Đặc điểm tổn thương mạch máu qua chụp mạch máu bằng kỹ thuật số xóa nền (dsa) trong bệnh takayasu ở trẻ em

NhữngBN nhỏtuổi: dùngcácốngthôngcónhỏ(4Fr). Nhữngtrẻlớnhơndùngốngthônglớnhơn(5Fr) đểgiúpdi chuyểncatheter dễdànghơnkhichụpchọnlọcmạchmáu. ¾Hầuhếttrẻ<10 tuổiphảigâymêđểthựchiệnthủthuật. ¾Đasốtrẻ> 10 tuổicóthểhợptáctốtnênchi cầngâytê tạichổnơichíchđộngmạchđùi. ¾Trẻgâymêsẽrấtkhóchụpđểcóhìnhảnhđẹpvìbệnh nhânkhôngbiếtnínthởkhichụplàmhìnhảnhbịnhòe

pdf33 trang | Chia sẻ: haianh_nguyen | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đặc điểm tổn thương mạch máu qua chụp mạch máu bằng kỹ thuật số xóa nền (dsa) trong bệnh takayasu ở trẻ em, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAËC ÑIEÅM TOÅN THÖÔNG MAÏCH MAÙU Ë Å Å Ï Ù QUA CHUÏP MAÏCH MAÙU BAÈNG Ï Ï Ù È KYÕ THUAÄT SOÁ XOÙA NEÀN (DSA) TRONG Õ Ä Á Ù À BEÄNH TAKAYASU ÔÛ TREÛ EMÄ Û Û ThS BS ÑOà NGUYEÂN TÍN, à  TS. BS VUÕ MINH PHUÙCÕ Ù PGS. TS HOAØNG TROÏNG KIMØ Ï Boää Moânâ Nhi- Tröôøngø ÑHYD TP Hoàà Chí Minh ¾ Vieâmâ maõnõ tính caùcù ñoängä maïchï lôùnù (ñoängä maïchï chuûû vaøø caùcù nhaùnhù ) chöa roõõ nguyeânâ nhaânâ . ¾ Beänhä thöôøngø xaûyû ra ôûû treûû em, tyûû leää cao ôû vuøngû ø ÑNA. ¾ Toånå thöông maïchï maùuù gaâyâ heïpï , taécé hoaëcë tuùiù phình. Caùc sang thöông khaùcù nhau töøngø vuøngø . ¾ DSA: chaånå ñoaùnù chính xaùcù caùcù toånå thöông maïchï maùuù veàà vò trí, soáá löôïngï , ñaëcë ñieåmå toånå thöông vaøø caùcù bieáná chöùngù , ñoàngà thôøiø giuùpù can thieäpä caùcù sang thöông maïchï maùuù . ÑAËT VAÁN ÑEÀ Ë Á À BEÄNH TAKAYASUÄ ÑAËT VAÁN ÑEÀ Ë Á À YÙ NGHÓA LYÙ LUAÄN VAØ TÍNH THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI:Ù Ù Ä Ø Ï Ã Û À Ø Toånå thöông maïchï maùuù trong Takayasu ôûû treûû em Vieätä Nam? Ñaùnhù giaùù caùcù toånå thöông maïchï maùuù trong beänhä Takayasu ôûû treûû em Vieätä Nam veàà vò trí, soáá löôïngï , daïngï toånå thöông, phaânâ loaïiï vaøø caùcù bieáná chöùngù . Ñaâyâ laøø soáá lieäuä veàà hình thaùiù beänhä hoïcï cuûaû beänhä Takayasu cho treûû em Vieätä nam. Chuïpï DSA ôûû treûû em? Ñaùnhù giaùù laïiï nhöõngõ ñaëcë ñieåmå veàà kyõõ thuaätä vaøø caùcù bieáná chöùngù khi thöïcï hieänä chuïpï DSA ôûû treûû em Vieätä Nam trong ñieàuà kieänä hieänä taïiï . Ñieàuà naøyø giuùpù ñaùnhù giaùù tính khaûû thi, an toaønø vaøø hieäuä quaûû cuûaû kyõõ thuaätä naøyø khi thöïcï hieänä ôûû treûû em. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙUÏ Â Â Ù MUÏC TIEÂU TOÅNG QUAÙTÏ Â Å Ù Moââ taûû nhöõngõ ñaêïcêï ñieåmå toånå thöông maïchï maùuù qua chuïpï DSA ôûû nhöõngõ beänhä nhi bò Takayasu nhaäpä Khoa Tim Maïchï - Beänhä Vieänä Nhi Ñoàngà I trong 3 naêmê töøø naêmê 3.2001- 3.2005. MUÏC TIEÂU CHUYEÂN BIEÄTÏ Â Â Ä : 1. Moââ taûû ñaëcë ñieåmå laâmâ saøngø trong beänhä Takayasu ôûû treûû em coùù lieânâ quan ñeáná chuïpï DSA. 2. Moââ taûû ñaëcë ñieåmå toånå thöông maïchï maùuù trong beänhä Takayasu ôûû treûû em. 3. Phaânâ loaïiï caùcù toånå thöông maïchï maùuù trong beänhä Takayasu ôûû treûû em. 4. Moââ taûû ñaëcë ñieåmå kyõõ thuaätä trong chuïpï DSA ôûû treûû em bò Takayasu. 5. Ghi nhaänä caùcù bieáná chöùngù trong chuïpï DSA ôûû treûû em bò Takayasu. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙUÏ Â Â Ù ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙUÁ Ï Â Ù TIEÂU CHÍ CHOÏN BEÄNHÂ Ï Ä : Taátá caûû beänh nhiä nhaäpä khoa Tim Maïchï Beänhä Vieänä Nhi Ñoàngà I töøø 3. 2002 - 3.2005 ñöôïcï chaånå ñoaùnù Takayasu theo Hoäiä Thaápá Hoïcï Hoa kyøø (ACR) coùù chuïpï DSA. TIEÂU CHÍ LOAÏI TRÖØÂ Ï Ø : ¾ Treûû em coùù chaånå ñoaùnù khaùcù nhö beänhä loaïnï saûnû cô maïchï maùuù , beänhä heïpï ñoängä maïchï chuûû baåmå sinh v.v…. ¾ Beänhä nhi khoângâ chuïpï DSA do nhieàuà nguyeânâ nhaânâ . PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙUÙ Â Ù Tieànà cöùuù vaøø hoàià cöùuù . Thoángá keââ moââ taûû haøngø loaïtï ca. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙUÁ Ï Ø Ù Â Ù Tieââu chuaåån chaåån ñoaùùn Takayasu theo hoääi thaááp hoïïc cuûûa Hoa Kyøø (American College of Rheumatology) naêêm 1992 1.Khôûûi ñaààu < 40 tuoååi. 2.Khaääp khieåång chi. 3.Maïïch yeááu ôûû chi. 4.Cheâânh leääch huyeáát aùùp taââm thu giöõõa 2 chi >10 mmHg 5.Tieááng thoååi ôûû ñoääng maïïch döôùùi ñoøøn hay ñoääng maïïch chuûû buïïng. 6.Chuïïp caûûn quang ñoääng maïïch: heïïp töøøng ñoaïïn ñoääng maïïch chuûû, ñoaïïn gaààn ñoääng maïïch chuûû, loaïïi tröøø toåån thöông do loaïïn saûûn cô. Khi coùù ≥ 3/6 tieââu chuaåån: chaåån ñoaùùn xaùùc ñònh beäänh vieââm ñoääng maïïch Takayasu. TOÅNG QUAN Å PHAÂÂN LOAÏÏI TAKAYASU THEO VÒ TRÍ TOÅÅN THÖÔNG MAÏÏCH MAÙÙU THEO HOÄÄI THAÁÁP HOÏÏC HOA KYØØ (ACR) 1992 •Loaïïi I (Shimizo- Sano): toåån