Đề tài Đẩy nhanh áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 ở công ty Da Giầy Hà Nội

Mục lục Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Phần I: Cơ sở lý luận về hệ thống quản lý môi trường 3 I- Hệ thống quản lý môi trường 3 1.ISO và sự ra đời của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 3 2.Sự cần thiết phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 4 3.Các nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000 6 4.Một số nét cơ bản về bộ tiêu chuẩn 7 5.Lợi ích của việc áp dụng hệ thống QLMT theo ISO 14000 11 6.Khó khăn khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14000 11 7.Mối quan hệ giữa bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và ISO 9000 12 8.Thực trạng áp dụng ISO 14000 trên thế giới 12 II-Chứng chỉ ISO 14001 13 1.Giới thiệu chung về ISO 14001 13 2.Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 14 3.Quá trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 18 4.Lợi ích của việc thực hiện ISO 14001 21 5.Các điều kiện cần thiết để áp dụng ISO 14001 21 6.Thực trạng áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam 22 Phần II:Hoạt động môi trường tại Công ty Da Giày Hà Nội 24 I-Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24 1.Giai đoạn 1912-1958 24 2.Giai đoạn 1958-1970 24 3.Giai đoạn 1970-1990 24 4.Giai đoạn 1990 cho đến nay 25 II-Một số đặc điểm của Công ty Da Giày Hà Nội 26 1.Cơ cấu quản lý 26 2.Sản phẩm và thị trường 30 3.Đặc điểm về nguyên vật liệu 32 4.Đặc điểm về công nghệ trang thiết bị máy móc 34 5.Đặc điểm về lao động 37 6.Một số kết quả kinh doanh Công ty đạt được những năm gần đây 40 III-Thực trạng hoạt động môi trường tại Công ty Da Giày Hà Nội 42 1.Thực trạng môi trường 42 2.Hoạt động quản lý môi trường 45 Phần III: Phương hướng và biện pháp tạo các điều kiện cần thiết áp dụng ISO 14000 tại Công ty Da Giày Hà Nội 52 I-Phương hướng 52 II-Các yêu cầu và điều kiện cần thiết để áp dụng ISO 14001 53 1.Thu hút được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhà quản lý cấp cao nhất 53 2.Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, của toàn thể CNV trong Công ty 55 3.Phải chú ý đến tính đồng bộ và nhất thể hoá của hê thống quản lý 56 4.Cần coi trọng việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường và thực hiện "sản xuất xanh" 59 5.Chi phí áp dụng quản lý môi trường ISO 14000 60 6.Triển khai việc đánh giá chu trình sản phẩm 63 III-Biện pháp 63 1.Tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường 64 2.Đào tạo và nâng cao nhận thức CBCNV về ISO 14000 65 3.Áp dụng công cụ 5S 65 4.Kết hợp ISO 9000, ISO 14000 , SA 8000 68 KẾT LUẬN 69 Tài liệu tham khảo 80

doc73 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đẩy nhanh áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 ở công ty Da Giầy Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Phßng tiªu thô néi ®Þa cña C«ng ty còng xóc tiÕn thiÕt lËp c¸c ®¹i lÝ trªn toµn quèc ®Ó thóc ®Èy s¶n l­îng tiªu thô néi ®Þa. TÝnh ®Õn th¸ng 6/2001, C«ng ty ®· cã m¹ng l­íi réng lín gåm 40 ®¹i lÝ b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm trªn toµn quèc. Do ®ã doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty t¨ng t­¬ng øng víi s¶n l­îng tiªu thô: n¨m 1999 tæng doanh thu ®¹t 12 tØ ®ång, t¨ng 8, 2 tØ (øng víi 223%) so víi n¨m 1998; n¨m 2000 ®¹t 25 tØ ®ång, t¨ng 13 tØ (øng víi 108%) vµ n¨m 2001, tæng doanh thu cña C«ng ty ®· ®¹t 53, 29 tØ (kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 29 tØ). Doanh thu t¨ng m¹nh chñ yÕu do s¶n l­îng giÇy xuÊt khÈu t¨ng. NÕu kim ng¹ch XK n¨m 1998 chØ ®¹t 23.000 USD th× n¨m 1999 ®· ®¹t 450.000 USD t¨ng 427.000USD (øng víi 1856, 5%). §Õn n¨m 2000 kim ng¹ch XK ®· ®¹t 1.187.000 USD, t¨ng 737 USD (øng víi t¨ng 161%) so víi n¨m 1999. N¨m 2001, kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t tíi 1.528.000 USD-øng víi t¨ng 181%. Së dÜ kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng cao liªn tôc qua c¸c n¨m lµ do thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho s¶n phÈm giÇy dÐp cña C«ng ty ngµy cµng ®­îc cñng cè, s¶n phÈm ngµy cµng cã chÊt l­îng æn ®Þnh, chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng Ch©u ©u. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: §¬n vÞ :triªu ®ång Qua b¶ng trªn ta thÊy næi nªn mét sè ®iÒu quan träng: doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¨ng nhanh chøng tá chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty lµ h­íng vÒ xuÊt khÈu. C«ng ty lu«n hoµn thµnh nghÜa vô nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc hµng n¨m vµ n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Cô thÓ n¨m 1999 nép 350 triÖu ®ång, t¨ng 230 triÖu (øng víi 192%) so víi n¨m 1998; n¨m 2000 nép 850 triÖu, t¨ng 500 triÖu (øng víi 142%) so víi n¨m 1999. Vµ chØ tÝnh riªng 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001, sè tiÒn nép Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®· lªn tíi 850 triÖu ®ång, b»ng víi con sè thùc hiÖn cña c¶ n¨m 2000. Trªn ®©y lµ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ®­îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng thÓ, qua ®ã ta thÊy ®­îc n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh vµ h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty. §Ó cã ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nãi trªn, toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ l·nh ®¹o C«ng ty ®· phÊn ®Êu kh«ng biÕt mÖt mái, kh«ng ngõng häc hái c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. III-Thùc tr¹ng ho¹t ®éng m«i tr­êng t¹i c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi 1. Thùc tr¹ng m«i tr­êng cña C«ng ty Víi ®Æc thï s¶n xuÊt mÆt hµng tiªu dïng cã quy m« lín, l­îng nguyªn liÖu tiªu thô phôc vô s¶n xuÊt hµng n¨m cao. Sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®«ng nªn trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty lu«n kÕt hîp c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty n»m trªn ®­êng Tam Trinh bªn bê s«ng Kim Ng­u, cã c¬ së s¶n xuÊt n»m ë ngo¹i « thµnh phè, Ýt d©n c­. §»ng sau lµ mét hå n­íc lín sÏ t¹o kh«ng khÝ m¸t mÎ cho khu s¶n xuÊt.Tuy nhiªn, C«ng ty n»m ngay c¹nh C«ng ty GiÇy Th¨ng Long cïng s¶n xuÊt ngµnh da giÇy nªn cÇn ph¶i cã sù hîp t¸c trong c«ng t¸c m«i tr­êng. Ch¼ng h¹n, c¶nh quan kho¶ng s©n cña C«ng ty gi¸p víi khu s¶n xuÊt C«ng ty GiÇy Th¨ng Long nªn dÔ g©y tiÕng ån, kh«ng khÝ bôi. X©y dùng c¬ së s¶n xuÊt cã tÝnh khoa häc ®¶m b¶o c¸c yÕu tè kü thuËt an toµn. C«ng ty x©y dùng hÖ thèng tho¸t n­íc vµ ®­êng ®i l¹i bao quanh võa thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn hµng hãa võa thuËn lîi cho c«ng t¸c cøu ho¶ vµ t¹o kho¶ng c¸ch víi m«i tr­êng d©n c­. C«ng ty ®ang ®Çu t­ x©y dùng khu v¨n phßng hai tÇng khang trang v× hiÖn nay c¸c phßng ban t¹m thêi lµm viÖc t¹i d·y nhµ cÊp 4. Khu v¨n phßng n»m gÇn cöa ra vµo C«ng ty, t¸ch biÖt khu s¶n xuÊt, trong ®ã xÝ nghiÖp cao su t¸ch riªng mét khu ®Ó h¹n chÕ nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng m«i tr­êng vµ xÝ nghiÖp giÇy v¶i, xÝ nghiÖp giÇy da mét khu. T¹i xÝ nghiÖp c¸c d©y chuyÒn s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý nh»m hç trî cho nhau, tæ chøc bé phËn båi vµ in, chÆt vµ may, c¸c d©y chuyÒn vµ gß theo h­íng tËp trung vÒ mét mèi (theo c«ng nghÖ) nh»m tËn dông triÖt ®Ó vµ ph¸t huy n¨ng lùc s¶n xuÊt tæng hîp cña tõng bé phËn nµy vµ gãp phÇn vµo c«ng t¸c ®iÒu ®é kÕ ho¹ch chung trong toµn C«ng ty. C«ng ty ®· trång nhiÒu c©y xanh, gi÷a kho¶ng s©n x©y biÓu t­îng C«ng ty kÕt hîp ®µi phun n­íc t¹o c¶nh quan xanh-s¹ch-®Ñp cho C«ng ty. Nhµ x­ëng ®­îc x©y dùng th«ng tho¸ng do C«ng ty l¾p ®Æt hÖ thèng ®Ìn