Bài tập ETS 1000 - Test 10

199. What special April reward did Mr. Carelli mistakenly receive? (A) One (B) Two (C) Three (D) Four 199. Ông Carelli đã nhận nhầm phần thưởng tháng tư nào? (A) Một (B) Hai (C) Ba (D) Bốn Các phần thưởng được ghi trong bưu thiếp là: (1) 20 points per dollar spent+ 500 bonus points, (2) $50 restaurant gift card for use at any Madera Hotel restaurants, (3) 40% discount off spa services during your stay, (4) A discount on a car rental booked at the same time as your stay. Trong email của mình, ông Beltron giải thích lỗi sai của bên ông rằng “chúng tôi đã không ghi có vào tài khoản của bạn các điểm thưởng cho kỳ nghỉ của bạn. Thay vào đó, chúng tôi đã gửi thẻ quà tặng nhà hàng đến địa chỉ doanh nghiệp của bạn”. Tức là thay vì xác nhận điểm thưởng cho tài khoản của ông Carelli, phía khách sạn đã gửi nhầm thẻ quà tặng nhà hàng, chính là phần thưởng số (2) $50 restaurant gift card for use at any Madera Hotel restaurants. Câu B đúng. 200. What does Mr. Beltran offer to do? (A) Upgrade a membership (B) Change a reservation (C) Give additional bonus points (D) Schedule a business conference 200. Ông Beltran đề nghị làm gì? (A) Nâng cấp thành viên (B) Thay đổi đặt chỗ (C) Tặng thêm điểm thưởng (D) Lên lịch một hội nghị kinh doanh Ông Beltran đề nghị rằng “to compensate for our mistake, I will double the offer” (để bù đắp cho sai lầm của chúng tôi, tôi sẽ nhân đôi ưu đãi), tức là ông sẽ gấp đôi điểm thưởng, hay nói cách khác là tặng thêm điểm thưởng. Câu C đúng.

pdf38 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 07/01/2022 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập ETS 1000 - Test 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
irmount tại Clark có sẵn vào ngày 17 và 18 tháng 10. Tài liệu độc quyền 22 Có lẽ sẽ tốt hơn vì họ có không gian hội nghị lớn hơn và nhiều lựa chọn hơn cho tiệc buffet. Maria Jacinto [10:28 A.M.): That sounds good. Can you send us the pricing details? Maria Jacinto [10:28 A.M.): Điều đó nghe có vẻ tốt đấy. Bạn có thể gửi cho chúng tôi các chi tiết giá cả không? Arthur Rufo [10:29 A.M.): They can offer a special room rate for conference attendees, too. As soon as I have the details, I'll e- mail everyone. Arthur Rufo [10:29 A.M.): Họ cũng có thể cung cấp một giá phòng ưu đãi cho những người tham dự hội nghị. Ngay sau khi tôi có thông tin chi tiết, tôi sẽ gửi e-mail cho mọi người. Maria Jacinto [10:30 A.M.): Great. How are we doing with the keynote speaker? Maria Jacinto [10:30 A.M.): Tuyệt quá. Công việc chúng ta đang làm với các diễn giả chính thế nào rồi? Aika Okura [10:31 A.M.): Delara Lette has tentatively agreed. Aika Okura [10:31 A.M.): Delara Lette đã đồng ý. Arthur Rufo [10:32 A.M.): Oh. I loved her latest mystery! I can see why it became a best seller so quickly. Arthur Rufo [10:32 A.M.): Oh. Tôi yêu cuốn sách bí ẩn mới nhất của cô ấy! Tôi có thể hiểu tại sao nó trở thành một cuốn sách bán chạy nhất một cách nhanh chóng đến vậy. Aika Okura [10:33 A.M.): Yes, she's great, and I've heard she's also a wonderful speaker. She has another engagement in October in London, and she wants to make certain she can do both events. She will confirm by the end of the week. Aika Okura [10:33 A.M.): Vâng, cô ấy rất tuyệt, và tôi đã nghe nói cô ấy cũng là một diễn giả tuyệt vời. Cô ấy sẽ đính hôn vào tháng 10 ở London và cô ấy muốn chắc chắn rằng cô ấy có thể làm cả hai sự kiện. Cô ấy sẽ xác nhận vào cuối tuần. Maria Jacinto [10:34 A.M.): OK. It sounds like things are coming together. I'll check in again on Friday. Maria Jacinto [10:34 A.M.): Được. Có vẻ như mọi thứ đang đến cùng một lúc. Tôi sẽ kiểm tra lại vào thứ Sáu. 168. What is true about Ms. Okura? (A) She publishes novels. (B) She owns a business. (C) She has previously met Ms. Lette. (D) She has helped organize conferences. 168. Điều gì đúng về cô Okura? (A) Cô ấy xuất bản tiểu thuyết. (B) Cô ấy làm chủ một doanh nghiệp. (C) Trước đây cô đã gặp cô Lette. (D) Cô ấy đã giúp tổ chức các hội nghị. Trong câu của cô Okura viết “I'm glad that my bookstore is able to cosponsor the writers' conference this year”, từ “my bookstore” (tiệm sách của tôi) ám chỉ rằng cô Okura sở hữu một tiệm sách (hay nói cách khác là làm chủ một doanh nghiệp). Câu B đúng. 169. What is indicated about the conference? (A) It will take place in London. (B) It has more than one sponsor. (C) It is being held for the first time. (D) It will offer discounted rates until Friday. 169. Điều gì được chỉ ra về hội nghị? (A) Nó sẽ diễn ra ở London. (B) Nó có nhiều hơn một nhà tài trợ. (C) Nó được tổ chức lần đầu tiên. (D) Nó sẽ cung cấp mức giá chiết khấu cho đến thứ Sáu. Tài liệu độc quyền 23 Cũng trong câu của cô Okura “I'm glad that my bookstore is able to cosponsor the writers' conference this year”, ta thấy có từ “cosponsor” (đồng tài trợ). Tức là có nhiều doanh nghiệp đồng tài trợ cho hội nghị (= hội nghị có nhiều hơn một nhà tài trợ). Đáp án B đúng. 170. At 10:28 A.M., what does Ms. Jacinto mean when she writes, "That sounds good"? (A) She is pleased with the proposed conference site. (B) She thinks the cost of the hotel is reasonable. (C) She wants to join Mr. Rufo at the buffet. (D) She prefers the Rowtown Hotel. 170. Vào lúc 10:28 A.M., cô Jacinto có ý gì khi cô viết "Điều đó nghe có vẻ tốt đấy"? (A) Cô ấy hài lòng với địa điểm hội nghị được đề xuất. (B) Cô ấy nghĩ rằng chi phí của khách sạn là hợp lý. (C) Cô ấy muốn tham gia cùng ông Rufo tại bữa tiệc buffet. (D) Cô ấy thích khách sạn Rowtown. Arthur Rufo [10:26 A.M.) viết “The Fairmount at Clark has availability for October 17 and 18, though. It might be better since they have a larger meeting space and more options for the buffet” là ông ấy đang đề xuất khách sạn Fairmount ở Clark để làm nơi tổ chức hội nghị. Trả lời lại ông Rufo, cô Jacinto nói “That sounds good” nghĩa là cô ấy hài lòng với địa điểm hội nghị được đề xuất. Do đó câu A đúng. 171. Who most likely is Ms. Lette? (A) An event planner (B) A travel agent (C) An author (D) A bookseller 171. Ai có khả năng là cô Lette nhất? (A) Một kế hoạch sự kiện (B) Một đại lý du lịch (C) Một tác giả (D) Một người bán sách Ta scan (đọc lướt) để tìm từ “Ms. Lette” trong câu hỏi và tìm thông tin xung