Bài giảng Luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản - Bài 2: Nhà ỏ thương mại

Khái niệm: - Chủ đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức đầu tư sở hữu vốn hoặc có thể là được giao vốn để triển khai xây dựng các công trình hay dự án trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. - Là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của các công trình xây dựng. - Điều 4, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 - Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 - Vai trò của chủ đầu tư? 2.3. Quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án: - Quyền của Chủ đầu tư dự án: Điều 25 Luật Nhà ở - Trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án: Điều 26 Luật Nhà ở 2.4. Qũy đất và hình thức sử dụng đất ở của các dự án phát triển nhà ở thương mại: Điều 23 Luật nhà ở 2.5. Nguồn vôn dự án phát triển nhà ở TM: Điều 69 Luật nhà ở.

pdf4 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản - Bài 2: Nhà ỏ thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/23/2020 11 5.5. Trình tự, thủ tục cấp Giấy CN QSH nhà ở: Điều 9.2 5.5.1. Đối với cá nhân: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Trình tự cấp Giấy chứng nhận: 4 bƣớc 5.5.2. Đối với tổ chức: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Trình tự cấp Giấy chứng nhận: 4 bƣớc 5.5.3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong trƣờng hợp mua nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở: Ngƣời mua nhà ở thực hiện kê khai vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và nộp tiền lệ phí trƣớc bạ cho doanh nghiệp để bên bán nhà làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho ngƣời mua Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Trình tự cấp Giấy chứng nhận NHÀ Ở THƢƠNG MẠI BÀI 2 1. Khái niệm nhà ở thƣơng mại 2. Phân loại nhà ở thƣơng mại và tiêu chuẩn diện tích 3. Chủ đầu tƣ xây dựng nhà ở thƣơng mại - Khái niệm - Điều kiện về chủ đầu tƣ - Quyền và trách nhiệm chủ đầu tƣ 2/23/2020 12 • 1.1 Khái niệm:  Nhà ở Thƣơng Mại là những căn hộ, nhà ở riêng lẻ đƣợc các tổ chức hoặc cá nhân thuộc bất kỳ một thành phần kinh tế nào trong xã hội đầu tƣ xây dựng để cho thuê hoặc bán lại theo cơ chế thị trƣờng chung trên cả nƣớc. Thuận mua – Vừa bán theo đúng quy luật cung cầu và giá cả cũng đƣợc các bên liên quan tự quyết định với sự đồng thuận từ cả hai bên.  Điều 3.4 Luật nhà ở 2014 : Nhà ở thƣơng mại là nhà ở đƣợc đầu tƣ xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trƣờng  Đặc điểm: Thỏa mãn dấu hiệu nhà ở Không giới hạn đối tƣợng mua Đƣợc sang nhƣợng tự do Giá bán theo giá thị trƣờng 1.2. Phân loại nhà ở thƣơng mại và tiêu chuẩn diện tích: - Điều 24 Luật nhà ở Nhà ở chung cƣ Nhà ở riêng lẻ Nhà ở thƣơng mại kết hợp 1 2 3 1.2. Phân loại nhà ở thƣơng mại và tiêu chuẩn diện tích: (t.t) - Đã bỏ quy định giới hạn diện tích tối thiểu là 45m2. - Hiện chƣa có quy định về diện tích tối thiểu => tạm thời áp dụng tiêu chuẩn diện tích của Nhà ở xã hội - So sánh nhà ở thương mại và nhà ở xã hội? 2/23/2020 13 2.1. Khái niệm: - Chủ đầu tƣ là cá nhân hoặc tổ chức đầu tƣ sở hữu vốn hoặc có thể là đƣợc giao vốn để triển khai xây dựng các công trình hay dự án trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. - Là ngƣời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lƣợng, tiến độ và hiệu quả đầu tƣ của các công trình xây dựng. - Điều 4, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 - Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 - Vai trò của chủ đầu tƣ? 2.2. Điều kiện về chủ đầu tƣ thực hiện dƣ án nhà ở thƣơng mại: Thứ nhất Thứ hai Thứ ba • Chủ thể • Điều 21.1 Luật Nhà ở • Vốn pháp định • Điều 21.2 Luật Nhà ở • Điều 10.2 Luật KDBĐS/ Điều 42.1 Luật đầu tƣ • Phải có chức năng kinh doanh bất động sản • Điều 21.3 Luật Nhà ở • Điều 3.1 Luật KDBĐS 2.3. Quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tƣ dự án: - Quyền của Chủ đầu tƣ dự án: Điều 25 Luật Nhà ở - Trách nhiệm của Chủ đầu tƣ dự án: Điều 26 Luật Nhà ở 2.4. Qũy đất và hình thức sử dụng đất ở của các dự án phát triển nhà ở thƣơng mại: Điều 23 Luật nhà ở 2.5. Nguồn vôn dự án phát triển nhà ở TM: Điều 69 Luật nhà ở. 2/23/2020 14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_luat_nha_o_va_luat_kinh_doanh_bat_dong_san_bai_2_n.pdf
Tài liệu liên quan