Đề tài Nghiên cứu một số vấn đề quản lý tiền cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

Quản lý tiền cho vay của ngân hàng thương mại Tóm tắt nội dung Chương I. Cơ sở lý luận của việc quản lý tiền cho vay I.1. Tín dụng là gì? I.2. Bản chất của tín dụng I.3. Chức năng của tín dụng I.4. Vai trò của tín dụng I.5. Tín dụng ngân hàng I.6. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại Chương II. Những nguyên tắc quản lý tiền cho vay II.1. Những thông tin cần nắm được trước khi quyết định cho vay II.2. Những điều kiện cho vay và những đảm bảo cho khoản vay II.3. Vấn đề quản lý tiền cho vay có hiệu quả Chương III. Thực trạng việc cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay III.1. Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng III.2. Các loại cho vay ngắn hạn về vốn lưu động III.3. Các loại cho vay trung hạn và dài hạn III.4. Cho vay tiêu dùng III.5. Thành tựu và hạn chế của việc cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam Chương IV. Giải pháp cho vay an toàn và hiệu quả của các ngân hàngthương mại IV.1. Giải pháp về rủi ro cho vay IV.2. Giải pháp về nguyên tắc cho vay IV.3. Giải pháp về phương thức cho vay IV.4. Giải pháp về tín dụng của ngân hàng thương mại IV.5. Giải pháp cho vấn đề ứ đọng vốn hiện nay IV.6. Giải pháp về nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng Chương V. Phương hướng để nâng cao hiệu quả của việc quản lý tiền cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam V.1. Chiến lược sử dụng vốn gắn liền với chiến lược kinh tế - xã hội V.2. Phân bổ thành phần vốn đầu tư trong từng dự án V.3. Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành ngân hàng Kết luận

doc35 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu một số vấn đề quản lý tiền cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
îc thµnh c«ng vµ nh­ vËy hä lµ nh÷nh ng­êi khao kh¸t nhËn mãn vay nhÊt. MÆt kh¸c, rñi ro ®¹o ®øc n¶y sinh trong c¸c thÞ tr­êng vay nî bëi v× nh÷ng ng­êi vay tiÒn cã ý muèn thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng ®¸ng mong muèn theo quan ®iÓm cña ng­êi cho vay, khi nh÷ng ng­êi vay ®· cã mãn tiÒn vay, hä dÔ cã thÓ ®µu t­ vµo nh÷ng dù ¸n cã rñi ro cao. §Ó cã lîi nhuËn, c¸c ng©n hµng ph¶i v­ît qua nh÷ng vÊn ®Ò lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc nµy, nh÷ng vÊn ®Ò khiÕn cho sù vì nî cã thÓ x¶y ra. Sù cè g¾ng cña c¸c ng©n hµng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy gióp ta gi¶i thÝch nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý c¸c mãn tiÒn cho vay sau ®©y. II.3.1. Sµng läc vµ gi¸m s¸t. Lùa chän ®èi nghÞch trong c¸c thÞ tr­êng cho vay ®ßi hái r»ng c¸c ng©n hµng ph¶i läc nh÷ng ng­êi m¹o hiÓm vay tÝn dông cã tiÓn väng tèt ra khái nh÷ng ng­êi m¹o hiÓm vay tÝn dông cã triÓn väng xÊu, nhê vËy c¸c mãn tiÒn cho vay sÏ cã lîi cho ng©n hµng ®ã. Nh»m thùc hiÖn viÖc sµng läc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, c¸c ng©n hµng ph¶i tËp hîp th«ng tin tin cËy vÒ nh÷ng ng­êi vay tiÒn cã triÓn väng. Sµng läc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ tËp hîp th«ng tin, t¹o ra mét nguyªn t¾c quan träng cña viÖc qu¶n lý mãn tiÒn cho vay. Khi mét ng­êi ®Õn vay ng©n hµng, ng©n hµng n¾m b¾t th«ng tin vÒ ng­êi nµy vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch xem ng­êi nµy cã ph¶i lµ ng­êi m¹o hiÓm vµ tÝn dông cã triÓn väng tèt ®Õn møc nµo, nã dù b¸o liªuj ng­êi ®ã cã khã kh¨n khi tanh to¸n mãn tiÒn vay hay kh«ng. ViÖc gi¸m s¸t va c­ìng chÕ thi hµnh nh÷ng qui ®Þnh h¹n chÕ. Mét khi mét mãn tiÒn cho vay ®­îc thùc hiÖn, ng­êi vay cã ý muèn tiÕn hµnh nh÷ng ho¹t ®éng rñi ro ®Ó mãn vay nµy cã thÓ Ýt cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. §Ó gi¶m bít tÝnh chÊt cã thÓ nh­ vËy cña rñi ro ®¹o ®øc, c¸c ng©n hµng ph¶i theo nguyªn t¾c qu¶n lý tiÒn vay b»ng c¸ch gi¸m s¸t nh÷ng ho¹t ®éng cña ng­êi vay ®Ó xem liÖu hä cã tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh hay kh«ng vµ c­ìng chÕ thi hµnh nh÷ng quy ®Þnh nÕu hä kh«ng tu©n theo. II.3.2. Quan hÖ kh¸ch hµng l©u dµi vµ quy t¾c tÝn dông Mét c¸ch n÷a ®Ó c¸c ng©n hµng thu ®­îc th«ng tin vÒ nh÷ng ng­êi vay tiÒn cña hä lµ nhê quan hÖ kh¸ch hµng l©u dµi-mét nguyªn lý quan träng kh¸c cña viÖc qu¶n lý ng©n hµng. Quan hÖ kh¸ch hµng l©u dµi gióp cho c¸c ng©n hµng cã thÓ ®èi phã víi nh÷ng sù bÊt ngê rñi ro ®¹o ®øc mµ ngay c¶ ng©n hµng còng kh«ng l­ên tr­íc ®­îc ë lóc ban ®Çu. Mèi quan hÖ kh¸ch hµng l©u dµi dÔ dµng cho viÖc tËp hîp th«ng tin. Ngoµi ra, c¸c ®iÒu kho¶n trong tho¶ ­íc vÒ møc tÝn dông nµy ®ßi hái h·ng ®ã cung cÊp th­êng xuyªn cho ng©n hµng nµy nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh thu nhËp, tµi s¶n cã vµ tµi s¶n nî, vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh…mét tho¶ ­íc vÒ møc tÝn dông lµ mét ph­¬ng ph¸p rÊt h÷u hiÖu ®Ó gi¶m chi phÝ cho viÖc sµng läc vµ t¹p hîp th«ng tin cña ng©n hµng . II.3.3.VËt thÕ chÊp vµ sè d­ bï. Nh÷ng b¾t buéc vÒ vËt thÕ chÊp ®èi víi tiÒn cho vay lµ nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lý ng©n hµng. VËt thÕ chÊp lµ vËt së h÷u ®­îc høa cho ng­êi cho vay nÕu ng­êi vay vì nî. Mét d¹ng riªng cña vËt thÕ chÊp b¾t buéc khi ng©n hµng cho vay th­¬ng m¹i gäi lµ sè d­ bï. Mét h·ng khi nhËn ®ù¬c tiÒn vay ph¶i gi÷ mét sè vèn tèi thiÓu b¾t buéc trong mét tµi kho¶n sÐc ë ng©n hµng cho nã vay. Ngoµi viÖc cã t¸c dông nh­ vËt thÕ chÊp, c¸c sè d­ bï gióp t¨ng ®­îc kh¶ n¨ng mãn tiÒn cho vay sÏ ®­îc hoµn tr¶. Sè d­ bï ®ãng vai trß nµy gióp ng©n hµng gi¸m s¸t ng­êi vay ®ã vµ ng¨n ngõa rñi ro ®¹o ®øc. BÊt kú thay ®æi quan träng nµo trong c¸c thñ tôc thanh to¸n cña ng­êi vay ®Òu lµ mét tÝn hiÖu b¸o cho ng©n hµng r»ng ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra. Nh÷ng sè d­ bï gióp cho ng©n hµng dÔ gi¸m s¸t nh÷ng ng­êi vay tiÒn mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n vµ lµ mét c«ng cô qu¶m lý quan träng. II.3.4.H¹n chÕ tÝn dông Mét ph­¬ng ph¸p kh¸c ®Ó gióp nh÷ng ng©n hµng thµnh ®¹t ®èi phã víi lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®øc lµ viÖc h¹n chÕ tÝn dông. Nh÷ng ng©n hµng tõ chèi cho vay mÆc dï nh÷ng ng­êi vay s½n lßng thanh to¸n l·i suÊt ®· ®­îc c«ng bè thËm chÝ mét l·i suÊt cao h¬n. ViÖc h¹n chÕ tÝn dông cã hai d¹ng: D¹ng thø nhÊt diÔn ra khi mét ng©n hµng tõ chèi mét mãn cho vay víi sè l­îng bÊt kú nµo ®èi víi ng­êi vay, ngay c¶ khi ng­êi vay s½n lßng thanh to¸n mét l·i suÊt cao h¬n. D¹ng thø hai diÔn ra khi mét ng©n hµng s½n lßng cho vay nh­ng h¹n chÕ møc vay ®ã d­íi møc mµ ng­êi vay nµy muèn. §Ó ®Ò phßng rñi ro ®¹o ®øc c¸c ng©n hµng th­êng thùc hiÖn d¹ng h¹n chÕ tÝn dông thø hai v× mãn tiÒn vay ®­îc cµng lín th× ng­êi vay cµng cã nhiÒu ý muèn thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng khiÕn Ýt cã thÓ thanh to¸n ®­îc mãn vay ®ã. Ch­¬ng III: Thùc tr¹ng viÖc cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam hiÖn nay. III.1.Quy chÕ cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng. Quy chÕ nµy ®­îc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 324/1998/Q§-NHNN nfgµy 30/9/1998 cña Thèng §èc Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh vÒ viÖc cho vay b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh, dÞch vô, ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ ®êi sèng. Cô thÓ: quy chÕ quy ®Þnh vÒ: quyÒn tù chñ trong cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông, nguyªn t¾c vay vèn, ®iÒu kiÖn vay vèn, lo¹i cho vay, ®èi t­îng cho vay, thêi h¹n cho vay, l·i suÊt cho vay, møc cho vay, tr¶ nî gèc vµ l·i. §iÒu 14: Quy ®Þnh vÒ hå s¬ vay vèn. Khi cã nhu cÇu vay vèn, kh¸ch hµng göi cho tæ chøc tÝn dông nh÷ng giÊy tê sau: GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn. GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn ph¶i cã néi dung c¬ b¶n nh­: tªn, ®Þa chØ kh¸ch hµng vay vèn, sè tiÒn cÇn vay, môc ®Ých vay vèn, c¸c cam kÕt vµ sö dông tiÒn vay, tr¶ nî, tr¶ l·i vµ c¸c cam kÕt kh¸c. Tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh cô thÓ c¸c lo¹i tµi liÖu kh¸ch hµng cÇn ph¶i göi phï hîp víi ®Æc ®iÓm cô thÓ cña tõng lo¹i kh¸ch hµng. §iÒu 15: ThÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay. Tæ chøc tÝn dông x©y dùng quy ®Þnh tr×nh xÐt duyÖt cho vay theo nguyªn t¾c b¶o ®¶m tÝnh ®éc lËp vµ ph©n ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, tr¸ch nhiÖm liªn ®íi gi÷a kh©u thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay. Tæ chøc tÝn dông kiÓm tra c¸c tµi liÖu kh¸ch hµng göi ®Õn, ®ång thêi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh tÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t­ hoÆc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ nî vay. Trong thêi gian kh«ng qu¸ m­êi ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay ng¾n h¹n vµ kh«ng qu¸ 45 ngµy lµm viÖc ®èi víi cho vay trung, dµi h¹n kÓ tõ khi tæ chøc tÝn dông nhËn ®­îc ®Çy ®ñ hå s¬ vay vèn hîp lÖ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña kh¸ch hµng theo yªu cÇu cña tæ chøc vay ®èi víi kh¸ch hµng. Trong tr­êng hîp quy ®Þnh kh«ng cho vay, tæ chøc tÝn dông ph¶i th«ng b¸o cho kh¸ch hµng b»ng v¨n b¶n, trong ®ã nªu râ c¨n cø tõ chèi cho vay. §iÒu 16: Ph­¬ng thøc cho vay. Tæ chøc tÝn dông tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vÒ ph­¬ng thøc cho vay phï hîp víi nhu cÇu sö dông vèn vay vµ kh¶ n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc kh¸ch hµng sö dông vèn vay theo mét trong c¸c ph­¬ng thøc cho vay sau: Cho vay tõng lÇn: Mçi lÇn vay vèn kh¸ch hµng vµ tæ chøc tÝn dông lµm thñ tôc vay vèn cÇn thiÕt vµ ký hîp ®ång tÝn dông. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông: Tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng x¸c ®Þnh vµ tho¶ thuËn mét h¹n møc tÝn dông duy tr× trong thêi gian nhÊt ®Þnh hoÆc theo chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. Cho vay vèn: Mét nhãm tæ chøc tÝn dông cïng cho vay ®èi víi mét dù ¸n vay vèn hoÆc ph­¬ng ¸n vay vèn cña kh¸ch hµng: trong ®ã, cã mét tæ chøc tÝn dông lµm ®Çu mèi dµn xÕp, phèi hîp víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. ViÖc cho vay hîp vèn thøc hiÖn theo quy ®Þnh cña quy chÕ nµy vµ quy chÕ ®ång tµi trî cña c¸c tæ chøc tÝn dông do Th«ng §èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ban hµnh. Cho vay tr¶ gãp: Khi vay vèn, tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng x¸c ®Þnh vµ tho¶ thuËn sè l·i tiÒn vay ph¶i tr¶ céng víi sè nî gèc ®­îc chia ra tr¶ nî theo nhiÒu kú h¹n trong thêi h¹n cho vay, tµi s¶n mua b»ng vèn vay chØ thuéc së h÷u cña bªn vay khi tr¶ nî ®ñ gèc vµ l·i. Cho vay theo h¹n møc tÝn dông dù phßng: Tæ chøc tÝn dông cam kÕt ®¶m b¶o s½n sµng cho kh¸ch hµng vay vèn trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông nhÊt ®Þnh. Tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn thêi h¹n hiÖu lùc cña h¹n møc tÝn dông dù phßng, møc phÝ tr¶ cho møc h¹n møc tÝn dông dù phßng. Cho vay th«ng qua nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ sö dông thÎ tÝn dông: Tæ chøc tÝn dông chÊp thuËn cho kh¸ch hµng ®­îc sö dông sè vèn vay trong ph¹m vi h¹n møc tÝn dông ®Ó thanh to¸n tiÒn mua hµng ho¸, dÞch vô vµ rót tiÒn tù ®éng hoÆc diÓm øng tiÒn mÆt lµ ®¹i lý cña tæ chøc tÝn dông. Khi cho vay ph¸t hµnh vµ sö dông thÎ tÝn dông, tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ vµ ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ ph¸t hµnh vµ sö dông thÎ tÝn dông. §iÒu 18: Hîp ®ång tÝn dông. Sau khi quyÕt ®Þnh cho vay, tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng ký kÕt hîp ®ång tÝn dông. Hîp ®ång tÝn dông ph¶i cã néi dung vÒ ®iÒu kiÖn vay, môc ®Ých sö dông tiÒn vay, c¸ch thøc gi¶i ng©n vµ sö dông vèn vay, sè tiÒn vay, l·i suÊt, thêi h¹n vay, ph­¬ng thøc vµ kú tr¶ nî, h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay, gi¸ trÞ tµi s¶n ®¶m b¶o, biÖn ph¸p xö lý tµi s¶n lµm ®¶m b¶o, chuyÓn nh­îng hoÆc kh«ng chuyÓn nh­îng hîp ®ång tÝn dông vµ nh÷ng cam kÕt kh¸c ®­îc c¸c bªn tho¶ thuËn. §iÒu 22: KiÓm tra, gi¸m s¸t vèn vay. Tæ chøc tÝn dông cã th¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö dông vèn vay vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Tæ chøc tÝn dông tiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t tr­íc, trong vµ sau khi cho vayphï hép víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh vµ sö dông vèn vay cña kh¸ch hµng. §iÒu 25: QuyÒn vµ nghÜa vô cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng vay cã quyÒn: Tõ chèi yªu cÇu cña tæ chøc tÝn dông kh«ng ®óng víi tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. KhiÕu n¹i, khëi kiÖn viÖc vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Kh¸ch hµn cã nghÜa vô: Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc c¸c th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc vay vèn vµ chÞu tr¸ch nghiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu ®· cung cÊp. Sö dung tiÒn vay ®óng môc ®Ých vµ thøc hiÖn ®óng c¸c néi dung kh¸c ®· tho¶ thuË trong hîp ®ång tÝn dông. Tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt khi kh«ng thø hiÖn ®óng nh÷ng tho¶ thuËn vÒ viÖc tr¶ nî vay vµ thøc hiÖn c¸c nghÜa vô b¶o ®¶m nî vay ®· cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông. §iÒu 26: QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc tÝn dông. Tæ chøc tÝn dông cã quyÒn: yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp tµi liÖu chøng minh dù ¸n ®Çu t­ hoÆc ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh vµ cña ng­êi b¶o l·nh tr­íc khi quyÕt ®Þnh cho vay. Tõ chèi yªu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng nÕu thÊy kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn, dù ¸n vay vèn hoÆc ph­¬ng ¸n vay vèn kh«ng cã hiÖu qu¶, kh«ng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc tæ chøc tÝn dông kh«ng cã ®ñ nguån vèn ®Ó cho vay. KiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö dông vèn vay vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng. CÊm døt viÖc cho vay, thu håi nî tr­íc h¹n khi ph¸t hiÖn kh¸ch hµng cung cÊp th«ng tin sai sù thËt, vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông. Khëi kiÖn kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông hoÆc ng­êi b¶o l·nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khi ®Õn h¹n tr¶ nî, nÕu c¸c bªn kh«ng cã tho¶ thuËn kh¸c th× tæ chøc tÝn dông cã quyÒn b¸n tµi s¶n lµm b¶o ®¶m theo sù tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®Ó thu håi nî theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc yªu cÇu ng­êi b¶o l·nh thøc hiÖn nghÜa vô b¶o l·nh ®èi víi tr­êng hîp ng­êi kh¸ch hµng ®­îc b¶o l·nh vay vèn. MiÔn, gi¶m l·i tiÒn vay, gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî, mua b¸n nî theo quy ®Þnh cña ng©n hµng Nhµ n­íc vµ thøc hiÖn viÖc ®¶o nî, khoanh nî, xo¸ nî theo quy ®inh cña chÝnh phñ. Tæ chøc tÝn dông cã nghÜa vô: thøc hiÖ ®óng tho¶ thu©n trong hîp ®ång tÝn dông. L­u gi÷ hå s¬ tÝn dông phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngoµi ra quy chÕ cßn quy ®Þnh vÒ cho vay b»ng ngo¹i tÖ, giíi h¹n cho vay, nh÷ng tr­êng hîp kh«ng cho vay ®­îc, h¹n chÕ cho vay, ra