuËn mét c¸ch b×nh ®¼ng, tù nguyÖn gi÷a c¸c chñ thÓ nh»m x¸c lËp, thùc hiÖn vµ chÊm døt mét quan hÖ trao ®æi hµng ho¸. (TrÝch gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ – tr­êng §HQL vµ Kinh doanh Hµ néi) H¬n n÷a b¶n hîp ®ång nµy cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn : §­îc tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n. Ký kÕt vÒ viÖc thùc hiÖn trao ®æi mua b¸n hµng ho¸ Trong hîp ®ång cã quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô mçi bªn (ë tõng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång mµ chóng ta sÏ ph©n tÝch sau ®©y) Nªn nã hoµn toµn tho¶ m·n ®iÒu 1 cña ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ : Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n tµi liÖu giao dÞch gi÷a c¸c bªn ký kÕt vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc s¶n xuÊt, trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô, nghiªn cøu, øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc – kü thuËt vµ tho¶ thuËn kh¸c cã môc ®Ých kinh doanh víi sù quy ®Þnh râ rµng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh. .(TrÝch ph¸p lÖnh luËt kinh kÕ n¨m 1989) Ngoµi ra b¶n hîp ®ång nµy còng tu©n thñ ®iÒu 2 cña ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ : “Hîp ®ång kinh tÕ ph¶i ®­îc ký kÕt gi÷a : Ph¸p nh©n víi ph¸p nh©n Ph¸p nh©n víi c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.” .(TrÝch ph¸p lÖnh luËt kinh kÕ n¨m 1989) B¶n hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a hai ph¸p nh©n lµ c«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng. PhÇn ®Çu cña b¶n hîp ®ång cã nghi râ hä tªn, ®Þa chØ, m· sè thuÕ, sè tµi kho¶n vµ ng©n hµng giao dÞch cña c¸c bªn : Bªn A(bªn b¸n) : C«ng ty TNHH Huy Hïng §Þa chØ : 105 – Phè míi - §ång Nguyªn – Tõ S¬n - BN §iÖn tho¹i :(0241)832405 Fax : 02418938 Tµi kho¶n sè : 431101000286 t¹i NHNN Tõ S¬n – BN M· sè thuÕ : 230021502 – 4 §¹i diÖn lµ : ¤ng NguyÔn V¨n HuÊn Chøc vô : G§CT Bªn B(bªn mua) : C«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn §Þa chØ : Ph¸p V©n –Hoµng LiÖt – Hoµng Mai--HN §iÖn tho¹i : (04)8612360 Fax : 94. 48611511 M· sè thuÕ : 0100686544 Tµi kho¶n sè : 1110000000548 t¹i NH §Çu T­ vµ Ph¸t TriÓn HN §¹i diÖn lµ : ¤ng NguyÔn Phong Chøc vô : TG§CT Tõ ®iÒu trªn cho thÊy b¶n hîp ®ång nµy còng ®· tu©n thñ ®iÓm a, kho¶n 1, ®iÒu 22 trong ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ®ã lµ : ghi râ rµng tªn, ®Þa chØ, sè tµi kho¶n vµ ng©n hµng giao dÞch cña c¸c bªn.(TrÝch ph¸p lÖnh luËt kinh kÕ n¨m 1989) Nh­ vËy nh×n chung s¬ bé b¶n hîp ®ång nµy lµ hîp lÖ bëi nã cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña mét b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ mµ ph¸p luËt ®· quy ®Þnh. Tuy nhiªn v× ®©y lµ mét b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ nªn nã còng ph¶i cã nh÷ng néi dung chñ yÕu ®­îc quy ®Þnh cña mét b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. 