Báo cáo Giới thiệu chung về cơ sở II - Công ty Phúc Thịnh

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ II PHÚC THỊNH Cơ sở II _ công ty Phúc Thịnh được thành lập năm 1975 với sự giúp đỡ của Cu Bavề cơ sở vật chất, vốn, kỹ thuật, công nghệ. Từ năm 1978 công ty chăn nuôi gia cầm Phú Thị chính thức đi vào hoạt động sản xuất. Trong thời kỳ này với cơ chế kinh tế tập chung quan liêu bao cấp cho nên công ty không thể phát triển được. Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị công ty đã gặp rất nhiều khó khăn và đứng trước nguy cơ phá sản. Trong những năm đầu khó khăn công ty đã được nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, nhờ vào các nỗ lực của công ty với chiến lược chuyển hướng sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Kết quả trong những năm 1994-1995 là thời kỳ công ty đã đạt được khối lượng sản phẩm bán ra trên thị trường là lớn nhất và có uy tín trên thị trường. Đến năm 1996-1997công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong cạnh tranh. Vì vậy tới tháng 11-1997 công ty Phú Thị đã sát nhập với công ty Phúc Thịnh thành lập xí nghiệp chăn nuôi gà Phúc Thịnh, công ty chăn nuôi gà Phú Thị được đổi thành "cơ sở II- công ty Phúc Thịnh". Sau khi sát nhập công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn do vậy giải pháp là cổ phần hóa doanh nghiệp. Trong năm 1999 vừa qua là năm mà toàn nghành chăn nuôi gà nói chung và công ty Phúc Thịnh nói riêng sản xuất mang lại nhiều lợi nhuận nhất. B. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CƠ SỞ II PHÚC THỊNH Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, hoạt động kinh doanh mang tính độc lập không có sự tham gia quản lý của Nhà nước, cũng như các tổ chức kinh doanh khác,cơ sở II Phúc Thịnh cũng đã thấy được vai trò của hoạt động Marketing với sự tồn tại của cơ sở mình.

doc12 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Giới thiệu chung về cơ sở II - Công ty Phúc Thịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a. giíi thiÖu chung vÒ c¬ së ii phóc thÞnh C¬ së II _ c«ng ty Phóc ThÞnh ®­îc thµnh lËp n¨m 1975 víi sù gióp ®ì cña Cu BavÒ c¬ së vËt chÊt, vèn, kü thuËt, c«ng nghÖ. Tõ n¨m 1978 c«ng ty ch¨n nu«i gia cÇm Phó ThÞ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Trong thêi kú nµy víi c¬ chÕ kinh tÕ tËp chung quan liªu bao cÊp cho nªn c«ng ty kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®­îc. Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ c«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ ®øng tr­íc nguy c¬ ph¸ s¶n. Trong nh÷ng n¨m ®Çu khã kh¨n c«ng ty ®· ®­îc nhµ n­íc hç trî 200 triÖu ®ång, nhê vµo c¸c nç lùc cña c«ng ty víi chiÕn l­îc chuyÓn h­íng s¶n xuÊt s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. KÕt qu¶ trong nh÷ng n¨m 1994-1995 lµ thêi kú c«ng ty ®· ®¹t ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm b¸n ra trªn thÞ tr­êng lµ lín nhÊt vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. §Õn n¨m 1996-1997c«ng ty ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c¹nh tranh. V× vËy tíi th¸ng 11-1997 c«ng ty Phó ThÞ ®· s¸t nhËp víi c«ng ty Phóc ThÞnh thµnh lËp xÝ nghiÖp ch¨n nu«i gµ Phóc ThÞnh, c«ng ty ch¨n nu«i gµ Phó ThÞ ®­îc ®æi thµnh "c¬ së II- c«ng ty Phóc ThÞnh". Sau khi s¸t nhËp c«ng ty ®· gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n do vËy gi¶i ph¸p lµ cæ phÇn hãa doanh nghiÖp. Trong n¨m 1999 võa qua lµ n¨m mµ toµn nghµnh ch¨n nu«i gµ nãi chung vµ c«ng ty Phóc ThÞnh nãi riªng s¶n xuÊt mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn nhÊt. b. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña c¬ së II Phóc ThÞnh Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh ®éc lËp kh«ng cã sù tham gia qu¶n lý cña Nhµ n­íc, còng nh­ c¸c tæ chøc kinh doanh kh¸c,c¬ së II Phóc ThÞnh còng ®· thÊy ®­îc vai trß cña ho¹t ®éng Marketing víi sù tån t¹i cña c¬ së m×nh. Vai trß cña ho¹t ®éng Marketing thÓ hiÖn ë chç nã më réng thÞ tr­êng, t¨ng sè l­îng s¶n phÈm b¸n ra cña c«ng ty th«ng qua viÖc khuyÕn khÝch tiªu dïng cña kh¸ch hµng víi néi dung: Nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ ph©n phèi. Tuy nhiªn do mét sè khã kh¨n vÒ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh, nguån nh©n lùc, tæ chøc vµ nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan bªn ngoµi c¬ së II ch­a cã phßng thùc hiÖn chøc n¨ng Marketing chuyªn nghiÖp theo ®óng nghÜa cña nã. HiÖn nay ho¹t ®éng Marketing cña c¬ së ®­îc thùc hiªn bëi c¸c phßng nghiÖp vôvµ ch­a thÓ hiÖn râ nÐt ch­a ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña c¬ së. Cïng víi nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn céng thªm ®iÒu kiÖn lµ mét c¬ së phô thuéc vµo c¬ së I nªn ho¹t ®éng Marketing ch­a ph¸t huy hÕt t¸c dông cña nã. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ®Ó ®­a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn c¬ së II Phóc ThÞnh ®· thùc hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng Marketing h­íng vµo kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, nhµ ph©n phèi nh¨m ®­a doanh nghiÖp tiÕn lªn víi môc tiªu dÉn ®Çu thÞ tr­êng toµn MiÒn B¾c. §©y lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi cña c¬ së 1. Kh¸ch hµng 1.1. NhËn thøc cña c¬ së vÒ vai trß vµ nhiÖm vô cña ho¹t ®éng Marketing Kh¸ch hµng lµ ®èi t­îng mµ doanh nghiÖp h­íng tíi ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¬ së v× vËy mäi nç lùc ®Òu tËp chung vµo viÖc ph¸t hiÖn vµ t×m c¸ch ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®ã. Bëi kh¸ch hµng t¹o nªn thÞ tr­êng, quy m« kh¸ch hµng t¹o nªn quy m« thÞ tr­ên. Kh¸ch hµng bao gåm nhu cÇu. B¶n th©n nhu cÇu l¹i kh«ng gièng nhau gi÷a c¸c nhãm kh¸ch hµng vµ th­êng xuyªn biÕn ®éng. Nhu cÇu l¹i chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè, vµ ®Õn l­ît m×nh nhu cÇu vµ sù biÕn ®æi l¹i ¶nh h­ëng tíi toµn bé c¸c quyÕt ®Þnh Marketing. 