Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ xây dựng, Viện kinh tế xây dựng

BỘ XÂY DỰNG: Theo nghị định của Chính phủ (về chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng )ban hành ngày 04/03/94 thì Bộ xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng , vật liệu xây dựng nhà, công trình công cộng và kiến trúc và qui hoạch phát triển đô thị- nông thôn trong cả nước. 1- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ XÂY DỰNG: 1. Nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ phương hướng chiến lược và biện pháp lớn về phát triển xây dựng nhà , công trình công cộng và vật liệu xây dựng , qui hoạch tổng thể về xây dựng đô thị loại 2 trở lên, các khu công nghiệp quan trọng , các vùng kinh tế tập trung theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra thực hiện sau khi được Chính phủ phê duyệt . 2. Xây dựng trình Chính phủ ban hành các cơ cấu chính sách thuộc các lĩnh vực và do Bộ xây dựng phụ trách hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền. 3. Chủ trì xét duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền các đồ án thiết kế qui hoạch, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng theo qui định của Chính phủ thu nhập và thống nhất quản lý các số liệu , tài liệu khảo sát , thiết kế các công trình do Chính phủ quản lý. 4.Tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 5.Quản lý nhà nước về nhà và các loại công thư thuộc sở hữu Nhà nước theo qui định của Chính phủ tại nghị định 51/CP ngày 10/08/ 1993. 6. Quản lý Nhà nước về công trình công cộng đô thị ( bao gồm đường xá cấp thoát nước , chiếu sáng , cây xanh , vệ sinh môi trường ) và các cụm dân cư nông thôn. 7. Quản lý và cấp phép việc xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng theo qui định của Chính phủ. 8. Chỉ đạo kiểm tra việc sử dụng đất xây dựng trong qui hoạch đã được duyệt theo đúng luật đất đai đã qui định .

doc32 trang | Chia sẻ: banmai | Ngày: 27/03/2013 | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ xây dựng, Viện kinh tế xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øc , ®¬n gi¸ , gi¸ thanh to¸n , dù to¸n , tæng dù to¸n , hå s¬ mêi thÇu vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu dù ¸n ®Çu t­. -Tham gia quyÕt to¸n ®Çu t­ , x¸c ®Þnh gi¸ trÞ quyÕt to¸n bµn giao, ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp -C¸c nhiÖm vô kh¸c ®­îc Bé giao. 6- Thùc hiÖn hoÆc phèi hîp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao vÒ thanh tra, kiÓm tra trong ®Çu t­ , x©y dùng vµ x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ, côm d©n c­. 7- Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trong ®Çu t­ , x©y dùng , c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ , côm d©n c­. 8-§µo t¹o vµ tham gia ®µo t¹o , båi d­ìng c¸n bé nghiÖp vô qu¶n lý kinh tÕ trong lÜnh vùc x©y dùng , gi¸ c¶ vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ , cum d©n c­. 9- Tæ chøc h­íng dÉn nghiÖp vô vÒ ®Þnh møc , ®¬n gi¸ dù to¸n ®èi víi c¸c ngµnh ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së theo c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc trong ®Çu t­ x©y dùng c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ, côm d©n c­. B- T­ vÊn kinh tÕ x©y dùng : Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô ®­îc Bé giao , th«ng qua ký kÕt hîp ®ång chuyªn gia hoÆc dÞch vô ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t­ vÊn vÒ kinh tÕ trong qu¶n lý ®Çu t­ , x©y dùng vµ x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ , côm d©n c­ nh­: -Tham gia gi¶ng d¹y vµ tæ chøc tËp huÊn chuyªn ®Ò khoa häc nghiÖp vô thuéc chøc n¨ng nhiÖm vô cña ViÖn . -LËp hoÆc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ , ®Þnh møc , ®¬n gi¸ dù to¸n , tæng dù to¸n , gi¸ thanh to¸n , thÈm tra phÇn x©y l¾p trong quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ , t­ vÊn vÒ qu¶n lý dù ¸n , lËp hoÆc ®¸nh gi¸ hå s¬ mêi thÇu , ®¸nh gi¸ tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp vµ mét sè viÖc kh¸c phï hîp víi chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cu¶ ViÖn -C¸c nhiÖm vô t­ vÊn chuyªn ®Ò do Bé trùc tiÕp giao 4/Tæ chøc ho¹t ®éng : Bé m¸y ho¹t ®éng cña ViÖn kinh tÕ bao gåm : L·nh ®¹o ViÖn vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc . L·nh ®¹o ViÖn cã ViÖn tr­ëng vµ c¸c ViÖn phã . ViÖn tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé tr­ëng tæ chøc chØ ®¹o mäi mÆt ho¹t ®éng cña ViÖn theo c¸c qui ®Þnh cã liªn quan hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc . * C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ViÖn kinh tÕ x©y dùng ®­îc tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng nh­ qui ®Þnh t¹i ®iÒu 3 , quyÕt ®Þnh sè 99/Q§-Bé x©y dùng ngµy 23/01/99 cña Bé x©y dùng bao gåm: -C¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu triÓn khai: 1.Phßng kinh tÕ m¸y x©y dùng 2.Phßng kinh tÕ ®Çu t­ 3.Phßng kinh tÕ ®« thÞ 4.Phßng kinh tÕ doanh nghiÖp 5.Phßng kinh tÕ dù ¸n n­íc ngoµi( Gäi t¾t lµ phßngkinh tÕ n­íc ngoµi). 6.Phßng gi¸ vµ chi phÝ x©y dùng (Gäi t¾t lµ phßng gi¸ x©y dùng ) 7.Phßng c¬ chÕ chÝnh s¸ch 8.Ph©n viÖn kinh tÕ x©y dùng T¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh (Gäi t¾t lµ ph©n viÖn kinh kinh tÕ x©y dùng) 9.Trung t©m t­ vÊn kinh tÕ x©y dùng -C¸c ®¬n vÞ phôc vô qu¶n lý : 1.Phßng tæng hîp vµ th«ng tin 2.Phßng hµnh chÝnh kÕ to¸n nh©n sù C¸c phßng cã Tr­ëng phßng vµ Phã tr­ëng phßng; Ph©n viÖn cã Ph©n viÖn tr­ëngvµ Ph©n viÖn phã: Trung t©m cã gi¸m ®èc trung t©m vµ phã gi¸m ®èc trung t©m ®­îc bæ nhiÖm theo ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé cña Bé tr­ëng Bé x©y dùng. C¸c Tr­ëng phßng vµ Ph©n viÖn tr­ëng , gi¸m ®èc trung t©m ®iÒu hµnh thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc ViÖn ph©n c«ng theo qui chÕ néi bé cña ViÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ViÖn tr­ëng vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch . -Tæ chøc t­ vÊn khoa häc: Héi ®ång khoa häc ViÖn kinh tÕ x©y dùng ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ cña Bé x©y dùng vÒ tæ chøc héi ®ång khoa häc trong c¸c ViÖn nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ. 5/B¸o c¸o thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc cña viÖn kinh tÕ x©y dùng n¨m 2000 §Ó chuÈn bÞ tæng kÕt ngµnh n¨m 2000 ,theo yªu cÇu cña Bé (sè 158/VP ngµy 2/11/2000) ViÖn kinh tÕ x©y dùng xin b¸o c¸o Bé vÒ “Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc “ thuéc ViÖn n¨m 2000 gåm c¸c phÇn sau: A-§Æc ®iÓm t×nh h×nh n¨m 2000 cña ViÖn B-KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc n¨m 2000 cña ViÖn C-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c n¨m 2000 cña ViÖn A-§Æc ®iÓm n¨m 2000 cña ViÖn : 1-Tæ chøc nh©n sù: -Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ViÖn lµ 115 ng­êi( kÓ c¶ hîp ®ång) , trong ®ã nam 68 ng­êi, n÷ 47 ng­êi. -Tæ chøc chÝnh quyÒn :1 ViÖn tr­ëng, 2 Phã ViÖn tr­ëng, 8 Phßng chuyªn m«n nghiÖp vô, 3 Phßng phôc vô( Tæng hîp , Hµnh chÝnh),1 Ph©n viÖn ë MiÒn nam 2-Tr×nh ®é : -TiÕn sÜ: 4 nguêi( Trong ®ã cã 1 Phã gi¸o s­) -Th¹c sÜ : 5 ng­êi -§¹i häc, Cao ®¼ng:91 ng­êi -Trung cÊp: 3 ng­êi -C¸c lo¹i kh¸c : 12 ng­êi 3-§oµn thÓ: -1 §¶ng bé,5 Chi bé gåm 39 ®¶ng viªn. -1 Chi ®oµn thanh niªn gåm 32 §oµn viªn -1 Ban n÷ c«ng cã 47 chÞ em - 1 Trung ®éi tù vÖ cã 22 ®éi viªn. 4- ViÖn ®· ®­îc khen th­ëng: -3 hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 3(1985,1995vµ 1997-1999), cho tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc cña ViÖn vµ 1 hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng 3 cho c¸ nh©n c«ng chøc vµ 3 b»ng khen cña Chinhs phñ cho 