Nªon chiÕu s¸ng kÕt hîp ¸nh s¸ng tù nhiªn ®Ó ®¶m b¶o c«ng nh©n thao t¸c c¸c c«ng ®o¹n chÝnh x¸c. §ång thêi, hÖ thèng th«ng giã thæi m¸t trong nhµ x­ëng còng ®­îc quan t©m b»ng viÖc më réng nhiÒu cöa sæ, tËn dông th«ng giã tù nhiªn vµ qu¹t trÇn víi c«ng suÊt lín t¹o sù lu©n chuyÓn kh«ng khÝ. Tuy nhiªn, vµo mïa hÌ víi nhiÖt ®é cao trong nhµ x­ëng kh«ng khÝ vÉn oi bøc do hÖ thèng xö lý bôi,qu¹t th«ng giã ch­a ®Çu t­ ®Çy ®ñ. §Æc biÖt, do nguyªn liÖu s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ da, cao su, chÊt ho¸ häc...nªn cã nhiÒu mïi dÔ g©y ®éc h¹i ®èi víi ng­êi lao ®éng nªn c¸c hÖ thèng xö lý mïi lµ cÇn thiÕt taÞ c¸c xÝ nghiÖp. Nh×n chung c¶nh quan m«i tr­êng C«ng ty t¹o h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng g©y « nhiÔm m«i tr­êng.Tuy nhiªn, c¸c chØ tiªu møc g©y « nhiÔm m«i tr­êng ch­a cã v× c«ng ty ch­a tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ chÝnh thøc.Trong s¶n xuÊt c«ng ty chØ ph©n lo¹i c¸c thiÕt bÞ g©y t¸c ®éng m«i tr­êng vµ xö lý ch­a triÖt ®Ó vµ hiÖu qu¶. X­ëng c¬ ®iÖn cã chøc n¨ng qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Õn m«i tr­êng, lËp danh s¸ch c¸c thiÕt bÞ vµ lu«n kiÓm tra ®Þnh kú theo quy ®Þnh, ®ång thêi ph¶i n¾m b¾t quy tr×nh vËn hµnh, lÞch xÝch kiÓm tra b¶o d­ìng,®Ó kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ. C¸c lo¹i thiÕt bÞ liªn quan ®Õn m«i tr­êng t¹i C«ng ty ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau: §èi víi thiÕt bÞ g©y ån, g©y bôi, thiÕt bÞ xö lý m«i tr­êng ThiÕt bÞ g©y bôi ThiÕt bÞ g©y ån ThiÕt bÞ xö lý m«i tr­êng M¸y c¸n cao su c¸c lo¹i M¸y mµi c¸c lo¹i M¸y phun s¬n Lß h¬i M¸y nÐn kh«ng khÝ c«ng suÊt trªn 40 Kw M¸y hót bôi c¸c lo¹i ThiÕt bÞ läc bôi §èi víi c¸c thiÕt bÞ ¸p lùc B×nh chøa khÝ nÐn cña m¸y nÐn khÝ B×nh chøa khÝ nÐn Lß h¬i B×nh sinh h¬i Nåi hÊp l­u hãa giÇy ¸p kÕ (khÝ nÐn vµ h¬i n­íc) Van an toµn( khÝ nÐn vµ h¬i n­íc) §èi víi hãa chÊt C«ng ty kiÓm so¸t tõ ho¹t ®éng mua, nhËp, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, pha chÕ, vµ sö dông c¸c lo¹i hãa chÊt. Hãa chÊt trong C«ng ty ®­îc quy ®Þnh lµ nh÷ng chÊt sau: Cao su thiªn nhiªn tæng hîp C¸c chÊt phô gia cho cao su C¸c lo¹i x¨ng, dÇu m¸y C¸c lo¹i keo d¸n giÇy C¸c lo¹i n­íc xö lý bÒ mÆt giÇy, c¸c lo¹i keo h÷u c¬ C¸c chÊt sö dông trong phßng thö nghiÖm hãa lý §èi víi chÊt th¶i C«ng ty qu¶n lý h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng xung quanh. ChÊt th¶i trong C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: ChÊt th¶i c«ng nghiÖp: Nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt :v¶i, mót, xèp, tÊm nhùa, cao su… XØ than S¾t thÐp phÕ liÖu DÇu m¸y th¶i ChÊt th¶i sinh ho¹t: GiÊy lo¹i Thøc ¨n thõa cña nhµ ¨n Bao gãi ni l«ng C¸c chÊt th¶i sinh ho¹t kh¸c Nh­ vËy, C«ng ty cÇn cã c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ chÝnh thøc ®Ó ph©n tÝch râ thùc tr¹ng m«i tr­êng, xem xÐt c¸c chØ tiªu møc g©y « nhiÔm cã ®¹t quy ®Þnh kh«ng, tõ ®ã cã nh÷ng ®Þnh h­íng trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng nh­ ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng.... 2. Ho¹t ®éng qu¶n lý m«i tr­êng Trong mét C«ng ty vai trß cña ng­êi l·nh ®¹o lµ rÊt quan träng, v× hä ph¶i ®i ®Çu trong mäi ho¹t ®éng th«ng qua chøc n¨ng l·nh ®¹o. Do ®ã, ®Ó c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng thùc hiÖn mét c¸ch phæ biÕn trong C«ng ty th× ng­êi l·nh ®¹o ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch, môc tiªu cô thÓ ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm theo vµ thi hµnh.Tuy nhiªn, C«ng ty Da Giµy Hµ Néi ch­a ®Æt ra c¸c hÖ thèng yªu cÇu cô thÓ nµo vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng. MÆt kh¸c, c¸c quan ®iÓm cña ban l·nh ®¹o vÒ m«i tr­êng chØ mang tÝnh chñ quan, xuÊt ph¸t tõ c¸c c¸ nh©n, ch­a lËp thµnh c¸c v¨n b¶n thùc thi. Nh÷ng ho¹t ®éng C«ng ty thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o c¶nh quan m«i tr­êng vµ gi¶m « nhiÔm ho¹t ®éng sö dông chÊt th¶i lµ : C«ng ty thµnh lËp mét tæ vÖ sinh trùc thuéc phßng hµnh chÝnh qu¶n lý. Tæ vÖ sinh chÞu tr¸ch nhiÖm quÐt dän, vÖ sinh s¹ch sÏ nhµ x­ëng, s©n C«ng ty. C«ng ty quan t©m, coi träng c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng lao ®éng nh­ bª t«ng hãa ®­êng ®i l¹i, hÖ thèng n­íc m­a ch¶y trµn vµ hÖ thèng n­íc s¶n xuÊt, n­íc sinh ho¹t ®­îc t¸ch riªng biÖt tr­íc khi ®æ chung vµo ®iÓm th¶i ngoµi C«ng ty. Do ®ã, nguån n­íc th¶i ®· kh«ng g©y « nhiÔm t¹i khu vùc s¶n xuÊt. C«ng t¸c Phßng ch¸y ch÷a ch¸y ®­îc phßng tæ chøc-b¶o vÖ rÊt quan t©m, lu«n kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ PCCC vµ chuÈn s½n sµng ®¸p øng khi cã t×nh tr¹ng khÈn cÊp x¶y ra. T¹i c¸c xÝ nghiÖp C«ng ty trang bÞ c¸c b×nh khÝ CO2, n­íc cøu ho¶ ®Ò phßng ho¶ ho¹n.§èi víi c¸c nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu ®­îc b¶o qu¶n trong kho cã hÖ thèng b¸o ch¸y, chèng Èm...X¨ng, dÇu dÔ ch¸y ®­îc l­u gi÷ trong kho c¸ch ly riªng biÖt tr¸ch xa c¸c nguån cã kh¶ n¨ng ph¸t löa vµ tia löa ®iÖn. Kho vËt t­ x¨ng, dÇu ®Òu cã trang thiÕt bÞ phßng ch¸y næ, cã biÓn néi quy, biÓn b¸o cÊm löa. §èi víi tµi nguyªn ®iÖn, n­íc C«ng ty cã nhiÒu biÖn ph¸p tiÕt kiÖm nh­ d¸n c¸c b¶ng nh¾c nhë khi sö dông, c¸c khÈu hiÖu tuyªn truyÒn.... MÆc dï C«ng ty kÕt hîp ho¹t ®éng m«i tr­êng, an toµn lao ®éng vµ phßng ch¸y ch÷a ch¸y nh­ng sù kÕt hîp nµy vÉn cßn h¹n chÕ. C«ng ty ®· quy ®Þnh ng­êi lao ®éng ph¶i mÆc b¶o hé lao ®éng, ®i g¨ng tay, khÈu trang, ®iÒu kiÖn y tÕ vµ båi th­êng cho c«ng nh©n 20% l­¬ng cho nh÷ng ng­êi lµm viÖc ®éc h¹i nh­ng t¹i c¸c nhµ x­ëng s¶n xuÊt c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ xö lý khÝ ®éc h¹i, gi¶m tiÕng ån ®ang ®Çu t­ triÓn khai ¸p dông. §èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ, ng­êi lao gi¶m tiÕng ån, gi¶m khÝ bôi th«ng qua ho¹t ®éng b¶o qu¶n nh­ lau chïi s¹ch sÏ tra dÇu th­êng xuyªn. Vµ cô thÓ c¸c biÖn ph¸p xö lý C«ng ty tiÕn hµnh nh­ sau: ThiÕt bÞ g©y bôi, ån BiÖn ph¸p xö lý M¸y c¸n cao su c¸c lo¹i M¸y mµi ®Õ c¸c lo¹i M¸y phun s¬n Lß h¬i M¸y nÐn khÝ c«ng suÊt trªn 40 Kw VÖ sinh, thiÕt bÞ xö lý bôi M¸y hót bôi M¸y hót bôi ThiÕt bÞ xö lý bôi Vá chèng ån C«ng ty ®· ph©n lo¹i, thu gom vµ xö lý chÊt th¶i nh­ sau: TT Ph©n lo¹i chÊt th¶i BiÖn ph¸p xö lý Yªu cÇu vÒ thu gom 1 V¶i, mót, xèp, tÊm nhùa, cao su Ph©n lo¹i b¸n cho t¸i chÕ C«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ xö lý §Ó ®èng §Ó ®èng 2 XØ than §Ó cho san lÊp Cho ®Ó ®ãng g¹ch §Ó ®èng 3 S¾t thÐp, phÕ liÖu B¸n ®Ó t¸i chÕ §Ó ®èng 4 DÇu m¸y th¶i B¸n ®Ó t¸i sö dông §ãng thïng 5 GiÊy lo¹i B¸n ®Ó t¸i chÕ §Ó ®èng 6 Thøc ¨n thõa cña nhµ ¨n Cho ®Ó ch¨n nu«i §ãng thïng 7 Bao gãi ni l«ng B¸n t¸i chÕ §Ó ®èng 8 C¸c lo¹i chÊt th¶i kh¸c Tù ho¹i C«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ xö lý BÓ tù ho¹i §Ó ®èng T¹i c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt c¸c nguyªn vËt liÖu thõa kh«ng ®­îc t¸i chÕ mµ ®æ ra thïng r¸c hoÆc tho¶ thuËn víi C«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ xö lý. C¸c s¶n phÈm lo¹i bá hoÆc khuyÕt tËt ®­îc bá ®i hoÆc t×m kh¸ch hµng cã thÓ tiªu thô ®­îc. C«ng ty bè trÝ c¸c thïng r¸c mäi n¬i trong khu s¶n xuÊt vµ khu v¨n phßng.T¹i c¸c d©y truyÒn cã c¸c thïng ®ùng nguyªn liÖu thõa hoÆc bá ®i. Tuy nhiªn, khi ®i vµo c¸c xÝ nghiÖp sÏ nhËn thÊy sù bÒ bén, kh«ng gän gµng, s¹ch sÏ t¹i c¸c bé phËn hoÆc d©y chuyÒn...V× vËy, nh©n viªn QC gÆp khã kh¨n trong viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Khi nh©n viªn QC ph¸t hiÖn ra sù khuyÕt tËt th× ®· muén, kh«ng nh÷ng thÕ mµ cßn bÞ g©y søc Ðp, võa ph¶i nghe nh÷ng lêi nãi thiÕu tÝnh chÊt x©y dùng võa ph¶i kiÓm ®i kiÓm l¹i nhiÒu lÇn, b­ng bª hµng tÊn phom trong mét ngµy... Cô thÓ, bé phËn gß r¸p cña xÝ nghiÖp giÇy da x¨ng keo bõa bén, kh«ng cã dÊu hiÖu nhËn biÕt. MÆt b»ng ph©n x­ëng, kho kh«ng cã biÓn b¸o, s¾p xÕp bõa bén. T¹i xÝ nghiÖp giÇy v¶i quy tr×nh c«ng nghÖ vµ mÉu ®èi kh«ng ®­îc ®Æt n¬i quy ®Þnh. ë xÝ nghiÖp cao su b¶n miªu t¶ c«ng viÖc ch­a ban hµnh ®Çy ®ñ cho CBCNV... §iÒu nµy thÓ hiÖn CBCNV t¹i c¸c xÝ nghiÖp ý thøc, kû luËt ch­a cao, v× vËy c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng sÏ gÆp khã kh¨n. MÆt kh¸c, C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ®µo t¹o vÒ nhËn thøc c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng cho CBCNV(cã th­ëng ph¹t c«ng minh). Hµng n¨m doanh nghiÖp ®Òu tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt vÒ an toµn phßng ch¸y næ vµ b¶o vÖ qu©n sù. T¹i c¸c ph©n x­ëng, n¬i s¶n xuÊt c¸c phßng ban ®Òu cã c¸c b¶ng ghi quy ®Þnh sö dông, b¶o qu¶n thiÕt bÞ vµ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng. VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o Phßng tæ chøc-b¶o vÖ C«ng ty rÊt chó träng. C¸c c¸n bé lµ qu¶n ®èc trë lªn C«ng ty mêi chuyªn gia vÒ ®µo t¹o, c«ng nh©n tõ bËc 1 ®Õn bËc 4 th× tù ®µo t¹o, c«ng nh©n tõ bËc 5 trë lªn sÏ ®­îc göi ®i ®µo t¹o vµ tuú vµo nhu cÇu ®µo t¹o. Ngoµi n©ng cao nhËn thøc vÒ ISO C«ng ty cßn ®µo t¹o rÊt nhiÒu lÜnh vùc ®Ó phï hîp ®ßi hái ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. N¨m 2001, C«ng ty ®· tæ chøc 6 líp häc vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau víi tæng sè 866 ng­êi, sè ®¹t yªu cÇu lµ 844 ng­êi, kh«ng ®¹t yªu cÇu lµ 22 ng­êi. §µo t¹o sè häc sinh míi lµ 385 ng­êi, 100%sè häc sinh nµy bè trÝ s¾p xÕp vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i ®Ó thùc hiÖn ®¬n hµng xuÊt khÈu. N¨m 2002, Phßng tæ chøc –b¶o vÖ ®· ®­a ra mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh­ sau: Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o n¨m 2002 TT C¸c líp ®µo t¹o Sè ng­êi Néi dung ®µo t¹o 1 Líp ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý 77 H­íng dÉn c«ng t¸c ®iÒu hµnh tæ chøc s¶n xuÊt vµ chØ huy s¶n xuÊt cña c¸n bé qu¶n lý §µo t¹o kü thuËt da giÇy An toµn lao ®éng, MMTB An toµn hãa chÊt, b¶o qu¶n sö dông x¨ng keo An toµn phßng ch¸y næ, b¶o vÖ qu©n sù Tiªu chuÈn chÊt l­îng l« hµng Tiªu chuÈn kiÓm tra mét ®«i giÇy ChuyÓn giao quy tr×nh c«ng nghÖ, c¸ch ®äc quy tr×nh c«ng nghÖ Tæ chøc tiÒn l­¬ng H­íng dÉn thèng kª ghi chÐp ban ®Çu H­ìng dÉn ®iÒu ®é s¶n xuÊt 2 §µo t¹o nhËn thøc ISO 91 §µo t¹o nhËn thøc ISO 3 Líp §T nghiÖp vô kü thuËt QC 56 H­íng dÉn nghiÖp vô QC 4 Líp vi tÝnh néi bé 49 Quy ®Þnh qu¶n lý vµ sö dông m¸y tÝnh Nèi m¹ng vi tÝnh 5 Líp tiÕng Trung c¬ b¶n 99 Trung v¨n c¬ b¶n 6 N©ng cao kiÕn thøc ISO 93 Båi d­ìng n©ng cao nhËn thøc ISO 7 TiÕng Anh nghe nãi cÊp cao 16 TiÕng Anh nghe nãi n©ng cao 8 Líp vËn hµnh thiÕt bÞ hÊp 16 Quy tr×nh, quy ph¹m vËn hµnh thiÕt bÞ ¸p lùc 9 Líp ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ CN cò 341 Häc vµ thi n©ng bËc 10 Líp CN míi tuyÓn n¨m 2002 50 50 100 §µo t¹o CN kü thuËt may §µo t¹o n¨m mÆt qu¶n lý §µo t¹o kü thuËt may Hµ Néi, ngµy 8 th¸ng3 n¨m 2002 Phßng tæ chøc Nh×n vµo ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña C«ng ty, ta thÊy ho¹t ®éng ®µo t¹o cña C«ng ty rÊt ®­îc chó träng vµ ®­îc triÓn khai trªn toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®­a ra mét sè quy ®Þnh ph©n lo¹i CBCNV nh»m ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tr×nh ®é CBCNV trong C«ng ty ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng vµ ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch hîp lý.Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ cña ®µo t¹o mang l¹i ch­a cao. Mét sè ng­êi chØ coi ®ã lµ ho¹t ®éng mang tÝnh h×nh thøc, hoÆc ®µo t¹o xong nh­ng n¾m b¾t néi dung ch­a ®¹t yªu cÇu.... Tãm l¹i, c¸c ho¹t ®éng m«i tr­êng cña c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ch­a cã sù qu¶n lý theo mét hÖ thèng mµ nã ®­îc thùc hiÖn qua mét sè quy ®Þnh cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002. MÆc dï trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng ®ã lµ c¶nh quan m«i tr­êng lu«n xanh-s¹ch- ®Ñp, C«ng ty kh«ng cã ng­êi m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp, kh«ng cã khiÕu kiÖn cña ng­êi d©n xung quanh. Tuy nhiªn ®ã chØ lµ nh÷ng cè g¾ng cã tÝnh ban ®Çu cña mét doanh nghiÖp trªn thùc tÕ ch­a ®¶m b¶o tÝnh khoa häc. ChÝnh v× ch­a cã mét hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng mang ®óng ý nghÜa nªn doanh nghiÖp kh«ng thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng nguy c¬ t¸c ®éng m«i tr­êng tiÒm Èn, hoÆc nh÷ng t¸c ®éng m«i tr­êng bëi sù « nhiÔm do qóa tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty g©y ra. Nh­ng do ch­a cã biÖn ph¸p qu¶n lý phï hîp nªn C«ng ty kh«ng ph¸t hiÖn ra ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t. Ngoµi sù l·ng phÝ tµi nguyªn, nguyªn vËt liÖu trong qóa tr×nh s¶n xuÊt còng ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc bëi ch­a cã hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng cña C«ng ty. ChÝnh v× c¸c lý do trªn c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ®· nghiªn cøu, triÓn khai ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng t¹i C«ng ty theo tiªu chuÈn ISO 14000 nh»m: Qu¶n lý cã hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông tµi nguyªn, nguyªn vËt liÖu, gi¶m thiÓu chÊt th¶i vµ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng trong s¶n xuÊt. T¹o c¬ héi ®Ó c¶i tiÕn liªn tôc trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn m«i tr­êng lµm viÖc còng nh­ søc khoÎ cña CBCNV Gi¶m chi phÝ cho viÖc xö lý chÊt th¶i vµ cho c¸c sù cè m«i tr­êng. Gi¶m thiÓu c«ng phÝ s¶n xuÊt do c«ng nh©n ph¶i nghØ èm ®au vµ gi¶m chi phÝ kh¸m bÖnh ch÷a cho ng­êi lao ®éng. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhê sö dông hiÖu qu¶ nguån lùc. Kh«ng bÞ ph¹t vi ph¹m vÒ qu¶n lý g©y « nhiÔm. T¨ng c­êng hiÖu suÊt c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn vÒ vÖ sinh c«ng nghiÖp. T¨ng lîi thÕ c¹nh tranh, dÔ x©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ. §Ò cao uy tÝn víi kh¸ch hµng, b¹n hµng vµ céng ®ång x· héi. T¨ng niÒm tin cña ®èi t¸c vµ thu hót ®Çu t­ cho doanh nghiÖp Kh«ng ngõng tho¶ m·n kh¸ch hµng. PhÇn III ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p t¹o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ¸p dông ISO 14001 t¹i c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi I-Ph­¬ng h­íng C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi sÏ tiÕp cËn hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14001 kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ phøc t¹p v× C«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002:1996 vµ ®ang tiÕn hµnh chuyÓn ®æi sang phiªn b¶n ISO 9001 :2000. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc do ¸p dông ISO 9000 cña C«ng ty lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ¸p dông thµnh c«ng ISO 14001.Trong tr­êng hîp nµy C«ng ty chØ cÇn ®iÒu chØnh l¹i c¸c thñ tôc hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn hµnh theo c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng, viÕt c«ng bè (sù cam kÕt cña l·nh ®¹o) vÒ chÝnh s¸ch m«i tr­êng vµ bæ sung c¸c h­íng dÉn c«ng viÖc mét c¸ch phï hîp. Do vËy, c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi nªn ®­a mét sè ph­¬ng h­íng sau ®Ó ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14001 t¹i C«ng ty : C«ng nhËn viÖc qu¶n lý m«i tr­êng lµ mét trong sè c¸c ­u tiªn phèi hîp cao nhÊt. Tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu g©y « nhiÔm vÒ kh«ng khÝ, n­íc th¶i, tiÕng ån.... HÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ph¶i ®¶m b¶o tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña TCVN ISO 14001 :1998( ISO 14001 :1996) Cã chÝnh s¸ch m«i tr­êng thÝch hîp trong C«ng ty, cã ph­¬ng h­íng x¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng mét c¸ch hîp lý, chÝnh x¸c vµ dÔ thùc hiÖn. X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ ph¸p luËt vµ c¸c khÝa c¹nh m«i tr­êng cã liªn quan tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cña C«ng ty. X©y dùng ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc, h­íng dÉn nh»m ¸p dông, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch m«i tr­êng, chØ tiªu, môc tiªu yªu cÇu. Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt, bao gåm c¶ ®µo t¹o ®Ó n©ng cao nhËn thøc vµ n¨ng lùc cña CBCNV. M«i tr­êng trong vµ xung quanh C«ng ty lu«n ®­îc c¶i thiÖn T­¬ng thÝch víi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001:2000 KhuyÕn khÝch c¸c nhµ thÇu vµ nhµ cung øng thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 Víi c¸c ph­¬ng h­íng ®Æt ra c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi cÇn cã nh÷ng yªu cÇu, ®iÒu kiÖn nµo ®Ó ®¸p øng viÖc x©y dùng thµnh c«ng ISO 14000 t¹i C«ng ty. Chóng ta sÏ ph©n tÝch vÊn ®Ò nµy trong phÇn sau ®Ó hiÓu râ h¬n kh¶ n¨ng ¸p dông ISO 14001 t¹i c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi. II-C¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ¸p dông ISO 14001 t¹i c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi 1. Thu hót ®­îc sù ñng hé vµ gióp ®ì cña nhµ qu¶n lý cÊp cao nhÊt ISO 14001 nhÊn m¹nh ®Õn vai trß cña c¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp víi ngô ý r»ng chÝnh hä ph¶i lµ nh÷ng ng­êi khëi x­íng, ph¶i chó ý ®Õn viÖc ®¶m b¶o kinh phÝ, chØ ®¹o qóa tr×nh x©y dùng vµ thùc thi c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng vµ cña hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng.Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng sù ñng hé vµ quyÕt t©m cña nhµ qu¶n lý cÊp cao kh«ng nh÷ng gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy néi lùc trong viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000, mµ cßn ®éng viªn toµn bé tËp thÓ tÝch cùc tham gia thùc thi hÖ thèng nµy sau khi ®· thiÕt lËp ®­îc nã. Ban l·nh ®¹o c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi lu«n ®¸nh gi¸ trùc tr¹ng C«ng ty vµ ®­a ra c¸c môc tiªu, chØ tiªu phï hîp tõng giai ®o¹n kinh doanh. Sau khi ph©n tÝch t×nh tr¹ng C«ng ty vÒ c¬ cÊu tæ chøc cÇn tinh gi¶n, gän nhÑ, ®ång thêi ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi; C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000.Sau h¬n mét n¨m thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002 C«ng ty nhê cã sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o, c¸c phßng ban xÝ nghiÖp vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng ®· ®­îc kh¸ch hµng trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®¸nh gi¸ lµ s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, ®­îc mäi ng­êi tin dïng.Nhê ®ã, sau mét thêi gian ng¾n sè l­îng kh¸ch hµng còng nh­ sè l­îng vÒ nhu cÇu s¶n phÈm cña C«ng ty t¨ng nhanh. Doanh nghiÖp dÇn cã vÞ trÝ kh«ng nhá trªn thÞ tr­êng, nhÊt lµ thÞ tr­êng ch©u ¢u. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù chØ ®¹o ®óng ®¾n vµ sù thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu cña C«ng ty mµ nghÞ quyÕt §¶ng Uû, Ban Gi¸m §èc, BCH C«ng §oµn ®· ®Ò ra. Vai trß cña l·nh ®¹o c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ®· thèng nhÊt ®­îc môc ®Ých, ®Þnh h­íng cho mäi ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp, phßng ban víi môc ®Ých huy ®éng mäi nguån lùc tham gia vµo c«ng t¸c QLCL. D­íi ban l·nh ®¹o lµ mét hÖ thèng phßng ban chøc n¨ng phèi hîp c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn theo c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. L·nh ®¹o C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ mÆt ®µo t¹o ®Ó n©ng cao nghiÖp vô vµ ®éi ngò qu¶n lý cã tr×nh ®é cao. §ång thêi, ban l·nh ®¹o còng ®¶m b¶o c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh­: quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c«ng nghÖ míi, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng.Bªn c¹nh ®ã, l·nh ®¹o C«ng ty ®éng viªn toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng b»ng nhiÒu ho¹t ®éng nh­ : trong n¨m cã th¸ng chÊt l­îng, ph¸t ®éng nhiÒu phong trµo thi ®ua chÊt l­îng. Tuy nhiªn viÖc gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chÊt l­îng ban l·nh ®¹o cßn h¹n chÕ. Ban l·nh ®¹o n¾m t×nh h×nh chÊt l­îng qua c¸c b¸o c¸o cña phßng QC vµ theo dâi ®­îc ho¹t ®éng chÊt l­îng t¹i c¸c phßng ban nh­ng t¹i c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt l·nh ®¹o Ýt x¸t xao ®Õn viÖc kiÓm tra ho¹t ®éng chÊt l­îng. MÆc dï l·nh ®¹o C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc vai trß cña chÊt l­îng nh­ng ®Ó cã s¶n phÈm chÊt l­îng cao cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l­îng phï hîp thùc tÕ s¶n xuÊt vµ ®iÒu kiÖn C«ng ty. Trong b¸o c¸o héi nghÞ xem xÐt l·nh ®¹o ngµy 18/3/2002 ®· ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 6 th¸ng cuèi n¨m 2001 vµ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2002 gÆp nhiÒu khã kh¨n v× sù biÕn ®éng gi¶m nhu cÇu trªn thÞ tr­êng giµy giÐp khu vùc vµ thÕ giíi. §ång thêi, thÞ tr­êng tiªu thô néi ®Þa ngµy cµng bÞ c¹nh tranh quyÕt liÖt bëi c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc vµ hµng nhËp kh©ñ tõ Trung Quèc trµn sang. V× vËy, ®Ó c¹nh tranh víi s¶n phÈm thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi C«ng ty kh«ng nh÷ng cÇn ph¶i cã s¶n phÈm chÊt l­îng cao mµ cßn ph¶i lµ “s¶n phÈm s¹ch”. MÆt kh¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt-Mü ®· ®­îc ký kÕt ®iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty x©m nhËp thÞ tr­êng Mü, Eu. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò trªn Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®­a ra c¸c môc tiªu chÊt l­îng trong ®ã cã viÖc triÓn khai x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000. §iÒu nµy thÓ hiÖn l·nh ®¹o C«ng ty ®· quan t©m ®Õn sù kÕt hîp ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng m«i tr­êng.Vµ ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh vµ quan träng trong viÖc ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 t¹i c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi. Do ®ã, yªu cÇu ®Æt ra víi c¸c cÊp l·nh ®¹o lµ tù ph¶i n©ng cao nhËn thøc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, coi nhiÖm vô m«i tr­êng lµ mét bé phËn cÊu thµnh trong chiÕn l­îc s¶n xuÊt-kinh doanh, chØ ®¹o viÖc chÕ ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, tÝch cùc ñng hé vÒ mÆt lùc, nguån vèn, bæ xung vµ trang bÞ thiÕt bÞ míi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ho¹t ®éng khai triÓn kü thuËt xanh. §ång thêi thµnh lËp nªn nh÷ng tiÓu ban l·nh ®¹o vÒ m«i tr­êng, chän nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc ®Ó phô tr¸ch c«ng t¸c thiÕt lËp vµ thùc thi hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000. 