quanh từ ấy thì thấy cô Maria Jacinto [10:30 A.M.) viết: “Great. How are we doing with the keynote speaker?” (Tuyệt quá. Công việc chúng ta đang làm với các diễn giả chính thế nào rồi?) tức là đang hỏi về diễn giả thì Aika Okura [10:31 A.M.) trả lời rằng: “Delara Lette has tentatively agreed” tức là cô Lette chính là diễn giả của hội nghị, mà hội nghị là của các nhà văn (= tác giả). Do đó câu C đúng. Questions 172-175 Employee News We would like to extend our congratulations to Alicia Portalska, who will be our new Vice President of Marketing from January 1. This follows last week's news of Vice President Louis Larson's retirement at the end of the year. Ms. Portalska joined us as a trainee marketing assistant four years ago and was recently promoted to marketing director. We would like to thank Ms. Portalska for her dedication and outstanding contribution to the marketing department. Her work has had a significant impact on our sales figures. It is in part thanks to her tireless efforts that we have exceeded our sales targets this year. Congratulations, Ms. Portalska! Your example is an inspiration to us all. Tin tức nhân viên Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Alicia Portalska, người sẽ là Phó chủ tịch tiếp thị mới của chúng tôi từ ngày 1 tháng 1. Tin này kế tiếp tin tức tuần trước về việc nghỉ hưu của Phó Tổng thống Louis Larson vào cuối năm. Cô Portalska đã tham gia cùng chúng tôi với tư cách là một trợ lý tiếp thị thực tập sinh bốn năm trước và gần đây đã được thăng chức thành giám đốc tiếp thị. Chúng tôi xin cảm ơn cô Portalska vì sự cống hiến và đóng góp nổi bật của cô cho bộ phận tiếp thị. Công việc của cô đã có tác động đáng kể đến số liệu bán hàng của chúng tôi. Một phần nhờ vào những nỗ lực không mệt mỏi của cô ấy mà chúng ta đã vượt quá mục tiêu doanh số trong năm nay. Xin chúc mừng, Tài liệu độc quyền 24 cô Portalska! Tấm gương của bạn là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. 172. What is the purpose of the article? (A) To inform staff about sales targets (B) To give notice of an employee's promotion (C) To outline this year's marketing strategy (D) To announce that an employee has received an award 172. Mục đích của bài viết là gì? (A) Để thông báo cho nhân viên về các mục tiêu bán hàng (B) Để thông báo về việc thăng chức của một nhân viên (C) Để phác thảo chiến lược tiếp thị năm nay (D) Để thông báo rằng một nhân viên có nhận được một giải thưởng Ta thấy thông tin “We would like to extend our congratulations to Alicia Portalska, who will be our new Vice President of Marketing from January 1” (Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Alicia Portalska, người sẽ là Phó chủ tịch tiếp thị mới của chúng tôi từ ngày 1 tháng 1.) Điều này có nghĩa là bảng tin nhằm thông báo Alicia Portalska sẽ được thăng chức lên làm Phó chủ tịch tiếp thị mới (= Để thông báo về việc thăng chức của một nhân viên). Câu B đúng. 173. What does the article indicate about Ms. Portalska? (A) She is popular. (B) She works hard. (C) She is innovative. (D) She lacks experience. 173. Bài báo chỉ ra điều gì Cô Portalska? (A) Cô ấy nổi tiếng. (B) Cô ấy làm việc chăm chỉ. (C) Cô ấy sáng tạo. (D) Cô ấy thiếu kinh nghiệm. Khi nói về cô Portalska, ta thấy có những từ như “her dedication and outstanding contribution” (sự cống hiến và đóng góp nổi bật của cô) hay “tireless efforts” (những nỗ lực không mệt mỏi). Những từ này thể hiện rằng cô ấy là một người làm việc rất chăm chỉ để đóng góp cho công ty. Câu B đúng. 174. The word "outstanding" in paragraph 2, line 5, is closest in meaning to (A) pending (B) complete (C) remarkable (D) unexpected 174. Từ "nổi bật" trong đoạn 2, dòng 5, có nghĩa gần nhất với (A) đang chờ xử lý (B) hoàn thành (C) đáng chú ý (D) bất ngờ Từ “outstanding” là “nổi bật”, hay “đáng chú ý”. Do đó C đúng. 175. What is indicated about this year's final sales figures? (A) They were better than anticipated. (B) They were the same as last year's figures. (C) They were discussed at a recent staff meeting. (D) They were announced at a ceremony on Friday. 175. Những gì được chỉ ra về số liệu bán hàng cuối năm nay? (A) Chúng đã tốt hơn dự đoán. (B) Chúng giống như số liệu năm ngoái. (C) Chúng đã được thảo luận tại một cuộc họp nhân viên gần đây. (D) Chúng đã được công bố tại một buổi lễ vào thứ Sáu. Khi ta scan các từ “this year’s final sales figures” trong câu hỏi thì ta thấy câu “It is in part thanks to her tireless efforts that we have exceeded our sales targets this year”, nghĩa là “Một phần nhờ vào những nỗ lực không mệt mỏi của cô ấy mà chúng ta đã vượt quá mục tiêu doanh số trong năm nay”. Điều này tức là doanh số cuối năm nay vượt quá mục tiêu đặt ra ban đầu (= tốt hơn dự đoán). Câu A đúng. Tài liệu độc quyền 25 Questions 176-180 To: Astrid Martin From: Quail Airlines <reservations@quailairli nes.com> Subject: Flight Confirmation Date: l5 March Dear Ms. Martin, The flight information for the ticket you purchased today is below. Traveler Ms. Astrid Martin Flight Number QA566 Seat 18D Confirmation Number EV4363592 Date of Travel 10 April Departing Brussels, Belgium, I 0:35 A.M. Arriving Toronto, Canada, 1:00 P.M. Boarding Time: 9:35 A.M. to 10:05 A.M. Baggage Reservation: 1 checked bag, l carry-on bag On the day of travel, proceed to the Quail Airlines counter to receive your boarding pass and check in your baggage. As a Quail Travel Card member, you are allowed one checked bag and one carry-on bag free of cost. See the chart below for an explanation of baggage charges. 