1.2 Môc tiªu cña chiÕn l­îc Marketing víi kh¸ch hµng ChÝnh v× tÇm quan träng cña kh¸ch hµng tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¬ së nªn c¬ së ®· x¸c ®Þnh cho m×nh nhiÖm vô: Cung cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô sau b¸n tíi kh¸ch hµng H­íng tíi môc tiªu t¹o ra uy tÝn lín nh­ nh÷ng n¨m1994-1995 Lu«n lu«n theo kÞp víi sù biÕn ®éng cña nhu cÇu kh¸ch hµng X¸c ®Þnh ®óng quy m« thÞ tr­êng TËp chung vµo c¸c kh¸ch hµng lín cña c¬ së nh­ c¸c kh¸ch hµng t¹i thÞ tr­êng Hµ Néi,Th¸i B×nh, B¾c Giang 1.3 C¸c gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn môc tiªu §Ó thùc hiªn ®­îc môc tiªu h­íng vµo kh¸ch hµng c¬ së ®· thùc hiªn hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p nh­ Thµnh lËp c¸c phßng ban Marketing riªng biÖt chuyªn lµm nhiÖn vô nghin cøu thÞ tr­êng T¨ng c­êng ®æi míi hÖ thèng th«ng tin nh¨m phôc vô cho c«ng t¸c thu thËp sè liÖu vµ sö lý c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc Qua c«ng t¸c nghin cøu thÞ tr­êng c¬ së thÊy r»ng hiÖn nay ë toµn bé miÒn b¾c nhu cÇu vÒ sè l­îng gµ phôc vô nhu cÇu tiªu dïng lµ rÊt lín vµ ngµy cµng gia t¨ng vµ sè l­îng con gièng phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn ch¨n ë c¸c tØnh ®ang ph¸t triÓn m¹nh. Cïng víi sù gia t¨ng vÒ sè l­îng th× sù ®ßi hái vÒ chÊt l­îng ngµy mét cao. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tÕ quan niÖm cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm ®· cã mét cuéc nghin cøu víi c¸c kh¸ch hµng cã thu nhËp kh¸c nhau biÓu thÞ th«ng qua biÓu 1 (trang sau) Qua biÓu nµy ta thÊy vÒ c¸c ph­¬ng diÖn · Gi¸ c¶ : nh×n chung møc gi¸ kh«ng qu¸ cao chØ ë møc trung b×nh nªn ®a sè ng­êi tiªu dïng ®Òu cã kh¶ n¨ng mua s¶n phÈm · ChÊt l­îng: RÊt Ýt ng­êi ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm hÇu nh­ víi nhãm ng­êi cã thu nhËp cµng cao th× yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cµng cao · Chñng lo¹i s¶n phÈm: ë ®©y míi chØ thu thËp ®­îc sè liÖu vÒ 3 lo¹i s¶n phÈm nh­ng nh×n chung lo¹i gµ c«ng nghiÖp míi chØ ®i vµo tÇng líp cã thu nhËp thÊp ch­a thùc sù ®i vµo tÇng líp cã thu nhËp cao BiÓu 1 : ý kiÕn cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm gµ thÞt cña c¬ së DiÔn d¶i Thu nhËp b×hh qu©n ®Çu ng­êi/ th¸ng(1000 ®) D­íi 500 Tõ 500 - 700 Trªn 700 Sè ng­êi ®­îc hái c¬ cÊu (%) Sè ng­êi ®­îc hái c¬ cÊu (%) Sè ng­êi ®­îc hái c¬ cÊu (%) Sè ng­êi ®­îc hái 50 100 50 100 50 100 1.Gi¸ c¶ Gi¸ ®¾t Gi¸ trungb×nh Gi¸ rÎ 2.ChÊt l­îng sp Tèt Trung b×nh KÐm 3.Thêi gian tiÕp cËn RÊt quen Míi biÕt Ch­a biÕt 4.Chñng loai sp Gµ c«ng nghiÖp GµL­¬ngph­îng Gµ lo¹i kh¸c 50 10 25 15 50 18 28 4 50 42 6 2 50 34 4 12 100 20 50 30 100 36 56 8 100 84 12 4 100 68 8 24 50 7 22 21 50 16 26 8 50 44 5 1 50 16 10 24 100 14 44 42 100 32 52 16 100 88 10 2 100 32 20 48 50 2 13 35 50 8 30 12 50 46 4 0 50 6 25 19 100 4 26 70 100 16 60 24 100 92 8 0 100 12 50 38 Ghi chó: Thu thËp sè vÒ 3 nhãm ng­êi bao gåm 150 ng­êi trong ®ã mçi nhãm cã 50 ng­êi Nh­ vËy trong chiÕn l­îc cña m×nh c¬ së ®· hÕt søc quan t©m tíi hµnh vi cña ng­êi tiªu dïng. Th«ng qua ®ã ta thÊy sù quan t©m lín ®Õn kh¸ch hµng nh»m h­íng ®Õn môc tiªu më réng thÞ tr­êng vµ dÇn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng lín h¬n ®Ó ®¹t môc ®Ých cuèi cung lµ lîi nhuËn cao vµ môc tiªu ph¸t triÓn cao h¬n n÷a cu¶ c¬ së 2. §èi thñ c¹nh tranh C¹nh tranh lµ quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña c¬ chÕ thÞ tr­êng v× vËy tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¬ së II nãi riªng ®Òu ph¶i tu©n thñ nã 2.1 Thùc tr¹ng c¹nh tranh trªn lÜnh vùc s¶n phÈm gia