Báo cáo tổng hợp tại Công ty TNHH Doãn Trung

Lời mở đầu Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực cũng như nền kinh tế toàn cầu, cơ chế thị trường đã mở ra những hướng đi mới cho sự phát triển kinh tế. Trong đó hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá có vai trò quan trọng và là nền tảng để đưa đất nước ta từng bước thực hiện công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, nước ta có thể đón nhận những thành tựu khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển nền kinh tế xã hội. Để quản lý có hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì hạch toán kế toán là công cụ không thể thiếu. Xét trên góc độ vi mô, kế toán là cơ sở cho việc ra quyết định quản lý kinh doanh. Kế toán cung cấp một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về tình hình mua sắm, sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp cho các nhà quản lý. Tổ chức tốt công tác kế toán sẽ góp phần vào thắng lợi của các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, trong quá trình học tập và thực tập tại Công ty TNHH Doãn Trung, em đã được tiếp xúc trực tiếp thực tế công tác hạch toán kế toán và hoạt động kinh doanh, hoạt động điều hành , quản lý trong Công ty. Đây là một giai đoạn đầy khó khăn, lúng túng vì kiến thức trên sách vở khác rất nhiều những gì đang diễn ra trên thực tế cả về cách quản lý cũng như công tác hạch toán kế toán. Mặc dù vậy, trong thời gian tìm hiểu tại Công ty TNHH Doãn Trung , em đã vận dụng những kiến thức đã được học vào việc quan sát, đánh giá thực tế về Công ty nhằm nắm bắt được một cách chung nhất, khái quát nhất quá trình hình thành và phát triển, các hoạt động quản lý cũng như qui trình hạch toán- kế toán trong doanh nghiệp để hoàn thành Báo cáo tổng hợp của mình. Báo cáo tổng hợp của em gồm ba chương như sau: Chương I: Khái quát chung về hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy của Công ty Chương II: Công tác kế toán trong Công ty TNHH Doãn Trung. Chương III: Nhận xét và đánh giá chung Trong quá trình thực tập, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS – Nguyễn Thanh Quý và với sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của phòng Tài chính kế toán tại Công ty TNHH Doãn Trung em đã hoàn thành được báo cáo tổng hợp. Do thời gian thực tập ngắn, kinh nghiệp thực tế còn ít nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Em xin gửi tới các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Doãn Trung lời cảm ơn chân thành nhất.

doc25 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo tổng hợp tại Công ty TNHH Doãn Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc còng nh­ nÒn kinh tÕ toµn cÇu, c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· më ra nh÷ng h­íng ®i míi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong ®ã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cã vai trß quan träng vµ lµ nÒn t¶ng ®Ó ®­a ®Êt n­íc ta tõng b­íc thùc hiÖn c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, n­íc ta cã thÓ ®ãn nhËn nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi. §Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu. XÐt trªn gãc ®é vi m«, kÕ to¸n lµ c¬ së cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý kinh doanh. KÕ to¸n cung cÊp mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh mua s¾m, s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña doanh nghiÖp cho c¸c nhµ qu¶n lý. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ gãp phÇn vµo th¾ng lîi cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. NhËn thøc râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Do·n Trung, em ®· ®­îc tiÕp xóc trùc tiÕp thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng ®iÒu hµnh , qu¶n lý trong C«ng ty. §©y lµ mét giai ®o¹n ®Çy khã kh¨n, lóng tóng v× kiÕn thøc trªn s¸ch vë kh¸c rÊt nhiÒu nh÷ng g× ®ang diÔn ra trªn thùc tÕ c¶ vÒ c¸ch qu¶n lý còng nh­ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. MÆc dï vËy, trong thêi gian t×m hiÓu t¹i C«ng ty TNHH Do·n Trung , em ®· vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµo viÖc quan s¸t, ®¸nh gi¸ thùc tÕ vÒ C«ng ty nh»m n¾m b¾t ®­îc mét c¸ch chung nhÊt, kh¸i qu¸t nhÊt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý còng nh­ qui tr×nh h¹ch to¸n- kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ®Ó hoµn thµnh B¸o c¸o tæng hîp cña m×nh. B¸o c¸o tæng hîp cña em gåm ba ch­¬ng nh­ sau: Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Ch­¬ng II: C«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty TNHH Do·n Trung. Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o TS – NguyÔn Thanh Quý vµ víi sù gióp ®ì chØ b¶o nhiÖt t×nh cña phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Do·n Trung em ®· hoµn thµnh ®­îc b¸o c¸o tæng hîp. Do thêi gian thùc tËp ng¾n, kinh nghiÖp thùc tÕ cßn Ýt nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em xin göi tíi c¸c thÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸n bé, nh©n viªn C«ng ty TNHH Do·n Trung lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt. Ch­¬ngI : Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Do·n Trung ®­îc Uû ban Thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp thµnh lËp ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 1998. Tªn gäi: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Do·n Trung Tªn giao dÞch quèc tÕ: Do·n Trung Co., Ltd Trô së chÝnh: 39 Lª Hång Phong, Ba §×nh, Hµ Néi Sè giÊy phÐp thµnh lËp: 3375/GP /TLDN Sè ®¨ng ký kinh doanh: 043644 §iÖn tho¹i: (84- 4) 7331677 Fax: (84- 4) 8232086 E-mail: Doantrung@fpt.vn M· sè thuÕ: 0100281474-1 Tµi kho¶n sè: 102010000003520 Më t¹i: Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh Vèn ®iÒu lÖ: 3.000.000.000 VN§ ( Ba tû ®ång ViÖt Nam) Tr­íc khi thµnh lËp c«ng ty chØ lµ mét cöa hµng bu«n b¸n c¸c s¶n phÈm nh­ c¸c linh kiÖn ®iÖn tö. Sau ®ã cöa hµng quyÕt ®Þnh më réng quy m« kinh doanh cho nªn ®· thµnh lËp lªn C«ng ty Do·n Trung . ViÖc kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn nªn C«ng ty ®· më thªm c©c cöa hµng b¸n lÎ vµ giíi thiÖu s¶n phÈm , ®ã lµ: 39A Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi (§T: 04- 9.340985) 39 Lª Hång Phong- Hµ Néi (§T: 04- 7.331677). §Õn ®Çu n¨m 2006 hai cöa hµng trªn ®· t¸ch ra thµnh mét c«ng ty riªng cho nªn hiÖn nay C«ng ty chØ cã trô së chÝnh ë 39 Lª Hång Phong. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Do·n Trung lµ doanh nghiÖp chuyªn cung cÊp c¸c thiÕt bÞ vµ dÞch vô kü thuËt trong c¸c lÜnh vùc: ThiÕt bÞ ©m thanh ¸nh s¸ng chuyªn dông ThiÕt bÞ Ph¸t thanh- TruyÒn h×nh- §iÖn ¶nh ThiÕt bÞ chuyªn dông phôc vô tr×nh diÔn vµ gi¶i trÝ T­ vÊn kü thuËt vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn chuyªn nghiÖp T­ vÊn thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c hÖ thèng ©m thanh ¸nh s¸ng chuyªn nghiÖp ThiÕt bÞ dông cô thÓ dôc thÓ thao Kinh doanh t­ liÖu s¶n xuÊt Ngoµi ra C«ng ty cßn thùc hiÖn söa ch÷a vµ b¶o hµnh c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. §Æc ®iÓm qui m« ho¹t ®éng , thÞ tr­êng kinh doanh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Do·n Trung lµ ®¹i lý vµ lµ ®¹i diÖn ®éc quyÒn cho nhiÒu h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ kü thuËt næi tiÕng trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ ©m thanh ¸nh s¸ng hµng ®Çu thÕ giíi nh­ : BOSE, B-52, CARVIN, ROLAND, MARTIN, LEXICON, FURMAN, BLUE VANE, K&F, ALLEN & HEATH, YORKVILLE, TAS, SUPPER STAR... Lµ ®¹i lý ®éc quyÒn cña BOSE (USA) vµ COEMAR (Italy), B-52 (USA), CARVIN ( USA) khu vùc ViÖt Nam vµ Lµo, c«ng ty Do·n Trung lu«n ®­îc hç trî kü thuËt trùc tiÕp vµ tèi ®a tõ BOSE, B-52, CARVIN vµ COEMAR. Víi ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong c¸c lÜnh vùc nãi trªn , c«ng ty kh«ng chØ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ mµ cßn t­ vÊn, ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u cho tõng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, còng nh­ b¶o hµnh thiÕt bÞ sau b¸n hµng. Quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c bªn liªn quan Víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ c¬ quan thuÕ, c¸c c¬ quan luËt ph¸p cña Nhµ n­íc: C«ng ty Do·n Trung ®· hoµn thµnh tèt c¸c yªu cÇu nh­ thùc hiÖn ®ãng thuÕ , thùc hiÖn c¸c LuËt do Nhµ n­íc ®Ò ra vµ ®· hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc. Víi c¸c ®èi t¸c nh­ kh¸ch hµng: Lu«n n©ng cao uy tÝn víi kh¸ch hµng b»ng viÖc kinh doanh s¶n phÈm chÝnh h·ng, cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ hay cã chiÕt khÈu thanh to¸n cho nh÷ng kh¸ch hµng mua víi sæ l­îng nhiÒu hay thanh to¸n tr­íc h¹n. §èi víi b¹n hµng bªn nhËp khÈu hµng ho¸ th× trong viÖc ký kÕt hîp ®ång lu«n râ rµng vµ chÝnh x¸c theo nguyªn t¾c hai bªn cïng cã lîi. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty mét sè n¨m gÇn ®©y Sau ®©y lµ b¶ng tæng kÕt mét sè chØ tiªu trong c¸c n¨m 2003, 2004, 2005. BiÓu sè 1: b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y (§¬n vÞ : 1000 ®) ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 1 2 3 4 1. Doanh thu thuÇn 12,312,225,527 13,116,638,051 16, 732,269,689 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11,872,166,027 12,659,538,209 16,188,032,914 3. Chi phÝ QLDN 401,602,642 384,538,384 447,293,763 4. Chi phÝ tµi chÝnh 1,113,978 35,475,505 5. L·i thuÇn 38,456,858 71,447,480 61,467,507 6. L·i kh¸c 1,319,352 1,658,793 2,146,572 7. Lç kh¸c 8. Tæng LN kÕ to¸n 39,776,210 73,106,273 63,614,079 9.C¸c kho¶n ®iÒuchØnh t¨ng hoÆc gi¶m LN 33,740 10. Tæng LN chÞu thuÕ TNDN 39,742,470 73,106,273 63,614,079 11. ThuÕ thu nhËp DN 12,717,590 20,469,757 17,811,942 12. Lîi nhuËn sau thuÕ 27,024,880 52,636,517 45,802,137 Tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ba n¨m gÇn ®©y ta cã: ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 13. TSL§& §TNH 3,524,919,079 4,952,263,742 7,039,765,333 14. TSC§&§TDH 431,925,279 410,004,194 380,661,394 15. Céng TS 3,956,844,358 5,362,267,936 7,420,426,727 16. Tæng Nî ph¶i tr¶ 910,872,664 2,312,004,886 3,524,361,540 17. Nguån vèn CSH 3,045,971,694 3,050,263,050 3,896,065,187 18. Céng Nguån vèn 3,956,844,358 5,362,267,936 7,420,426,727 Tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¶ng B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ta cã b¶ng ph©n tÝch mét sè chØ tiªu trong 3 n¨m gÇn ®©y nh­ sau: ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 HÖ sè tù tµi trî =(17)/(18) 0.769 0.568 0.525 HÖ sè thanh to¸n nî ng¾n h¹n =(13)/(16) 3.869 2.142 1.997 HÖ sè ®Çu t­ TSC§ =(14)/(15) 0.109 0.076 0.051 Tû suÊt lîi nhuËn/ doanh thu =(10)/(1) 0.323% 0.557% 0.380% Dùa vµo b¶ng c¸c chØ tiªu trªn ta thÊy: HÖ sè tù tµi trî thÓ hiÖn møc ®é ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, nã cho biÕt vèn chñ së h÷u chiÕm bao nhiªu trong tæng nguån vèn. Qua b¶ng trªn ta thÊy hÖ sè nµy kh¸ lín, ®iÒu ®ã chøng tá doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn tù cã, cã tÝnh ®éc lËp cao víi c¸c chñ nî. Tuy nhiªn hÖ sè nî nµy l¹i gi¶m dÇn ë c¸c n¨m 2004, 2005. do vËy doanh nghiÖp cÇn xem xÐt vÒ vÊn ®Ò nµy. Dùa vµo b¶ng trªn ta thÊy hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Òu lín h¬n 1 ®iÒu ®ã chøng tá doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. HÖ sè ®Çu t­ TSC§ cña doanh nghiÖp gi¶m dÇn theo c¸c n¨m chøng tá ch­a quan t©m nhiÒu ®Çu t­ vµo TSC§. Tuy nhiªn còng cã thÓ c«ng viÖc kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng cÇn ph¶i ®Çu t­ nhiÒu vµo lÜnh vùc nµy. Nh×n vµo tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ta thÊy tû suÊt thay ®æi theo tõng n¨m. Tû suÊt t¨ng n¨m 2004 vµ l¹i gi¶m vµo n¨m 2005, mÆt kh¸c tû lÖ nµy kh«ng ®­îc cao cho nªn doanh nghiÖp nªn cè g¾ng ®Èy nhanh h¬n n÷a tèc ®é t¨ng lîi nhuËn. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty Do vµo ®Çu n¨m 2006 hai cöa hµng cña C«ng ty t¸ch ra thµnh c«ng ty míi cho nªn sè l­îng nh©n viªn cña C«ng ty bÞ gi¶m sót. HiÖn nay lao ®éng trong C«ng ty lµ 9 nh©n viªn trong ®ã mçi nh©n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét sè c«ng viÖc kh¸c n÷a ngoµi c«ng viÖc chÝnh cña m×nh. Ngoµi hai nh©n viªn cã tr×nh ®é cao ®¼ng c¸c nh©n viªn kh¸c ®Òu lµ tr×nh ®é ®¹i häc. C¸c nh©n viªn ®Òu cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ ®Òu lµm tèt c¸c c«ng viÖc ®­îc giao. 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. D­íi ®©y lµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: S¬ ®å 1: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Phßng B¸n hµng Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Trî lý Gi¸m §èc Phßng Kinh doanh Phßng Tµi chÝnh, KÕ to¸n Phßng Kü thuËt Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: Gi¸m ®èc C«ng ty: gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty; lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt trong C«ng ty. Gi¸m ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, c«ng t¸c tµi chÝnh vµ c¸c phßng ban trong C«ng ty ®ång thêi v¹ch ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn, t×m ®èi t¸c kinh doanh. Gi¸m ®èc thay mÆt C«ng ty ký kÕt c¸c Hîp ®ång kinh tÕ. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®¹i diÖn cho C«ng ty thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty; ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Phã Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ ®­îc uû quyÒn cña Gi¸m ®èc, gióp ®ì Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. Trî lý Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi lu«n ®i theo Gi¸m ®èc vµ lµm tèt c¸c c«ng viÖc cña m×nh nh­ so¹n th¶o c¸c Hîp ®ång mua b¸n hµng vµ so¹n th¶o c¸c ®¬n tõ ... Phßng Kinh doanh: Nghiªn cøu t×m hiÓu, kh¶o s¸t khai th¸c thÞ tr­êng ®Ó më réng quan hÖ th­¬ng m¹i víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc. MÆt kh¸c gióp ®ì Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Phßng Kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt cña C«ng ty nh­ söa ch÷a, b¶o hµnh c¸c thiÕt bÞ. MÆt kh¸c cßn chÞu tr¸ch nhiÖm t­ vÊn, thiÕt kÕ ,l¾p ®Æt theo c¸c hîp ®ång hay c¸c dù ¸n. Phßng Tµi chÝnh, kÕ to¸n: +, Tæ chøc c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n nh­ : H¹ch to¸n lç, l·i; c©n ®èi thu chi theo hÖ thèng tµi kho¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc; theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty. +, Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú, ph¶n ¸nh nh÷ng bÊt th­êng ®Ó l·nh ®¹o cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. +, Cã tr¸ch nhiÖm kª khai thuÕ, nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nghÜa vô kh¸c víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Phßng b¸n hµng: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt tiªu thô s¶n phÈm còng nh­ viÖc xuÊt nhËp hµng ho¸ cña c«ng ty. Ch­¬ng II: C«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty TNHH Do·n Trung I. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Ph­¬ng thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Néi dung quan träng ®Ó tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n lµ lùa chän mét h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho phï hîp víi tÝnh chÊt, quy m«, ®Æc ®iÓm cña C«ng ty còng nh­ phï hîp víi tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n, ®iÒu kiÖn th«ng tin liªn l¹c vµ møc ®é ph©n cÊp qu¶n lý. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã, lµ mét c«ng ty cã quy m« nhá, ho¹t ®éng trªn mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh nªn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty chØ cã 4 nh©n viªn vµ ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp chung. ViÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nµy sÏ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ph¸t huy ®­îc tÝnh tù chñ trong kinh doanh. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi vµ h¹ch to¸n, kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc ph©n thµnh c¸c bé phËn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ ®­îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 01: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH Do·n Trung KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp ( kÕ to¸n TSC§) KÕ to¸n thanh to¸n vµ theo dâi tiÒn l­¬ng KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô mua b¸n hµng ho¸ KÕ to¸n Ng©n hµng Thñ quü KÕ to¸n kho ( TrÝch tµi liÖu tõ Phßng kÕ to¸n ) Chøc n¨ng cña c¸c nh©n viªn phßng kÕ to¸n: - KÕ to¸n tr­ëng: Cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thµnh c¸c b¸o c¸o cã ý nghÜa ®èi víi qu¸ tr×nh ra c¸c quyÕt ®Þnh quan träng trong viÖc ph¸t triÓn cña C«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra, theo dâi theo ®óng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña m×nh, kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c sai xãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. KÕ to¸n tæng hîp cña C«ng ty ®ång thêi kiªm nhiÖm c¸c c«ng viÖc cña kÕ to¸n nghiÖp vô mua, b¸n hµng; kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l­¬ng; kÕ to¸n ng©n hµng. Do ®ã kÕ to¸n tæng hîp ngoµi viÖc theo dâi vÒ sù t¨ng, gi¶m, hao mßn cña TSC§ mµ kÕ to¸n tæng hîp ph¶i theo dâi tèt c¸c phÇn hµnh tõ ®ã tæng hîp, ®èi chiÕu ®Ó cuèi th¸ng , quÝ , n¨m lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo yªu cÇu cña kÕ to¸n tr­ëng . Thñ quü: Cã nhiÖm vô thu, chi tiÒn mÆt t¹i quü, b¶o toµn tiÒn t¹i quü, b¶o qu¶n sè d­ trªn c¬ së tiÒn mÆt. KÕ to¸n kho kiªm thñ kho: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vÊn ®Ò nhËp, xuÊt hµng ho¸ ngoµi ra cßn ghi sæ c¸c qu© tr×nh ®ã. II. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. §Æc ®iÓm tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n. Tæ chøc chøng tõ lµ thiÕt kÕ khèi l­îng c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu trªn hÖ thèng b¶ng chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p theo mét quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nhÊt ®Þnh.ViÖc ¸p dông hÖ thèng chøng tõ rÊt quan träng ®èi víi mçi C«ng ty trong viÖc tæ chøc qu¶n lý còng nh­ qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. §èi víi C«ng ty TNHH Do·n Trung hÖ thèng chøng tõ mµ c«ng ty ¸p dông lµ: QuyÕt ®Þnh sè 144/2001/ Q§- BTC ngµy 21/12/2001 cña Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Danh môc chøng tõ kÕ to¸n mµ C«ng ty ®ang sö dông: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng: MS 02- L§TL Ho¸ ®¬n GTGT: MS 01/GTKT- 3LL Ho¸ ®¬n b¸n hµng: MS 02/GTTT- 3LL PhiÕu thu : MS 01- TT PhiÕu chi :MS 02-TT Biªn b¶n giao nhËn TSC§ : MS 01- TSC§ NhËp hµng dùa vµo ho¸ ®¬n §Æc ®iÓm tæ chøc tµi kho¶n kÕ to¸n. Tæ chøc tµi kho¶n kÕ to¸n lµ qu¸ tr×nh thiÕt lËp mét hÖ thèng tµi kho¶n h¹ch to¸n kÕ to¸n cho c¸c ®èi t­îng h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin tæng qu¸t vÒ tõng lo¹i tµi s¶n, nguån vèn vµ qu¸ tr×nh kinh doanh cña ®¬n vÞ. ChÕ ®é kÕ to¸n t¹i C«ng ty nh­ sau: Niªn ®é kÕ to¸n : b¾t ®Çu tõ 01/01/N ®Õn 31/12/N H×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký Sæ c¸i Ph­¬ng ph¸p nép thuÕ GTGT : Theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ngo¹i tÖ : C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ trong n¨m ®­îc quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, sè d­ c¸c kho¶n tiÒn, c«ng nî ng¾n h¹n cã gèc ngo¹i tÖ ®­îc ®¸nh gi¸ l¹i theo tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 111, TK 112, TK 156, TK 211, TK 214, TK 311, TK 334, TK 338, TK 411, TK133, TK 3331, TK 511, TK 515, TK 641, TK 632, TK 642, TK 911... vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan kh¸c. §Æc ®iÓm tæ chøc sæ kÕ to¸n. Bé phËn kÕ to¸n t¹i C«ng ty sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n b»ng Excel nh»m gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc nhanh vµ chÝnh x¸c. H×nh thøc sæ kÕ to¸n doanh nghiÖp lùa chän lµ h×nh thøc NhËt ký Sæ c¸i ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: S¬ ®å 02: Tr×nh tù ghi sæ NhËt ký- Sæ c¸i Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt NhËt ký – Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu HÖ thèng c¸c lo¹i sæ chi tiÕt mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông: Sæ chi tiÕt TiÒn mÆt, TiÒn göi ng©n hµng Sæ chi tiÕt B¸n hµng B¶ng theo dâi c«ng nî Sæ theo dâi thuÕ GTGT Sæ theo dâi TSC§ vµ c«ng cô dông cô §Æc ®iÓm b¸o c¸o tµi chÝnh. XÕp vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá cho nªn B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. Doanh nghiÖp tiÕn hµnh lËp B¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi mçi n¨m. B¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu sè B 01- DNN - KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu sè B 02-DNN - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu sè B 03- DNN B¸o c¸o tµi chÝnh göi cho c¬ quan thuÕ ph¶i lËp vµ göi thªm 02 phô biÓu sau: - B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n MÉu sè F 01- DNN - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi NSNN MÉu sè F 02- DNN Doanh nghiÖp kh«ng lËp B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ v× ®©y lµ b¸o c¸o kh«ng b¾t buéc ®èi víi doanh nghiÖp. III. §Æc ®iÓm qui tr×nh kÕ to¸n cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Dùa trªn nh÷ng quyÕt ®Þnh, chÕ ®é chung do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh, mçi mét doanh nghiÖp sÏ cã c¸ch vËn dông kh¸c nhau nh­ thªm hoÆc bít chøng tõ, chi tiÕt c¸c tµi kho¶n nh»m phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. §èi víi c«ng ty TNHH Do·n Trung do ho¹t ®éng kinh doanh víi quy m« nhá do ®ã c¸c chøng tõ vµ sæ s¸ch sö dông lµ kh«ng nhiÒu. §Ó hiÓu biÕt vÒ t×nh h×nh tæ chøc chøng tõ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Do·n Trung ta cïng xem xÐt quy tr×nh kÕ to¸n cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh­ sau: §Æc ®iÓm phÇn hµnh kÕ to¸n theo dâi vÒ ng©n hµng. Bªn c¹nh mét sè mÆt hµng C«ng ty mua trong n­íc ®Ó b¸n th× hÇu hÕt hµng ho¸ t¹i C«ng ty lµ hµng nhËp khÈu tõ c¸c n­íc. Do vËy viÖc mua b¸n b»ng tiÒn ViÖt vµ b»ng ngo¹i tÖ qua ng©n hµng lµ th­êng xuyªn vµ liªn tôc. Chøng tõ sö dông: GiÊy b¸o sè d­ kh¸ch hµng Uû nhiÖm chi §¬n xin mua ngo¹i tÖ Uû nhiÖm thu LÖnh chuyÓn cã GiÊy nép tiÒn ng©n phiÕu thanh to¸n Tµi kho¶n sö dông: TK 111: TiÒn mÆt t¹i quü TK 112 : TiÒn göi ng©n hµng Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: §èi víi viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ trùc tiÕp qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ phô thuéc vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n quy ®Þnh trong Hîp ®ång nhËp khÈu mµ C«ng ty ký kÕt víi bªn xuÊt khÈu. Ph­¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C. C¨n cø vµo c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh më L/C vµ chÞu phÝ më L/C do Ng©n hµng n¬i më L/C quy ®Þnh. §èi víi viÖc thu, chi tiÒn mÆt th× quy tr×nh lu©n chuyÓn nh­ sau: +, Quy tr×nh thu tiÒn mÆt: Ng­êi nép tiÒn §Ò nghÞ nép KÕ to¸n tiÒn mÆt Thñ quü KÕ to¸n LËp phiÕu thu Thu tiÒn Ghi sæ L­u gi÷ Gi¸m ®èc Ký phiÕu +, Quy tr×nh chi tiÒn mÆt: Ng­êi nhËn tiÒn KÕ to¸n Thñ quü KÕ to¸n tr­ëng L­u gi÷ Ký phiÕu chi XuÊt quü LËp phiÕu chi §Ò nghÞ chi 0 C¸c sæ chi tiÕt Sæ quÜ tiÒn mÆt Th¸ng…N¨m… Ngµy th¸ng ghi sæ Sè phiÕu DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Thu Chi Thu Chi Tån 1 2 3 4 5 6 7 8 - D­ ®Çu kú - Ph¸t sinh trong kú Céng ph¸t sinh - D­ cuèi kú Ng­êi ghi sæ Ngµy… th¸ng…N¨m… ( Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Sæ tiÒn göi Ng©n hµng Sè hiÖu tµi kho¶n Ng©n hµng: Th¸ng….N¨m….. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Göi vµo Rót ra Tån 1 2 3 4 5 6 7 - D­ ®Çu kú - Ph¸t sinh trong kú Céng ph¸t sinh - D­ cuèi kú Ng­êi ghi sæ Ngµy… th¸ng…N¨m… ( Ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) §Æc ®iÓm phÇn hµnh kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh. §èi víi C«ng ty TSC§ gåm TSC§ h÷u h×nh lµ: thiÕt bÞ vËn chuyÓn( « t«), thiÕt bÞ v¨n phßng( ®ã lµ c¸c m¸y tÝnh), vµ TSC§ v« h×nh lµ quyÒn sö dông ®Êt. Ngoµi ra cßn cã c¸c TSC§ kh¸c nh­ tranh ¶nh nghÖ thuËt... Ph­¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®­êng th¼ng. * Chøng tõ sö dông Biªn b¶n giao nhËn TSC§ : MS 01- TSC§ Biªn b¶n thanh lý TSC§ : MS 02- TSC§ Tµi kho¶n sö dông TK 211 : TSC§ h÷u h×nh TK 214 : Hao mßn TSC§ Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ Chñ së h÷u TSC§ quyÕt®Þnh vÒ TSC§ NghiÖp vô TSC§ KÕ To¸n LËp(Huû) ghi sæ chi tiÕt tæng hîp tÝnh ph©n bæ khÊu hao, lËp B¸o c¸o TS B¶o qu¶n vµ l­u gi÷ * Quy tr×nh ghi sæ Chøng tõ t¨ng, gi¶m, khÊu hao TSC§ B¸o c¸o kÕ to¸n NhËt ký sæ c¸i B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Sæ TSC§ Chó thÝch: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng: §èi chiÕu : Theo quy tr×nh nµy, sau khi c¸c chøng tõ TSC§ hoµn thµnh bµn giao kÕ to¸n ghi vµo sæ TSC§ cña ®¬n vÞ. Sæ ®­îc lËp theo ®óng quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. Sæ TSC§ cña Doanh nghiÖp ph¶n ¸nh sù t¨ng gi¶m cña TSC§ tuy nhiªn trong sæ TSC§ l¹i kh«ng ph¶n ¸nh tû lÖ khÊu hao, Doanh nghiÖp ®· sö dông kÕ ho¹ch khÊu hao TSC§ gióp cho qu¸ tr×nh tÝnh khÊu hao TSC§ ®­îc ®óng ®¾n vµ dÔ dµng h¬n. Sæ chi tiÕt TSC§ t¹i Doanh nghiÖp cã d¹ng sau: Sæ tµi s¶n theo ®¬n vÞ sö dông N¨m.... Ghi t¨ng TSC§ vµ CCDC Ghi gi¶m TSC§ vµ CCDC Ghi chó Chøng tõ Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch TSC§ vµ CCDC §V tÝnh Sè l­îng §¬n gÝa Sè tiÒn Chøng tõ Lý do Sè l­îng Sè tiÒn SH NT SH NT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ngµy... th¸ng... n¨m Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) §Æc ®iÓm tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng. Doanh nghiÖp tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng, th­ëng, tÝnh trî cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn trong C«ng ty vµo cuèi th¸ng. KÕ to¸n tiÕn hµnh khÊu trõ vµo l­¬ng cña nh©n viªn lµ 5% ®Ó trÝch lËp quü BHXH cßn l¹i 15% do C«ng ty ®ãng gãp. Do sè l­îng nh©n viªn lµ kh«ng nhiÒu( 10 nh©n viªn) nªn kÕ to¸n tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng vµo cuèi th¸ng. MÆt kh¸c c«ng ty cã cho nh©n viªn cña c«ng ty ®­îc t¹m øng tr­íc l­¬ng cña m×nh tõ ngµy mïng 10 trë ®i. Chøng tõ sö dông: B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Sæ t¹m øng l­¬ng Tµi kho¶n kÕ to¸n TK 334 : Ph¶i tr¶ CNV TK 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn; TK 3383: B¶o hiÓm XH vµ TK 3384: B¶o hiÓm y tÕ. Quy tr×nh lu©n chuyÓn B¶ng chÊm c«ng Bé phËn duyÖt y KÕ to¸n l­¬ng vµ BHXH Thñ quü Tr¶ l­¬ng CNV Qu¸ tr×nh ghi sæ Chøng tõ lao ®éng tiÒn l­¬ng vµ chøng tõ thanh to¸n NhËt ký sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ chi tiÕt l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn nh­ sau: B¶ng l­¬ng. BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ CNV Th¸ng….N¨m…… STT Hä tªn Chøc danh, nghÒ nghiÖp L­¬ng c¬ b¶n TiÒn ¨n tr­a BHXH TiÒn l­¬ng vµ thu nhËp ®­îclÜnh TiÒn Ký nhËn 1 2 3 4 5 6 7 8 ………….. Céng Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Ngµy….th¸ng….N¨m (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (Ký, ®ãng dÊu) §Æc ®iÓm kÕ to¸n theo dâi mua b¸n hµng ho¸. MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty lµ c¸c thiÕt bÞ ©m thanh thiÕt bÞ ¸nh s¸ng nh­ BOSE, B-52, CARVIN... nhËp khÈu tõ c¸c n­íc nh­ Mü, Italy. ViÖc theo dâi lo¹i hµng ho¸ nµy ®­îc theo dâi trªn c¸c sæ chi tiÕt sau: Sæ chi tiÕt b¸n hµng Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua PhiÕu nhËp, xuÊt kho Sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n Chøng tõ sö dông Ho¸ ®¬n GTGT ®Çu vµo Ho¸ ®¬n GTGT ®Çu ra Th«ng b¸o thuÕ Tê khai H¶i quan ThuÕ nhËp khÈu Hîp ®ång nhËp khÈu Tµi kho¶n sö dông TK 131 : Ph¶i thu kh¸ch hµng TK 331 : Ph¶i tr¶ kh¸ch hµng TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra TK 3333 : ThuÕ nhËp khÈu TK 511 : Doanh thu tiªu thô Quy tr×nh lu©n chuyÓn. +, Qu¸ tr×nh mua hµng nhËp khÈu: Sau khi nhËn ®­îc giÊy b¸o hµng ®· vÒ ®Õn c¶ng hoÆc s©n bay, C«ng ty sÏ sö dông bé chøng tõ gèc ®Ó lµm giÊy phÐp nhËp khÈu vµ më tê khai H¶i quan. Khi c¬ quan Gi¸m ®Þnh hµng ho¸ Vinacontrol gi¸m ®Þnh xong l« hµng , c«ng ty sÏ tæ chøc vËn chuyÓn hµng vÒ nhËp kho. KÕ to¸n kho sÏ lËp phiÕu nhËp kho trong ®ã 1 liªn ®­îc ®­a cho kÕ to¸n thanh to¸n, mét liªn l­u vµ mét liªn ®­a cho thñ kho. +, Qu¸ tr×nh mua hµng trong n­íc: NghiÖp vô nhËp kho Thñ kho NhËp hµng KÕ to¸n Ghi chøng tõ ghi sæ B¶o qu¶n l­u gi÷ Quy tr×nh ghi sæ Víi viÖc nhËp khÈu vµ mua hµng ho¸ trong n­íc ®Ó b¸n th× quy tr×nh ghi sæ nh­ sau: S¬ ®å 03: Quy tr×nh ghi sæ qu¸ tr×nh mua hµng vµ thanh to¸n víi ng­êi b¸n Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt thanh to¸n ng­êi b¸n NhËt ký Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng bao gåm cã sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi b¸n vµ sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng­êi mua ®­îc lËp theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh. Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng ®­îc më theo tõng tµi kho¶n, theo tõng ®èi t­îng thanh to¸n nh»m gióp cho kÕ to¸n theo dâi mét c¸ch s¸t sao c¸c kho¶n nî ®· tr¶, ®· thu vµ cßn ph¶i tr¶, ph¶i thu cña doanh nghiÖp m×nh tõ ®ã cã nh÷ng kÕ ho¹ch tr¶ nî, thu nî kÞp thêi. S¬ ®å 04: Quy tr×nh ghi sæ qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ thu tiÒn Chøng tõ b¸n hµng vµ thanh to¸n NhËt ký sæ c¸i Sæ chi tiÕt 632, 511, 642, 911 B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ tæng hîp hµng ho¸ NhËp - XuÊt – Tån B¸o c¸o hµng NhËp - XuÊt – Tån N¨m STT Tªn hµng §VT §¬n gi¸ Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú SL TT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… Céng Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Ngµy…th¸ng…n¨m (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) Thñ tr­ëng ( Ký, ®èng dÊu) Sæ theo dâi c«ng nî n¨m TK: 331 Tªn ng­êi b¸n: Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh SH Ngµy