2.2Ph©n tÝch c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ nh­ sau : Tªn hµng ; sè l­îng ; quy c¸ch, chÊt l­îng ; gi¸ c¶ ; ph­¬ng thøc thanh to¸n ; ®Þa ®iÓm vµ thêi h¹n giao hµng ; nh÷ng ph­¬ng thøc gi¶i quyÕt khi cã tranh chÊp. . D­íi ®©y lµ c¸c ®iÒu kho¶n cña b¶n hîp ®ång mua b¸n gi÷a C«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng : §iÒu 1 : Chñng lo¹i hµng ho¸, sè l­îng vµ gi¸ c¶ Bªn A ®ång ý b¸n cho bªn B mÆt hµng g¹ch granite nh·n hiÖu Viglacera do C«ng ty G¹ch granite Tiªn S¬n s¶n xuÊt, cô thÓ theo ®¬n gi¸ vµ sè l­îng nh­ sau : STT M· sè S¶n phÈm kÝch th­íc sè l­îng (m2) ®¬n gi¸ (®/m2) céng (®) 1 NV.3045 300 x 300 2.500 80.000 200.000.000 2 NV.4003TN 400 x400 450 95.000 42.750.000 3 NV.4045 200 x 200 220 95.000 20.900.000 Tæng céng 3.170 263.650.000 Tæng gi¸ trÞ hîp ®ång lµ: hai tr¨m s¸u m­¬i ba triÖu, s¸u tr¨m l¨m m­¬i ngh×n ®ång. Nh×n vµo ®iÒu kho¶n 1 cña hîp ®ång ta cã thÓ thÊy ®iÒu kho¶n nµy bao gåm c¸c néi dung : tªn hµng, sè l­îng, gi¸ c¶ lµ ba néi dung n»m trong nh÷ng néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. T¹i ®iÒu kho¶n nµy, ®èi t­îng cña hîp ®ång lµ mÆt hµng g¹ch granite nh·n hiÖu Viglacera. §©y lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng ®­îc phÐp l­u hµnh vµ ®· ®i vµo l­u th«ng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ sù cho phÐp cña c¸c c¬ quan chuyªn tr¸ch. Nh­ vËy ®iÒu kho¶n nµy ®· tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®èi t­îng hµng ho¸ cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ : Ph¶i lµ hµng ho¸ kh«ng bÞ cÊm l­u th«ng hoÆc ch­a ®­îc phÐp l­u th«ng. §ång thêi còng tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh vÒ ®iÒu kho¶n sè l­îng trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ sö dông ®¬n vÞ ®o l­êng m2 - ®¬n vÞ ®o l­êng ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn. V× thÕ t¹i ®iÒu kho¶n nµy hîp ®ång mua b¸n sè 04/H§MB vÉn cßn cã hiÖu lùc. §iÒu 2 : ChÊt l­îng vµ qui c¸ch ®ãng gãi ChÊt l­îng hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn cña bªn A ®· ®¨ng ký t¹i chi côc TC§L CL B¾c ninh, tiªu chuÈn sè BN 200/2002/CBTC.T§C. Bao b× s¶n phÈm ®­îc lµm b»ng giÊy cacton, trªn bao b× ghi râ c¸c th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm bao gåm : th­¬ng hiÖu, ký m· hiÖu s¶n phÈm, nhãm mÇu, kÝch th­íc s¶n phÈm, chñng lo¹i, thêi gian s¶n xuÊt. Hµng ho¸ ®­îc ®ãng gãi bao b× theo quy c¸ch cña nhµ s¶n xuÊt. Trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ th× viÖc tho¶ thuËn râ rµng vÒ quy c¸ch chÊt l­îng hµng ho¸ mua, b¸n lµ viÖc hÕt søc quan träng. Bëi nÕu kh«ng cã sù tho¶ thuËn râ rµng sÏ dÔ dÉn ®Õn viÖc tranh chÊp khi giao hµng. ChÝnh v× vËy, t¹i hîp ®ång nµy ®iÒu kho¶n vÒ quy c¸ch chÊt l­îng còng rÊt râ rµng. Hµng ho¸ ®­îc nh¾c tíi trong hîp ®ång nh÷ng lµ hµng ho¸®· ®­îc tiªu