2.T¨ng c­êng tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Theo yªu cÇu hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý m«i tr­êng kh«ng chØ lµ cña c¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao nhÊt cña c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cã liªn quan mµ lµ cña toµn thÓ mäi ng­êi trong tæ chøc. Do ®ã, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc båi d­ìng cã quy m« nh»m t¨ng c­êng ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ ý niÖm kinh doanh “xanh hãa” cho toµn thÓ c«ng nh©n viªn. §Ò cao tr¸ch nhiÖm cña hä, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hä tham gia mét c¸ch tù gi¸c vµo viÖc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ nghiÖp vô theo ®óng c¸c yªu cÇu ®­îc tiªu chuÈn hãa vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, thùc hiÖn phßng ngõa « nhiÔm trong toµn bé qóa tr×nh s¶n xuÊt. §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002 nãi riªng c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi tuyªn truyÒn vµ n©ng cao nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn th«ng qua h×nh thøc ®µo t¹o, loa ®µi, d¸n giÊy ¸p phÝch.T¹i c¸c phßng ban xÝ nghiÖp, n¬i s¶n xuÊt d¸n c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc.Mäi ng­êi nh×n vµo c¸c ¸p phÝch sÏ h×nh dung c«ng viÖc m×nh cÇn lµm nh­ thÕ nµo.Trªn loa ®µi sÏ phæ biÕn c¸c vÊn ®Ò cËp nhËt hµng ngµy. Do vËy, khi x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 C«ng ty sÏ lËp c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o phï hîp ®èi víi c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau. C¸c ch­¬ng tr×nh nµy ph¶i thÓ hiÖn ®­îc néi dung hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng, tr¸ch nhiÖm cña phßng ban chøc n¨ng, cña toµn thÓ c¸n bé trong C«ng ty. §ång thêi C«ng ty ph¶i ®µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ ho¹t ®éng m«i tr­êng, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng m«i tr­êng. 3. Ph¶i chó ý ®Õn tÝnh ®ång bé vµ nhÊt thÓ hãa cña hÖ thèng qu¶n lý VÒ ph­¬ng diÖn cÊu tróc vµ nguyªn t¾c vËn hµnh th× hÖ thèng ISO 14000 vµ ISO 9000 cã ®Õn 70% lµ t­¬ng ®ång víi nhau. Ch¼ng h¹n, tõ c¬ cÊu tr¸ch nhiÖm trong hÖ thèng chÊt qu¶n lý chÊt l­îng ta dÔ dµng thÊy ®­îc c¬ cÊu tr¸ch nhiÖm trong hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng t¹i c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi nh­ sau: Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc c«ng ty -EMR Phã gi¸m ®èc c«ng ty - Phô tr¸ch kinh doanh TT.Kü thuËt - mÉu Phßng QLCL XÝ nghiÖp cao su XÝ nghiÖp giÇy v¶i Phßng TT-néi ®Þa XÝ nghiÖp giÇy da X­ëng c¬ ®iÖn Phßng tæ chøc b¶o vÖ Phßng hµnh chÝnh (VP) (V¨n phßng) Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh Phßng xuÊt nhËp khÈu Liªn doanh Hµ ViÖt -TungShing Nh×n vµo c¬ cÊu qu¶n lý cña C«ng ty ta dÔ dµng nhËn thÊy c¸c chøc n¨ng cña c¸c phßng ban vÉn quy ®Þnh gièng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000, chØ kh¸c khÝa c¹nh tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt m«i tr­êng. Khi c«ng t¸c qu¶n lý m«i tr­êng trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh cña chØnh thÓ qu¶n lý tæ chøc, nã sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu suÊt vµ tiÕt kiÖm nguån lùc cho chØnh thÓ nµy. ViÖc thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng nªn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé cïng víi viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng, còng nh­ víi viÖc thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p an toµn vÖ sinh cã thÓ xuÊt hiÖn sau nµy, ®Ó cã ®­îc sù phèi hîp ®iÒu chØnh hîp lý nh»m h×nh thµnh nªn mét chØnh thÓ qu¶n lý nhÊt thÓ hãa cã sù hiÖp ®ång vËn hµnh trªn c¬ së céng h­ëng nguån kinh phÝ. HiÖn nay, c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ®ang thùc hiÖn chuyÓn ®æi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002 sang phiªn b¶n ISO 9001: 2000. V× vËy, mét mÆt C«ng ty duy tr× thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng, mÆt kh¸c bæ xung hoµn thiÖn ®Ó phï hîp ®iÒu kiÖn ®¸nh gi¸ cña SGS. §iÒu nµy lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi khi tiÕn hµnh ¸p dông ISO 14000. NÕu C«ng ty thùc hiÖn ISO 9000 cµng tèt bao nhiªu th× viÖc x©y dùng ¸p dông ISO 14001 t¹i C«ng ty cµng ®¬n gi¶n bÊy nhiªu.ViÖc ¸p dông hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9002 ®· vµ ®ang thùc sù lµ mét cuéc c¸ch m¹ng s©u s¾c vµ toµn diÖn trong qu¶n lÝ chÊt l­îng cña C«ng ty Da giÇy Hµ néi. C«ng t¸c qu¶n lÝ chÊt l­îng cña C«ng ty ®· dÇn ®i vµo nÒn nÕp, quy tr×nh s¶n xuÊt tõ nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo ®Õn b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm ®Òu ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ theo tõng qu¸ tr×nh. ý thøc vµ nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®· ®­îc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt th«ng qua sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña ®éi ngò nh©n viªn QC t¹i c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty theo yªu cÇu cña ISO 9002. Tõ ®ã chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao, gi¶m ®­îc ®¸ng kÓ sù khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng vµ l­îng s¶n phÈm sai háng trong s¶n xuÊt tõ 8-10% xuèng chØ cßn 2-3%, trong 72 lÇn giao hµng víi sè l­îng: 690.465 ®«i trong n¨m 2001.Tuy ch­a thùc sù lµ kÕt qu¶ mong muèn, vÉn cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu ®Ó gi¶m thiÓu ®­îc c«ng lao ®éng ph¶i t¸i chÕ, söa ch÷a s¶n phÈm h­ háng hoÆc kh«ng phï hîp xuèng møc thÊp nhÊt (Ýt nhÊt lµ ngang b»ng víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh) song ®ã còng lµ kÕt qu¶ b­íc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ. Nhê ®ã mµ lo¹i bá ®­îc sù l·ng phÝ hay thiÕu hôt nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo do ®­îc kiÓm so¸t chÆt chÏ, gióp tiÕt kiÖm thêi gian còng nh­ chi phÝ s¶n xuÊt. Nh­ vËy, khi x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng sÏ kh«ng gÆp khã kh¨n trong viÖc ®µo t¹o vµ thùc hiÖn.Yªu cÇu ®Æt ra ë ®©y lµ C«ng ty cÇn cñng cè hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®Ó cã kh¶ n¨ng nhÊt thÓ hãa víi hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ mµ ®¹t hiÖu qu¶ qu¶n lý cao nhÊt. 4. CÇn coi träng viÖc phßng ngõa « nhiÔm m«i tr­êng vµ thùc hiÖn “s¶n xuÊt xanh” Sù thiÕt lËp vµ vËn hµnh hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 kh«ng nh÷ng sÏ lµm gi¶m nh÷ng ¶nh h­ëng cã h¹i ®èi víi m«i tr­êng mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn “s¶n xuÊt xanh” vµ cã lîi cho viÖc ph¸t huy nh÷ng t¸c dông tèt nhÊt cña nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt ®­îc ¸p dông. Phßng ngõa « nhiÔm m«i tr­êng lµ mét trong nh÷ng t­ t­ëng chØ ®¹o cña viÖc thùc thi hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000.Trong ®ã träng t©m lµ giai ®o¹n ®Çu cña toµn bé qóa tr×nh s¶n xuÊt xuÊt ph¸t tõ viÖc qu¶n lý vµ phßng ngõa « nhiÔm, lµm gi¶m nguy hiÓm ®èi víi con ng­êi vµ m«i tr­êng. “S¶n xuÊt xanh” lµ môc tiªu h­íng tíi ®­îc nªu trong t­ t­ëng chØ ®¹o cña viÖc phßng ngõa « nhiÔm m«i tr­êng.Thùc hiÖn “s¶n xuÊt xanh” cã nghÜa lµ doanh nghiÖp, th«ng qua viÖc lùa chän c¸c nguyªn vËt liÖu, thiÕt kÕ s¶n phÈm, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, h­íng tíi viÖc s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm, th¶i ra m«i tr­êng c¸c chÊt, mµ t¸c ®éng xÊu cña chóng ®èi víi m«i tr­êng ®­îc gi¶m thiÓu trong nh÷ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ m« h×nh qu¶n lý kh¸c nhau. Lµm ®­îc nh­ vËy kh«ng nh÷ng thùc hiÖn ®­îc môc tiªu b¶o vÖ m«i tr­êng, ®ång thêi vÉn ®¹t ®­îc hiÖu qña kinh tÕ cao. Thùc tÕ, c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ch­a quy ®Þnh cô thÓ c¸c ho¹t ®éng phßng ngõa t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng trong qóa tr×nh s¶n xuÊt nh­ng c¸c ho¹t ®éng tr¸nh l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, tiÕt kiÖm chi phÝ c«ng cô, dông cô, ®iÖn n­íc vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®· ®­îc thùc hiÖn nghiªm chØnh.Tuy nhiªn, ®Ó phßng ngõa cã t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr­êng kh«ng chØ cã c¸c ho¹t ®éng tiÕt kiÖm, gi¶m thiÓu chÊt th¶i mµ cÇn ph¶i kiÓm so¸t chóng. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn kiÓm so¸t ë ®©y lµ thiÕt bÞ liªn quan ®Õn m«i tr­êng nh­: thiÕt bÞ g©y ån, g©y bôi, thiÕt bÞ xö lý m«i tr­êng, thiÕt bÞ ¸p lùc, thiÕt bÞ phßng ch¸y næ; kiÓm so¸t nguyªn vËt liÖu; kiÓm so¸t tµi nguyªn nh­ ®iÖn n­íc; kiÓm so¸t hãa chÊt, chÊt th¶i. Nh­ vËy, C«ng ty kh«ng chØ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®Ó ng¨n ngõa c¸c t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng mµ cßn ph¶i kiÓm so¸t chóng ®Ó phßng ngõa « nhiÔm vµ “s¶n xuÊt xanh”. §iÒu nµy còng lµ tiÒn ®Ò x©y dùng thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng.Trong qóa tr×nh thiÕt lËp vµ thùc thi hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000, nguyªn t¾c phßng ngõa « nhiÔm m«i tr­êng sÏ g¾n bã mËt thiÕt víi viÖc tÝch cùc triÓn khai c¸c kü thuËt “xanh, s¹ch”- nh÷ng kü thuËt cÇn thiÕt cho sù vËn hµnh cã hiÖu qu¶ cña hÖ thèng. Ng­îc l¹i, ®Ó thùc hiÖn “s¶n xuÊt xanh” th× kh«ng thÓ thiÕu v¾ng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000. 5. Chi phÝ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 §©y lµ vÇn ®Ò khã kh¨n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi nãi riªng.Trong khi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay thiÕu vèn ®Ó s¶n xuÊt vµ më réng th× kinh phÝ ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n lý l¹i qu¸ lín.Tuy nhiªn, v× môc tiªu l©u dµi, ph¸t triÓn bÒn v÷ng, c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000 víi tæng chi phÝ lµ 2.374.184.630 VN§- chñ yÕu lµ ®Çu t­ chi m¸y mãc thiÕt bÞ (76% chi phÝ). §èi víi chi phÝ x©y dùng ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng cã thÓ kh«ng lín nh­ ISO 9000 nh­ng còng lµ mét vÊn ®Ò mµ ban l·nh ®¹o C«ng ty tr¨n trë suy nghÜ. §Ó hiÓu râ h¬n vÊn ®Ò nµy ta tham kh¶o t×nh h×nh sö dông chi phÝ x©y dùng ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 ë C«ng ty Da GiÇy Thuþ Khª- mét ®¬n vÞ cïng ngµnh cã quy m« lín h¬n c«ng ty Da GiÇy Hµ Néi. Do quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh¸ lín gåm 3 xÝ nghiÖp víi 7 d©y chuyÒn s¶n xuÊt trªn mÆt b»ng 30.000 m2, nªn ®Ó ®¸p øng ®iÒu kiÖn vÒ m«i tr­êng trong s¶n xuÊt C«ng ty ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. §iÒu nµy ®· gÆp khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh.Tuy nhiªn ®­îc sù gióp ®ì cña Së khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng Hµ Néi, chi côc Tiªu ChuÈn §o L­êng ChÊt L­îng Hµ Néi C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng ISO 14000. Sau ®©y lµ b¶ng tæng hîp kinh phÝ ®· chi. MÆc dï chi phÝ ¸p dông ISO 14000 Ýt tèn kÐm h¬n ISO 9000 nh­ng sè kinh phÝ ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng sÏ ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi vÊn ®Ò s¶n xuÊt trong lóc viÖc s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 vµ ®Çu n¨m 2002 c«ng ty ®ang gÆp khã kh¨n chung nh­ toµn ngµnh Da GiÇy ViÖt Nam.Do ®ã ban l·nh ®¹o C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ph¶i cã quyÕt t©m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÊt l­îng chi phÝ. §ång thêi, c«ng ty cÇn cã sù hç trî tõ nh÷ng c¬ quan chøc n¨ng nh­ thµnh phè Hµ Néi, Së C«ng NghiÖp, Së Khoa häc c«ng nghÖ–M«i tr­êng Hµ Néi, Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng.. D­íi ®©y lµ b¶ng chi phÝ ¸p dông ISO 14000 t¹i C«ng ty Da giÇy Thuþ Khuª. TT Néi dung c«ng viÖc Kinh phÝ ®· sö dông (®) Ghi chó 1 X©y dùng vµ xÐt duyÖt ®Ò c­¬ng 2.000.000 2 Thu thËp, nghiªn cøu tµi liÖu 3.000.000 Sao chôp nh©n b¶n tµi liÖu 3 Kh¶o s¸t häc hái kinh nghiÖm triÓn khai ISO 14000 7.000.000 §i tham quan vµ thuª kh¶o s¸t t¹i C«ng ty 4 §µo t¹o kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ISO 14000 cho CBCNV 22.000.000 N»m chung trong hîp ®ång t­ vÊn ®µo t¹o 5 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng m«i tr­êng C«ng ty 5.470.000 Thuª Trung t©m kü thuËt I ®o c¸c th«ng sè 6 §µo t¹o kü n¨ng x©y dung v¨n b¶n vµ x©y dung tµI liÖu 11.000.000 N»m trong hîp ®ång t­ vÊn vµ ®µo t¹o 7 §µo t¹o triÓn khai x©y dung hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c cho mäi thµnh viªn trong hÖ thèng 24.000.000 N»m trong hîp ®ång t­ vÊn ®µo t¹o 8 Tæ chøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý m«I tr­êng 43.780.000 Mua s¾m, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ, dông cô m«i tr­êng,c¶i t¹o nhµ x­ëng 9 §µo t¹o c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ néi bé HTQLMT 10.000.000 N»m trong hîp ®ång t­ vÊn vµ ®µo t¹o 10 §¸nh gi¸ HTQLMT theo ISO 14000 tr­íc chøng nhËn 6.000.000 N»m trong hîp ®ång t­ vÊn, ®µo t¹o 11 Thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng kh¾c phôc hoµn thiÖn 9.000.000 12 ViÕt b¸o c¸o ®Ò tµi 2.000.000 13 Tæ chøc nghiÖm thu ®Ò tµi 5.000.000 14 L¾p ®Æt hÖ thèng läc bôi, èng khãi nåi h¬i 35 000000 15 L¾p ®Æt hÖ thèng hót bôi 168000000 Tæng chi phÝ 400000000 §©y chØ lµ nh÷ng chi phÝ mµ c«ng ty Da GiÇy Thuþ Khª cè g¾ng ®Çu t­ kinh phÝ vµo viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ xö lý m«i tr­êng ë nh÷ng chç cÇn thiÕt nhÊt ®Ó môc tiªu thùc hiÖn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng. 6.TriÓn khai viÖc ®¸nh gi¸ chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm §¸nh gi¸ chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm (LCA) lµ mét ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ s¶n phÈm, ®¸nh gi¸ nh÷ng ¶nh h­ëng cña qu¸ tr×nh tõ viÖc thu mua, khai th¸c nguyªn vËt liÖu ®Õn gia c«ng chÕ biÕn, s¶n xuÊt vËn chuyÓn, tiªu thô sö dông, b¶o d­ìng t¸i s¶n xuÊt vµ xö lý cuèi cïng. Nã lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý m«i tr­êng vµ còng lµ mét qu¸ tr×nh c¬ b¶n cña doanh nghiÖp trong viÖc thùc thi hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng. Do vËy ®Ó x©y dùng thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 c¸c doanh nghiÖp nªn triÓn khai ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ vµ kiÓm so¸t chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm. §iÒu nµy C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ®· thùc hiÖn theo c¸c h­íng dÉn cña c¸c thñ tôc trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng.Tuy nhiªn ho¹t ®éng nµy ®­îc tiÕn hµnh nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu chø ch­a xem xÐt trªn khÝa c¹nh m«i tr­êng. Nh­ vËy, khi doanh nghiÖp thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000, cÇn ph¶i dùa vµo nh÷ng yªu cÇu vµ t­ t­ëng cña ISO 14000, ®Ó thùc hiÖn nh÷ng quy ph¹m m«i tr­êng ®èi víi s¶n phÈm hoÆc toµn bé chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm khiÕn, cho nh÷ng hµnh ®éng vµ ho¹t ®éng qu¶n lý m«i tr­êng cô thÓ cña doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy hiÖu qu¶ trong toµn bé chu tr×nh sèng cña s¶n phÈm, trong phßng ngõa « nhiÔm m«i tr­êng vµ c¶i tiÕn chÊt l­îng m«i tr­êng. Ngoµi ra cÇn ph¶i khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­, nhµ thÇu c«ng tr×nh, vµ c¶ bªn cung øng thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng cña m×nh ®Ó m«i tr­êng ngµy cµng c¶i thiÖn. III-BiÖn ph¸p Dùa vµo thùc tr¹ng ho¹t ®éng m«i tr­êng vµ sù ph©n tÝch c¸c yªu cÇu, ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p nh»m t¹o nÒn t¶ng cho viÖc thiÕt lËp vµ thùc thi hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng t¹i C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi. 1.T¨ng c­êng ho¹t ®éng m«i tr­êng §Ó ng¨n ngõa c¸c ho¹t ®éng « nhiÔm m«i tr­êng vµ thùc hiÖn “s¶n xuÊt xanh”, C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi nªn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng, cô thÓ lµ : T¹i