Bài giảng Tổ chức quản lý - Chương 5: Dự toán xây dựng công trình

1. Chi phí khao sát xây dụng; 2. Chi phí lập báo cáo đau tư (nếu có), chi phí lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế - kỳ thuật; 3. Chi phi thi tuyển thiết kế kiến trúc; 4. Chi phí thiết ke xây dựng công trình; 5. Chi phí thâm tra thiết kế kỳ thuật, thiết kế ban vẽ tlú còng, dự toán xây dựng công trình; 6. Chi phí lập ho sơ yêu cầu. ho sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thau.; 7. Chi phí giám sát kháo sát. giám sát thi công, thiết bị; IV- CHI PHÍ TU* VÁN ĐÀU TU TRONG TONG DỤ TOÁN CÒNG TRÌNH 8. Chi phi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 9. Chi phi lập định mức. đơn giá xây dựng công trinh: 10. Chi phi quan lý chi phí đầu tư xây dựng; 11. Chi phi tư van quan lý dự án; 12. Chi phi kiểm tta chất lượng vật liệu, kiểm định chat lượng còng trình theo yêu cầu của chu đau tư; 13. Chi phí kiểm tra và chửng nhận sự phù hợp về chat lượng còng trình; 14. Chi phi quy đồi vốn đầu tư xây dựng công trình đoi với dự án có thời gian thực hiện trên 3 năm; 15. Chi phi thực hiện các còng AÍệc tư van khác.

pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tổ chức quản lý - Chương 5: Dự toán xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_to_chuc_quan_ly_chuong_5_du_toan_xay_dung_cong_tri.pdf