thöông ôûû quai ñoääng maïïch chuûû vaøø caùùc nhaùùnh cuûûa noùù. •Loaïïi II (Kimoto): toåån thöông ôûû ñoääng maïïch chuûû buïïng vaøø ngöïïc. •Loaïïi III (Inada): toåån thöông quai ñoääng maïïch chuûû vaøø caùùc nhaùùnh, ñoääng maïïch chuûû ngöïïc vaøø buïïng (phoáái hôïïp loaïïi I vaøø II). •Loaïïi IV: lan toaûû ôûû ñoääng maïïch chuûû vaøø ñoääng maïïch phoååi. TOÅNG QUAN Å PHAÂÂN LOAÏÏI TAKAYASU THEO VÒ TRÍ TOÅÅN THÖÔNG MAÏÏCH MAÙÙU. THEO HOÄÄI NGHÒ TAKAYASU TAÏÏI NHAÄÄT 1994 ¾Type I: Toåån thöông ôûû quai ÑM chuûû vaøø caùùc nhaùùnh cuûûa noùù. ¾Type II: type I + toåån thöông ôûû ÑM chuûû ngöïïc ¾Type III: toåån thöông ÑM chuûû ngöïïc + ÑM chuûû buïïng ¾Type IV: toåån thöông chæ ôûû ÑM chuûû buïïng. ¾Type V: toåån thöông quai ÑM chuûû + ÑMC ngöïïc + ÑMC buïïng TOÅNG QUAN Å KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä ¾ Trong 3 naêmê thöïcï hieänä coùù 24 ca ñöôïcï chaånå ñoaùnù beänhä Takayasu coùù chuïpï DSA. ¾ Tuoåiå trung bình: 10.46 ± 3.41 tuoåi å •Nhoûû nhaátá : 4 tuoåiå •Lôùnù nhaátá 15 tuoåiå . ÑAËËC ÑIEÅÅM LAÂÂM SAØØNG CUÛÛA BN TRONG NGHIEÂÂN CÖÙÙU Tuoååi Soáá BN Tyûû leää % ≤ 10 tuoååi 12 50% > 10 tuoååi 12 50% Nöõõ 9 37.5% Nam 15 62.5% Bình thöôøøng 10 41.7% Giaûûm hoaëëc maáát 14 58.3% HA bình thöôøøng 6 25% Cao huyeáát aùùp 18 75% Huyeáát aùùp Maïïch ngoaïïi bieâân Giôùùi TUOÅÅI KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä TUOÅI:Å Coùù lieânâ quan ñeáná kyõõ thuaätä chuïpï DSA vaøø dieãnã tieáná cuûaû beänh ä Joseph M.Giordano: moïiï löùaù tuoåiå , thöôøngø töøø 3-15 tuoåiå , Chuùngù toâiâ : 4- 15 tuoåiå , trung bình: 10.46 ± 3.41. GIÔÙI TÍNH:Ù Tyûû leää nöõõ/nam 1,4:1 ñeáná 8:1, trung bình khoaûngû 2:1. Chuùngù toâiâ : treûû nam 15 BN (62.5%), nöõ õ 9BN (37.5%). Do chuùngù toâiâ chæ choïnï nhöõngõ tröôøngø hôõpõ coùù ñöôïcï chuïpï DSA vaøoø loââ nghieânâ cöùu ù KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä Taêngê HA: Brantley BD: taêngê HA 32-93%, Enrique Morales: 85% Chuùngù toâiâ : taêngê huyeátá aùpù (58.2%). Caànà oånå ñònh HA tröôùcù khi chuïpï ñeåå laømø giaûmû tai bieáná . Giaûmû hoaëcë maátá maïchï chi Enrique Morales: ña soáá giaûmû hoaëcë maátá maïchï chi. Chuùngù toâiâ : 75% coùù bieåuå hieänä giaûmû hoaëcë maátá maïchï chi. Maátá maïchï beïnï 2 beânâ seõõ gaâyâ khoùù khaênê nhieàuà trong