3 c«ng chøc thuéc ViÖn. -ViÖn ®­îc 10 lÇn Bé tÆng cê thi ®ua xuÊt s¾c c¸c n¨m: 1988,1989,1990,1992,1993,1994,1995,1996,1997 vµ 1999. -§Çu n¨m 2000 ®­îc Bé tÆng cê “§¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c thêi kú 1990-2000 ngµnh x©y dùng” -Mét b»ng khen cña Bé cho c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thêi kú ®æi míi vµ ®ang ®­îc Bé ®Ò nghÞ ChÝnh phñ cÊp b»ng khen. -§¶ng bé ViÖn ®¹t danh hiÖu “ Trong s¹ch, v÷ng m¹nh”c¸c n¨m trªn. -Chi ®oµn thanh niªn ®¹t danh hiÖu “Chi ®oµn v÷ng m¹nh”. §Æc biÖt,n¨m 1998 cã 1 ®oµn viªn ®¹t gi¶i nhÊt “Tµi n¨ng trΔ cña thµnh phè vµ gi¶i ba QuËn Hai Bµ Tr­ng.N¨m nay, cã 2 ®oµn viªn l¹i ®¹t 1 gi¶i nhÊt ,1 gi¶i nh× vµ gi¶i nhÊt ®ång ®éi vÒ cuéc thi tin häc trÎ do §oµn Bé tæ chøc. -Trung ®éi tù vÖ ®¹t danh hiÖu “§¬n vÞ quyÕt th¾ng “ c¸c n¨m. C¬ cÊu cña ViÖn: -ViÖn tr­ëng : TrÇn TrÞnh T­êng -ViÖn phã :NguyÔn ThÕ Chung -ViÖn phã( Kiªm BÝ th­ §¶ng uû): D­¬ng V¨n CËn -V¨n phßng: Lª ThÞ DuyÕn -Tr­ëng phßng tæ chøc : Hå T©m Thanh -Phßng Kinh tÕ m¸y x©y dùng : Vò V¨n Léc -Phßng Kinh tÕ ®« thÞ : Ph¹m V¨n Kh¸nh -Phßng GÝa:TrÇn Hång Mai -Phßng Kinh tÕ ®èi ngo¹i : Bïi Hoµng YÕn -Phßng Kinh tÕ ®Çu t­ : Lª Thu HuyÒn -Phßng kinh tÕ Doang nghiÖp: NghuyÔn QuyÕt Th¾ng -Phßng C¬ chÕ : NguyÔn Anh TuÊn -X­ëng in: NguyÔn Quang Ph­¬ng -Trung t©m t­ vÊn kinh tÕ x©y dùng :NguyÔn Tam §¶o -Phßng Tæng Hîp: TrÇn KiÕm NghiÖp -Chñ tÞch c«ng ®oµn:NguyÔn V¨n Häc B-KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc n¨m 2000 cña ViÖn: Dùa vµo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao, ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ qu¶n lý ®ßi hái, trong nh÷ng n¨m qua - §Æc biÖt trong 10 n¨m ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý , víi tinh thÇn khÈn tr­¬ng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ViÖn ®· chñ tr× hoÆc tham gia phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý liªn quan ( Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­, Bé tµi chÝnh , Ban vËt gi¸ chÝnh phñ..) nghiªn cøu dù th¶o hµng lo¹t v¨n b¶n qu¶n lý thuéc c¸c lÜnh vùc trong ®Çu t­ vµ x©y dùng. N¨m 2000 , n¨m cuèi cña thÕ kû 20 vµ còng lµ n¨m cuèi cña 10 n¨m ®æi míi , do ®ã ®æi míi ®· cã thêi gian thö nghiÖm , thùc hiÖn ®Ó cã c¨n cø sö ®æi , bæ sung hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý míi cã néi dung phï hîp víi thùc tÕ vµ toµn diÖn h¬n. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c qu¶n lý n¨m nay, ViÖn ®· tËp trung vµo viÖc söa ®æi , bæ xung c¸c v¨n b¶n qu¶n lý vµ tõng b­íc x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt mét c¸ch ®ång bé vµ toµn diÖn nh»m ®­a c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®Çu t­ vµ x©y dùng ngµy mét nÒ nÕp , cã hiÖu lùc , hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn më réng héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc.§iÒu ®ã ®­îc thùc hiÖn ë c¸c mÆt sau ®©y 1-TiÕp tôc nghiªn cøu x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý míi theo chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc : §©y lµ kh©u c¬ b¶n gi÷ vai trß trong ®æi míi qu¶n lý . Do ®ã ViÖn ®· tËp trung nhiÒu thêi gian , trÝ tuÖ cïng c¸c Bé liªn quan ®Ó nghiªn cøu x©y dùng , bæ xung nh»m hoµn chØnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ph¸p luËt trong qu¶n lý t¹o hµnh lang ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng . Trong n¨m 2000 ViÖn ®· chñ ®éng vµ tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh dù th¶o trong ®ã ®Æc biÖt lµ nh÷ng néi dung cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng nghiªn cøu nghiÖp vô cña ViÖn ®Ó Bé tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ban hµnh.Cô thÓ lµ: 1.1- Tham gia dù th¶o söa ®æi , bæ sung “ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng “( sè 52/CP ngµy 8/7/99, ®­îc bæ xung , söa ®æi theo nghÞ ®Þnh 12/2000 N§CP ngµy 5/5/2000) vµ tham gia söa ®æi bæ sung “ Qui chÕ ®Êu thÇu “( sè 88 CP ngµy 1/9/99 ®­îc söa ®æi bæ sung theo nghÞ ®Þnh 14/2000/N§CP ngµy 5/5/2000) 1.2- Nghiªn cøu tr×nh Bé x©y dùng tho¶ thuËn víi Bé v¨n ho¸ th«ng tin “ Qui chÕ x©y dùng t­îng ®µi , tranh hoµnh tr¸ng”( sè 05/ 2000/Q§-BV ngµy 24/3/2000) 1.3- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh th«ng t­ h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ kh¶o s¸t ( sè 07/2000/TT-BXD ngµy 12/7/2000-Söa ®æi bæ sung th«ng t­ 02). 1.4- Nghiªn cøu tr×nh bé ban hµnh th«ng t­ h­íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh XDCB theo chÕ ®é l­¬ng tèi thiÓu 144000-180000( sè 02/2000/TT-BXD ngµy 19/5/2000) 1.5- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh th«ng t­ h­íng dÉn viÖc tËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­ ( sè 09/2000/TT-BXDngµy 17/7/2000- söa ®æi bæ xung th«ng t­ 08 theo nghÞ ®Þnh 12/CP) 1.6-Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh Th«ng t­ h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p qui ®æi vèn ®Çu t­ cña c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh ®­a vµo sö dông( sè 11/2000/TT-BXD ngµy 25/10/2000) 1.7-Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh th«ng t­ h­íng dÉn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc ch­¬ng tr×nh 135/CP( sè 12/2000TT/BXD ngµy 25/10/2000) 1.8- Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh th«ng t­ h­íng dÉn ph©n lo¹i vËt liÖu chÝnh vµo chi phÝ trùc tiÕp trong dù to¸n x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng ( sè 17/2000/TT-BXD ngµy 29/12/2000) Ngoµi c¸c v¨n b¶n cã quyÕt ®Þnh ban hµnh trªn ,ViÖn còng ®· hoµn chØnh ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh : 1.9-QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ­u ®·i c¸c nhµ thÇu trong n­íc khi tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (Thèng nhÊt lÇn cuèi cïng víi bé tµi chÝnh tr­íc khi chÝnh thøc tr×nh Thñ t­íng chÝnh phñ) Qua kÕt qu¶ trªn cho thÊy : ViÖn ®· hoµn thµnh kÞp thêi c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ph¸p luËt , cã néi dung ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng , phï hîp víi tõng lo¹i nguån vèn , phï hîp víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi së h÷u, c¸c m« h×nh tæ chøc qu¶n lý trong x©y dùng , ®« thÞ vµ s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng theo ®­êng lèi , chñ ch­¬ng , chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ò ra . 2- Tõng b­íc thiÕt lËp ®ång bé vµ toµn diÖn hÖ thèng ®Þnh møc chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt ( Bao gåm c¶ ®Þnh møc chi phÝ ) thuéc c¸c lÜnh vùc x©y dùng , l¾p ®Æt , c¸c chuyªn nghµnh x©y l¾p , ®o thÞ kh¶o s¸t , t­ vÊn , thiÕt kÕ , qui ho¹ch ... §ång thêi t¹o lËp c¸c hÖ thèng chØ tiªu chi phÝ , gi¸ c¶, c¸c yÕu tè ®Çu vµo , vËt t­ , nh©n c«ng , m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ trong c¸c kh©u thuéc qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ x©y dùng : SuÊt ®Çu t­ , chi phÝ chuÈn kÕt cÊu bé phËn c«ng tr×nh , chØ tiªu kh¸i to¸n ( hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ ), c¸c lo¹i ®¬n gi¸ (Dù to¸n tæng hîp , dù to¸n chi tiÕt , ca m¸y , vËt liÖu , nh©n c«ng , tiÒn l­¬ng ... TÝnh ®Õn nay ViÖn ®· nghiªn cøu , x©y dùng tr×nh Bé ban hµnh: 2.1-§Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ( Sè 01/2000/Q§- BXD ngµy 23/1/2000) 2. 2- §Þnh møc dù to¸n kh¶o s¸t ( Sè 06/2000/QDBXD ngµy 22/5/2000) 2.3-§Þnh møc chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng ( sè 14/2000 Q§-BXD ngµy 20/7/2000 thay Q§ 45/99/ Q§- BXD ngµy 2/12/99) HiÖn nay ®ang nghiªn cøu bæ xung mét sè møc cho phï hîp. 2.4-§Þnh møc dù to¸n XDCB c¸c c«ng tr×nh trªn biÓn vµ h¶i ®¶o ( sè 19/2000/Q§-BXD ngµy 9/10 /2000) 2.5-B¶ng gi¸ ca m¸y kh¶o s¸t x©y dùng ( sè 28/2000/Q§- BXD ngµy 15/12/2000). 