chuÈn ho¸ do chi côc TC§L CL B¾c ninh c«ng nhËn c¸c bªn ®· c¨n cø vµo ®ã ®Ó x¸c ®Þnh chÊt l­îng hµng vµ nghi vµo hîp ®ång nh­ chóng ta ®· thÊy ë trªn. §ång thêi vÒ mÉu m· bao b× còng ®­îc nh¾c ®Õn vµ quy ®Þnh mét c¸ch kü cµng trong hîp ®ång.Nh­ vËy, b¶n hîp ®ång ®· hîp lÖ vÒ ®iÒu kho¶n chÊt l­îng hµng ho¸. Tuy nhiªn vÒ quy c¸ch hµng ho¸ th× l¹i ch­a ®Çy ®ñ. Bëi mÆc dï trong hîp ®ång ®· nghi râ rµng kÝch th­íc cña tõng lo¹i nh­ng ®Ó chÆt chÏ h¬n nªn bæ xung thªm yªu cÇu mµu s¾c vµ h×nh d¸ng hµng ho¸. §iÒu 3 : Ph­¬ng thøc thanh to¸n Bªn B thanh to¸n cho bªn A toµn bé gi¸ trÞ mua hµng trong vßng 60 ngµy kÓ tõ ngµy bªn A giao hµng cho bªn B vµ cã ho¸ ®¬n thuÕ GTGT. Qu¸ thêi h¹n trªn, bªn B ch­a thanh to¸n hÕt cho bªn A th× sè nî qu¸ h¹n sÏ ph¶i chÞu l·i tÝnh theo l·i suÊt cho vay cña Ng©n hµng cho bªn A vay vèn l­u ®éng t¹i thêi ®iÓm ®ã. T¹i ®iÒu kho¶n nµy tuy hai bªn ®· tho¶ thuËn rÊt râ rµng vÒ thêi ®iÓm thanh to¸n nh­ng l¹i kh«ng hÒ nãi ®Õn ®Þa ®iÓm thanh to¸n vµ còng ch­a tho¶ thuËn vÒ ®¬n vÞ tÝnh gi¸ còng nh­ lo¹i tiÒn tÖ dïng ®Ó thanh to¸n. V× vËy vÒ mÆt nµo ®ã hîp ®ång ®· kh«ng ®ñ tiªu chuÈn tho¶ m·n nh÷ng quy ®Þnh vÒ mét b¶n hîp ®ång mua b¸n trong néi dung ®iÒu kho¶n gi¸ c¶ mµ mét b¶n hîp ®ång mua b¸n ph¶i cã : “C¸c bªn cÇn tho¶ thuËn vÒ ®¬n vÞ tÝnh gi¸, ph­¬ng thøc ®Þnh gi¸ phï hîp víi tõng lo¹i hîp ®ång ®Æc biÖt trong hîp ®ång mua b¸n víi th­¬ng nh©n n­íc ngoµi” (TrÝch Gi¸o tr×nh luËt kinh tÕ tr­êng §H QL vµ KD Hµ néi) §iÒu 4 : Ph­¬ng thøc giao hµng Hµng ho¸ ®­îc bªn A giao hµng sau 5 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o giao hµng cña bªn B Bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm vËn chuyÓn hµng ®Õn c«ng tr×nh cña bªn B t¹i kho cña c«ng tr×nh B­u §iÖn H­ng Yªn—ThÞ X· H­ng Yªn. Bªn B chÞu tr¸ch nhiÖm bèc hµng xuèng, kiÓm tra sè l­îng, quy c¸ch phÈm chÊt hµng ho¸ khi nhËn hµng. C¸c lo¹i hµng ho¸ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng, kh«ng ®óng mÉu m· ®­îc duyÖt, bªn B cã quyÒn ®æi l¹i vµ kh«ng chÞu chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp. §iÒu kho¶n giao nhËn hµng trong hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ th«ng th­êng ®­îc quy ®Þnh nh­ sau : Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi b¸n lµ ph¶i th«ng b¸o cho ng­êi mua vÒ hµng ®· chuÈn bÞ xong ®Ó giao, bªn b¸n cßn ph¶i liÖt kª nh÷ng chøng tõ giao hµng mµ ng­êi b¸n ph¶i giao khi giao hµng. Trong hîp ®ång cÇn qui ®Þnh râ lÞch giao nhËn, trong lÞch giao nhËn cÇn x¸c ®Þnh cô thÓ sè l­îng cÇn giao, thêi gian, ®Þa ®iÓm, ph­¬ng thøc giao nhËn vµ ®iÒu kiÖn cña ng­êi giao nhËn cô thÓ. §ång thêi cÇn nghi vµo hîp ®ång thêi gian giao nhËn, ®Þa ®iÓm giao nhËn th× cÇn tho¶ thuËn cô thÓ vÒ ®Þa chØ, ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp víi kh¶ n¨ng ®i l¹i cña ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ®¶m b¶o an toµn cho ph­¬ng