c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt nªn bæ xung thªm c¸c thiÕt bÞ nh­ hÖ thèng qu¹t giã, hÖ thèng ¸nh s¸ng, c¶i t¹o trÇn, nÒn nhµ x­ëng s¶n xuÊt, hÖ thèng ®iÖn n­íc, c¸c gi¸ kÖ ®Ó nguyªn vËt liÖu. Bè trÝ s¾p xÕp l¹i mÆt b»ng s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t. T¨ng c­êng l« ®Ó r¸c, xe vËn chuyÓn ®Ó ph©n lo¹i r¸c th¶i trong toµn bé c«ng ty. Mua s¾m c¸c thïng r¸c c«ng céng, ®Æt ë n¬i thuËn tiÖn cho c«ng nh©n bá r¸c th¶i sinh ho¹t trong toµn bé c«ng ty. Th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc CBCNV tu©n thñ c¸c yªu cÇu trong c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng. KiÓm tra chÊt l­îng vµ bæ xung sè l­îng thiÕt bÞ phßng chèng ch¸y næ trong toµn c«ng ty S¾p xÕp vµ bè trÝ kho tµng (®Æc biÖt lµ kho ®Ó hãa chÊt) nh»m ®¶m b¶o an toµn s¹ch sÏ. Rµ so¸t c¸c quy ®Þnh, quy chÕ vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng, qu¶n lý chÊt th¶i, qu¶n lý ho¸ chÊt vµ an toµn thiÕt bÞ. Tæ chøc ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu g©y « nhiÔm m«i tr­êng vÒ n­íc th¶i, kh«ng khÝ, tiÕng ån... Cïng víi viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trªn, ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng môc tiªu, chÝnh s¸ch cô thÓ phï hîp ®iÒu kiÖn trong vµ ngoµi c«ng ty vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng nh»m: V× mét m«i tr­êng trong lµnh s¹ch ®Ñp V× søc khoÎ CBCNV c«ng ty vµ søc khoÎ cña céng ®ång V× sù ph¸t triÓn cña C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi. 2.§µo t¹o vµ n©ng cao nhËn thøc CBCNV vÒ ISO 14000 Khi lµm viÖc g× ®ã ng­êi ta cÇn ph¶i biÕt vµ ®­îc häc lµm viÖc ®ã.V× vËy, ®Ó x©y dùng ISO 14000 viÖc ®µo t¹o, n©ng cao nhËn thøc vÒ ISO 14000 lµ rÊt cÇn thiÕt t¹i C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi.C«ng ty nªn tiÕn hµnh tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o, tËp huÊn vÒ nhËn thøc ISO 14000 cho c¸c cÊp kh¸c nhau tõ l·nh ®¹o cho tíi nh©n viªn. H×nh thøc vµ néi dung ®µo t¹o ph¶i phï hîp tõng ®èi t­îng kh¸c nhau. Th«ng qua qu¸ tr×nh ®µo t¹o CBCNV kh«ng nh÷ng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng mµ cßn n©ng cao nhËn thøc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. Ngoµi h×nh thøc më c¸c líp ®µo t¹o, c«ng ty nªn tæ chøc h×nh thøc ®µo t¹o ngang vµ ®µo t¹o trong c«ng viÖc.§ã lµ c¸ch ®µo t¹o dùa trªn kinh nghiÖm thùc tÕ ë hiÖn tr­êng-n¬i s¶n xuÊt, dÞch vô. Khi ®µo t¹o trong m«i tr­êng nµy ng­êi ®­îc ®µo t¹o sÏ tù rót ra nh÷ng kÕt luËn vÒ c«ng viÖc, tõ ®ã hiÓu ®­îc m×nh nªn lµm g×, lµm nh­ thÕ nµo.§µo t¹o ngang kh«ng nh÷ng cã lîi vÒ mÆt kinh phÝ mµ cßn ®éng viªn ®­îc mäi thµnh viªn trong c«ng ty tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. MÆt kh¸c c«ng ty tuyªn truyÒn c¸c ho¹t ®éng m«i tr­êng qua loa ®µi vµ d¸n ¸p phÝch ë mäi n¬i. 3.¸p dông c«ng cô qu¶n lý 5S NÕu triÓn khai 5S, mäi ng­êi trong c«ng ty ®Òu ý thøc ®­îc viÖc m×nh ph¶i lµm, thùc hiÖn toµn t©m cho viÖc tæ chøc nhµ x­ëng, n¬i lµm viÖc gän gµng ng¨n n¾p, khoa häc ®Ó t¹o n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc.§iÒu nµy kh«ng nh÷ng hç trî cho viÖc thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn thuËn l¬Þ cho viÖc x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng t¹i C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi, v× sÏ t¹o dùng mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c b»ng c¸ch huÊn luyÖn CBCNV cã kû luËt h¬n. VËy, 5S lµ g×? 5S lµ nh÷ng ch÷ c¸i ®Çu cña nh÷ng tõ gèc NhËt B¶n ®­îc phiªn ©m la-tinh vµ cã ý nghÜa nh­ sau: Seiri (sµng läc) :lùa ra nh÷ng vËt kh«ng cÇn thiÕt ë n¬i lµm viÖc vµ vøt bá chóng. Seiton (s¾p xÕp) :thùc hiÖn s¾p xÕp nh÷ng thø cÇn thiÕt theo mét trËt tù hîp lý ®Ó cã thÓ dÔ dµng lÊy chóng khi cÇn vËt nµo chç nÊy, vËt nµo còng cã chç ®Ó. Sieso (s¹ch sÏ):thùc hiÖn dän s¹ch hoµn toµn n¬i lµm viÖc sao cho kh«ng cã mét chót bôi nµo trªn sµn nhµ, m¸y mãc, thiÕt bÞ. Seiketsu(s¨n sãc):Lu«n duy tr× tiªu chuÈn cao vÒ nhµ x­ëng vµ n¬i lµm viÖc. Shitsuke (s½n sµng, sèt s¾ng) Do vËy, 5S cã vai trß quan träng nÕu ¸p dông triÖt ®Ó nã.Mét n¬i lµm viÖc s¹ch sÏ ®em l¹i n¨ng suÊt cao vµ h¹ gi¸ thµnh.Mét n¬i lµm viÖc s¹ch sÏ sÏ ®¶m b¶o giao hµng ®óng h¹n vµ an toµn cho ng­êi lao ®éng, gi¶m t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng.Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng 5S ? Sau ®©y lµ 8 ®iÓm thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng 5S: Mäi ng­êi tham gia Mäi ng­êi trong tæ chøc ®Òu ph¶i tham gia ch­¬ng tr×nh 5S vµ dµnh mét ngµy ®Ó ph¸t ®éng ch­¬ng tr×nh.Mäi ng­êi trong tæ chøc ph¶i hiÓu râ 6 môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh 5S, ®ã lµ : N¬i lµm viÖc s¹ch ®em l¹i n¨ng suÊt cao N¬i lµm viÖc s¹ch cã chÊt l­îng cao N¬i lµm viÖc s¹ch gióp h¹ gi¸ thµnh N¬i lµm viÖc s¹ch ®¶m b¶o giao hµng ®óng h¹n N¬i lµm viÖc s¹ch lµ n¬i an toµn cho ng­êi lao ®éng N¬i lµm viÖc s¹ch lµm cho con ng­êi cã tinh thÇn lao ®éng cao 3.2 Ch­¬ng tr×nh ®ßi hái sù toµn t©m toµn ý cña giíi l·nh ®¹o cao nhÊt Ch­¬ng tr×nh nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong giê lµm viÖc nh­ lµ mét ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc phª chuÈn.Mäi ng­êi ph¶i ®­îc th«ng b¸o chÝnh thøc vÒ ý nghÜa ch­¬ng tr×nh.Ban Gi¸m §èc ph¶i ra th«ng b¸o chÝnh thøc vÒ viÖc ph¸t ®éng ch­¬ng tr×nh. 3.3 Ban Gi¸m §èc ph¶i n¾m quyÒn l·nh ®¹o ch­¬ng tr×nh ChÝnh Ban Gi¸m §èc ph¶i thµnh th¹o toµn t©m, toµn ý, vµ quan t©m s©u s¾c tíi ch­¬ng tr×nh vµ kh«ng ®­îc trao quyÒn l·nh ®¹o cho bÊt cø ai. Ban Gi¸m §èc ph¶i thùc hiÖn quyÒn l·nh ®¹o cña m×nh trong Héi ®ång ®iÒu hµnh 5S. 3.4 Ch­¬ng tr×nh ph¶i ®­îc mäi ng­êi ñng hé Mäi nghi ngê vÒ 5S cÇn ph¶i ®­îc gi¶i to¶, c¸c thµnh viªn trong Héi ®ång ph¶i liªn tôc th«ng tin cho mäi ng­êi vÒ tiÕn bé cña ch­¬ng tr×nh 5S.Thµnh viªn Héi ®ång ph¶i khuyÕn khÝch vµ h­íng dÉn nh©n viªn cña m×nh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn 5S. 3.5 Ch­¬ng tr×nh 5S ph¶i cã kh¶ n¨ng tù c­êng C¸c ho¹t ®éng vÒ biÓu ng÷, khÈu hiÖu, ¸p phÝch vµ b¶n tin néi bé ph¶i ®­îc sö dông ®Çy ®ñ ®Ó thu hót sù quan t©m cña mäi ng­êi.Tæ chøc in vµ ph¸t cho mäi ng­êi nh÷ng quyÓn s¸ch nhá minh ho¹ 5S vµ sö dông 5S nh­ thÕ nµo?.C«ng ty ph¶i tæ chøc ®µo t¹o c¬ b¶n néi bé vµ tham quan nh÷ng c«ng ty ®iÓn h×nh ®· thµnh c«ng 5S ®Ó häc hái kinh nghiÖm vµ t¹o ®éng lùc ®Ó tiÕp tôc c¶i tiÕn. 3.6 Ban l·nh ®¹o theo ®Þnh kú ph¶i xuèng c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty Ban l·nh ®¹o cã lÞch cô thÓ xuèng c¸c ®¬n vÞ t×m hiÓu ­u khuyÕt ®iÓm cña viÖc thùc hiÖn 5S trong tõng bé phËn.