2.6-§Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c söa ch÷a trong x©y dùng c¬ b¶n ( sè 29/2000/Q§-BXD ngµy 25/12/2000) 2.7- §Þnh møc dù to¸n gia c«ng chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm chiÕu s¸ng vµ thiÕt bÞ ®« thÞ ( sè 911/2000/Q§- BXD ngµy 9/10/2000) 2.8-C¸c ®Þnh møc dù to¸n chuyªn nghµnh : C«ng viªn c©y xanh Thµnh Phè Hå ChÝ Minh ( sè 782/2000/Q§- BXD ngµy 20/4/2000); N¹o vÐt hÖ thèng tho¸t n­íc Hµ Néi b»ng c¸c thiÕt bÞ c¬ giíi hiÖn ®¹i ( sè 825 / Q§- BXD ngµy 19/6/2000) vÖ sinh m«i tr­êng ®« thÞ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh ( sè 618/ Q§- BXD ngµy 20/4/2000) 2.9-§Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c c«ng viªn c©y xanh , giao th«ng tho¸t n­íc vÖ sinh ®« thÞ thµnh phè Vinh –NghÖ An ( Q§ sè 1578/Q§- BXD ngµy 7/11/2000) 2.10- §¬n gi¸ XDCB chuyªn nghµnh l¾p ®Æt thö nghiÖm , hiÖu chØnh, thiÕt bÞ ®­êng d©y th«ng tin ®iÖn lùc( sè 80 BXD-VKT ngµy 20/1/2000) 2.11- Tho¶ thuËn víi c¸c Bé chuyªn nghµnh vÒ : §Þnh møc l¾p ®Æt , thö nghiÖm , hiÖu chØnh ®­êng d©y th«ng tin ®iÖn lùc ( sè 35/ BXD- VKT ngµy 10/1/2000) §¬n gi¸ ca m¸y trong c«ng t¸c dß , t×m xö lý bom m×n , vËt næ ( sè 1502/ BXD-VKT ngµy 23/8/2000); §Þnh møc dù to¸n chÕ ®é l¾p ®Æt dùng dµn BTCT dù øng lùc kÐo tr­íc Supe T( ngµy 6/11/2000); Bæ xung ®Þnh møc gi¸ ca m¸y c«ng t¸c khoan céc nhåi ( sè 1898/ BXD-VKT ngµy 13/10/2000) Ngoµi c¸c chØ tiªu ®Þnh møc KTKT ®· ban hµnh ®ã , ViÖn ®· hoµn thµnh dù th¶o vµ lÊy ý kiÕn tham gia cña nghµnh , c¬ së ®Ó tr×nh Bé ban hµnh : a/ §Þnh møc dù to¸n l¾p m¸y 2000 söa ®æi bæ sung b/ §Þnh møc vËt t­ XDCB söa ®æi bæ sung c/ §Þnh møc chuyªn nghµnh ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh d/ §Þnh møc chuyªn nghµnh dù to¸n hÇm lß Bé c«ng nghiÖp e/§Þnh møc dù to¸n s÷a BiÖt Thù vµ nhµ ë cho ng­êi n­íc ngoµi §ång thêi tiÕp tôc nghiªn cøu x©y dùng , c¸c chØ tiªu ®Þnh møc ®Ó cã thÓ ban hµnh hoÆc ph¸t hµnh phôc vô c¸c nhµ ®Çu t­ vµ t­ vÊn vµ c¸c nhµ thÇu quÝ ®Çu n¨m 2001: a/ §Þnh møc chuyªn nghµnh c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng ®« thÞ ¸p dông trong c¶ n­íc b/ ChØ tiªu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¸c n­íc ASEAN( ph¸t hµnh) c/ChØ tiªu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cã vèn n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ( ph¸t hµnh ) d/ §¬n gi¸ thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng e/ §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c n¹o vÐt tho¸t n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng thµnh phè H¶i Phßng f/§Þnh møc dù to¸n chuyªn nghµnh ®­êng d©y 500KV g/§Þnh møc n¨ng su¸t m¸y X©y dùng h/ HÖ thèng chØ tiªu vµ c¬ chÕ qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých phôc vô qu¶n lý ®« thÞ i/ Dù to¸n chuyªn nghµnh B­u §iÖn j/ §Þnh møc gia c«ng cÊu kiÖn kim lo¹i giµn cè ®Þnh trªn biÓn ( §ît 2 vµ 3) Dùa trªn hÖ thèng ®Þnh møc chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt trªn mµ c¸c cÊp qu¶n lý cã c¨n cø , chuÈn mùc ®¸nh gi¸ mäi ho¹t ®éng trong qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ XDCB, thùc hµnh tiÕt kiÖm , chèng l·ng phÝ trong lÜnh vùc ®©ud t­ x©y dùng . 3-Thùc hiÖn thÈm tra ®¬n gi¸ , dù to¸n , tæng dù to¸n , c¸c lo¹i chi phÝ , c¸c dù ¸n ®Çu t­ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ XDCB thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ : Cïng víi viÖc nghiªn cøu x©y dùng c¸c v¨ b¶n QPPL lµm hµnh lang ph¸p lý vµ c¸c lo¹i ®Þnh møc , chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt lµm chuÈn mùc cho ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Çu t­ vµ x©y dùng , ViÖn rÊt coi träng vÊn ®Ò thÈm tra d¬n gi¸ , dù to¸n , tæng dù to¸n , thanh quyÕt to¸n cïng Bé tµi chÝnh, Ban qu¶n lý dù ¸n cho c¸c dù ¸n lín vµ quan träng . HoÆc h­íng dÉn ®Þa ph­¬ng ®¬n gi¸ c«ng tr×nh lËp vµ qu¶n lý c¸c lo¹i chi phÝ . Do ®ã ®· ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt trong c¸c hå s¬ dù ¸n vÒ ®Þnh møc , ®¬n gi¸ chÕ ®é chÝnh s¸ch tiªu chuÈn vµ ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ phï hîp , tho¶ ®¸ng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­, ®¶m b¶o quyÒn lîi c¸c bªn tham gia dù ¸n vµ quyÒn lîi ng­êi lao ®éng . Ngoµi c¸c dù ¸n c¸c c«ng tr×nh do cÊp cã thÈm quyÒn ë c¸c nghµnh , ®Þa ph­¬ng cã yªu cÇu thÈm ®Þnh n¨m 2000, viÖn cßn trùc tiÕp thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n , c«ng tr×nh quan träng sau: 3.1- ThÈm ®Þnh TDT( ®iÒu chØnh ) thuû ®iÖn YALY vµ s«ng Hinh 3.2-TDT thuû ®iÖn §¹i Ninh, Phó Mü I 3.3-TDT ®­êng d©y t¶i ®iÖn 500KV Pl©ycu- Phó L©m 3.4-DT mét sè h¹ng môc nhµ m¸y ®­êng s«ng LAM 3.5- DT gãi thÇu nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt 3.6-TDT c«ng tr×nh xi m¨ng Hoµng Mai 3.7-ThÈm tra quyÕt to¸n thuû ®iÖn VÜnh S¬n 3.8-Tham gia quyÕt to¸n ®­êng d©y 500KV 3.9-H­íng dÉn vµ thÈm tra ®¬n gi¸ tæng hîp thuû ®iÖn §¹i Ninh giai ®o¹n TKKT 3.10- H­íng dÉn tÝnh hÖ sè qui ®æi vèn ®Çu t­ c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh ®Ó lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n Vµ mét sè c«ng tr×nh kh¸c. 4-Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc vÒ kinh tÕ x©y dùng phôc vô qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng : §©y lµ mét c«ng viÖc lu«n lu«n g¾n víi c«ng t¸c qu¶n lý . Muèn nghiªn cøu x©y dùng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý cã chÊt l­îng , ®¸p øng yªu cÇu qu¶n ló ®ßi hái ph¶i tæ chøc nghiªn cøu khoa häc mét c¸ch bµi b¶n , theo qui tr×nh nghiªn cøu khoa häc chÆt chÏ ®Ó cã nh÷ng kÕt qu¶ thiÕt thùc phôc vô qu¶n lý .. Do ®ã , viÖn lÊy yªu cÇu thùc tÕ cña qu¶n lý ®Ó nghiªn cøu. LÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc ®Ó ¸p dông vµo qu¶n lý . §ång thêi lÊy hiÖu lùc , hiÖu qu¶ cña qu¶n lý ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc còng nh­ viÖc vËn dông nghiªn cøu khoa häc vµ thùc tÕ qu¶n lý ®óc rót thµnh bµi häc kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý . N¨m 2000, ViÖn chñ yÕu vËn dông kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc cña c¸c ®Ò tµi ®· nghiªn cøu ®Ó tiÕn hµnh cacs v¨n b¶n x©y dùng qu¶n lý vµ hoµn thµnh c¸c ®Ò tµi n»m trong chu¬ng tr×nh NCKH 1996-2000 cña viÖn ®ång thêi triÓn khai c¸c ®Ò tµi NCKH míi, cô thÓ lµ : 4.1- Tæ chøc nghiÖm thu c¸c ®Ò tµi ®· hoµn thµnh: -Nghiªn cøu hoµn thiÖn hÖ thèng gi¸ x©y dùng vµ biÖn ph¸p qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi gi¸ c¶ thÞ tr­êng x©y dùng ( M· sè 9702) -Nghiªn cøu x¸c lËp ®Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (M· sè 9703) -Nghiªn cøu x©y dùng ®Þnh møc n¨ng suÊt vµ chi phÝ m¸y phï hîp víi c¬ chÕ míi (M· sè 9704) 4.2- TriÓn khai nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi NCKH míi : -Vai trß qu¶n lý nhµ n­íc trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ x©y dùng - Thùc tr¹ng sö dông lao ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trong c¸c DNNN -§¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè rñi ro ®èi víi c¸c chØ tiªu KTTC cña DA§T ( Hîp t¸c víi BUNGARI) -§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn tæng møc ®Çu t­ vµ x¸c lËp suÊt ®Çu t­ XDCB -§iÒu tra ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng n¨ng lùc c¸c DNNN nghµnh x©y dùng. Vµ mét sè chuyªn ®Ò nghiªn cøu trùc tiÕp phôc vô qu¶n lý 5- §µo t¹o , båi d­ìng h­íng dÉn qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng nghiÖp vô kinh tÕ x©y dùng cho c¸c nghµnh c¸c ®Þa ph­¬ng , c¸c c¬ së , c¸c tr­êng ®µo t¹o... §Ó cã nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng , vÒ nghiÖp vô kinh tÕ cho c¸c nghµnh