1 bag 2 bags 3 bags 4 bags Checked Bag $0.00 $30.00 $60.00 $90.00 Carry-On $0.00 - - - In the event of an airline delay of more than three (3) hours, you may use your Quail Trave l Card to enter our Quail Preferred Clubroom. There you may relax, use our high-speed wireless Internet service, and enjoy complimentary food and refreshments at our snack bar. Tới: Astrid Martin Từ: Quail Airlines Chủ đề: Xác nhận chuyến bay Ngày: l5 tháng 3 Thưa bà Martin, Thông tin chuyến bay cho vé bạn mua hôm nay ở bên dưới. Du khách Ms. Astrid Martin Số hiệu chuyến bay QA566 Ghế 18D Số xác nhận EV4363592 Ngày di chuyển 10 April Xuất phát Brussels, Belgium, I 0:35 A.M. Đến Toronto, Canada, 1:00 P.M. Thời gian lên máy bay: 9:35 A.M. đến 10:05 A.M. Đặt hành lý: 1 túi hành lý ký gửi, túi hành lý xách tay Vào ngày du lịch, hãy đến quầy Quail Airlines để nhận thẻ lên máy bay và kiểm tra hành lý của bạn. Là thành viên Thẻ Quail Travel, bạn được phép có một túi được kiểm tra và một túi mang theo miễn phí. Xem biểu đồ dưới đây để được giải thích về phí hành lý. 1 túi 2 túi 3 túi 4 túi Túi đã kiểm tra $ 0,00 $ 30,00 $ 60,00 $ 90,00 Mang theo $ 0,00 - - - Trong trường hợp hàng không bị trì hoãn quá ba (3) giờ, bạn có thể sử dụng Thẻ Quail Trave l của mình để vào phòng câu lạc bộ được ưa thích của chúng tôi. Ở đó bạn có thể thư giãn, sử dụng dịch vụ Internet không dây tốc độ cao của chúng tôi và thưởng thức đồ ăn và đồ giải khát miễn phí tại quán ăn nhanh của chúng tôi. To: Astrid Martin From: Quail Airlines Flight QA566 Date: 10 April, 6:00A.M. This text message alert is to inform you that your flight QA566 today to Toronto, Canada, has been delayed 4 Tới: Astrid Martin Từ: Chuyến bay QA566 của Quail Airlines Ngày: 10 tháng 4, 6:00 A.M. Thông báo tin nhắn văn bản này là để thông báo cho bạn rằng chuyến bay QA566 của bạn hôm nay đến Tài liệu độc quyền 26 hours due to poor weather conditions. Boarding will now begin at 1:35 P.M. We apologize for any inconvenience. Toronto, Canada, đã bị hoãn 4 giờ do điều kiện thời tiết xấu. Giờ đây việc lên máy bay sẽ bắt đầu lúc 1:35 P.M. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào. 176. What is true about Ms. Martin? (A) She is from Canada. (B) She is flying with a group. (C) She is taking a business trip. (D) She is a Quail Travel Card member. 176. Điều gì đúng về bà Martin? (A) Cô ấy đến từ Canada. (B) Cô ấy đang bay cùng một nhóm. (C) Cô ấy đang đi công tác. (D) Cô ấy là thành viên Thẻ Du lịch Quail. Trong email đầu viết cho cô Martin, ta thấy có viết “As a Quail Travel Card member, you are allowed ... “ tức là cô Martin là thành viên Thẻ Quail Travel. Câu D đúng. 177. How much must Ms. Martin pay for her bags? (A) $0.00 (B) $30.00 (C) $60.00 (D) $90.00 177. Cô Martin phải trả bao nhiêu cho các túi xách của mình? (A) $ 0,00 (B) $ 30,00 (C) $ 60,00 (D) $ 90,00 Ở mục Baggage Reservation ta thấy là cô Martin có 1 túi hành lý ký gửi và 1 túi hành lý xách tay, mà ta thấy câu”As a Quail Travel Card member, you are allowed one checked bag and one carry-on bag free of cost”, tức là bởi vì là thành viên Thẻ Quail Travel nên cô Martin được miễn phí khi mang một túi ký gửi và một túi xách tay. Do đó cô ấy sẽ không phải trả số tiền nào cho các túi xách của mình. Câu A đúng. 178. Why was the text message sent to Ms. Martin? (A) To confirm her ticket purchase (B) To notify her of a price increase (C) To inform her of a time change (D) To tell her what departure gate to use 178. Tại sao tin nhắn văn bản được gửi đến Cô Martin? (A) Để xác nhận việc mua vé của cô ấy (B) Để thông báo cho cô ấy về việc tăng giá (C) Để thông báo cho cô ấy về một sự thay đổi thời gian (D) Nói cho cô ấy biết cổng khởi hành sẽ sử dụng Ta đọc thấy viết “This text message alert is to inform you that your flight QA566 today to Toronto, Canada, has been delayed 4 hours due to poor weather conditions” tức là tin nhắn văn bản này là để thông báo cho cô Martin rằng chuyến bay của cô đã bị hoãn 4 giờ do điều kiện thời tiết xấu (= thông báo một sự thay đổi về thời gian). Câu C đúng. 179. What can Ms. Martin receive on April 10? (A) A free travel bag (B) A free snack (C) A free seat upgrade (D) A free flight reassignment 179. Cô Martin có thể nhận được gì vào ngày 10 tháng 4? (A) Một túi du lịch miễn phí (B) Một bữa ăn nhẹ miễn phí (C) Nâng cấp chỗ ngồi miễn phí (D) Tái chỉ định chuyến bay miễn phí Ở cuối email đầu tiên ta thấy trong thông tin “you may use your Quail Trave l Card to enter our Quail Preferred Clubroom and enjoy complimentary food and refreshments at our snack bar" có các từ Tài liệu độc quyền 27 “complimentary food and refreshment” nghĩa là “đồ ăn và đồ giải khát miễn phí” (= bữa ăn nhẹ miễn phí). Do đó câu B đúng. 180. In the text message, the word "poor" in paragraph 1, line 3, is closest in meaning to (A) bad (B) weak (C) little (D) thick 180. Trong tin nhắn văn bản, từ " tồi tệ" trong đoạn 1, dòng 3, có nghĩa gần nhất với (A) tồi tệ (B) yếu (C) ít (D) dày Từ “poor” trong cụm “poor weather conditions” (điều kiện thời tiết xấu) ở đây nghĩa là “xấu/ tồi tệ) Câu A (bad) đúng. Questions 181-185 To: custserv@ xanthusflowers.co. uk From: mnair@nortraxpetrol.co.uk Date: 27 July Subject: Order #9871 Dear Sir or Madam: ~ On 24 July, I placed an online order for £180 for three arrangements of white roses and pink lilies on behalf of my company, Nortrax Petroleum. The flowers were meant to be delivered by 10 A.M. the following day for a company banquet that evening. Unfortunately, the flowers did not arrive until noon. Moreover, the bouquets consisted of pink and white carnations. Worst of all, many of the flowers were either wilted or were shedding petals and thus could not be used to decorate the banquet room as planned. I was surprised and disappointed to be let down by Xanthus Flowers, a company we at Nortrax Petroleum have come to trust and depend on over the last five years. Since the flowers were for a one-time event, a replacement order is not really an option. Consequently, I would like to receive a refund. Thank you for your attention to this matter. Sincerely, Mindy Nair Corporate Event Coordinator Nortrax Petroleum Tới: custerv@xanthusflowers.co.uk Từ: mnair@nortraxpetrol.co.uk Ngày: 27 tháng 7 Chủ đề: Đơn hàng số 9871 Thưa ông hoặc bà: ~ Vào ngày 24 tháng 7, tôi đã đặt hàng trực tuyến với giá £ 180 cho ba bó hoa gồm hoa hồng trắng và hoa huệ hồng thay cho công ty của tôi, Công ty Dầu khí Nortrax. Những bông hoa đã được sắp đặt để được giao trước 10 A.M. ngày hôm sau cho một bữa tiệc công ty tối hôm đó. Thật không may, những bông hoa đã không đến cho đến lúc trưa. Hơn nữa, những bó hoa bao gồm hoa cẩm chướng màu hồng và trắng. Điều tồi tệ nhất là nhiều bông hoa bị héo hoặc rụng cánh hoa và do đó không thể sử dụng để trang trí phòng tiệc theo kế hoạch. Tôi đã rất ngạc nhiên và thất vọng khi bị Xanthus Hoa làm thất vọng, một công ty mà chúng tôi tại Công ty Dầu khí Nortrax đã tin tưởng và cậy vào trong năm năm qua. Vì những bông hoa chỉ dành cho một sự kiện một lần, nên một đơn hàng thay thế không thực sự là một lựa chọn. Do đó, tôi muốn nhận được một khoản hoàn trả. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề này. Trân trọng, Mindy Nair Điều phối viên tổ chức sự kiện Dầu khí miền Bắc To: mnair@nortraxpetrol.co.uk From: custserv@xanthusflowers.co.uk Tới: mnair@nortraxpetrol.co.uk Từ: cowerserv@xanthusflowers.co.uk Tài liệu độc quyền 28 Date: 28 July Subject: Order #9871 Dear Ms. Nair, kJ We sincerely apologize for the problems you recently experienced with your order. We have recently transitioned to a larger facility and have experienced a few challenges as we adjust. It is our goal to provide on- time delivery and high-quality flowers for every order. We regret that this order did not live up to our high standards. A refund cheque in the amount of £180 has been issued to your company. Because we are at fault, we would like to offer you a 20% discount plus free delivery on your next order. Thank you for being a loyal customer. We look forward to serving you again in the near future. Regards, Bill McCabe Customer Service Manager Ngày: 28 tháng 7 Chủ đề: Đơn hàng số 9871 Kính gửi cô Nair, Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những vấn đề bạn gặp phải gần đây với đơn hàng của bạn. Gần đây chúng tôi đã chuyển sang một cơ sở lớn hơn và đã trải qua một vài thách thức vì chúng tôi điều chỉnh. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp giao hàng đúng hạn và hoa chất lượng cao cho mỗi đơn hàng. Chúng tôi rất tiếc rằng đơn hàng này đã không tuân theo các tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Một tờ sec hoàn trả với số tiền £ 180 đã được phát hành cho công ty của bạn. Vì chúng tôi có lỗi, chúng tôi muốn giảm giá 20% cho bạn cộng với giao hàng miễn phí cho đơn hàng tiếp theo của bạn. Cảm ơn bạn vì đã là một khách hàng trung thành. Chúng tôi mong được phục vụ bạn một lần nữa trong tương lai gần. Trân trọng, Bill McCabe Quản lý dịch vụ khách hàng 181. When did the banquet organized by Nortrax Petroleum take place? (A) On July 24 (B) On July 25 (C) On July 27 (D) On July 28 181. Khi nào thì bữa tiệc được tổ chức bởi Công ty Dầu khí Nortrax? (A) Vào ngày 24 tháng 7 (B) Vào ngày 25 tháng 7 (C) Vào ngày 27 tháng 7 (D) Vào ngày 28 tháng 7 Ta đọc thấy email của cô Nair viết“On 24 July, I placed an online order for £180 The flowers were meant to be delivered by 10 A.M. the following day for a company banquet that evening”, tức là cô Nair đã đặt hoa qua trực tuyến vào ngày 24 tháng 7, thay cho công ty của cô, Công ty Dầu khí Nortrax và những bông hoa đã được sắp đặt để được giao trước 10 A.M. ngày hôm sau cho một bữa tiệc công ty tối hôm đó. Vậy nếu bữa tiệc được tổ chức vào ngày hôm sau của ngày 24 tháng 7, thì chính là vào ngày 25 tháng 7. Câu B đúng. 182. What is NOT true about the flowers mentioned by Ms. Nair? (A) Their condition was unacceptable. (B) They were the wrong kind. (C) They were too expensive. (D) They were delivered late. 182. Điều gì không đúng về những bông hoa được đề cập bởi bà Nair? (A) Tình trạng của chúng là không thể chấp nhận được. (B) Chúng sai loại hoa. (C) Chúng quá đắt. (D) Chúng đã được giao trễ. Ta thấy các đáp án A, B, C đều được nhắc đến trong email của cô Nair: “nhiều bông hoa bị héo hoặc rụng cánh hoa” = câu A (Tình trạng của chúng là không thể chấp nhận được), “những bó hoa bao gồm hoa cẩm chướng màu hồng và trắng” mặc dù ông Nair đặt hoa hồng trắng và hoa huệ hồng = câu B ( Chúng bị sai loại hoa) và “những bông hoa đã không đến cho đến lúc trưa” mặc dù được đặt giao đến trước 10 giờ sáng = câu D (Chúng đã được giao trễ). Duy chỉ có câu C là không đúng vì không được nhắc đến. Do đó chọn C. Tài liệu độc quyền 29 183. What is suggested about Ms. Nair? (A) She works for an event-planning company. (B) She would like to have flowers delivered monthly. (C) She ordered more flower arrangements than she needed. (D) She has done business with Xanthus Flowers in the past. 183. Đề nghị gì về cô Nair? (A) Cô ấy làm việc cho một công ty lập kế hoạch sự kiện. (B) Cô ấy muốn có hoa giao hàng tháng. (C) Cô ấy đã ra lệnh cắm hoa nhiều hơn cô ấy cần. (D) Cô ấy đã làm kinh doanh với Xanthus Flowers trong quá khứ. Ta thấy trong email của cô Nair có chỗ “ to be let down by Xanthus Flowers, a company we at Nortrax Petroleum have come to trust and depend on over the last five years”, nghĩa là “ bị Xanthus Flowers làm thất vọng, một công ty mà chúng tôi tại Công ty Dầu khí Nortrax đã tin tưởng và cậy vào trong năm năm qua”. Tức là công ty của cô Nair đã làm kinh doanh với Xanthus Flowers suốt năm năm trong quá khứ. Câu D đúng. 184. What does Mr. McCabe offer that Ms. Nair was not expecting? (A) A discount on a future order (B) Free delivery for all future purchases (C) A refund for the entire cost of an order (D) New flowers to replace some unsatisfactory ones 184. Điều gì ông McCabe đề nghị mà cô Nair đã không mong đợi? (A) Giảm giá cho một đơn đặt hàng trong tương lai (B) Giao hàng miễn phí cho tất cả các giao dịch mua trong tương lai (C) Hoàn lại toàn bộ chi phí của đơn hàng (D) Hoa mới để thay thế những bông hoa không đạt yêu cầu Trong email của cô Nair viết là cô ấy chỉ muốn nhận được một khoản hoàn trả (“I would like to receive a refund”) nhưng ở email của ông McCabe, ông đề nghị “Một tờ sec hoàn trả với số tiền £ 180” và “muốn giảm giá 20% cộng với giao hàng miễn phí” cho đơn hàng tiếp theo của cô Nair. Do đó giảm giá 20% cho đơn đặt hàng tiếp theo là ngoài mong đợi của cô Nair (cô ấy chỉ cần hoàn trả). Do đó câu A đúng. 185. What is mentioned about Xanthus Flowers? (A) It is known for its fast service. (B) It is operating from a new location. (C) It recently purchased delivery vehicles. (D) It plans to expand its selection of flowers. 