Báo cáo thực tập tại khách sạn GUOMAN

Lời mở đầu. Theo chủ trương của tổng cục Du lịch Việt Nam và ban giám hiệu trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội về việc thực hiện đợt thực tập lần 2 từ ngày 24/11/2003 dến ngày 16/01/2004với mục tiêu: _ Làm quen với công việc và môi trường làm việc của khách sạn . _ Bước đầu tìm hiểu về các hoạt động thực tiễn của một cơ sở kinh doanh khách sạn. Đặc biệt là hệ thống tổ chức, quản lý điều hành và các hoạt động chuyên môn. _ Vận dụng những kiến thức chuyên môn vào công việc thực tiễn. _ Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của nghề nghiệp để xác định được vị trí công việc phù hợp với mình trong tương lai. _ Học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời từ đó xác định trách nhiệm của mình trong tương lai góp phần đưa ngành Du Lịch phát triển, hội nhập với Du Lịch khu vực và thế giới. Được sự phân công, sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm khoa Lê Minh Phương, em được nhận thực tập tại khách sạn GUOMAN _ 38A Lý Thường Kiệt _Hà Nội. Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ quan tâm của khách sạn, của các anh chị nhân viên, đặc biệt là sự giúp đỡ tạo điều kiện thực tập của anh Phùng An Ninh, em đã thực hiện tốt đợt thực tập, giúp em hiểu biết hơn về kế toán và quan trọng hơn là nắm thêm được nhiều nghiệp vụ liên quan đến chương trình học cuả mình. Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn bộ nhân viên khách sạn GUOMAN, cô giáo chủ nhiệm và nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Ngày nay, xu thế chung của toàn thế giới là mở cửa hợp tác và hoà nhập với các nước trên toàn cầu. Chính vì vậy nhu cầu giao lưu không chỉ xuất hiện trong mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa các nước . Nhu cầu du lịch của người dân cũng ngày càng tăng lên đòi hỏi nhiều yếu tố liên quan cũng phát triển theo. Đặc biệt đòi hỏi ngành du lịch của mỗi quốc gia phải có sự chuẩn bị tốt, nhằm đáp ứng một cách thoải mái nhất với những nhu cầu du lịch đa dạng của khách. Tính trung bình hàng năm trên thế giới đóng góp vào GDP do ngành kinh doanh du lịch khách sạn mang lại chiếm dến 10% bên cạnh các ngành kinh tế khác. Việt Nam là quốc gia mới phát triển ngành kinh doanh du lịch khách sạn cách đây không lâu nhưng góp phần không nhỏ trong việc làm tăng thu nhập quốc dân và giải quyết vấn đề việc làm cho một lực lượng lao động lớn. Việt Nam trong quá trình đổi mới thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đã xác định:" .Phát triển Du Lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống, văn hoá, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du lịch quốc gia sớm đạt trình độ du lịch trong khu vực ."( Trích văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX ). Đây thực sự là một cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức lớn đối với ngành du lich Việt Nam. Thực tế, ngành du lịch Khách sạn Việt Nam mới đi vào con đuờng phát triển nên cũng gặp phải những khó khăn nhất định nhưng một nguyên nhân quan trọng là do chất lượng du lịch tại những khách sạn trong nước còn kém và chưa được quan tâm đúng mức. Mặc dù vậy trong thời gian gần đây các doanh nghiệp khách sạn đã bắt đầu quan tâm học hỏi việc quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các dịch vụ một cách hiệu quả, đặt các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách và nâng cao hiệu quả chất lượng kinh doanh. Với bản báo cáo thực tập này giúp em hiểu thêm về kinh doanh khách sạn cũng như nắm được những bước phát triển của nghành kinh doanh du lịch khách sạn của Việt nam nói chung và hoạt động của các khách sạn nói riêng. Nội dung báo cáo thực tập gồm 4 phần: Phần I : Giới thiệu khái quát về khách sạn GUOMAN. Phần II : Phân tích tình hình hoạt động của bộ phận kế toán tại khách sạn. Phần III : ý kiến đề suất về công tác kế toán của khách sạn. Phần IV : Kết luận .

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại khách sạn GUOMAN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu. Theo chñ tr­¬ng cña tæng côc Du lÞch ViÖt Nam vµ ban gi¸m hiÖu tr­êng Cao §¼ng Du LÞch Hµ Néi vÒ viÖc thùc hiÖn ®ît thùc tËp lÇn 2 tõ ngµy 24/11/2003 dÕn ngµy 16/01/2004víi môc tiªu: _ Lµm quen víi c«ng viÖc vµ m«i tr­êng lµm viÖc cña kh¸ch s¹n . _ B­íc ®Çu t×m hiÓu vÒ c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn cña mét c¬ së kinh doanh kh¸ch s¹n. §Æc biÖt lµ hÖ thèng tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n. _ VËn dông nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n vµo c«ng viÖc thùc tiÔn. _ T×m hiÓu nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña nghÒ nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ c«ng viÖc phï hîp víi m×nh trong t­¬ng lai. _ Häc hái vµ tÝch luü kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. §ång thêi tõ ®ã x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong t­¬ng lai gãp phÇn ®­a ngµnh