h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî, miÔn, gi¶m l·i tiÒn vay, cho vay ­u ®·i, cho vay ®Çu t­ x©y dùng theo kÕ ho¹ch Nhµ n­íc. III.2. C¸c lo¹i cho vay ng¾n h¹n vÒ vèn l­u ®éng. VÒ nguyªn t¾c, vèn tù cã cña doanh nghiÖp lóc nµo còng ph¶i tho¶ m·n ®­îc c¸c nhu cÇu ng¾n h¹n vÒ vèn l­u ®éng ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng b×nh th­êng. Nh­ng thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo còng diÔn ra ®óng nh­ vËy, mµ cã lóc nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng thÊp h¬n vèn l­u ®éng tù cã, ng­îc l¹i cã lóc nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng l¹i cao h¬n vèn l­u ®éng tù cã khi ®ã doanh nghiÖp ph¶i xin vay vèn ng©n hµng ®Ó bï ®¾p cho ®ñ nhu cÇu vèn s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thiÕu hôt. Th­êng th× c¸c doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt dµi ®Òu thiÕu vèn l­u ®éng, cßn c¸c doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt ng¾n Ýt khi thiÕu vèn l­u ®éng. Nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu hµng tån kho hoÆc bÞ kh¸ch hµng chiÕm dôngvèn, sÏ ph¶i vay vèn ng©n hµng nhiÒu h¬n. Cho vay ng¾n h¹n vÒ vèn l­u ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i bao gåm: Cho vay hç trî ng©n quü: lo¹i cho va0y nµy ®­îc dïng ®Ó bï ®¾p sè vèn t¹m thêi thiÕu hôt trong mét thêi gian ng¾n trong quü cña doanh nghiÖp. Do ch­a ®Õn h¹n thu tiÒn b¸n hµng ®· ph¶i tr¶ tiÒn mua nguyªn vËt liÖu s¶n phÈm , tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n, nép thuÕ… nªn doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn trong vµi ba ngµy ®Î thùc hiÖn nh÷ng kho¶n chi tr­íc m¾t. ChiÕt khÊu th­¬ng phiÕu: Nh÷ng ng­êi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô chÊp nhËn cho kh¸ch hµng kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn ngay mµ ®­îc tr¶ chËm theo kú h¹n, nh­ng ph¶i viÕt giÊy nhËn nî do ng­êi b¸n lËp ra. Nh÷ng giÊy tê ®ã gäi lµ th­¬ng phiÕu. Trong viÖc cho vay chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu th­êng cã hîp ®ßng tÝn dông chiÕt khÊu. C¬ së ®¶m b¶o cho tiÒn vay trong tÝn dông chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu lµ l­îng hµng ho¸ mua chÞu cña ng­êi mua khong thÓ tr¸nh khái tr­êng hîp th­¬ng phiÕu lËp ra kh«ng cã c¬ së vËt t­ hµng ho¸ b¶o ®¶m. TÝn dông øng tr­íc: TÝn dông øng tr­íc lµ mét thÓ thøc cho vay ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së hîp ®ång tÝn dông, trong ®ã ng©n hµng chÊp nhËn cho ng­êi vay sö dông mét møc cho vay trong mmät thêi gian nhÊt ®Þnh. Cã hai lo¹i cho vay øng tr­íc lµ cho vay øng tr­íc cã b¶o ®¶m vµ cho vay øng tr­íc khong b¶o ®¶m. Cho vay øng tr­íc cã b¶o ®¶m ®­îc thùc hiÖn khi ng©n hµng ch­a thùc sù tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ng­êi ®i vay, nªn ®ßi hái ng­êi ®i vay ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o cho kho¶n vay ®Ó ng©n hµng yªn t©m ®· cã mét nguån kh¸c tr¶ nî cho ng©n hµng nÕu kho¶n cho vay nµy khong thu håi ®­îc khi ®Õn h¹n tr¶, th«ng th­êng cã mét sè øng tr­íc cã ®¶m b¶o nh­: øng tr­íc cã sù b¶o l·nh cña ng­êi thø ba, øng tr­íc cã ®¶m b¶o b»ng thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n, øng tr­íc cã ®¶m b¶o b»ng hµng ho¸, øng tr­íc cã ®¶m b¶o bµng kim lo¹i quý hoÆc chøng kho¸n. Cho vay tr­íc kh«ng b¶o ®¶m, ®©y lµ lo¹i tÝn dông trung h¹n vµ tÝn dông tiªu dïng. III.3. C¸c lo¹i cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n. TÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n lµ lo¹i tÝn dông ®Çu t­ bao gåm c¸c kho¶n cho vay tµi s¶n cè ®Þnh. Nh÷ng kho¶n vay cã thêi h¹n tõ mét ®Õn hai n¨m ®­îc coi lµ tÝn dông trung h¹n. Nh÷ng kho¶n vay tõ hai n¨m trë nªn ®­îc coi lµ tÝn dông trung dµi h¹n. §èi t­îng cho vay cña tÝn dông trung, dµi h¹n lµ: chi phÝ mua ®Êt, thuª ®Êt, chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n n«ng, l©m, ng­ nghiÖp, chi phÝ x©y dùng nhµ x­ëng, kho tµng, chi phÝ mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt, chi phÝ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, chi phÝ mua s¾m ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. C¸c kho¶n cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n cña ng©n hµng ®Òu ®­îc hoµn tr¶ b»ng nguån vèn tù tµi trî cña doanh nghiÖp vay vèn ng©n hµng. Nguån vèn tù tµi trî cña doanh nghiÖp tr­íc hÕt lµ c¸c kho¶n khÊu hao sau ®ã lµ c¸c kho¶n dù tr÷, dù phßng, tÝch tr÷ lîi nhuËn hµng n¨m cña doanh nghiÖp. III.3.1. Cho vay trung h¹n. Thêi h¹n cho vay cña cho vay trung h¹n trong ph¹m vi tõ hai ®Õn bÈy n¨m. Khi quy ®Þnh thêi h¹n nµy, ng­êi ta c¨n cø vµo thêi h¹n khÊu hao cña c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc dïng ®Ó ®¶m b¶o cho kho¶n vay, ®ã lµ nh÷ng m¸y mãc,c«ng cô, thiÕt bÞ nhá mµ thêi h¹n khÊu hao cña chóng chØ trong ph¹m vi tõhai ®Õn bÈy n¨m. Ng©n hµng quy ®Þnh thêi h¹n cña tÝn dông trung h¹n ®Õn bÈy n¨m nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÑep vay vèn cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ n¬j b»ng nguån vè tù tµi trî. §©y lµ lo¹i tÝn dông thÝch hîp víi doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn ®­îc c¸c doanh nghiÖp nµy ®em tµi s¶n ®Õn cÇm cè ë ng©n hµng ngµy cµng nhiÒu ®Ó vay trung h¹n. III.3.2. Cho vay dµi h¹n. TÝn dông dµi h¹n lµ c¸c kho¶n cho vay dµi h¹n cña c¸c ng©n hµng cã thêi h¹n tõ bÈy n¨m trë nªn. Trªn lý thuyÕt, thêi h¹n cña tÝn dông dµi h¹n kh«ng cã giíi h¹n cuèi cïng nh­ng hiÖn nay c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i chØ cho vay víi thêi h¹n tõ 10 ®Õn 15 n¨m. Thêi h¹n cô thÓ cña kho¶n cho vay dµi h¹n ®­îc x¸c ®Þnh tuú theo thêi h¹n khÊu hao cña bÊt ®éng s¶n thÕ chÊp nh»m tµi trî cho c¸c doanh nghiÖp mua s¾m m¸y mãc, c«ng cô míi thay thÕ nh÷ng c«ng cô l¹c hËu, kh«ng dïng ®Õn hoÆc x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh míi. Th«ng th­êng tÝn dông dµi h¹n ®­îc cung cÊp d­íi h×nh thøc c¸c kh¶n cho vay. Ng­êi ®i vay nhËn ®­îc mét sè tiÒn ®Ó sö dông vµo ngµy cho vay víi nh÷ng cam kÕt vÒ thêi h¹n tr¶ nî, tµi s¶n ®¶m b¶o kho¶n vay, ng­êi b¶o l·nh… theo nguyªn t¾c tÝn dông, nh»m b¶o ®¶m an toµn cho kho¶n vay, gi¶m bít ruØ ro tÝn dông cho ng©n hµng. HiÖn nay, thÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®æi kh«ng ngõng, khã mµ l­êng tr­íc ®­îc mäi vÊn ®Ò, nhÊt lµ thÞ tr­êng c«ng th­¬ng nghiÖp nªn thêi h¹n cho vay cµng dµi mäi dù ®o¸n cµng khã kh¨n, hÖ sè rñi ro cµng lín. V× thÕ ng©n hµng cho vay dµi h¹n cµng ph¶i thËn träng, kiÓm so¸t th­êng xuyªn vµ chÆt chÏ sè tiÒn ®· cho vay, còng nh­ ph¶i cã h¹n møc tÝn dông hîp lý vµ nh÷ng tµi s¶n ®¶m b¶o t­¬ng øng víi kho¶n d­ nî cña ng­êi ®i vay. III.4.Cho vay tiªu dïng. Cho vay tiªu dïng lµ lo¹i tÝn dông hç trî cho nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng c¸ nh©n, gióp ng­êi tiªu dïng sö dông ®­îc hµng ho¸, dÞch vô ®êi sèng cÇn thiÕt tr­íc khi hä cã kh¶ n¨ng tÝch luü ®Ó chi tr¶. T¹i nghÞ ®Þnh 178/1999/N§CP ngµy 29/12/1999 chÝnh phñ cho phÐp c¸c tæ chøc tÝn dông cho vay cã b¶o l·nh tÝn chÊp cña tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ-x· héi cho c¸ nh©n, hé nghÌo. V¨n b¶n sè 34/CV.NHNN1 ngµy 7/1/00 vµ sè 98/CV.NHNN1 ngµy 28/1/00 cña Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ n­íc cho phÐp c¸c tæ chøc tÝn dông cho vay kh«ng cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn vµ thu nî tõ tiÒn l­¬ng, trî cÊp, c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. ngµy 25/8/00 Thèng ®èc Ng©n hµng nhµ n­íc cã quyÕt ®Þnh 284/00/Q§-NHNN1 ban hµnh “quy chÕ cho vay cña tæ chø tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng”. Trong ®ã ë ®iÒu 5 quy ®Þnh ®èi t­îng kh¸ch hµng vay gåm doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, c¸ nh©n, hé gia ®×nh… §èi t­îng vay tËp trung ë vïng thÞ x·, thÞ trÊn, nh÷ng ng­êi cÇn mua s¾m ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, ®å dïng sinh ho¹t gia ®×nh, c¶i t¹o, söa ch÷a nhµ ë, më nghÒ phô ®Ó tËn dông thêi gian, t¨ng thu nhËp… nh÷ng ng­êi vay vè ®­îc thñ tr­ëng, chñ tÞch c«ng ®oµn c¬ quan x¸c nhËn cã ®iÒu kiÖn thu nhËp æn ®Þnh vµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî theo cam kÕt. ViÖc x¸c nhËn nµy b­íc ®Çu ®· cã hiÖu lùc, trong mét ®ît quý 3/00 ®· cã ng­êi vay tù trÝch thu nhËp tr¶ nî dÇn. Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, quü tÝn dông ®· thu nî gÇn 800 triÖu ®ång. Qua mét thêi gian thùc hiÖn cã thÓ thÊy ®­îc nh÷ng t¸c dông, lîi Ých thiÕt thùc vµ mét sè khã kh¨n, h¹n chÕ. Lîi Ých ®èi víi ng­êi tiªu dïng lµ ®­îc h­ëng thô c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt, tinh thÇn khi ch­a kÞp cã ®ñ nguån ®Ó chi tiªu.Qua ®ã mµ gop phÇn æn ®Þnh, n©ng møc sèng, t¹o phÊn khëi, tich cùc trong lao ®éng, c«ng tac, häc tËp. §èi víi nÒn kinh tÕ më cho vay tiÒu dïng sÏ kÝch thÝch tiªu thô hµng ho¸, thóc ®Èy s¶n xuÊt, l­u th«ng ph¸t triÓn. VÒ phÝa ng©n hµng,tæ chøc tÝn dông má réng thªm nghiÖp vô,®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng tÝn dông. Víi nhiÒu kh¸ch hµng vay, mçi mãn vay kh«ng lín th× ph©n t¸n ®­îc rñi ro. C¸c phøc t¹p kh¸c qua cho vay vµ thùc hiÖn b¶o l·nh, tæ chøc ®oµn thÓ t×m hiÓu thªm thÞ tr­êng vèn ®Ó huy ®éng vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn tÝn dông, dÞch vô ng©n hµng. III.5.Thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña viÖc cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam. III.5.1.Thµnh tùu. Sau nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®æi míi, x¸c ®Þnh môc tiªu, ph­¬ng h­íng kinh tÕ x· héi tõ nay ®Õn n¨m 2010 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo phï hîp víi giai ®o¹n míi, giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Chóng ta rÊt vui mõng vÒ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­: C¸c chØ tiªu kinh tÕ quan träng ®¹t vµ v­ît møc kÕ ho¹ch, tæng s¶n phÈm trong n­íc t¨ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng, c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng, l¹m ph¸t ®­îc kiÒm chÕ, ho¹t ®éng cã nhiÒu thuËn lîi, c¸c cam kÕt ®­îc b¶o ®¶m, c¬ cÊu ®Çu t­ chuyÓn dÞch theo h­íng tÝch cùc, nhiÒu c«ng tr×nh ®· ®­îc x©y dùng vµ ®­a vµo ho¹t ®éng, t¹o thªm viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt hµng v¹n lao ®éng, quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ- th­¬ng m¹i víi nhiÒu n­íc, víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc tµi chÝnh tiÒn tÖ lín c¶u thÕ giíi vµ c¸c céng ®ång quèc tÕ ®­îc më réng. Nh÷ng kÕt qu¶ cña chóng ta ®¹t ®­îc lµ sù c« g¾ng lín cña toµn §¶ng, toµn d©n. Trong thµnh qu¶ chung cña c¶ n­íc, ngµnh ng©n hµng trong nh÷ng n¨m qua còng cã nh÷ng ®ãng gãp rÊt quan träng. Cã thÓ nãi ngµnh ng©n hµng cã nhiÒu tiÕn bé, hoµn thµnh nhiÒu nhiÖm vô quan träng mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc giao. Cïng víi chÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« chung, ho¹t ®éng ng©n hµng ®· tËp trung thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh vµ n©ng dÇn gi¸ trÞ ®ång tiÒn, ®Èy m¹nh huy ®éng vèn, t¨ng c­êng qu¶n lý ngo¹i hèi vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tØ gi¸, chÝnh s¸ch l·i suÊt cã hiÖu qu¶. VÊn ®Ò cho vay cña ng©n hµng th­¬ng m¹i ®· ®ãng gãp nh÷ng thµnh tùu quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ,c¸c gia ®×nh, c¸c c¸ nh©n cã vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ng©n hµng më réng c¸c h×nh thøc cho vay ®Ó ng­êi d©n cã nhiÒu c¬ héi ®­îc vay vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt. §ång thêi ng©n hµng t×m ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Ó cho vay, t¹o c¬ héi t¨ng doanh thu cho ng©n hµng.VÝ dô nh­ viÖc cho vay tiªu dïng th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn võa ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ, võa ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ x· héi. Ng­êi vay kh«ng ph¶i ®Õn ng©n hµng, kh«ng mÊt thêi gian cho thñ tôc vay vµ tr¶ nî, ®¶m b¶o ®­îc giê giÊc lµm viÖc.Thñ tr­ëng ®¬n vÞ cã ®iÒu kiÖn qu¶n lÝ chÆt chÏ viÖc vay nî cña c«ng nh©n viªn chøc.§Çu t­ vµo n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, cho c¸c hé gia ®×nh vay ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i,®µu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh lín. III.5.2.H¹n chÕ. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam còng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt cµn tiÕp tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn. Hµnh lang ph¸p lÝ cho viÖc cho vay theo c¬ chÕ thÞ tr­êng míi tuy ®· cã nhiÒu tiÕn bé nh­ng vÉn cßn ch­a hoµn toµn ®ång bé vµ hoµn chØnh. Ngµy nay nhiÒu v¨n b¶n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ngan hµng ®i vµo cuéc sèng vµ b­íc ®Çu ph¸t huy hiÖu lùc,hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, mét sè v¨n b¶n vÉn cßn trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o, chËm ®­îc ban hµnh theo tiÕn ®é ®· ®Ò ra, mét sè kh¸c míi ®­îc ban hµnh nh­ng sau mét thêi gian cä s¸t víi thùc tiÔn ®· béc lé nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt cÇn ®­îc bæ xung, söa ®æi tiÕp.Do vËy,cã thÓ nãi hÖ thãng v¨n b¶n ch­a hoµn toµn ®ång bé vµ hoµn chØnh. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ-tÝn dông cßn non yÕu, kÐm ph¸t triÓn, mét sè ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß tÝch cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng ch­a ®­îc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ. Tuy ®· ®­îc h×nh thµnh vµ cã mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nh­ng so víi c¸c n­íc trong khu vùc, c¸c thÞ tr­êng tiÒn tÖ-tÝn dông ë ViÖt Nam cßn cã nhiÒu h¹n chÕ nh­: C¸c thÞ tr­êng ch­a cã sù liªn kÕt chÆt chÏ vµ phèi hîp, hç trî lÉn nhau ë møc ®é cÇn thiÕt. Khèi l­îng hµng ho¸ vµ giao dÞch trªn mét sè thÞ tr­êng míi nh­ thÞ tr­êng më, thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn nhá, c¸c chØ sèvµ th«ng tin vÒ ho¹t ®éng thÞ ë chõng mùc nµo ®ã cßn bÞ chia c¾t, thiÕu kÞp thêi, ho¹t ®éng cña mét sè thÞ tr­êng nh­ thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn ph¶i chôi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña nhµ n­íc. HiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña c¬ chÕ míi ch­a ®­îc ph¸t huy ®Çy ®ñ. C¬ chÕ míi ®Õn nay thùc chÊt vÉn ®ang trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ hoµn thiÖn, ch­a hoµn toµn lo¹i bá ®­îc c¸c tµn d­ cña c¬ chÕ cò. NhÊt lµ c¸c thãi quen, c¸ch lµm cò ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc cña nhiÒu c¸n bé kh«ng thÓ lo¹i bá ngay. Do vËy, c¸c c«ng cô cò, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cò ®«i khi vÉn cßn ®­îc ­a dïng. Mét sè tæ chøc tÝn dông vµ mét sè doanh nghiÖp ch­a thÝch øng kÞp víi c¬ chÕ míi, ch­a s½n sµng chÊp nhËn c¹nh tranh th­êng cã xu h­íng quay vÒ t×m kiÕm sù b¶o hé cña nhµ n­íc. CH¦¥NG IV : GI¶I PH¸P CHO VAY AN TOµN Vµ HIÖU QU¶ CñA C¸C NG¢N HµNG TH¦¥NG M¹I IV.1 Gi¶i ph¸p vÒ rñi ro cho vay. ViÖc cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i th­êng xuyªn hiÖn rñi ro vµ c¸c ng©n hµng chØ quyÕt ®Þnh cho vay sau khi ®· ph©n tÝch cÈn thËn c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn tÝnh ch©n thËt vµ kh¶ n©ng cña ng­êi ®i vay trong viÖc hoµn