185. Những gì được đề cập về Xanthus Flowers? (A) Nó được biết đến với dịch vụ nhanh chóng. (B) Nó đang hoạt động tại một địa điểm mới. (C) Nó đã mua phương tiện giao hàng gần đây. (D) Nó có kế hoạch mở rộng lựa chọn hoa. Trong email của ông McCabe viết “We have recently transitioned to a larger facility”, nghĩa là “Gần đây chúng tôi đã chuyển sang một cơ sở lớn hơn” (= công ty hoạt động ở địa điểm mới). Do đó câu B đúng. Questions 186-190 Home About Us Products Orders Contact Us Singh Supplies LLC Singh Supplies LLC is your leading source for shipping and packaging materials. Our founder, Chatar Singh, started the business more than 30 years ago, when he coined the company's motto, "Expect the best for less." How do we, his children and grandchildren, make his pledge a reality today? We buy all materials in bulk and pass the savings along to Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Đơn hàng 1 Liên hệ với chúng tôi Singh cung cấp LLC Singh Supplies LLC là nguồn hàng đầu của bạn để vận chuyển và đóng gói vật liệu. Người sáng lập của chúng tôi, Chatar Singh, đã bắt đầu việc kinh doanh này hơn 30 năm trước, khi ông đưa ra phương châm của công ty, "Mong đợi điều tốt nhất cho ít hơn." Làm thế nào để chúng tôi, con cháu của ông ấy, làm cho lời cam kết của ông ấy trở thành hiện thực? Chúng tôi mua tất Tài liệu độc quyền 30 our customers. You will receive the lowest prices and highest quality as well as the most attentive customer service in the shipping- supplies business. ../ Each order is filled within 24 hours. ../You may phone, fax, e-mail, or text your order. ../ Customer service agents are available 24 hours a day, 7 days a week. ../Five shipping centers in the Northeast minimize costs and shorten delivery times. This is our satisfaction guarantee: If you are not completely satisfied, you may return your order within 10 days of purchase for a full refund. After 10 days you may return an order for a credit that is valid for up to one year. Please note that the cost of return shipping is the responsibility of the customer. cả các vật liệu với số lượng lớn và chuyển khoản tiết kiệm cùng với khách hàng của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được giá thấp nhất và chất lượng cao nhất cũng như dịch vụ khách hàng chu đáo nhất trong kinh doanh vận chuyển vật tư. ../ Mỗi đơn hàng được điền trong vòng 24 giờ. ../Bạn có thể gọi điện thoại, fax, e-mail hoặc nhắn tin cho đơn đặt hàng của bạn. ../ Đại lý dịch vụ khách hàng làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. ../Five trung tâm vận chuyển ở Đông Bắc giảm thiểu chi phí và rút ngắn thời gian giao hàng. Đây là sự đảm bảo sự hài lòng của chúng tôi: Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng, bạn có thể trả lại đơn hàng trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua để được hoàn lại tiền đầy đủ. Sau 10 ngày, bạn có thể trả lại một đơn đặt hàng cho khoản tín dụng có giá trị đến một năm. Xin lưu ý rằng chi phí vận chuyển trở lại là trách nhiệm của khách hàng. Singh Supplies LLC Date: July 10 Name: Montjoy Antiques, attn. Shipping Department Shipping address: 102 Danbury Street, Valleyville, New Hampshire 03038 Product number Description Quantity Unit Price Total Price MB 01267 cardboard box (large) 80 1.75 140.00 MB 01257 cardboard box (medium) 200 1.50 300.00 MB 01268 reinforced crate 50 15.78 789.00 TR 01345 tape roll 30 2.90 87.00 BW 01456 bubble wrap roll 10 5.60 56.00 Thank you for your business! Subtotal: 1372.00 Delivery charge: 140.12 Total: 1512.12 Singh cung cấp LLC Ngày: 10 tháng 7 Tên: Đồ cổ Montjoy, attn. Bộ phận vận chuyển Địa chỉ giao hàng: 102 Danbury Street, Valleyville, New Hampshire 03038 Số sản phẩm Mô tả Số lượng Đơn giá Tổng giá MB 01267 Hộp các tông (lớn) 80 1.75 140.00 MB 01257 Hộp các tông (trung bình) 200 1.50 300.00 MB 01268 thùng gia cố 50 15.78 789.00 TR 01345 Cuộn băng dính 30 2.90 87.00 BW 01456 Cuộn gói bong bóng 10 5.60 56.00 Tài liệu độc quyền 31 Khi ta đọc nội dung ở trang web ta thấy rằng “our founder, Chatar Singh, started the business more than 30 years ago”, nghĩa là “Người sáng lập của chúng tôi, Chatar Singh, đã bắt đầu việc kinh doanh này hơn 30 năm trước”, và ông đưa ra phương châm của công ty là “Mong đợi điều tốt nhất cho ít hơn” và con cháu của ông Cảm ơn vì công tác của bạn! Tổng phụ: 1372,00 Phí giao hàng: 140,12 Tổng cộng: 1512,12 *E-mail* To: Jung Hee Kim From: Francine Mayo Date: August 12 Subject: Order problem Hi, Jung Hee, I just checked with our deliveries department and I am pleased that our July 10 order was delivered promptly by Singh Supplies as usual. However, now that we've finally moved the items into the warehouse, it appears we inadvertently ordered far too many of the sturdy crates. We use this item rarely, so it could take us years to go through this many. In addition, they're big, so we've had to stack several in the restoration department, where space is already at a premium. Could you contact Achint Singh today and find out if we can send half of them back? Please forward me any instructions he gives you and I'll take it from there. Thank you! Fran *E-mail* Tới: Jung Hee Kim Từ: Francine Mayo Ngày: 12 tháng 8 Chủ đề: Vấn đề đặt hàng Xin chào, Jung Hee, Tôi vừa kiểm tra với bộ phận giao hàng của chúng tôi và tôi hài lòng rằng đơn đặt hàng ngày 10 tháng 7 của chúng tôi đã được Singh cung cấp một cách nhanh chóng như bình thường. Tuy nhiên, bây giờ cuối cùng chúng tôi đã chuyển các mặt hàng vào kho, có vẻ như chúng tôi đã vô tình đặt mua quá nhiều thùng cứng. Chúng tôi hiếm khi sử dụng mặt hàng này, vì vậy chúng tôi có thể mất nhiều năm để dùng hết số lượng nhiều như thế này. Ngoài ra, chúng rất lớn, vì vậy chúng tôi đã phải xếp chồng một vài cái ở bộ phận phục hồi, nơi mặt bằng đã có giá cao. Liệu bạn có thể liên hệ với Achint Singh trong hôm nay và tìm hiểu xem liệu chúng tôi có thể gửi lại một nửa số đó không? Vui lòng chuyển tiếp cho tôi bất kỳ hướng dẫn nào anh ấy đưa cho bạn và tôi sẽ lấy từ đó. Cảm ơn bạn! 186. What is indicated about Singh Supplies? (A) It is a relatively new business. (B) It is operated by members of a family. (C) It ships its products all over the world. (D) It manufactures the products that it sells. 