th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 - D­ ®Çu kú - Ph¸t sinh trong kú - Céng ph¸t sinh: - D­ cu«Ý kú Ngµy… th¸ng …N¨m Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Thñ t­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) Sæ chi tiÕt b¸n hµng Tªn s¸n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Doanh thu C¸c kho¶n tÝnh trõ SH Ngµy th¸ng Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ThuÕ C¸ckho¶n kh¸c(521, 531, 532) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ……. Céng Ngµy …th¸ng…n¨m… Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m §èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Kýtªn, ®ãng dÊu) Ch­¬ng III. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng ty TNHH Do·n Trung Th«ng qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH Do·n Trung, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t×m hiÓu em cã nh÷ng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng ty nh­ sau: 1.VÒ c«ng t¸c qu¶n lý Tuy víi bé m¸y qu¶n lý t­¬ng ®èi gän nhÑ xong C«ng ty vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý c¸c nghiÖp vô kinh doanh, kÕ to¸n tµi chÝnh vµ x©y dùng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh l©u dµi cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay C«ng ty kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô, khai th¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng míi. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Trong ®Øòu kiÖn m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n nh­ng c«ng ty ®· t×m ra cho m×nh mét h­íng ®i míi vµ x©y dùng ®­îc mét m« h×nh tæ chøc phï hîp gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. VÒ bé m¸y kÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n víi c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, gän nhÑ lu«n b¸m s¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, gióp C«ng ty qu¶n lý tèt ®­îc tiÒn , hµng; b¶o qu¶n vµ ph¸t triÓn vèn. Do ®ã ®Èy nhanh ®­îc vßng quay cña vèn , sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nhµn rçi. VÒ lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: Víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh diÔn ra th­êng xuyªn, liªn tôc ®èi víi tõng th­¬ng vô ®Ó cung dÊp th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt vµ chÝnh x¸c nhÊt. C«ng ty ®· lùa chän vµ ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp chung lµ phï hîp. ViÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nµy sÏ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp, mÆt kh¸c ph¸t huy ®­îc tÝnh tù chñ trong kinh doanh. VÒ h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thøc NhËt ký Sæ c¸i ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. H×nh thøc nµy kh¸ ®¬n gi¶n vÒ qui tr×nh h¹ch to¸n, thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra . MÆt khÊc C«ng ty ®· sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n trong viÖc ghi chÐp vµ sö lý sè liÖu nªn ®· kh¾c phôc nh­îc ®iÓm cña h×nh thøc ghi sæ nµy, gi¶m ®­îc khèi l­îng ghi chÐp, gi¶m møc ®é nhÇm lÉn vÒ con sè ®ång thêi tiÕn ®é lËp b¸o c¸o vµ cung cÊp c¸c chØ tiªu nhanh, kÞp thêi , ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. VÒ tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n: HÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty sö dông trong h¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu ph¸t sinh t­¬ng ®èi phï hîp víi niªn ®é kÕ to¸n vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh. Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, lu«n th­êng xuyªn ph¶i sö dông ®Õn ngo¹i tÖ ®Ó giao dÞch trong khi tû gi¸ ngo¹i tÖ biÕn ®éng th­êng xuyªn vµ khã kiÓm so¸t do ®ã viÖc C«ng ty sö dông tû gi¸ thùc tÕ ®Ó ghi chÐp lµ ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn. Trong mét thêi gian ng¾n nghiªn cøu vµ t×m hiÓu c«ng t¸c qu¶n lý , t×nh h×nh tæ chøc vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o tæng hîp cña m×nh. V× thêi gian cã h¹n víi l¹i do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cho nªn b¸o c¸o cña em cßn nhiÒu thiÕu xãt. Do vËy em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña C« gi¸o NguyÔn Thanh Quý vµ cña Quý c«ng ty ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35891.DOC
Tài liệu liên quan