Du LÞch ph¸t triÓn, héi nhËp víi Du LÞch khu vùc vµ thÕ giíi. §­îc sù ph©n c«ng, s¾p xÕp cña gi¸o viªn chñ nhiÖm khoa Lª Minh Ph­¬ng, em ®­îc nhËn thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n GUOMAN _ 38A Lý Th­êng KiÖt _Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp ®­îc sù gióp ®ì quan t©m cña kh¸ch s¹n, cña c¸c anh chÞ nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn thùc tËp cña anh Phïng An Ninh, em ®· thùc hiÖn tèt ®ît thùc tËp, gióp em hiÓu biÕt h¬n vÒ kÕ to¸n vµ quan träng h¬n lµ n¾m thªm ®­îc nhiÒu nghiÖp vô liªn quan ®Õn ch­¬ng tr×nh häc cu¶ m×nh. Nh©n ®©y, em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi toµn bé nh©n viªn kh¸ch s¹n GUOMAN, c« gi¸o chñ nhiÖm vµ nhµ tr­êng ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong thêi gian võa qua. Ngµy nay, xu thÕ chung cña toµn thÕ giíi lµ më cöa hîp t¸c vµ hoµ nhËp víi c¸c n­íc trªn toµn cÇu. ChÝnh v× vËy nhu cÇu giao l­u kh«ng chØ xuÊt hiÖn trong mèi quan hÖ kinh tÕ, chÝnh trÞ gi÷a c¸c n­íc... Nhu cÇu du lÞch cña ng­êi d©n còng ngµy cµng t¨ng lªn ®ßi hái nhiÒu yÕu tè liªn quan còng ph¸t triÓn theo. §Æc biÖt ®ßi hái ngµnh du lÞch cña mçi quèc gia ph¶i cã sù chuÈn bÞ tèt, nh»m ®¸p øng mét c¸ch tho¶i m¸i nhÊt víi nh÷ng nhu cÇu du lÞch ®a d¹ng cña kh¸ch. TÝnh trung b×nh hµng n¨m trªn thÕ giíi ®ãng gãp vµo GDP do ngµnh kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n mang l¹i chiÕm dÕn 10% bªn c¹nh c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. ViÖt Nam lµ quèc gia míi ph¸t triÓn ngµnh kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n c¸ch ®©y kh«ng l©u nh­ng gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho mét lùc l­îng lao ®éng lín. ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®æi míi thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®· x¸c ®Þnh:"...Ph¸t triÓn Du LÞch thùc sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng trªn c¬ së khai th¸c lîi thÕ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sinh th¸i, truyÒn thèng, v¨n ho¸, lÞch sö, ®¸p øng nhu cÇu du lÞch trong n­íc vµ ph¸t triÓn nhanh du lÞch quèc gia sím ®¹t tr×nh ®é du lÞch trong khu vùc ..."( TrÝch v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng lÇn thø IX ). §©y thùc sù lµ mét c¬ héi lín nh­ng còng lµ th¸ch thøc lín ®èi víi ngµnh du lich ViÖt Nam. Thùc tÕ, ngµnh du lÞch Kh¸ch s¹n ViÖt Nam míi ®i vµo con ®uêng ph¸t triÓn nªn còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh nh­ng mét nguyªn nh©n quan träng lµ do chÊt l­îng du lÞch t¹i nh÷ng kh¸ch s¹n trong n­íc cßn kÐm vµ ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. MÆc dï vËy trong thêi gian gÇn ®©y c¸c doanh nghiÖp kh¸ch s¹n ®· b¾t ®Çu quan t©m häc hái viÖc qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô, x©y dùng c¸c dÞch vô mét c¸ch hiÖu qu¶, ®Æt c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng dÞch vô nh»m thu hót kh¸ch vµ n©ng cao hiÖu qu¶ chÊt l­îng kinh doanh. Víi b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy gióp em hiÓu thªm vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n còng nh­ n¾m ®­îc nh÷ng b­íc ph¸t triÓn cña nghµnh kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n cña ViÖt nam nãi chung vµ ho¹t ®éng cña c¸c kh¸ch s¹n nãi riªng. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 4 phÇn: PhÇn I : Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ kh¸ch s¹n GUOMAN. PhÇn II : Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng cña bé phËn kÕ to¸n t¹i kh¸ch s¹n. PhÇn III : ý kiÕn ®Ò suÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña kh¸ch s¹n. PhÇn IV : KÕt luËn . ************************ PhÇn I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ kh¸ch s¹n GUOMAN. 1- VÞ trÝ, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n: Kh¸ch s¹n GUOMAN lµ kh¸ch s¹n liªn doanh gi÷a tËp ®oµn Hong Leong cña Malaysia vµ c«ng ty Transportation cña ViÖt Nam . GUOMAN HANOI HOTEL lµ toµ nhµ 12 tÇng, n»m trªn trôc ®­êng Lý Th­êng KiÖt. §­îc x©y dùng vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng vµo th¸ng 10/1997 víi tæng sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu lµ 13.200.000 USD. Kh¸ch s¹n ®­îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng theo tiªu chuÈn 4* ®· ®­îc tæng côc Du LÞch ViÖt Nam c«ng nhËn th¸ng 4/ 2001. Tæng diÖn tÝch cña kh¸ch s¹n lµ 2950 m2 gåm 151 phßng, trong dã 149 phßng phôc vô kinh doanh l­u tró; 2 phßng dµnh cho tËp ®oµn; s©n b·i chøa ®­îc 30 xe «t«; 2 nhµ hµng phôc vô tõ 6h ®Õn 23h víi c¸ch bµi trÝ tranh ¶nh, c©y c¶nh hîp lý, dµn ©m thanh hiÖn ®¹i... - Bé phËn bÕp ®­îc bè trÝ gÇn víi nhµ hµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc phôc vô ¨n uèng cña kh¸ch l­u tró. - Kh¸ch s¹n ®­îc trang bÞ hÖ thèng ®iÖn n­íc thiÕt bÞ b¸o ch¸y ho¹t déng 24/24h. - Bé phËn b¶o vÖ víi hÖ thèng camera ®­îc trang bÞ ë c¸c hµnh lang, s¶nh, n¬i ®Ó xe... nh»m kÞp thêi sö lý nh÷ng t×nh huèng bÊt th­êng. - Bé phËn lÔ t©n lµ n¬i ®Çu tiªn mµ kh¸ch tiÕp xóc víi kh¸ch s¹n nªn c¬ së vËt chÊt t¹i ®©y ®­îc bè trÝ víi thÈm mü cao, lÞch sù sang träng. C¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµm gi¶m tèi ®a søc lao ®éng cña con ng­êi, ngay c¹nh ®ã lµ phßng b¸n ®å l­u niÖm víi nhiÒu chñng lo¹i ®éc ®¸o, chÊt l­îng cao... 2- Chøc n¨ng chung cña kh¸ch s¹n: - Kinh doanh l­u tró. - Kinh doanh ho¹t ®éng ¨n uèng.