186. Điều gì được chỉ ra về công ty Vật tư Singh? (A) Đây là một doanh nghiệp tương đối mới. (B) Nó được điều hành bởi các thành viên của một gia đình. (C) Nó vận chuyển sản phẩm của mình trên toàn thế giới. (D) Nó sản xuất các sản phẩm mà nó bán. Tài liệu độc quyền 32 ấy, làm cho lời cam kết của ông ấy (phương châm của công ty) trở thành hiện thực. Tức là công ty Singh Supplies được vận hành bởi các thành viên trong gia đình ông Chatar Singh. Do đó câu B đúng. Ta thấy câu B, C, D không được nhắc đến và câu A là đúng vì dẫn chứng là “You will receive the lowest prices and highest quality as well as the most attentive customer service in the shipping-supplies business”, ta có cụm “the most attentive customer service” = “Attentive service to clients” (câu A). Ta đọc thấy “I am pleased that our July 10 order was delivered promptly by Singh Supplies as usual” nghĩa là ”tôi hài lòng rằng đơn đặt hàng ngày 10 tháng 7 của chúng tôi đã được Singh cung cấp một cách nhanh chóng như bình thường”, ta có cụm “order was delivered promptly” (đơn hàng được giao nhanh chóng) tương đương với “Nó giao các đơn đặt hàng một cách nhanh chóng” (câu C). Do đó câu C đúng. Ta thấy có các thông tin trong email của bà Mayo như: “we inadvertently ordered far too many of the sturdy crates” (chúng tôi đã vô tình đặt mua quá nhiều thùng cứng) hay “if we can send half of them back? (liệu chúng tôi có thể gửi lại một nửa số đó không?). Do đó sản phẩm mà bà Mayo muốn trả lại là “crates”, mang mã số MB 01268 (Câu B đúng). 187. Which aspect of business does the Web page emphasize? (A) Attentive service to clients (B) A wide selection of products (C) Partnerships with other companies (D) Conveniently located retail locations 187. Trang web này nhấn mạnh đến khía cạnh nào trong kinh doanh? (A) Dịch vụ chu đáo cho khách hàng (B) Nhiều lựa chọn sản phẩm (C) Quan hệ đối tác với các công ty khác (D) Vị trí bán lẻ thuận tiện 188. In the e-mail, what does Ms. Mayo praise about Singh Supplies? (A) It is easy to contact. (B) It packs items securely. (C) It delivers orders quickly. (D) It sends product samples. 188. Trong e-mail, bà Mayo khen ngợi gì về Singh Supplies? (A) Rất dễ để liên lạc. (B) Nó đóng gói các mặt hàng một cách an toàn. (C) Nó giao các đơn đặt hàng một cách nhanh chóng. (D) Nó gửi mẫu sản phẩm. 189. Which product does Ms. Mayo want to return? (A) MB 01257 (B) MB 01268 (C) TR 01345 (D) BW 01456 189. Sản phẩm nào bà Mayo muốn trả lại? (A) MB 01257 (B) MB 01268 (C) TR 01345 (D) BW 01456 190. How will Mr. Singh most likely respond to Ms. Kim's request? (A) By sending Ms. Mayo additional items (B) By apologizing to Ms. Kim for an error (C) By issuing a credit to Montjoy Antiques (D) By giving Montjoy Antiques a full refund 190. Ông Singh rất có thể sẽ đáp ứng yêu cầu của bà Kim bằng cách nào? (A) Bằng cách gửi cho bà Mayo các mặt hàng bổ sung (B) Bằng cách xin lỗi cô Kim vì một lỗi Tài liệu độc quyền 33 Vì phía Montjoy Antiques yêu cầu được trả lại một nửa số thùng cứng cho bên ông Singh nên rất có thể ông Singh sẽ đáp ứng yêu cầu này và do đó có thể sẽ trả lại số tiền thanh toán của một nửa số thùng cứng được trả lại ấy cho Montjoy Antiques. Ta có cụm “issue a credit to someone” nghĩa là “trả lại phí thanh toán cho ai đó”. Câu C đúng. Questions 191-195 Tolley Praises Local Farms MANCHESTER (June 2)-Local horticulture expert Cassandra Tolley is scheduled to deliver a lecture Friday night at the Burton Auditorium in Manchester. The owner of Green Ridge Farm in nearby Windham County, Ms. Tolley will discuss the importance of supporting and promoting local farmers. A strong advocate for small-scale farmers and a small- scale farmer herself, Ms. Tolley has traveled extensively over the past few years to deliver her message of "eating locally." "If we make an effort to source our ingredients locally, we not only sustain and assist the local economy, we also encourage variety in the marketplace," says Ms. Tolley. "And that is beneficial to consumers." "Everyone should spend their weekends browsing the regional farmers' markets," she adds. "It's the best place to get your groceries during the summer." Friday night's lecture begins at 7 P.M. It is free, but seating is limited. Please arrive early. To view a comprehensive listing of statewide summer farmers' markets, visit www.vermontfarmersmarkets.org. Tolley khen ngợi các trang trại địa phương MANCHESTER (ngày 2 tháng 6) - Chuyên gia làm vườn địa phương Cassandra Tolley dự kiến sẽ giảng bài vào tối thứ Sáu tại Thính phòng Burton ở Manchester. Chủ trang trại Green Ridge ở hạt Windham gần đó, bà Tolley sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc hỗ trợ và thúc đẩy nông dân địa phương. Là một người ủng hộ mạnh mẽ cho nông dân quy mô nhỏ và bản thân là một nông dân quy mô nhỏ, bà Tolley đã đi nhiều nơi trong vài năm qua để đưa ra thông điệp "ăn tại địa phương". "Nếu chúng ta nỗ lực tìm nguồn nguyên liệu tại địa phương, chúng ta không chỉ duy trì và hỗ trợ nền kinh tế địa phương, chúng ta còn khuyến khích sự đa dạng trên thị trường", bà Tolley nói. "Và điều đó có lợi cho người tiêu dùng." "Mọi người nên dành những ngày cuối tuần để ghé qua các khu chợ của nông dân trong khu vực", bà nói thêm. "Đó là nơi tốt nhất để mua đồ tạp hóa của bạn trong mùa hè." Bài giảng tối thứ sáu bắt đầu lúc 7 P.M. Nó là miễn phí, nhưng chỗ ngồi bị hạn chế. Vui lòng đến sớm. Để xem danh sách đầy đủ các chợ nông dân mùa hè trên toàn tiểu bang, hãy truy cập www.vermontfarmersmarkets.org. To: Cook Today Writing Staff From: Zack Hernandez, Editor-in-Chief Re: Cassandra Tolley talk Date: June 8 To all staff, Cassandra Tolley is giving a talk on Friday. Please let me know if you can go. I'm confident she'll provide some good material for an article on local growers. I had Tới: Nhân viên văn phòng Cook Today Từ: Zack Hernandez, Tổng biên tập Tiếp: Cuộc nói chuyện với Cassandra Tolley Ngày: 8 tháng 6 Gửi toàn thể nhân viên, Cassandra Tolley sẽ có một bài nói chuyện vào thứ Sáu. Xin vui lòng cho tôi biết liệu bạn có thể đi hay không. Tôi tin rằng cô ấy sẽ cung cấp một số tài liệu (C) Bằng cách cấp tín dụng cho Montjoy Antiques (D) Bằng cách hoàn trả đầy đủ cho Montjoy Antiques Tài liệu độc quyền 34 a chance to hear her speak last year at Green Ridge Farm. I found her not only brilliant but funny as well. Zack tốt cho một bài viết về những người trồng trọt ở địa phương. Tôi đã có cơ hội nghe cô ấy nói chuyện vào năm ngoái tại Green Ridge Farm. Tôi thấy cô ấy không chỉ xuất sắc mà còn vui tính. Zack Features Outline for the August Issue of Cook Today