Bài giảng Xác suất thống kê - Lê Xuân Lý

Cách giải quyết ® Từ bộ sô liệu đã cho Xi, X2,Xn ta tính được giá trị quan sát k. ® Ta chia được trục số thành 2 phần, trong đó một phần là wa +) Neu X E Wa thì bác bỏ Ho và chấp nhận H1 +) Nếu X ị wa thì ta không có cơ sở bác bỏ Ho Sai lầm mắc phải Có 2 loại sai lầm c ó thể mắc phải ® Sai lầm loại 1: Bác bỏ Ho trong khi Ho đúng. Xác suất xảy ra sai lầm loại 1: a = P(k e w<ỵ\ho đúng)="" a="" được="" gọi="" là="" mức="" ý="" nghĩa="" ®="" sai="" lầm="" loại="" 2:="" chấp="" nhận="" ho="" trong="" khi="" ho="" sai.="" xác="" suất="" xảy="" ra="" sai="" lầm="" loại="" 2:="" (3="p(k" ị="" wq|h()="" sai)="" ®="" mục="" tiêu="" là="" cực="" tiểu="" cả="" 2="" sai="" lầm,="" tuy="" nhiên="" điều="" đó="" là="" rất="" khó="" khăn.="" người="" ta="" chọn="" cách="" cố="" định="" sai="" lầm="" loại="" 1="" và="" cực="" tiêu="" sai="" lầm="" loại="" 2.="" đúng)="" a="" được="" gọi="" là="" mức="" ý="" nghĩa="" ®="" sai="" lầm="" loại="" 2:="" chấp="" nhận="" ho="" trong="" khi="" ho="" sai.="" xác="" suất="" xảy="" ra="" sai="" lầm="" loại="" 2:="" (3="P(k" ị="" wq|h()="" sai)="" ®="" mục="" tiêu="" là="" cực="" tiểu="" cả="" 2="" sai="" lầm,="" tuy="" nhiên="" điều="" đó="" là="" rất="" khó="" khăn.="" người="" ta="" chọn="" cách="" cố="" định="" sai="" lầm="" loại="" 1="" và="" cực="" tiêu="" sai="" lầm="" loại="">

pdf110 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 05/01/2022 | Lượt xem: 456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê - Lê Xuân Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_xac_suat_thong_ke_le_xuan_ly.pdf
  • pdfChapter1.pdf
  • pdfChapter2.pdf
  • pdfChapter3.pdf
  • pdfchapter4.pdf
  • pdfchapter5.pdf