- Cung cÊp c¸c dÞch vô vËn chuyÓn. - Cung cÊp c¸c dÞch vô tham quan gi¶i trÝ. - C¸c dÞch vô bªn trong vµ bªn ngoµi kh¸ch s¹n. Cã thÓ nãi c¸c s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n ngoµi s¶n phÈm vËt chÊt nh­ ¨n uèng, l­u niÖm cßn cã c¸c dÞch vô bæ xung kh¸c nh­: ®iÖn tho¹i, thÓ h×nh, truy cËp internet, fax... 3- HÖ thèng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh cña kh¸ch s¹n: Tæng G§ Kh¸ch s¹n GUOMAN kinh doanh l­u tró lµ chñ yÕu nªn bé m¸y tæ chøc cña kh¸ch s¹n ®­îc s¾p xÕp theo kiÓu trùc tuyÕn tham m­u. Phã G§ Phã G§ G§ §iÒu Hµnh Bµn bÕp B¶o d­ìng B¶o vÖ KÕ to¸n TiÕp thÞ LÔ t©n Buång Phßng nh©n sù * Ban gi¸m ®èc ( 4 ng­êi ): - Tæng gi¸m ®èc: do tËp ®oµn Hong Leong ®Ò cö, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tËp ®oµn vµ sù tån t¹i cña kh¸ch s¹n . - Phã gi¸m ®èc (2 ng­êi ): Mét do c«ng ty vËn t¶i ®Ò cö, mét do phÝa tËp ®oµn Malaysia ®Ò cö. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh, ®­a ra ph­¬ng h­íng cho nh÷ng n¨m tiÕp theo. - Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: trùc tiÕp tham gia ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n, ®¶m b¶o vËn hµnh kh¸ch s¹n sao cho ®¹t ®­îc lîi Ých cao nhÊt. * C¸c bé phËn kh¸c: - §øng ®Çu lµ tr­ëng c¸c bé phËn, hä tham gia gi¸m s¸t, ®«n ®èc, kiÓm tra sao cho c«ng viÖc ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Nh©n viªn cña c¸c bé phËn nµy gåm 121 ng­êi, hä tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch. **************** PhÇn II: T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong kh¸ch s¹n. KÕ to¸n cã nhiÖm vô ®Æc biÖt quan träng trong bé m¸y tæ chøc cña kh¸ch s¹n GUOMAN. Víi nhiÒu chøc n¨ng kh¸c nhau cho thÊy nhiÖm vô cña kÕ to¸n lµ v« cïng cÇn thiÕt. - Ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ sö dông kinh phÝ cña doanh nghiÖp Du LÞch kh¸ch s¹n. NhiÖm vô nµy thÓ hiÖn râ chøc n¨ng thu nhËn, sö lý th«ng tin vµ lµ nÒn t¶ng cho nhiÖm vô sau nµy cña kÕ to¸n. - KiÓm tra t×nh h×nh thùc tÕ vµo cuèi th¸ng, lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, t×nh h×nh thu nép vµ thanh to¸n kinh phÝ.NhiÖm vô nµy thÓ hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra cña kÕ to¸n víi nh÷ng nghiÖp vô cña m×nh vµ c¸c nghiÖp vô liªn quan. - Cung cÊp sè liÖu, tµi liÖu, kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý cña l·nh ®¹o ban gi¸m ®èc. KiÓm tra, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, phôc vô cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch phôc vô c«ng t¸c thèng kª vµ th«ng tin kinh tÕ. 1- C¬ cÊu tæ chøc, nhiÖm vô, chøc n¨ng cña phßng kÕ to¸n t¹i kh¸ch s¹n GUOMAN. 1.1_ C¬ cÊu tæ chøc cña phßng kÕ to¸n kh¸ chÆt chÏ, ®ù¬c ph©n c«ng c«ng viÖc tèi ®a vµ ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n trong c«ng viÖc cña tõng c¸ nh©n. h×nh vÏ: Bé m¸y tæ chøc cña phßng kÕ to¸n t¹i kh¸ch s¹n GUOMAN. Trong c«ng viÖc, viÖc thiÕt kÕ vÞ trÝ cña tõng nh©n viªn theo chuyªn m«n c«ng viÖc còng v« cïng cÇn thiÕt. Kh¸ch s¹n thiÕt kÕ theo m« h×nh lµm viÖc hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. Thªm vµo ®ã lµ hÖ thèng m¸y mãc phôc vô cho c¸c nghiÖp vô trong v¨n phßng lµ hoµn toµn ®Çy ®ñ vµ phï hîp. 1.2_ NhiÖm vô chøc n¨ng cña tõng nh©n viªn thuéc bé phËn kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n cña kh¸ch s¹n ®­îc qu¶n lý trùc tiÕp tõ tæng gi¸m ®èc kh¸ch s¹n lµ Mr Richard vµ gi¸m dèc phßng kÕ to¸n lµ Mr John To. Nh­ vËy, nh©n viªn thuéc phßng kÕ to¸n gåm 15 nh©n viªn. (1) Mr John To: Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ( Hotel Controller ). Chøc n¨ng: Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Trùc tiÕp qu¶n lý phßng kÕ to¸n, nhËn c¸c b¸o c¸o tõ toµn bé c¸c phßng ban t¹i kh¸ch s¹n. §¸nh gi¸ tæng hîp t×nh h×nh cña c¸c phßng nh»m ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p t×nh thÕ cho h¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc gi¸m s¸t toµn bé kh¸ch s¹n khi Tæng gi¸m ®èc v¾ng mÆt. (2) Ms Lª Mai Hoa: KÕ to¸n tæng hîp ( Hotel Accountant ). Chøc n¨ng: §©y lµ vÞ trÝ hÕt søc quan träng sau gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, nh»m kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ nh÷ng c«ng viÖc cña phßng mµ ®Æc biÖt lµ nh­ng c«ng viÖc cña gi¸m ®èc ®iÒu hµnh giao cho. KiÓm tra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi th¸ng, lËp b¸o c¸o thu chi cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, ®«n ®èc c«ng viÖc cña nh©n viªn trong phßng, lµm viÖc víi c¸c c¬ quan thuÕ cña nhµ n­íc. Thay mÆt ký c¸c