Magazine Feature Title Topic Writer Local Made Good Sourcing and showcasing local producers and ingredients Ira Newton Herbs All Year Growing and maintaining an indoor kitchen herb garden Makalah Young Vegan Delicious Modern, nutritious, organic vegan recipes Keyon Davis Amazing August A calendar of events in August Jae-eun Park Tính năng phác thảo cho số phát hành tháng 8 của Tạp chí Cook Today Tiêu đề nổi bật Đề tài Tác giả Hàng hóa sản xuất tại địa phương Tìm nguồn cung ứng và giới thiệu các nhà sản xuất và thành phần địa phương Ira Newton Thảo mộc quanh năm Trồng và duy trì vườn thảo mộc bếp trong nhà Makalah Young Món chay ngon Hiện đại, bổ dưỡng, các công thức thuần chay hữu cơ Keyon Davis Tháng tám tuyệt vời Lịch các sự kiện vào thấng tám Jae-eun Park 191. What is the purpose of the article? (A) To advertise a local business (B) To discuss the local economy (C) To promote an upcoming event (D) To profile a new shopping market 191. Mục đích của bài viết là gì? (A) Để quảng cáo một doanh nghiệp địa phương (B) Để thảo luận về nền kinh tế địa phương (C) Để quảng bá một sự kiện sắp tới (D) Để hồ sơ một thị trường mua sắm mới Trong bài viết ta thấy “chuyên gia làm vườn địa phương Cassandra Tolley dự kiến sẽ giảng bài vào tối thứ Sáu tại Thính phòng Burton ở Manchester”, và xuyên suốt bài viết là quảng bá về những gì liên quan đến sự kiện sắp tới này. Do đó C đúng. 192. What does Ms. Tolley encourage people to do? (A) Visit her Web site (B) Read her book (C) Grow their own produce (D) Shop at farmers' markets 192. Bà Tolley khuyến khích mọi người làm gì? (A) Truy cập trang web của cô ấy (B) Đọc cuốn sách của cô ấy (C) Phát triển sản phẩm của riêng họ (D) Mua sắm tại chợ nông dân Trích lời của bà Tolley có câu “Everyone should spend their weekends browsing the regional farmers' markets” (Mọi người nên dành những ngày cuối tuần để ghé xem các khu chợ của nông dân khu vực), Tài liệu độc quyền 35 và “"It's the best place to get your groceries during the summer." (Đó là nơi tốt nhất để mua đồ tạp hóa của bạn trong mùa hè). Tức là bà ấy khuyến khích mọi người mua sắm tại chợ của nông dân. Câu D đúng. 193. What is indicated about Mr. Hernandez? (A) He is a friend of Ms. Tolley's. (B) He organized Ms. Tolley's talk. (C) He has visited Ms. Tolley's business. (D) He is selling tickets to Ms. Tolley's talk. 193. Điều gì được chỉ ra về ông Hernandez? (A) Ông ấy là bạn của cô Tolley. (B) Ông tổ chức buổi nói chuyện của bà Tolley. (C) Ông đã đến thăm doanh nghiệp của bà Tolley. (D) Ông ấy đang bán vé cho buổi nói chuyện của cô Tolley. Trong email của mình, ông Hernandez viết là “I had a chance to hear her speak last year at Green Ridge Farm.”, tức là ông ấy đã có cơ hội nghe bà Tolley nói chuyện vào năm ngoái tại Green Ridge Farm, mà Green Ridge Farm là do bà Tolley làm chủ. Do đó, ta suy ra là ông Hernandez đã đến thăm doanh nghiệp của bà Tolley. Câu C đúng. 194. What featured article will help readers grow a garden inside their home? (A) Local Made Good (B) Herbs All Year (C) Vegan Delicious (D) Amazing August 194. Bài viết nổi bật nào sẽ giúp độc giả trồng một khu vườn trong nhà của họ? (A) Địa phương làm tốt (B) Thảo dược quanh năm (C) Vegan Delicious (D) Tháng tám tuyệt vời Ta thấy cụm từ “inside their home” trong câu hỏi đồng nghĩa với từ “indoor” (trong nhà) ở trong phần đề tài “Growing and maintaining an “indoor” kitchen herb garden”, thuộc bài viết có tiêu đề là “Herbs All Year”. Do đó câu B đúng. 195. Who most likely attended Ms. Tolley's talk? (A) Mr. Newton (B) Ms. Young (C) Mr. Davis (D) Ms. Park 195. Ai có khả năng đã tham dự buổi nói chuyện của cô Tolley nhất? (A) Ông Newton (B) Cô Young (C) Ông Davis (D) Bà Park Chúng ta thấy rằng “Ms. Tolley will discuss the importance of supporting and promoting local farmers” (bà Tolley sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc hỗ trợ và thúc đẩy nông dân địa phương). Do đó bài nói của bà sẽ là về những gì được làm ra từ địa phương, mà bài viết của tác giả Newton là liên quan đến các hàng hóa sản xuất tại địa phương, nên rất có thể ông đã tham dự buổi nói chuyện của bà Tolley. Questions 196-200 Madera Hotels Member Rewards **April Specials** Make a reservation by April 30 for a three-night or longer stay at any of our hotels between April 1 and August 31, and receive a choice of: (1) 20 points per dollar spent+ 500 bonus points Phần thưởng thành viên Madera Hotels ** Ưu đãi đặc biệt tháng 4 ** Đặt chỗ trước ngày 30 tháng 4 trong ba đêm hoặc ở lâu hơn tại bất kỳ khách sạn nào của chúng tôi từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 8 và nhận được sự lựa chọn: Tài liệu độc quyền 36 (2) $50 restaurant gift card for use at any Madera Hotel restaurants (3) 40% discount off spa services during your stay (4) A discount on a car rental booked at the same time as your stay. We appreciate our frequent customers and thank you for continuing to choose Madera Hotels. Mr. Brian Carelli 815 Irving St. New York. NY :10005 (1) 20 điểm cho mỗi đô la chi tiêu + 500 điểm thưởng (2) Thẻ quà tặng nhà hàng $ 50 để sử dụng tại bất kỳ nhà hàng nào của Khách sạn Madera. (3) Giảm giá 40% cho các dịch vụ spa trong suốt thời gian ở của bạn. (4) Giảm giá cho thuê xe đặt tại cùng thời gian lưu trú của bạn. Chúng tôi đánh giá cao khách hàng thường xuyên của chúng tôi và cảm ơn bạn đã tiếp tục chọn Madera Hotels. Ông Brian Carelli 815 đường Irving. New York. NY :10005 .com Madera Hotels Member Rewards Customer Support: Please complete this form with as much detail as possible so that we can better assist you. Today's Date: July 14 Property Name: The Grand Madera Reservation Number: XWQ43R2 Location: (select one) [ ] Denver [X] Los Angeles [ ]NewYork [ ] Washington, DC Hotel Stay Start Date: May 12 Name: Brian Carelli Membership Number: 811932013 Email: bcarelli@pointinvesting.com Phone Number: 555-0101 Comments/Concerns: I recently took advantage of your April Specia is when I booked a stay at the Los Angeles Grand Madera for May. I requested the bonus points offer when I made my reservation online, but when I received my June Member Rewards statement, I noticed that the points had not been applied to my account. Please let me know if I will still