Đề tài Hoàn thiện chế độ thu phí nước thải

Lời mở đầu Nước là một tài nguyên quí của con người. Mọi hoạt động sản xuất sinh hoạt đều cần dùng nước. Chính vì vậy mà hàng ngày có một lượng lớn nước được tiêu thụ và đồng thời cũng ngần ấy lượng nước thải được thải ra môi trường. Hà Nội là một trong những thành phố lớn nhất của Việt Nam. Lượng nước thải của thành phố thải ra hàng ngày là rất lớn và chủ yếu tập trung vào ba nguồn lớn là: nước thải sinh hoạt, từ sản xuất và từ bệnh viện. Tuy nhiên , hệ thống sử lí nước thải của thành phố lại chưa có, còn của các doanh nghiệp thì lại chỉ có một số ít doanh nghiệp có hệ thống sử lí ,còn lai hầu như là thải trực tiếp ra môi trường từ đó gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khoẻ đời sống của nhân dân, ảnh hưởng tới sản xuất cũng như gây mất mĩ quan đô thi. ở Hà Nội hiện nay, khi mà hệ thống thoát nước của thành phố chưa đáp ứng với mức phát triển hiện nay của thành phố, cũng như quy mô dân số và các cơ sở sản xuất ở trong thành phố. Do vậy việc thoát nước chủ yếu thông qua việc thải ra các con sông đào hay các cống trong thành phố. Sông Tô lịch là con sông lớn nhất trong bốn con sông chảy trong thành phố có nhiệm vụ tiêu thoát nước trong thành phố là sông Sét, Lừ, Kim Ngưu và Tô Lịch. Nó là con sông ô nhiễm nhất và cũng là con sông có nhiều vấn đề liên quan đến môi trường do số lượng dân cư sống hai bên bờ sông là khá đông đúc. Sông tô Lịch hiện nay đang là con sông mà hệ thống nước mặt đang bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất ở Hà Nội hiện nay. Nhà Nước và thành phố hiện nay cũng đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải tạo môi trường sông và nước thải của thành phố vào con sông này, mà đây lại là loại hình không có thu để tự trang trải. Theo nghi Định 67/2003NĐ-CP của chính phủ từ 1/1/2004 trở đi bắt đầu thực hiện thu phí nước thải. Xuất phát từ thục tế môi trường sông Tô Lịch và mục đích của việc thu phí là: nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức và nhân dân, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững, làm trong sạch môi trường. Chế độ thu phí sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm, sản xuất sạch hơn bằng công nghệ tiên tiến, nhằm giảm thiểu lượng ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Việc thu phí còn giúp phục vụ cho công tác quản lí môi trường và cải thiện môi trường. Với những mục đích đó, em muốn tìm hiểu xem thực tế với viêc thu phí nước thải hiện nay có thực hiện được những mục đích đã nêu ở trên hay không. Mà cụ thể ở đây là việc cải thiện môi trường tại sông Tô Lịch, nâng cao thể ở đây là chất lượng nước có được cải thiện hay không và qua đó hiểu thêm những kiến thức đã được học tại trường kết hợp với thục tế đang diễn ra. Từ đó cái cái nhìn toàn diện, cách đánh giá các vấn đề môi trường, nâng cao nhận thức và hiểu biết. Mục lục Lời mở đầu Phần I: Cơ sở lí luận I: Khái niệm 1: Thuế pigou 2:Phí II. Việc cần thiêt sử dụng phí nước thải. II.1. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP). II.2. Nguyên tắc người hưởng lợi phải trả tiền(BPP) III. Nguyên tắc xác định phí nước thải. Phần II. HIệN TRạNG Ô NHIễM I. Khái quát chung I.1. Đặc điểm tự nhiên của thành phố Hà Nội II.2. Nguyên nhân gây ô nhiễm. Phần III. Thu phí I: Văn bản pháp luật II. Đối tượng áp dụng. a) Nước thải từ cơ sở sản xuất công nghiệp. b) Nước thải sinh hoạt là nước thải ra môi trường từ: III. Mục tiêu của việc thu phí bảo vệ môi trường. IV. Khó khăn V. Kiến nghị Kết luận danh mục tài liệu tham khảo

doc24 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1352 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện chế độ thu phí nước thải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu N­íc lµ mét tµi nguyªn quÝ cña con ng­êi. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt sinh ho¹t ®Òu cÇn dïng n­íc. ChÝnh v× vËy mµ hµng ngµy cã mét l­îng lín n­íc ®­îc tiªu thô vµ ®ång thêi còng ngÇn Êy l­îng n­íc th¶i ®­îc th¶i ra m«i tr­êng. Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng thµnh phè lín nhÊt cña ViÖt Nam. L­îng n­íc th¶i cña thµnh phè th¶i ra hµng ngµy lµ rÊt lín vµ chñ yÕu tËp trung vµo ba nguån lín lµ: n­íc th¶i sinh ho¹t, tõ s¶n xuÊt vµ tõ bÖnh viÖn. Tuy nhiªn , hÖ thèng sö lÝ n­íc th¶i cña thµnh phè l¹i ch­a cã, cßn cña c¸c doanh nghiÖp th× l¹i chØ cã mét sè Ýt doanh nghiÖp cã hÖ thèng sö lÝ ,cßn lai hÇu nh­ lµ th¶i trùc tiÕp ra m«i tr­êng tõ ®ã g©y ra « nhiÔm m«i tr­êng nghiªm träng, ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ ®êi sèng cña nh©n d©n, ¶nh h­ëng tíi s¶n xuÊt còng nh­ g©y mÊt mÜ quan ®« thi. ë Hµ Néi hiÖn nay, khi mµ hÖ thèng tho¸t n­íc cña thµnh phè ch­a ®¸p øng víi møc ph¸t triÓn hiÖn nay cña thµnh phè, còng nh­ quy m« d©n sè vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt ë trong thµnh phè. Do vËy viÖc tho¸t n­íc chñ yÕu th«ng qua viÖc th¶i ra c¸c con s«ng ®µo hay c¸c cèng trong thµnh phè. S«ng T« lÞch lµ con s«ng lín nhÊt trong bèn con s«ng ch¶y trong thµnh phè cã nhiÖm vô tiªu tho¸t n­íc trong thµnh phè lµ s«ng SÐt, Lõ, Kim Ng­u vµ T« LÞch. Nã lµ con s«ng « nhiÔm nhÊt vµ còng lµ con s«ng cã nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr­êng do sè l­îng d©n c­ sèng hai bªn bê s«ng lµ kh¸ ®«ng ®óc. S«ng t« LÞch hiÖn nay ®ang lµ con s«ng mµ hÖ thèng n­íc mÆt ®ang bÞ « nhiÔm nghiªm träng nhÊt ë Hµ Néi hiÖn nay. Nhµ N­íc vµ thµnh phè hiÖn nay còng ®ang thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m c¶i t¹o m«i tr­êng s«ng vµ n­íc th¶i cña thµnh phè vµo con s«ng nµy, mµ ®©y l¹i lµ lo¹i h×nh kh«ng cã thu ®Ó tù trang tr¶i. Theo nghi §Þnh 67/2003N§-CP cña chÝnh phñ tõ 1/1/2004 trë ®i b¾t ®Çu thùc hiÖn thu phÝ n­íc th¶i. XuÊt ph¸t tõ thôc tÕ m«i tr­êng s«ng T« LÞch vµ môc ®Ých cña viÖc thu phÝ lµ: nh»m n©ng