tiÖn, cè g¾ng giao th¼ng tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng, bá bít c¸c kh©u trung gian. VÒ ph­¬ng thøc giao nhËn th× ph¶i qua c©n, ®ong, ®o, ®Õm, tÝnh, khi cÇn thiÕt ph¶i kiÓm nghiÖm. VÒ nguyªn t¾c ®Çu giao vµ ®Çu nhËn ph¶i cïng mét ph­¬ng thøc. Vµ khi ng­êi nhËn hµng ph¶i xuÊt tr×nh giÊy tê ®¶m b¶o tin t­ëng : GiÊy giíi thiÖu cña c¬ quan bªn mua PhiÕu xuÊt kho cña c¬ quan bªn b¸n Chøng minh nh©n d©n Qua ®©y ta cã thÓ thÊy, ®iÒu 4 cña b¶n hîp ®ång mua b¸n ký kÕt gi÷a c«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng lµ ®iÒu kho¶n vÒ giao nhËn hµng ho¸. Néi dung cña ®iÒu 4 trong b¶n hîp ®ång nµy ®· nãi ®­îc râ vÒ ®Þa chØ giao nhËn hµng ho¸, tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn khi giao nhËn hµng. Tuy nhiªn cßn mét sè ®iÒu ch­a râ rµng nh­ vÒ thêi ®iÓm giao hµng tuy ®· nãi lµ bªn A sÏ giao hµng sau 5 ngµy kÓ tõ ngµy bªn B th«ng b¸o giao hµng nh­ng l¹i kh«ng nãi cô thÓ thêi h¹n bªn B ph¶i th«ng b¸o giao hµng lµ bao nhiªu ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång. §iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng bªn B kÐo dµi thêi gian mua hµng ®Õn kh«ng h¹n ®Þnh vµ hËu qu¶ lµ bªn A bÞ ø ®äng hµng ho¸ dÉn ®Õn nh÷ng tranh chÊp gi÷a hai bªn. Hay nh­ vÒ ph­¬ng thøc giao nhËn còng kh«ng nãi râ c¸ch kiÓm tra hµng ho¸ khi giao nhËn cña bªn B lµ nh­ thÕ nµo. Ngoµi ra nh÷ng giÊy tê mµ bªn b¸n ph¶i giao khi giao hµng còng kh«ng ®­îc liÖt kª trong hîp ®ång. §iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn viÖc sai sãt trong qua tr×nh trao ®æi giÊy tê vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng viÖc kh«ng ®óng cã thÓ ph¸t sinh. §iÒu 5 : §iÒu kho¶n chung BÊt kú sù söa ®æi bæ sung nµo cña hîp ®ång chØ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nÕu ®­îc hai bªn tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n. Tr­êng hîp cã tranh chÊp xÈy ra mµ hai bªn kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc th× tr×nh Toµ ¸n kinh tÕ Tp Hµ néi ®Ó xö lý. Ph¸n quyÕt cña Toµ ¸n ®­îc coi lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng buéc hai bªn ph¶i tu©n theo, ¸n phÝ do bªn vi ph¹m chÞu. Hîp ®ång kinh tÕ cã hiÖu lùc 60 ngµy kÓ tõ ngµy ký Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh 04 b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau, mçi bªn gi÷ 02 b¶n lµm c¨n cø. §iÒu kho¶n trªn cã thÓ coi lµ ®iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña hai bªn khi cã nh÷ng sù thay ®æi cña hîp ®ång, c¸ch gi¶i quyÕt khi cã nh÷ng tranh chÊp x¶y ra, c¬ quan gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ thêi gian hiÖu lùc cña hîp ®ång. Tuy nhiªn t¹i ®iÒu kho¶n nµy l¹i kh«ng cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ møc ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång,còng nh­ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång. Tuy nh÷ng ®iÒu trªn kh«ng