Đề tài Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty xăng dầu khu vực III

Hàng ngày kế toán theo dõi giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng trên các sổ chi tiết đến cuối tháng tổng hợp số phát sinh trong tháng và lấy số liệu này để ghi thẳng vào sổ cái TK632 và sổ cái TK641. Cách ghi sổ nh-trên là không đúng với hình thức kế toán nhật ký chung (chế độ kế toán hiện hành) điều này không đảm bảo việc kiểmtra đối chiếu số liệu vào cuối tháng. Để khắc phục hạn chế này, kế toán tiêu thụ nên mở sổ nhật ký chung để theo dõi hàng ngày. Hàng ngày khi cócác nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa phát sinh kế toán có thể vào sổ nhật ký phụ. Cuối tháng cộng các nhật ký phụ lấy số liệu để ghi vào nhật ký chung. Mỗi bút toán phản ánh trong sổ nhật ký đ-ợc chuyển vào sổcái ít nhất cho hai tài khoản có liên quan

pdf90 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty xăng dầu khu vực III, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLV 022.pdf
Tài liệu liên quan