Báo cáo Hoạt động kinh doanh, quản lý tại Công ty hóa dầu PETROLIMEX

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX 3 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 3 1. Lịch sử hình thành công ty: 3 2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 4 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 4 4. Trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật. 5 5. Đội ngũ cán bộ. 6 II. SẢN PHẨM -KHÁCH HÀNG – TÌNH HÌNH CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY. 6 1. Sản phẩm. 6 2. Khách hàng. 7 3. Tình hình cạnh tranh 8 III. VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY. 9 1. Nhận định chung về hoạt động xuất nhập khẩu. 9 2. Các đối tác nước ngoài. 9 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 10 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 10 1. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 10 2. Tình hình tài chính của công ty 12 3. Quá trình xây dựng và áp dụng ISO 9002 tại PLC. 13 4. Công nghệ thông tin và triển vọng thương mại điện tử. 14 II. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 15 1. Chính sách vốn. 15 2. Hoạt động xúc tiến thương mại. 16 3. Nguyên nhân. 16 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY 18 I. GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC 19 1. Giải quyết những vướng mắc về thuế 19 2. Tạo hành lang pháp lý phù hợp để tạo môi trường kinh doanh ổn định và có thể dự đoán được. 20 3. Đẩy mạnh quá trình hình thành các tập đoàn kinh tế. 20 4. Cần có các kế hoạch hỗ trợ thông tin thị trường, xúc tiến thương mại. 21 II. GIẢI PHÁP TỪ PHÍA CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX 22 1. Phát huy hiệu quả chính sách xúc tiến thương mại. 22 2. Nâng cao khả năng nắm bắt thông tin về thị trường trong nước và quốc tế. 22 3. Thực hiện hiệu quả chính sách vốn. 23 Phần kết thúc 24

doc25 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1496 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Hoạt động kinh doanh, quản lý tại Công ty hóa dầu PETROLIMEX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu "C¸c tæng c«ng ty 90, 91 ph¶i cã mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi, Ýt nhÊt lµ ®Õn n¨m 2001, kh«ng cã chiÕn l­îc th× nh­ lµ ®i mµ kh«ng nh×n thÊy ®­êng ", ®ã lµ lêi ph¸t biÓu cña thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i t¹i héi nghÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ víi c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n­íc nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cho c¸c Tæng c«ng ty diÔn ra trong hai ngµy 23-24.8.1999, t¹i Hµ Néi. §©y còng lµ nhËn ®Þnh ®óng ®¾n vµ yªu cÇu cÊp b¸ch ®èi víi khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc trong thêi h¹n thùc hiÖn AFTA ®ang ®Õn gÇn, khi mµ c¸nh cöa vµo WTO ®ang hÐ më vµ hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü ®­îc ký kÕt. Héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó c¸c doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. VËy,c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· vµ ®ang lµm g× ®Ó thÝch øng vµ v­¬n lªn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt ®ång thêi gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. C«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex, trùc thuéc Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cßn non trÎ song ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu. Cïng víi qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mèi quan hÖ b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc cña c«ng ty ngµy cµng më réng, uy tÝn c«ng ty ngµy cµng t¨ng vµ thÞ trong n­íc- quèc tÕ còng ngµy cµng ph¸t triÓn. Ngµy nay, c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex ®· vµ ®ang kh¼ng ®Þnh vai trß vµ tÇm quan träng cña m×nh trong lÜnh vùc kinh doanh c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu nãi riªng vµ trong hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nãi chung. §­îc sù gióp ®ì cña C«ng ty ho¸ dÇu Petrolimex mµ trùc tiÕp lµ c¸c c« chó c¸n bé phßng Kinh doanh DÇu mì nhên vµ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o: TS NguyÔn ThÞ H­êng, Ths NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, qua B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp, em xin giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bè côc gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý cña c«ng ty. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay. Ch­¬ng I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex "Petrolimex – Khëi nguån cña mäi chuyÓn ®éng ". §©y còng chÝnh lµ sù kh¼ng ®Þnh vai trß vµ tÇm quan träng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm x¨ng dÇu cña Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex nãi riªng. Ngµy nay, víi bÒ dµy 40 n¨m kinh nghiÖm vµ truyÒn thèng ho¹t ®éng, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam (Petrolimex) ®· trë thµnh mét tæ chøc kinh doanh x¨ng dÇu quèc gia. Víi sù hiÖn diÖn cña 49 c«ng ty trùc thuéc vµ 52 chi nh¸nh; xÝ nghiÖp thµnh viªn ®¹i diÖn cho Petrolimex t¹i 60/61 tØnh, thµnh phè, c¸c trung t©m kinh tÕ trong c¶ n­íc vµ sù hîp t¸c th­¬ng m¹i víi c¸c h·ng, c¸c tæ chøc kinh doanh lín trªn thÕ giíi ®· kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng ®¸p øng toµn diÖn vµ sù ph¸t triÓn liªn tôc cña Petrolimex. I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 1. LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty: Ngµy 1.9.1994, c«ng ty DÇu nhên Petrolimex (Petrolimex Lubricant Company) – thµnh viªn thø 25 cña tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 745 TM/ TCCB ngµy 9.4.1994 cña Bé th­¬ng m¹i, ®¸nh d©ó sù lín m¹nh kh«ng ngõng trong lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 40 n¨m cña PETROLIMEX. §ång thêi, ®iÒu ®ã còng kh¼ng ®Þnh ®­êng h­íng ®óng ®¾n trong chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng kinh doanh nh»m x©y dùng Petrolimex thµnh mét Tæng c«ng ty m¹nh, b¶o ®¶m ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c h·ng dÇu trong vµ ngoµi