c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së .. ViÖn th­êng xuyªn tham gia tæ chøc , t©p huÊn h­íng dÉn b»ng nhiÒu h×nh thøc( Trao ®æi trùc tiÕp , gi¶ng bµi , líp häc , héi nghÞ , héi, th¶o , v¨n b¶n , ®µm tho¹i...) vÒ c¸c lÜnh vùc : C¬ chÕ chÝnh s¸ch , qu¶n lý ®Çu t­ , x©y dùng , ph­¬ng ph¸p lËp, qu¶n lý c¸c lo¹i chi phÝ , t­ vÊn , qui ho¹ch , thiÕt kÕ , ®¬n gi¸ , dù to¸n, tiÒn l­¬ng , ®Þnh møc chØ tiªu kinh tÕ kÜ thuËt ... §ång thêi gi¶i quýet kÞp thêi , tho¶ ®¸ng c¸c v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai cho c¸c nghµnh , c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së.. Do ®ã trong nh÷ng n¨m tr­íc ®©y còng nh­ hiÖn nay , viÖn vÉn lµ ®Þa chØ tin cËy cña c¸c nghµnh , c¸c ®Þa ph­¬ng , c¬ së vÒ lÜnh vùc qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng nghiÖp vô kinh tÕ x©y dùng ... Trong th¸ng 6 n¨m 2000, ViÖn ®· tæ chøc 2 líp tËp huÊn nghiÖp vô vÒ qu¶n lý kinh tÕ trong ®Çu t­ vµ x©y dùng ë Hµ Néi ( 283 häc viªn) vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (41 häc viªn): KÕt qu¶ c¸c líp nµy ®· cung cÊp nhiÒu tµi liÖu , kiÕn thøc cho c¸c c¬ së, ®Þa ph­¬ng , c¸c nghµnh n¾m v÷ng c«ng t¸c kinh tÕ trong §T vµ XD, nhÊt lµ sau khi cã “ Qui chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng “ míi söa ®æi bæ xung. Nh÷ng chñ ®Ò chñ yÕu cña c¸c líp tËp huÊn trªn ®· ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch , thiÕt thùc sau: 5.1- Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ kinh tÕ trong Qui chÕ qu¶n lý vµ ®Çu t­, x©y dùng ( Ban hµnh kÌm theo N§52/2000/N§-CP ngµy 8/7/99 vµ 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000) 5.2-Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ kinh tÕ – hîp ®ång trong qui chÕ ®Êu thÇu ( Ban hµnh kÌm theo N§88/1999/N§-CP ngµy 1/9/99 vµ N§ 4/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000) 5.3-Sù h×nh thµnh vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam 5.4-Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý m¸y thi c«ng 5.5-Ph­¬ng ph¸p lËp vµ qu¶n lý ®Þnh møc chi phÝ trong kh¶o s¸t , thiÕt kÕ vµ t­ vÊn 5.6- Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph©n tÝch chØ tiªu kinh tÕ- Tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ 5.7-Mét sè vÊn ®Ò KTXD c¸c dù ¸n cã vèn n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 5.8-H­íng dÉn ®Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn , hµng ho¸ thiÕt bÞ vµ x©y l¾p Cïng víi viÖc h­íng dÉn , båi d­ìng trao ®æi nghiÖp vô trong vµ ngoµi n­íc . ViÖn vÉn kh«ng ngõng quan t©m tíi viÖc n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c«ng chøc c¸n bé khoa häc thuéc ViÖn b»ng c¸ch cho ®i ®µo t¹o n©ng cao ë trong vµ ngoµi n­íc . TÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy ViÖn ®ang cã 1 NCS tiÕn sÜ t¹i AII, 1 NCS tiÕn sÜ trong n­íc ,... ®ang lµm luËn ¸n th¹c sÜ ... Do ®ã hiÖn nay viÖn ®· cã ®éi ngò c¸n bé trÎ vµ nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý , ngµy cµng ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ qu¶n lý vµ tiÕp cËn víi tr×nh ®é quèc tÕ . Ngoµi c¸c tµi liÖu phôc vô tËp huÊn , båi d­ìng nghiÖp vô , viÖn cßn biªn so¹n c¸c tµi liÖu quan träng kh¸c phôc vô qu¶n lý : - Sæ tay h­íng dÉn cho ch­¬ng tr×nh 135/CP( Ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña nhµ n­íc ) -ThuËt ng÷ kinh tÕ x©y dùng Anh –ViÖt 6- Nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thuéc nghµnh x©y dùng : §èi víi nhiÖm vô nµy , ViÖn ®· giµnh thêi gian tho¶ ®¸ng ®Ó phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan hoÆc trùc tiÕp nghiªn cuøu phôc vô viÖc ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc nghµnh x©y dùng ..Tõ ®Çu n¨m ®Õn nay , ViÖn ®· thùc hiÖn c¸c viÖc sau: 6.1- TiÕp tôc nghiªn cøu “Ph­¬ng ¸n s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp thuéc bé x©y dùng ®Õn n¨m 2000, hoµn thiÖn tæ chøc ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty theo chØ thÞ 15/1999/CT-TTg 6.2-Nghiªn cøu”Kho¸n chi phÝ doanh thu cho ¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt g¹ch ®¸ nung cña tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng” 6.3-Hoµn thiÖn hÖ thèng gi¸ cè ®Þnh 1994 s¶n phÈm VLXD phôc vô kÕ ho¹ch ho¸ 6.4-§iÒu tra , ®¸nh gi¸”Thùc tr¹ng n¨ng lùc c¸c DNNN nghµnh X©y Dùng “ 6.5- §iÒu tra ®¸nh gi¸ “ Thùc tr¹ng sö dông lao ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trong c¸c DNNN” 6.6-Tæng kÕt thùc hiÖn ®æi míi vµ ph¸t triÓn doang nghiÖp nhµ n­íc vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c DNNN n¨m 1999 thuéc bé x©y dùng C¸c c«ng viÖc trªn ®¶m b¶o ®óng néi dung , thëi gian theo ch­¬ng tr×nh phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan ( Vô tæ chøc lao ®éng –TiÒn l­¬ng , Vô kÕ ho¹ch Thèng kª, Vô tµi chÝnh kÕ to¸n ...) C-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c n¨m 2000 cña viÖn: Cã thÓ nãi : HÇu hÕt c¸c c«ng viÖc ®· ®­îc triÓn khai trong n¨m 2000 n»m trong ch­¬ng tr×nh cña ViÖn ®· ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch khÈn tr­¬ng , n¨ng ®éng ,s¸ng t¹o cã tÝnh chñ ®Þnh vµ s¾p xÕp khoa häc cho tõng giai ®o¹n , tõng khèi viÖc, ,võa phèi hîp , võa kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a nghiªn cøu vµ qu¶n lý , gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn , gi÷a c¸c kh©u trong lÜnh vùc qu¶n lý , gi÷a c¸c bé phËn , c¸c c¬ quan , c¸c nghµnh , ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së , gi÷a thùc tÕ kinh nghiÖm trong n­íc vµ thùc tÕ kinh nghiÖm ngoµi n­íc ... nªn ®· t¹o ®­îc mét chu tr×nh lµm viÖc hîp lý, mét hÖ thèng nghiªn cøu bµi b¶n ®Ó h×nh thµnh nhiÒu h×nh thøc v¨n b¶n qu¶n lý mét c¸ch kÞp thêi , ®ång bé cã tÝnh hiÖu lùc , hiÖu qu¶ , ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc c¸c cÊp vµ thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng... Ngoµi ra viÖn cßn tham gia h­íng dÉn th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh vËn dông do ®Æc ®iÓm mçi nghµnh , mçi vïng , mçi khu vùc t¹o nªn .V× vËy ViÖn lu«n lµ mét ®Þa chØ t­ vÊn tin cËy cña c¸c nghµnh , c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c c¬ së. Do c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kh¸ phøc t¹p ,ph¹m vi nghiªn cøu l¹i réng , míi mÎ.NhiÒu ý kiÕn ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau, cÇn cã thêi gian nghiªn cøu s©u, réng nªn nhiÒu v¨n b¶n dù th¶o ph¶i bæ xung , söa ®æi , hoµn chØnh nhiÒu lÇn míi ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn quýªt ®Þnh . Vµ khi v¨n b¶n ®· ®­îc quyÕt ®Þnh ban hµnh, thùc hiÖn, ViÖn xóc tiÕn ngayviÖc theo dâi l½ng nghe ý kiÕn ®Ó phôc vô cho viÖc nghiªn cøu söa ®æi , bæ sung b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn cho ban hµnh xö lý vµ kÞp thêi. Së dÜ ViÖn ®· hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô ®­îc giao trong n¨m , lµ do: -ViÖn th­êng xuyªn n¾m ch¾c c¸c chñ tr­¬ng , chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc trong tõng thêi kú, tõng lÜnh vùc trong ®Çu t­ vµ x©y dùng , kÕt hîp tham kh¶o nghiªn cøu c¸c n­íc trong khu vùc ®Ó nghiªn cøu , ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh chiÕn l­îc , s¸ch l­îc trong qu¶n lý . -Cã mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c nghµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng , c¬ së gi÷a ®iÒu hµnh vµ chÊp hµnh nªn c«ng viÖc tiÕn hµnh kh«ng bÞ chång chÐo , trïng lÆp hoÆc c¶n trë lÉn nhau. -Lu«n lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é ®µo t¹o c¸n bé , c«ng chøc d­íi nhiÒu h×nh thøc , ®ång thêi ®¶m b¶o kh«ng khÝ ®oµn kÕt , nhÊt trÝ trong vµ ngoµi viÖn. Do cã nh÷ng thµnh tÝch trong thêi kú ®æi míi nªn viÖn ®· ®­îc Bé tÆng cê “§¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c thêi 1990-2000 nghµnh x©y dùng “ 6/Ph­¬ng h­íng, môc tiªu, nhiÖm vô Chñ yÕu vµ ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2001 N¨m 2001 – n¨m më ®Çu cña cña thiªn niªn kû míi, n¨m ®Çu tiªn cña thÕ kû míi, n¨m më ®Çu cho nh÷ng thËp niªn cña thÕ kû 21. §©y lµ thêi kú mµ mäi quèc gia, ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam ®Òu cã xu h­íng héi nhËp vµ ph¶i nç lùc v­¬n lªn theo xu h­íng toµn cÇu, nÕu kh«ng sÏ bÞ tôt hËu vµ kh«ng thÓ tån t¹i ®­îc do sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña thµnh tùu khoa häc vÒ mäi lÜnh vùc mµ con ng­êi ®· t¹o ®­îc trong thËp niªn cuèi cña thÕ kû 20 nµy. §èi víi n­íc ta, ®©y còng lµ thêi kú mµ chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ, nhÊt lµ sau nh÷ng n¨m ®æi míi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ - ®· c¬ b¶n xo¸ ®­îc ®ãi tiÕn tíi gi¶m nghÌo, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, v¨n ho¸ x· héi ph¸t triÓn, võa gi÷ ®­îc b¶n s¾c d©n téc , võa hiÖn ®¹i ho¸ vµ ngµy cµng hoµ nhËp víi c¸c n­íc trong khu vùc, quèc tÕ...§Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ míi, chóng ta ®· tõng b­íc t¹o dùng mét hÖ thèng qu¶n lý ngµy mét hoµn chØnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm tõng thêi kú, tõng ngµnh,tõng l·nh thæ,tõng ®Þa ph­¬ng vµ tõng lÜnh vùc. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn héi nhËp theo xu thÕ chung cña c¸c n­íc vµ khu vùc. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm Êy ®ång thêi dùa vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô Bé giao (Q§ sè 99/Q§-BXD ngµy 23/01/1999) vµ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t trong n¨m 2000 (Sè 827/VKT1 ngµy 10/11/2000 cña ViÖn ®· b¸o c¸o Bé), ViÖn x¸c ®Þnh “Ph­¬ng h­íng, môc tiªu, nhiÖm vô vµ ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2001 cña ViÖn “ nh­ sau : A- Ph­¬ng h­íng, môc tiªu vµ nhiÖm vô chñ yÕu c«ng t¸c n¨m 2001 cña ViÖn : 1-Ph­¬ng h­íng, môc tiªu: Trªn c¬ së “Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng (Ban hµnh kÌm theo N§ 52/1999/ N§- CP ngµy 8/7/1999 vµ N§ 12/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000) vµ quy chÕ ®Êu thÇu (Ban hµnh kÌm theo N§ 88/1999/N§-CP ngµy 1/9/1999 vµ N§ 14/2000/N§-CP ngµy 5/5/2000) ®· ®­îc thñ t­íng chÝnh phñ ban hµnh vµ c¬ së thùc tÕ trong thêi kú ®æi míi thö nghiÖm, thùc hiÖn – N¨m 2001, ViÖn tËp trung chñ yÕu vµo viÖc tiÕp tôc nghiªn cøu, x©y dùng söa ®æi, bæ xung c¸c v¨n b¶n QPPL nh»m hoµn thiÖn hµnh lang ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng thuéc lÜnh vùc ®Çu t­ x©y dùng vµ t¹o lËp hÖ thèng chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt lµm c«ng cô vµ c¨n cø ho¹t ®éng vµ chuÈn mùc ®¸nh gi¸cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c cÊp qu¶n lý. PhÊn ®Êu ®Ó gãp phÇn h×nh thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý thèng nhÊt, ®ång bé vµ toµn diÖn trong lÜnh vùc kinh tÕ ®Çu t­, x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, c¬ së... Cã t¸c dông thóc ®Èy, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch nhµ n­íc, n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng vµ t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i tr­êng thuËn lîi thu hót vèn ®Çu t­ ng­êi n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ héi nhËp quçc tÕ, khu vùc. 2-Nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu : Víi nh÷ng ph­¬ng h­íng, môc tiªu trªn, ViÖn ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu ph¶i thùc hiÖn trong n¨m 2001 nh­ sau: - Theo dâi, n¾m t×nh h×nh, tæng kÕt rót kinh nghiÖm tõ thùc tÕ vËn dông c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch b»ng c¸c v¨n b¶n QPPL ë c¸c nghµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c cÊp qu¶n lý vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng nh»m ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò cÇn söa ®æi, bæ xung vµ nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - Dùa trªn nh÷ng thµnh tùu kü thuËt khoa häc kü thuËt trong vµ ngoµi n­íc ®· ®­îc ¸p dông c«ng nghÖ míi trong x©y dùng ®Ó nghiªn cøu x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt (bao gåm c¶ ®Þnh møc chi phÝ ) mang tÝnh ®a nghµnh, chuyªn ngµnh cã liªn quan ®Õn ®Õn ®Çu t­ XDCB ¸p dông trªn ph¹m vi c¶ n­íc. - Nghiªn cøu ¸p dông réng r·i c«ng nghÖ tin häc vµo viÖc tÝnh to¸n : C¸c lo¹i chi phÝ, gi¸ c¶, c¸c yÕu tè ®Çu vµo, vËt t­, nhiªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ nh©n c«ng phôc vô viÖc lËp qu¶n lý chi phÝ trong c¸c kh©u thuéc qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ x©y dùng; C¸c lo¹i ®¬n gi¸ : Dù to¸n tæng hîp, dù to¸n chi tiÕt, gi¸ c¶ m¸y, vËt liÖu vµ nh©n c«ng, tiÒn l­¬ng ...còng nh­ bãc tiªn l­îng... - TiÕp tôc tæ chøc nghiªn cøu khoa häc c¸c ®Ò tµi, c¸c chuyªn ®Ò cÇn thiÕt phôc vô qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. §ång thêi nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng kÕt qu¶ ®ã vµo viÖc so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n qu¶n lý, ®¶m b¶o néi dung còng nh­ h×nh thøc QPPL phï hîp víi tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc, tõng l·nh thæ vµ cã tÝnh kh¶ thi , hiÖu lùc hiÖu qu¶ nh»m thóc ®Èy, ph¸t triÓn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng. - Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan liªn quan (Vô TC – L§TL, Vô Kh – TK vµ Ban ®æi míi DNNN Trung ­¬ng...) triÓn khai thùc hiÖn ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña Bé : nghiªn cøu thÝ ®iÓm m« h×nh tæ chøc “C«ng ty mÑ – c«ng ty con” ®Ó Bé tr×nh ChÝnh phñ cho phÐp ¸p dông trong giai ®o¹n 2001- 2005;ThÝ ®iÓm kho¸n kinh doanh ë C«ng ty gèm x©y dùng §«ng triÒu ;X©y dùng ®Ò ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp thuéc Bé ®Õn n¨m 2005... - X©y dùng, tæ chøc th«ng tin réng r·i kinh tÕ x©y dùng. Trong ®ã cã viÖc xuÊt b¶n Ên phÈm th«ng tin kinh tÕ x©y dùng. -Ngoµi c¸c nhiÖm vô chñ yÕu trªn, ViÖn s½n sµng thùc hiÖn mäi nhiÖm vô kh¸c do Bé trùc tiÕp giao : Tham gia c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra trong ®Çu t­ x©y dùng, t­ vÊn thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­, c¸c c«ng tr×nh quan träng (§Þnh møc, ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, gi¸ thanh quyÕt to¸n ®¸nh gi¸ hå s¬ thÇu, ®¸nh gi¸ tµi s¶n doanh nghiÖp ...) H­íng dÉn båi d­ìng ®µo t¹o nghiÖp vô vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng vµ nghiÖp vô KTXD , Gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c vÒ qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng cho c¸c nghµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së... B- Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2001 cña ViÖn §Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô trªn, ViÖn ®Þnh ra “Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2001 cña viÖn” theo c¸c khèi c«ng viÖc sau : 1-Nghiªn cøu x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý míi vÒ ®Çu t­ vµ x©y dùng theo chñ tr­¬ng vÒ chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc Dù th¶o tr×nh Bé ban hµnh c¸c v¨n b¶n : - QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung Th«ng t­ h­íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh XDCB (sè 02/2000/TT-BXD ngµy 19/5/2000 ) : Do ChÝnh phñ ®iÒu chØnh gi¸ mét sè vËt t­ quan träng nªn ph¶i söa ®æi bæ xung. Dù kiÕn hoµn thµnh dù th¶o vµ tr×nh Bé quý II/2001. - Quy chÕ hîp ®ång giao nhËn thÇu trong x©y dùng (Hoµn thµnh dù th¶o tr×nh Bé quý II/2001). Quy chÕ kho¸n néi bé trong doanh nghiÖp x©y dùng vµ t­ vÊn x©y dùng (HT quý II/2001). - Th«ng t­ h­íng dÉn söa ®æi bæ xung mét sè kho¶n chi phÝ trong th«ng t­ h­íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t­ (sè 09/2000/TT-BXD ngµy 17/7/2000 – HT quý III/2001). - Th«ng t­ h­íng dÉn ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ph©n tÝch kinh tÕ – tµi chÝnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ (HT quý III/2001). - Quy chÕ giao nhËn thÇu trong x©y dùng(HT quý IV/2001) . - Quýªt ®Þnh vÒ hîp ®ång giao kho¸n trong c¸c tæ chøc x©y l¾p (HT quý II/2001). 