Bài giảng Luật hình sự Việt Nam - Chương 19: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

TỘI XÂM PHẠM QUYỀN HỘI HỌP (HH), LẬP HỘI (LH), QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG (TDTN), TÔN GIÁO (TG) CỦA CÔNG DÂN (CD) NGƯỜI PHẠM TỘI CÓ HV: NGĂN CẢN KHÔNG CHO CD THỰC HIỆN QUYỀN ĐÓ MỘT CÁCH HỢP PHÁP BẰNG CÁC THỦ ĐOẠN: DÙNG VŨ LỰC; UY HIẾP TINH THẦN; LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN. ÉP NGƯỜI KHÁC PHẢI BỎ TG NÀY THEO TG KHÁC, BỎ HỘI NÀY THEO HỘI KHÁC

ppt24 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 22/01/2022 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Luật hình sự Việt Nam - Chương 19: Các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CH ƯƠ NG XIX CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN MỤC TIÊU Cung cấp công cụ để nhận diện các tội phạm cụ thể xâm phạm các quyền tự do dân chủ của công dân NỘI DUNG — — — — 5 jkl 6 mno 4 ghi 8 tuv 9 wxyz 7 pqrs 0 -  ㆗ # * +  2 abc 3 def 1 ☊   1. Khái niệm chung — — — — 5 jkl 6 mno 4 ghi 8 tuv 9 wxyz 7 pqrs 0 -  ㆗ # * +  2 abc 3 def 1 ☊   2. Các tội phạm cụ thể 1. KHÁI NIỆM CHUNG Là những HV nguy hiểm cho XH, Có lỗi, Gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại, Xâm hại quyền TDDC của CD được HP, PL BV DẤU HIỆU PHÁP LÝ CÁC QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN KT Điều 124 Điều 130 Điều 131... Điều 123 Điều 125 Điều 127... LỖI CỐ Ý MCQ CT CT ĐẶC BIỆT CT THƯỜNG MKQ LỢI DỤNG CVQH HÀNH VI KHÁC MCQ LỖI CỐ Ý CT THƯỜNG HẬU QỦA LÀ DẤU HIỆU BẮT BUỘC BẰNG CÁC THỦ ĐOẠN DÙNG VŨ LỰC ĐE DOẠ SD LỆNH GIẢ ... GIỮ NGƯỜI TRÁI PL GIAM NGƯỜI TRÁI PL BẮT NGƯỜI TRÁI PL MKQ HV KT QUYỀN TỰ DO THÂN THỂ CỦA CD 2. CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NG Ư ỜI TRÁI PL TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN Hành vi phạm tội Xâm hại Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân CHỖ Ở : NƠI Ở THƯỜNG XUYÊN HOẶC TẠM TRÚ; NƠI Ở CỐ ĐỊNH HOẶC DI ĐỘNG; NHÀ HOẶC CĂN HỘ TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN HÀNH VI KHÁC KHÁM XÉT TRÁI PHÉP CHỖ Ở ĐUỔI TRÁI PHÉP RA KHỎI CHỖ Ở HÀNH VI PHẠM TỘI TỘI XÂM PHẠM BM HOẶC AT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN CỦA NGƯỜI KHÁC (ĐIỀU 125) ĐTTĐ KT THƯ, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN, FAX, E-MAIL... CỦA CÔNG DÂN QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM B ẢO B Í MẬT, A N T O ÀN THƯ TÍN ĐT... CỦA CD TH Ư T ÍN , Đ I ỆN THO ẠI , Đ I ỆN T ÍN N ẾU KHÔNG CỦA CD THÌ NG ƯỜI C Ú H ÀNH VI X Â M H ẠI KHÔNG P H ẠM TỘI NÀY CHỦ THỂ TH Ư ỜNG TỘI XÂM PHẠM BM HOẶC AT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN CỦA NGƯỜI KHÁC (ĐIỀU 125) MKQ HV KHÁC XP THƯ TÍN ĐIỆN TÍN ĐT... CỦA CD ĐÃ BỊ XỬ LÍ KL HOẶC ĐÃ B Ị XỬ L Í HC VỀ HV NÀY HV CHIẾM ĐOẠT THƯ TÍN ĐIỆN TÍN ĐT... CỦA CD TỘI XÂM PHẠM QUYỀN BẦU CỬ, QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN (ĐIỀU 126 BLHS) HVPT xâm phạm quyền BC, ƯC của CD HV PHẠM TỘI THỂ HIỆN D Ư ỚI DẠNG: CẢN TRỞ NG Ư ỜI KHÁC THỰC HIỆN QUYỀN BC, Ư . C BẰNG MỘT TRONG CÁC THỦ ĐOẠN : TỘI XÂM PHẠM QUYỀN BẦU CỬ, QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN (ĐIỀU 126 BLHS) MUA CHUỘC THỦ ĐOẠN KHÁC LỪA GẠT CHỦ THỂ THƯỜNG LỖI CỐ Ý TỘI XÂM PHẠM QUYỀN BẦU CỬ, QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN (ĐIỀU 126 BLHS) TỘI LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ BẦU CỬ (ĐIỀU 127) Người phạm tội có HV làm sai lệch KQ bầu cử bằng các thủ đoạn: Gian lËn phiÕu Thñ ®o¹n kh¸c Gi¶ m¹o g iÊy tê TỘI LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ BẦU CỬ (ĐIỀU 127)  CHỦ THỂ : NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC, GIÁM SÁT CUỘC BẦU CỬ TỘI BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÔI VIỆC TRÁI PHÁP LUẬT (ĐIỀU 128 BLHS99) KT: Quyền LĐ, quyền có việc làm của CD ĐT là ng ư ời LV trong các CQNN, TCXH, DN thuộc các thành phần KT khác nhau... TỘI BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÔI VIỆC TRÁI PHÁP LUẬT (ĐIỀU 128 BLHS99) HVPT: BUỘC NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC PHẢI THÔI VIỆC TRÁI PL BẰNG BẤT CỨ THỦ ĐOẠN NÀO: UY HIẾP TINH THẦN NGƯỜI LAO ĐỘNG LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN... HQ NGHIÊM TRỌNG DÙNG VŨ LỰC; TỘI BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÔI VIỆC TRÁI PHÁP LUẬT (ĐIỀU 128 BLHS99) CHỦ THỂ ĐẶC BIỆT LỖI CỐ Ý ĐỘNG CƠ: VỤ LỢI, CÁ NHÂN... TỘI XÂM PHẠM QUYỀN HỘI HỌP (HH), LẬP HỘI (LH), QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG (TDTN), TÔN GIÁO (TG) CỦA CÔNG DÂN (CD) NGƯỜI PHẠM TỘI CÓ HV: NGĂN CẢN KHÔNG CHO CD THỰC HIỆN QUYỀN ĐÓ MỘT CÁCH HỢP PHÁP BẰNG CÁC THỦ ĐOẠN: ÉP NGƯỜI KHÁC PHẢI BỎ TG NÀY THEO TG KHÁC, BỎ HỘI NÀY THEO HỘI KHÁC UY HIẾP TINH THẦN; LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN... DÙNG VŨ LỰC; TỘI XÂM PHẠM QUYỀN HỘI HỌP (HH), LẬP HỘI (LH), QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG (TDTN), TÔN GIÁO (TG) CỦA CÔNG DÂN (CD) CHỈ COI LÀ PHẠM TỘI NẾU NGƯỜI CÓ HV TRÊN: HOẶC ĐÃ BỊ XỬ LÝ HC VỀ HV NÀY ĐÃ BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT VỀ HV NÀY HV phạm tội thể hiện: Cản trở PN tham gia các hoạt động. Thủ đoạn: TỘI XÂM PHẠM QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ DÙNG VŨ LỰC LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN; UY HIẾP TINH THẦN; LỢI DỤNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN HÀNH VI NGHIÊM TRỌNG KHÁC: TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ (ĐIỀU 131) Đã bị huỷ bỏ bởi Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/06/2009 TỘI XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (ĐIỀU 132 BLHS99) KHÔNG CHẤP HÀNH Q Đ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN VỀ VIỆC XÉT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRẢ THÙ NGƯỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CẢN TRỞ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO HVPT CT NG Ư ỜI KHÔNG CÓ CHỨC VỤ QH NG Ư ỜI CÓ CHỨC VỤ QH HẾT CHƯƠNG XIX Cám ơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_luat_hinh_su_viet_nam_chuong_19_cac_toi_xam_pham_q.ppt
Tài liệu liên quan