n­íc, thùc sù lµ mét c«ng cô cña Nhµ n­íc ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng. §Õn n¨m 1999, c«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty ho¸ dÇu Petrolimex theo quyÕt ®Þnh sè 1191/1998/QD?BTM ngµy 13.10.1998 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty Theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh vµ ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña c«ng ty, PLC cã c¸c nhiÖm vô vµ chøc n¨ng sau: · XuÊt nhËp khÈu kinh doanh dÇu mì nhên, c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu (trõ nhiªn liÖu), vËt t­ trang thiÕt bÞ chuyªn dïng cho x¨ng dÇu, vËn t¶i phôc vô c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty. · Theo QuyÕt ®Þnh sè 567/XD-QD, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam bæ sung nhiÖm vô cho PLC lµ: "nghiªn cøu, s¶n xuÊt, pha chÕ c¸c lo¹i dÇu mì nhên ®Ó thay thÕ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu thuéc ph¹m vi kinh doanh cña c«ng ty ". · Chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ®¬n vÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c kÕ ho¹ch ®ã sau khi ®­îc Tæng c«ng ty duyÖt. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. Trô së v¨n phßng: C«ng ty PLC cã trô së v¨n phßng t¹i sè 1 Kh©m Thiªn- §èng §a-Hµ Néi. Gi¸m ®èc : §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm víi Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt nam vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc c«ng ty: cã 2 ng­êi, trong ®ã mét ng­êi phô tr¸ch vÒ kü thuËt, mét ng­êi kiªm gi¸m ®èc chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. HÖ thèng phßng ban nghiÖp vô vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn ®ã ®­îc m« t¶ qua s¬ ®å sau: S¬ ®å: Bé m¸y tæ chøc c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex Gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kü thuËt s¶n xuÊt Phßng kinh doanh dÇu nhên Phßng kinh doanh nhùa ®­êng Phßng kinh doanh ho¸ chÊt Chi nh¸nh ho¸ dÇu Sµi Gßn Chi nh¸nh ho¸ dÇu H¶i Phßng Chi nh¸nh ho¸ dÇu §µ N½ng XÝ nghiÖp dÇu nhên Hµ Néi Mét sè cöa hµng kinh doanh t¹i Hµ N«i C¸c ®¹i diÖn cña c«ng ty: tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh trªn cña c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu h¹ch to¸n chung víi c«ng ty. 4. Trang thiÕt bÞ vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. -Trô së v¨n phßng c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, cmputer vµ m¹ng hÖ thèng diÖn réng trong ngµnh vµ nèi m¹ng internet. - Kho nhùa ®­êng t¹i §µ N½ng,Nhµ BÌ, H¶i Phßng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. - Côm kho chøa ho¸ chÊt ë Nhµ BÌ cã søc chøa kho¶ng 15000 m3 côm kho chøa ho¸ chÊt thø hai võa ®­îc x©y dùng t¹i H¶i Phßng n¨m 2000 võa qua. - D©y chuyÒn pha chÕ dÇu mì nhên H¶i Phßng, Nhµ BÌ t­¬ng ®­¬ng tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªu chuÈn cña G7. - §éi xe chuyªn dông vËn t¶i nhùa ®­êng vµ ho¸ chÊt t¹i c¸c chi nh¸nh H¶i Phßng, §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh. - Hai trung t©m thö nghiÖm hiÖn ®¹i ®¹t tiªu chuÈn quèc gia TCVN 5958-1995 t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch hÇu hÕt c¸c chØ sè c¬ lý ho¸ cña c¸c lo¹i dÇu mì nhên,nhùa ®­êng, ho¸ chÊt ®ang ®­îc l­u hµnh trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. 5. §éi ngò c¸n bé. Trªn c¬ së h­íng dÉn cña Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam, c«ng ty ®· tiÕn hµnh triÓn khai c«ng t¸c ®Þnh biªn xuèng c¸c ®¬n vÞ c¬ së ®¶m b¶o bé m¸y gi¸n tiÕp gän nhÑ nh­ng hiÖu qu¶, lao ®éng trùc tiÕp ®­îc bè trÝ ®óng vµ ®ñ ë c¸c kh©u c«ng viÖc. C«ng ty hiÖn cã 560 lao ®éng, trong ®ã : sè lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 210 ng­êi ë v¨n phßng c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh, sè lao ®éng trùc tiÕp lµ 350 ng­êi lµm viÖc t¹i c¸c cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu, c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex ®· kÕ thõa ®­îc truyÒn thèng còng nh­ nh÷ng kinh nghiÖm hÕt søc quý b¸u. Cïng víi mét ®éi ngò c¸n bé t­¬ng ®èi trÎ, n¨ng ®éng, giµu nhiÖt huyÕt, c«ng ty ®· vµ ®ang tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. Ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc vµ kh«ng ngõng v­¬n lªn trong mäi khã kh¨n, thö th¸ch, PLC sÏ v÷ng b­íc tiÕn ra thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. II. s¶n phÈm -kh¸ch hµng – t×nh h×nh c¹nh tranh cña c«ng ty. 1. S¶n phÈm. HiÖn nay, c«ng ty cã 3 ngµnh hµng kinh doanh chÝnh lµ dÇu mì nhên, nhùa ®­êng vµ ho¸ chÊt. Lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc duy nhÊt tham gia vµo lÜnh vùc kinh doanh dÇu mì nhên, PLC ®· ®¶m b¶o cho thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu c¸c lo¹i dÇu nhên ®¹t tiªu chuÈn quèc gia vµ quèc tÕ mang c¸c nh·n hiÖu næi tiÕng Petrolimex, BP,ELF, PLC... cho c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp träng ®iÓm vµ c¸c hé tiªu dïng trong n­íc. Do c«ng t¸c ®Çu t­ vµo trang thiÕt bÞ kü thuËt vµ c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh lµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh dµi h¹n cña ngµnh nhùa ®­êng nãi riªng vµ cña toµn c«ng ty nãi chung, PLC ®· trë thµnh nhµ cung cÊp nhùa ®­êng nãng ®Çu tiªn ë ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, PLC còng chiÕm thÞ phÇn lín vÒ c¸c s¶n phÈm nhùa ®­êng ®Æc ®ãng phuy, nhùa ®­êng láng vµ nhùa ®­êng nhò t­¬ng... VÒ ngµnh hµng ho¸ chÊt, PLC lµ nhµ cung cÊp c¸c lo¹i dung m«i rêi nh­ dung m«i cao su, dung m«i pha s¬n LAWS, Toluence, Xylene...víi ph­¬ng thøc giao hµng b»ng xe tex ®Õn tËn kho cña kh¸ch hµng hoÆc ®ãng phuy 200 lit. Ngoµi ra, PLC cßn lµ nhµ cung cÊp c¸c lo¹i chÊt dÎo cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× nh­ PP, HDPE, LDPE, c¸c lo¹i ho¸ chÊt ®Ó s¶n xuÊt mót PPG, TDi, c¸c lo¹i ho¸ dÎo DOP, DiNP... Do ®Æc thï lµ nguyªn liÖu ®Çu vµo c¬ b¶n cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c vµ th­êng ®­îc mua b¸n víi khèi l­îng lín b»ng ph­¬ng thøc ®Êu thÇu nªn c¸c s¶n phÈm cña PLC lu«n ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu kh¾t khe vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Dï vËy, c¸c s¶n phÈm cña PLC lu«n ®­îc tÝn nhiÖm vµ ®¸nh gi¸ cao. 2. Kh¸ch hµng. Víi môc tiªu ban ®Çu lµ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu (chñ yÕu lµ dÇu nhên chÊt l­îng cao) phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc, kh¸ch hµng chñ yÕu cña PLC lµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. ThÞ phÇn cña PLC trong khu vùc kh¸ch hµng qu©n ®éi lµ 10%.PLC ®· ®¸p øng ®­îc 55-60% nhu cÇu ngµnh ®­êng s¾t; khu vùc mÝa ®­êng lµ 30%; than 15%; ®iÖn 5%... C¸c b¹n hµng n­íc ngoµi chñ yÕu cña c«ng ty lµ NhËt B¶n, Nam TriÒu Tiªn, Singapore, Mü, §øc, Ph¸p (viÖc cung cÊp dÇu nhên hµng h¶i cho c¸c kh¸ch hµng ELF chiÕm kho¶ng 15% doanh sè cña c«ng ty). C«ng t¸c xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang Lµo, Campuchia còng ®· mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. 3. T×nh h×nh c¹nh tranh a. Ngµnh hµng dÇu nhên. Sau 8 n¨m kÓ tõ khi giÊy phÐp ®µu t­ cho lÜnh vùc s¶n xuÊt dÇu nhên ®­îc cÊp, thÞ tr­êng ViÖt Nam ®· xuÊt hiÖn ®Çy ®ñ tªn tuæi cña c¸c h·ng dÇu nhên hµng ®Çu thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, cã thÓ kÓ tªn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc cña PLC nh­:APP, Vidamo...c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi mang nh·n hiÖu: BP, Catrol, Mobil, Caltex, Shell...Víi thÕ m¹nh cã hÖ thèng hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu trªn toµn quèc, thÞ phÇn s¶n phÈm dÇu nhên cña PLC cho thÞ tr­êng c«ng nghiÖp vµ d©n dông ®¹t 25%. b. Ngµnh hµng nhùa ®­êng. Còng gièng nh­ ngµnh hµng dÇu mì nhên, ngµnh hµng nhùa ®­êng cña PLC ®ang ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh lín tõ c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi nh­: ADCO, Shell, Caltex...Dï vËy, PLC vÉn tá ra chiÕm ­u thÕ víi 37% thÞ phÇn cña dung l­îng thÞ tr­êng, tøc vµo kho¶ng 220 000- 250 000 tÊn/n¨m c. Ngµnh hµng ho¸ chÊt. §©y lµ thÞ tr­êng cã nhiÒu tiÒm n¨ng song ®a d¹ng vÒ nhu cÇu nªn ch­a cã doanh nghiÖp nµo ®ñ søc chiÕm hoµn toµn ­u thÕ. T¹i ®©y, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín vÉn lµ: Shell, Mobil, Cemaco, Chemco...Riªng c¸c lo¹i ho¸ chÊt láng (dung m«i cao su,x¨ng pha s¬n, Toluen, Xylene...) PLC hiÖn chiÕm 60% dung l­îng thÞ tr­êng. Nh­ vËy, chóng ta cã thÓ thÊy r»ng ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña c«ng ty vÉn lµ c¸c c«ng ty n­íc ngoµi cã ­u thÕ vÒ vèn, c«ng nghÖ, uy tÝn th­¬ng hiÖu trªn ph¹m vi thÕ giíi. §Ó tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ mét c¸ch hiÖu qu¶, c«ng ty cÇn x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc c¹nh tranh ®óng ®¾n, trªn c¬ së lÊy nh©n tè con ng­êi lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn. III. Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ cña c«ng ty. 1. NhËn ®Þnh chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Nh­ ®· nãi ë trªn, môc tiªu thµnh lËp ban ®Çu cña c«ng ty lµ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu cao cÊp phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n­íc. Trong thêi gian ®Çu míi thµnh lËp víi môc tiªu häc hái, n¾m b¾t c«ng nghÖ, n©ng cao uy tÝn doanh nghiÖp, ng­êi ta biÕt ®Õn PLC nh­ mét nhµ ph©n phèi chÝnh cho c¸c h·ng dÇu næi tiÕng t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. HiÖn nay, ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty chuyÓn sang viÖc chØ nhËp khÈu dÇu gèc ë d¹ng rêi råi tù pha chÕ theo ®óng nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc. §ång thêi, c«ng ty chuyÓn h­íng tõ nhËp khÈu phôc vô tiªu dïng sang nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Çu vµo phôc vô s¶n xuÊt. VÒ b¶n chÊt, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña PLC lµ chiÕn l­îc tù ®Çu t­ ®Ó néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm tiÕn t¬Ý thay thÕ hµng nhËp khÈu gièng nh­ bÊt kú mét liªn doanh l¾p r¸p « t«, xe m¸y hay ®å ®iÖn tö d©n dông ®ang ®­îc khuyÕn khÝch ë ViÖt Nam. C«ng ty ®· vµ ®ang ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu sang hai n­íc l¸ng giÒng Lµo vµ Campuchia. §©y sÏ lµ tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. ViÖc ra ®êi c¸c nhµ m¸y läc dÇu t¹i ViÖt Nam sÏ më ra h­íng xuÊt khÈu cho c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu cña c«ng ty. MÆc dï, ho¹t ®éng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu cña PLC ch­a thùc sù lín m¹nh song ®©y lµ mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n mµ c«ng ty ®ang ®Èy m¹nh. 2. C¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Lµ thµnh viªn chÝnh thøc thø 27 cña ELF Lub Marine (Céng hoµ Ph¸p) PLC kh«ng nh÷ng ®· cung cÊp dÇu nhên hµng h¶i cho hµng ngµn l­ît tµu biÓn, thuyÒn ®¸nh c¸ t¹i c¸c c¶ng ViÖt Nam mµ cßn ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña m×nh tíi 80 n­íc vµ 650 c¶ng trªn thÕ giíi. C¸c b¹n hµng chñ yÕu cña c«ng ty vÉn lµ c¸c quèc gia nh­: Ph¸p, §øc, NhËt B¶n, Mü, Singapore...Cïng víi c«ng ty BP- Petrco (Liªn doanh gi÷a Petrolimex vµ BP oil cña v­¬ng quèc Anh) PLC ®· cung cÊp c¸c s¶n phÈm giµu mì nhên chÊt l­îng cao mang nh·n hiÖu BP ®Õn kh¸ch hµng...Kh«ng ngõng t¨ng c­êng ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ lu«n lµ môc tiªu quan träng cña c«ng ty, lµ c¬ së cña c¹nh tranh vµ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng quèc tÕ. Ch­¬ng II thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña c«ng ty I. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. 1. Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §­îc chuyÓn giao mét ®éi ngò c¸n bé cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kinh doanh x¨ng dÇu, võa cã thùc tÕ ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng l¹i ®­îc kÕ tôc mét c¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi thuËn lîi cña Petrolimex, PLC ®· trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhÊt cña Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam sau gÇn 5 n¨m ho¹t ®éng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m sau lu«n t¨ng cao h¬n n¨m tr­íc (xem b¶ng): B¶ng: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. (§¬n vÞ: tû VND) N¨m ChØ tiªu 1998 1999 2000 ST§ %KH %97 ST§ %KH %98 ST§ %KH %99 Doanh thu 357,4 110,5 125,4 460 104,3 122,3 520,3 106,3 113,1 Lîi nhuËn 15,5 115,6 105,2 17 134 108,6 23 124,3 103,9 Nép ng©n s¸ch 22 118,3 107,1 24 114,2 104,1 27 128,6 106,0 (Nguån sè liÖu: Phßng KÕ to¸n- Tµi chÝnh) Tuy tèc ®é t¨ng tr­ëng cã xu h­íng chËm l¹i do nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan nh­ng c¸c chØ sè kh¸c vÉn cho thÊy tiÒm n¨ng ph¸t triÓn lín. Sè vßng quay cña vèn lµ 2,7 vßng/n¨m, trong khi tØ suÊt lîi nhuËn/ doanh thu lµ 4,4% vµ tû suÊt lîi nhuËn/vèn lµ 31%, tøc lµ gÊp kho¶ng 2,5 lÇn l·i suÊt ng©n hµng. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ víi møc l­¬ng b×nh qu©n 1 500 000 ®/ng­êi/th¸ng. Trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n tíi n¨m 2010, c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex tËp trung x©y dùng vµ ph¸t triÓn 3 nhãm ngµnh hµng chÝnh lµ dÇu mì nonfm, nhùa ®­êng, ho¸ chÊt theo h­íng chuyÓn dÇn tõ nhËp khÈu sang s¶n xuÊt thay thÕ hµng nhËp khÈu b»ng chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng héi nhËp (liªn kÕt) theo chiÒu däc, më réng ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh theo hai h­íng: cung øng vµ tiªu dïng. Thêi gian qua, c«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. Cô thÓ lµ: VÒ ngµnh hµng dÇu b«i tr¬n c«ng nghiÖp vµ d©n dông. HiÖn nay, c«ng ty chuyÓn sang nhËp khÈu dÇu gèc ë d¹ng rêi råi tù pha chÕ theo yªu cÇu tiªu dïng trong n­íc; tû träng kinh doanh s¶n phÈm do PLC tù pha chÕ lµ 80%. ChÊt l­îng s¶n phÈm cña PLC ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. Thùc tÕ cho thÊy, PLC ®ñ uy tÝn vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®ång thêi lµ thµnh viªn cña ELF, lµ tæng ®¹i lý cña BP trong nhiÒu n¨m. MÆt kh¸c, gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp h¬n gi¸ dÇu nhên nhËp khÈu cïng tiªu chuÈn chÊt l­îng tõ 10-15 %. Nhê vËy, nhiÒu n¨m qua, tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh cña c«ng ty ®¹t 10%/n¨m. VÒ ngµnh hµng nhùa ®­êng, n¾m b¾t ®­îc sù chuyÓn dÞch vÒ c«ng nghÖ lµm ®­êng míi ®ßi hái cung cÊp nhùa ®­êng nãng víi khèi l­îng lín vµ liªn tôc, PLC ®· thay h¼n c¶ ph­¬ng thøc kinh doanh, kh«ng nhËp nhùa ®­êng phuy mµ tËp trung ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu, kho, bÓ cã søc chøa hµng chôc ngµn tÊn t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng vµ §µ N½ng...®ång thêi ph¸t triÓn ®éi xe tex chuyªn dïng chë nhùa ®­êng láng. KÕt qu¶ lµ PLC ®· trë thµnh nhµ cung cÊp nhùa ®­êng nãng ®Çu tiªn ë ViÖt Nam víi gi¸ thµnh h¹ 5-7% so víi viÖc nhËp khÈu nhùa ®­êng phuy trong khi l¹i n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm so víi ph­¬ng ph¸p ®un nãng cò. §ång thêi, c«ng ty ®· tËn dông ®­îc lao ®éng d«i d­ vµ khai th¸c hiÖu qu¶ vá phuy ®· qua sö dông trong n­íc. VÒ ngµnh hµng ho¸ chÊt. PLC còng ®Þnh h­íng chñ yÕu lµ kinh doanh hµng x¸ ®Ó ph¸t huy lîi thÕ vÒ hÖ thèng kho c¶ng tiÕp nhËn ho¸ chÊt láng víi c«ng nghÖ xuÊt nhËp hiÖn ®¹i. §ång thêi, chuyÓn h­íng tõ nhËp khÈu phôc vô tiªu dïng sang nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Çu vµo phôc vô s¶n xuÊt. §Þnh h­íng g¾n liÒn kinh doanh víi s¶n xuÊt thÓ hiÖn râ qua c¸c dù ¸n liªn doanh s¶n xuÊt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ liªn doanh gi÷a PLC víi TAYCA vµ NiSSHO iWAi s¶n xuÊt chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt Linear AlkylBenzen (LAS) t¹i H¶i Phßng víi tû lÖ gãp vèn gi÷a ViÖt Nam vµ phÝa n­íc ngoµi lµ 60-40. S¶n phÈm hiÖn ®· xuÊt x­ëng tá ra kh«ng cã ®èi thñ, kÓ c¶ vÒ gi¸ vµ chÊt l­îng trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. 2. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty Ngay tõ ®Çu n¨m tµi chÝnh, c«ng ty ®· lµm viÖc víi tæng c«ng ty giao ®Þnh møc vèn tíi c¸c phßng kinh doanh dÇu mì nhên, nhùa ®­êng, ho¸ chÊt vµ ®Þnh møc d­ nî l·i suÊt cho vay c«ng ty. Trªn c¬ së ®ã, c«ng ty giao kÕ ho¹ch c¸c ®Þnh møc tån kho, lu©n chuyÓn hµng ho¸ vµ c«ng n¬ mua hµng, b¸n hµng chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng, ®· b¶o toµn vèn n¨m 1998 ®­îc 4,125 tû; n¨m 1999 lµ 3 tû ®ång.Nh÷ng n¨m qua, mÆc dï nguån vèn ng©n s¸ch do Nhµ n­íc cÊp cã gi¶m nh­ng nguån vèn tù cã cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. §iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty thùc sù cã hiÖu qu¶.Cô thÓ vÒ t×nh h×nh vèn cña PLC trong giai ®o¹n 1998-2000 ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng sau: B¶ng : T×nh h×nh vèn cña PLC giai ®o¹n 1998-2000. N¨m 1998 1999 2000 Tæng (%) Tæng (%) Tæng (%) Nguån vèn Vèn ng©n s¸ch 37 60 30 52 32 52 Vèn tù cã 24,7 40 27,7 48 29,5 48 Ph©n bæ vèn Vèn cè ®Þnh 33,3 54 35,8 62 41,8 68 Vèn l­u ®éng 28,3 46 21,9 38 19,7 32 B¶ng sè liÖu trªn còng cho ta thÊy nguån vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty lÇn l­ît t¨ng qua c¸c n¨m. Do chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty lµ h­íng vµo s¶n xuÊt vµ kinh hµng x¸, trong giai ®o¹n ®Çu c«ng ty tËp trung ®Çu t­ vµo c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, cô thÓ lµ: d©y chuyÒn c«ng nghÖ pha chÕ, c¸c khu vùc kho c¶ng tiÕp nhËn, bån b·i vµ c¸c ®éi xe;tµu vËn t¶i chuyªn dông. Nguån vèn ®Çu t­ nµy sÏ ®­îc tµi trî chñ yÕu tõ quü ph¸t triÓn doanh nghiÖp, vèn ng©n s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, hîp t¸c kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi.Thùc hiÖn ®Þnh møc vèn dù tr÷ hµng ho¸ vµ tËn dông nh÷ng ­u ®·i vÒ vèn vay ng¾n h¹n cña tæng c«ng ty ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp. 3. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ¸p dông ISO 9002 t¹i PLC. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, l·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh vai trß cña chÊt l­îng s¶n phÈm vµ chÊt l­îng hÖ thèng lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña c«ng ty. Do vËy, tõ n¨m 1995, PLC ®· cã ®Þnh h­íng qu¶n lý hÖ thèng chÊt l­îng theo m« h×nh ISO 9000.Sau mét thêi gian dµi nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ ISO 9000, th¸ng 8/1997 l·nh ®¹o c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh sù cam kÕt vÒ x©y dùng hÖ thèng chÊt l­îng theo ISO 9000, cô thÓ lµ ISO 9002 trªn toµn c«ng ty. Trong giai ®o¹n ®Çu, ®Ó lµm quen víi m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng míi, PLC sÏ ¸p dông hÖ thèng chÊt l­îng qu¶n trÞ trªn v¨n phßng c«ng ty vµ chi nh¸nh ho¸ dÇu Sµi Gßn ë c¸c lÜnh vùc kinh doanh dÇu m÷ nhên vµ nhùa ®­êng.Ngay sau ®ã, ban gi¸m ®èc ®· cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban nghiªn cøu triÓn khai thùc hiÖn ISO 9000. §ång thêi c«ng ty còng tæ chøc c¸c líp häc t¹i Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó x©y dùng nhËn thøc vÒ hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng nµy. Tuy chi phÝ bá ra rÊt lín nh­ng ®ã lµ sù ®Çu t­ dµi h¹n cho t­¬ng lai chø kh«ng ph¶i lµ ch¹y theo c¸i mèt cña thêi ®¹i. Bëi PLC x¸c ®Þnh ®­îc râ rµng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn l©u dµi, thÞ tr­êng cña PLC sÏ tËp trung vµo xuÊt khÈu. Do ®ã, ISO 9000 sÏ lµ c«ng cô c¹nh tranh, trë thµnh mét trong nh÷ng tiªu chÝ gãp phÇn n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña PLC. H¬n n÷a, giÊy chøng nhËn ISO 9000 chØ cã hiÖu lùc trong vßng 3 n¨m, ®Þnh kú 3 n¨m cÊp l¹i mét lÇn vµ ®Þnh kú 6 th¸ng c¬ quan cÊp giÊy phÐp tiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty nh»m tiÕp tôc duy tr× phï hîp víi hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp.HiÖn nay, PLC ®· nhanh chãng ®­a vµo thùc hiÖn phiªn b¶n míi cña ISO 9000. MÆc dï c«ng ty cßn gÆp nhiÒu v­íng m¾c song viÖc ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9002 trong thêi gian võa qua ®· t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho c«ng ty. 4. C«ng nghÖ th«ng tin vµ triÓn väng th­¬ng m¹i ®iÖn tö. Sù ph¸t triÓn víi tèc ®é chãng mÆt cña dÞch vô internet vµ c¸c m¹ng intranet ë ViÖt Nam ®· më ra mét tiÒm n¨ng to lín cho c¸c doanh nghiÖp khai th¸c, trao ®æi th«ng tin vµ tiÕn tíi giao dÞch, mua b¸n qua m¹ng (E-Commerce). N¾m b¾t ®­îc yªu cÇu míi cña thêi ®¹i, PLC ®· ®Çu t­ trang bÞ m¸y vi tÝnh cho toµn bé c¸c phßng ban. TÊt c¶ c¸c m¸y ®Òu ®­îc liªn kÕt m¹ng vµ cã cæng kÕt nèi víi m¹ng Petronet cña Tæng c«ng ty (intranet ë ph¹m vi toµn quèc).KÕt qu¶ cho thÊy chi giao dÞch quèc tÕ gi¶m 1/3 khi sö dông Email thay v× Fax, Telex hay ®iÖn tho¹i. H¬n n÷, dßng th«ng tin ph¶n håi còng nh­ mÖnh lÖnh qu¶n trÞ ®­îc ®Èy nhanh do kh¶ n¨ng trao ®æi th«ng tin trùc tuyÕn qua m¹ng cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ ph¶n øng nhanh chãng tr­íc nh÷ng biÕn ®æi cña thÞ tr­êng. LÞch sö ph¸t triÓn cña viÖc thiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin vµ kiÓm tra vÒ vèn vµ toµn bé c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ph¸p lý cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin ®x chøng minh r»ng øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n doanh nghiÖp lµ tÊt yÕu. Trong qu¸ tr×nh qu¶n trÞ, ho¹t ®éng kÕ to¸n ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn t¹i, bé phËn kÕ to¸n ph¶i ®¶m ®­¬ng mét khèi l­îng c«ng viÖc khæng lå, c¬ së d÷ liÖu bÞ ph©n t¸n, trong khi l¹i ®ßi hái kÕt qu¶ thËt chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ víi chi phÝ thÊp nhÊt. V× vËy, trªn c¬ së s½n cã cña m¹ng intranet, PLC ®· ¸p dông thµnh c«ng phÇn mÒm kÕ to¸n Solomon. Lµ phÇn mÒm mang "tÝnh ®éng ", Solomon cã kh¶ n¨ng t­¬ng thÝch víi mäi cÊp qu¶n trÞ, quy m« doanh nghiÖp hay sù thay ®æi vÒ yªu cÇu qu¶n lý cña Nhµ n­íc. MÆt kh¸c, víi kh¶ n¨ng liªn kÕt d÷ liÖu th«ng qua m¹ng diÖn réng hay c¸c LAN/WAN, Solomon cho phÐp truy cËp d÷ liÖu theo tõng cÊp ®é qu¶n trÞ. T¹i trô së v¨n phßng c«ng ty, gi¸m ®èc cã thÓ gi¸m s¸t chi tiÕt ®Õn tõng ho¸ ®¬n trong tõng kho¶n môc cña b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n trong vßng 20 gi©y ®èi víi tÊt c¶ ho¹t ®éng xuÊt b¸n hay nhËp kho t¹i c¸c cöa hµng vµ chi nh¸nh. ViÖc cËp nhËt sè liÖu trªn hÖ thèng computer cßn cho phÐp n©ng cao kh¶ n¨ng dù b¸o cña doanh nghiÖp b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p to¸n kinh tÕ ®èi víi tõng khu vùc thÞ tr­êng víi sè liÖu chÝnh x¸c, tèc ®é cao cho phÐp nhanh chãng ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch, chiÕn thuËt ®èi víi tõng khu vùc thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, nã lµm lµnh m¹nh ho¸ c¬ chÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, b¶o ®¶m yªu cÇu qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi cÊp chñ qu¶n, tiÕn tíi cho phÐp c«ng khai sè liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n hay tham gia vµo c¬ chÕ th­¬ng m¹i ®iÖn tö sau nµy. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia t­ vÊn, viÖc ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n Solomon cho phÐp chiÕt gi¶m 3/4chi phÝ ho¹t ®éng kÕ to¸n vµ vai trß qu¶n trÞ tµi chÝnh trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh. II. Nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña c«ng ty. Nh×n chung, ho¹t ®éng qu¶n lý vµ kinh doanh cña c«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè v­íng m¾c. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña m«i tr­êng kinh doanh mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng gÆp ph¶i. MÆt kh¸c, nh÷ng h¹n chÕ nµy l¹i xuÊt ph¸t tõ chÝnh c¬ chÕ qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Bµi viÕt xin nªu ra mét vµi h¹n chÕ c¬ b¶n mµ c«ng ty ®ang gÆp ph¶i vµ hy väng r»ng cã thÓ t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nhÊt nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n ®ã. 1. ChÝnh s¸ch vèn. Tû lÖ vèn cè ®Þnh vµ ®Çu t­ vµo c¸c tµi s¶n cè ®Þnh qu¸ cao lµm cho vèn l­u ®éng t¨ng chËm g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Chi phÝ l·i vay chiÕm tíi 12% tæng chi phÝ (gÇn b»ng 1/2chi phÝ vËn t¶i). C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ngay t×nh tr¹ng d©y d­a vÒ c«ng nî ®ång thêi t¹o nguån míi cho vèn l­u ®éng cña c«ng ty còng nh­ ®Èy nhanh tèc ®é l­u chuyÓn hµng ho¸ vµ gi¶m ®Þnh møc tån kho. 2. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ch­a thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ cho c«ng ty. C¸c biÖn ph¸p mµ c«ng ty ¸p dông còng ch­a thùc sù l«i kÐo ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng, nh»m më réng ®o¹n thÞ tr­êng tiÒm n¨ng mµ c«ng ty cßn ch­a khai th¸c hÕt.Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i chñ yÕu cña c«ng ty vÉn lµ tuyªn truyÒn, héi th¶o h­íng dÉn sö dông, b¸n hµng trùc tiÕp...tøc chØ tËp trung vµo ®o¹n thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp. Chi phÝ cho qu¶ng c¸o cßn rÊt thÊp (chØ xÊp xØ 1% tæng chi phÝ) nªn ch­a t¸c ®éng ®­îc tíi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Trong khi ®ã, chi phÝ cho qu¶ng c¸o cña c¸c ®èi thñ n­íc ngoµi nh­ Mobil, Caltex, Shell lu«n ®¹t møc 5-15% tæng chi phÝ. §iÒu nµy g©y søc Ðp c¹nh tranh lín ®èi víi c«ng ty vµ cã nguy c¬ ®e do¹ tíi ®o¹n thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña c«ng ty. 3. Nguyªn nh©n. Cã thÓ nãi, trong hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch thùc hiÖn cña c«ng ty th× chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ chÝnh s¸ch gi¸ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ thµnh c«ng nhÊt. C¸c s¶n phÈm do PLC cung cÊp ®Òu th­êng xuyªn ®¹t bÊt kú mét tiªu chuÈn sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ cña c¸c vßng thÇu kh¾t khe nhÊt.H¬n n÷a, chÊt l­îng s¶n phÈm cña PLC lµ ngang b»ng víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín nh­ Caltex, Shell...Bªn c¹nh ®ã, PLC x©y dùng ®­îc m¹ng l­íi ph©n phèi trªn ph¹m vi toµn quèc, cã mÆt t¹i hÇu hÕt nh÷ng thÞ tr­êng quan träng vµ cã quan hÖ lµm ¨n víi hÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng lín nh­ ngµnh ®iÖn, xim¨ng...C«ng ty còng ¸p dông thµnh c«ng chiÕn l­îc vÒ gi¸. Víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®Þnh gi¸,c«ng ty ®· chñ ®éng x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ kh¸ linh ho¹t vµ hiÖu qu¶, võa ®¶m b¶o nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, chØ tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty, võa h¹n chÕ ®­îc nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña thÞ tr­êng. Nhê vËy, nh÷ng n¨m qua c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex lu«n lu«n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ cã ®ñ søc ®Ó v­¬n ra thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khi vùc vµ trªn thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña c«ng ty còng cã thÓ quy trùc tiÕp cho c¸c nguyªn nh©n nh­: do sù ph¸t triÓn vÒ quy m« cña c«ng ty, ®«i khi cã sù mÊt c©n ®èi trong viÖc qu¶n lý c¸c h¹ot ®éng thùc thi c¸c chiÕn l­îc bé phËn. VÝ dô nh­: bé phËn qu¶ng c¸o trong chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i Ýt ®­îc tËp trung chØ ®¹o ph¸t triÓn, do ch¹y theo doanh sè mµ t×nh h×nh c«ng nî cã lóc lªn rÊt cao g©y khã kh¨n vÒ vèn cho c«ng ty,c¸c biÖn ph¸p khuyÕn m¹i kh¸c nh­ chiÕt khÊu, tr¶ chËm còng g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c«ng ty vÒ vèn (chØ sè c«ng nî cña c«ng ty ®· lªn tíi 60 tû ®ång)... Lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn n¨ng ®éng cña Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam, c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex ®· vµ ®ang kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh t¹i thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh÷ng n¨m qua, c«ng ty kh«ng nh÷ng sö dông hiÖu qu¶ nguån tµi nguyÓntong n­íc mµ cßn lu«n phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng tõ 8-10%/n¨m. Víi thÕ m¹nh vµ tÝnh ®a d¹ng trong ho¹t ®éng kinh doanh, PLC ®· t¹o cho m×nh mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c, mét hµnh trang ®¶m b¶o ®Ó tiÕn b­íc vµo thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu ngµy cµng gia t¨ng trong thiªn niªn kû míi. Ch­¬ng iii mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay Thêi h¹n thùc hiÖn AFTA ®ang ®Õn gÇn, hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü ®· ®­îc ký kÕt, c¸nh cöa b­íc vµo WTO ®ang hÐ më...TÊt c¶ nh÷ng sù kiÖn ®ã ®· vµ ®ang t¹o ra nhiÒu c¬ héi còng nh­ nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. N»m d­íi sù b¶o trî cña Nhµ n­íc trong mét thêi gian kh¸ dµi, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp Nhµ N­íc ®Òu tá ra lóng tóng khi b­íc vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Lµ mét trong sè Ýt c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ më hiÖn nay, c«ng ty Ho¸ dÇu Petrolimex tá ra rÊt n¨ng ®éng vµ thµnh c«ng trong lÜnh vùc kinh doanh c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu, thuéc c¸c ngµnh hµng: dÇu mì nhên, nhùa ®­êng vµ ho¸ chÊt. Song, c«ng ty còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng tån t¹i vµ v­íng m¾c.Nh­ ®· nãi ë trªn, ®iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ m«i tr­êng kinh doanh víi tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng cao, cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p vµ tõ chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp. Vëy, trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay, c«ng ty nªn thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p nµo ®Ó cã thÓ th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c ®ang gÆp ph¶i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn tr­êng quèc tÕ? §ång thêi, Nhµ N­íc nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý vÜ m« nh­ thÕ nµo ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp Nhµ N­íc tham gia vµo m«i tr­êng c¹nh tranh quèc tÕ mét c¸ch hiÖu qu¶? I. Gi¶i ph¸p tõ phÝa Nhµ N­íc 1. Gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c vÒ thuÕ Trong lÜnh vùc nhËp khÈu ngoµi nh÷ng rñi ro vÒ tû gi¸ viÖc thu 10% thuÕ VAT trªn trÞ gi¸ hµng nhËp khÈu ngay t¹i c¸c c¶ng khÈu khiÕn cho c¸c doanh nghiªph chuyªn doanh nhËp khÈu gÆp nhiÒu khã kh¨n, thËm chÝ bÞ hôt dÇn vèn l­u ®éng. Trong khi l·i vay ng©n hµng qu¸ chªnh lÖch víi tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n th× víi thêi