2-ThiÕt lËp ®ång bé vµ toµn diÖn hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt (bao gåm c¶ ®Þnh møc chi phÝ) phôc vô qñan lý ®Çu t­ vµ x©y dùng: Hoµn thµnh dù th¶o vµ tr×nh Bé ký ban hµnh : - QuyÕt ®Þnh ban hµnh B¶ng gi¸ thiÕt kÕ, quy ho¹ch (sau khi Bé cã quyÕt dÞnh söa ®æi v¨n b¶n 322BXD/KTQH sÏ tiÕn hµnh dù th¶o tr×nh Bé (quý III/2000). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh “SuÊt ®Çu t­ c«ng tr×nh XDCB” (gåm c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh VLXD – HT quý IV/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §¬n gi¸ tæng hîp c«ng tr×nh x©y dùng (Phôc vô cho lËp TDT giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt cña dù ¸n lín – HT quý II/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh Ph­¬ng ph¸p chuÈn ®o bãc tiªn l­îng dù to¸n c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (Quý III/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n trong XDCB cã sù tham gia cña c¸c Bé, c¸c tØnh - Quý II/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng (Söa ®æi bæ xung Q§ 14/2000/Q§ - BXD ngµy 20/7/2000 – Quý II/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc chi phÝ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng (Söa ®æi bæ xung Q§ 01/2000/Q§ - BXD ngµy 01/01/2000 – Quý II/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc s¶n xuÊt vµ cung cÊp n­íc s¹ch TP Hµ Néi (Quý III/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n duy tu hÌ ®­êng phè vµ tæ chøc giao th«ng néi thµnh c¸c ®« thÞ (Quý III/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n n¹o vÐt hÖ thèng tho¸t n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng thµnh phè H¶i Phßng (Quý I/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n chuyªn ngµnh vÖ sinh m«i tr­êng ®« thÞ ®« thÞ ¸p dông trªn c¶ n­íc (Quý III/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n gia c«ng cÊu kiÖn kim lo¹i dµn cè ®Þnh trªn biÓn (cïng liªn doanh VietsovPetro - Quý III/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n XDCB c«ng tr×nh ph¸t thanh (Cïng §µi TNVN - Quý III/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh XDCB (Quý I/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n l¾p m¸y 2000 söa ®æi bæ xung (Quý II/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc vËt t­ XDCB söa ®æi bæ xung (Quý I/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc chuyªn ngµnh Dù to¸n hÇm lß Bé c«ng nghiÖp (Quý II/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc vµ ®¬n gi¸ tuyÕn èng kho c¶ng khÝ hãa láng LPG (Cïng TCT dÇu khÝ - Quý II/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n söa ch÷a b¶o tr× giµn cè ®Þnh trªn biÓn (Cïng liªn doanh Vietsovptro - Quý III/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc vµ ®¬n gi¸ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû ngµnh dÇu khÝ (Cïng TCT dÇu khÝ - Quý II/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n XDCB c¸c c«ng tr×nh hµng kh«ng (Cïng côc HKDDVN - Quý IV/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n XDCB c«ng tr×nh truyÒn h×nh (Quý II/2001). - ChØ tiªu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¸c n­íc ASEAN (Ph¸t hµnh Quý II/2001). - ChØ tiªu x©y dùng c«ng tr×nh cã vèn n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (Ph¸t hµnh Quý I/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §¬n gi¸ thÝ nghiÖm vËt liÖu vµ cÊu kiÖn x©y dùng (Quý I/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n chuyªn ngµnh ®­êng d©y 500KV (Quý I/2001). - HÖ thèng chØ tiªu vµ c¬ chÕ qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých phôc vô qu¶n lý ®« thÞ (Quý III/2001). - QuyÕt ®Þnh ban hµnh §Þnh møc dù to¸n chuyªn ngµnh B­u ®iÖn (Quý I/2001). - §Þnh møc dù to¸n söa ch÷a biÖt thù vµ nhµ ë cho ng­êi n­íc ngoµi (Quý I/2001). 3-Thùc hiÖn c«ng t¸c t­ vÊn, thÈm tra ®¬n gi¸, dù to¸n, tæng dù to¸n, c¸c lo¹i chi phÝ, c¸c dù ¸n ®Çu t­ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ xdcb, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ : Cïng víi viÖc nhiªn cøu, x©y dùng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý nãi trªn , ViÖn tiÕn hµnh thùc hiÖn chøc n¨ng t­ vÊn, thÈm tra c¸c dù ¸n lín, quan träng cña Nhµ n­íc, tham gia thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch trong ®Çu t­ vµ x©y dùng, ®ång thêi trªn c¬ së ®ã ®óc rót c¸c kinh nghiÖm, ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò cÇn söa ®æi, ®ång thêi tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. N¨m 2001, ViÖn tiÕp tôc thÈm tra c¸c dù ¸n quan träng sau: * C«ng tr×nh thuû ®iÖn Yaly: - TiÕp tôc thÈm tra tr×nh Bé duyÖt ®¬n gi¸ XDCB cßn thiÕu ®Ó ¸p dông cho c«ng tr×nh . - ThÈm ®Þnh TDT ®iÒu chØnh theo TDT míi. - Tham gia tÝnh quy ®æi chi phÝ x©y dùng vÒ mÆt b»ng gi¸ quyÕt to¸n bµn giao. - Tr×nh Bé ban hµnh chi phÝ Ban qu¶n lý. * C«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng Hinh : - ThÈm tra ®¬n gi¸ XDCB cña c«ng tr×nh - Tham gia ThÈm ®Þnh TDT c«ng tr×nh - H­íng dÉn tÝnh quy ®æi chi phÝ x©y dùng vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao - Tr×nh bé chi phÝ Ban qu¶n lý * ThÈm ®Þnh TDT thuû ®iÖn §¹i ninh * C¸c c«ng tr×nh trung t©m nhiÖt ®iÖn Phó Mü : - Tham gia ThÈm ®Þnh TDT Phó Mü I, Phó Mü IV - Tr×nh Bé §Þnh møc chi phÝ Ban qu¶n lý côm c«ng tr×nh Phó Mü * §­êng d©y 500 KV Pl©yCu – Phó L©m : §Þnh møc ®¬n gi¸, chi phÝ thiÕt kÕ, chi phÝ qu¶n lý. Ngoµi c¸c dù ¸n quan träng trªn, ViÖn sÏ tham gia t­ vÊn, thÈm ®Þnh c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c ngµnh c¸c ®Þa ph­¬ng do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn yªu cÇu. 4-Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc vÒ kinh tÕ x©y dùng phôc vô qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng: Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c ®Ò tµi thuéc nh÷ng n¨m tr­íc sÏ ®­îc ViÖn nghiªn cøu vËn dông vµo viÖc x©y dùng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý. §ång thêi tiÕp tôc nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi chuyÓn tõ n¨m 2000 sang : - Vai trß qu¶n lý Nhµ n­íc trong lÜnh vùc ®Çu t­ vµ x©y dùng (Hoµn thµnh Quý II/2001). - Thùc tr¹ng sö dông lao ®éng vµ c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trong c¸c DNNN (HT Quý III/2001). - §¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè rñi ro ®èi víi c¸c chØ tiªu KTTC cña DA§T (Hîp t¸c víi Bun gari – Quý IV/2002). - §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn tæng møc ®Çu t­ vµ x¸c lËp suÊt ®Çu t­ XDCB (Quý IV/2002). - §iÒu tra, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c DNNN ngµnh x©y dùng phôc vô ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp (Quý IV/2001). Ngoµi ra, ViÖn dù kiÕn triÓn khai nghiªn cøu c¸c chuyªn ®Ò sau : - Nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt, kinh doanh DNNN ngµnh x©y dùng theo h×nh thøc C«ng ty mÑ – c«ng ty con. - Nghiªn cøu x¸c ®Þnh gi¸ kho¸n, gi¸ cho thuª DNNN trong s¶n xuÊt VLXD vµ c¬ khÝ x©y dùng. 5-§µo t¹o, båi d­ìng, h­íng dÉn qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng, nghiÖp vô kinh tÕ x©y dùng cho c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c c¬ së c¸c tr­êng ®µo t¹o : - Cïng víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu qu¶n lý , c¸c tr­êng ®µo t¹o vÒ kinh tÕ vµ tham kh¶o c¸c tµi liÖu trong vµ ngoµi n­íc ®Ó biªn so¹n vµ phæ biÕn c¸c tµi liÖu tËp huÊn, h­íng dÉn nghiÖp vô thuéc c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ vµ x©y dùng. C¬ chÕ chÝnh s¸ch, qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng, qu¶n lý dù ¸n. Ph­¬ng ph¸p lËp vµ qu¶n lý c¸c lo¹i chi phÝ, gi¸, t­ vÊn, quy ho¹ch , thiÕt kÕ, dù to¸n, ®¬n gÝa, tiªn l­îng, ®Þnh møc chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Çu t­ .v.v.