thöïc ï hieänä thuûû thuaätä SOÁÁ LÖÔÏÏNG CAÙÙC SANG THÖÔNG MAÏÏCH MAÙÙU Soáá löôïïng sang thöông Soáá BN % 1 9 37.5% 2 6 25.0% 3 2 8.3% 4 3 12.5% 5 1 4.2% 6 3 12.5% KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä ¾Chuùngù toâiâ : ña soáá caùcù tröôøngø hôïpï coùù nhieàuà hôn 1 thöông toånå maïchï maùuù (62.5%), chæ coùù 9/24 ca (37.5%) chæ coùù 1 sang thöông. ¾Töông töïï vôùiù nhaänä xeùtù cuûaû James T. Cassidy: toånå thöông ñôn ñoäcä chæ chieámá 32%, coønø 68% coùù nhieàuà hôn 1 toånå thöông. ¾Phuøø hôïpï vôùiù cô cheáá beänhä sinh cuûaû vieâmâ maïchï maùuù trong beänhä Takayasu coùù theåå gaâyâ toånå thöông lan toûaû nhieàuà nôi treânâ heää ÑMC vaøø caûû ÑM phoåiå . KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä BAÛÛNG 5 : VÒ TRÍ CAÙÙC SANG THÖÔNG TREÂÂN HEÄÄ ÑOÄÄNG MAÏÏCH CHUÛÛ. Chuùùng toââi Carol A. L C Y Hong Morale Golding RL Gail S. Kerr Quai ÑM chuûû 3 (12.5%) 35% 2% 35% ÑM döôùùi ñoøøn T 4 (25%) 30% 43% 85-95% ÑM döôùùi ñoøøn P 1 (4.2%) 18% 38% Thaâân tay ñaààu 2 (8.3%) 58% 21% 54% 58% ÑM chuûû ngöïïc 5 (29.8%) 39% 48% 17% ÑM chuûû buïïng 11(45.8% 47% 44% 48% >50% 47% ÑM thaään T 11(45.8% 35% 48% ÑM thaään P 17(70.8% 33% 52% ÑM chaääu P 2 (8.3%) 17% 7% 9% 17% 75% 38%38% 93%93% ¾Vò trí caùcù toånå thöông coùù thay ñoåiå giöõaõ caùcù taùcù giaûû. ¾James T. Cassidy: vò trí toånå thöông khaùcù nhau ôûû nhöõngõ vuøngø vaøø caùcù chuûngû toäcä khaùcù nhau. Nguyeânâ nhaânâ cuûaû söïï khaùcù bieätä naøyø vaãnã chöa ñöôïcï bieátá roõõ. ¾Phình quai ñoängä maïchï chuûû vaøø caùcù nhaùnhù cuûaû noùù 10-30%, tyûû leää naøyø cao ôûû Nhaätä vaøø Chaâuâ Aâuâ ¾Theo Jain S: tyûû leää toånå thöông maïchï maùuù ôûû ñoängä maïchï chuûû buïngï vaøø chuûû ngöïcï cao hôn ôûû caùcù beänhä nhaânâ AÁnÁ Ñoää, ÑNA. ¾Golding RL [13] Takayasu treûû em: ÑM döôùiù ñoønø T 85-95%, ÑM thaänä 75%, ÑM chuûû buïngï > 50%, ÑM phoåiå > 50%. KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä ¾Heïpï ñoängä maïchï thaänä vaãnã laøø toånå thöông gaëpë nhieàuà nhaátá ¾Chuùngù toâiâ : tyûû leää toånå thöông quai ÑMC vaøø caùcù nhaùnhù cuûaû noùù thaápá hôn so vôùiù caùcù taùcù giaûû chaâuâ Aâuâ nhö Carol A. Langford [4], E. Morales [11] vaøø Golding RL [13], nhöng töông töïï vôùiù taùcù giaûû chaâuâ AÙ Ù laøø C Y Hong [2]. ¾Tyûû leää toånå thöông ÑMC ngöïcï , ÑMC buïngï , ÑM thaänä cuûaû chuùngù toâiâ nhieàuà hôn, töông töïï vôùiù caùcù taùcù giaûû ôûû chaâuâ AÙ.