cÇm ë thÞ tr­êng s¶n phÈm ch¨n nu«i diÔn ra kh¸ gay g¾t v× sè l­îng ng­êi tham gia rÊt lín. ChØ tÝnh riªng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi cã mét sè s¶n phÈm xuÊt hiÖn cïng víi s¶n phÈm cña c«ng ty Phóc ThÞnh nh­ trung t©m nghin cøu gia cÇm Thuþ Ph­¬ng, c«ng ty liªn doanh Proconco, c«ng ty cæ phÇn Hi-gro, c«ng ty gia cÇm Phó Minh ... . §©y lµ nh÷ng c¬ së võa nghin cøu võa s¶n xuÊt kinh doanh cã uy tÝn l©u n¨m trªn thÞ tr­êng, kh«ng kÓ c¸c doanh nghiÖp nµy l¹i rÊt lín m¹nh vÒ vèn vµ quy m« s¶n xuÊt nªn hä cã nhiÒu lîi thÕ trong chuyÓn ®æi s¶n phÈm còng nh­ trong c¹nh tranh.Tuy nhiªn c¬ s¬ II lu«n kh¼ng ®Þnh m×nh b»ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng gÝa c¶ phï hîp, m¹ng l­íi ph©n phèi vµ c¸c chiÕn l­îc xóc tiÕn hçn hîp 2.2 Môc tiªu cña chiÕn l­îc Marketing ®èi víi ®èi thñ c¹nh tranh §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng môc tiªu cña c¬ së lµ m¹nh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh vÒ mäi m¨t nh­ chÊt l­¬ng s¶n phÈm,tiÒm lùc vèn c«ng nghÖ tõ ®ã t¹o uy tÝn cho s¶n phÈm cña c¬ së trªn thÞ tr­êng 2.3 C¸c gi¶i ph¸p 2.3.1 ChiÕn l­îc s¶n phÈm hµng ho¸ §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng c¬ së ®· thùc hiÖn chiÕn l­îc nh»n vµo s¶n phÈm víi môc tiªu c¹nh tranh ®­îc víi c¸c s¶n phÈm ®ang cã trªn thÞ tr­êng nh­: C¬ së ®· tËp chung vµo c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm b»ng viÖc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc hiÖn ®¹i vµo ch¨n nu«i KhuyÕn khÝch c¸c s¸ng kiÕn kü thuËt thùc tiÔn nh»m ®em l¹i n¨ng suÊt lao ®éng cao tõ ®ã lµ tiÒn ®Ò cho viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã thÓ thùc hiÖn chiÕn l­îc c¹nh tranh vÒ gi¸ trong thêi gian qua c¬ së II Phóc ThÞnh ®· cã sù thay ®æi liªn tôc vÒ gi¸. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu 2 (trang sau) biÓu 2: sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm cña c¬ së II trong 2 n¨m Th¸ng N¨m 1998 N¨m 1999 Gµ con (®ångcon) Gµ thÞt (®ång/kg) Trøng (®ång/qu¶) Gµ con (®ångcon) Gµ thÞt (®ång/kg) Trøng (®ång/qu¶) 1 2161.7 11383.1 533,2 6729.3 8290.2 736.7 2 2838.1 14107 590.4 5659.4 15848.1 744.4 3 2838.1 15163.2 591.1 3720 16597.2 677.5 4 2161.1 10863.7 533.2 4771 11047.1 484.7 5 2497.9 13732.9 535.4 4815 12044 844 6 3092.3 19191 717.7 3555.3 12950.1 754.4 7 2698.8 17874.2 681.2 3544.6 8635.4 653.7 8 3250.8 14222 653.8 4487,4 10106 656.5 9 4105.7 13039 637.7 5035.3 16704 695.5 10 4799.7 14303.8 628.5 5567.9 15617.1 708 11 4765.6 16543.8 713.7 5392.5 14945 705.2 12 6233.1 10300.2 706.1 3220 13811 600 Gi¸ tb 3385.95 14534.75 632.34 4683.95 13229.97 690.2 Nh­ vËy gi¸ cña s¶n phÈm lµ liªn thay ®æi qua tõng th¸ng trong ®ã gi¸ cña gµ con vµ trøng t¨ng chØ cã gi¸ cña gµ thÞt gi¶m So víi gi¸ thÞ tr­êng th× gi¸ c¶ cña c¬ së thÊp h¬n mét sè c«ng ty nh­ Procon co, Biomin tuy nhiªn so víi c¸c c«ng ty ë Hµ Néi th× gi¸ vÉn cao h¬n nh­ C«ng ty Phó Minh, trung t©m nghin cøu gia cÇm Thuþ Khuª... vµ lµ nh÷ng c¬ së cã triÓn väng ph¸t triÓn rÊt tèt biÓu 3: gi¸ c¶ cña mét sè s¶n phÈm t­¬ng tù Lo¹i s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh §¬n vÞ s¶n xuÊt Gi¸ c¶ 1.Gµ con 