Đề tài Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế, thực trạng và hướng hoàn thiện

Lời mở đầu Mục lục Trang Lời mở đầu 2 Chương 1: Cơ sở lý luận về hợp đồng kinh tế 5 1.1. Những vấn đề cơ bản về chế độ pháp lý của hợp đồng kinh tế 5 1.1.1. Sự ra đời của chế định hợp đồng và hợp đồng kinh tế 5 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng kinh tế 10 1.1.3 Vai trò của hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường 13 1.2. Ký kết hợp đồng kinh tế 16 1.2.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế 16 1.2.2. Căn cứ ký kết hợp đồng kinh tế 18 1.2.3. Chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế 20 1.2.4. Cách thức ký kết hợp đồng kinh tế 22 1.2.5. Những điều khoản thoả thuận khi ký kết thể hiện trong nội dung của hợp đồng 23 1.2.6. Hợp đồng vô hiệu 31 Chương 2 : Thực trạng việc ký kết hợp đồng kinh tế và hướng hoàn thiện pháp luật về ký kết hợp đồng kinh tế. 34 2.1. Thực trạng ký kết hợp đồng kinh tế 34 2.2. Kiến nghị hướng hoàn thiện pháp luật về ký kết hợp đồng kinh tế 55

doc62 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1509 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế, thực trạng và hướng hoàn thiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g bÞ coi lµ v« hiÖu toµn bé. - Ng­êi ký kÕt hîp ®ång kh«ng ®óng thÈm quyÒn hoÆc cã hµnh vi lõa ®¶o. Ng­êi ký kÕt hîp ®ång ®óng thÈm quyÒn tøc lµ ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ ®¹i diÖn hîp ph¸p; kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn hoÆc ®­îc uû quyÒn nh­ng v­ît qu¸ ph¹m vi uû quyÒn ®ã. Khi ng­êi ký kÕt hîp ®ång cã hµnh vi lõa ®¶o nh­ gi¶ danh, gi¶ m¹o giÊy tê, ch÷ ký, con dÊu, th× hîp ®ång ®ã ®­îc coi lµ v« hiÖu toµn bé. b. Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu tõng phÇn: Nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ cã néi dung vi ph¹m mét phÇn ®iÒu cÊm cña ph¸p luËt nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c phÇn cßn l¹i cña hîp ®ång th× bÞ coi lµ v« hiÖu tõng phÇn tøc lµ chØ v« hiÖu nh÷ng phÇn tho¶ thuËn tr¸i ph¸p luËt, cßn nh÷ng phÇn kh¸c vÉn cã hiÖu lùc ph¸p luËt. Theo kho¶n 2 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh: “Hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu tõng phÇn khi néi dung cña phÇn ®ã vi ph¹m ®iÒu cÊm cña luËt, nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn néi dung c¸c phÇn cßnl¹i cña hîp ®ång” Trong tr­êng hîp, hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu tõng phÇn th× c¸c bªn ph¶i söa ®æi ®iÒu kho¶n tr¸i ph¸p luËt, kh«i phôc c¸c quyÒn vµ lîi Ých ban ®Çu, ®ång thêi cã thÓ bÞ xö lý theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi phÇn v« hiÖu ®ã. * Nguyªn t¾c xö lý hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu. Hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu khi hîp ®ång ®ã ký kÕt tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu toµn bé, dï c¸c bªn ch­a thùc hiÖn, ®ang thùc hiÖn hoÆc ®· thùc hiÖn xong ®Òu bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - NÕu néi dung cña hîp ®ång ch­a thùc hiÖn th× c¸c bªn kh«ng ®­îc thùc hiÖn n÷a. - NÕu néi dung cña hîp ®ång ®ang thùc hiÖn hoÆc ®· thùc hiÖn xong th× bÞ xö lý tµi s¶n nh­ sau; c¸c bªn ph¶i hoµn tr¶ cho nhau tÊt c¶ tµi s¶n ®· nhËn ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång; thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång th× ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc, thiÖt h¹i ph¸t sinh th× c¸c bªn ph¶i g¸nh chÞu. - Ng­êi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu toµn bé, ng­êi cè ý thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu toµn bé th× tuú theo møc ®é vi ph¹m vµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr­êng hîp hîp ®ång kinh tÕ bÞ coi lµ v« hiÖu tõng phÇn th× c¸c bªn ph¶i söa ®æi c¸c ®iÒu kho¶n tr¸i ph¸p luËt, kh«i phôc c¸c quyÒn vµ lîi Ých ban ®Çu vµ bÞ xö lý theo ph¸p luËt ®èi víi phÇn v« hiÖu ®ã. IV.Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trong quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ 1.Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña tr¸ch nhiÖm vËt chÊt Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt lµ biÖn ph¸p ph¸p lý ¸p dông cho c¸c vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc quy ®Þnh s½n trong ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c. §iÒu 29 ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh: C¸c bªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tµi s¶n víi nhau vÒ viÖc kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ hîp ®ång kinh tÕ. Bªn vi ph¹m ph¶i tr¶ cho bªn bÞ vi ph¹m tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ trong tr­êng hîp cã thiÖt h¹i th× ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh. Qua quy ®Þnh trªn ng­êi ta hiÓu râ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ë hai gãc ®é: +D­íi gãc ®é kh¸ch quan: Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trong quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ lµ tæng hîp c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh nhãm quan hÖ x· héi gi÷a c¸c chñ thÓ trong hîp ®ång kinh tÕ ph¸t sinh do vi ph¹m chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ. Theo nghÜa nµy, tr¸ch nhiÖm vËt chÊt chøa ®ùng néi dung kinh tÕ thÓ hiÖn ë kho¶n tiÒn ph¹t vµ tiÒn båi th­êng thiÖt h¹i. §ã lµ hËu qu¶ vËt chÊt bÊt lîi mµ bªn vi ph¹m hîp ®ång ph¶i g¸nh chÞu. +D­íi gãc ®é chñ quan: Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®­îc biÓu hiÖn lµ sù g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ vËt chÊt bÊt lîi cña bªn vi ph¹m hîp ®ång mµ ®· ®­¬cj ph¸p luËt quy ®Þnh, thÓ hiÖn d­íi 2 h×nh thøc ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ båi th­êng thiÖt h¹i. Hai h×nh thøc nµy cßn gäi lµ chÕ tµi Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña mét quy ph¹m ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ. 2.C¨n cø lµm ph¸t sinh tr¸ch nhiÖm vËt chÊt Bªn bÞ vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ vµ c¬ quan tµi ph¸n kinh tÕ chØ cã thÓ ¸p dông tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi bªn vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ khi cã c¸c c¨n cø sau ®©y: -Cã hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ -Cã thiÖt h¹i thùc tÕ x¶y ra -Cã mèi quan hÖ nh©n qu¶ gi÷a hµnh vi vi ph¹m vµ thiÖt h¹i thùc tÕ -Cã lçi cña bªn vi ph¹m Hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ lµ c¸c hµnh vi vi ph¹m c¸c cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ. Chóng th­êng thÓ hiÖn d­íi d¹ng lµ kh«ng thùc hiÖn, hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng, kh«ng ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ. §Ó ®ßi båi th­êng thiÖt h¹i, bªn bÞ vi ph¹m ph¶i chøng minh ®­îc bªn vi ph¹m ®· g©y ra thiÖt h¹i cho m×nh. Nh÷ng thiÖt h¹i ®ã lµ thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt vµ thùc tÕ tÝnh to¸n ®­îc. ThiÖt h¹i nµy ph¶i chÝnh do sù vi ph¹m hîp ®ång g©y nªn hay nãi c¸ch kh¸c nã lµ hËu qu¶ cña hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ cña bªn vi ph¹m g©y ra. Trong quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ lçi ®Ó ¸p dông tr¸ch nhiÖm vËt chÊt lµ lçi suy ®o¸n nghÜa lµ cã hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ mµ kh«ng cã yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng vµo th× coi lµ cã lçi. NÕu hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ®o do nguyªn nh©n kh¸ch quan g©y ra th× ben vi ph¹m ®­îc miÔn tr¸ch nhiÖm vËt chÊt 3.C¸c h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt Tõ kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trong quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ cã thÊy h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt gåm: Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång vµ båi th­êng thiÖt h¹i. -Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ lµ chÕ tµi tiÒn lÖ ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc ¸p dông ®èi víi bªn vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ nh»m cñng cè quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ, n©ng cao ý thøc t«n träng hîp ®ång kinh tÕ. Ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ mang tÝnh trõng ph ¹t vÒ mÆt vËt chÊt ®èi víi bªn vi ph¹m, nã lµ mét chÕ tµi phæ biÕn ®­îc ¸p dông réng r·i ®èi víi tÊt c¶ c¸c hµnh vi vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ mµ kh«ng cÇn ph¶i chøng minh cã hoÆc ch­a cã thiÖt h¹i x¶y ra. TiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ lµ mét sè tiÒn mµ do bªn vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ bá ra cho bªn bÞ vi ph¹m n»m trong khung h×nh ph¹t ®· quy ®Þnh cho tõng loauÞ vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. Theo ®iÒu 29 ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ møc ph¹t chung ®èi víi c¸c lo¹i vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ lµ tõ 2% ®Õn 12% gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång bÞ vi ph¹m. Ngoµi ra ®iÒu 13 nghÞ ®Þnh 17H§BT ngµy 16.1.1990 quy ®Þnh khung ph¹t riªng cho tõng lo¹i vi ph¹m hîp ®ång. Riªng vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n kh«ng ¸p dông c¸c khung h×nh ph¹t trªn mµ ¸p dông møc l·i suÊt tÝn dông qu¸ h¹n cña ng©n hangf mµ kh«ng h¹n chÕ møc ®é tèi ®a. -Båi th­êng thiÖt h¹i lµ chÕ tµi tµi s¶n dïng ®Ó bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i thùc tÕ vÒ tµi s¶n cho bªn bÞ thiÖt h¹i. +C¨n cø ®Ó ph¸t sinh båi th­êng thiÖt h¹i ph¶i cã ®ñ 4 c¨n cø trong ®ã thiÖt h¹i thùc tÕ x¶y ra kh«ng thÓ thiÕu. +Møc båi th­êng thiÖt h¹i kh«ng ®­îc quy ®Þnh s½n, mµ theo nguyªn t¾c thiÖt h¹i bao nhiªu th× båi th­êng bÊy nhiªu. Nh÷ng thiÖt h¹i thùc tÕ mµ bªn vi ph¹m hopù ®ång ph¶i båi th­êng cho bªn bÞ thiÖt h¹i gåm: +Gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ mÊt m¸t, h­ háng bao gåm c¶ l·i ph¶i tr¶ cho ng©n hµng, c¸c kho¶n thu nhËp mµ lÏ ra trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng bªn bÞ vi ph¹m còng sÏ thu ®­îc. +C¸c chi phÝ ®Ó h¹n chÕ thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång mµ bªn vi ph¹m ph¶i chÞu +TiÒn ph¹t vµ tiÒn båi th­êng thiÖt h¹i mµ bªn bÞ vi ph¹m ph¶i tr¶ cho ng­êi thø 3 do lçi cña bªn vi ph¹m hîp ®ång g©y ra. Kho¶n båi th­êng thiÖt h¹i do bªn bÞ thiÖt h¹i ®­îc h­ëng nh»m bï ®¾p kh«i phôc l¹i lîi Ých h¹ch to¸n cña bªn bÞ thiÖt h¹i. V× vËy båi th­êng thiÖt h¹i kh«ng mang tÝnh chÊt trõng ph¹t bªn vi ph¹m hîp ®ång. Ch­¬ng ii Thùc tiÔn ¸p dông chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ t¹i chi nh¸nh c«ng ty th¸i b×nh d­¬ng I.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty th¸i b×nh d­¬ng C«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 305/Q§-BVN (H11) ngµy 19/7/1993 cña Bé néi vô ( nay lµ bé c«ng an) Chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè : 10285 cÊp ngµy 28/7/1993 cña träng tµi kinh tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. C«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng theo chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng ®Ó giao dÞch, cã ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, cã bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh. C«ng ty tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt nhµ n­íc ViÖt nam, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé néi vô. Ph¹m vi ho¹t ®éng trªn c¶ n­íc. C«ng ty cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ : PACIFIC COMPANY Trô së chÝnh: 18 Ph¹m Ngäc Th¹ch QuËn 3 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Chi nh¸nh: 37 §­êng Gi¶i Phãng – Bµ Tr­ng – Hµ néi vµ chi nh¸nh t¹i §µ N½ng. Vèn kinh doanh (1-8-1993) : 41 417 488 398 ® Trong ®ã: Vèn ng©n s¸ch: 39 168 146 265 ® Vèn tù bæ xung: 2 249 342 133 ® C«ng ty cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh , ®­îc quyÒn liªn doanh liªn kÕt , ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty cã tæng sè c¸n bé nh©n viªn lµ 90 ng­êi. §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc – Ng­êi tiÕn hµnh gi¸m s¸t vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ còng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc bé c«ng an vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ tËp thÓ c«ng ty. m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm XÝ nghiÖp x©y dùng vµ khai th¸c vËt liÖu Chi nh¸nh phÝa b¾c Chi nh¸nh miÒn Trung Phßng kinh doanh Phã gi¸m ®èc III Phßng kÕ ho¹ch phßng kÕ to¸n tµi chÝnh V¨n phßng Phã gi¸m ®èc II Phã gi¸m ®èc I - Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty, lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty. - C¸c Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc gi¸m ®èc giao phã. Phã gi¸m ®èc c«ng ty cã thÓ kiªm gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thµnh viªn. - KÕ to¸n tr­ëng gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty - C¸c phßng nghiÖp vô kh¸c : (v¨n phßng, phßng kÕ to¸n, phßng kinh doanh) gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. - Hai xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ c¸c chi nh¸nh ho¹t ®éng theo h×nh thøc ho¹ch to¸n néi bé. Chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng t¹i Hµ néi Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh: §­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 805 / Q§ - BNV (H11) ngµy 12/11/1996 cña Bé tr­ëng Bé néi vô (nay lµ Bé C«ng an). Chi nh¸nh ho¹t ®éng theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh sè : 306784 do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ thµnh phè Hµ néi cÊp ngµy 15 /4/ 1997. Chi nh¸nh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch . Chi nh¸nh cã trô së T¹i 37 §­êng Gi¶i Phãng QuËn Hai Bµ Tr­ng – Hµ Néi Víi Tæng sè vèn : 13 264 800 000 ® Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 4 264 800 000 ® Vèn l­u ®éng: 9 000 000 000 ® Më tµi kho¶n VND : 361.111.001.093 t¹i Ng©n Hµng Ngo¹i Th­¬ng – Hµ Néi. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ kinh doanh c¸c mÆt hµng nh­ b¸n bu«n hµng t­ liÖu s¶n xuÊt ( thiÕt bÞ ®iÖn tö viÔn th«ng, v¨n phßng...) ThiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, vËt liÖu x©y dùng. Chi nh¸nh C«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¶m nhËn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng nghiÖp, x©y dùng nÒn mãng c¬ së h¹ tÇng. X©y dùng hÖ thèng ®iÖn vµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ... §­îc thµnh lËp trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Khoa häc c«ng nghÖ trong vµ ngoµi n­íc ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chi nh¸nh c«ng ty cã chç ®øng trong n­íc vµ tõng b­íc v­¬n ra thÞ tr­êng thÕ giíi. Ban ®Çu chi nh¸nh chØ thµnh lËp cã 10 thµnh viªn nh­ng chi nh¸nh ®· kÞp thêi gÊp rót æn ®Þnh tæ chøc, t¨ng c­êng vµ cñng cè lùc l­îng, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , dÞch vô. Cho ®Õn nay thµnh viªn cña chi nh¸nh c«ng ty ®· lªn ®Õn 30 ng­êi, thÞ tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¶ n­íc vµ ®· ký kÕt mét sè hîp ®ång víi b¹n hµng n­íc ngoµi. Tæng sè vèn kinh doanh còng ngµy cµng më réng vµ trë thµnh c«ng ty cã bÒ dµy kinh nghiÖm vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña chi nh¸nh c«ng ty: a- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng nªn chi nh¸nh c«ng ty ®· më réng quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi chøc n¨ng kinh doanh c¸c mËt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu, nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c, trang thiÕt bÞ vËt t­ ph­¬ng tiÖn giao th«ng phôc vô trong ngµnh... NhiÖm vô c¬ b¶n cña chi nh¸nh lµ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra cña c«ng ty. Cïng víi nhiÖm vô quan träng lµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ lÜnh vùc , mÆt hµng ®· ®¨ng ký víi c¬ quan cã thÈm quyÒn. Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng , ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. Chi nh¸nh cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh ®Çy ®ñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh qu¶n lý cÊp trªnvµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­ : ThuÕ , an ninh, m«i tr­êng, lao ®éng , ng©n hµng....Tæ chøc qu¶n lý c«ng ty b»ng c¸c quyÕt ®Þnh, ®iÒu lÖ , néi quy lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Thùc hiÖn ®óng ®¾n tèt c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ®­êng lèi cña §¶ng, Nhµ n­íc. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÕ ®Þnh ph¸p luËt cña nhµ n­íc. b.- QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô: - QuyÒn h¹n : C¨n cø vµo quy ®Þnh cña ph¸p luËt chi nh¸nh c«ng ty cã c¸c quyÒn h¹n sau: Qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai vµ c¸c tµi s¶n kh¸c ®­îc giao theo quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhiÖm vô do Bé c«ng an giao. Tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh , liªn doanh liªn kÕt, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. Vay vèn vµ huy ®éng vèn theo quy ®Þnh ph¸p luËt. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo ®óng quy ®Þnh cña Bé c«ng an phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô ®­îc giao. TrÝch lËp c¸c quü vµ ph©n chia lîi nhuËn TuyÓn chän vµ bè trÝ sö dông ®µo t¹o lao ®éng hoÆc huû bá hîp ®ång lao ®éng vÒ sö dông lao ®éngtheo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. §­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ­u ®·i theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ Bé c«ng an. -NghÜa vô : Chi nh¸nh c«ng ty cã nh÷ng nghÜa vô c¬ b¶n sau NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn giao, sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai vµ c¸c tµi s¶n kh¸c ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh do Bé c«ng an giao. §¨ng ký s¶n xuÊt kinh doanh ®óng nghµnh nghÒ ®· ®¨ng ký , chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Bé c«ng an vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÑem tr­íc kh¸ch hµnh, tr­íc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do chi nh¸nh thùc hiÖn . X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n , kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m cña c«ng ty phï hîp nhiÖm vô Bé giao vµ nhu cÇu thÞ tr­êng. Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi c¸c ®èi t¸c. §æi míi c«ng nghÖ , ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, th­êng xuyªn ®æi míi thiÕt bÞ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng thoe quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng, ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lý, lµm tèt c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi, an toµn lao ®éng. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, quèc phßng vµ an ninh quèc gia. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c c¸c b¸o c¸o ®ã. ChÞu sù kiÓm tra cña Bé Néi vô , tu©nthñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Cã nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 3 . C¬ cÊu vµ tæ chøc bé m¸y cña chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng: m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña chi nh¸nh c«ng ty Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh Phßng vËt t­ Phßng kü thuËt Phã gi¸m ®èc V¨n phßng - Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c«ng ty ®­îc uû quyÒn ®Çy ®ñ vÒ quyÒn h¹n ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh , cã quyÒn ho¹t ®éng nh©n danh c«ng ty trong mäi tr­êng hîp ®Î tæ chøc kinh doanh ®­îc nhµ n­íc cho phÐp. Gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ viÖc ®iÒu hµnh , tæ chøc ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Gi¸m ®èc ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lín nh­: Hîp ®ång kinh tÕ , ho¹ch to¸n, kÕ to¸n, thèng kª, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é thuÕ, lao ®éng, b¶o mËt an ninh. .. Theo h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. - Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc theo sù uû quÒn vµ ph©n c«ng b»ng v¨n b¶n. Phã gi¸m ®èc chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng , uû quyÒn. NÕu cã hµnh vi v­ît qu¸ sù ph©n c«ng uû quyÒn g©y thÊt tho¸t, thiÖt h¹i th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr­íc chi nh¸nh vµ ph¸p luËt. - KÕ to¸n lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª cña chi nh¸nh vµ cã c¸c quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - V¨n phßng vµ c¸c phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh doanh . III. Qu¸ tr×nh ®µm ph¸n ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ t¹i chi nh¸nh c«ng tyTh¸i B×nh D­¬ng 1.T×nh h×nh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ a.c¸c lo¹i hîp ®ångkinhtÕ mµ chi nh¸nh c«ng ký kÕt §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh Chi nh¸nh ®· ký kÕt nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh cña m×nh bao gåm : Hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu , Hîp ®ång mua b¸n thiÕt bÞ vËt t­ . Hîp ®ång x©y dùng , Hîp ®ång l¾p ®Æt...C¸c hîp ®ång kinh tÕ ®Òu do phßng kinh doanh cña chi nh¸nh thùc hiÖn dùa trªn c¬ së nhu cÇu cña thÞ tr­êng,c¸c ®¬n ®Æt hµng chµo hµng c¨n cø vµo kkh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh , chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh tÕ cña chi nh¸nh .. Phong kinh doanh sÏ tiÕn hµnh ®iÒu tra , xem xÐt ®èi t¸c vµ lËp b¸o c¸o göi tí gi¸m ®èc,gi¸m ®èc sÏ dùa trªn c¨n cø b¸o c¸o ®ã vµ quyÕt ®Þnh cã nªn ký kÕt hîp ®ång hay kh«ng Hîp ®ång nhËp khÈu : chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y, sîi ACRINIC... Hîp ®ång xuÊt khÈu : chñ yÕu lµ s¶n phÈm nghµnh dÖt may Hîp ®ång mua b¸n vËt t­ : vËt liÖu x©y dùmg, thiÕt bÞ ®iÖn... b. ThÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ cña chi nh¸nh vµ cña c¸c ®èi t¸c: -ThÈm quyÒn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ cña chi nh¸nh: Chi nh¸nh C«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng trùc thuéc c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng vµ ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n ®éc lËp nªn chi nh¸nh cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n . V× vËy thÈm quyÒn ký kÕt H§KT cña chi nh¸nh lµ ng­êi ®¹i diÖn cho chi nh¸nh ®ã lµ Gi¸m ®èc . Ngoµi ra Gi¸m ®èc còng cã thÓ uû quyÒn ký kÕt cho ng­êi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . ThÈm quyÒn ký kÕt H§KT cña c¸c ®èi t¸c : §Ó hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a chi nh¸nh víi c¸c ®èi t¸c lµ H§KT th× ®èi t¸c cña chi nh¸nh ph¶i lµ ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh . Khi ®ã ng­êi cã thÈm quyÒn thùc hiÖn viÖc ký kÕt H§KT víi chi nh¸nh lµ ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña doanh nghiÖp ®èi t¸c hoÆc ng­êi ®­îc ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p uû quyÒn b»ng v¨n b¶n. c. Thñ tôc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ t¹i chi nh¸nh c«ng ty §Ó cã thÓ h×nh thµnh mét hîp ®ång kinh tÕ viÖc ®µm ph¸n ký kÕt mét hîp ®ång kinh tÕ lµ mét b­íc rÊt cÇn thiÕt vµ v« cïng quan träng , nã cã ¶nh h­ëng ®Õn néi dung vµ viÖc thùc hiÖn sau nµy , viÖc ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång do hai bªn tham gia bµn b¹c trao ®æi víi nhau trªn c¬ së b×nh ®¼ng 2 bªn cïng cã lîi. C«ng ty th­êng ®µm ph¸n trùc tiÕp ( h×nh thøc ký kÕt trùc tiÕp ) ®©y lµ h×nh thøc ký kÕt phï hîp víi viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh. §µm ph¸n ®Ó ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ t¹i chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng cã thÓ do chÝnh Gi¸m ®èc ®µm ph¸n v¬Ý ®èi t¸c . Sau khi ®· ®¹t ®­îc c¸c tho¶ thuËn vµ c¸c ®iªï kho¶n , ®iÒu kiÖn trong hîp ®ång th× Gi¸m ®èc sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ H×nh thøc cña hîp ®ång lµ b»ng v¨n b¶n . d. Néi dung cña hîp ®ång kinh tÕ : PhÇn néi dung cña hîp ®ång kinh tÕ ®­îc tiÕn hµnh rÊt chi tiÕt, nhøng ®iÒt kho¶n cña hîp ®ång ®­îc ghi ®Çy ®ñ vµ râ rµng trong hîp ®ång . Trong mét hîp ®ång kinh tÕ bao giê Chi nh¸nh còng quy ®Þnh chi tiÕt nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång theo ®óng ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ: - Ngµy, th¸ng, n¨m ký kÕt H§KT chñ thÓ vµ ®¹i diÖn hîp ph¸p . Tªn ®¬n vÞ kinh tÕ . §Þa chØ : Sè tµi kho¶n t¹i ng©n hµng giao dÞch cña c¸c bªn chñ thÓ H§KT: Hä, tªn ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c¸c bªn chñ thÓ H§KT. - §èi t­îng cña H§KT : §èi víi hîp ®ång x©y l¾p vµ x©y dùng: Néi dung c«ng viÖc khèi l­îng vµ gi¸ trÞ cña néi dung c¸c c«ng viÖc. §èi víi hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸: Tªn hµng ho¸ ®ã lµ nh÷ng vËt t­ m¸y mãc mµ c«ng ty ®­îc phÐp mua b¸ntheo giÊy phÐp kinh doanh cu¶ c«ng ty. Sè l­îng, ®­îc ghi b»ng sè vµ b»ng ch÷. §¬n vÞ th× tuú theo tõng lo¹i hµng ho¸. - Quy c¸ch chÊt l­îng: Bao giê còng ®­îc quy ®Þnh mét c¸ch phÈm chÊt. §iÒu kho¶n nµy nãi lªn mÆt chÊt cña hµng ho¸ mua b¸n, lµ c¬ së ®Ó ®Þnh gi¸ hµng ho¸. C«ng ty ph¶i nªu râ nh÷ng tiªu chuÈn mµ hµng ho¸ ph¶i ®¹t ®­îc vµ cã quy ®Þnh mét sè dung sai cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. Bªn c¹ch ®ã cã ®iÒu kho¶n vÒ nguån gèc cña hµng ho¸ vµ ký m· hiÖu. §Æc biÖt lµ ®èi víi hîp ®ång x©y l¾p vµ x©y dùng th× cã ®iÒu kho¶n yªu cÇu kü thuËt c«ng viÖc: Cã ®iÒu kho¶n nµy ®Ó c«ng ty cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt phï hîp víi tõng yªu cÇu cô thÓ cña c«ng viÖc, tiÕn ®é thi c«ng còng lµ mét ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång nµy. - Gi¸ c¶: §­îc quy ®Þnh cô thÓ, ®­îc viÕt b»ng sè vµ b»ng ch÷ cã ghi tæng gi¸ trÞ cña hîp ®ång, ®ång tiÒn trong tÝnh gi¸ lµ VN§ - §iÒu kiÖn nghiÖm thu, giao nhËn: + Hîp ®ång mua b¸n: lµ x¸c ®Þnh thêi h¹n, ®Þa ®iÓm giao hµng, ph­¬ng thøc giao hµng vµ th«ng b¸o giao hµng. Thêi h¹n giao hµng lµ thêi h¹n mµ ng­êi b¸n ph¶i hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng. §èi víi hîp ®ång mua b¸n cña c«ng ty, th­êng quy ®Þnh cho ng­êi b¸n mét thêi h¹n giao hµng lµ mét ngµy nhÊt ®Þnh. §Þa ®iÓm giao hµng còng ®­îc quy ®Þnh râ trong tõng hîp ®ång vµ tuú theo hîp ®ång vµ tõng lo¹i hµng ho¸ mµ cã thÓ cho phÐp giao hµng tõng ®ît hoÆc mét lÇn duy nhÊt. + Hîp ®ång x©y lÊp vµ x©y dùng: Th× trong hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh râ ngµy th¸ng n¨m nghiÖm thu c«ng tr×nh, khi nghiÖm thu ph¶i cã biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh. - Ph­¬ng thøc thanh to¸n: Tuú tõng lo¹i hîp ®ång mµ c«ng ty vµ phÝa ®èi t¸c lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n cho phï hîp. - Tr¸ch nhiÖm c¶u c¸c bªn trong hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ghi râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn nhÊt lµ ®èi v¬Ý hîp ®ång x©y dùng vµ x©y l¾p. - Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hîp ®ång kinh tÕ. Ngoµi nh÷ng ®iÒu kho¶n trªn, trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ mµ c«ng ty ký kÕt th­êng ®­îc ®­a vµo nh÷ng ®iÒu kho¶n kh¸c cho hîp ®ång thªm cô thÓ, chi tiÕt tr¸ch sai sãt x¶y ra nh­: Ph¹t vµ båi th­êng thiÖt h¹i: nÕu cã tranh chÊp x¶y ra th× c¸c bªn tù hoµ gi¶i, nÕu kh«ng ®­îc th× sÏ nhê träng tµi kinh tÕ theo quy ®Þnh trong hîp ®ång s¶n xuÊt nhê trung t©m träng tµi theo tho¶ thuËn cña 2 bªn. e. C¬ së thiÕt lËp qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ t¹i chi nh¸nh c«ng ty Th¸i B×nh D­¬ng: Hîp ®ång mua b¸n vËt t­: -§¸nh gi¸ lóc ®Çu: c¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt gi÷a c«ng ty vµ ®èi t¸c , hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ...Phong kü thuËt lËp kÕ ho¹ch , biÖn ph¸p , tiÕn ®é thi c«ng cho tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh . V× thÕ cÇn nh÷ng vËt t­ , vËt liÖu , dÞch vô cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh. Tr­ëng phßng kü thuËt sÏ göi yªu cÇu vÒ vËt t­ cho phßng vËt t­ dùa trªn nh÷ng yªu cÇu nµy vµ t×nh h×nh vËt t­ hiÖn cã ë chi nh¸nh.Phßng vËt t­ sÏ x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng vËt t­ , vËt liÖu mµ c«ng ty ®ang thiÕu cho c«ng tr×nh . Tr­ëng phßng vËt t­ sÏ göi nh÷ng yªu cÇu mua vËt t­ thiÕu cho phßng kinh doanh ®Ó phßng kinh doanh thùc hiÖn mua b¸n vËt t­. Sau khi xem xÐt chÊt l­îng c¸c vËt t­ , t×m hiÓu gi¸ c¶ cña vËt t­ , thu thËp th«ng tin tr­ëng phßng kinh doanh sÏ ph©n tÝch vµ rót ra ®¸nh gi¸ . Khi ®· xem xÐt ®Çy ®ñ kü l­ìng vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶ th× tr­ëng phßng kinh doanh tr×nh c¸c ph©n tÝch lªn gi¸m ®èc. -§¸nh gi¸ trong qu¸ tr×nh ®i mua vËt t­ : Thu thËp th«ng tin : tr­ëng phßng kinh doanh hay ng­êi ®­îc uû quyÒn sÏ thu thËp th«ng tin vÒ c¸c chØ tiªu sau: +TiÕn ®é giao hµng +chÊt l­îng vËt t­ +Sè l­îng vËt t­ * Ph©n tÝch b¸o c¸o: Tr­ëng phßng kinh doanh hay ng­êi ®­îc uû quyÒn lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh gi¸ c¶ chÊt l­îng , tiÕn ®é vµ sè l­îng ®Ó tr×nh lªn gi¸m ®èc. quy tr×nh mua vËt t­ Theo ®¬n chµo hµng cña kh¸ch hµng Phßng kinh doanh lËp hå s¬ dù thÇu So¹n th¶o ký kÕt hîp ®ång Giao cho ®éi s¶n xuÊt thùc hiÖn NghiÖm thu c«ng tr×nh Thanh lý hîp ®ång 2.2. KiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 ®· ®Ò cËp ®Õn kh¸c niÖm hîp ®ång kinh tÕ, ph¹m vi vµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh cña Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ. Song c¸c vÊn ®Ò nµy l¹i g©y ra nhiÒu tranh c·i vµ kh«ng thèng nhÊt, lµm n¶y sinh ra nhiÒu v­íng m¾c trong vÊn ®Ò x¸c ®Þnh LuËt ¸p dông vµ thùc tiÔn gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp.Do ®ã, nh»m hoµn thiÖn Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cÇn ph¶i söa ®æi vµ bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nµy. 2.2.1. VÒ kh¸i niÖm hîp ®ång kinh tÕ. §iÒu 1 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh : “Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n,tµi liÖu giao dÞch gi÷a c¸c bªn ký kÕt vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc s¶n xuÊt, trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô, nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c¸c tho¶ thuËn kh¸c cã môc ®Ých kinh doanh víi sù quy ®Þnh râ rµng quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh “ . Kh¸i niÖm nµy mang tÝnh liÖt kª, kh«ng bao hµm hÕt c¸c lÜnh vùc cÇn ®iÒu chØnh, kh«ng ph¶n ¸nh râ c¸c ®Æc tr­ng chñ yÕu cña hîp ®ång kinh tÕ. ThËt vËy, xung quanh vÊn ®Ò ph¹m vi ®iÒu chØnh cña hîp ®ång kinh tÕ hiÖn nay cßn cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau nh­ - Cã quan ®iÓm cho r»ng mét hîp ®ång chØ cÇn tho¶ m·n §iÒu1 Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ th× ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 3 ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 1, §iÒu 2, §iÒu 11 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ . NÕu thiÕu mét trong ba ®iÒu kiÖn th× hîp ®ång ®ã kh«ng ph¶i lµ hîp ®ång kinh tÕ vµ kh«ng chÞu sù ®iÒu chØnh cña Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ . C¸c ®iÒu kiÖn ®ã lµ . + C¸c chñ thÓ tham gia quan hÖ hîp ®ång ph¶i cã môc ®Ých kinh doanh. + C¸c bªn chñ thÓ tham gia quan hÖ hîp ®ång ph¶i lµ ph¸p nh©n, c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh. + H×nh thøc cña hîp ®ång ph¶i b»ng v¨n b¶n hoÆc tµi liÖu giao dÞch, c«ng v¨n giÊy tê, ®iÖn b¸o, ®¬n chµo hµng, ®¬n ®Æt hµng ... Tuy nhiªn, trong thùc tÕ ¸p dông Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ còng nh­ thùc tiÔn kinh doanh ®· t¹o ra nhiÒu ngo¹i lÖ nh­ nh÷ng tr­êng hîp sau: - Tr­êng hîp thø nhÊt : Khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n trong ho¹t ®éng kinh doanh th× hîp ®ång ®ã cã ph¶i lµ hîp ®ång kinh tÕ hay kh«ng? VÝ dô : Mét doanh nghiÖp t­ nh©n ký kÕt hîp ®ång víi mét doanh nghiÖp t­ nh©n, hay c¸ nh©n kinh doanh b»ng v¨n b¶n mµ néi dung phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn cña c¸c bªn ký kÕt. NÕu c¨n cø theo §iÒu 2 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ th× ®©y kh«ng ph¶i lµ hîp ®ång kinh tÕ, bëi doanh nghiÖp t­ nh©n vµ c¸ nh©n kinh doanh ®Òu lµ nh÷ng chñ thÓ kinh doanh kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. H¬n n÷a §iÒu 1 - LuËt th­¬ng m¹i cßn quy ®Þnh th­¬ng - mét lo¹i chñ thÓ kinh doanh còng kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. Nh­ vËy, viÖc quy ®Þnh b¾t buéc mét bªn ph¶i cã t­ c¸ch ph¸p nh©n trong quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ lµ kh«ng phï hîp víi thùc tiÔn, bëi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, rÊt nhiÒu chñ thÓ kinh doanh míi ra ®êi. MÆt kh¸c, bªn c¹nh nh÷ng chñ thÓ kinh doanh truyÒn thèng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n nh­ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, hîp t¸c x·... cßn cã nh÷ng chñ thÓ kinh doanh kh«ng cã t­ c¸ch ph¸p nh©n nh­ doanh nghiÖp t­ nh©n, ng­êi kinh doanh d­íi vèn ph¸p ®Þnh, hé kinh tÕ gia ®×nh... TÊt c¶ c¸c chñ thÓ kinh doanh nµy ph¶i hoµn toµn b×nh ®¼ng víi nhau trong c¸c quan hÖ ph¸p luËt. Nªn trong ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ, cÇn söa ®æi kh«ng nªn quy ®Þnh cøng nh¾c mét bªn chñ thÓ trong quan hÖ hîp ®ång ph¶i lµ ph¸p nh©n, mµ chØ nªn quy ®Þnh : “Hîp ®ång kinh tÕ lµ hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh “. - Tr­êng hîp thø hai : Hîp ®ång kinh tÕ ph¶i cã môc ®Ých kinh doanh vµ h­íng ®Õn lîi nhuËn. Trong ®ã lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång kinh tÕ, nh­ng môc tiªu nµy cã ®Æt ra cho tÊt c¶ bªn tham gia quan hÖ hîp ®ång hay kh«ng ? hay chØ cÇn mét chñ thÓ cã môc ®Ých lîi nhuËn lµ ®ñ ? trong thùc tiÔn rÊt nhiÒu quan hÖ hîp ®ång mµ chØ cã mét bªn chñ thÓ tham gia v× môc tiªu lîi nhuËn. VÝ dô : Tr­êng §¹i häc LuËt ký kÕt víi mét C«ng ty x©y dùng vÒ viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho tr­êng. Tr­êng LuËt - ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, tham gia quan hÖ hîp ®ång kh«ng ph¶i v× môc tiªu lîi nhuËn, mµ v× môc tiªu gi¸o dôc. C«ng ty x©y dùng - ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô, ho¹t ®éng v× môc tiªu kinh doanh. Do vËy, Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh râ rµng h¬n vÒ môc ®Ých kinh doanh vµ môc tiªu lîi nhuËn cña c¸c bªn chñ thÓ tham gia quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ. - Tr­êng hîp thø ba : Mét hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n trong ho¹t ®éng kinh doanh, mµ kh«ng ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n lµ hîp ®ång kinh tÕ hay hîp ®ång d©n sù ? NÕu lµ hîp ®ång d©n sù, ®­¬ng nhiªn sÏ ph¶i chÞu ®iÒu chØnh cña Ph¸p luËt d©n sù, h¬n n÷a nÕu hîp ®ång nµy ph¸t sinh tranh chÊp th× ®­¬ng nhiªn do Toµ ¸n d©n sù gi¶i quyÕt. Nh­ vËy, viÖc dïng Ph¸p luËt d©n sù, ®iÒu chØnh nh÷ng quan hÖ mang tÝnh chÊt kinh doanh hiÖn cã phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao hay kh«ng?. H¬n n÷a, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hÕt søc n¨ng ®éng, quyÕt ®Þnh cøng nh¾c vÒ h×nh thøc hîp ®ång sÏ kh«ng phï hîp, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ c«ng nghÖ th«ng tin häc ®· vµ ®ang lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó c¸c bªn giao kÕt hîp ®ång th­¬ng m¹i. ViÖc ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh hîp ®ång kinh tÕ ph¶i ®­îc ký kÕt b»ng v¨n b¶n , th× mét sè hîp ®ång kinh tÕ ®­îc quy ®Þnh lµ ph¶i ký b»ng v¨n b¶n. Hîp ®ång kinh tÕ cã thÓ ký b»ng v¨n b¶n hîp ®ång: hîp ®ång mÉu, th­ ®iÖn tö, fax truyÒn tin hoÆc b»ng tµi liÖu giao dÞch, mµ c¸c bªn tham gia quan hÖ hîp ®ång tù chän h×nh thøc cña hîp ®ång kinh tÕ, trõ mét sè hîp ®ång kinh tÕ mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ký kÕt b»ng v¨n b¶n. Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ nªn ®Ó c¸c bªn tham gia quan hÖ hîp ®ång lùa chän h×nh thøc cña hîp ®ång kinh tÕ, trõ mét sè hîp ®ång kinh tÕ mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i ký kÕt b»ng v¨n b¶n nh÷ng hîp ®ång nµy th­êng cã gi¸ trÞ lín mang tÝnh chÊt quan träng, cã ý nghÜa ®Æc biÖt ®èi víi c¸c bªn, cã ý nghÜa ®èi víi Nhµ n­íc, nh­ hîp ®ång nhËn thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n. Tõ nh÷ng ph©n tÝch ë trªn, ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn ®­a ra kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång kinh tÕ nh­ sau : “Hîp ®ång kinh tÕ lµ sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh vÒ viÖc x¸c lËp, thay ®æi hoÆc chÊm døt quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn trong c¸c quan hÖ kinh tÕ, mµ trong ®ã mét hoÆc c¸c bªn nh»m môc ®Ých kinh doanh “. 2.2.2. KiÕn nghÞ söa ®æi,bæ sung c¸c quy ®Þnh thñ tôc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Thñ tôc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ®­îc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy25/09/1989, song c¸c quy ®Þnh ®ã cßn s¬ sµi vµ ®Æc biÖt hiÖn t¹i nã kh«ng cßn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. ThËt vËy, §iÒu 11 -Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ®· quan t©m ®Õn yÕu tè tho¶ thuËn cña hîp ®ång song ch­a thËt ®Çy ®ñ. NÕu c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù vÒ vÊn ®Ò nµy t¹i c¸c §iÒu 396, §iÒu 397vµ ®iÒu 399 th× thñ tôc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ n¶y sinh hai vÊn ®Ò cÇn xem xÐt, ®ã lµ : a. VÊn ®Ò thø nhÊt : Thêi h¹n tr¶ lêi ®Ò nghÞ cã ®iÒu kiÖn b¾t buéc ph¶i ghi trong ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång hay kh«ng ? NÕu bªn ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång kh«ng ghi thêi h¹n tr¶ lêi th× bªn ®Ò nghÞ cã rµng buéc bëi ®Ò nghÞ cña m×nh hay kh«ng ?Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh bæ sung vÒ vÊn ®Ò nµy : “ Thêi h¹n tr¶lµ giao kÕt hîp ®ång cÇn ®­îc thÓ hiÖn trong ®ã ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång, ®Ó tr¸nh cho viÖc bªn ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång ph¶i chê ®îi bªn ®­îc ®Ò nghÞ mµ cã thÎ bá lì thêi c¬ kinh doanh, trong ®ã thêi h¹n thanh lý ph¶i do ng­êi ®Ò nghÞ ký hîp ®ång ¸n ®Þnh”. b. VÊn ®Ò thø hai: §ã lµ khi mét bªn ®Ò nghÞ bªn kia giao kÕt hîp hîp ®ång cã nªu râ néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång vµ thêi h¹n tr¶ lêi th× kh«ng ®­îc mêi bªn thø ba giao kÕt hîp ®ång trong thêi h¹n chØ tr¶ lêi vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ lµ ®Ò nghÞ cña m×nh (§iÒu 396 - Bé luËt d©n sù) Víi quy ®Þnh nµy c¸c nhµ lµm luËt nh»m h¹n chÕ viÖc “mua tranh b¸n c­íp” h¹n chÕ vi ph¹m nghÜa vô cña bªn ®­a ra ®Ò nghÞ. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ch­a quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nµy. Song ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh bæ sung vÒ vÊn ®Ò nµy, ®ång thêi còng cÇn lµm râ thªm r»ng: Bªn ®Ò nghÞ chØ kh«ng ®­îc mêi bªn thø ba giao kÕt hîp ®ång víi néi dung ®· ®­îc ®­a ra trong hîp ®ång ®èi víi bªn ®­îc ®Ò nghÞ, cßn víi néi dung kh¸c kh«ng thÓ h¹n chÕ. Tõ ph©n tÝch trªn, th× ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ phï hîp víi quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. Cô thÓ cÇn quy ®Þnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò sau : + Khi mét bªn ®Ò nghÞ bªn kia giao kÕt hîp ®ång kinh tÕ ,mµ trong v¨n b¶n ®Ò nghÞ cã ghi râ néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång vµ thêi h¹n tr¶ lêi, th× bªn ®Ò nghÞ kh«ng ®­îc mêi bªn thø ba giao kÕt (víi néi dung hîp ®ång ®· ®­a ra) trong thêi h¹n chØ tr¶ lêi vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ lêi ®Ò nghÞ cña m×nh. + Khi bªn ®Ò nghÞ chÊp nhËn chØ cã hiÖu lùc thùc hiÖn trong thêi gian ®ã, nÕu bªn ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång nhËn ®­îc tr¶ lêi khi ®· hÕt h¹n tr¶ lêi th× lêi chÊp nhËn nµy ®­îc coi lµ lêi ®Ò nghÞ míi cña bªn chËm tr¶ lêi. + Khi c¸c bªn trùc tiÕp ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi nhau th× bªn ®­îc ®Ò nghÞ ph¶i tr¶ lêi ngay cã chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn tr­êng hîp cã tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n tr¶ lêi. Trong tr­êng hîp viÖc tr¶ lêi ®­îc chuyÓn qua b­u ®iÖn th× thêi ®iÓm tr¶ lêi lµ göi ®i theo dÊu b­u ®iÖn. ë trªn lµ viÖc ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång, cßn viÖc thay ®æi hoÆc rót l¹i ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång kinh tÕ nh­ thÕ nµo th× Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ch­a quy ®Þnh. Do vËy ®Ó hoµn thiÖn h¬n Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn qui ®Þnh thªm vÒ vÊn ®Ò nµy sao cho phï hîp cÊp c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. Mét vÊn ®Ò n÷a cÇn ®Æt ra, ®ã lµ viÖc Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ chØ quy ®Þnh râ thêi gian cã hiÖu lùc cña hîp ®ång khÝ nã ®­îc ký kÕt trùc tiÕp.(§iÒu 11 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ). Cßn viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña hîp ®ång khi nã ®­îc ký kÕt b»ng ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp th× l¹i kh«ng ®¬n gi¶n, mµ trong thùc tÕ nã rÊt phøc t¹p. ThËt vËy,®Ó biÕt khi nµo hîp ®ång ®­îc h×nh thµnh lµ vÊn ®Ò khã trong nh÷ng tr­êng hîp c¸c bªn chØ th­¬ng l­îng víi nhau b»ng th­ tÝn hay tµi liÖu giao dÞch . ViÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm h×nh thµnh hîp ®ång lµ v« cïng quan träng. §iÒu 11 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ qôy ®Þnh: Hîp ®ång kinh tÕ cã hiÖu lùc tõ khi bªn ®­îc ®ª nghÞ chÊp nhËn ®Ò nghÞ giao kÕt hay tõ khi bªn ®Ò nghÞ nhËn l¹i b¶n hîp ®ång ®· ®­îc chÊp nhËn, dÉn ®Õn gi÷a hai thêi ®iÓm nµy cã kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh ¶nh h­ëng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn. Theo kho¶n 3- §iÒu 404 - Bé luËt d©n sù quy ®Þnh : “Hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ thêi ®iÓm giao kÕt, trõ tr­êng hîp hîp ®ång cã tho¶ thuËn kh¸c hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c“. T¹i kho¶n 1 - §iÒu 403 - Bé luËt D©n sù quy ®Þnh : “Hîp ®ång ®­îc giao kÕt vµo thêi ®iÓm bªn ®Ò nghÞ nhËn ®­îc tr¶ lêi chÊp nhËn giao kÕt hoÆc c¸c bªn ®· tho¶ thuËn xong néi dung chñ yÕu cña hîp ®ång”. Nh­ vËy víi c¸ch thøc ký kÕt hîp ®ång th«ng qua ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña hîp ®ång lµ thêi ®iÓm khi bªn ®Ò nghÞ giao kÕt nhËn ®­îc b¶n hîp ®ång ®· ®­îc chÊp nhËn. 2.2.3. KiÕn nghÞ söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh vÒ ®¹i diÖn vµ uû quyÓn trong quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 ®· quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò ng­êi ®¹i diÖn vµ uû quyÒn. Tuy nhiªn, c¸c quy ®Þnh nµy ch­a chÆt chÏ,t¹o ra nhiÒu khe hë vµ trong nhiÒu tr­êng hîp lµm cho c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ dÔ trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Do vËy, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt cña §iÒu 9- Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ vµ §iÒu 5 - NghÞ ®Þnh 17/H§BT, ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®¹i diÖn trong viÖc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ bao gåm: tr¸ch nhiÖm tµi s¶n, tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh vµ c¶ tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®Ó cã thÓ ng¨n chÆn nh­ng tiªu cùc cã thÓ x¶y ra. MÆt kh¸c,còng cÇn quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ng­êi uû quyÒn còng nh­ cña ng­êi ®­îc uû quyÒn khÝ ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong tr­êng hîp hµnh vi cña hä cã thÓ g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc. VÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó cho phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh thªm vÒ thñ tôc uû quyÒn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ nh­ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ph¸p nh©n, c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh khi uû quyÒn cho ng­êi kh¸c thay m×nh ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ph¶i lµm hîp ®ång uû quyÒn theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 585, §iÒu 586 - Bé luËt d©n sù th× hîp ®ång uû quyÒn lµ sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn, theo ®ã bªn ®­îc uûquyÒn cã nghÜa vô thùc hiÖn c«ng viÖc nh©n danh bªn uû quyÒn, bªn uû quyÒn chØ ph¶i tr¶ thï lao nÕu cã tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. Hîp ®ång uû quyÒn ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n, nÕu cã tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c hîp ®ång uû quyÒn ph¶i cã chøng nhËn cña c«ng chøng Nhµ n­íc hoÆc chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn. Theo ®ã, trong hîp ®ång uû quyÒn nµy sÏ ghi nhËn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång uû quyÒn, còng nh­ tr­êng hîp hîp ®ång uû quyÒn chÊm døt. 2.2.4. Bæ sung c¸c quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc cña hîp ®ång kinh tÕ . §iÒu 8 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cã quy ®Þnh vÊn ®Ò hiÖu lùc hîp ®ång kinh tÕ, nh­ng ch­a ®­îc tr×nh bµy mét c¸ch râ rµng, chØ míi ®­îc gi¸n tiÕp thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc c¸c quy ®Þnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu. Nh»m lµm cho c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®­îc râ rµng dÔ vËn dông vµ thùc hiÖn trong cuéc sèng . Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh hiÖu lùc cña hîp ®ång kinh tÕ nªn ®­îc ¸p dông, theo c¸c quy ®Þnh. + Hîp ®ång kinh tÕ giao kÕt hîp ph¸p cã hiÖu lùc b¾t buéc ®èi víi c¸c bªn. Hîp ®ång kinh tÕ cã hiÖu lùc kÓ tõ thêi ®iÓm giao kÕt trõ tr­êng hîp cã tho¶ thuËn kh¸c hoÆc ph¸p luËt quy ®Þnh kh¸c. + Hîp ®ång kinh tÕ chØ cã thÓ bÞ söa ®æi hoÆc huû bá nÕu cã tho¶ thuËn hoÆc ph¸p luËt cã quy ®Þnh. VËy thÕ nµo lµ mét hîp ®ång kinh tÕ ®­îc giao kÕt hîp ph¸p? theo ®ã, cÇn thiÕt ph¶i nªu râ c¸c ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc cña hîp ®ång. Bëi v× mét hîp ®ång ®­îc coi lµ giao kÕt hîp ph¸p khi nã tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc cña hîp ®ång. MÆt kh¸c, c¸c ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc cña hîp ®ång kinh tÕ ®­îc suy ra tõ c¸c quy ®Þnh hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu lµ kh«ng chÝnh x¸c. V× n¬i lµm vµ ngo¹i diÖn cña hai vÊn ®Ò nµy (hiÖu lùc cña hîp ®ång vµ hîp ®ång v« hiÖu) trªn thùc tÕ kh«ng trïng hoµn toµn. ThËt vËy, ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc cña hîp ®ång nh­ sau: - Hîp ®ång cã néi dung phï hîp víi ph¸p luËt, ®¹o ®øc vµ trËt tù c«ng céng. - Ng­êi ký kÕt hîp ®ång cã ®ñ n¨ng lùc chñ thÓ tham gia hîp ®ång kinh tÕ. - ý chÝ cña c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång hoµn toµn tù nguyÖn. - H×nh thøc cña hîp ®ång phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Mét hîp ®ång tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn trªn th× sÏ cã hiÖu lùc ph¸p lý. ViÖc quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó hîp ®ång kinh tÕ cã hiÖu lùc sÏ lµm cho c¸c bªn tham gia quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ trong qu¸ tr×nh ký kÕt Ýt m¾c sai ph¹m h¬n, ®ång thêi còng gióp cho c¶ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp dÔ dµng h¬n trong qu¸ tr×nh ph¸n xö. 2.2.5. KiÕn nghÞ bæ sung c¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh hîp ®ång v« hiÖu. Mét hîp ®ång ®­îc ký kÕt nÕu kh«ng tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn cã hiÖu lùc ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh th× nã sÏ bÞ v« hiÖu trong hai tr­êng hîp sau : + Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu toµn bé . + Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu tõng phÇn. a.C¸c c¨n cø ®Ó hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu toµn bé theo ph¸p luËt . C¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh mét hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu toµn bé quy ®Þnh kho¶n 1 - §iÒu 8 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ . + Thø nhÊt : §iÓm c - Kho¶n 1 - §iÒu 8 quy ®Þnh : Ng­êi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ kh«ng ®óng thÈm quyÒn “ Hîp ®ång kinh tÕ sÏ v« hiÖu toµn bé. §©y lµ quy ®Þnh kh¸ hîp lý, song trªn thùc tÕ cã tr­êng hîp v¨n b¶n uû quyÒn cña Gi¸m ®èc cho phã Gi¸m ®èc ®ã ®­îc phª chuÈn sau khi ®· ký hîp ®ång th× v¨n b¶n ®ã cã hîp lÖ kh«ng ? lóc nµo ®­îc coi lµ hîp lÖ “. Do ®ã, ph¸p luËt kinh tÕ cÇn ph¶i ph©n biÖt sù x¸c lËp uû quyÒn tr­íc vµ sau khi ph¸t sinh tranh chÊp .Theo ®ã, sù phª chuÈn uû quyÒn thùc hiÖn tr­íc khi ph¸t sinh tranh chÊp ®èi víi hîp ®ång th× sù uû quyÒn ®ã lµ hîp lÖ, khi ®ã v¨n b¶n phª chuÈn ®­îc coi lµ v¨n b¶n bæ sung kÌm theo v¨n b¶n hîp ®ång kinh tÕ ®· ký. NÕu sù phª chuÈn thùc hiÖn sau khi ph¸t sinh tranh chÊp, ®· khëi kiÖn th× sù phª chuÈn kh«ng ®­îc thõa nhËn, bëi v× nh­ thÕ chØ lµ c¸ch thøc hîp ph¸p ho¸ ®Ó trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm. + Thø hai : Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ quy ®Þnh hµnh vi “lõa ®¶o” cña c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ lµ ch­a x¸c ®¸ng. ThËt vËy, muèn x¸c ®Þnh hµnh vi “lõa dèi” cña c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ph¶i cã kÕt luËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn (Toµ ¸n, ViÖn kiÓm s¸t...), nªn ch­a cã kÕt luËn cña c¬ quan nµy mµ ®· kÕt luËn. Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu do ng­êi ký cã hµnh vi “lõa ®¶o“ vµ ®­a ra xö lý lµ ch­a ®¶m b¶o c¬ së ph¸p lý. §Ó hoµn thiÖn ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cÇn quy ®Þnh hµnh vi “lõa dèi” thay cho hµnh vi “lõa ®¶o” th× hîp lý h¬n. Bëi v× c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®­îc thùc hiÖn d­íi t¸c ®éng cña sù lõa dèi thay cho hµnh vi “ lõa ®¶o “ th× hîp lý h¬n. Bëi v× c¸c hiÖp kinh tÕ ®­îc thùc hiÖn d­íi t¸c ®éng cña “sù lõa dèi” ®· ®ñ ®Ó hîp ®ång ®ã v« hiÖu, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i n©ng lªn thµnh hµnh vi “lõa ®¶o”. Bªn c¹nh hµnh vi “lõa dèi“ cã thÓ bæ sung thªm c¸c hµnh vi “lõa ®¶o” . §ång thêi bæ sung thªm c¸c hµnh vi c­ìng Ðp, ®e däa cña ng­êi ký hîp ®ång kinh tÕ còng lµm cho hîp ®ång ®ã v« hiÖu. Hîp ®ång v« hiÖu d­íi t¸c ®éng cña sù “®e do¹”. “§e do¹” lµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt ®­îc thùc hiÖn nh»m lµm cho mét bªn trong hîp ®ång kh«ng cã c¬ héi, kh«ng kh¶ n¨ng thÓ hiÖn ý chÝ cña m×nh mét c¸ch tù nguyÖn sÏ lµm cho hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu. Trong gi¸o tr×nh LuËt d©n sù cña tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi ë trang 219 cã ®Þnh nghÜa ®e do¹ nh­ sau : §e do¹ lµ sù t¸c ®éng cña mét bªn ®èi víi bªn kia cho bªn kia hä sî ph¶i giao kÕt hîp ®ång cã lîi cho bªn “®e do¹”. Trong Bé luËt d©n sù ®­îc ®Þnh nghÜa ë §iÒu 142 nh­ lµ hµnh vi cè ý cña 1 bªn nh»m lµm cho bªn kia sî h·i mµ thùc hiÖn giao dÞch d©n sù nh»m tr¸nh c¸c tæn thÊt vÒ tÝnh m¹ng, søc khoÎ, danh dù, uy tÝn, nh©n phÈm cña b¶n th©n m×nh hoÆc giíi h¹n. §e do¹ lµ yÕu tè lµm cho sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn kh«ng phï hîp víi ý chÝ vµ nguyÖn väng thùc cña ng­êi tham gia giao dÞch d©n sù hay kh«ng. Hµnh vi c­ìng Ðp - theo luËt Anh - Mü – “C­ìng Ðp” tøc lµ dïng vò lùc hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc cña mét bªn lµm cho bªn kia ph¶i ký hîp ®ång. Hµnh vi “c­ìng Ðp” rÊt ®a d¹ng vÝ dô: Tèng tï, khëi kiÖn, lµm lé bÝ mËt riªng t­, hay ®×nh c«ng ch¼ng h¹n lµm cho bªn kia sî h·i ph¶i ký hîp ®ång. Môc ®Ých cuèi cïng cña bªn c­ìng Ðp lµ ®Ó cã mét hîp ®ång th­êng lµ cã lîi cho m×nh, cã h¹i cho bªn kia buéc ph¶i ký . HËu qu¶ sÏ lµm hîp ®ång v« hiÖu hay hîp ®ång cã thÓ bÞ v« hiÖu. b- CÇn bæ sung thªm mét sè c¨n cø lµm cho hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu. Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu khi mµ vi ph¹m vÒ mÆt h×nh thøc hoÆc thiÕu mét trong nh÷ng ®iÒu kho¶n chñ yÕu®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 - Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ . Quy ®Þnh nµy chØ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ cã hiÖu lùc khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn ®· nªu ë (môc 2.2,4, ch­¬ng nµy ). Song nÕu c¨n cø vµo c¸c §iÒu 138 vµ §iÒu 141 - Bé luËt d©n sù th× cßn tån t¹i mét sè tr­êng hîp hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu nh­ lµ : + Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu do “gi¶ t¹o” trong ®ã hîp ®ång ®­îc x¸c lËp nh»m che ®Ëy mét hîp ®ång kh¸c mµ c¸c bªn thùc sù mong muèn thùc hiÖn thay hîp ®ång kinh tÕ ( §iÒu 138 - Bé luËt d©n sù ) + Hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu do “nhÇm lÉn” lµ hîp ®ång ®­îc ký kÕt nh­ng cã sù nhÇm lÇn cña c¸c bªn tham gia vÒ ®iÒu kho¶n chñ yÕu cña hîp ®ång nh­ ®èi t­îng, sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶... dÉn ®Õn hîp ®ång v« hiÖu. “ThÕ nµo lµ nhÉm lÉn” : + Gi¸o tr×nh LuËt d©n sù cña §¹i häc luËt Hµ Néi ®Þnh nghÜa nhÇm lÉn lµ sù h×nh dung sai vÒ ®èi t­îng hay vÒ mét ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång.Ch¼ng h¹n hai bªn ký kÕt hîp ®ång mua b¸n g¹ch chÞu löa song khi ký hîp ®ång l¹i nhÇm sang g¹ch x©y dùng th«ng th­êng do mçi bªn cã sù hiÓu kh¸c nhau vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt cña g¹ch chÞu löa. + NhÇm lÉn lµ viÖc c¸c bªn nghÜ r»ng m×nh ®ang tho¶ thuËn vÒ mét ®iÒu kiÖn cô thÓ song mçi bªn l¹i cã nhËn thøc kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn ®ã. Ch¼ng h¹n A vµ B ký hîp ®ång mua b¸n g¹ch nãi trªn lµ vÝ dô. ë mét sè n­íc “nhÇm lÉn” ®­îc ®Þnh nghÜa lµ niÒm tin kh«ng phï hîp víi thùc tÕ, suy ra c¸i nghÜ trong ®Çu kh«ng phï hîp víi c¸i thùc tÕ. NhÇm lÉn x¶y ra do nhiÒu nguyªn nh©n. Theo Ph¸p luËt ViÖt Nam, ®¸ng chó ý nhÊt lµ c¸c nguyªn nh©n sau: - Do sù kh¸c nhau vÒ ng«n ng÷ : NghÜa lµ, trong giao dÞch, viÖc hiÓu ®óng, chÝnh x¸c ý chÝ cña nhau lµ hÕt søc cÇn thiÕt, lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho viÖc x¸c lËp, thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®ång. V× vËy, viÖc sö dông tiÕng phæ th«ng ®µm ph¸n, so¹n th¶o hîp ®ång lµ hÕt søc quan träng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c bªn cïng hiÒu, dÔ hiÓu tr¸ch ®­îc t×nh tr¹ng hiÓu lÇm, dÉn tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång sai, g©y thiÖt h¹i cho c¶ 2 bªn. ViÖc dïng tiÕng phæ th«ng trong quan hÖ víi ng­êi ngoµi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc dÞch thuËt ra tiÕng n­íc ngoµi, gióp cho ng­êi n­íc ngoµi hiÓu ®óng ®¾n ý chÝ cña chóng ta ®Ó viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cã hiÖu qu¶ cao, thiÕt thùc gãp phÇn cñng cè mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c bªn nãi riªng vµ quan hÖ ngo¹i giao n­íc ngoµi nãi chung. - Do diÔn ®¹t sai : NghÜa lµ khi ký kÕt (so¹n th¶o) hîp ®ång ph¶i chän nh÷ng tõ ng÷, viÕt nh÷ng c©u v¨n sao cho chØ ®­îc hiÓu mét nghÜa, tr¸nh dïng nh÷ng tõ hoÆc viÕt nh÷ng c©u cã thÓ hiÓu hai, ba nghÜa . VÝ dô: Bªn B ph¶i thanh to¸n cho bªn A b»ng ngo¹i tÖ. ý ®å cña bªn A lµ muèn ®­îc thanh to¸n b»ng ®« la Mü (USD) nh­ mäi tr­êng hîp lµm ¨n thiÖn chÝ kh¸c, nh­ng bªn B l¹i thanh to¸n ®ång Róp cña Nga b»ng ngo¹i tÖ nªn kh¶ n¨ng giao dÞch rÊt yÕu vµ gi¸ trÞ kh«ng æn ®Þnh, kÐm hiÖu lùc rÊt nhiÒu so víi ®ång ®« la Mü (USD). - Do sù kh¸c nhau vÒ tiªu chÝ, nhÊt lµ tiªu chÝ kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh phÈm chÊt hµng ho¸, dÞch vô. Do sù bÊt cÇn cña nh÷ng ng­êi tham gia ký kÕt hîp ®ång. Trªn c¬ së nµy, cÇn bæ sung thªm mét sè tr­êng hîp hîp ®ång kinh tÕ v« hiÖu ®Ó gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ . KÕt luËn Hîp ®ång kinh tÕ lµ mét chÕ ®Þnh ®Æc thï cña ph¸p luËt x· héi chñ nghÜa. §ã lµ mét lo¹i hîp ®ång xuÊt hiÖn trong ®iÒu kiÖn mét nÒn kinh tÕ cã kÕ ho¹ch dùa trªn c¬ së chÕ ®é së h÷u c«ng céng vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt . Trong c¬ chÕ tËp trung thèng nhÊt, hîp ®ång kinh tÕ cã nh÷ng vai trß vµ chøc n¨ng cùc kú “vÜ ®¹i”, hîp ®ång kinh tÕ ®­îc coi lµ c«ng cô c¬ b¶n ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa, gãp phÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc, ®¶m b¶o chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, lµ c¬ së c«ng t¸c tÝn dông vµ thanh to¸n. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi ®Êt n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Bé luËt d©n sù vµ gÇn ®©y nhÊt lµ LuËt Th­¬ng m¹i ngµy10/5/1997 ®· ra ®êi cã nhiÒu luËt gia cho r»ng, Ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ ®· “hÕt ®Êt” tån t¹i. Nh­ng theo t«i, kh¸i niÖm hîp ®ång kinh tÕ vÉn cÇn thiÕt ®­îc duy tr×: + VÒ mÆt häc thuËt, hiÖn nay ch­a cã kh¸i niÖm nµo, kÓ c¶ kh¸i niÖm hîp ®ång th­¬ng maÞ cã thÓ thay thÕ ®­îc kh¸i niÖm hîp ®ång kinh tÕ v× nã cã néi hµm riªng cña nã. Th­¬ng m¹i lµ mua b¸n hµng ho¸ nªn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh­: VËn t¶i, Ng©n hµng, du lÞch, x©y dùng, hµng kh«ng, hµng h¶i b¶o hiÓm, mua b¸n cæ phiÕu th× kh«ng ®­îc coi lµ cã tÝnh chÊt th­¬ng m¹i. C¸c dÞch vô liªn quan ®Õn mua b¸n hµng ho¸ theo luËt Th­¬ng M¹i gåm: §¹i diÖn th­¬ng m¹i, m« giíi th­¬ng m¹i, uû th¸c mua b¸n hµng ho¸, gia c«ng th­¬ng m¹i, ®Êu gi¸ hµng ho¸, dÞch vô giao nhËn kho vËn, dÞch vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸, qu¶ng c¸c th­¬ng m¹i, héi trî, triÓn l·m th­¬ng m¹i. Nh­ vËy kh¸i niÖm th­¬ng m¹i cã néi hµm rÊt hÑp. Th­¬ng m¹i lµ mét lÜnh vùc cña ho¹t ®éng kinh tÕ, hîp ®ång th­¬ng m¹i lµ mét d¹ng cña hîp ®ång kinh tÕ . + ViÖc duy tr× kh¸i niÖm hîp ®ång kinh tÕ bªn c¹nh kh¸i niÖm hîp ®ång d©n sù nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®iÒu chØnh chóng mét c¸ch tèt h¬n. Nh­ vËy, viÖc duy tr× ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt Ph¸p lªnh hîp ®ång kinh tÕ n¨m 1989 lµ mét b­íc ph¸t triÓn míi cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ ë n­íc ta, thÓ chÕ ho¸ ®­îc t­ t­ëng ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Ph¸p lÖnh nµy ®· quy ®Þnh râ rµng vÒ h×nh thøc, néi dung, c¸ch thøc ký kÕt vµ thùc hiÖn còng nh­ c¸c nguyªn t¾c cña hîp ®ång kinh tÕ . Sau h¬n 10 n¨m ra ®êi vµ ph¸t triÓn, Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ n¨m 1989 ®· c¬ b¶n ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ míi, ®ãng vai trß lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó Nhµ n­íc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, ®ång thêi lµ ph­¬ng tiÖn h÷u hiÖu gióp c¸c nhµ kinh doanh cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cña m×nh. Tuy nhiªn, Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ n¨m 1989 ®­îc ban hµnh vµo thêi kú ®Çu cña c«ng cuéc ®æi míi, khi mµ c¬ cÊu cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ch­a ®Þnh hµnh, tri thøc cña chóng ta vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn thiÕu, bëi vËy nhiÒu quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh ®Õn nay ®· béc lé nh÷ng ®iÓm yÕu kÐm, nhiÒu quy ®Þnh kh«ng cßn phï hîp, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña thùc tiÔn cuéc sèng. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc nh»m hoµn thiÖn Ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ. LuËn v¨n ®· thùc hiÖn nghiªn cøu tæng qu¸t vÒ kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña hîp ®ång kinh tÕ, c¸c nguyªn t¾c ký kÕt, c¸ch thøc ký kÕt, còng nh­ c¸c néi dung cÇn tho¶ thuËn trong hîp ®ång khi ký kÕt ... mét sè vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Trªn c¬ së ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, LuËn v¨n cã ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn cho viÖc söa ®æi vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ. Hy väng r»ng, cïng víi c¸c quy ®Þnh c¬ b¶n cã tÝnh nguyªn t¾c cña Bé luËt d©n sù, c¸c quy ®Þnh cña LuËt Th­¬ng m¹i, Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ míi sÏ t¹o thµnh hÖ thèng ph¸p luËt vÒ hîp ®ång, lµ chç dùa tin cËy cña c¸c chñ thÓ kinh doanh khi thùc hiÖn c¸c giao dÞch kinh tÕ Tµi liÖu tham kh¶o Hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c h×nh thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ. ThS. NguyÔn ThÞ KhÕ - NXB §ång Nai. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt kinh tÕ, LuËt s­ NguyÔn Th¸i LuËt gia Nguyªn Trung, An Minh - NXB Thèng kª. Hîp ®ång kinh tÕ, thuéc tæ LuËt häc Uû ban khoa häc x· héi - NXB khoa häc. Bµn vÒ hîp ®ång kinh tÕ. D­¬ng §¨ng Huª. Nh÷ng lçi th­êng gÆp trong ký kÕt hîp ®ång d©n sù, kinh tÕ ngo¹i th­¬ng. LuËt gia NguyÔn ThÝch Th¶o, Lª NguyÔn Thµnh Nam - NXB Thèng kª Gi¸o tr×nh LuËt Kinh tÕ - §¹i häc LuËt Hµ Néi. Nhµ xuÊt b¶n C«ng an nh©n d©n, n¨m 1966. Gi¸o tr×nh LuËt H×nh sù - §¹i häc LuËt Hµ Néi. NXB C«ng an nh©n d©n, n¨m 1966. Th«ng tin chuyªn ®Ò - ViÖn nghiªn cøu Khoa häc Ph¸p lý - Bé t­ ph¸p - th¸ng 10 n¨m1999. T¹p chÝ LuËt häc §¹i häc LuËt Hµ Néi, c¸c sè n¨m 1999. T¹p chÝ Nhµ n­íc vµ Ph¸p luËt - ViÖn nghiªn cøu Nhµ n­íc vµ Ph¸p luËt, c¸c sè 1998, 1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc18007.DOC
Tài liệu liên quan