cao nhËn thøc cña c¸c tæ chøc vµ nh©n d©n, t¨ng c­êng kiÓm so¸t « nhiÔm, gãp phÇn ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, lµm trong s¹ch m«i tr­êng. ChÕ ®é thu phÝ sÏ hç trî vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa « nhiÔm, s¶n xuÊt s¹ch h¬n b»ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, nh»m gi¶m thiÓu l­îng « nhiÔm m«i tr­êng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. ViÖc thu phÝ cßn gióp phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ m«i tr­êng vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng. Víi nh÷ng môc ®Ých ®ã, em muèn t×m hiÓu xem thùc tÕ víi viªc thu phÝ n­íc th¶i hiÖn nay cã thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc ®Ých ®· nªu ë trªn hay kh«ng. Mµ cô thÓ ë ®©y lµ viÖc c¶i thiÖn m«i tr­êng t¹i s«ng T« LÞch, n©ng cao thÓ ë ®©y lµ chÊt l­îng n­íc cã ®­îc c¶i thiÖn hay kh«ng vµ qua ®ã hiÓu thªm nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc t¹i tr­êng kÕt hîp víi thôc tÕ ®ang diÔn ra. Tõ ®ã c¸i c¸i nh×n toµn diÖn, c¸ch ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng, n©ng cao nhËn thøc vµ hiÓu biÕt. Em xin c¸m ¬n thÇy gi¸o Lª Träng Hoa vµ thÇy NguyÔn ThÕ Chinh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy PhÇn I: C¬ së lÝ luËn I: Kh¸i niÖm 1: ThuÕ pigou Pigou lµ ng­êi ®Çu tiªn cã s¸ng kiÕn ¸p dông c¸ch tiÕp cËn kinh tÕ vµ viÖc gi¶i quyÕt ngo¹i øng do « nhiÔm m«i tr­êng. «ng ®· ®­a ra ý t­ëng vÒ viÖc ®¸nh thuÕ víi nh÷ng ng­êi g©y « nhiÔm. §©y lµ lo¹i thuÕ thay v× ®¸nh vµo ®Çu ra s¶n phÈm, ng­êi ta ®¸nh cho mçi ®¬n vÞ ph¸t th¶i « nhiÔm ®Çu vµo. 2:PhÝ Mét d¹ng cña thuÕ pigou, lµ lo¹i phÝ ®¸nh vµo l­îng chÊt th¶i thùc tÕ ng­êi s¶n xuÊt. ®Ó x¸c ®Þnh møc phÝ ng­êi ta c¨n cø vµo chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó lµm gi¶m mét ®¬n vÞ « nhiÔm. Ph¸p lÖnh vÒ phÝ vµ lÖ phÝ cña Uû Ban th­êng Vô Quèc héi kho¸ 10 (sè 38/2001 PL-UBTVQH 10 ngay 28/8/20001 ) qui ®Þnh: “phÝ lµ kho¶n tiÒn mµ tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i tr¶ khi ®­îc mét tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cung cÊp dÞch vô ®­îc qui ®Þnh trong danh môc phÝ”. Danh môc phÝ thuéc lÜnh vùc m«i tr­êng ®­îc qui ®Þnh t¹i môc A . Kho¶n 10 ph¸p lÖnh gåm 11 kho¶n trong ®ã c¸c lo¹i phÝ liªn quan tíi m«i tr­êng nh­ sau: - PhÝ b¶o vÖ m«i tr­êng - PhÝ thÈm ®Þnh b¸o c¸o t¸c ®éng m«i tr­êng - PhÝ vÖ sinh. - PhÝ phßng chèng thiªn tai. - PhÝ sö dông an toµn bøc x¹. - PhÝ thÈm ®Þnh an toµn bøc . Riªng phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®­îc t¹i nghÞ ®Þnh sè 57/2002N§-CP ngµy 3/6/2002 cña chÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ qui ®Þnh thµnh 6 lo¹i nh­ sau. - PhÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi n­íc th¶i. - PhÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi x¨ng dÇu, khÝ th¶i tõ viÖc sö dông than ®¸ vµ c¸c nguyªn liÖu kh¸c. - PhÝ b¶o vÖ m«i tr­êng víi chÊt th¶i r¾n. - PhÝ b¶o vÖ m«i tr­êng tiÕng ån. - PhÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi s©n bay, nhµ ga bÕn c¶ng, phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng víi viªc khai th¸c dÇu má, khÝ ®èt vµ kho¶ng s¶n kh¸c. Nh­ vËy phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng nãi chung vµ phÝ n­íc th¶i nãi riªng cã thÓ ®­îc hiÓu lµ mét kho¶n nghÜa vô tµi chÝnh mµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i tr¶ khi ®­îc h­ëng mét dÞch vô vÒ m«i tr­êng. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét c«ng cô qu¶n lÝ cÇn thiÕt cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch còng nh­ c¸c nhµ qu¶n lÝ nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu m«i tr­êng. Vµ ®©y còng lµ nghÜa vô cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc vµ lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu cña x· héi nh»m ®¶m b¶o vÖ m«i tr­êng. II. ViÖc cÇn thiªt sö dông phÝ n­íc th¶i. ViÖc sö dông phÝ n­íc th¶i lµ cÇn thiÕt vµ phï hîp víi thùc tÕ chung cña thÕ giíi còng nh­ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y. XuÊt ph¸t tõ thùc tª cuéc sèng cña con ng­êi g¾n liÒn víi m«i tr­êng tù nhiªn mµ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay ®ang g©y « nhiÔm m«i tr­êng nghiªm träng ¶nh h­ëng tíi nh÷ng khu vùc cã ng­êi d©n sèng quanh khu vùc « nhiÔm. Kinh ngiÖm thùc tÕ cña cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi cho thÊy viÖc nhµ n­íc dïng c¸c c«ng cô kinh tÕ mµ cô thÓ ë ®©y lµ phÝ nuíc th¶i lµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng. Nh÷ng n­íc nµy thu ®­îc nhiÒu thµnh c«ng c¶i thiÖn m«i tr­êng hiÖn t¹i, b¶o vÖ m«i tr­êng hiÖn cã. Trung Quèc lµ mét quèc gia n­íc ®ang ph¸t triÓn, cã xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ kinh tÕ gièng víi ViÖt Nam, nh­ng hä ®· cã mét hÖ thèng phÝ ph¹t do vi ph¹m tiªu chuÈn m«i tr­êng. HÖ thèng nµy bao gåm h¬n 100 møc phÝ ®¸nh vµo c¸c nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng víi n­íc th¶i, khÝ th¶i, phÕ th¶i, tiÕng ån vµ c¸c lo¹i kh¸c. LÖ phÝ tõ « nhiÔm n­íc chiÕm 70% tæng lÖ phÝ thu ®­îc. LÖ phÝ nay ®­îc tÝnh tõ n¨m 1979 b»ng viÖc thö nghiÖm ë thµnh phè Suzhan. KÕt qu¶ lµ ®· lµm gi¶m tíi 60,4% tæng l­îng chÊt g©y « nhiÔm th¶i ra trong giai ®o¹n 1979-1986. LÖ phÝ ®­îc qui ®Þnh theo nguyªn t¾c sau: + LÖ phÝ cao h¬n mét chót so víi chi phÝ vËn hµnh thiÕt bÞ + LÖ phÝ thay ®æi theo sè l­îng, nång ®é vµ loai chÊt g©y « nhiÔm ®­îc th¶i ra + LÖ phÝ « nhiÔm ¸p dông cho viÖc x¶ th¶i n­íc th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi chÊt g©y « nhiÔm nhÊt ®Þnh nµo ®ã ®­îc tÝnh b»ng c¸ch nh©n víi l­îng nång ®é chÊt g©y « nhiÔm v­ît qu¸ tiªu chuÈn. Malaysia mét n­íc trong khu vùc, vµo gi÷a nh÷ng n¨m 1979, chÝnh phñ Malaysia ®· tiÕn hµnh ¸p dông hÖ thu phÝ ®èi víi ngµnh chÕ biÕn dÇu cä th«, chÕ biÕn cao su tù nhiªn vµ c¸c ho¹t ®éng khai