Ù KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä PHAÂÂN LOAÏÏI CAÙÙC SANG THÖÔNG THEO ACR Soáá BN Chuùùng toââi James T. Cassidy Type I (quai ÑMC +nhaùùnh) 1 4% 5% Type II (ÑMC ngöïïc + buïïng) 17 71% 46% Type III (type I + II) 6 25% 47% Type IV (ÑMC + ÑM phoååi) 0 0% 2% ¾Keátá quaûû cuûaû chuùngù toâiâ : ña soáá caùcù sang thöông laøø type II, III Töông töïï vôùiù Cassidy, tyûû leää type II vaøø III chieámá tyûû leää cao. ¾Keátá quaûû naøyø cuõngõ töông töïï vôùiù caùcù taùcù giaûû AÁnÁ Ñoää [12]. ¾Rieângâ type IV, do khoângâ chuïpï ñoängä maïchï phoåiå ñöôïcï neânâ chuùngù toâiâ khoângâ ghi nhaänä ñöôïcï tyûû leää cuûaû type naøyø . ¾Phaânâ loaïiï theo ACR khoùù aùpù duïngï trong ñieàuà kieänä hieänä taïiï vì chuùngù toâiâ khoângâ tieáná haønhø thoângâ tim phaûiû ñeåå chuïpï maïchï maùuù phoåiå cho taátá caûû beänhä nhi takayasu, neânâ khoângâ theåå phaânâ loaïiï type IV hay chæ laøø type I, II, III ñôn thuaànà . KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä PHAÂÂN LOAÏÏI SANG THÖÔNG THEO PHAÂÂN LOAÏÏI CUÛÛA HOÄÄI NGHÒ TAKAYASU TAÏÏI NHAÄÄT 1994 Soáá BN Chuùùng toââi James T. Cassidy Type I ( quai ÑMC + nhaùùnh) 1 4% 5% Type II (type I+ ÑMC ngöïïc) 0 0% 26% Type III (ÑMC ngöïïc + buïïng) 0 0% 19% Type IV (chæ ÑMC buïïng) 6 25% 20% Type V (quai ÑMC + ÑMC ngöïïc + ÑMC buïïng) 17 71% 30% KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä Theo Cassidy: ña soáá caùcù tröôøngø hôïpï ñeàuà coùù toånå thöông ôûû nhieàuà nôi vaøø taäpä trung nhieàuà ôûû ÑMC buïngï vaøø ÑMC ngöïcï . Type I, II thöôøngø gaëpë ôûû Nhaätä , type IV,V thöôøngø gaëpë ôûû AÁnÁ ñoää, type II, IV thöôøngø gaëpë ôûû Nam Phi. Chuùngù toâiâ : ña soáá toånå thöông ôûû ÑMC buïngï vaøø caùcù toånå thöông lan toûaû nhieàuà nôi neânâ type IV vaøø V chieámá tyûû leää cao. KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä BAÛÛNG 8: ÑAËËC ÑIEÅÅM CAÙÙC TOÅÅN THÖÔNG MAÏÏCH MAÙÙU Taééc Heïïp ñôn thuaààn Daõõn ñôn thuaààn Heïïp vaøø daõõn Chuùùng toââi Chuùùng toââi Gail S. Kerr Chuùùng toââi Gail S. Kerr Chuùùng toââi Gail S. Kerr Quai ÑM chuûû 0% 66.7% 13% 0% 18% 33.3% 5% ÑM döôùùi ñoøøn T 50% 50% 48% 0% 2% 0% 2% ÑM döôùùi ñoøøn P 100% 0% 2% 0% 3% 0% 3% ÑM caûûnh 50% 50% 28% 0% 