quyÕt ®Þnh quan träng khi gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kÕ to¸n v¾ng mÆt. (3) Ms NguyÔn Thanh H­¬ng: Th­ ký kÕ to¸n (Ad.min Executive ). Chøc n¨ng: Gióp c«ng viÖc giÊy tê cho Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kÕ to¸n, s¾p xÕp lÞch häp, lÞch c«ng t¸c cña phßng kÕ to¸n. Gi¸m s¸t lÞch lµm viÖc cña phßng, lµm b¸o c¸o vÒ nh©n sù trong phßng. (4) Ms Cung Minh Ch©u: Qu¶n lý phßng mua b¸n (Purchasing Officer ). Chøc n¨ng: KiÓm so¸t, qu¶n lý viÖc mua vµ b¸n hµng phôc vô cho qu¸ tr×nh ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch. NhËn ®¬n ®Æt hµng tõ c¸c bé phËn vµ lµm viÖc víi kh¸ch hµng ®Ó ®Æt hµng. (5) Mr Vò ViÖt Hïng: Qu¶n lý phßng m¸y tÝnh (EDP Officer ). Chøc n¨ng: KiÓm so¸t m¹ng m¸y tÝnh cña toµn bé kh¸ch s¹n, söa ch÷a vµ n©ng cÊp m¸y, nhËp c¸c sè liÖu tµi chÝnh tõ c¸c bé phËn qua ®­êng chuyÒn cña m¸y chñ. (6) Ms Mai Hoµi H­¬ng: KÕ to¸n thu (Accounts Receivable/ General Cashier). Chøc n¨ng: Tæng hîp b¸o c¸o tõ c¸c nh©n viªn thu ng©n, c©n ®èi sæ s¸ch tµi kho¶n, lµm viÖc víi ng©n hµng vµ c¸c c«ng ty liªn quan ®Õn viÖc thanh to¸n víi kh¸ch s¹n. Gi¸m s¸t viÖc tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn cuèi th¸ng vµ cuèi n¨m. (7) Mr NguyÔn H÷u NghÜa (Income Auditor ) vµ Mr §Æng TuÊn Anh (Night Auditor ): KiÓm tra tµi chÝnh. Chøc n¨ng: Theo dâi vµ kiÓm tra c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tõ c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n. Lµm b¸o c¸o cuèi th¸ng cho Tr­ëng c¸c bé phËn. Qu¶n lý viÖc xuÊt nhËp hîp ®ång tµi chÝnh cña nhµ hµng vµ lµm thuÕ cña kh¸ch s¹n. (8) Ms NguyÔn Ph­¬ng Th¾ng: KÕ to¸n chi (Account Payable/ General Ledger Asst ). Chøc n¨ng: Gióp cho c«ng viÖc thanh to¸n ®­îc thuËn lîi vµ chÝnh x¸c. KÕ to¸n chi lu«n tæng hîp c¸c sè liÖu, ho¸ ®¬n tõ c¸c bé phËn kh¸ch hµng. KiÓm tra vµ viÕt sÐc nh»m thanh to¸n cho kh¸ch hµng theo thêi gian quy ®Þnh. (9) Mr TrÞnh V¨n M­êi: KiÓm so¸t gi¸ ( Material Asistant ). Chøc n¨ng: KiÓm so¸t gi¸ c¶ hµng ho¸ tõ bªn ngoµi vµo kh¸ch s¹n, lµm b¸o c¸o vÒ gi¸ c¶ chung cho hµng th¸ng, gióp ®ì phßng mua b¸n trao ®æi víi kh¸ch hµng. (10) Mr Phïng An Ninh: §iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t kho (Store Controller/ Receiving Office ). Chøc n¨ng: KiÓm tra hµng ho¸ ®­îc nhËp vµo kho, nhËn c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ngµy vµ hµng th¸ng, qu¶n lý hµng ho¸ trong c¸c kho. (11) Ms NguyÔn Ngäc DiÖp, Ms ph¹m Hoa Ly, Ms nguyÔn H¶i Ph­¬ng, Mr §µo Hoµng Anh: (F & B Cashiers ) bé phËn nay thuéc sù qu¶n lý cña bé phËn Account. 1.3_ Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n, em thùc tËp t¹i bé phËn kÕ to¸n ( finance ) do anh Phïng An Ninh phô tr¸ch víi chøc vô ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t kho ( Receving and Store ). - NhiÖm vô cña bé phËn ®iÒu hµnh ( Receving ): lµ l­u tr÷ nh÷ng liªn giÊy tê thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña bé phËn nµy. §Ò suÊt xuÊt, nhËp ( Order) nh÷ng s¶n phÈm phôc vô cho c¸c bé phËn kh¸c cña kh¸ch s¹n trong qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch. KiÓm tra hµng ho¸ ®­îc nhËp vµo kho, nhËn c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ hµng ngµy vµ hµng th¸ng. - NhiÖm vô cña bé phËn kiÓm so¸t kho ( Store ): chñ yÕu nhiÖm vô cña bé phËn nµy lµ qu¶n lý hµng ho¸ trong kho thùc phÈm ( Food store ), kho l¹nh ( Cold store ), kho tæng ( Store ), kho b¸t ®Üa cïng c¸c ho¸ chÊt tÈy röa (Food and Beveret ), vµ kho ®å v¶i ( Linen store ). Ngoµi ra nhiÖm vô cña bé phËn kiÓm so¸t kho thÓ hiÖn tÝnh c¸ch quan träng cña nã víi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n bëi bé phËn kiÓm so¸t kho ( Store ) nµy xuÊt hµng cho c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n nh­ buång ( Linen), bÕp ( Food store ), bµn_bar (Store) ... Ngoµi ra, hµng ngµy nh©n viªn cña bé phËn bÕp sÏ cïng bé phËn kho nhËn thùc phÈm t­¬i ®Ó sö dông cho ngµy h«m sau, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, ®é t­¬i ngon cña s¶n phÈm vµ sè l­îng cña s¶n phÈm. 2_ H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n mµ phßng kÕ to¸n t¹i kh¸ch s¹n GUOMAN sö dông gåm: 2.1_ H×nh thøc sæ s¸ch mµ phßng kÕ to¸n sö dông: Sæ nhËt ký chung. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung chñ yÕu lµ ghi chÐp tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh theo thø tù thêi gian vµ theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n, råi sö dông sè liÖu ë sæ NhËt ký chung ®Ó ghi sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông trong h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung bao gåm: c¸c sæ nhËt ký chuyªn dïng, sæ nhËt ký chung, c¸c sæ c¸i tµi kho¶n vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ kÕ to¸n trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung: (1) C¨n cø chøng tõ gèc ®· kiÓm tra ®¶m b¶o tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ, tiÕn hµnh lËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n vµ ghi trùc tiÕp vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian vµ theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n. (2) Nh÷ng chøng tõ kÕ to¸n liªn quan ®Õn tiÒn mÆt th× thñ quü ghi vµo sæ quü, cuèi ngµy chuyÓn sæ quü kÌm theo chøng tõ thu chi tiÒn mÆt cho kÕ to¸n, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu lËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n vµ ghi vµo sæ nhËt ký thu, chi (sæ nhËt ký chuyªn dïng ). (3) C¨n cø sè liÖu ë sæ nhËt ký chuyªn dïng hµng ngµy hay ®Þnh kú, kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n liªn quan. (4) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu ë c¸c sæ chi tiÕt lËp c¸c b¶ng chi tiÕt sè ph¸t sinh, c¨n cø vµo sè liÖu ë sæ c¸i c¸c tµi kho¶n lËp b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh. (5) Sau khi ®èi chiÕu ®¶m b¶o sè liÖu phï hîp, cã thÓ lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c. 2.2_ T¹i bé phËn ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t kho (Receiving and Store ) cã nh÷ng giÊy tê, sæ s¸ch liªn quan gåm: - Bé phËn kho ( Store ) gåm: Market list, Issuing report, Stork card. - Bé phËn kiÓm so¸t ( Receiving ) gåm: Order, Beverage, Food, General, Vendor. a. Market list: lµ b¶ng thùc ®¬n nhËn hµng cho bé phËn bÕp phôc vô cho 3 nhãm kh¸ch hµng ( do nh©n viªn phßng kÕ to¸n gäi mua ): - Main kitchen: bÕp phôc vô kh¸ch ¢u. - Asian kitchen: bÕp phôc vô kh¸ch ¸. - Canteen : bÕp phôc vô nh©n viªn. Ngoµi ra, cßn mét sè thùc phÈm trong kho phôc vô cho bÕp b¸nh dïng trong c¸c b÷a ¨n cña kh¸ch, cña nh©n viªn vµ sö dông ®Ó lµm tiÖc. Mét b¶ng Market list hoµn chØnh bao gåm ngµy th¸ng nhËp hµng, ghi ®Çy ®ñ sè l­îng hµng cÇn nhËp, tªn ng­êi nhËp lo¹i hµng ®ã vµ ph¶i cã ch÷ ký cña bÕp tr­ëng tr­íc khi gäi hµng. B¶ng Market list gåm 3 liªn: - Tr¾ng: Finance. - Hång : Receiving. - Vµng : Kitchen. b. Issuing report: b¸o c¸o xuÊt hµng cho c¸c bé phËn kh¸c trong kh¸ch s¹n. Mét b¶n Issuing report bao gåm 3 liªn: - Xanh: kÕ to¸n ( Account ) - Vµng: c¸c bé phËn kh¸c trùc tiÕp nhËn hµng tõ kho ( Other ) - Tr¾ng: kho ( Store ) §a sè, phÇn lín lÊy hµng trong kho lµ bé phËn bÕp nªn kh¸c víi nh÷ng b¶n kh¸c, liªn vµng ®­îc bÕp l­u l¹i. Mét b¶n Issuing Report hoµn chØnh ph¶i ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c cét: sè thø tù, tªn, chñng lo¹i hµng ho¸, sè l­îng hµng ho¸ yªu cÇu, sè l­îng hµng thùc xuÊt, gi¸ thµnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ tæng céng. PhiÕu nµy chØ cã t¸c dông khi: ng­êi yªu cÇu hµng ký, tr­ëng bé phËn yªu cÇu ký, ng­êi qu¶n lý kho ký vµ ng­êi nhËn hµng ký. Mét b¶n b¸o c¸o hoµn chØnh gåm: ghi râ sè l­îng hµng cÇn order, chñng lo¹i hµng, m· sè hµng, chñng lo¹i hµng ®· nhËn, gi¸ thµnh tr­íc thuÕ, tæng tiÒn. c. Stork card: gåm 3 lo¹i: Stork card food, Stork card beverage vµ Stork card general ) Nh»m qu¶n lý viÖc xuÊt nhËp hµng mét c¸ch chÝnh x¸c vµ khoa häc, Stork card food, Beverage vµ General qu¶n lý hµng nhËp vµo vµ xuÊt ra cña mÆt hµng thùc phÈm, ®å kh«, hµng ®«ng l¹nh, ®å uèng, c¸c lo¹i n­íc gi¶i kh¸t vµ r­îu. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c mÆt hµng tæng hîp nh­ v¨n phßng phÈm, giÊy mùc, ho¸ chÊt. B¶n Stock nh»m kiÓm so¸t hµng mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ cßn nh»m c©n ®èi sè l­îng hµng tån kho vµ gióp cho viÖc nhËp c¸c mÆt hµng míi chÝnh x¸c, dÔ dµng vµ thuËn lîi. d. Order: lµ b¶ng yªu cÇu nhËp c¸c mÆt hµng trong kho ®· biÕt sau khi c¸c bé phËn kh¸c nhËn hµng. B¶ng yªu cÇu order s¶n phÈm nµy gåm 3 liªn: - Liªn tr¾ng: Purchasing ( phßng mua b¸n ) - Liªn vµng: Receiving ( phßng xuÊt nhËp ) -Liªn xanh: Accountion ( kÕ to¸n ) Mét b¶ng Order s¶n phÈm hoµn chØnh ph¶i ghi râ tªn s¶n phÈm, sè l­îng s¶n phÈm cßn trong kho, sè l­îng s¶n phÈm cÇn nhËp thªm, m· sè cña s¶n phÈm cÇn nhËp ( cost s¶n phÈm ) vµ ph¶i cã ch÷ ký cña Store room. Sau ®ã ®­a lªn cho nh©n viªn cña phßng kÕ to¸n kiÓm tra, xin ch÷ ký cña gi¸m ®èc kÕ to¸n lµ Mr John To míi ®­îc coi lµ hîp lÖ, lóc ®ã míi ®­îc gäi s¶n phÈm ®Õn. Qu¸ tr×nh Order mét s¶n phÈm ph¶i qua rÊt nhiÒu b­íc, tuy nhiªn ®iÒu ®ã thÓ hiÖn sù ®ång ®Òu trong c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n kh¸ch s¹n. e. Receiving Report Beverage: ®­îc sö dông ®Ó nhËp nh÷ng s¶n phÈm nh­ n­íc, bia, ®å uèng nãi chung. Mét b¶n Beverage bao gåm 3 liªn: - Tr¾ng: do bé phËn Receiving l­u. - Hång: do bé phËn Cost Control l­u. - Xanh: do bé phËn Accounting l­u. Mét b¶ng Beverage hoµn chØnh gåm cã: - Tªn cña n¬i mua s¶n phÈm. - Bé phËn order s¶n phÈm ®ã ( tøc lµ s¶n phÈm ®ã ®­îc sö dông cho bé phËn nµo ®ã cña kh¸ch s¹n ). - Ngµy, th¸ng, n¨m nhËn s¶n phÈm. - Gi¸ USD ®­îc ®æi hµng ngµy. -Tªn s¶n phÈm ®­îc mua. - M· s¶n phÈm ®­îc qui ®Þnh t¹i kh¸ch s¹n (code ). - Sè l­îng s¶n phÈm nhËp vµo. - Thµnh tiÒn. - Khi nhËp vµo bé phËn nµo th× ®¸nh dÊu vµo bé phËn ®ã: + Store. + Direct. + Other. - M· cña ®¬n ®Æt hµng. - Ch÷ ký cña ng­êi viÕt