§ång thêi, cè vÊn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh ë nh÷ng lÜnh vùc ®· x¸c ®Þnh, kiÓm tra sù tiÕn bé cña qu¸ tr×nh. 3.7 Ch­¬ng tr×nh 5S ph¶i g©y ®­îc ¶nh h­ëng ®Çy ®ñ trong giai ®o¹n ®Çu C«ng ty vµ mäi thµnh viªn ph¶i tr¸nh viÖc thùc hiÖn chËm c¸c quyÕt ®Þnh cña Uû ban ®iÒu hµnh 5S.BiÖn ph¸p lËp phiÕu ghi vÒ vÊn ®Ò phÕ phÈm, b­íc ®Çu tiªn cña 5S, ®Æc biÖt ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë cÊp ®é toµn doanh nghiÖp trong thêi gian cô thÓ 3.8 Thùc hiÖn 5S ph¶i ®i ®«i víi c¸c ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn kh¸c B­íc sµng läc ®ßi hái nh÷ng ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hîp lý v× ®©y cã thÓ lµ chñ ®Ò tèt cho c¸c ho¹t ®éng cña nhãm kiÓm tra chÊt l­îng. B­íc s¾p xÕp ®ßi hái mäi ng­êi cã tÝnh s¸ng t¹o vµ g¾n víi sù s¾p xÕp cã tÝnh gîi ý. ViÖc ¸p dông vµ thùc hiÖn thµnh c«ng 5S sÏ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ vÒ con ng­êi, vÒ m¸y mãc vµ c«ng cô, vÒ nguyªn liÖu vµ b¸n thµnh phÈm. Do vËy, C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi nªn ¸p dông 5S vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.v× môc tiªu cuèi cïng lµ cã s¶n phÈm tèt, cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i, cã ®­îc uy tÝn vµ niÒm tin cho kh¸ch hµng. 4.KÕt hîp ISO 9000, ISO 14000 vµ SA 8000 C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000 víi nh÷ng hiÖu qu¶ lín nh­ n©ng cao ý thøc, t¸c phong lµm viÖc khoa häc cña CBCNV, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng.Tiªu chuÈn nµy kh«ng bao gåm c¸c yªu cÇu cô thÓ cho c¸c hÖ thèng qu¶n lý kh¸c nh­ c¸c hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng, qu¶n lý an toµn, søc khoÎ nghÒ nghiÖp. Tuy nhiªn, tiªu chuÈn nµy gióp c¸c tæ chøc hoµ hîp vµ hîp nhÊt hÖ thèng qu¶n lý cña m×nh víi c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý cã liªn quan. MÆt kh¸c, nhu cÇu kh¸ch hµng ngµy cµng ®a d¹ng, thÞ tr­êng ®ßi hái kh¾t khe, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü, Eu nªn muèn x©m nhËp thÞ tr­êng nµy C«ng ty cÇn v­ît qua nh÷ng rµo c¶n th­¬ng m¹i, trong ®ã s¶n phÈm cÇn ph¶i ®­îc chøng nhËn vÒ chÊt l­îng kÐo theo c¸c ho¹t ®éng vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, an toµn lao ®éng. V× vËy, ngoµi viÖc thùc hiÖn ISO 9000 ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh C«ng ty nªn kÕt hîp triÓn khai ¸p dông ISO 14000 vµ SA 8000. KÕt luËn B­íc sang thÕ kû 21, ViÖt Nam ®ang cè g¾ng ph¸t huy vai trß lµ thµnh viªn Liªn HiÖp Quèc, ASEAN, APEC vµ ®ang phÊn ®Êu tiÕn tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®Ó sím trë thµnh thµnh viªn cña WTO. Qóa tr×nh héi nhËp ®­a ®Õn cho chóng ta nhiÒu c¬ héi nh­ng còng ®Æt ra kh«ng Ýt khã kh¨n.Trong ®ã, c¸c doanh nghiÖp ngµy nay ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu ®ång thêi víi hai thö th¸ch lµ c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt bëi sù gia t¨ng th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ thùc hiÖn c¸c nç lùc b¶o vÖ m«i tr­êng. Cã nh÷ng doanh nghiÖp xem luËt lÖ vÒ m«i tr­êng nh­ lµ nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi viÖc t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hä nh­ng ®ång thêi cã nh÷ng ®iÓn h×nh quy tr×nh, s¶n xuÊt sö dông hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l­îng ®· mang l¹i lîi Ých cho c¶ hai mÆt: tµi chÝnh vµ gãp phÇn cho m«i tr­êng s¹ch h¬n. Th«ng qua thùc tr¹ng ho¹t ®éng m«i tr­êng vµ viÖc ph©n tÝch c¸c yªu cÇu, ®iÒu kiÖn ¸p dông bµi viÕt thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ¸p dông ISO 14000 t¹i C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi.Trong c¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn trªn ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó x©y dùng thµnh c«ng EMS chÝnh lµ sù nhËn thøc vÒ m«i tr­êng, ®Æc biÖt cña l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty.Nh­ vËy, ®Ó “C«ng ty cã lêi, thÞ tr­êng cã lîi, m«i tr­êng bÒn v÷ng” th× viÖc thiÕt lËp vµ thùc thi hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 lµ mét chiÕn l­îc ®óng ®¾n. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c biÖn ph¸p t¹o nÒn t¶ng tiÕn hµnh thiÕt lËp vµ thùc thi thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 t¹i C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi nh­ t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng, n©ng cao nhËn thøc vÒ ISO 14000, sö dông c«ng cô qu¶n lý 5S vµ kÕt hîp c¸c hÖ thèng qu¶n lý ISO 9000, ISO 14000 vµ SA 8000. Víi hÖ thèng kiÕn thøc em ®· ®­îc trang bÞ ë tr­êng häc cïng mét sè kiÕn thøc häc hái qua mét thíi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nh­ tr×nh bÇy ë trªn víi mong muèn thóc ®Èy ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng vµ thùc hiÖn môc tiªu chÊt l­îng t¹i C«ng ty.Em mong r»ng nh÷ng biÖn ph¸p trªn phÇn nµo cã thÓ ¸p dông vµo thùc tiÔn C«ng ty. Cuèi cïng, mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o tiÕn sü Tr­¬ng §oµn ThÓ, ng­êi trùc tiÕp h­íng dÉn em viÕt ®Ò tµi cïng c¸c c¸n bé phßng QC cña C«ng ty Da GiÇy Hµ Néi.V× thêi gian cã h¹n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong thÇy c« cïng b¹n ®äc gãp ý kiÕn bæ xung cho ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Tµi LiÖu Tham KH¶o Bé tiªu chuÈn hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng TCVN ISO 14001: 1998; ISO 14001: 1996. §Ò tµi: "Nghiªn cøu triÓn khai ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng theo ISO 14000 t¹i C«ng ty Da Giµy Thôy Khª"- Ph¹m Thu H­¬ng (Kü s­- Tæng Gi¸m §èc C«ng ty Da Giµy Thôy Khª). ISO 14000 vµ viÖc thùc hiÖn ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu vµ thÞ tr­êng ph¸t triÓn- S¸ch do Côc m«i tr­êng tæ chøc dÞch vµ xuÊt b¶n. ISO 14000 nh÷ng ®iÒu c¸c nhµ qu¶n lý cÇn biÕt - Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt n¨m 1997. Mét sè tµi liÖu cña phßng QC C«ng ty Da Giµy Hµ Néi. C¸c t¹p chÝ: -Tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng -B¶o vÖ m«i tr­êng -§¨ng kiÓm 7. Vµ mét sè tµi liÖu kh¸c Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng 3 I- HÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng 3 1.ISO vµ sù ra ®êi cña bé tiªu chuÈn ISO 14000 3 2.Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn ISO 14000 4 3.C¸c nguyªn t¾c cña bé tiªu chuÈn ISO 14000 6 4.Mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ bé tiªu chuÈn 7 5.Lîi Ých cña viÖc ¸p dông hÖ thèng QLMT theo ISO 14000 11 6.Khã kh¨n khi ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO 14000 11 7.Mèi quan hÖ gi÷a bé tiªu chuÈn ISO 14000 vµ ISO 9000 12 8.Thùc tr¹ng ¸p dông ISO 14000 trªn thÕ giíi 12 II-Chøng chØ ISO 14001 13 1.Giíi thiÖu chung vÒ ISO 14001 13 2.C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14001 14 3.Qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«i tr­êng theo ISO 14001 18 4.Lîi Ých cña viÖc thùc hiÖn ISO 14001 21 5.C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ¸p dông ISO 14001 21 6.Thùc tr¹ng ¸p dông ISO 14001 t¹i ViÖt Nam 22 PhÇn II:Ho¹t ®éng m«i tr­êng t¹i C«ng ty Da Giµy Hµ Néi 24 I-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 24 1.Giai ®o¹n 1912-1958 24 2.Giai ®o¹n 1958-1970 24 3.Giai ®o¹n 1970-1990 24 4.Giai ®o¹n 1990 cho ®Õn nay 25 II-Mét sè ®Æc ®iÓm cña C«ng ty Da Giµy Hµ Néi 26 1.C¬ cÊu qu¶n lý 26 2.S¶n phÈm vµ thÞ tr­êng 30 3.§Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu 32 4.§Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ trang thiÕt bÞ m¸y mãc 34 5.§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng 37 6.Mét sè kÕt qu¶ kinh doanh C«ng ty ®¹t ®­îc nh÷ng n¨m gÇn ®©y 40 III-Thùc tr¹ng ho¹t ®éng m«i tr­êng t¹i C«ng ty Da Giµy Hµ Néi 42 1.Thùc tr¹ng m«i tr­êng 42 2.Ho¹t ®éng qu¶n lý m«i tr­êng 45 PhÇn III: Ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p t¹o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ¸p dông ISO 14000 t¹i C«ng ty Da Giµy Hµ Néi 52 I-Ph­¬ng h­íng 52 II-C¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ¸p dông ISO 14001 53 1.Thu hót ®­îc sù ñng hé vµ gióp ®ì cña nhµ qu¶n lý cÊp cao nhÊt 53 2.T¨ng c­êng tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc, cña toµn thÓ CNV trong C«ng ty 55 3.Ph¶i chó ý ®Õn tÝnh ®ång bé vµ nhÊt thÓ ho¸ cña hª thèng qu¶n lý 56 4.CÇn coi träng viÖc phßng ngõa « nhiÔm m«i tr­êng vµ thùc hiÖn "s¶n xuÊt xanh" 59 5.Chi phÝ ¸p dông qu¶n lý m«i tr­êng ISO 14000 60 6.TriÓn khai viÖc ®¸nh gi¸ chu tr×nh s¶n phÈm 63 III-BiÖn ph¸p 63 1.T¨ng c­êng ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng 64 2.§µo t¹o vµ n©ng cao nhËn thøc CBCNV vÒ ISO 14000 65 3.¸p dông c«ng cô 5S 65 4.KÕt hîp ISO 9000, ISO 14000 , SA 8000 68 KÕt luËn 69 Tµi liÖu tham kh¶o 80

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docV8401.DOC
Tài liệu liên quan