1 ngµy tuæi ®ång/con -C«ng ty Phó Minh -Trung t©m nghin cøu gia cÇm Thôy Khuª -C«ng ty liªn doanh Proconco -C«ng ty cæ phÇn Higro 4500 4700 4987 4802 2.Trøng gµ lo¹i ®ång /qu¶ -C«ng ty Phó Minh -Trung t©m nghin cøu gia cÇm Thôy Khuª -C«ng ty liªn doanh Proconco -C«ng ty cæ phÇn Higro 650 600 700 680 3.Gµ thÞt c¸c lo¹i ®ång/kg -C«ng ty Phó Minh -Trung t©m nghin cøu gia cÇm Thôy Khuª -C«ng ty liªn doanh Proconco -C«ng ty cæ phÇn Higro 14271 10562.5 16480 15320 2.3.2. M¹ng l­íi ph©n phèi Ph©n phèi lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt m¹ng l­íi ph©n phèi cµng réng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cµng lín do ®ã ¶nh h­ëng tíi doanh thu cña c¬ së, chÝnh v× tÇm quan träng nh­ vËy c¬ së thùc hiÖn c«ng t¸c më réng m¹ng l­íi ph©n phèi . Kªnh ph©n phèi mµ c¬ së ®ang sö dông bao gåm:Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, nhµ b¸n bu«n, ng­êi b¸n lÎ §©y lµ mét kªnh ph©n phèi kh¸ ng¾n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¬ së cã kh¶ n¨ng qu¶n lý kªnh mét c¸ch dÔ dµng tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp mét c¸ch nhanh nhÊt ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng do vËy lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c.§©y lµ kªnh phï hîp víi quy m« vµ thÞ tr­êng nhá vµ nh¹y c¶m nh­ ë Hµ Néi 2.3.3 C¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn hçn hîp 2.3.3.1 Qu¶ng c¸o Nh»m môc ®Ých t¨ng kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña s¶n phÈm lµ cao vµ ®ång thêi tuyªn truyÒn cho kh¸ch hµng biÕt s¶n phÈm cña m×nh c¬ së ®· thùc hiÖn biªn ph¸p qu¶ng c¸o víi néi dung mang th«ng ®iÖp tíi cho mäi ng­êi biÕt vÒ chÊt l­îng cïng víi nh÷ng dÞch vô sÏ dµnh cho kh¸ch hµng khi hä mua c¸c s¶n phÈm nµy 2.3.3.2 B¸n hµng c¸ nh©n Mét trong nh÷ng biÖn ph¸t cã hiÖu qu¶ tøc thêi ®ã lµ viÖc tuyªn truyÒn tíi kh¸ch hµng th«ng qua b¸n hµng c¸ nh©n ,víi h×nh thøc nµy th«ng tin ®­îc truyÒn ®i kh¸ nhanh vµ ®­îc kh¸ch hµng tin t­ëng, tÝn nhiÖm VËy ®øng tr­íc m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t c¬ së ®· ¸p dông hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh»m c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ duy tr× chç ®øng trªn thÞ tr­êng vµ tõ ®ã thùc hiÖn chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng 3. Kªnh ph©n phèi 3.1 Vai trß cña kªnh ph©n phèi C¸c s¶n phÈm tíi tay ng­êi tiªu ®Òu ph¶i qua c¸c kªnh ph©n phèi, nh­ vËy ph©n phèi ®· nèi niÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, chÝnh v× v©y kªnh ph©n phèi gãp mét phÇn quan träng vµo chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng cña c¬ së 3.2 Môc tiªu Nh»m ®­a s¶n phÈm mét c¸ch nhanh nhÊt tíi tay ng­êi tiªu dïng, Ýt qua c¸c kh©u trung gian ®Ó gi¶m tèi ®a chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó h­íng tíi môc tiªu h¹ gi¸ thµnh t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm do c¬ së s¶n xuÊt 3.3 C¸c gi¶i ph¸p Qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt tíi tiªu dïng rÊt cÇn mét kªnh ph©n phèi cã hiÖu qu¶, trªn c¬ së tÊt c¶ v× môc tiªu chung dÉn ®Çu thÞ tr­êng sö dông 3 kªnh ph©n phèi: kªnh ph©n phèi trùc tiÕp, kªnh cã thªm