Beverage. - Ch÷ ký cña tr­ëng bé phËn nhËn hµng. f. Food: ®­îc sö dông ®Ó nhËp nh÷ng s¶n phÈm d¹ng thøc ¨n dïng cho bÕp lµ chñ yÕu, dïng cho quÇy bar nh­ ®å ¨n nhÑ, r­îu, bia, n­íc gi¶i kh¸t... Riªng b¶n Food bao gåm 4 liªn: - Tr¾ng: Receiving. - Xanh: Accounting. - Vµng: Receiving. - Hång: Accounting. Mét b¶n food hoµn chØnh bao gåm c¸c yÕu tè sau: - Tªn cña n¬i order s¶n phÈm. - Bé phËn order s¶n phÈm ®ã ( th­êng lµ store order s¶n phÈm food ®Ó cung cÊp cho bé phËn bÕp vµ c¸c bé phËn liªn quan ). - Ngµy, th¸ng, n¨m nhËn s¶n phÈm. - Gi¸ USD ®­îc ®æi hµng ngµy. - Tªn s¶n phÈm food ®­îc mua. - M· s¶n phÈm ®­îc kh¸ch s¹n quy ®Þnh. - Sè l­îng s¶n phÈm mµ n¬i cung cÊp mang ®Õn. - Thµnh tiÒn ( ®­îc tÝnh b»ng sè l­îng xuÊt ®¬n gi¸, sau ®ã ®­îc quy ®æi thµnh tiÒn USD theo gi¸ USD cña ngµy h«m ®ã.) - Khi nhËp vµo bé phËn nµo th× ®¸nh dÊu vµo bé phËn ®ã ( Store, Direct, Other). - M· cña ®¬n ®Æt hµng. - Ch÷ ký cña ng­êi viÕt Food. - Kh¸c víi nh÷ng b¶n kh¸c, ®a sè s¶n phÈm nhËp vµo kho nªn ph¶i cã ch÷ ký cña kiÓm so¸t kho. g. Receving Report General. General ®­îc sö dông ®Ó nhËp nh÷ng s¶n phÈm kh¸c kh«ng ph¶i lµ ®å uèng vµ thùc phÈm: vÝ dô nh­ nh÷ng s¶n phÈm cho bé phËn giÆt lµ ( chÊt tÈy röa) bé phË quÇy bar ( ly, cèc, ®å pha chÕ r­îu ... ). B¶n General bao gåm 3 liªn: - Tr¾ng: Receving . - Xanh: Accounting. - Hång: Cost control. T­¬ng tù nh­ Beverage vµ Food, mét b¶n Generage hoµn chØnh bao gåm: - Tªn cña c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm. - Bé phËn order s¶n phÈm ®ã. - Ngµy, th¸ng, n¨m nhËp s¶n phÈm. - Gi¸ USD ®­îc ®æi hµng ngµy. - M· s¶n phÈm ®­îc kh¸ch s¹n quy ®Þnh (code ). - Sè l­îng s¶n phÈm nhËp vµo. - Thµnh tiÒn ( lu«n ®­îc quy ®æi thµnh USD theo gi¸ USD cña ngµy h«m ®ã). - Khi nhËp vµo bé phËn nµo th× ®¸nh dÊu vµo bé phËn ®ã ( store, direct, other). - M· cña ®¬n ®Æt hµng (nh»m so s¸nh sè l­îng vµ gi¸ thµnh cña s¶n phÈm víi ho¸ ®¬n cña n¬i cung cÊp ). - Ch÷ ký cña ng­êi viÕt Genarage. - Ch÷ ký cña bé phËn kho ( b¾t buéc ph¶i th«ng qua bé phËn nµy v× c¸c s¶n phÈm nµy th­êng ph¶i dù tr÷ nhiÒu, kh«ng thÓ do bé phËn cÇn trùc tiÕp gäi s¶n phÈm ). h. Vendor Shortage Advice: Vendor lµ lo¹i giÊy tê ®Æc biÖt ®­îc sö dông tuú theo tõng tr­êng hîp, kh¶ n¨ng: - Khi nhËp s¶n phÈm vµo kho, nh­ng n¬i cung cÊp l¹i cung cÊp thiÕu s¶n phÈm ®ã ( kh«ng b»ng víi sè l­îng s¶n phÈm mµ kh¸ch s¹n order ) th× vendor ®­îc sö dông nh­ b¶n l­u ®Ó sö dông tiÕp nh­ mét ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch s¹n. - Khi vendor ®­îc sö dông nh­ ®¬n ®Æt hµng tøc lµ n¬i cung cÊp mang tiÕp sè l­îng s¶n phÈm cßn thiÕu ®Õn th× 1 vendor kh¸c ®­îc sö dông nh­ 1 b¶n nhËn sè s¶n phÈm hoµn thiÖn ( b»ng víi sè s¶n phÈm mµ kh¸ch s¹n order). Mét b¶n Vendor hoµn chØnh bao gåm theo thø tù: - Ngµy, th¸ng, n¨m nhËp s¶n phÈm. - Tªn cña c«ng ty cung cÊp s¶n phÈm. - M· cña ®¬n ®Æt hµng. - M· cña b¶n nhËp s¶n phÈm ®ã. - Tªn s¶n phÈm ®­îc nhËp vµo cßn thiÕu ( hoÆc hoµn thiÖn ). - M· s¶n phÈm ®­îc kh¸ch s¹n qui ®Þnh ( cost s¶n phÈm ). - Sè l­îng s¶n phÈm mµ kh¸ch s¹n order. - Sè l­îng nhËp vµo. - Sè l­îng s¶n phÈm cßn thiÕu ( b»ng l­îng s¶n phÈm order_ l­îng s¶n phÈm nhËp vµo ). - §¬n gi¸ cña s¶n phÈm ®ã. - Thµnh tiÒn ( sè l­îng s¶n phÈm cßn thiÕu nh©n ®¬n gi¸ ). - NÕu cã thuÕ th× tæng tiÒn tÝnh c¶ thuÕ VAT. i. Ngoµi nh÷ng giÊy tê chÝnh trªn, trong kho vµ phßng ®iÒu hµnh cßn sö dông PO, PR lµ nh÷ng b¶n liªn quan ®Ó nhËp c¸c s¶n phÈm mµ kh¸ch s¹n gäi mua. 3. H×nh thøc ¸p dông c«ng nghÖ tin häc trong phßng kÕ to¸n: Kh¸ch s¹n GUOMAN lµ mét kh¸ch s¹n lín 4* nªn viÖc liªn quan ®Õn t×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n rÊt quan träng, nhÊt lµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch s¹n. §Ó qu¶n lý tèt kÕt qu¶ vµ qu¸ tr×nh kinh doanh, kh¸ch s¹n ®· ®Çu t­ kh¸ tèt cho phßng kÕ to¸n bao gåm 7 m¸y tÝnh cho bé phËn thuÕ, bé phËn thanh to¸n cho kh¸ch hµng, bé phËn l­u tr÷ giÊy tê, bé phËn lµm mÉu giÊy tê, bé phËn qu¶n lý chóng, bé phËn thanh to¸n l­¬ng cho nh©n viªn vµ bé phËn qu¶n lý toµn bé phßng kÕ to¸n. Ngoµi ra, phôc vô cho viÖc theo dâi, göi fax, nhËn fax, nhËn b¶n giÊy tê, kh¸ch s¹n cßn cung cÊp cho phßng kÕ to¸n 1 m¸y in cho bé phËn thuÕ vµ 1 m¸y in cho phßng kÕ to¸n sö dông, 1 m¸y photocopy,vµ tñ hå s¬ ®­îc cÊu t¹o kh¸ khoa häc nh»m l­u tr÷ giÊy tê mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n. Nãi chung, viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ tin häc cña kh¸ch s¹n GUOMAN lµ hoµn toµn hîp lý vµ triÖt ®Ó, nh»m phôc vô mét c¸ch tho¶ ®¸ng mäi yªu cÇu liªn quan ®Õn nhu cÇu cña kh¸ch l­u tró, kh¸ch ¨n uèng vµ qu¸ tr×nh qu¶n lý hiÖu qu¶ cña ban l·nh ®¹o. 4. §¸nh gi¸ qua t×nh h×nh ho¹t ®éng trong 2 n¨m gÇn ®©y cña kh¸ch s¹n GUOMAN ( 2002 _ 2003 )vÒ c¸c mÆt: STT ChØ tiªu §V N¨m 2002 N¨m 2003 1 Doanh thu USD 1.972.336 1.919.457 2 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ USD 1.175.831 1.274.637 3 Néi thu ngo¹i tÖ USD 1.212.175 989.277 4 Néi