§ång thêi theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn ®Ó gióp c¸c ®Þa ph­¬ng c¸c ngµnh c¬ së lËp vµ qu¶n lý c¸c chi phÝ thuéc c¸c nguån vèn, c¸c h×nh thøc ®Çu t­ x©y dùng còng nh­ gi¶i quyÕt kÞp thêi, tho¶ ®¸ng c¸c v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng. - §Ó cã thÓ ®¶m nhiÖm c¸c nhiÖm vô trªn, ViÖn tiÕp tôc quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé khoa häc, qu¶n lý thuéc ViÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc: - §µo t¹o n©ng cao, tham quan, thùc tËp, thùc hµnh t¹i c¸c c¬ së thùc tÕ trong vµ ngoµi n­íc, nhÊt lµ c¸n bé trÎ míi ra tr­êng, ®¶m b¶o mçi c¸n bé kh«ng nh÷ng n¾m ®­îc lý luËn qu¶n lý mµ cßn cã kiÕn thøc thùc tÕ. - Tæ chøc th«ng tin vÒ KTXD vµ xuÊt b¶n Ên phÈm, th«ng tin kinh tÕ x©y dùng ®Ó trao ®æi phæ biÕn, h­íng dÉn nghiÖp vô. 6-Nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh x©y dùng : §Ó gãp phÇn tham gia cïng c¸c c¬ quan liªn quan ®Õn ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc (Vô Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, Vô kÕ ho¹ch – Thèng kª, - Tham gia ThÈm ®Þnh TDT Vô Tµi chÝnh kÕ to¸n, Ban ®æi míi DNNN Trung ­¬ng...) ViÖn sÏ t¨ng c­êng lùc l­îng c¸n bé, thêi gian ®Ó hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc ph©n c«ng ®­îc ph©n c«ng trong ch­¬ng tr×nh phèi hîp thùc hiÖn ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc ngµnh x©y dùng, ®¶m b¶o ®óng néi dung, thêi h¹n theo yªu cÇu. C-Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2001 cña ViÖn : Qua thùc tÕ kinh nghiÖm nh÷ng n¨m qua cho thÊy : Muèn thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c trªn vµ hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, ViÖn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu sau : 1-Th­êng xuyªn n¾m ch¾c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc còng nh­ cña c¸c cÊp qu¶n lý trong tõng thêi kú, tõng lÜnh vùc trong ®Çu t­ vµ x©y dùng b»ng c¸ch tham gia ®Çy ®ñ, nghiªm tóc c¸c líp häc tËp trung, c¸c ®ît phæ biÕn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng qua c¸c kú häp, qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin, qua c¸c tµi liÖu liªn quan...®Ó nghiªn cøu vËn dông cho phï hîp. 2-Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn, vËn dông ë c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së ®Ô h­íng dÉn, gióp ®ì vµ ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn söa ®æi, bæ xung vµ tiÕn hµnh tæng kÕt tõng mÆt, tõng chuyªn ®Ò ®Ó rót kinh nghiÖm. 3-X©y dùng quan hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp qu¶n lý, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¬ së, gi÷a ®iÒu hµnh vµ chÊp hµnh mét hÖ thèng ®ång bé, thèng nhÊt cã t¸c dông hç trî t­¬ng t¸c lÉn nhau trªn tinh thÇn cÇu thÞ vµ hîp t¸c. 4-TiÕp tôc t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé, c«ng chøc thuéc ViÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc: Häc tËp n©ng cao, thùc tËp thùc hµnh ë trong vµ ngoµi n­íc, ®i ®Õn c¬ së, ®Þa ph­¬ng.Tæ chøc båi d­ìng h­íng dÉn nghiÖp vô b»ng chÝnh c¸c c«ng viÖc thùc tÕ...®¶m b¶o mçi c¸n bé kh«ng nh÷ng n¾m v÷ng vÒ ph­¬ng ph¸p luËn mµ c¶ thùc hµnh thµnh th¹o nhiÒu lÜnh vùc. 5-Quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho anh chÞ em yªn t©m, phÊn khëi nç lùc hoµn thµnh mäi nhiÖm vô ®­îc giao, phÊn ®Êu ngµy mét tr­ëng thµnh, v÷ng vµng trong cuéc sèng vµ c«ng t¸c. 6-KiÖn toµn tæ chøc Ph©n viÖn kinh tÕ x©y dùng miÒn Nam ®Ó cñng sè vÞ trÝ vai trß vµ ho¹ch ®Þnh cña Ph©n viÖn t¹i khu vùc phÝa Nam. Trªn ®©y lµ dù kiÕn “Ph­¬ng h­íng, môc tiªu nhiÖm vô vµ ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c cña ViÖn Kinh tÕ x©y dùng n¨m 2001”, ViÖn tr×nh ®Ó Bé duyÖt.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sau nµy do yªu cÇu thùc tÕ vµ d­íi dù chØ ®¹o cña Bé, ch­¬ng tr×nh cã thÓ thay ®æi bæ xung cho phï hîp. Phßng kinh tÕ doanh nghiÖp chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng kinh tÕ doanh nghiÖp: Nghiªn cøu phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n¨ng l­îng. Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ trong lÜnh vùc Doanh nghiÖp ngµnh x©y dùng, lÜnh vùc SX VLXD, c¬ khÝ x©y dùng. Nghiªn cøu phôc vô c«ng t¸c ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ngµnh x©y dùng. C«ng t¸c t­ vÊn kinh tÕ x©y dùng. PhÇn I T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c n¨m 2000 I. Nghiªn cøu phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n¨ng l­îng. H­íng dÉn c¸c ban qu¶n lý c«ng rt×nh x©y dùng vµ tr×nh bé ban hµnh ®¬n gi¸ XDCB c«ng tr×nh thuû ®iÖn Ialy, S«ng Hinh n¨m 2000(V¨n b¶n sè 1828/BXD-VKT ngµy 04-10-2000 cña bé x©y dùng). Phèi hîp víi Ban qu¶n lý dù ¸n N/m¸y thuû ®iÖn Hoµ b×nh tÝnh to¸n x¸c ®Þnh hÖ sè quy ®æi chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thùc hiÖn c¸c n¨m vÒ mÆt b»ng gi¸ Quý IV – 1997 ®Ó phôc vô viÖc lËp B¸o c¸o tæng quyÕt to¸n c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh (V¨n b¶n sè 709/VKT6 ngµy 04-10-2000 cña ViÖn kinh tÕ x©y dùng). Hoµn thµnh thÈm ®Þnh TDT dù ¸n c«ng tr×nh ®­êng d©y 500KV Pleiku-Phó L©m (V¨n b¶n sè 650/VKT6 ngµy 14-09-2000 cña ViÖn kinh tÕ X©y dùng). Hoµn thµnh thÈm ®Þnh ®¬n gi¸ XDCB tæng hîp c«ng tr×nh thuû ®iÖn §¹i ninh. Tham gia §oµn c«ng t¸c thÈm tra duyÖt quyÕt to¸n c«ng tr×nh thuû ®iÖn VÜnh s¬n vµ c«ng tr×nh ®­êng d©y 500KV B¾c - Nam. Nghiªn cøu gi¶i quyÕt mét sè v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®¬n gi¸ XDCB vµ c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch kinh tÕ cã liªn quan cña c¸c c«ng tr×nh n¨ng l­îng. Cô thÓ lµ: Nghiªn cøu tr×nh Bé ban hµnh chi phÝ Ban QLDA N/m nhiÖt ®iÖn ¤ M«n (V¨n b¶n sè 2019/BXD-VKT ngµy 30-10-2000 cña Bé x©y dùng) vµ chi phÝ BQLDA thuû ®iÖn Hµm thuËn - §a min (V¨n b¶n sè 1937/BXD- VKT ngµy 19-10-2000 cña Bé x©y dùng). Nghiªn cøu h­íng dÉn ®iÒu chØnh, bæ sung ®¬n gi¸ XDCB cho phï hîp víi hîp ®ång x©y dùng t¹i c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hµm thuËn- §a min theo ®¬n gi¸ ®Êu thÇu quèc tÕ.