5% 0% 5% ¾Daïngï toånå thöông thöôøngø gaëpë quai ÑMC laøø heïpï vaøø taécé . KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä BAÛÛNG 8: ÑAËËC ÑIEÅÅM CAÙÙC TOÅÅN THÖÔNG MAÏÏCH MAÙÙU Taééc Heïïp ñôn thuaààn Daõõn ñôn thuaààn Heïïp vaøø daõõn Chuùùng toââi Chuùùng toââi Gail S. Kerr Chuùùng toââi Gail S. Kerr Chuùùng toââi Gail S. Kerr ÑM chuûû ngöïïc 0% 60% 7% 0% 8% 40% 2% ÑM chuûû buïïng 0% 27% 38% 36.5% 10% 36.5% 5% ÑM thaään T 18.2% 54.5% 0% 0% 2% 27.2% 2% ÑM thaään P 12% 64.5% 17% 0% 0% 23.5% 0% ÑM chaääu 0% 100% 10% 0% 0% 0% 0% ¾ÑM thaänä thöôøngø laøø heïpï ñôn thuaànà , taécé vaøø daõnõ sau heïpï . ¾Sang thöông ôûû ÑMC buïngï thöôøngø heïpï vaøø daõnõ , nham nhôûû ¾Keátá quaûû naøyø töông töïï vôùiù keátá quaûû cuûaû nhieàuà taùcù giaûû khaùcù . ¾Ña soáá caùcù toånå thöông ñeàuà coùù hình aûnhû maïchï maùuù nham nhôõõ, thaønhø maïchï maùuù khoângâ trôn laùngù , ñieånå hình trong toånå thöông maïchï maùuù do beänhä Takayasu (18/24 BN chieámá 75%). ¾Theo Gail S. Kerr: toångå keátá 60 BN bò Takayasu töøø 6 thaùngù ñeáná 20 tuoåiå (trung bình 5.3 tuoåiå ) trong 20 naêmê töøø 1970-1990: Sang thöông daïngï heïpï chieámá ña soáá, gaápá 3.6 laànà so vôùi ù caùcù sang thöông daõnõ , phình (98% so vôùiù 27%), Daïngï phình sau heïpï chieámá 1/3 toångå soáá caùcù sang thöông. KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä Hellen M.: toån thöông ÑMThaän ôû taát caû caùc chuûng toäc ñeàu cao vaø gaây ra caùc bieán chöùng teo thaän hoaëc giaõm chöùc naêng thaän. ÑAÙÙNH GIAÙÙ CAÙÙC AÛÛNH HÖÔÛÛNG TREÂÂN THAÄÄN Bieáán chöùùng thaään Soáá BN Tyûû leää % Bình thöôøøng 10 41.7 Giaûûm hoaëëc maáát 14 58.3 Bình thöôøøng 10 41.7 Giaûûm hoaëëc maáát 14 58.3 Bình thöôøøng 9 37.5 Giaûûm hoaëëc khoââng thaááy 15 62. Kích thöôùùc thaään Töôùùi maùùu thaään UIV CAÙÙC ÑAËËC ÑIEÅÅM VEÀÀ KYÕÕ THUAÄÄT CHUÏÏP DSA ÔÛÛ TREÛÛ EM Ñaëëc ñieååm kyõõ thuaäät Soáá BN Tyûû leää % 4Fr 11 45.8% 5Fr 13 54.2% Gaâây teââ taïïi choåå 13 54.2%Phöông phaùùp voââ caûûm Gaâây meââ 11 45.8% ÑM ñuøøi P 23 95.8% ÑM ñuøøi T 1 4.2% Löôïïng caûûn quang 78.75 ± 26.75 ml Ñöôøøng vaøøo OÁÁng thoââng KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä ¾ Nhöõngõ BN nhoûû tuoåiå : duøngø caùcù oángá thoângâ coùù nhoûû (4Fr). Nhöõngõ treûû lôùnù hôn duøngø oángá thoângâ lôùnù hôn (5Fr) ñeåå giuùpù