ng­êi b¸n lÎ,kªnh 2 cÊp (cã thªm ng­êi b¸n bu«n) s¬ ®å kªnh ph©n phèi cña c¬ së Phóc ThÞnh C¬ s¬ II c«ng ty Phóc ThÞnh Cöa hµng giíi thiªu s¶n phÈm Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n bu«n Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi tiªu dïng Víi môc tiªu bao phñ thÞ tr­êng Hµ Néi vµ c¸c tØnh kh¸c lµ c¸c thÞ tr­êng cã ®é nh¹y c¶m rÊt cao víi c¸c ho¹t ®éng Marketing vµ nhu cÇu thay ®æi mét c¸ch th­êng xuyªn, ®©y lµ c¸c s¶n dÔ h­ háng ®èi thñ c¹nh tranh t¹i khu vùc Hµ néi cã kªnh ph©n phèi cÊp 0 rÊt thuËn tiªn ,h¬n n÷a do quy m« cña c¬ së kh«ng ph¶i lµ qu¸ lín th× kªnh ph©n phèi cña c¬ së ®­îc x©y dùng ph¶i ®¸p øng ®­îc sù thay ®æi cña c¸c nhu cÇu chÝnh v× v©y c¬ së ®· lùa chän nh÷ng h×nh thøc kªnh ph©n phèi ng¾n Ýt qua c¸c kh©u trung gian chÝnh nhê ®ã mµ c¬ së ®· phôc vô ngµy mét tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng Kªnh 1: c¬ së II b¸n trùc tiÕp s¶n phÈm cho ng­êi tiªu dïng th«ng qua c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm Kªnh 2: c¬ së b¸n s¶n phÈm cho ng­êi tiªu dïng th«ng qua ng­êi b¸n lÎ, ng­êi b¸n lÎ trong kªnh ®ãng vai trß nh­ mét ®¹i lý vµ b¸n s¶n phÈm theo gi¸ thÞ tr­êng ¦u ®iÓm cña kªnh nµy lµ gi¶i phãng ®­îc chøc n¨ng l­u th«ng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸, ph¸t triÓn ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¬ së Kªnh 3 lµ kªnh tiªu thô chÝnh cña c¬ së, s¶n phÈm tíi tay ng­êi tiªu dïng th«ng qua ng­êi b¸n bu«n ng­êi b¸n lÎ, nh÷ng ng­êi b¸n bu«n ë c¸c tØnh , huyÖn ®Õn hîp ®ång trùc tiÕp víi c¬ së II víi khèi l­îng lín sau ®ã míi th«ng qua ng­êi b¸n lÎ ®Ó ®­a s¶n phÈm tíi tay ng­êi tiªu dïng 4. Nhµ cung cÊp Ng­êi cung øng lµ c¸c doanh nghiÖp c¸c c¸ nh©n ®¶m b¶o cung øng c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ch¨n nu«i cho c¬ së BÊt kú mét sù biÕn ®éng nµo tõ phÝa c¸c nhµ cung cÊp sím hay muén còng g©y ra ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng Marketing cña c¬ së Mét trong c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña c¬ së lµ nguån thøc ¨n phôc vô cho c«ng t¸c ch¨n nu«i. §©y lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®èi víi c¬ së. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy c¬ së ®· chñ ®éng t×m nhµ cung cÊp s¶n phÈm thøc ¨n cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng céng víi kh¶ n¨ng råi rµo vÒ tiÒm n¨ng vµ tÝnh æn ®Þnh ®Ó cã thÓ cung cÊp mét c¸ch æn ®Þnh khèi l­îng thøc ¨n t­¬ng ®èi lín ,chÊt l­îng ®¶m b¶o vµ gi¸ c¶ phï hîp,...c¶ ë hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai, thËm trÝ ph¶i quan t©m tíi th¸i ®é cña nhµ cung cÊp cho c¬ së m×nh vµ cho ®èi thñ c¹nh tranh nh»m môc ®Ých t¹o sù æn ®Þnh cho ho¹t ®éng cña c¬ së 5. Nhµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thay thÕ Kh«ng chØ dõng l¹i ë møc ®é nghin cøu c¸c ®èi thñ canh tranh trùc tiÖp mµ ho¹t ®éng Marketing cña c¬ së cßn h­íng tíi c¸c nhµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thay thÕ. §©y lµ lùc l­îng thÞ tr­êng cã t¸c ®éng rÊt lín tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¬ së. Bëi trong giai ®o¹n hiÖn nay thu nhËp cña thÞ tr­êng mµ c¬ së ®ang h­íng tíi lµ kh¸ cao do