h¼n lµ cÇn thiÕt nh­ng cògn nªn ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o cho hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn tèt. §iÒu kho¶n 5 còng lµ ®iÒu kho¶n cuèi cïng cña b¶n hîp ®ång. PhÇn cuèi cña b¶n hîp ®ång lµ con dÊu cña hai c«ng ty vµ ch÷ ký cña ng­êi ®¹i diÖn. Trong b¶n hîp ®ång nµy ta còng kh«ng thÊy cã ®iÒu kho¶n nµo nãi vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n. §iÒu kho¶n nµy gióp cho viÖc thanh to¸n trong khi thùc hiÖn hîp ®ång ®­îc thuËn tiÖn h¬n vµ tr¸nh nh÷ng tranh chÊp ®¸ng tiÕc nhÊt lµ khi mua b¸n víi n­íc ngoµi. ChÝnh v× vËy ®iÒu kho¶n nµy lµ rÊt cÇn thiÕt cho mét b¶n hîp ®ång mua b¸n. §iÒu kho¶n vÒ b¶o hµnh hµng ho¸ vµ giÊy h­íng dÉn sö dông còng kh«ng cã nãi ®Õn. Tuy ®©y chØ lµ ®iÒu kho¶n phô nh­ng ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn tèt hîp ®ång vµ b¶o ®¶m quyÒn lîi cña ng­êi mua th× trong mçi b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ nªn cã ®iÒu kho¶n nµy. B¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ gi÷a c«ng ty CP §Çu T­ vµ X©y Dùng B­u §iÖn vµ c«ng ty TNHH Huy Hïng tuy cßn mét sè thiÕu sãt nh­ng nh×n chung còng cã ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ mét b¶n hîp ®ång mua b¸n nªn ®­îc ph¸p luËt chÊp nhËn vµ vÉn cã hiÖu lùc trong thêi h¹n nghi trªn hîp ®ång. Nh÷ng thiÕu sãt th­êng cã trong mét b¶n hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc : 3.1 Nh÷ng thiÕu sãt th­êng cã Qua thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy, c¸c tranh chÊp x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång lµ kh«ng Ýt. Vµ lý do c¬ b¶n lµ do khi viÕt hîp ®ång viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n vµ néi dung kh«ng râ rµng cô thÓ, vµ chñ yÕu lµ do ng­êi viÕt kh«ng n¾m ch¾c ph¸p luËt. Nh÷ng lçi th­êng gÆp lµ : Qu¸ ®¬n gi¶n ho¸ b¶n hîp ®ång dÉn ®Õn nhiÒu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Do ng­êi viÕt kh«ng n¾m ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña mét b¶n hîp ®ång mua b¸n nªn cã nh÷ng ®iÒu kho¶n kh«ng ®­îc nh¾c tíi vµ tõ ®Êy t¹o ra nh÷ng m©u thuÉn do hai bªn mua hoÆc b¸n kh«ng râ yªu cÇu cña nhau. Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng n¾m ch¾c ph¸p luËt HoÆc ®«i khi còng lµ do nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ viÖc viÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n con láng lÎo nªn ®· t¹o c¬ héi cho mét sè kÎ bÊt chÝnh. Gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n kh«ng râ vÒ nhau Cã qu¸ nhiÒu c¸c kh©u trung gian §«i khi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng ®­îc su«n sÎ ngoµi nh÷ng lý do trªn cßn cã thÓ cã nh÷ng lý do ngo¹i c¶nh nh­ thiªn tai lò lôt… 3.