tiªu thô tiÒn ViÖt USD 760.161 930.180 5 Tæng sè lao ®éng ng 87 93 ViÖt Nam ng 85 90 N­íc ngoµi ng 2 3 6 TiÒn l­¬ng USD Lao ®éng ViÖt Nam 175.628,73 180.981 Lao ®éng n­íc ngoµi USD 101.590,22 120.698 7 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt USD 4.77 4.178 ThuÕ thu nhËp USD 23.527 31.603 ThuÕ nhµ thÇu USD 13.505 16.703 4.1. T×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n: * Vèn: STT ChØ tiªu §V N¨m 2002 N¨m 2003 1 Vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n Vèn x©y l¾p USD 14.878.247 18.821.943 Vèn thiÕt bÞ USD 2.075.053 14.878.274 Vèn x©y dùng c¬ b¶n kh¸c USD 1.868.644 2.075.053 2 Vèn ®Çu t­ Vèn ph¸p ®Þnh USD 6.748.563 18.000.000 Vèn vay( thùc hiÖn trong n¨m) USD 11.643.803 11.843.630 *Tµi s¶n: STT ChØ tiªu §V N¨m 2002 N¨m 2003 1 DiÖn tÝch ®Êt m2 2.950 2.950 2 Gi¸ trÞ tµi s¶n ®Õn cuèi kú b¸o c¸o USD 14.051.248 13.004.313 TSC§ & ®Çu t­ dµi h¹n USD 16.488.016 15.878.957 - Hao mßn TSC§ USD 3.030.202 3.996.454 TSC§ & ®Çu t­ ng¾n h¹n USD 593.434 1.121.811 - Thµnh phÈm tån kho USD 53.341 489.245 5. Nªu nhiÖm vô, chøc n¨ng cña nh÷ng bé phËn kh¸c trong kh¸ch s¹n mét c¸ch chung nhÊt: 5.1. Phßng nh©n sù ( Human Resoure ) Ms Thuû manager: bé phËn nµy gåm 2 ng­êi _ Chøc n¨ng: gi¸m s¸t vÒ nh©n sù cña kh¸ch s¹n, l­u tr÷ c¸c giÊy tê tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n, ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn cña kh¸ch s¹n. 5.2. Bé phËn buång ( House keeping ) Ms V©n manager: bé phËn nµy cã trªn 20 nh©n viªn _ chøc n¨ng cña bé phËn nµy ®Æc biÖt quan träng v× bé phËn nµy trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh phôc vô kh¸ch l­u tró. Ngoµi ra, bé phËn nµy cßn qu¶n lý minibar phôc vô nhu cÇu gi¶i trÝ, nghe nh¹c, sö dông c¸c lo¹i ®å uèng ®­îc pha chÕ c«ng phu... gióp kh¸ch c¶m thÊy tho¶i m¸i nhÊt khi l­u tró t¹i kh¸ch s¹n. 5.3. Bé phËn lÔ t©n ( Front office ) Ms H¹nh manager: bé phËn nµy cã trªn 13 nh©n viªn. Bé phËn nµy ®­îc coi lµ bé mÆt cña kh¸ch s¹n bëi bé phËn nµy tiÕp xóc víi kh¸ch trùc tiÕp vµ ®Çu tiªn khi kh¸ch ®Õn l­u tró hoÆc sö dông c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n. Do tÝnh ®Æc thï trong c«ng viÖc lµ giao tiÕp nªn nh©n viªn bé phËn nµy rÊt giái ngo¹i ng÷, cã tÝnh chuyªn m«n trong giao tiÕp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng nghiÖp vô cña bé phËn. 5.4. Bé phËn tiÕp thÞ ( Sales and Marketing ) Mr TuÊn manager: bé phËn nµy gåm cã 4 ng­êi _ chøc n¨ng cña bé phËn nµy còng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n lµ tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o kh¸ch s¹n cïng c¸c dÞch vô kh¸c cña kh¸ch s¹n ®Õn víi kh¸ch du lÞch. Ngoµi ra , bé phËn nµy cßn chÞu tr¸ch nhiÖm liªn hÖ víi c¸c c«ng ty Du LÞch kh¸c nh»m thu hót kh¸ch du lÞch dÕn víi c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n ®Æc biÖt lµ dÞch vô l­u tró. 5.5.Bé phËn b¶o vÖ ( Cercurity ) Mr Quang manager: bé phËn nµy cã trªn 10 nh©n viªn _ bé phËn nµy cã nhiÖm vô gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng an ninh cña kh¸ch s¹n nh­: b¶o vÖ s¶nh, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng qua camera, ...§Æc biÖt, bé phËn nµy cßn bao gåm c¶ ho¹t ®éng phôc vô xe cho kh¸ch, còng nh­ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n. 5.6. Bé phËn b¶o d­ìng ( Engmeering ) Mr TÞnh manager: bé phËn nµy cã trªn 11 nh©n viªn _ bé phËn nµy cã nhiÖm vô duy tr× vµ b¶o d­ìng c¸c trang thiÕt bÞ còng nh­ m¸y mãc trong phßng cña kh¸ch. §Æc biÖt bé phËn nµy cßn tham gia vµo viÖc chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng tiÖc cña kh¸ch s¹n nh­ sµn nh¶y, mµu s¾c t­êng... 5.7. Bé phËn phôc vô ¨n uèng ( Foot and Beverage ) Mr H­ng manager:bé phËn nµy cã trªn 30 nh©n viªn chuyªn phôc vô kh¸ch vÒ c¸c dÞch vô ¨n uèng theo khÈu vÞ vµ nhu cÇu cña thùc kh¸ch trong thêi gian l­u tró t¹i kh¸ch s¹n. §©y lµ mét m¶ng quan träng do ®ã c¸c nh©n viªn cña bé phËn nµy ®Òu cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cao vµ th«ng th¹o c¸c nghiÖp vô liªn quan . ****************************** PhÇn III: ý kiÕn ®Õ suÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña kh¸ch s¹n. 1. ý kiÕn ®Ò suÊt vÒ c«ng tac kÕ to¸n cña kh¸ch s¹n GUOMAN. Trong ®ît thùc tËp võa qua em ®· nhËn ®­îc rÊt nhiÒu sù quan t©m chu ®¸o cña ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n, ®­îc trùc tiÕp tham gia vµo c«ng viÖc víi sù gióp ®ì rÊt nhiÖt t×nh cña ng­êi qu¶n lý. Th«ng qua c«ng viÖc thùc tÕ hµng ngµy kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc gióp em hiÓu h¬n vÒ m« h×nh vµ c¸ch thøc qu¶n lý trong kh¸ch s¹n. RÊt khã kh¨n cho em khi ®­a ra ®Ò xuÊt c«ng t¸c kÕ to¸n cña kh¸ch s¹n bëi thêi gian thùc tËp cña em qu¸ ng¾n, khã cã thÓ kÞp hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n. §ång thêi, víi tr×nh ®é cña em hiÖn nay còng ch­a thÓ b¾t kÞp víi c­êng ®é lµm viÖc cu¶ phßng kÕ to¸n. Tuy nhiªn, em chØ cã thÓ nãi r»ng, bªn c¹nh viÖc häc lý thuyÕt cÇn ®­îc liªn