vËy nhu cÇu kh«ng chØ ë c¸c s¶n phÈm mµ c¬ së ®ang cung cÊp mµ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng cßn h­íng tíi c¸c s¶n phÈm kh¸c. §©y lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm n¨ng cña c¬ së trong t­¬ng lai, v× vËy trong thêi gian tíi c¬ së dù ®Þnh tung ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm míi ®­îc` chÕ biÕn tõ nguyªn liÖu ®ang cã s½n §©y lµ chiÕn l­îc Marketing kh¸ m¹o hiÓm bëi nã ®ßi hái vèn, c«ng nghÖ, tr×nh ®é cña ®éi nghò c¸n bé c«ng nh©n viªn §©y lµ vÊn ®Ò ®­îc c¬ së quan t©m vµ thÓ hiÖn tÇm nh×n vÒ t­¬ng lai phôc vô cho chiÕn l­îc më réng thÞ tr­êng tiªu thô 6. TiÓu KÕt Nh­ v©y trong thêi gian qua ®Ó thùc hiÖn môc tiªu dÉn ®Çu thÞ tr­êng c¬ së ®· thùc hiªn c¸c c«ng t¸c nghin cøu thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, nhµ cung cÊp mét c¸ch kü l­ìng ®©y lµ c¬ së th«ng tin cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ c¸c chiÕn l­îc Marketing C. kÕt luËn Cïng sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù vËn ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ nh­: Quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu gi¸ c¶,quy luËt c¹nh tranh mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc c¬ b¶n ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ã lµ sù ®æi míi trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh, s¶n xuÊt, ph©n phèi... trong ®ã cã c«ng t¸c ®æi míi ho¹t ®éng Marketing. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã c«ng ty Phóc ThÞnh nãi chung c¬ së II nãi riªng ®· xóc tiÕn thùc hiÖn chiÕn l­îc Marketing ®Ó t×m hiÓu thÞ tr­êng nh»m phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo nhu cÇu thÞ tr­êng. §©y lµ ®ßi hái bøc xóc cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh cµng sím cµng tèt , ®øng tr­íc ®ßi hái ®ã c¬ së II ®· thùc hiÖn chiÕn l­îc "dÉn ®Çu thÞ tr­êng" víi môc ®Ých cuèi cïng thu lîi nhuËn cao va æn ®Þnh §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy c¬ së II ®· tiÕn hµnh kÕ ho¹ch tæ chøc l¹i c¬ cÊu tæ chøc víi viÖc cho ra ®êi phßng cã nhiÖm lµm chøc n¨ng n»m trong c¸c phßng chøc n¨ng víi nhiÖm vô ®­îc giao t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng ®Ó cã thÓ thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña hä, t×m hiÓu chÝnh s¸ch chiÕn l­îc cña ®èi thñ c¹nh tranh tõ ®ã t×m ra c¸c chiÕn l­îc ®èi phã cho phï hîp, cïng víi c¸c nhiÖm vô ®ã phßng ban nµy nghin cøu thiÕt kÕ c¸c kªnh ph©n phèi sao cho thÊt hiÖu qu¶ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh»m phôc vô tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng Víi sù nç lùc cu¶ tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong c¬ së nªn sè l­îng s¶n phÈm b¸n ra trªn thÞ tr­êng liªn tôc t¨ng trong c¸c n¨m 1997, 1998, 1999 vµ lîi nhuËn còng t¨ng theo Nh­ vËy cã thÓ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc Marketing mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông ®· ®em l¹i mét kÕt qu¶ lín . Nh÷ng ®iÒu nµy ®· gãp phÇn ®­a c¬ së tiÕn lªn ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thi tr­êng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35696.DOC
Tài liệu liên quan