gian hoµn thuÕ dµi nh­ vËy, t×nh tr¹ng ®äng vèn ph¶i ®­îc tÝnh lµ mét kho¶n chi phÝ c¬ héi vµ ®ã sÏ lµ kho¶n chi phÝ kh«ng nhá ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. NhiÒu khi lîi nhuËn cña mét th­¬ng vô chØ ®ñ bï l¹i ®­îc l·i vay cho kho¶n tiÒn nép thuÕ trong thêi h¹n nép thuÕ. Bªn c¹nh ®ã, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu ®anh gÆp khã kh¨n vÒ vèn l­u ®éng (80% lµ vèn ®i vay) th× viÖc vay vèn ®Ó ®i vay nguyªn liÖu råi l¹i vay vèn ®Ó nép thuÕ khiÕn ®iÒu nµy kh«ng phï hîp víi c¬ chÕ tÝn dông hiÖn nay vµ c¶ t×nh h×nh thùc tÕ. Thùc tÕ viÖc hµnh thu nh­ trªn lµm nhiÒu doanh nghiªpj kh«ng muèn hay h¹n chÕ mua vËt t­, thiÕt bÞ dù tr÷ gèi ®Çu cho chu kú kinh doanh tiÕp theo. §iÒu ®ã lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¶n øng linh ho¹t cña doanh nghiÖp khi cã biÕn ®éng lín vÒ cÇu ®èi víi s¶n phÈm hay biÕn ®éng cã lîi vÒ cung cña c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo. hiÓn nhiªn, ®iÒu ®ã lµm mÊt ®i tÝnh dµi h¹n cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chuyÓn sang kiÓu s¶n xuÊt nhá chê ®îi, chôp giùt. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ nh­ trªn, ChÝnh Phñ nªn sím ban hµnh nghÞ ®Þnh söa ®æi bæ sung nh»m ®iÒu chØnh mét c¸ch tæng thÓ, ®ång bé ®Ó th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c vÒ thuÕ suÊt, thêi h¹n nép thuÕ, thêi gian hoµn thuÕ... tr¸nh t×nh tr¹ng lµm ch¾p v¸ nhÊt lµ viÖc ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh theo kiÓu "xem xÐt-xö lý "bëi trªn thùc tÕ h×nh thøc "xin cho "nµy hiÖn lµm cho nhiÒu ngµnh, nhiÒu doanh nghiÖp cã xu h­íng û l¹i, chê ®îi nghe ngãng lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng trªn, cã thÓ khuyÕn khÝch vµ tiÕn tíi b¾t buéc viÖc thanh to¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp th«ng qua hÖ thèng ng©n hµng. VÒ mÆt kü thuËt, tiÒn nép thuÕ tÝnh trªn c¬ së ho¸ ®¬n thanh to¸n sÏ ®­îc trÝch tõ tµi kho¶n cña doanh nghiÖp chuyÓn sang tµi kho¶n cña c¬ quan thuÕ. Thêi gian tiÒn n»m trong tµi kho¶n nµy sÏ ®­îc coi lµ kho¶ng thêi gian ng©n hµng huy ®éng ®­îc vèn vµ ®Õn thêi h¹n hoµn thuÕ doanh nghiÖp sÏ ®­îc tr¶ thªm phÇn l·i tÝnh trªn kho¶n tiÒn nép thuÕ víi mét tû lÖ l·i suÊt thÊp h¬n l·i tiÒn göi (cho phÐp h¹n chÕ t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn). H¬n n÷a, nÕu doanh nghiÖp cè khã kh¨n vÒ vèn l­u ®éng th× tµi kho¶n nãi trªn sÏ ®­îc coi lµ mét b¶o ®¶m cho mét kho¶n vay thÊu chi víi mét l·i suÊt ­u ®·i cho doanh nghiÖp. §iÒu nµy sÏ võa t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng hµnh thu thuÕ triÖt ®Ó h¬n, võa gióp ®ì doanh nghiÖp rÊt nhiÒu vÒ mÆt vèn l­u ®éng cho s¶n xuÊt kinh doanh. 2. T¹o hµnh lang ph¸p lý phï hîp ®Ó t¹o m«i tr­êng kinh doanh æn ®Þnh vµ cã thÓ dù ®o¸n ®­îc. Thêi gian võa qua cho thÊy sù thiÕu hoµn chØnh vµ ®ång bé dèi víi mét sè v¨n b¶n luËt quan träng trong thêi ®iÓm giao thêi gi÷a héi nhËp vµ b¶o hé - cô thÓ lµ luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi, luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc, luËt th­¬ng m¹i...HÇu hÕt c¸c v¨n b¶n luËt nµy ra ®êi ®­îc kh«ng bao l©u th× l¹i ph¶i ®iÒu chØnh, bæ sung b»ng c¸c v¨n b¶n d­íi luËt t¹o sù bÊt æn ®Þnh vÒ m«i tr­êng kinh doanh còng nh­ m«i tr­êng ®Çu t­. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ho¹t ®éng luËt ph¸p cÇn ®ång bé, xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ, ®ång thêi ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu dµi h¹n trong t­¬ng lai, h­íng tíi x©y dùng ®­îc c¸c bé luËt hoµn chØnh bao qu¸t ®­îc toµn bé c¸c ho¹t ®éng lÜnh vùc kinh doanh vµ ®Æc biÖt lµ æn ®Þnh, dÔ dù ®o¸n vµ c«ng b»ng ®èi víi tÊt c¶ c¸c khu vùc kinh tÕ. §©y ch¾c ch¾n lµ nhiÖm vô träng t©m cña ChÝnh phñ vµ Quèc héi trong giai do¹n hiÖn nay nh­ lµ mét ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cho c¸c doanh nghiÖp. 3. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ. §iÓm yÕu c¬ b¶n cña c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n­íc lµ vèn Ýt, ph©n t¸n, vèn cè ®Þnh chiÕm tû träng cao, tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp. Theo ®iÒu 4 quyÕt ®Þnh 90/TTg, mét tæng c«ng ty 90 cÇn cã vèn ph¸p ®Þnh trªn 500 tû ®ång nh­ng thùc tÕ cho thÊy møc vèn trung b×nh cña mét Tæng c«ng ty 90 míi ®¹t 169,5 tû. ThiÕu vèn vµ ph©n t¸n vèn lµm cho c¸c Tæng c«ng ty 90 Ýt cã kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao søc c¹nh tranh, kh¶ n¨ng tham gia xuÊt khÈu bÞ h¹n chÕ. MÆt kh¸c, tån t¹i t×nh tr¹ng phæ biÕn ë ViÖt Nam lµ c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh lÉn nhau, doanh nghiÖp nµy t¹o søc Ðp ®èi víi doanh nghiÖp kia, §iÒu nµy g©y ra nh÷ng tæn thÊt lîi Ých kh«ng cÇn thiÕt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy c¸c chuyªn gia kinh tÕ cho r»ng ®Ó bæ khuyÕt yÕu kÐm nµy ®ång thêi n©ng cao tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n­íc theo h­íng v­¬n lªn thµnh lËp c¸c tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh, Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p, c¬ chÕ g¾n kÕt c¸c Tæng c«ng ty ®ang s¶n xuÊt kinh doanh cïng ngµnh hµng nh»m t¹o thµnh nh÷ng tËp ®oµn kinh tÕ víi søc m¹nh c¶ vÒ nguån nh©n lùc, vèn vµ c«ng nghÖ. Cô thÓ ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ dÇu, Nhµ n­íc nªn g¾n kÕt c¸c tæng c«ng ty m¹nh lµ PETRO ViÖt Nam, PETROLIMEX, VINACHEM, VINAPLAS bëi thùc tÕ c¸c tæng c«ng ty nµy ®ang "®¸ lÊn s©n nhau ". PETROLIMEX th× lÊn sang lÜnh vùc s¶n xuÊt, cßn PETRO ViÖt Nam th× lÊn sang lÜnh vùc kinh doanh g©y ra t×nh tr¹ng c¹nh tranh néi bé kh«ng cÇn thiÕt. §ång thêi, ®iÒu nµy cho phÐp t¨ng vèn ®Çu t­ cña phÝa xÝ nghiÖp còng nh­ tËn dông ®­îc c¸c lîi thÕ s½n cã cña c¸c tæng c«ng ty, t¨ng c­êng søc m¹nh cña phÝa ViÖt Nam trong c¸c liªn doanh còng nh­ trong kinh doanh sau nµy. 4. CÇn cã c¸c kÕ ho¹ch hç trî th«ng tin thÞ tr­êng, xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Nhµ n­íc cã thÓ sö dông c¸c tµi s¶n cña m×nh nh­ ®Êt ®ai, vèn cÊp ph¸t ®Ó chuyÓn thµnh vèn cæ phÇn, tµi trî c¸c dÞch vô kinh doanh vÝ dô nh­ x©y dùng c¸c c«ng ty ®Çu t­ c«ng