(V¨n b¶n sè 1257/BXD-VKT ngµy 11-07-2000 cña Bé x©y dùng) . II. Nghiªn cøu phôc vô c«ng t¸c ®æi míi vµ phÊt triÓn doanh nghiÖp ngµnh X©y dùng. Tham gia thÈm ®Þnh ®Ò ¸n thµnh lËp tæng c«ng ty x©y dùng miÒn trung, tæng c«ng ty ®©u t­ ph¸t triÓn ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp (V¨n b¶n sè 464/VKT6 ngµy 30-06-2000). Nghiªn cøu so¹n th¶o b¸o c¸o tr×nh ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn luËt doanh nghiÖp cña Bé x©y dùng . Nghiªn cøu so¹n th¶o xin ý kiÕn cña ChÝnh phñ vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn quy tr×nh kho¸n kinh doanh doanh nghiÖp nhµ n­íc thµnh viªn cua c¸c Tæng c«ng ty thuéc Bé x©y dùng ®Ó phôc vô viÖc triÓn khai thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n kinh doanh C«ng ty Gèm x©y dùng §«ng TriÒu(®· gióp c«ng ty hoµn thµnh ®Ò ¸n thÝ ®iÓm ®Î trinh Chinh phñ cho ¸p dông) . Phèi hîp víi Ban qu¶n lý doanh nghiÖp Bé triÓn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n thÝ ®iÓm m« h×nh tæ chøc C«ng ty mÑ - C«ng ty con cña c«ng ty x©y l¾p,xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu vµ kü thuËt x©y dùng. Tham gia gãp ý kiÕn v¬i Chinh phñ mét sè dù tho¶ v¨n b¶n ph¸p quy vÒ thùc hiÖnc«ng t¸c ®æi míi doanh nghiªp nhµ n­íc . Cô thÓ lµ: -Dù th¶o NghÞ ®Þnh vÒ chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc ChÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi sang C«ng ty TNHH 1thµnh viªn . -Dù th¶o QuyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch nh»m hç trî vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Nghiªn cøu so¹n th¶o b¸o c¸o chi tiÕt §Ò ¸n : §iªu tra ,®¸nh gi¸ th­c tr¹ng n¨ng lùc cña c¸c doanh nghiÖp ngµnh x©y dùng . Phèi hîp víi Vô Tæ chøc lao ®éng vµ Vô KÕ ho¹ch thèng kª tæ chøc thu thËp tæng hîp sè liÖu vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng n¨m 1999 cña c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé x©y dùng . III. C«ng t¸c t­ vÊn kinh tÕ x©y dùng. Thùc hiÖn thÈm ®Þnh tæng dù to¸n hoÆc dù to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng sau: ThÈm ®Þnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh: H¹ tÇng kü thuËt khu c«ng nghiÖp C-TX, Sa ®Ðc- §ång th¸p. ThÈm ®Þnh dù to¸n h¹ng môc cÊp tho¸t n­íc chiÕu s¸ng khu ®« thÞ §Þnh c«ng, mét sè h¹ng môc nhµ m¸y ®­êng s«ng con, khu chung c­ NguyÔn §×nh ChiÓu. ThÈm ®Þnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp S«ng c«ng 1- Th¸i nguyªn. ThÈm ®Þnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng ®­êng truyÒn dÉn ®­a n­íc tõ Gia L©m qua s«ng Hång. IV. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. Hoµn thµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: Nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ngµnh x©y dùng( Chê thñ tôc b¶o vÖ nghiÖm thu ®Ò tµi). Phèi hîp víi vô kÕ ho¹ch- Thèng kª hoµn thµnh thùc hiÖn ®Ò tµi: Nghiªn cøu bæ sung, hoµn thiÖn hÖ thèng gi¸ cè ®Þnh n¨m 1994 c¸c s¶nt phÈm VLXD vµ c¬ khÝ x©y dùng( ®ang chê nghiÖm thu ®Ò tµi). Tham gia gãp ý kiÕn dù th¶o mét sè v¨n b¶n ph¸p quy cña ViÖn vÒ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. V. §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng t¸c n¨m 2000. Nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc: Ho¹t ®éng c«ng t¸c cña phßng thùc hiÖn víi khèi l­îng lín vµ triÓn khai ®Òu trªn c¸c lÜnh vùc: Qu¶n lý nhµ n­íc, nghiªn cøu khoa häc vµ thùc hiÖn t­ vÊn kinh tÕ x©y dùng. ®Æc biÖt ®èi víi c«ng t¸c ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®· chñ ®éng nghiªn cøu mét sè m« h×nh tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ë mét sè n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi ®Ó tõ ®ã nghiªn cøu, vËn dông vµo c«ng t¸c ®æi míi tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp cña bé theo ®Ò ¸n thÝ ®iÓm ®· ®­îc ChÝnh phñ cho phÐp triÓn khai ë mét sè doanh nghiÖp nh­: C«ng ty x©y l¾p, xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu vµ kü thuËt x©y dùng, C«ng ty gèm x©y dùng §«ng triÒu. C«ng viÖc thùc hiÖn cã chÊt l­îng, t¹o ®­îc uy tÝn ®èi víi bé vµ ng­êi ®Æt hµng. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ViÖn ®Ó triÓn khai tèt nhiÖm vô c«ng t¸c ®­îc giao vµ t×m kiÕm thªm viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho phßng. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ: ViÖc häc tËp n¨ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ch­a ®­îc thùc hiÖn ®Òu. V× vËy, ch­a theo kÞp ®­îc nhu cÇu ®æi míi qu¶n lý, h¹n chÕ ®Õn kÕt qu¶ c«ng t¸c cña phßng. ViÖc cËp nhËt c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc, t×nh h×nh biÕn ®éng tÝch luü kinh nghiÖm nghiÖp vô ch­a thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ cßn mang tÝnh chÊt ®èi phã. PhÇn 2 KÕ ho¹ch c«ng t¸c n¨m 2001 C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ c¸c c«ng tr×nh n¨ng l­îng: C«ng tr×nh thuû ®iÖn Ialy. TiÕp tôc thÈm tra tr×nh Bé phª duyÖt ®¬n gi¸ XDCB cßn thiÕu ®Ó ¸p dông cho c«ng tr×nh. ThÈm ®Þnh tæng dù to¸n ®iÒu chØnh cña c«ng tr×nh theo ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ míi. Tham gia x©y dùng ®Ò c­¬ng tÝnh quy ®æi chi phÝ x©y dùng vÒ mÆt b»ng gi¸ quyÕt to¸n bµn giao. ThÈm tra tr×nh bé ban hµnh chi phÝ ban qu¶n lý c«ng tr×nh. C«ng tr×nh thuû ®iÖn S«ng Hinh. TiÕp tôc thÈm tra tr×nh Bé phª duyÖt ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n vµ c¸c néi dung liªn quan ®Õn dù to¸n thanh quyÕt to¸n. Tham gia thÈm ®Þnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh. H­íng dÉn tÝnh quy ®æi chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh vÒ mÆt b»ng gi¸ t¹i thêi ®iÓm bµn giao quyÕt to¸n. ThÈm tra tr×nh Bé ban hµnh chi phÝ ban qu¶n lý. C«ng tr×nh thuû ®iÖn §¹i ninh: Tham gia thÈm ®Þnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh. C¸c c«ng tr×nh thuéc trung t©m nhiÖt ®iÖn Phó Mü: Tham gia thÈm ®Þnh tæng dù to¸n c«ng tr×nh: Phó Mü1, Phó Mü4. ThÈm tra tr×nh Bé phª duyÖt ®Þnh møc chi phÝ ban qu¶n lý dù ¸n côm c«ng tr×nh Phó Mü. C«ng tr×nh ®­êng d©y 500KV Pleiku - Phó l©m: ThÈm tra tr×nh Bé ban hµnh mét sè chi phÝ chuyªn ngµnh cña c«ng tr×nh gåm: Chi phÝ thiÕt kÕ, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, ®Þnh møc- §¬n gi¸.. .. .. C¸c c«ng tr×nh n¨ng l­îng vµ c«ng t¸c kh¸c. Tham gia thÈm tra phª duyÖt tæng quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµ b×nh, th¸c m¬. H­íng dÉn thùc hiÖn mét sè viÖc liªn quan ®Õn chi phÝ x©y dùng. Thùc hiÖn thÈm ®Þnh dù to¸n, tæng dù to¸n c¸c h¹ng môc vµ c«ng tr×nh nhãm A, B vµ C (nÕu cã). C«ng t¸c nghiªn cøu ®æi m¬Ý vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ngµnh x©y dùng. Phèi hîp víi ban ®æi míi qu¶n lý doanh nghiÖp Bé triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c ®«Ø míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña bé( ch­¬ng tr×nh ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc cña ChÝnh phñ). Cô thÓ lµ: Nghiªn cøu h­íng dÉn c«ng ty x©y l¾p,xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu vµ kü thuËt triÓn khai x©y dùng,x©y dùng ®Ò ¸n thÝ ®iÓm m« h×nh tæ chøc “ c«ng ty mÑ – c«ng ty con” ®Ó tr×nh bé vµ ChÝnh phñ phª duyÖt ¸p dông tõ n¨m 2001-2005.§ång thêi h­íng dÉn c«ng ty x©y dùng ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ sau khi ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ò ¸n thÝ ®iÓm TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn thÝ ®iÓm c«ng t¸c kho¸n kinh doanh c«ng ty gèm x©y dùng §«ng triÒu thuéc tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng Tham gia x©y dùng ®Ò ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp cña bé ®Õn n¨m 2005 ®Ó tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt.Trªn c¬ së ®ã tæ chøc triªn khai thùc hiÖn ®Ò ¸n ®· ®­îc duyÖt trong nh÷ng n¨m tíi. Tham gia gãp ý kiÕn víi ChÝnh phñ vÒ mét sè v¨n b¶n ph¸p quy trong lÜnh vùc ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Chñ tr× phèi hîp víi tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng,tiÕn hµnh rµ so¸t,söa ®æi bæ sung hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt trong s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thuû tinh x©y dùng, sø vÖ sinh vµ mét sè s¶n phÈm vËt liÖu chÞu löa do tæng c«ng ty s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ, thiÕt bÞ míi. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. Nghiªn cøu tr×nh ViÖn vµ nhµ n­íc ban hµnh tËp ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh thuû ®iªn. Tæ chøc ®¨ng ký vµ triÓn khai thùc hiÖn mét sè ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc.Cô thÓ lµ: §Ò tµi:”Nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt – kinh doanh doanh nghiÖp nhµ n­íc ngµnh x©y dùng theo h×nh thøc c«ng ty mÑ c«ng ty con.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35299.DOC