receive the bonus points. Thank you. .com Madera Hotels Thành viên Phần thưởng Hỗ trợ khách hàng: Vui lòng điền vào mẫu này với càng nhiều chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn. Ngày hôm nay: 14 tháng 7 Tên tài sản: The Grand Madera Số đặt chỗ: XWQ43R2 Địa điểm: (chọn một) [] Denver [X] Los Angeles [] NewYork [] Washington, DC Ngày nghỉ tại khách sạn: ngày 12 tháng 5 Tên: Brian Carelli Số thành viên: 811932013 Email: bcarelli@pointinvesting.com Số điện thoại: 555-0101 Bình luận / Quan tâm: Lần gần đây tôi đã tận dụng các ưu đãi đặc biệt tháng tư của bạn khi tôi đặt một chuyến lưu trú tại Los Angeles Grand Madera cho tháng Năm. Tôi đã yêu cầu đề nghị điểm thưởng khi tôi đặt phòng trực tuyến, nhưng khi tôi nhận được tuyên bố Phần thưởng Thành viên tháng 6, tôi nhận thấy rằng điểm này chưa được áp dụng cho tài khoản của tôi. Xin vui lòng cho tôi biết nếu tôi vẫn sẽ nhận được điểm thưởng. Cảm ơn bạn. To: Brian Carelli From: Oliver Beltran Date: July 16 Subject: Your Inguiry- B11932013 Dear Mr. Carelli, Thank you for being a valued member of the Madera Hotels Member Rewards program. Tới: Brian Carelli Từ: Oliver Beltran Ngày: 16 tháng 7 Chủ đề: Inguiry của bạn- B11932013 Kính gửi ông Carelli, Cảm ơn bạn đã là thành viên giá trị của chương trình Phần thưởng Thành viên Madera Hotels. Tài liệu độc quyền 37 We appreciate you choosing Madera for your business conferences and personal trips. I looked into your request, and it seems that you are correct; we did not credit your account with the bonus points for your stay. Instead, we sent the restaurant gift card to your business address. I apologize for this mistake and will credit your account right away. Also, to compensate for our mistake, I will double the offer. Sincerely, Oliver Beltran Senior Manager, Customer Support Madera Hotels Chúng tôi đánh giá cao việc bạn chọn Madera cho các hội nghị kinh doanh và các chuyến đi cá nhân. Tôi đã xem xét yêu cầu của bạn và có vẻ như bạn đã đúng; chúng tôi đã không ghi có vào tài khoản của bạn các điểm thưởng cho kỳ nghỉ của bạn. Thay vào đó, chúng tôi đã gửi thẻ quà tặng nhà hàng đến địa chỉ doanh nghiệp của bạn. Tôi xin lỗi vì sai lầm này và sẽ ghi có vào tài khoản của bạn ngay lập tức. Ngoài ra, để bù đắp cho sai lầm của chúng tôi, tôi sẽ nhân đôi ưu đãi. Trân trọng, Oliver Beltran Quản lý cấp cao, Hỗ trợ khách hàng Khách sạn Madera 196. Why most likely did Mr. Carelli receive the postcard? (A) He frequently reserves rooms at Madera Hotels. (B) He rented a vehicle in May. (C) He last visited a Madera Hotel in New York. (D) He enjoys eating in hotel restaurants. 196. Rất có thể là tại sao mà ông Carelli lại nhận được bưu thiếp? (A) Ông ấy thường xuyên đặt phòng tại Madera Hotels. (B) Ông ấy đã thuê một chiếc xe vào tháng Năm. (C) Lần trước ông ấy đã đến thăm một khách sạn Madera ở New York. (D) Ông ấy thích ăn ở nhà hàng khách sạn. Văn bản đầu tiên chính là tấm bưu thiếp dành cho ông Carelli, cuối bưu thiếp viết “We appreciate our frequent customers and thank you for continuing to choose Madera Hotels.” (Chúng tôi đánh giá cao khách hàng thường xuyên của chúng tôi và cảm ơn bạn vì đã tiếp tục chọn Madera Hotels.). Tức là rất có thể ông Carelli nhận được bưu thiếp tại vì ông đã thường xuyên đặt phòng ở Madera Hotels. Do đó câu A đúng. 197. What is likely true about Mr. Carelli's hotel stay? (A) It was for a conference. (B) It included a spa visit. (C) It was at least three nights long. (D) It was paid for in advance. 197. Điều gì có thể đúng về thời gian lưu trú tại khách sạn của ông Carelli? (A) Đó là cho một hội nghị. (B) Nó bao gồm một chuyến thăm spa. (C) Ít nhất là dài ba đêm. (D) Nó đã được trả tiền trước. Trong mẫu đơn mà ông Carelli điền, ông viết là ông đã tận dụng chương trình Các ưu đãi đặc biệt tháng tư, mà trong bưu thiếp ghi chương trình này áp dụng cho ai “đặt chỗ trước ngày 30 tháng 4 trong ba đêm hoặc ở lâu hơn tại bất kỳ khách sạn nào của chúng tôi”. Do đó ta suy ra là ông Carelli đã ở lại khách sạn ít nhất là trong ba đêm. Câu C đúng. 198. According to the form, when did Mr. Carelli report an issue with his account? (A) On April 1 (B) On May 12 (C) On June 30 198. Theo mẫu, khi nào ông Carelli báo cáo vấn đề với tài khoản của mình? (A) Vào ngày 1 tháng 4 (B) Vào ngày 12 tháng 5 (C) vào ngày 30 tháng 6 Tài liệu độc quyền 38 (D) On July 14 (D) Vào ngày 14 tháng 7 Trong mẫu đơn của mình, ông Carelli báo cáo về vấn đề là điểm thưởng chưa được áp dụng cho tài khoản của ông, và mẫu đơn này được viết vào ngày 14 tháng 7. Do đó đáp án đúng là C. 199. What special April reward did Mr. Carelli mistakenly receive? (A) One (B) Two (C) Three (D) Four 199. Ông Carelli đã nhận nhầm phần thưởng tháng tư nào? (A) Một (B) Hai (C) Ba (D) Bốn Các phần thưởng được ghi trong bưu thiếp là: (1) 20 points per dollar spent+ 500 bonus points, (2) $50 restaurant gift card for use at any Madera Hotel restaurants, (3) 40% discount off spa services during your stay, (4) A discount on a car rental booked at the same time as your stay. Trong email của mình, ông Beltron giải thích lỗi sai của bên ông rằng “chúng tôi đã không ghi có vào tài khoản của bạn các điểm thưởng cho kỳ nghỉ của bạn. Thay vào đó, chúng tôi đã gửi thẻ quà tặng nhà hàng đến địa chỉ doanh nghiệp của bạn”. Tức là thay vì xác nhận điểm thưởng cho tài khoản của ông Carelli, phía khách sạn đã gửi nhầm thẻ quà tặng nhà hàng, chính là phần thưởng số (2) $50 restaurant gift card for use at any Madera Hotel restaurants. Câu B đúng. 200. What does Mr. Beltran offer to do? (A) Upgrade a membership (B) Change a reservation (C) Give additional bonus points (D) Schedule a business conference 200. Ông Beltran đề nghị làm gì? (A) Nâng cấp thành viên (B) Thay đổi đặt chỗ (C) Tặng thêm điểm thưởng (D) Lên lịch một hội nghị kinh doanh Ông Beltran đề nghị rằng “to compensate for our mistake, I will double the offer” (để bù đắp cho sai lầm của chúng tôi, tôi sẽ nhân đôi ưu đãi), tức là ông sẽ gấp đôi điểm thưởng, hay nói cách khác là tặng thêm điểm thưởng. Câu C đúng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_ets_1000_test_10.pdf
  • mp3Test 10-Part 2-07.mp3
  • mp3Test 10-Part 2-10.mp3
  • mp3Test 10-Part 2-15.mp3
Tài liệu liên quan