di chuyeånå catheter deãã daøngø hôn khi chuïpï choïnï loïcï maïchï maùuù . ¾ Haàuà heátá treûû <10 tuoåiå phaûiû gaâyâ meââ ñeåå thöïcï hieänä thuûû thuaätä . ¾ Ña soáá treûû > 10 tuoåiå coùù theåå hôïpï taùcù toátá neânâ chi caànà gaâyâ teââ taïiï choåå nôi chích ñoängä maïchï ñuøiø . ¾ Treûû gaâyâ meââ seõõ raátá khoùù chuïpï ñeåå coùù hình aûnhû ñeïpï vì beänhä nhaânâ khoângâ bieátá nín thôûû khi chuïpï laømø hình aûnhû bò nhoøeø . KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Á Û Ø Ø Ä ¾ Caùcù bieáná chöùngù trong chuïpï DSA laøø huyeátá khoáiá taïiï choåå chích ñoängä maïchï , huyeátá khoáiá vaøø huyeátá taécé , toånå thöông maïchï maùuù do thuûû thuaätä , boùcù taùchù ñoängä maïchï , suy thaänä do thuoácá caûnû quang… ¾ Trong 24 ca chuïpï DSA cuûaû chuùngù toâiâ coùù 2 ca bò xuaátá huyeátá taïiï choåå nhöng töïï heátá sau khi ñöôïcï eùpù maïchï maùuù , khoângâ caànà ñieàuà trò ñaëcë hieäuä gì. Caùcù bieáná chöùngù khaùcù chuùngù toâiâ khoângâ ghi nhaänä . KEÁT LUAÄN Á Ä ¾ Coùù nhieàuà ñieåmå töông ñoàngà veàà ñaëcë ñieåmå caùcù sang thöông maïchï maùuù ôûû beänhä nhaânâ Takayasu cuûaû chuùngù toâiâ so vôùiù caùcù nghieânâ cöùuù khaùcù ôûû beänhä nhaânâ chaâuâ AÙ. Ù ¾ ÑMC buïngï vaøø ñoängä maïchï thaänä laøø nhöõngõ nôi bò toånå thöông nhieàuà nhaátá . Ít gaëpë caùcù sang thöông ôûû quai ÑMC vaøø caùcù nhaùnhù so vôùiù caùcù taùcù giaûû chaâuâ Aâuâ . ¾Ña soáá beänhä nhi Takayasu coùù nhieàuà toånå thöông maïchï maùuù cuøngø luùcù . ¾ Sang thöông chuûû yeáuá laøø heïpï maïchï maùuù . ¾ Heïpï ÑM thaänä thöôøngø gaây ra teo thaän hoaëc giaõm chöùc naêng thaän. KEÁT LUAÄN Á Ä ¾ Trong 3 naêmê vôùiù 24 beänhä nhaânâ ñöïôcï chuïpï DSA chuùngù toâiâ ñaõõ thöïcï hieänä thuûû thuaätä khaùù thaønhø coângâ ôûû treûû em. Khoângâ coùù bieáná chöùngù ñaùngù keåå naøoø . ¾ DSA coùù theåå thöïcï hieänä ôûû treûû em vôùiù ñoää an toaønø cao, kyõõ thuaätä khoângâ quaùù phöùcù taïpï vaøø giuùpù ích nhieàuà trong chaånå ñoaùnù vaøø can thieäpä caùcù sang thöông maïchï maùuù ôûû treûû em. ¾ Trang bò theâmâ duïngï cuïï ñeåå phuøø hôïpï vôùiù treûû em. ¾ Caànà khaûoû saùtù ñoängä maïchï vaønhø , ñoängä maïchï phoåiå … trong beänhä nhi Takayasu ñeåå ñaùnhù giaùù heátá caùcù sang thöông..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBS0047.pdf
Tài liệu liên quan