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc Bëi nh÷ng lý do trªn nªn khi so¹n th¶o hîp ®ång kinh tÕ nãi chung, hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ nãi riªng, ta cÇn chó ý ®Õn mÊy ®iÓm sau : NÕu c¸c doanh nghiÖp tù m×nh th¶o hîp ®ång th× nªn n¾m ch¾c ph¸p luËt hoÆc nÕu kh«ng cã thÓ nhê c¸c trung t©m t­ vÊn ph¸p luËt cã uy tÝn. §èi víi c¸c c«ng ty cô thÓ, nh÷ng ®Æc thï hµng ho¸ riªng cã thÓ th¶o s½n mÉu hîp ®ång víi c¸c ®iÒu kho¶n cÇn thiÕt vµ hîp lý Tuú thuéc vµo tõng lo¹i hµng ho¸ mµ c¸c bªn cã thÓ thªm vµo hoÆc bít ®i mét sè ®iÒu kho¶n nÕu thÊy cÇn thiÕt, tuy nhiªn vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña mét b¶n hîp ®ång mua b¸n Tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång c¸c bªn nªn t×m hiÓu râ vÒ nhau ®Ó tranh g©y tæn thÊt kh«ng ®¸ng cã Vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ ng­êi so¹n th¶o hîp ®ång ph¶i n¾m râ ph¸p luËt, néi dung c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång ph¶i râ rµng, cô thÓ, tr¸nh hiÓu lÇm. kÕt luËn Ho¹t ®éng kinh tÕ lµ mét lo¹i ho¹t ®éng s«i ®éng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong bÊt kú x· héi nµo. Tuy nhiªn trong ho¹t ®éng kinh tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo còng thuËn buåm xu«i giã, kh«ng ph¶i lóc nµo c¸c chñ thÓ còng thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh ®Çy ®ñ. Mµ gi÷a c¸c chñ thÓ th­êng xÈy ra nh÷ng tranh chÊp do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. V× vËy viÖc qu¶n lý kinh tÕ b»ng ph¸p luËt lµ ®ßi hái tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ lµ sù qu¶n lý khoa häc nhÊt mµ bÊt kú mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi ®Òu ph¶i dùa vµo ph¸p luËt ®Ó ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc cña m×nh. Bëi vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng tèt vµ cã hiÖu qu¶ th× viÖc n¾m ch¾c ph¸p luËt ®Ó vËn dông ®óng vµ hîp lý vµo trong kinh doanh lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt. Mµ ®Æc biÖt lµ viÖc hiÓu biÕt vÒ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong viÖc ký kÕt c¸c lo¹i hîp ®ång kinh tÕ, mµ th«ng dông nhÊt lµ hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ ®iÒu thiÕt yÕu nhÊt hiÖn nay. Tãm l¹i hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ mét lo¹i hîp ®ång kinh tÕ hÕt søc quan träng ®­îc ký kÕt b»ng v¨n b¶n trªn c¬ së tù nguyÖn gi÷a hai bªn chñ thÓ cã tÝnh chÊt tho¶ thuËn mét c¸ch b×nh ®¼ng nh»m x¸c lËp, thùc hiÖn vµ chÊm døt mét mèi quan hÖ trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸. §ång thêi còng lµ c«ng cô gióp cho nhµ n­íc qu¶n lý ®­îc viÖc mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®­îc râ rµng h¬n. TµI LiÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ tr­êng (DHQL vµ KD Hµ Néi ) Ph¸p lÖnh luËt kinh tÕ n¨m 1989. 819 mÉu so¹n th¶o v¨n b¶n hµnh chÝnh, v¨n phßng, t­ ph¸p, qu¶n lý,hîp ®ång kinh tÕ, d©n sù th­êng dïng trong kinh doanh (NXB Tµi ChÝnh 2004)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc68944.DOC
Tài liệu liên quan