Bài thuyết trình Quỹ bảo vệ môi trường

(Bản scan) CHỨC NÃNG VÀ NHIỆM Vụ 1. Tiếp nhận các 'n ón theo quy định đế tạo nguồn vốn hoạt dộng cho Quỹ. 2. Hỏ trợ tài chính cho các chương trinh, dự án, các hoạt động hào tốn thiên nhiên. 3. Đóng tài trợ, cho vay vón các dự án mói trường phù hợp với tiêu chi. chức năng của Quỹ-. 4. Tổ chức thấm định, phê duyệt mức, thời gian vã hình thức hỗ trợ tài chinh cho các dự án. 5. Sừ dụng vốn nhàn rỏi để mua trái phiêu CP. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM Vụ 6. Tổ chức đãng ký, theo dôi vã quàn lý các chửng chi giảm phát thài khi nhã kính. 7. Nhận ký quỹ phục hói môi trường trong khai thác khoáng sàn voi các tổ chức, cá nhân dược phép khai thác khoáng sàn. 8. Tham gia điếu phối, quàn lý tài chinh các chương trình, dự an bảo vệ mỏi trường trọng diểm 9. ĩhực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trường Bộ Tài nguyên và Mòi trường phân công. NGUỐNVỐN HOẠT ĐỘNG VỐN Đ1ÉU LỆ 1. vón điếu lệ của Quỹ Bào vệ mòi trường Việt Nam là 500 tỷ đống do ngản sách nhà nưóc cáp. 2. Hàng năm, ngân sách Nhà nước cấp bổ sung tứ nguón kinh phí chi sự nghiệp mói trường đế bù đắp kinh phí tài trợ cho các dư án.

pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 18/01/2022 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Quỹ bảo vệ môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_thuyet_trinh_quy_bao_ve_moi_truong.pdf
Tài liệu liên quan