hoang. HÖ thèng nµy ®­îc thiÕt lËp trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn vÒ nång ®é cho phÐp trong n­íc th¶i c¶u c¸c chÊt g©y « nhiÔm. C¸c lÖ phÝ Ên ®Þnh cho viÖc x¶ th¶i c¸c chÊt g©y « nhiÔm ë d­íi møc tiªu chuÈn. V­ît qu¸ møc tiªu chuÈn ph¶i bÞ sö ph¹t møc nép lÖ phÝ. Cßn víi c¸c quèc gia phat triÓn OECD ¸p dông phÝ ®¸nh vµo nguån g©y « nhiÔm n­íc, lo¹i phÝ nµy ®­îc ¸p dông riªng kh«ng liªn quan g× ®Õn hÖ thèng xö lÝ n­íc th¶i tõ c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp. ë hÇu hÕt c¸c n­íc OECD phÝ sö dông hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i lµ c«ng tr×nh c«ng céng, chÞu sù qu¶n lÝ vµ gi¸m s¸t cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Do ®ã, c¸c hé gia ®×nh vµ c¬ së s¶n xuÊt th­êng ph¶i tr¶ lÖ phÝ do sö dông hÖ thèng c«ng céng nµy. Tõ kinh nghiÖm, còng nh­ thùc tÕ cña c¸c quèc gia ®· lµm tr­íc chóng ta cã thÓ thÊy r»ng, phÝ b¶o vÖ « nhiÔm m«i tr­êng nãi chung vµ phÝ n­íc th¶i nãi riªng ®­îc ¸p dông lµ mét thùc tÕ kh¸ch quan vµ còng lµ xu h­íng chung vµ tÊt yÕu cña thÕ giíi Cßn víi n­íc ta phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng cã môc ®Ých khuyÕn khÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt, kinh doanh ®Çu t­ gi¶m thiÓu « nhiÔm, thay ®æi hµnh vi « nhiÔm theo h­íng tÝch cùc cho m«i tr­êng, cã lîi cho m«i tr­êng. Ngoµi ra phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng cßn cã môc ®Ých kh¸c lµ t¹o thªm nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó ®Çu t­ kh¾c phôc vµ cai thiÖn m«i tr­êng. Víi môc ®Ých nµy, phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng lµ c«ng cô kinh tÕ ®­îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c “ng­êi g©y « nhiÔm ph¶i tr¶ tiÒn ®ãng gãp tµi chÝnh ®Ó kh¾c phôc « nhiÔm m«i tr­êng vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng ” vµ ai h­ëng lîi tõ viÖc m«i tr­êng trong lµnh ph¶i ®ãng phÝ kh¾c phôc « nhiÔm. II.1. Nguyªn t¾c ng­êi g©y « nhiÔm ph¶i tr¶ tiÒn (PPP). Nguyªn t¾c nµy b¾t nguån tõ s¸ng kiÕn do tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ vµ phat triÓn (OECD) ®Ò ra vµo c¸c n¨m 1972 vµ 1974. PPP qui ®Þnh n¨m 1972 cã quan ®iÓm nh÷ng t¸c nh©n g©y « nhiÔm ph¶i tr¶ mäi chi phÝ cho ho¹t ®éng kiÓm so¸t vµ phßng chèng « nhiÔm. PPP n¨m 1974 chñ tr­¬ng r»ng, c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm thi ngoµi viÖc tu©n thñ theo c¸c chØ tiªu ®èi víi viÖc g©y « nhiÔm th× cßn ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i cho nh÷ng ng­êi bÞ thiÖt h¹i do « nhiÔm nµy g©y ra. Nãi tãm l¹i, theo nguyªn t¾c PPP th× ng­êi g©y « nhiÔm ph¶i chÞu mäi kho¶n chi phÝ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m « nhiÔm do chÝnh quyÒn thôc hiÖn, nh»m ®¶m b¶o m«i tr­¬ng ë møc chÊp nhËn ®­îc. II.2. Nguyªn t¾c ng­êi h­ëng lîi ph¶i tr¶ tiÒn(BPP) Nguyªn t¾c BPP chñ tr­¬ng r»ng viÖc phßng ngõa « nhiÔm vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng cÇn ®­îc b¶o trî bëi nh÷ng ng­êi muèn thay ®æi hoÆc nh÷ng ng­êi kh«ng ph¶i tr¶ gi¸ cho viÖc g©y « nhiÔm. Nguyªn t¾c BPP còng t¹o ra mét kho¶n thu cho nhµ n­íc, møc phÝ tÝnh theo ®Çu ng­êi cµng cao vµ cµng nhiÒu ng­êi nép th× sè tiÒn thu ®­îc cµng nhiÒu. Sè tiÒn thu ®­îc tõ BPP ®­îc thu theo nguyªn t¾c c¸c c¸ nh©n muèn b¶o vÖ m«i tr­êng vµ nh÷ng c¸ nh©n kh«ng ph¶i tr¶ cho viÖc g©y « nhiÔm nh­ng khi m«i tr­êng ®­îc c¶i thiÖn hä lµ nh÷ng ng­êi ®­îc h­ëng lîi cÇn ®ãng gãp. Tuy nhiªn sè tiÒn nµy kh«ng trùc tiÕp do ng­êi h­ëng lîi tù gi¸c tr¶ mµ ph¶i mét chÝnh s¸ch do nhµ n­íc ban hµnh qua thuÕ hoÆc phÝ buéc nh÷ng ng­êi h­ëng lêi ph¶i ®ãng gãp, nªn ng­yªn t¾c BPP chØ khuyÕn khÝch viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng mét c¸ch gi¸n tiÕp. §©y lµ nguyªn t¾c cã thÓ ®­îc sö dông nh­ mét ®Þnh h­íng hç trî nh»m ®¹t ®­îc môc tieu m«i tr­êng, dï ®ã lµ b¶o vÖ hay phôc håi m«i tr­êng. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ m«i tr­êng cã thÓ ®¹t ®­îc hay kh«ng, trªn thùc tÕ phô thuéc vµo møc lÖ phÝ, sè ng­êi ®ãng gãp vµ kh¶ n¨ng sñ dông tiÒn hîp lÝ. III. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh phÝ n­íc th¶i. Theo nghÞ ®Þnh 67/2003/N§-CP cña chÝnh phñ ban hµnh viÖc thu phÝ n­íc th¶i vµ th«ng t­ 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT h­íng dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh 67. NghÞ ®Þnh 67 quy ®Þnh vÒ phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi n­íc th¶i; chÕ ®é thu, nép, qu¶n lÝ vµ sö dông phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi n­íc th¶i. Cßn th«ng t­ 125 h­íng dÉn thi hµnh nghÞ ®Þnh 67. trong ®ã quy ®Þnh râ ®èi t­îng ph¶i chÞu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng víi n­íc th¶i vµ c¸ch tÝnh phÝ. §èi víi n­íc th¶i c«ng nghiÖp c¸ch tÝnh phÝ ®­îc tÝnh: Sè phÝ = tæng l­îng n­íc th¶i * hµm l­îng chÊt g©y « nhiÔm trong n­íc th¶i(mg/l)*10-3 * møc thu ®èi víi ch©t g©y « nhiÔm ra MT(®ång/kg) §èi víi sinh ho¹t: Sè phÝ = l­îng n­íc sö dông * gi¸ b¸n(®ång/m3) * tØ lÖ thu phÝ(%) Qua c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã thÓ thÊy phÝ n­íc th¶i n­íc ta ®­îc tÝnh dùa vµo c¸c tiªu chÝ: + Tæng l­îng th¶i + hµm l­îng c¸c chÊt g©y « nhiÔm cã trong n­íc tÝnh b»ng mg/l + §Æc tÝnh c¸c chÊt g©y « nhiÔm. Mçi chÊt g©y « nhiÔm kh¸c nhau cã mét møc thu phÝ tèi ®a vµ tèi thiÓu kh¸c nhau, tuú theo møc ®é ®éc h¹i cña mçi lo¹i chÊt vµ ®­îc quy ®inh t¹i nghÞ ®Þnh 67. C¸c chÊt g©y « nhiÔm chñ yÕu ®­îc qui ®inh trong luËt lµ: BOD, COD, TSS, Hg, Pb, As, Cd. Stt ChÊt g©y « nhiÔm cã trong n­íc th¶i Møc thu (®ång/kg chÊt g©y « nhiÔm cã trong n­íc th¶i) Tªn ho¸ chÊt KÝ hiÖu Tèi thiÓu Tèi ®a 1 Nhu cÇu « xy sinh ho¸ ABOD 100 300 2 Nhu cÇu « xy ho¸ häc ACOD 100 300 3 ChÊt r¾n l¬ löng ATSS 200 400 4 Thuû ng©n AHg 10.000.000 20.000.000 5 Ch× APb 300.000 500.000 6 Arsenic AAs 600.000 1.000.000 7 Cadmium ACd 