céng, c¸c m¹ng tin häc vÒ thÞ tr­êng; h×nh thµnh hÖ thèng catalogue ®iÖn tö vÒ doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm doanh nghiÖp; thµnh lËp c¸c tæ chøc t­ vÊn, dù b¸o kh«ng v× lîi nhuËn, c¸c c¬ quan hç trî doanh nghiÖp tham gia héi chî quèc tÕ vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i v× thùc tÕ cho thÊy kh¶ n¨ng t×m kiÕm, xö lý vµ "hÊp thô " th«ng tin cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn kÐm. Theo mét kÕt qu¶ ®iÒu tra gÇn ®©y cho thÊy 80% l­îng th«ng tin doanh nghiÖp thu thËp ®­îc lµ qua b¸o chÝ mµ nguån th«ng tin nµy th­êng kh«ng chÝnh x¸c vµ kh«ng t¹o ®­îc tÝnh ®ét biÕn trong chiÕn thuËt kinh doanh. II. Gi¶i ph¸p tõ phÝa c«ng ty Ho¸ dÇu PETROLIMEX 1. Ph¸t huy hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Marketing lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh quèc tÕ khèc liÖt nh­ hiÖn nay. B¶n chÊt cña Marketing lµ t×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng vµ t×m c¸ch tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu ®ã. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín t¹i ViÖt Nam nh­: Unilever, Colgate - Pamolive, Samsung,... ®· hÕt søc coi träng viÖc xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng, nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng,... Trong hÖ thèng c¸c chiÕn l­îc Marketing Mix cña PLC nÕu nh­ chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch ph©n phèi, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ kh¸ thµnh c«ng th× chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i cßn ch­a thùc sù hiÖu qu¶. Sù h¹n chÕ nµy Ýt nhiÒu ®· t¸c ®éng tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, c¸n bé l·nh ®¹o vµ nh©n viªn cña c«ng ty cÇn nhËn thøc ®­îc vai trß vµ tÇm quan träng cña chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i. HiÖn nay, nh÷ng ho¹t ®éng thuéc vÒ lÜnh vùc Marketing ®Òu do c¸c phßng kinh doanh kiªm nhiÖm theo tõng ngµnh hµng cña m×nh (dÇu mì nhên, nhùa ®­êng, ho¸ chÊt). Nªn ch¨ng, cïng víi viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh theo h­íng ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng chñng lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô cung øng, c«ng ty cã thÓ thµnh lËp mét phßng Marketing ®Ó chuyªn s©u trong lÜnh vùc nµy. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng lµ kinh nghiÖm quý b¸u mµ c¸c nhµ kinh doanh n­íc ngoµi ®Æc biÖt l­u t©m mµ ®ã cßn lµ ®ßi hái cÊp b¸ch trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay. CÇn ®­a th­¬ng hiÖu cña PLC ®Õn tay tõng kh¸ch hµng vµ cÇn cho hä thÊy uy tÝn, chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña hä lµ ®iÒu PLC cÇn thùc hiÖn. 2. N©ng cao kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. PLC ®· triÓn khai hÖ thèng m¹ng l­íi th«ng tin kÕt nèi toµn c«ng ty, nèi m¹ng Internet ®Ó khai th¸c vµ cËp nhËt míi th«ng tin phôc vô chØ ®¹o, ®iÒu hµnh kinh doanh. Song, sù ph¸t triÓn víi tèc ®é chãng mÆt cña dÞch vô Internet vµ c¸c m¹ng Intranet ë ViÖt Nam gÇn ®©y më ra mét tiÒm n¨ng lín cho c¸c doanh nghiÖp khai th¸c trao ®æi th«ng tin vµ tiÕn tíi giao dÞch vµ mua b¸n qua m¹ng (E-Commerce). §iÒu nµy ®ßi hái PLC ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng truy cËp, n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. Còng cã nghÜa lµ ®éi ngò c¸n bé cña c«ng ty ph¶i lu«n lu«n häc hái, n©ng cao tr×nh ®é b¶n th©n, tÝnh n¨ng ®éng trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ. 3. Thùc hiÖn hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch vèn. Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, sù mÊt c©n ®èi gi÷a TSL§ vµ TSC§ ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c«ng ty. H¬n n÷a, t×nh tr¹ng nî ®äng lµm gi¶m tèc ®é l­u chuyÓn hµng ho¸, Ýt nhiÒu ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ viÖc më réng giao dÞch víi c¸c b¹n hµng quèc tÕ,... §Ó tho¸t khái nh÷ng v­íng m¾c nµy, c«ng ty cÇn c©n ®èi l¹i c¬ cÊu vèn cho TSC§ vµ TSL§. MÆt kh¸c, c«ng ty cÇn cã c¬ chÕ giao dÞch hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc vÒ thêi h¹n thanh to¸n, ph­¬ng thøc thanh to¸n, c¸c biÖn ph¸p ¸p dông ®èi víi viÖc tr¶ chËm,... §ång thêi, do ®Æc thï lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, PLC nªn tr¸nh t×nh tr¹ng ch¹y theo doanh sè mµ ®Èy sè nî ®äng lªn qu¸ cao. Vèn lµ mét trong nh÷ng nguån lùc c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¶ vÒ bÒ réng vµ chiÒu s©u. V× vËy, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch vÒ vèn sÏ gióp PLC ®Çu t­ míi c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc còng nh­ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. PhÇn kÕt thóc Trong nhiÒu n¨m liªn tôc, C«ng ty Ho¸ dÇu PETROLIMEX (trùc thuéc Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam) ®· chøng tá vÞ trÝ vµ vai trß cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. MÆc dï tuæi ®êi non trÎ song nh÷ng g× mµ c«ng ty ®ãng gãp cho ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ dÇu ViÖt Nam lµ kh¸ ®¸ng kÓ. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ chÊt l­îng mµ cßn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng c¶ vÒ ph­¬ng thøc phôc vô vµ gi¸ c¶. Víi chiÕn l­îc kinh doanh ®a d¹ng vµ n¨ng ®éng, hy väng trong t­¬ng lai kh«ng xa, PLC sÏ trë thµnh mét th­¬ng hiÖu uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Trong khu«n khæ cña bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy mét c¸ch ng¾n gän vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Qua ®©y em xin m¹nh d¹n ®Ò ra mét vµi gi¶i ph¸p tõ phÝa Nhµ n­íc còng nh­ vÒ phÝa c«ng ty nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do thêi gian vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt giíi h¹n, b¶n b¸o c¸o cã thÓ cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o: TiÕn sü NguyÔn ThÞ H­êng; Th¹c sü NguyÔn ThÞ Thanh Hµ vµ c¸c c« chó c¸n bé phßng kinh doanh dÇu mì nhên - C«ng ty Ho¸ dÇu PETROLIMEX (PLC) ®Ó em hoµn thµnh tèt b¶n b¸o c¸o nµy. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35242.DOC
Tài liệu liên quan