tr¶ nî. Tuy nhiªn, sù ph©n tÝch tÝn dông kh«ng ®¹t ®Õn møc cã thÓ dù ®o¸n hoµn toµn chÝnh x¸c vÒ mét kho¶n cho vay cã ®­îc hoµn tr¶ nh­ ®· th¶o thuËn hay kh«ng. Rñi ro cã nguyªn nh©n kh¸ch quan, nguyªn nh©n chñ quan, cã rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng vµ rñi ro tù nhiªn, nh­ng lµ lo¹i rñi ro nµo ®Òu cã kh¶ n¨ng phßng ngõa víi c¸c ph­¬ng phg¸p cã thÓ kh¸c nhau. NghiÖp vô cho vay lµ nghiÖp vô c¬ b¶n cña ng©n hµng, nã th­êng chiÕm phÇn lín trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng c¶ vÒ khèi l­îng c«ng viÖc, còng nh­ víi møc ®é t¹o lîi nhuËn. TØ lÖ thuËn víi nã lµ møc ®é rñi ro trong nghiÖp vô nµy chiÕm phÇn lín trong tæng møc rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Ngoµi rñi ro nh­ c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c ng©n hµng cßn bÞ rñi ro ngay c¶ khi ®¬n vÞ kinh tÕ nµy vay vèn ng©n hµng gÆp rñi ro dÉn ®Õn lµm ¨n thua lç vµ kh«ng cã kh¶ n©ng tr¶ nî vèn vay ng©n hµng. Nh­ vËy ng©n hµng ®· gÆp rñi ro khi kh¸ch hµng cña m×nh gÆp rñi ro. Râ rµng kh¶ n¨ng gÆp rñi ro cña ng©n hµng ®· ®­îc nh©n lªn gÊp ®«i. Khi ®µu t­ tÝn dông cã nghÜa lµ ng©n hµng ®· trao quyÒn sö dông s¶n phÈm cña m×nh lµ tiÒn cho kh¸ch hµng. Mµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t qu¸ tr×nh sö dông s¶n phÈm cña ng©n hµng lµ rÊt khã kh¨n bëi tÝnh phøc t¹p cña viÖc sö dông tiÒn vay. Lóc nµy ho¹t ®éng cña ng©n hµng víi s¶n phÈm cña m×nh nh­: ”§em con bá chî” sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng chØ cã giíi h¹n nªn yÕu tè rñi ro lu«n th­êng trùc ®èi v¬Ý nghiÖp vô nµy. TiÒn lµ s¶n phÈm cña ng©n hµng, khi thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông nã l¹i lµ môc ®Ých cña ng­êi vay vèn. Mét sè doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng ®óng ®¾n khi vay ®­îc vèn ®· thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh, hä kh«ng nh÷ng sö dông quyÒn sö dông ®ång tiÒn cña ng©n hµng mµ cßn muèn chiÕm ®o¹t lu«n quyÒn së h÷u chóng. Víi lo¹i doanh nghiÖp nµy rñi ro ph¸t sinh ngay tõ khi ng©n hµng b¾t ®Çu thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông ph¸t tiÒn vay ®èi víi hä. Rñi ro cho vay th­êng dÉn ®Õn nh÷ng kho¶n cho vay khã ®ßi, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi ng©n hµng rÊt thÊp. IV.1.1.Nh÷ng kho¶n cho vay khã ®ßi. Kho¶n cho vay khã ®ßi lµ nh÷ng kho¶n mµ ng­êi vay kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî hoÆc ng­êi vay chèn nî. Nguyªn nh©n cña nh÷ng kho¶n cho vay khã ®ßi lµ: C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng: khi ng­êi vay bÞ thÊt nghiÖp hoÆc ¶nh h­ëng do t×nh huèng c¸ nh©n dÉn ®Õn kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî, kho¶n cho vay v× môc ®Ých s¶n xuÊt: c¸c doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n. Tæn thÊt cña cho vay khã ®ßi lµ: C¸c tæn thÊt cho vay rßng, l¹m ph¸t cao, c¸c kho¶n cho vay kh«ng ho¹t ®éng. DÊu hiÖu cña kho¶n cho vay khã ®ßi lµ: Tr× ho·n nép c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, chËm trÔ trong viÖc dµn xÕp ngòng cuéc viÕng th¨m nhµ m¸y, sè d­ tiÒn ký th¸c gi¶m sót, xuÊt hiÖn sÐc rót qu¸ sè d­ hoÆc bÞ tr¶ l¹i, mét sù gia t¨ng bÊt th­êng sè hµng tån kho, hoµn tr¶ vay ng©n hµng chËm hoÆc qu¸ thêi h¹n, sù gia t¨ng cña c¸c tÝch s¶n cè ®Þnh, sù thay ®æi nhµ qu¶n lý, c¸ch bè trÝ tµi chÝnh míi hoÆc c¸c kho¶n nî míi, c¸c th¶m ho¹ vÒ thiªn tai. IV1.2. Gi¶i ph¸p cña kho¶n cho vay khã ®ßi. Khi gÆp ph¶i rñi ro tÝn dông chóng ta ph¶i xö lý c¸c kho¶n cho vay nµy. Trong xö lý c¸c kho¶n cho vay cã vÊn ®Ò, ng©n hµng th­¬ng m¹i cã hai sù lùa chän tæng qu¸t khai th¸c hoÆc thanh lý: Khai th¸c lµ mét qu¸ tr×nh lµm viÖc víi ng­êi vay cho ®Õn khi kho¶n cho vay ®­îc tr¶ mét phÇn hay toµn bé vµ kh«ng dùa vµo c¸c c«ng cô ph¸p lý ®Ó Ðp buéc thu ng©n. Thanh lý lµ Ðp ng­êi vay tu©n theo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång cho vay, ¸p dông vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p ph¸p lý ®Ó ®¹t môc tiªu. MÆt kh¸c, ®Ó kh«ng gÆp rñi ro cho vay khã ®ßi chóng ta ph¶i ng¨n ngõa vµ cã biÖn ph¸p phßng ngõa cã thÓ ¸p dông ®Ó gi¶m bít c¸c thiÖt h¹i bao gåm: T¨ng chio phÝ gi¸m s¸t, thu ng©n, mÊt vèn vµ nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn cÊu tróc tµi chÝnh nÕu chóng x¶y ra. Ngay khi cã b»ng chøng lµ ng­êi vay ®· gÆp khã kh¨n tµi chÝnh chóng ta ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó xö lý chóng. Ph¶i cã quy ®Þnh vÒ b¶o l·nh, cÇm cè, cho vay cã b¶o ®¶m. IV.2. Gi¶i ph¸p vÒ nguyªn t¾c cho vay. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc khi nµo th× cho vay vµ cho vay ®èi t­îng nµo. Th­êng th× cho c¸c doanh nghiÖp nhá vay th× bao giê còng rñi ro h¬n cho c¸c doanh nghiÖp lín vay. MÆc dï nguyªn t¾c cho vay ®­îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhá còng t­¬ng tù nh­ c¸c doanh nghiÖp lín, nh­ng trong doanh nghiÖp nhá cã Ýt ng­êi qu¶n lý h¬n, doanh nghiÖp nhá h¬n cã thÓ dÔ dµng h¬n trong viÖc ®¹t ®­îc sù nhÊt qu¸n cña c¸c nh©n viªn ®èi víi môc tiªu cña c«ng ty. Trong c¸c doanh nghiÖp nhá, nguån tµi chÝnh còng h¹n hÑp h¬n. Thùc hiÖn chÊt l­îng tÝn dông quan träng h¬n viÖc më réng tÝn dông. Chóng ta ®· biÕt c©u ng¹n ng÷ cæ “bÊt kú mét th»ng ngèc nµo còng cã thÓ cho vay tiÒn nh­ng ®Ó thu ®­îc nî th× cÇn mét c¸i ®Çu th«ng minh”. Ngay tõ ®Çu, tÊt c¶ c¸c kho¶n cho vay ph¶i cã hai ph­¬ng ¸n tr¶ nî t¸ch biÖt: Ph­¬ng ¸n mét lµ mäi chuyÖn ®Òu tr«i ch¶y, cho vay thµnh c«ng. Ph­¬ng ¸n hai lµ dù phßng tr­êng hîp nÕu dù ¸n kh«ng thµnh c«ng th× doanh nghiÖp ph¶i lÊy tµi s¶n cña hä ®Ó tr¶ nî hay ®i vay ®Ó tr¶ nî, bao gåm c¶ viÖc sö dông c«ng cô vay nî trªn thÞ tr­êng…PhÈm chÊt ®ßi hái ®èi víi ng­êi vay tiÒn lµ hoµn toµn trung thùc: NÕu ng©n hµng nghi ngê sù trung thùc, t­ c¸ch ®¹o ®øc hoÆc ý ®Þnh cña ng­êi ®i vay th× tèt nhÊt kh«ng tiÕn hµnh cho vay. NÕu kh«ng hiÓu râ vÒ doanh nghiÖp th× ®õng quyÕt ®Þnh cho vay: c¸c ng©n hµng thµnh c«ng th­êng x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c ®iÒu kiÖn cho vay phï hîp víi c¸c tµi s¶n cã møc ®é rñi ro kh¸c nhau vµ hä ph¶i chÊp nhËn nh÷ng thiÖt h¹i ®Ó cã thÓ hiÓu ®­îc khu vùc thÞ tr­êng mµ hä ®Þnh tiÕp cËn. ViÖc cã cho vay tiÒn hay kh«ng lµ quyÕt ®Þnh cña ng©n hµng, ng©n hµng ph¶i c¶m thÊy hoµn toµn tho¶i m¸i khi ra quyÕt ®Þnh cho vay: ViÖc cã cho vay hay kh«ng lµ mét quyÕt ®Þnh mang tÝnh ®éc lËp. Ng­êi ta kh«ng thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh nµy mµ chØ trªn nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn hay nh÷ng kü thuËt ph©n tÝch. Mçi c¸n bé tÝn dông ph¶i cã sù nh¹y c¶m vµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c. Víi t­ c¸ch lµ ng­êi cho vay, c¸n bé tÝn dông ph¶i dù tÝnh ®­îc mäi kh¶ n¨ng xÈy ra chø kh«ng ph¶i chØ ®èi phã tr­íc t×nh thÕ mét c¸ch thô ®éng. B¹n ph¶i thùc sù c¶m thÊy ch¾c ch¾n vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh bëi v× b¹n sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nã. Môc tiªu cña kho¶n tiÒn cho vay ph¶i hµm chøa c¬ së viÖc tr¶ nî: §Ó hiÓu ®­îc ®Çy ®ñ nguyªn t¾c nµy, b¹n ph¶i xem xÐt biÓu ph©n bæ tµi s¶n cña mét ng©n hµng xÐt trªn ph­¬ng diÖn tÝnh láng. Mét ng©n hµng ph¶i cã nhiÒu c¬ së d÷ liÖu th«ng tin vÒ kho¶n cho vay: Ng©n hµng ph¶i cè g¾ng biÕt ®­îc th«ng tin. C¸n bé tÝn dông ng©n hµng cÇn quan t©m nhiÒu ®Õn doanh nghiÖp xin vay ®Ó n¾m b¾t th«ng tin cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ng­êi ®i vay muèn giao dÞch víi nh÷ng ng­êi cho vay hiÓu biÕt vÒ lÜnh vùc mµ hä ®ang ho¹t ®éng. C¬ së th«ng tin rÊt h÷u Ých vµ nÕu ®­îc s¾p xÕp tæ chøc mét c¸ch phï hîp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc quyÕt ®Þnh cho vay dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu. CÇn ph¶i ®¸nh gi¸ chÊt l­îng qu¶n lý cña doanh nghiÖp bªn c¹ch ®¸nh gi¸ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh: chÊt l­îng qu¶n lý thÓ hiÖn trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn ®ã lµ sù lùa chän mang tÝnh ®éc ®o¸n hay d©n chñ ®èi víi mét cung c¸ch thÝch hîp cho nghµnh c«ng nghiÖp vµ c«ng ty ®ang ho¹t ®éng, sù dÔ dµng hoÆc kh¾t khe trong viÖc cho phÐp nhòng ng­êi bªn ngoµi c«ng ty l¾m gi÷ nh÷ng chøc vô quan träng, phong c¸ch ho¹t ®éng cña c¸c v¨n phßng c«ng ty, c¸ch thøc tiÕn hµnh ®æi míi, danh tiÕng trong c¹nh tranh. C¸c kho¶n thÕ chÊp kh«ng thÓ ®­îc coi lµ thay thÕ cho viÖc tr¶ nî: ViÖc tin r»ng l¾m ®­îc tµi s¶n thÕ chÊp lµ cÇm ch¾c viÖc thu håi kho¶n nî cña ng­êi vay ch¼ng kh¸c g× chuyÖn “®­êi ­¬i gi÷ èng”. Khi kho¶n vay ®­îc ®¶m b¶o b»ng thÕ chÊp th× c¸c tµi s¶n thÕ chÊp ph¶i cã tÝnh kh¶ m¹i, ®ång thêi ng©n hµng nªn cã c¸ch nh×n nhËn ë gãc ®é chuyªn m«n vµ kh«ng thiªn vÞ ®èi víi nh÷ng tµi s¶n nµy: c¸c kho¶n nî ®­îc lÊy tõ nguån vèn lu©n chuûªn. ChÝnh v× vËy, c¸c kho¶n thÕ chÊp ®­îc thiÕt lËp mét phÇn lµ ®Ó ng¨n chÆn viÖc nh÷ng tµi s¶n nµy ®­îc thanh to¸n cho nh÷ng ng­êi ®i vay kh¸c vµ mét phÇn lµ ®Ó ng­êi cho vay ®­îc vÞ thÕ m¹nh h¬n. Kh«ng ®ù¬c cÈu th¶ trong viÖc lËp hå s¬ tÝn dông kÓ c¶ c¸c chi tiÕt nhá v× chóng dÔ lµm háng kho¶n vay mµ ®¸ng lÏ cã chÊt l­îng tèt: TØ lÖ khoanh lín th­ênglµ kÕt qu¶ cña viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý sæ s¸ch cÈu th¶. Kh«ng nªn lóc nµo còng cho r»ng c¸c hîp ®ång tÝn dông sÏ kh«ng ®­îc t«n träng. Th«ng th­êng chØ cã nh÷ng hîp ®ång ®­îc chuÈn bÞ mét c¸ch véi vµng, cÈu th¶ míi hay x¶y ra tranh chÊp, mµ kÕt côc sÏ ®­îc gi¶i quyÕt ë toµ ¸n. C¸c ng©n hµng ®Þa ph­¬ng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cho c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng vay: §©y lµ mét dÊu hiÖu b¸o tr­íc nguy c¬ rñi ro khi c¸c ng©n hµng ®Þa ph­¬ng l¹i kh«ng ph¶i lµ ng­êi cho c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng vay. CÇn xem xÐt th¸i ®é n«n nãng khi vay tiÒn cña doanh nghiÖp: BÊt kú ai thóc giôc b¹n sím ra quyÕt ®Þnh cho vay ®Òu nªn ®­îc xem xÐt kü l­ìng. MÆt kh¸c, viÖc chuÈn bÞ kü tr­íc khi tr¶ lêi ng­êi ®i vay còng ph¶i tèn nhiÒu c«ng søc. NÕu mét kho¶n nî vay ®­îc b¶o l·nh th× ph¶i ch¾c ch¾n r»ng lîi Ých vµ tr¸ch nhiÖmcña ng­êi b¶o l·nh còng t­¬ng ®­¬ng nh­ ng­êi ®i vay. Khi mét nhµ b¶o l·nh ký mét hîp ®ång b¶o l·nh, c¸n bé tÝn dông ch¾c ch¾n dùa trªn cam kÕt cña nhµ b¶o l·nh nµy ®èi víi viÖc thu håi nî th× b¹n còng cÇn ph¶i thËn träng. C¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i biÕt r»ng ng­êi b¶o l·nh hoµn toµn nhËn thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. CÇn ph¶i biÕt ch¾c r»ng kho¶n tiÒn mµ ng©n hµng cho vay ®­îc doanh nghÞªp dïng vµo viÖc g×: NÕu nh­ c¸n bé tÝn dông kh«ng trùc tiÕp ®Õn th¨m doanh nghiÖp th× c¸n bé tÝn dông kh«ng bao giê c¶m nhËn ®­îc m«i tr­êng, phong c¸ch c«ng ty vµ nh÷ng tµi s¶n v« h×nh kh¸c. Th­êng th­êng, b¹n ph¶i mÊt nhiÒu c«ng søc trong viÖc thÈm ®Þnh l¹i nh÷ng g× mµ Gi¸m ®èc doanh nghÖp nãi, ®Æc biÖt lµ víi c¸c doanh nghiÖp nhá. Tr­íc hÕt ph¶i nghÜ vÒ lîi Ých cña ngan hµng, khi c¸c nguyªn t¾c cho vay bÞ vi ph¹m th× rñi ro sÏ t¨ng lªn: §¸nh gi¸ tµi s¶n lµ mét danh môc chÝnh thøc vÒ tÊt c¶ tµi s¶n cã vµ tÊt c¶ tµi s¶n nî. IV.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph­¬ng thøc cho vay NÒn kinh tÕ n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. V× vËy ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i cã ph­¬ng thøc cho vay phï hîp víi c¬ chÕ thi tr­êng hiÖn nay. Ph­¬ng thøc cho lµ mét néi dung quan träng thuéc kü thuËt cung øng vèn tÝn dông ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, khi x¸c ®Þnh ph­¬ng cho vay thÝch hîp víi mét tæ chøc kinh tÕ, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c tÝn dông, g¾n sù vËn ®éng cña vèn tÝn dông víi sù ho¹t ®éng cña ®èi t­îng vay vèn. Ngµy nay chóng ta nªn vËn dông ph­¬ng thøc cho vay theo nguyªn t¾c sau: Tr­íc hÕt, viÖc ¸p dông ph­¬ng thøc cho vay nµy hay ph­¬ng thøc cho vay kh¸c ph¶i trªn c¬ së chu chuyÓn vèn vµ uy tÝn (®é tin cËy) cña kh¸ch hµng vay vèn ®èi víi ng©n hµng, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, tr¸nh t×nh tr¹ng theo ý muèn chñ quan muèn giµnh phÇn lîi vÒ m×nh. Ph­¬ng thøc cho vay theo mãn: Nªn ¸p dông cho nh÷ng kh¸ch hµng vay vèn kh«ng th­êng xuyªn, chu chuyÓn vèn ch¹m. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô døt ®iÓm tõng dô ¸n hay tõng “th­¬ng vô” nhÊt ®Þnh hoÆc thiÕu tÝn nhiÖm trong quan hÖ vay- tr¶ víi ng©n hµng. ¸p dông, cã vËn dông ph­¬ng thøc cho vay lu©n chuyÓn: §©y lµ ph­¬ng thøc cho vay rÊt phï hîp víi tÝnh n¨ng ®éng, nhanh nhËy cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, rÊt thuËn lîi cho kh¸ch hµng vay vèn cã sè vèn quay vßng th­êng xuyªn, hµng ngµy, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó vèn tÝn dông lu©n chuyÓn ®Òu ®Æn qua quÜ ng©n hµng. Qua ®ã t¨ng c­êng vai trß kiÓm tra, kiÓm so¸t cña tÝn dông trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay, bæ trî chøc n¨ng Gi¸m ®èc b»ng ®ång tiÒn cña ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. Nh­ng ph­¬ng thøc nµy còng dÔ lµm cho ng©n hµng mÊt thÕ chñ ®éng vÒ nguån vèn kinh doanh, v× c¸c néi dung ®· cam kÕt trong b¶n hîp ®ång vay- tr¶. IV.4. Gi¶i ph¸p vÒ tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i Trong sè c¸c chøc n¨ng cña ng©n hangf th­¬ng m¹i th× chøc n¨ng tËp trung vµ ph©n phèi l¹i vèn cña nÒn kinh tÕ gi÷ vai trß trung t©m cã ¶nh h­ëng dÕn c¸c chøc n¨ng kh¸c vµ lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt. Trong thêi gian qua, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®· lµm ®­îc chøc n¨ng nµy mét c¸ch kh¸ râ nÐt. Tuy nhiªn, nh÷ng bÊt cËp trong tËp trung vµ ph©n phèi vèn nãi trªn vÉn ®Æt ra nh÷ng c©u hái lín cÇn ®­îc ph©n tÝch ®Ó lµm s¸ng tá. Nh×n tõ khÝa c¹ch lµ c¸c trung t©m cung øng cho nÒn kinh tÕ, mµ cô thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp th× c¸c ph­¬ng thøc cÊp tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. Nãi mét c¸ch kh¸c, c¸c s¶n phÈm tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i víi tÝnh n¨ng cô thÓ ra sao, cã phï hîp víi nhu cÇu cña doanh nghiÖp hay kh«ng gi÷ vai trß lín quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông cña ng­êi mua s¶n phÈm ®ã. Theo tiªu chÝ cña ng©n hµng ThÕ giíi (WB), th× c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸ cao khi s¶n phÈm cña hä chñ yÕu lµ tÝn dông, tøc c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng chñ yÕu lµ ®i vay ®Ó cho vay. C¸c ng©n hµng m¹nh kh«ng chØ thÓ hÖn ë chç cung øng mét khèi l­îng tÝn dông to lín cho thÞ tr­êng mµ cßn ë chç ph­¬ng thøc cÊp tÝn dông nh­ thÕ nµo. ViÖc cho vay cña c¸c ng©n hµng kh«ng chØ phô thuéc quy m« hay c¬ cÊu nguån vèn cña m×nh mµ ph¶i dùa trªn søc mua cña kh¸ch hµng, nhÊt lµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña ®èi t­îng cho vay, ®Æc ®iÓm tµi chÝnh cña bªn vay. Nãi tãm l¹i lµ cã nhiÒu lo¹i cho vay cô thÓ ®Ó kh¸ch hµng lùa chän phï hîp víi yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña hä. Ttong thùc tÕ hiÖn nay, c¸c kh¸ch hµng hÇu nh­ Ýt cã c¬ héi lùa chän, nhiÒu kh¸ch hµng cÇn vèn dµi h¹n nh­ng b¾t buéc ph¶i vay vèn ng¾n h¹n ®Ó ®Çu t­ dµi h¹n. §©y lµ ®iÒu bÊt cËp mµ ngay c¶ chÝnh c¸c ng©n hµng còng lóng tóng khi kh¸ch hµng ®¸o h¹n ph¶i dµn xÕp cho kh¸ch hµng gia h¹n hay ®¶o nî mµ ®¸ng lÏ c¸c ng©n hµng cã thÓ kh¾c phôc ®­îc b»ng c¸ch ®­a ra c¸c lo¹i chi vay phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. ChÝnh v× thÕ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm tÝn dông. IV.5. Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ø ®äng vèn hiÖn nay HiÖn nay trong hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ang ph¶i gÆp mét trë ng¹i ®¸ng tiÕc lµ sù ø ®äng vèn ®· ®­îc huy ®éng ch­a t×m kiÕm ®­îc ®Çu ra. §iÒu nµy cÇn ph¶i t×m cho hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i mét gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó gi¶i to¶ sè vèn ®ang ø ®äng cÇn ph¶i t×m nguyªn nh©n cña nã: nguyªn nh©n thø nhÊt lµ sù h¹n chÕ vÒ ®Çu ra, nguyªn nh©n thø hai thuéc vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ.§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ø ®äng vèn trong hÖ thèng ng©n hµng chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò sau: Nhµ n­íc cÇn ph¸t hµnh c¸c tr¸i phiÕu dµi h¹n víi l·i suÊt t­¬ng ®èi hÊp dÉn ®Î thu hót nguån vèn tiÕt kiÖm trong x· héi. §iÒu nµy sÏ thu hót mét bé phËn vèn ®ang cã ngoµi hÖ thèng ng©n hµng vµ c¶ mét vèn ®ang n»m trong hÖ thèng ng©n hµng do d©n chóng rót l¹i tiÒn göi ®Ó mua tr¸i phiÕu dµi h¹n cña nhµ n­íc. Nhµ n­íc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã triÓn väng më réng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ trªn c¬ së ®ã ph¸t hµnh c¸c tr¸i phiÕu dµi h¹n, hoÆc cæ phiÕu ®Î thu hót vèn. Bªn c¹nh ®ã c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c tæ chøc tÝn dông tÝch cùc chuÈn bÞ tinh thÇn, ®iÒu kiÖn vµ thùc hiÖn ph­¬ng thøc tÝn dông chiÕt khÊu tr¸i phiÕu cho c¸c chñ thÓ ®· mua tr¸i phiÕu nh­ng hiÖn t¹i hä ®ang cÇm tiÒn ®Ó chi tiªu. Mét biÖn ph¸p kh¸c cÇn ph¶i thùc hiÖn ngay trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. TÊt c¶ ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Òu cã thÕ tham gia ®Ó vay m­în lÉn nhau, qua ®ã ng©n hµng. Nhµ n­íc thùc hiÖn ®iÒu hoµ l­u th«ng tiÒn tÖ trªn c­¬ng vÞ lµ ng­êi vay hoÆc cho vay cuèi cïng. CÇn ph¶i nghiªm tóc nh×n nhËn sù ø ®äng vèn trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, ®Æc biÖt lµ trong hÖ thèng ng©n hµng lµ kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng cña toµn bé qu¸ tr×nh kinh tÕ võa qua chø kh«ng ph¶i do kÕt qu¶ ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña ng©n hµng Nhµ n­íc. IV.6. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé tÝn dông. V× m«i tr­êng kinh doanh tiÒn tÖ ngµy cµng trë nªn phøc t¹p, c¸c ng©n hµng kh«ng ngõng yªu cÇu c¸c nh©n viªn tÝn dông ph¶i n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. Tr¸i víi th«ng lÖ tr­íc ®©y cña mét sè ng©n hµng, nh©n viªn th­êng ®­îc ®Ò b¹t lªn c¸c chøc vô phô tr¸ch tÝn dông ®Òu dùa vµo thêi gian lµm viÖc vµ tuæi t¸c cïng víi mét chót quan t©m vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n th× hiÖn nay phÇn lín c¸c ng©n hµng yªu cÇu nh÷ng ng­êi muèn lÇm c¸n bé tÝn dông ph¶i cã b»ng cÊp vÒ ng©n hµng, tµi chÝnh, kÕ to¸n hoÆc qu¶n trÞ kinh doanh, hoÆc cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy. NhiÒu ng©n hµng cì lín cßn ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i cã b»ng th¹c sÜ vÒ kinh tÕ. Trªn thùc tÕ, do tr×nh ®é cña kh¸ch hµng ®­îc n©ng lªn nªn ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé tÝn dông trong c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i tèi thiÓu ph¶i cã tr×nh ®é t­¬ng ®­¬ng víi kh¸ch hµng cña m×nh. NhiÒu ng©n hµng th­¬ng m¹i x©y dùng cho m×nh mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chÝnh thøc ®èi víi c¸n bé tÝn dông. C¬ chÕ mét kÌm mét lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó mét häc viªn trùc tiÕp häc hái kiÕn thøc tõ nghiÖp vô tÝn dông hµng ngµy. C¸n bé tÝn dông cßn ®­îc ®µo t¹o b»ng c¸ch tham gia héi th¶o, héi nghÞ, häc tËp ë c¸c tr­êng ®¹i häc. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o c¸n bé tÝn dông cña c¸c tæ chøc rÊt coi träng c¸c kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n c¬ b¶n cho c¸n bé tÝn dông. Ngoµi ra ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o tÝn dông th­êng ®­îc chó träng vµo c¸c kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý tÝn dông trong c¸c quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch. Vµ ®­îc trang bÞ kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ tÝn dông cho vay bÊt ®éng s¶n. Ngoµi nh÷ng tæ chøc nh­ c¸c tr­êng, c¸c viÖn… ®µo t¹o mang tÝnh chÊt chÝnh quy, cßn cã nh÷ng tæ chøc kh¸c ®Ó ®µo t¹o l¹i hoÆc n©ng cao kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt cho c¸n bé tÝn dông ®· cã nh÷ng thêi gian lµm viÖc nhÊt ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã trong tÊt c¶ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®Òu cã nh÷ng th­ viÖn lín ®Ó c¸c c¸n bé tÝn dông ®i s©u t×m hiÓu, tù häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh. CH¦¥NG V: PH¦¥NG H¦íng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc qu¶n lý tiÒn cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë viÖt nam Chóng ta biÕt r»ng cã vèn lµ ®iÒu kiÖn cÇn, nh­ng ch­a ®ñ ®Ó ®¹t tíi môc tiªu t¨ng tr­ëng. CÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ, chi tiÕt vµ khoa häc nh»m ®Þnh h­íng sö dông c¸c nguån vèn trong giai ®o¹n tíi. V.1.ChiÕn l­îc sö dông vèn g¾n víi chiÕn l­îc kinh tÕ – x· héi. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë viÖc bè trÝ c¬ cÊu vèn ®Çu t­ gi÷a c¸c ngµnh c¸c vïng kinh tÕ. V× vËy nguån vèn ®Çu t­ cÇn bè trÝ theo tr×nh tù ­u tiªn vµo c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc nh­ sau: Vèn ®Çu t­ tËp trung m¹nh mÏ cho khu vùc s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸ tiªu dïng vµ xuÊt khÈu víi môc ®Ých thu håi vèn nhanh vµ t¹o ra sù phong phó cho thÞ tr­êng hµng ho¸, ®ång thêi t×m kiÕm vµ tiÕn tíi æn ®Þnh thÞ tr­êng ngoµi n­íc vµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh vµ tiÕp ®ã ®Çu t­ cho ph¸t triÓn mét sè ngµnh then chèt. C¸c dù ¸n ®Çu t­ vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng cÇn ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së kÕt hîp mét phÇn vèn huy ®éng trong n­íc víi phÇn huy ®éng vèn tõ n­íc ngoµi, trong ®ã cè g¾ng t¹o ®­îc c¸c nguån vèn hç trî chñ yÕu tõ n­íc ngoµi. V.2.Ph©n bæ thµnh phÇn vèn ®Çu t­ trong tõng dù ¸n. Ph¶i khuyÕn khÝch m¹nh mÏ vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho c¸c nhµ ®µu t­ tËp trung ®µu t­ cho m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. §ång thêi, gi¶m tíi møc thÊp nhÊt c¸c chi phÝ ®Çu t­ cho c«ng tr×ng x©y l¾p vÒ kü thuËt c¬ b¶n kh¸c. ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµ d©y truyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ph¶i trë thµnh mét chÝnh s¸ch lín cña chÝnh phñ ®èi víi tÊt c¶ c¸c chñ ®Çu t­ vµ ph¶i thÓ hiÖn c«ng khai vµ râ rµng trong tÊt c¶ c¸c s¾c luËt vÒ thuÕ kh¸o vµ ngi· vô. Cã nh­ vËy, nÒn s¶n xuÊt cña chóng ta míi tho¸t khái c¶nh tr¹ng hiÖn nay vµ míi to¹ ra ®­îc m«i tr­êng sinh ho¹t c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt vµ trong ®êi sèng, ®ßng vèn ®Çu t­ míi cã thÓ mang l¹i hiÖu qu¶ cao víi chÊt l­îng ®¶m b¶o cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, ph¶i n©ng cao hÖ sè ®æi míi thiÕt bÞ nªn Ýt nhÊt bÇng møc thiÕt bÞ cña thÕ giíi. Sím nghiªn cøu, x©y dông vµ thi hµnh c¸c giÈi ph¸p nh»m khuyÕn khÝnh vµ b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp sö dông tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, khai th¸c hÕt mäi kh¶ n¨ng, tiÒm tµng vÒ lao ®éng, vËt t­, tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n­íc. TÊt nhiªn, viÖc khai th¸c vµ sö dông c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Êt n­íc cµn ®­îc thÓ hiÖn trªn c¬ së c¸c dù ¸n quy ho¹ch tæng thÓ ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ tr¸nh nh÷ng ¶nh h­ëng xÊu tíi hÖ sinh th¸i. V.3. NhiÖm vô ®Æt ra ®èi víi nghµnh ng©n hµng. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt môc tiªu æn ®Þnh søc mua ®ång tiÒn mét c¸ch v÷ng ch¾c coi ®©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu xuyªn suèt qu¸ tr×nh æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Ng©n hµng ph¶i l­êng tr­íc ®­îc nh÷ng khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ, c¶nh gi¸c víi nh÷ng nguy c¬ tiÒm Èn cña sù bïng næ l¹m ph¸t, chñ ®éng ®iÒu hµnh tèt h¬n chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tØ gi¸ vµ qu¶n lý ngo¹i hèi ®Ó gãp phÇn kiÒm chÕ l¹m ph¸t theo môc tiªu quèc héi ®· ®Ò ra. §ång thêi ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn qu¸n xuyÕn môc tiªu l©u dµi lµ trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam chØ tiªu tiÒn ViÖt Nam. VÊn ®Ò cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ ®ang lµ ®ßi hái rÊt lín, ®Æc biÖt lµ vèn trung, dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn, c¶i t¹o vµ më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt. §¸p øng yªu cÇu nµy ngµnh ng©n hµng ph¶i tËp trung mäi biÖn ph¸p ®Ó khai th¸c vèn c¶ trong n­íc vµ ngoµi n­íc. CÇn ph¶i phèi hîp víi c¸n bé c¸c ngµnh x©y dùng vµ tæ chøc thÞ tr­êng vèn, më thÞ tr­êng thø cÊp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho d©n m¹nh d¹n ®Çu t­ vèn dµi h¹n. Cã nh­ vËy míi cã vèn ®Ó phôc vô cho nhiÖm vô c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô träng t©m cña giai ®o¹n míi. N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, bao ®¶m an toµn hÖ thèng ng©n hµng mçi ng©n hµng còng nh­ toµn bé hÖ thèng cÇn ph¶i ph©n tÝch c¸c lo¹i d­ nî ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lý. Nî qu¸ h¹n, mÊt vèn do qu¶n lý yÕu kÐm, do chñ quan c¸ nh©n g©y ra ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thu håi hoÆc xö lý tr­íc ph¸p luËt. Nî qu¸ h¹n do kh¸nh quan cÇn phèi hîp víi c¸c bé ngµnh liªn quan thèng kª tËp hîp ®Ó tr×nh ChÝnh Phñ c¸c ph­¬ng ¸n xö lý nh»m lµnh m¹nh ho¸ vµ trong s¹ch vÒ tµi chÝnh cña hÖ thèng ng©n hµng. Toµn ngµnh ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Õn møc thÊp nhÊt nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh, nghiªm kh¾c vµ kiªn quyÕt xö lý ®­a ra khái ngµnh ng©n hµng nh÷ng c¸n bé vi ph¹m ph¸p luËt vµ quy chÕ chÕ ®é, tham nhòng,thiÕu tr¸ch nhiÖm, t­ lîi c¸ nh©n. CÇn chñ ®éng xö lý nh÷ng vi ph¹m vµ tån t¹i theo kÕt luËn cña tæng thanh tra nhµ n­íc vµ chØ ®¹o cña thñ t­íng chÝnh phñ. TÊt c¶ c¸c tr­êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m chÕ ®é qu¶n lý cña ngµnh ®Òu ®­îc xö lý nghiªm tóc. Nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ nghiªm träng, nÕu kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ng¨n chÆn vµ kh¾c phôc sÏ g©y t¸c h¹i rÊt lín ®èi víi kinh tÕ ®Êt n­íc vµ nh÷ng hËu qu¶ xÊu kh¸c vÒ mÆt x· héi. VÊn ®Ò thanh tra, kiÓm tra ph¶i ®­îc t¨ng c­êng vµ ph¶i lµm th­êng xuyªn nh»m ng¨n chÆn vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng vi ph¹m. C¸c ng©n hµng ph¶i chó träng kiÓm so¸t néi bé, ng¨n chÆn c¸c vô viÖc ph¸t sinh, sö lý kÞp thêi nh÷ng vi ngay trong b¶n th©n mçi mét ng©n hµng. Cuèi cïng lµ vÊn ®Ò c¸n bé vµ ®µo t¹o c¸n bé. Thùc tiÔn nh÷ng vÊp v¸p, vi ph¹m, tån t¹i võa qua, râ rµng vÊn ®Ò kh«ng ph¶i chØ do c¬ chÕ chÝnh s¸ch kh«ng ®óng hoÆc ch­a ®ñ, mµ quan träng nhÊt lµ do con ng­êi thùc hiÖn kh«ng nghiªm tóc, do phÈm chÊt ®¹o ®øc, n¨ng lùc tr×nh ®é cña mét sè c¸n bé kÐm. V× vËy c«ng t¸c ®µo t¹o, tuyÓn chän vµ sö dông c¸n bé lµ v« cïng quan träng, bao gåm ®µo t¹o c¶ vÒ kiÕn thøc vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc… KÕT lUËN Qua viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi” Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý tiÒn cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam hiÖn nay” víi nh÷ng tµi liÖu kh¸ phong phó, cËp nhËt em ®· hiÓu ®­îc viÖc qu¶n lý tiÒn cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Nã cã ý nghÜa qyuÕt ®Þnh ®Õn viÖc kinh doanh cña ng©n hµng cã lîi hay kh«ng vµ viÖc thùc hiÖn ®óng ®¾n, chÝnh x¸c nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý tiÒn cho vay lµ mét vÊn ®Ò rÊt lín nã ¶nh h­ëng ®Õn c¶ mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay vµ sù t¨ng tr­ëng, æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ. N­íc ta lµ mét trong nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn so víi sù ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi.Tr×nh ®é cña chóng ta cßn thÊp nhiÒu khi g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i lín cho ®Êt n­íc. V× vËy, lµ mét chÝnh s¸ch quan träng cña nhµ n­íc ta, chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ ph¶i lµm sao ®Çu t­ vµo nh÷ng ngµnh, nghÒ chñ chèt, nh÷ng dù ¸n kh¶ thi…thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó n¨ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng, khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n­íc, gi¶m bít l¹m ph¸t… Tµi LIÖU THAM KH¶O NghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i CÈm nang qu¶n lÝ tÝn dông ng©n hµng Nh÷ng gi¶i ph¸p huy ®äng vµ sö dông c¸c nguån vèn TiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng- Lª Vinh Danh TiÒn tÖ, Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh-Miskin CÈm nang quan qu¶n lÝ tÝn dông ng©n hµng C¸c t¹p chÝ ng©n hµng sè 7/01, 12/99, 3/95, 2/01… T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t trÓn Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu Néi dung. Ch­¬ng I. C¬ së lý luËn cña viÖc qu¶n lý tiÒn cho vay I.1. TÝn dông lµ g×? I.2. B¶n chÊt cña tÝn dông I.3. Chøc n¨ng cña tÝn dông I.4. Vai trß cña tÝn dông I.5. TÝn dông ng©n hµng I.6. NghiÖp vô cho vay cña ng©n hµng th­¬ng m¹i Ch­¬ng II. Nh÷ng nguyªn t¾c qu¶n lý tiÒn cho vay II.1. Nh÷ng th«ng tin cÇn n¾m ®­îc tr­íc khi quyÕt ®Þnh cho vay II.2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cho vay vµ nh÷ng ®¶m b¶o cho kho¶n vay II.3. VÊn ®Ò qu¶n lý tiÒn cho vay cã hiÖu qu¶ Ch­¬ng III. Thùc tr¹ng viÖc cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam hiÖn nay III.1. Quy chÕ cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng III.2. C¸c lo¹i cho vay ng¾n h¹n vÒ vèn l­u ®éng III.3. C¸c lo¹i cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n III.4. Cho vay tiªu dïng III.5. Thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña viÖc cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam Ch­¬ng IV. Gi¶i ph¸p cho vay an toµn vµ hiÖu qu¶ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i IV.1. Gi¶i ph¸p vÒ rñi ro cho vay IV.2. Gi¶i ph¸p vÒ nguyªn t¾c cho vay IV.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph­¬ng thøc cho vay IV.4. Gi¶i ph¸p vÒ tÝn dông cña ng©n hµng th­¬ng m¹i IV.5. Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò ø ®äng vèn hiÖn nay IV.6. Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé tÝn dông Ch­¬ng V. Ph­¬ng h­íng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc qu¶n lý tiÒn cho vay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam V.1. ChiÕn l­îc sö dông vèn g¾n liÒn víi chiÕn l­îc kinh tÕ - x· héi V.2. Ph©n bæ thµnh phÇn vèn ®Çu t­ trong tõng dù ¸n V.3. NhiÖm vô ®Æt ra ®èi víi ngµnh ng©n hµng KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc72443.doc
Tài liệu liên quan