600.000 1.000.000 ViÖc thùc thi phÝ n­íc th¶i ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®· thu ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Do ®ã viÖc thùc thi phÝ n­íc th¶i víi n­íc ta còng cã nhiÒu ¶nh h­ëng t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng n­íc mÆt. Mµ cô thÓ ë ®©y lµ n­íc mÆt vµ m«i tr­êng s«ng T« LÞch. Nã cã thÓ gióp mäi ng­êi n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. Nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng cã thªm nguån thu tõ ®ã ®Çu t­ trë l¹i vµo m«i tr­êng nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng. KÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo hÖ thèng sö lÝ n­íc th¶i hoÆc ®æi míi c«ng nghÖ nh»m lµm gi¶m l­îng « nhiÔm, tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng. HiÖn nay tæng l­îng n­¬c th¶i sinh ho¹t cña khu vùc néi thµnh Hµ Néi kho¶ng 500.000m3/ngµy ®Óm trong ®ã cã kho¶ng 100.000m3ngµy ®ªm lµ n­íc th¶i cña c¸c c¬ së c«ng nghiÖp, dÞch vô, bÖnh viªn. toµn bé l­îng n­íc th¶i nµy ®­îc tiªu tho¸t chñ yÕu qua 4 con s«ng chÝnh cÈu thµnh phè lµ: s«ng T« LÞch, s«ng SÐt, s«ng Kim Ng­u vµ s«ng Lõ. N­íc th¶i sinh ho¹t phÇn lín qua sö lÝ s¬ bé t¹i c¸c bÓ tù ho¹i tr­íc khi th¶i vµo tuyÕn cèng chung, kªnh, m­¬ng, ao, hå. Tuy nhiªn c¸c bÓ tù ho¹i nµy lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶ do x©y dùng kh«ng ®óng quy c¸ch, kh«ng hót ph©n cÆn th­êng xuyªn nªn hµm l­îng chÊt bÈn trong n­íc cao, g©y ¶nh h­ëng xÊu trong chÊt l­îng n­íc trong c¸c kªnh m­¬ng. S«ng T« lÞch lµ con s«ng lín nhÊt trong bèn con s«ng tiªu tho¸t n­íc chÝnh cña thµnh phè Hµ Néi. Qua ®¸nh gi¸ thùc tÕ ban ®Çu b»ng viÖc quan s¸t trùc tiÕp s«ng, cã thÓ nãi s«ng ®ang bÞ « nhiÔm nÆng dï mïa kh« hay mïa m­a. vµo nh÷ng ngµy nãng bøc mïi tõ s«ng bèc lªn g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi ®êi sèng, søc khoÎ, còng nh­ s¶n xuÊt cña ng­ßi d©n hai bªn bê s«ng. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn g©y mÊt mÜ quan ®« thÞ lµm gi¶m h×nh ¶nh thñ ®« còng nh­ m«i tr­êng cña thµnh phè. Tuy nhiªn víi viÖc ¸p dông phÝ n­íc th¶i víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ c¸c hé gia ®×nh, sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc tíi m«i tr­êng. PhÝ n­íc th¶i cã thÓ buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm gi¶m l­îng g©y « nhiÔm, tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng m«i tr­êng. Víi nguån thu tõ phÝ n­íc th¶i, chinh phñ cã thÓ ®Çu t­ trë l¹i m«i tr­êng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¶o s¸t ®o ®¹c, lËp b¸o c¸o, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lÝ còng nh­ c¸c c«ng tr×nh vÒ m«i tr­êng. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p còng nh­ x©y dùng hÖ thèng sö lÝ n­íc th¶i, ®æi míi c«ng nghÖ. Song vÊn ®Ò ®Æt trong giai ®o¹n ®Çu cña ch­¬ng tr×nh thu phÝ « nhiÔm ®èi víi n­íc th¶i lµ cã thÓ x¸c ®Þnh phÝ nãi trªn víi tÊt c¶ c¸c c¬ së s¶n xuÊt g©y « nhiÔm ë Hµ Néi hay kh«ng? PhÇn II. HIÖN TR¹NG ¤ NHIÔM I. Kh¸i qu¸t chung I.1. §Æc ®iÓm tù nhiªn cña thµnh phè Hµ Néi Hµ néi n»m ë 20 ®é 57 phót vÜ b¾c vµ 105 ®é 35 phót – 106 ®é 25 phót ®é kinh ®«ng. Tõ b¾c xuèng nam dµi nhÊt kho¶ng 93 km, tõ ®«ng sang t©y réng nhÊt kho¶ng 30 km. Hµ Néi n»m trong vïng nhiÖt ®íi gÝo mïa, ®é Èm trung b×nh trong n¨m lµ 81-82% th¸ng cao nhÊt vµo kho¶ng 85-86%. NhiÖt ®é trung b×nh cã chiÒu h­íng t¨ng, n¨m 1985 lµ 23,5 ®é C, tõ n¨m 1990-1995 nhiÖt ®é trung binh lµ 24 ®é C ( cã n¨m lªn tíi 24,1 ®é C ) hµng n¨m b×nh qu©n cã tõ 8-10 c¬n b·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi ®i qua. Tæng l­îng m­a trong n¨m, theo thèng kª th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nhiÒu biÕn ®éng, tuy nhiªn trung b×nh hµng n¨m kho¶ng 1500 mm. Sè ngµy m­a tõ 140-160 ngµy trong n¨m. S«ng T« LÞch thuéc néi thµnh Hµ Néi, nã dµi 13.5 km réng tõ 30-40m s©u kho¶ng tõ 3-4 m. §Çu nguån b¾t ®Çu tõ kªnh ®µo cò Thôy Khª thuéc khu vùc Phan §×nh Phïng. Nã qua Tõ Liªm vµ dÞa h¹t quËn Thanh Tr× råi cïng ba con s«ng kh¸c ch¶y ®æ vµo s«ng NhuÖ qua §Çm Thanh LiÖt. S«ng ®­îc c¶i t¹o b»ng nguån vèn vay ODA, hai bªn bê s«ng ®­îc thµnh phè c¶i t¹o cã x©y kÌ ®¸ vµ c¸c hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i trùc tiÕp vµo trong lßng s«ng qua rÊt nhiÒu c¸c èng cèng lín nhá cña c¸c hé d©n c­ vµ c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn. T×nh tr¹ng « nhiÔm do n­íc th¶i cña thµnh Phè Hµ Néi. N­íc th¶i cña thµnh phè Hµ Néi th¶i ra hÖ thèng tho¸t n­íc hµng ngµy kho¶ng 500.00m3 ngµy/®ªm trong ®ã cã kho¶ng 100.000 m3 ngµy/®ªm lµ n­íc th¶i c«ng nghiÖp, cña c¸c c¬ së dÞch vô vµ bÖnh viÖn Thùc tr¹ng « nhiÔm t¹i s«ng T« LÞch S«ng T« LÞch lµ con s«ng lín nhÊt trong bèn con s«ng vµ còng lµ con song bÞ « nhiÔm nÆng nhÊt, ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua n­íc th¶i ®æ vµo s«ng T« LÞch mçi ngµy lµ 242.506m3 ngµy/®ªm. Trong ®ã n­íc th¶i c«ng nghiÖp cña c¸c nhµ m¸y trªn ®Þa bµn Hµ Néi lµ 68.206m3 ngµy/®ªm, ttæng l­îng n­íc th¶i cña khu côc c«ng céng vµ bÖnh viÖn lµ 43.300 m3 ngµy/dªm. Do Hµ Néi ch­a cã hÖ thèng xö lÝ n­íc th¶i, nªn n­íc th¶i ®­îc ®æ trùc tiÕp qua c¸c con s«ng vµ qua c¸c hå. MÆc dï hÖ thèng nµy cã kh¶ ng¨ng tù lµm s¹ch rÊt lín, nh­ng do møc ®é « nhiÔm qu¸ cao ®Én tíi kh¶ n¨ng nµy hÇu nh­ kh«ng cßn ®­îc ph¸t huy ®­îc n÷a mµ mét phÇn do tèc ®é ®« thÞ ho¸ qu¸ nhanh. N¨m 1996 s«ng T« LÞch tiÕp nhËn chØ kho¶ng 3000m3 n­íc th¶i tõ 30.000 hé gia ®×nh vµ 22000m3 tõ 33 nhµ m¸y. Nh×n vµo b¶ng 1 vÒ nång ®é mét sè chÊt « nhiÔm cã trong n­íc th¶i B¶ng 1. T×nh tr¹ng « nhiÔm s«ng T« LÞch C¸c chØ tiªu VÞ trÝ CÇu Míi VÞ trÝ NghÜa ®« Ph 7.7-8.2 7.5 ChÊt r¾n l¬ löng (mg/l) 230-570 211 CDO (mg/l) 183-325 149 BOD (mg/l) 21-120 40.2 NO3 (mg/l) 0.39 0.61 NH4 (mg/l) 5.3-17.1 9.6 H2S (mg/l) 3.2 Nguån: §inh V¨n S©m n¨m 1996 S«ng T« lÞch