hÖ thùc tÕ nhiÒu h¬n, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng m«n häc chuyªn ngµnh. §Æc biÖt cÇn ph¶i chó ý nhiÒu h¬n n÷a tíi m«n ngo¹i ng÷, v× ®©y thùc sù lµ 1 m«n häc v« cïng cÇn thiÕt trong cong viÖc. 2. Mét sè ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c cña c¸c bé phËn kh¸c cïng c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch cña kh¸ch s¹n: Kh¸ch s¹n GUOMAN cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi lín víi 149 phßng, l­îng kh¸ch ra vµo hµng n¨m víi nh÷ng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng. Nh×n chung, chÊt l­îng dÞch vô cña kh¸ch s¹n ®¹t ë møc kh¸ hoµn h¶o víi danh hiÖu kh¸ch s¹n 4*. Kh¸ch s¹n ®· thùc sù quan t©m ®Õn nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu cña kh¸ch hµng. DÞch vô chÝnh cña kh¸ch s¹n lµ dÞch vô l­u tró, phßng cña kh¸ch s¹n ®· ®¹t ë møc cao víi chÊt l­îng tèt vµ ®Çy ®ñ tiÖn nghi. PhÇn lín kh¸ch hµng ®Òu cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i, nhËn xÐt tèt ®Ñp khi l­u tró vµ tiªu dïng c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n. Nh­ vËy, cho thÊy sù nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch. Tuy nhiªn, sè ngµy l­u tró trung b×nh trong kh¸ch s¹n lµ t­¬ng ®èi Ýt, chØ ®¹t 4 ngµy. Nguyªn nh©n lµ do ®a sè kh¸ch lµ kh¸ch c«ng vô nªn thêi gian l­u tró kh«ng cao. Sè kh¸ch quay trë l¹i lÇn 2 chiÕm con sè kh¸ t­¬ng ®èi, ®a sè lµ do quen c¸c dÞch vô chÝnh cña kh¸ch s¹n. ChÝnh v× vËy, ®iÒu nµy cho thÊy trªn thùc tÕ chÊt l­îng ch­a ®¹t ë møc tuyÖt h¶o. Bªn c¹nh ®ã cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò nh­ c¸c dÞch vô bæ sung vÉn thiÕu, ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô thÓ thao nh­ b¬i léi, tennis, ... dÉn ®Õn viÖc cung cÊp kh«ng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cho kh¸ch. Thùc tr¹ng kinh doanh cña kh¸ch s¹n GUOMAN lµ kinh doanh l­u tró, kh¸ch s¹n cÇn n©ng cao sè l­îng buång tiªu chuÈn ®Ó ®ãn kh¸ch quèc tÕ. Cïng víi viÖc n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt th× chÊt l­îng lao ®éng vµ c¸c dÞch vô còng cÇn ®­îc quan t©m míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch du lÞch. ë Hµ Néi hiÖn nay, cung vÒ du lÞch ®· v­ît qu¸ cÇu trong khi l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn víi ViÖt Nam kh«ng nhiÒu, thªm n÷a lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín cña kh¸ch s¹n GUOMAN kh¸ nhiÒu nh­: TOWER, MELIA,... C¸c ®èi thñ lu«n g©y søc Ðp ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n. ChÝnh v× vËy, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nh­ mong muèn kh¸ch s¹n cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu ®Ó lo¹i bá c¸c dÞch vô kh«ng tho¶ m·n, t¨ng c­êng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô còng nh­ chÊt l­îng cña s¶n phÈm, t¹o nªn mét ®éi ngò phôc vô cã tr×nh dé chuyªn m«n cao vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp víi kh¸ch tèt ®¶m b¶o sù tho¶i m¸i cho kh¸ch, c¶i thiÖn trang thiÕt bÞ c«ng cô lao ®éng ®Ó phôc vô kh¸ch ®­îc tèt h¬n... ******************************** PhÇn IV: KÕt luËn Du lÞch ViÖt Nam tõ l©u ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ ngµnh kinh tÕ mòi nhän, gãp phÇn quan träng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Theo nhÞp ®é chung cña thÕ giíi, ngµnh Du LÞch n­íc ta còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tû träng ®ãng gãp cña ngµnh Du LÞch cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chiÕm vÞ trÝ ngµy cµng cao. ChÝnh v× vËy, ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch mét c¸ch tèt nhÊt chóng ta cÇn chuÈn bÞ nhiÒu mÆt nh»m thu hót kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n GUOMAN, em thÊy kh¸ch s¹n GUOMAN cã mét bé phËn kÕ to¸n kh¸ hoµn chØnh, mét bé phËn tæ chøc kinh doanh hîp lý tõ ®ã kh¸ch s¹n hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn rÊt cao kh«ng chØ trong viÖc kinh doanh l­u tró. Tõ bé phËn kÕ to¸n cho thÊy kÕ to¸n trong kh¸ch s¹n ®ang lµm viÖc hiÖu qu¶, t¹o vèn vµ n©ng cao lîi nhuËn cho kh¸ch s¹n, ®ång thêi n©ng cao h¬n n÷a gi¸ trÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm dÞch vô t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch s¹n ph¸t triÓn cao h¬n n÷a. Víi qu¸ tr×nh thùc tËp chñ yÕu vÒ bé phËn kÕ to¸n, em hy väng ®­îc hiÓu biÕt thªm ngµnh chuyªn m«n cña m×nh. Cïng bµi b¸o c¸o nµy, em mong r»ng m×nh n¾m ®­îc nh÷ng g× c¸c anh chÞ trong kh¸ch s¹n ®· chØ b¶o. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m cña ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong ®ît thùc tËp võa qua, em c¶m ¬n c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n ®· gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh tèt bµi b¸o c¸o nay. §Æc biÖt lµ anh Phïng An Ninh ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp ®ång thêi gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o nµy%.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35928.DOC