cã ®é « nhiÔm cao nh­ vËy cã thÓ kÓ ra ®©y mét sè nguån th¶i chÝnh lµ: BÖnh viÖn Lao. BÖnh viÖn nhi Thuþ §iÓn. BÖnh viÖn phô s¶n. BÖnh biÖn giao th«ng. Nhµ m¸y giÇy Th­îng §×nh. Nhµ m¸y cao su Sao Vµng Nhµ m¸y lever Haso Nhµ m¸y bãng ®Ìn. Nhµ m¸y bia Hµ Néi. Nhµ m¸y Trung KÝnh Nhµ m¸y nhùa §¹i kim Nhµ m¸y S¬n tæng hîp. Ngoµi nh÷ng bÖnh viÖn ®· thèng kª ë trªn s«ng cßn tiÕp nhËn nh÷ng nguån n­íc th¶ tõ sinh ho¹t víi khèi l­îng n­íc lín vµ kh«ng kÐm phÇn ®éc h¹i. PhÇn lín n­íc th¶i ra s«ng ®Òu kh«ng qua sö lÝ vµ ®­îc th¶i trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp g©y lµm t¨ng nång ®é c¸c chÊt dinh d­ìng, nghiªm träng nhÊt lµ n­íc th¶i cña c¸c bÖnh viÖn, nhµ m¸y. §©y lµ nguån g©y ra « nhiÔm chÝnhch« n­¬íc s«ng, lµm cho qu¸ tr×nh xö lÝ sinh häc bÞ giíi h¹n hoÆc bÞ qu¸ t¶i vµ cã thÓ bÞ huû ho¹i hoµn toµn do c¸c chÊt h÷u c¬ vµ c¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp ®éc h¹i. C¸c chÊt h÷u c¬ nh­ phètpho vµ nit¬ lµ lÝ do chñ yÕu lµ cho n­íc s«ng ph× dinh d­ìng. Sù qu¸ t¶i cña r¸c th¶i lµ nguyªn nh©n chÝnh g©y ra ng¨n c¶n dßng s«ng, lµm cho lßng s«ng bÞ thu hÑp ®¸ng kÓ, t¨ng kh¶ n¨ng ngËp óng, t¨ng l­¬îng bïn ®¸y s«ng. MÆc dï s«ng ®· ®­îc c¶i t¹o b»ng viÖc x©y dùng kÌ ®¸ hai bªn bê s«ng nh»m lµm gi¶m l­îng r¸c th¶i xuèng s«ng còng nh­ c¸c lo¹i ®Êt ®¸ vµ t¹o mét c¶nh quan míi cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña thµnh phè. Thµnh phè sö dông nguån vèn vay ODA cña NhËt B¶n song vÉn ch­a thÊy cã dÊu hiÖu kh¶ quan nµo ®èi víi m«i tr­êng t¹i s«ng T« LÞch, ®Æc biÖt khi s«ng n»m trong lßng thñ §« Hµ Néi vµ nã sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn h×nh ¶nh mét thñ ®« t­¬i ®Ñp cña n­íc ta, h­íng tíi v¨n minh hiÖn ®¹i. ViÖc « nhiÔm cña s«ng T« LÞch g©y ¶nh h­ëng nghiªm träng kh«ng chØ tíi d©n c­ sèng hai bªn bê s«ng mµ con g©y ¶nh h­ëng tíi c¸c khu vùc xung quanh, khi mµ á hai bªn bê s«ng cã nhÒu tr­ßng häc vµ mét sè bÖnh viÖn vµ ®©y còng lµ mét ®iÓm cã giao th«ng ®i l¹i víi c­êng ®é lín cña thµnh phè. B¶ng 2: T×nh tr¹ng « nhiÔm s«ng t« lÞch n¨m 1999-2000 t¹i CÇu Míi ChØ tiªu ®¬n vÞ 1999 2000 TCVN5942-1995B DO mg/l 1.78 0.4 >=2 BOD5 mg/l 18.5 27 <25 COD mg/l 36.8 89 <35 SS mg/l 47 36.8 80 NH4+ mg/l - 27 1 Coli-form PC/100ml - 49.105 10000 Do ®Æc ®iÓm khÝ hËu miÒn B¾c lµ nhiÖt ®íi giã mïa mét n¨m chia lµm hai mïa râ rÖt mïa kh« vµ mïa m­a. vµo mïa m­a l­îng m­a tu¬ng ®èi lín, trong khi ®ã mïa kh« h¹n chÕ h¬n. Do ®ã l­îng n­íc s«ng T« LÞch thay ®æi theo mïa. V× vËy cã sù chªnh lÖch nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm cã trong n­íc. B¶ng 2. ChÊt l­îng n­íc s«ng T« LÞch theo hai mïa. ChÊt l­îng n­íc s«ng T« LÞch t¹i cèng B­ëi C¸c chØ tiªu (mg/l) Mïa m­a Mïa kh« PH 8.5 8.8 BOD 15.5 18.88 COD 31.2 34 SS 28 38 NO3- 0.25 0.45 NH4 2.33 6.7 Nguån: C«ng ty t­ vÊn x©y dùng Hµ Néi. Qua sè liÖu cña b¶ng trªn ta cã thÓ nhËn thÊy: a) VÒ mïa kh«, n­íc s«ng bÞ « nhiÔm nÆng. Hµm l­îng BOD vµ COD ®Òu v­ît qu¸ chØ tiªu cho phÐp, BOD ®o d­îc kho¶ng 25 mg/ldÕn 30 mg/l. hµm l­îng c¸c chÊt h÷u c¬ NO3- ®Òu v­ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp, s«ng lu«n ë t×nh tr¹ng thõa dinh d­ìng. Do tËp tÝnh l©u ®êi mµ c­ d©n hai bªn dßng s«ng th­êng vÊt r¸c xuèng lßng s«ng, n­íc s«ng cã mµu ®en, mïi h¬i ®Æc biÖt vµo nh÷ng ngµy n¾ng nãng, r¸c vµ rau bÌo hai bªn bê s«ng ng¨n c¶n dßng s«ng ch¶y. b) vÒ mïa m­a n­íc s«ng ch¶y m¹nh h¬n, l­u tèc ®é dßng ch¶y t¨ng do ¶nh h­ëng cña n­íc m­a ®· pha lo·ng. Song cã mét thùc tÕ qua ph©n tÝch vµ nghiªn cøu nguån n­íc cña s«ng cho thÊy n­íc s«ng T« LÞch chñ yÕu lµ n­íc th¶i do tèc ®é dßng ch¶y chËm vµ t¹i ®Çu nguån cña s«ng t¹i khu vùc ®­êng Hoµng Quèc ViÖt cho thÊy ®Çu nguån cña s«ng kh«ng hÒ b¾t nguån tõ bÊt cø nguån n­íc nµo cña thµnh phè, mµ nguån n­íc cña s«ng chñ yÕu tõ c¸c nguån n­íc th¶i ch­a qua sö lÝ ®æ trùc tiÕp vµo s«ng t¹o thµnh mét hÖ thèng h×nh thµnh nguån n­íc cho s«ng T« LÞch. II.2. Nguyªn nh©n g©y « nhiÔm. Thµnh phè Hµ Néi trong nhiÒu n¨m qua kh«ng chØ lµ mét ®Þa ph­¬ng cã tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao cña ®Êt n­íc vµ con lµ thµnh phè trong ®iÓm cña miÒn B¾c trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy trong nhiÒu n¨m qua ®· cã rÊt nhiÒu nhµ m¸y, c¸c c«ng ty, c¸c khu c«ng nghiÖp ®· mäc lªn ë trong thµnh phè vµ ®i cïng víi sù ph¸t triÓn Êy lµ kÌm theo c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng. D©n sè cña Hµ Néi mÊy n¨m võa qua t¨ng kh¸ nhanh chñ yÕu lµ t¨ng c¬ häc do nh÷ng ng­êi ngo¹i tØnh ®æ x« vÒ ®©y t×m viÖc lµm ®Æc biÖt lµ nh÷ng lóc n«ng nhµn. v× vËy mµ thµnh phè ®· ®Çu t­ nhiÒu cho hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc cña thµnh phè mµ vÉn kh«ng sao ®¸p ñng næi nhu cÇu vÒ n­íc s¹ch cña ng­êi ®©n ®Æc biÖt trong nh÷ng th¸ng hÌ. Thµnh phè hµng ngµy tiªu thô mét l­îng n­íc kh¸ lín kho¶ng 500.000m3 ngµy/®ªm vµ còng sÏ cã kho¶ng gÇn ngÇn Êy n­íc ®­îc th¶i ra m«i tr­êng. S«ng T« LÞch lµ con s«ng chøa n­íc th¶i lín nhÊt cña thµnh phè, chÝnh v× vËy mµ l­îng n­íc th¶i ®æ vµo s«ng hµng ngµy lµ rÊt lín, ngoµi ra ®©y còng lµ n¬i tËp trung d©n c­ kh¸ ®«ng ®óc cña thµnh phè Hµ Néi. T¹i hai quËn Thanh Xu©n vµ quËn CÇu GiÊy n¬i ®©y tËp trung kh¸ nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt cña quèc doanh l·n ngoµi quèc doanh. §Æc biÖt ë quËn cÇu GiÊy cã khu c«ng nghiÖp Th­îng §×nh ®©y lµ mét nguån g©y « nhiÔm lín khi mµ khu c«ng nghiÖp nµy hµng ngµy th¶i mét l­îng lín n­íc th¶i vµo s«ng. Kh«ng nh÷ng thÕ bÖnh viÖn còng lµ mét nguån g©y « nhiÔm chÝnh vµ kh¸ nguy hiÓm ®Õn m«i tr­êng. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ hiÖn nay thµnh phè Hµ Néi ch­a cã hÖ thèng sö lÝ n­íc th¶i tr­íc khi ®æ ra m«i tr­êng, con c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay th× ch­a cã nhiÒu doanh nghiÖp cã c¸c hÖ thèng sö lÝ n­íc th¶i, viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng ®èi víi c¸c dù ¸n ë n­íc ta vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc khi mµ c¸c nhµ ®Çu t­ chØ coi nã lµ nghÜa vô chø ch­a coi ®©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ quan träng víi m«i tr­êng vµ doanh nghiÖp. DÉn tíi khi mét nhµ m¸y ®­îc x©y dông xong th× bao nhiªu n­íc th¶i ch­a qua sö lÝ ®Òu ®æ vµo s«ng hå. Theo b¸o c¸o hiªn tr¹ng m«i tr­êng Hµ Néi n¨m 2003 l­îng n­íc th¶i trong tæng sè 500.000 m3 ®­îc th¶i ra m«i tr­êng hµng ngµy chØ cã kho¶ng 6% ®­îc sö lÝ vµ ®¹t tiªu chuÈn, sè cßn l¹i ®­îc th¶i ra ngoµi m«i tr­êng. §©y còng lµ ®Þa bµn cã nhiÒu c¸c c«ng ty c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ sá s¶n xuÊt. Do d©n sè n­íc ta ®a phÇn lµm n«ng nghiÖp cã thãi quen tuú tiÖn, trong khi ®ã ng­êi d©n ë hai bªn bê s«ng tuy sèng ë ®« thÞ lín nh­ng ®©y chØ lµ hÖ qu¶ cña viÖc ®« thÞ ho¸ cña n­íc ta trong mÊy n¨m qua dÉn tíi cã mét sè ng­êi ch­a tho¸t khái tËp qu¸n cò th­êng xuyªn vøt r¸c xuèng dßng s«ng. Cã thÓ nãi lßng s«ng T« LÞch ngo¹i trõ viÖc « nhiÔm n­íc th¶i cßn cã c¶ « nhiÔm r¸c th¶i. Hµng ngµy c¸c c«ng nh©n cña c«ng ty m«i tr­êng Hµ Néi ®Òu ph¶i ®i vít r¸c tõ d­íi lßng s«ng. Ngoµi ra cßn tõ mét sè nguyªn nh©n kh¸c g©y nªn « nhiÔm cña s«ng. Qua ph©n tÝch cho th©y thµnh ph©ng c¸c chÊt « nhiÔm cã trong n­íc s«ng bao gåm nhiÒu lo¹i chÊt kh¸c nhau nh­ng chñ yÕu gåm nh÷ng lo¹i chÊt sau: BOD, COD, Hg, Pb, chÊt r¾n l¬ löng(SS), coliform, nit¬ tæng hîp NH4+ PH, DO v.v… c¸c chÊt nµy cã nång ®é tuú thuéc vµo tïng vÞ trÝ ®o t¹i s«ng T« LÞch vµ còng tuú thuéc vµo tõng mïa. PhÇn III. Thu phÝ I: V¨n b¶n ph¸p luËt §Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, hoµ nhËp víi c¸c ho¹t ®éng BVMT trong khu vùc vµ trªn toµn cÇu. Quèc h«i th«ng qua luËt b¶o vÖ m«i tr­¬êng ngµy 27/12/1993 vµ luËt chÝnh thøc cã hiÖu lùc ë ViÖt Nam ngµy 10/1/1994. khi n­íc ta cã luËt b¶o vÖ m«i tr­êng ®· cã mét sè quy ®Þn vÒ phÝ vµ lÖ phÝ ®­îc quy ®Þnh tai c¸c v¨n b¶n tiÕp theo lµ c¸c nghÞ ®Þnh 175/CP vµ nghÞ ®Þnh 67/2003/N§-CP. Theo nghÞ ®Þnh 175/CP ban hµnh ngµy 18/10/1994, t¹i ®iÒu 32 cã quy ®Þnh, nguån tµi chÝnh cho nhiÖm vô b¶o vÖ m«i tr­êng gåm phÝ thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña c¸ c«ng tr×nh kinh tª-x· héi; phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n sö dông, thµnh phÇn m«i tr­êng vµo môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh ®ong gãp theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. TiÕp sau ®ã chÝnh phñ ra nghÞ ®Þnh 67/2003/N§-CP ngµy 13/6/2003 vµ th«ng t­ 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngµy 18/12/2003. Trong ®ã nghÞ ®Þnh 67 nh»m h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr­êng tõ n­íc th¶i, sö dông tiÕt kiÖm n­íc s¹ch t¹o nguån kinh phÝ cho quü b¶o vÖ m«i tr­êng thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ, kh¾c phôc « nhiÔm m«i tr­êng. NghÞ ®Þnh nµy quy ®inh vÒ phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng víi n­íc th¶i, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng víi nøoc th¶i, c¸c ®èi t­îng ph¶i chÞu phÝ. Cßn th«ng t­ 125 h­íng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 67, trong ®ã quy ®inh râ h¬n vÒ c¸c ®èi t­îng chÞu phÝ còng nh­ ph­ong thøc thu, c¸ch thu cïng ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n møc thu còng nh­ c¸ch qu¶n lÝ vµ sñ dông nguån thu trªn. II. §èi t­îng ¸p dông. C¸c ®èi t­îng ph¶i nép phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®­îc quy ®Þnh trong nghÞ ®Þnh 67 vµ th«ng t­ 125 lµ: a) N­íc th¶i tõ c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - C¬ së chÕ biÕn thùc phÈm n«ng, l©m, thñy, hai s¶n: c¬ së ho¹t ®ég giÕt mæ gia sóc. - C¬ së s¶n xuÊt r­îu bia, n­íc gi¶i kh¸t: c¬ sá thuéc da, t¸i chÕ da. - C¬ së s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp trong c¸c lµng nghÒ; - C¬ së ch¨n nu«i c«ng nghiÖp tËp trung; - C¬ së c¬ khÝ, söa ch÷a « t« xe m¸y tËp trung. - C¬ së khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n. - C¬ së nu«i t«m c«ng nghiÖp; c¬ së s¶n xuÊt vµ ­¬m t«m gièng; - Nhµ m¸y cÊp n­íc s¹ch; hÖ thèng xö lÝ n­íc th¶i tËp trung. b) N­íc th¶i sinh ho¹t lµ n­íc th¶i ra m«i tr­êng tõ: - Hé gia ®×nh; - C¬ quan nhµ n­íc - §¬n vÞ vò trang nh©n d©n; - Trô së ®iÒu hµnh, chi nh¸nh, v¨n phßng cña c¸c tæ chóc, c¸ nh©n; - C¬ së röa « t« xe m¸y; bÖnh viÖn phßng kh¸m ch÷a bÖnh; nhµ hµng, kh¸c s¹n;c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c dÞch vô kh¸c; III. Môc tiªu cña viÖc thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng. ChÝnh s¸ch thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng víi n­íc th¶i c«ng nghiÖp ®· ®­îc chÝnh phñ ban hµnh th«ng qua nghÞ ®Þnh 67/2003/N§-CP vÒ phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng víi n­íc th¶i (bao gåm n­íc th¶i sinh ho¹t vµ n­íc th¶i c«ng nghiÖp) ngµy 13/6/2003 vµ chÝnh thøc cã hiÖu lùc vµo ngµy 1/1/2004. bªn c¹nh ®ã ngµy 18/12/2003, Bé tµi chÝnh vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ®· ban hµnh th«ng t­ liªn tÞch sè 125/2003/TTLT-BTC-BTNTN ®Î h­íng dÉn thùc hiÖn nghÞ ®Þnh nµy. Tuy nhiªn cho ®Õn th¸ng 4/2004 vÉn ch­a cã ®Þa ph­¬ng nµo trªn c¶ n­íc thùc hiÖn thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ phÝ n­íc th¶i víi c«ng nghiÖp. Vµ m·i tíi th¸ng 9/2004 míi cã tin tøc vÒ viÖc thu phÝ n­íc th¶i cña mét sè ®Þa ph­¬ng. Môc tiªu hµng ®Çu cña chÝnh s¸ch thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®èi víi n­íc th¶i c«ng nghiÖp lµ lµm cho doanh nghiÖp thay ®æi hµnh vi theo h­íng th©n thiÖn víi m«i tr­êng; nghÜa lµ ChÝnh phñ mong muèn doanh nghiÖp gi¶m « nhiÔm, chø kh«ng ®¬n thuÇn lµ thu ®­îc nhiÒu phÝ tõ phÝa doanh nghiÖp. Tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸nh thµnh c«ng, chÝnh chØ lµ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®ã. Tuy nhiªn muèn ®¹t ®ùoc môc tiªu còng ph¶i cã thêi gian. Theo c¸c nhµ kinh tÕ, thêi gian trung b×nh ®Î ®¹t môc tiªu trªn ph¶i mÊt kho¶ng 3 n¨m ®Î cã thÓ nh×n nhËn hiÖu qu¶ cña mét chÝnh s¸ch, nã lµ kho¶ng thêi gian th­êng dïng cho ‘trung h¹n”. Song thùc tÕ liÖu chÝnh s¸ch cã thÓ ®¹t ®ù¬c môc tiªu lµm tho¶ m·n c¶ hai bªn hay kh«ng ta thö t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy th«ng qua mét sè m« h×nh lÝ thuyÕt. Nh­ ®· nãi ë trªn viÖc ®¸nh phÝ n­íc th¶i ®èi víi c«ng nghiÖp vµ viÖc x¸c ®Þnh sè phÝ dùa vµo chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó gi¶m mét ®¬n vÞ « nhiÔm, tøc lµ MAC. Tuy nhiªn theo quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ, thuÕ ®­îc thu lµ: T = tæng l­îng n­íc th¶i * hµm l­îng chÊt g©y « nhiÔm * møc thu phÝ víi chÊt g©y « nhiÔm ®ã. Qua ®ã ta cã thÓ thÊy, viÖc thu phÝ n­íc th¶i nh­ vËy kh«ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp gi¶m l­îng n­íc th¶i v× hä th¶i ra bao nhiªu th× ph¶i ®ãng phÝ bÊy nhiªu kh«ng hÒ khuyÕn khÝch hä gi¶m th¶i. Lóc nay phÝ n­íc th¶i l¹i còng chØ gièng nh­ mét lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt v× vËy daonh nghiÖp tiÕp tôc s¶n xuÊt mµ ë ®ã s¶n l­îng ®¹t hiªu qu¶ doanh nghiÖp mµ kh«ng ph¶i lµ hiÖu qu¶ x· héi. Víi viÖc nhµ n­íc kh«ng hÒ cã ®­a ra mét møc giíi h¹n nµo ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp gi¶m th¶i vÒ ®iÓm giíi h¹n ®ã. Thu phÝ n­íc th¶i ®­îc thùc hiªn nh»m tho¶ m·n c¶ hai phi¸ lµ ng­êi nép phÝ tøc doanh nghiÖp vµ nhµ qu¶n lÝ. Môc ®Ých lµ doanh ngihiÖp ph¶i gi¶m l­îng « nhiÔm nh»m ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, phÝ m«i tr­êng ph¶i tho¶ m·n lµ ph¶i b»ng víi chi phÝ gi¶m th¶i cËn biªn. Cßn nhµ qu¶n lÝ ®¹t ®ù¬c môc ®Ých lµ buéc doanh nghiÖp gi¶m l­îng th¶i nh»m ®¹t hiÖu qu¶ m«i tr­êng, tóc m«i tr­êng trong sÆch h¬n. Víi møc phÝ hiÖn nay nhµ khã mµ ®¹t ®­îc c¶ hai ®iÒu trªn khi mµ nã kh«ng cã t¸c ®éng khuyÕn khÝch Ngoµi ra viÖc x¸c ®Þnh mét møc phÝ th¶i th«ng nhÊt nh­ vËy còng ch­a hîp lÝ, khi mµ tõng ®Þa ph­¬ng n­íc ta cßn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh kh¸c nhau cÇn cã mét c¬ chÕ phï hîp víi tõng vïng tõng vµ ®Þa ph­¬ng. ViÖc thu phÝ nh­ hiÖn nay tuy theo lÝ thuyÕt kh«ng khuyÕn khÝch doanh nghiÖp gi¶m l­îng « nhiÔm tøc lµ kh«ng lµm n©ng cao chÊt l­îng n­íc s«ng T« LÞch. Thu phÝ xÐt cho cïng còng chØ lµ mét biÖn ph¸p kinh tÕ, ®¸nh vµo kinh tÕ ®Ó c¸c doanh nghiÖp ph¶i trÝch mét phµn lîi nhuËn lµm gi¶m « nhiÔm m«i tr­êng. Nh÷ng yÕu tè chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn x¸c suÊt ¶nh h­ëng ®Õn viÖc gi¶m « nhiÔm cña doanh nghiÖp kÓ tõ khi chÝnh s¸ch ®­îc thùc hiÖn. VÒ mÆt lÝ thuyÕt, cã 3 yÕu tè chÝnh: quy m« vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, nhËn xÐt cña doanh nghiÖp vÒ chÝnh s¸ch thu phÝ, ý thøc cña doanh nghiÖp trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng. Doanh nghiÖp muèn gi¶m thiÓu t¶i l­îng « nhiÔm so víi t¶i l­îng « nhiÔm hiÖn t¹i b»ng c¸ch nµo ®i n÷a còng phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña b¶n th©n doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã qui m« lín vµ cã nguån tµi chÝnh tèt sÏ dÔ dµnh ®Çu t­ cho hÖ thèng sö lÝ, thuª c«ng ty thu gom, vµ gi¶m s¶n l­îng… h¬n c¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá vµ yÕu kÐm vÒ tµi chÝnh. Doanh nghiÖp cã tµi chÝh m¹nh sÏ dÔ dµng thuª ®Êt trong khu vùc c«ng nghiÖp,dÔ dµng trong viÖc ®©ut t­ nhµ x­ëng ®Ó di dêi ra khái khu vùc hiÖn t¹i h¬n c¸c doanh nghiÖp yÕu kÐm. Vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy cÇn khuyÕn khÝch vÒ thuÕ doanh nghiÖp. c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã doanh thu thÊp do ®ã cã Ýt tiÒn vµ khã ®µu t­ cho c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c kiÕn thóc kÜ thuËt cÇn thiÕt ®Ó ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt m«i tr­êng. ý thøc doanh nghiÖp lµ mét phÇn quan träng trong viÖc ®¶m b¶o ®­îc r»ng c¸c chÝnh s¸ch vÒ m«i tr­êng cã thÓ ®­îc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn. C¸c doanh nghiÖp th­êng c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m « nhiÔmc m«i tr­êng ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m ®i lîi nhuËn cña doanh nghiÖp hoÆc lµm t¨ng thªm chi phÝ. Do ®ã viÖc thùc hiÖn nã chØ cã nh÷ng doanh nghiÖp võa cã môc ®Ých kinh tÕ võa cã “ý thøc gi÷ g×n m«i tr­êng”. ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng cã ¶nh h­ëng ®Õn hµnh vi cña doanh nghiÖp víi m«i tr­êng, tuy nhiªn viÖc l­îng ho¸ lµ rÊt khã. Ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng cã x¸c suÊt rÊt lín ®Õn doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m « nhiÔm khi th«ng tin hoµn h¶o vµ biÖn ph¸p c­ìng chÕ m¹nh. Tuy nhiªn nã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò quan träng mµ vÊn ®Ò ë ®©y lµ ph¶n øng cña doanh nghiÖp tr­íc møc phÝ mµ chÝnh phñ ®­a ra. §Ó cã hiÖu lùc cao møc phÝ còng ph¶i cao míi mong ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. NÕu møc phÝ qu¸ thÊp, doanh nghiÖp sÏ thÝch viÖc ®ãng phÝ h¬n lµ t×m c¸ch gi¶m th¶i ®Çu t­ vµo mét quy tr×nh c«ng nghÖ lµm gi¶m « nhÔm. NÕu thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy th× chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ sÏ khã mµ ®¹t ®­îc môc ®Ýnh b¶o vÖ tr­êng khi ®ã chÝnh s¸ch thu phÝ m«i tr­êng sÏ kh«ng cßn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ mong muèn. Cßn nÕu thùc hiÖn thu phÝ qu¸ cao so víi chi phÝ lµm gi¶m l­îng n­íc th¶i ra m«i tr­êng, khi ®ã c¸c doanh nghiÖp thÝch ®Çu t­ lµm gi¶m l­îng th¶i ra m«i tr­êng, nh­ng qu¸ cao sÏ bÞ nhµ s¶n xuÊt chèng ®èi, g©y mÊt æn ®Þnh vÜ m«. PhÝ « nhiÔm m«i tr­êng ph¶i ®ñ møc cao ®Ó cã hiªu lùc ®èi víi mäi ®èi t­îng tiªu dïng, g©y « nhiÔm. Vµ nã cßn lµ nguån thu ®¸nh kÓ ®Ó c¬ quan chøc n¨ng cã thÓ trang tr¶i c¸c chi phÝ, ®o ®¹c, thu thËp tµi liÖu vµ c¸c chi phÝ kh¸c. ViÖc thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng ®­îc ¸p dông cho phï hîp víi thùc tÕ tõng ®Þa ph­¬ng, tû lÖ thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng víi n­íc th¶i sinh ho¹t theo quyÕt ®inh cña héi ®ång nh©n d©n tØnh thµn phè trùc thuéc trung ­¬ng c¸c møc thu nµy tuú thuéc. Tuy nhiªn tõ th¸ng 1/1/2004 kÓ tõ khÝ phÝ n­íc th¶i cã hiÖu lùc vµ b¾t ®Çu ®­îc ¸p dông cho ®Õn nay vÉn ch­a cã mét tØnh hay thµnh phè nµo thùc hiÖn. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ, mäi ng­êi hai bªn bê s«ng T« LÞch cho biÕt, hä chua ph¶i ®ong phÝ n­íc th¶i mµ v·n chØ ¸p dung khung gi¸ tr­íc ®©y. V× vËy c¸c sè liÖu cô thÓ vÒ viÖc thu phÝ n­íc th¶i sinh ho¹t hiÖn nay em ch­a tæng hîp ®­îc. Song mét sè n¬i ®ang tiÕn hµnh thùc hiÖn thu phÝ vµ thùc hiÖn tÝnh to¸n møc phÝ phØa nép víi n­íc th¶i. Nh­ thµnh phè Hå ChÝ Minh ¸p dông thu 250 ®ång/m3, mét sè tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long tÝnh gi¸ vµ ®Ò xuÊt møc thu 400 ®ång/m3. Tuy møc phÝ hiÖn nay vÉn cßn thÊp so víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi, nh­ng viÖc thùc hiÖn nã hiÖn nay chØ lµ b­íc ®Çu vµ tin r»ng nã sÏ cßn nhiÒu söa ®æi cho phï hîp víi thùc tÕ. Cßn vÒ vÊn ®Ò thu phÝ n­íc th¶i c«ng nghiÖp hiªn nay th× c¸c tØnh phÝa nam ®i tr­íc mét b­íc so víi nh÷ng n¬i kh¸c. Thµnh Phè Hå ChÝ Minh ®· thu ®­îc 160 tØ ®ång tiÒn phÝ n­íc th¶i c«ng nghiÖp, ngoµi ra mét sè tØnh kh¸c nh­ Kh¸nh Hoµ, Phó Yªn, Sãc Tr¨ng còng ®· thu ®­îc hµng tr¨m tØ ®ång tiÒn phÝ n­íc th¶i. IV. Khã kh¨n Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn thu phÝ n­íc th¶i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. viÖc x¸c ®Þnh nång ®é vµ c¸c chÊt th¶i ®ßi hái mét quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ta vÉn chØ coi ®èng phÝ chØ lµ mét nghÜa vô mét h×nh thøc b¾t buéc. Cho nªn nÕu cã thÓ nÐ tr¸nh ®­îc th× nÐ tr¸nh. V× vËy mµ sù hîp t¸c cña doanh nghiÖp víi nhµ n­íc trong viÖc x¸c ®Þnh møc phÝ cña doanh nghiÖp ch­a cao. Ngoµi ra khi lÊy mÉu n­íc th¶i cã rÊt hiÒu yÕu tè tÊc ®éng khiÕn viÖc lÊy mÉu kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. V. KiÕn nghÞ §Ó nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc thu phÝ n­íc th¶i còng nh­ ®¹t ®ùoc môc ®Ých cña thu phÝ lµ vÊn ®Ì m«i tr­êng. Mµ cô thÓ ë ®©y lµ n©ng cao chÊt l­îng n­íc t¹i s«ng T« LÞch, theo em ngoµi biÖn ph¸p thu phÝ trªn cßn thùc thi thªm mét sè biÖn ph¸p. V× n­íc s«ng T« LÞch chñ yÕu lµ n­íc th¶i ch­a ®­îc sö lÝ nªn viÖc cÇn thiÕt lµ ph¶i cã mét nhµ m¸y sö lÝ n­íc th¶i tËp trung t¹i mét sè ®Þa ®iÓm cô thÓ. Ngoµi ra mét sè biÑnn ph¸p kh¸c nh­ sñ dông giÊy phÐp s¶ th¶i, theo ®ã mét c«ng ty t×m c¸ch x¶ l­îng th¶i theo giÊp phÐp mµ m×nh cã ®­îc. Nhµ n­íc nªn cã nhòng chÝnh s¸ch ­u d·i víi nhòng doanh nghiÖp g©y « nhiÔm vµ ph¶i di dêi vÒ thuÕ còng nh­ vÒ vèn. Thôc hiÖn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Î gióp cho moi ng­êi vµ c¸c doanh nghiÖp hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña m«i tr­êng, tõ ®ã n©ng cao ý thóc cña doanh nghiÖp. sö dông ph¸p luËt nh­ lµ biÖn ph¸p cøng r¾n víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng tu©n thñ c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng. NÕu cã thÓ thôc hiÖn, chóng ta cã thÓ ®µo thªm mét ®o¹n s«ng t« LÞch nèi liÒn víi s«ng Hång. Nh­ thÕ ta cã thÓ ®­a n­íc tõ s«ng Hång ch¶y vµo s«ng T« LÞch tõ ®ã lµm gi¶m møc ®é « nhiÔm t¹i s«ng T« LÞch, h×nh thµnh nªn ®Çu nguån cña s«ng vµ tõ ®ã cã thÓ ph©n tho¸t lò cho s«ng Hång khi vµo mïa m­a. KÕt luËn M«i tr­êng lµ mét vÊn ®Ò lín trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam. N­íc ta hiÖn nay cã mét tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cao cña khu vùc vµ thÕ giíi, chÝnh v× thÕ mµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®ay cã nhiÒu vÊn ®Ì m«i tr­êng n¶y sinh ë n­íc ta. T×nh tr¹ng m«i tr­êng ë mét sè n¬i ®· lªn møc b¸o ®éng. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ th­êng ®i kÌm víi « nhiÔm m«i tr­êng. Song nÕu ta sö dông tèt c¸c s«ng cô kinh tÕ th× chóng ta còng cã thÓ b¶o vÖ m«i tr­êng. Hµ Néi lµ thñ ®« cña ViÖt Nam lµ trung t©m v¨n ho¸ chinh trÞ x· héi cña ®Êt n­íc. Song c¸c s«ng ë Hµ Néi ®Òu bÞ « nhiÏm kh¸ nghiªm trong.Hiªn tr¹ng m«i tr­êng s«ng T« LÞch lµ ®¸ng b¸o ®éng nã cho thÊy hÖ thèng c¬ sá h¹ tÇng cña thµnh phè Hµ Néi nh­ vËy lµ ch­a t­¬ng xøng víi sù ph¸t triÓn cña thµnh phè. M«i tr­êng s«ng còng chÝnh lµ h×nh ¶nh chung cña c¸c con s«ng t¹i c¸c thµnh phè lín cña n­íc ta hiÖn nay. Vµ nÕu kh«ng cã biÖn ph¸p kh¾c phôc th× trong chóng ta sÏ ph¶i g¸nh chÞu hËu qu¶. Nh­ng tr×nh ®é cßn h¹n hÑp ngoµi ra cã mét sè nguån th«ng tin vµo thêi ®iÓm hiÖn nay c¸c c¬ quan chøc n¨ng ch­a tæng hîp vµ c«ng bè ®­îc do thêi gian thùc hiÖn thu phÝ n­íc th¶i ë Hµ Néi míi ®­îc tiÕn hµnh. Nªn bµi viÕt cña em vÉn cßn nhiÒu phÇn ch­a râ rµng vµ thiÕu sãt ch­a cã ®­îc nhiÒu th«ng tin liªn quan. Em rÊt mong sù chØ dÉn thªm cña thÇy ®Ó cã mét bµi viÕt ngµy cµng tèt h¬n vÒ c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng. Em xin c¶m ¬n. danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. PGS.TS NguyÔn ThÕ Chinh “Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ qu¶n lÝ m«i tr­êng” NXB thèng kª 2. R. Kerry Turner, §avi Pearce & Ian Bateman “kinh tÕ m«i tr­êng” 3. Së khoa häc c«ng nghÖ m«i tr­êng Hµ Néi “b¸o c¸o hiÖn tr¹nh m«i tr­êng Hµ néi n¨m 2003” vµ “mét sè v¸n ®Ò vÒ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng vµ qñn lÝ m«i tr­êng t¹i Hµ Néi” 4. Trang web cña côc b¶o vÖ m«i tr­êng. www.nea.gov.vn 5. Mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan 6. Mét sè tµi liÖu b¸o vµ t¹p chÝ kh¸c Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA122.doc
Tài liệu liên quan